BilagØU_120423_pkt.04_01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagØU_120423_pkt.04_01"

Transkript

1 BilagØU_120423_pkt.04_01 Regnskab 2011

2

3 Forord Du sidder med Hvidovre Kommunes regnskab for 2011 foran dig. Det er på flere måder et godt regnskab. Ikke kun er der sorte tal på bundlinjen, men regnskabet afspejler samtidig en høj aktivitet i kommunen i 2011, hvor der er søsat mange skibe, som også er nået i land. Ud af mange vil jeg nævne følgende aktiviteter, og for yderligere henvise til sektorbemærkningerne: I 2011 er der gennemført en stor organisationsændring, som har resulteret i færre forvaltningsområder, hvor en række funktioner er samlet i fire nye forvaltninger. Et af formålene med organisationsændringen har været at samle hele børne- og ungeområdet i en og samme forvaltning, for derigennem i højere grad at sikre en helhedsorienterede indsats og service i forhold til børn og unge og deres forældre i kommunen. Derudover har en smallere forvaltningsstruktur givet mulighed for at effektivisere i administrationen. På de indre linjer er det klart, at en så stor organisationsændring har betydning for medarbejdere og ledere i kommunen, og det er min klare opfattelse, at alle har bidraget til, at det har været en god proces med et rigtigt godt resultat. Gennem hele året er der også lagt mange ressourcer i arbejdet med den nye skolestruktur. Rigtigt mange interessenter lærere, elever, skoleledere og forældre har med stort engagement på forskellig vis bidraget til debatten og processen. Dette gennem deltagelse i dialogmøder, høringssvar mv. Det har været en lang proces, som i starten af 2012 resulterede i beslutningen om at lukke Enghøjskolen og Sønderkærskolen. I august blev dørene til det nye plejehjem Dybenkærshave slået op, og 72 beboer kunne flytte ind i lyse, lækre og moderne lokaliteter. Trods lidt startvanskeligheder med bl.a. vandskade, blev plejehjemmet hurtigt fuldt kørende til glæde for beboere, pårørende og ansatte. En lang række familier flyttede i 2011 også ind i Langhusene (Almen Bolig Plus byggeriet). Der var stor efterspørgsel efter boligerne, der som nabo til Dybenkærshave, danner en flot og moderne bebyggelse i Avedøre. På Rådhuset blev den længe ventede og tiltrængte renovering af 5. salen gennemført. Etagen huser, som tidligere, mødelokaliteter og fremstår nu som moderne, fleksible møderum, med den nyeste teknik. På hjørnegrunden ved Risbjerggård blev den gamle Taxabygning og den bagvedliggende gamle villa og garagerne revet ned. Arealet fremstår derefter indbydende med anlagt grønt græstæppe. Den 2. juli blev det storkøbenhavnske område ramt af det voldsomme skybrud, og det gik særligt hårdt ud over Hvidovre. Flere borgeres og kommunens ejendomme blev oversvømmet, med store udgifter til følge. Blandt andet blev Præstemosens Friluftsbad oversvømmet, og måtte lukkes ned for resten af sæsonen. På anlægssiden er der desuden udført løbende vedligeholdelse på veje og bygninger, og der er i den forbindelse fokuseret på at udføre energibesparende foranstaltninger. Selve regnskabsresultatet må også vurderes at være positivt. Der er udvist økonomisk tilbageholdenhed i en krisetid der er styr på udgifterne og ultimo kassebeholdningen er god.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 ÅRSBERETNING 2011 Generelle bemærkninger.. 3 Skoler m.v Social- og Sundhed 7 Kultur og Fritid Teknik Arbejdsmarked Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse.. 20 Finansieringsoversigt.. 20 Balance. 21 Noter Nøgletal.. 25 Side ØVRIGE OVERSIGTER m.v. Hovedoversigt til regnskab 28 Regnskabsoversigt 29 Statusbalance. 33 Tværgående artsoversigt. 44 Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. 45 Kautions- og Garantifortegnelse 46 Opgørelse over tilbagefaldsklausuler 47 Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder 51 Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand.. 52 Anlægsoversigt Fysiske aktiver 53 Opgørelse 1, over igangværende arbejder. 54 Opgørelse 2, over afsluttede arbejder med regnskab. 57 Opgørelse 3, anvendte bevillinger, hvor der ikke skal aflægges regnskab 58 Opgørelse over overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til Ejendomsfortegnelse 61 SPECIELLE BEMÆRKNINGER, udvalgsopdelt Arbejdsmarkedsudvalget. 74 Ejendoms- og Arealudvalget 76 Kultur- og Fritidsudvalget. 79 Skoleudvalget 81 Social- og Sundhedsudvalget. 84 Teknik- og Miljøudvalget 87 Økonomiudvalget. 91

5 Beretning Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet 2011 Regnskabsopgørelsen, side 20, viser følgende: Oprindeligt budget 2011, som det så ud ved budgetvedtagelsen i oktober 2010 Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger og overførsler fra 2010 indgår Regnskabet for 2011 Det samlede resultat udviser et underskud på 2,6 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et underskud på 18,4 mio. kr. Altså en resultatforbedring på 15,8 mio. kr. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 103,3 mio. kr. Når resultatet af det samlede skattefinansierede område i 2011 udviser et underskud på 0,8 mio. kr., skyldes det afholdelse af anlægsudgifter for i alt 104,1 mio. kr. Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et forbrug på 1,8 mio. kr. Dette betyder, at kommunens gæld til renovationsområdets formindskes i I 2011 optog kommunen lån for i alt 41,8 mio. kr. Lånoptagelsen kan henføres til lånerammen for Afdrag på lån beløber sig til 47,0 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og udlån) udgjorde i alt 20 mio. kr. Likviditetens udvikling Overordnet set medførte aktiviteterne i 2011 en forøgelse af kassebeholdningen på 12,2 mio. kr. fra 187,2 primo 2011 til 199,4 ultimo I det oprindelige budget var der forventet et forbrug på 40,5 mio. kr. Årsagen hertil er primært større rul til 2012, både vedr. drift og anlæg. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage efter kassekreditreglen var næsten uændret i 2011, idet den ved årets start udgjorde 271,3 mio. kr., og ved udgangen 272,1 mio. kr. Finansiering Kommunens væsentligste indtægtskilder er de kommunale skatter på indkomst og ejendomme samt generelle tilskud. Der er budgetteret med det garanterede udskrivningsgrundlag og den af staten fastsatte regulering af ejendomsværdierne. Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti for Skatteindtægten blev i 2011 næsten som budgetteret, idet der dog indgik lidt mere i grundskyld end forventet i løbet af året. Primært grundet kompensation fra staten. Tilskud og udligning blev forøget med netto 54,6 mio. kr. Heraf kan 66,6 mio. kr. henføres til beskæftigelsesreformen. Midtvejsreguleringen af tilskud i 2011 betød tilbagebetaling af i alt 12,9 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. vedrører tilskud og udligning, og 8,9 mio. kr. regulering/ tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud. Driftsudgifterne (excl. forsyning) Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede områder blev 42,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget udviser nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område en mindreudgift på 35,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør det oprindelige budget tillagt overførsel fra 2010, hvor der blev rullet 37,3 mio. kr., samt tillægsbevillinger i året, der primært skyldes beskæftigelsesreformen. Fra 2011 til 2012 forventes overført 42 mio. kr., hvilket er årsagen til mindreudgiften på serviceområderne i Serviceramme og overførsler De kommunale driftsudgifter indenfor det skattefinansierede område er opdelt i to hovedkategorier: Servicerammeudgifter og overførsler, hvor udgifter inden for servicerammen udgør den største udgiftspost.

6 Beretning Servicerammeudgifterne Servicerammen er Regeringens reguleringsnøgle over for kommunerne, hvad angår den kommunale driftsvirksomhed eksklusive overførsler og forsyningsområdet. Rammen fastsættes overordnet i aftale mellem regeringen og KL. Ifølge økonomiaftalen havde Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på mio. kr., hvilket svarede til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Regnskabet udviser kun et forbrug på mio. kr. Der er således afholdt færre udgifter end servicerammen gav mulighed for, hvilket skal ses i lyset af det større rul til Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomheder har siden 2007 kun omfattet renovationsområdet. Vand- og spildevandsområdet blev omdannet til selvstændige aktieselskaber fra 1. januar Regnskabsmæssigt udviser renovationsområdet i 2010 et merforbrug på 1,8 mio. kr. Resultatet formindsker kommunens gæld til renovationsområdet fra 4,1 mio. kr. til 2,3 mio. kr. Udgifter og indtægter på renovationsområdet skal hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser føres på en mellemregningskonto mellem kommunen og renovationsområdet. Anlægsudgifterne og indtægter Anlægsaktiviteten fortsatte i 2011 med bygningsvedligeholdelse på kommunens bygninger, herunder energibesparende foranstaltninger, standardforbedringer på vejene, modernisering af vejbelysningen, indretning af fritidshjem på Præstemoseskolen, færdiggørelse af plejeboliger Dybenskærhave, anskaffelse af IT, interaktive tavler på skolerne, kvalitetsløft af den kommunale madproduktion, fælles kommunal tandklinik, renovering af Rådhusets øverste etage m.v. I alt blev der anvendt netto 104,1 mio. kr. mod budgetteret 102,5 mio. kr. Fra 2010 blev der overført netto 25,9 mio. kr. til udførelse i Fra 2011 til 2012 overføres netto 48,1 mio. kr. til udførelse af anlægsarbejder. I 2011 modtog kommunen 18,0 mio. kr. i tilskud fra kvalitetsfonden. Dette betød at der skulle investeres i alt 36 mio. kr. på de borgernære serviceområder (skole- daginstitutions- og idrætsområdet for børn og unge samt ældreområdet). Der blev i alt udført arbejder for 58,1 mio. kr. vedr. kvalitetsfondens områder. Forrentning Forrentningen af kommunens likviditet har fundet sted gennem løbende indeståender og porteføljeaftaler, hvor tre forskellige forvaltere placerer beløb i obligationer og investeringsforeninger indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen og kommunens finansielle strategi. Resultatet blev en nettorenteindtægt på 8,2 kr. mod en budgetteret nettorenteindtægt på 3,7 mio. kr. I alt en resultatforbedring på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I 2011 er givet en tillægsbevilling til renteindtægter på 6,6 mio. kr., således at det korrigerede budget udviser en nettoindtægt på 6,6 mio. kr. Kommunens lån, langfristede gæld I 2011 havde Hvidovre Kommune mulighed for at optage lån til bl.a.: Pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Energibesparende foranstaltninger. Særlig lånepulje til yderligere anlæg i 2010, hvortil der var søgt om overførsel til 2011 for 8,4 mio.kr. Den samlede låneramme for 2011 er opgjort til 38,9 mio. kr. Lånet optages inden udgangen af april Låneoptagelsen indgår i regnskab I 2011-regnskabet er der optaget lån på i alt 41,8 mio. kr. som vedrører lånerammen for Endvidere er der optaget leasingforpligtelse til en minibus til 0,4 mio. kr.

7 Beretning De samlede afdrag på den langfristede gæld var 47,0 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er i 2011 forøget med 0,5 mio. kr. til 676,3 mio. kr. Kursreguleringer m.v. i 2011 udgjorde netto 5,7 mio. kr. Heraf kan 9.7 mio. kr. henføres til kommunens lån i CHF, der modsvares af regulering af lån til selvejende institutioner og ældreboliger. Langfristede tilgodehavender I 2011 steg kommunens langfristede tilgodehavender fra 1.330,2 mio. kr. til 1.724,6 mio. kr. Posterne indeholder bl.a. diverse pantebreve, aktier og andelsbeviser, lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter samt deponerede beløb. Forøgelsen kan primært henføres til optaget aktiekapital vedrørende Hvidovre Forsyning, der er reguleret fra 840 mio. kr. til mio. kr., Lynettefællesskabet der er reguleret fra 63,7 mio. kr. til 72,8 mio. kr. og Spildevandscenter Avedøre fra 40,1 mio. kr. til 75,4 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskat har udviklet sig som følgende: Antal pr. 1/ Nye låntagere Indfriede lån Antal pr. 31/ Lånebeløb mio. kr. 221,4 235,8 239,9 Lånesystemet er konverteret til nyt system i 2011, hvilket bevirker ændring i låneantal ved årsskiftet 2010 / Der er både tale om færre nye lån samt flere indfriede lån. Befolkningen Det samlede befolkningstal i Hvidovre Kommune steg i løbet af 2011 med 519 personer og er pr. 1. januar 2012 på personer. I løbet af 2011 steg antallet af 0 6 årige med 11 til 4.307, medens antallet af 7 16 årige steg med 6 til Der blev 205 flere på 65 år og derover, og antallet i den erhvervsaktive alder mellem 25 og 64 år steg med 152 til Udsigterne for de kommende år viser en vækst i antallet af ældre og et stabilt antal i de yngre aldersklasser. Det samlede befolkningstal forventes at vokse til over Personaleforbrug Det samlede personaleforbrug har i 2011 været på årsværk. I 2010 udviste personaleoversigten årsværk og dermed har der været en forøgelse på 61 årsværk. Årsagen hertil skyldes primært stigning i antallet af løntilskudsjob i forhold til tidligere år. Det fremgår af personaleoversigten, at 55 personer har været ansat på den nye funktion (Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats). Rengøringsområdet blev i 2010 samlet under hovedkonto 06. Tidligere var rengøringspersonalet fordelt på de enkelte områder. Derfor er personaleudviklingen mellem årene ikke umiddelbart sammenlignelig. I 2010 blev anvendt funktion I 2011 funktion Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner stiger og forventes at stige yderligere i de kommende år. Dette skyldes, at et stort antal medarbejdere med tjenestemandsvilkår forventes at gå på pension indenfor en årrække. I 2011 blev der født 502 børn, hvilket var 111 færre end i Der var et flytteoverskud fra indlandet på 399 personer og en nettoindvandring fra udlandet på 209.

8 SKOLER Sigtepunkter for skoler, fritidshjem og klubber Der er i 2011 etableret sigtepunkter for skoler, fritidshjem og klubber. I 2010 startede processen med at få nyt og brugbart materiale for politikere, forvaltning, ledere og medarbejdere. Med sigtepunkter for skoler, fritidshjem og klubber baserer institutionerne under Skoleudvalget sig grundlæggende på inkluderende tænkning og praksis. Derudover er der stillet en række sigtepunkter som institutionerne kan stile i mod. Institutionerne får på denne måde mulighed for at lægge opgaven ind under deres målformuleringer, således at Skoleudvalget senere møder institutionernes omsætning af sigtepunkterne i form af et konkret mål. På skoleområdet var 2011 også året hvor der er lagt mange ressourcer i forslag til ny skolestruktur i Hvidovre Kommune. Processen vedrørende ny skolestruktur medførte udarbejdelse af flere strukturmodeller mv. Den fremtidige struktur blev vedtaget i februar Det specialiserede undervisningstilbud På baggrund af et substantielt merforbrug i 2009 på det specialiserede undervisningsområde blev der fra KLs Konsulentvirksomhed (KLK) udarbejdet en budgetanalyse indeholdende en række anbefalinger om den fremtidige budgetstyring af området. Budgetåret 2011 var første år hvor WInPPR kommunens sags- og økonomistyringssystem på området fik fuld effekt. Med en etablering af tværgående økonomiteam, månedlige budgetopfølgninger er der nu etableret en fin budgetsikkerhed. På området styres der nu på baggrund af individbaserede budgetter efter fast kadence. På baggrund af budgetsikkerheden er den månedlige opfølgning til Skoleudvalget for 2012 afsluttet, hvorefter afrapporteringen til politisk niveau sker indenfor samme tidsramme som resten af kommunens økonomiske afrapportering. Fritidshjem og klubber På Fritidshjems- og klubområdet er der i berørte institutioner arbejdet på fuld implementering af fællesledelse, således at fællesledelsen medfører endnu bedre overgange mellem vuggestue og børnehave. Der var i 2011 i alt 18 fritidshjem. Ved fællesledelse er der ikke sket ændringer i den fysiske ramme.

9 SOCIAL- OG SUNDHED Børn og Unge med særlige behov I Børne- og Familieafdelingen er der i 2011 arbejdet med en række organisatoriske ændringer i forbindelse med fusionen. Fusionen har genereret en lang række af arbejdsgrupper i forhold til det samlede BUF, hvor arbejdsgruppen om at udarbejde en sammenhængende børnepolitik direkte taler ind i Børne- og Familieafdelingens forvaltning af Serviceloven. Børnehandicapgruppen er i 2011 blevet en integreret del af familierådgivergruppen. Der er stor fokus på handicapgruppens udmøntet serviceniveau, da området har store udfordringer med at overholde det udmøntede budget. Området vil i 2012 blive analyseret i forhold til budgetudfordringerne. I familierådgivergruppen har et væsentligt fokusområdet være implementering af Barnets Reform, hvor alle rådgivere har fået et kompetenceløft. På anbringelsesområdet har Socialog sundhedsudvalget delegeret kompetencen vedrørende anbringelser ud over det 18 år til forvaltningen, for at øge styringen med området. Det har ligeledes været øget fokus på det personrettede tilsyn, set i lyset af den større opmærksomhed der ahr været på anbringelsesområdet. Ungekontakten og Familiecentret Poppelgården har fået omlagt deres økonomistyringsmodel fra BUM til rammestyring, og skal i den forbindelse varetage alt forebyggende arbejde for familier og unge i lokalområdet. Som en konsekvens af, at Ungekontakten skal kunne varetage flere tilbud til unge, er der igangsat en proces, som betyder at Ungekontakten fremover skal kunne tilbyde differencerede tilbud til unge bl.a. Rusmiddeltilbud og tilbud til selvskadende unge. Døgninstitutionerne Porten og Hvidborg har i 2011 været udsat for et stort økonomiske pres i forbindelse med manglende indskrivning af børn. Implementering af Barnets Reform og køberkommunernes generelle økonomiske situation betyder, at kun 3 børn fra andre kommuner er blevet indskrevet i Børneog Familieafdelingen har derfor besluttet at igangsætte en analyse af Behandlingshjemmet Hvidborg, som skal undersøge mulighederne for at etablere tilbud der hovedsagelig retter sig mod Hvidovre Kommunes behov. Sundhedsplejen har i 2011 haft et øget fokus på genindlæggelser af nyfødte børn i forbindelse med den tidlige udskrivning af nyfødte børn og deres forældre og har i den forbindelse omlagt de første besøg i familierne. Dagtilbud for 0-6 årige Der har i 2011 været fokus på inklusion. Det har bl.a. resulteret i, at man politisk har vedtaget en omlægning af støttepædagogkorpset, således at støttepædagogerne tilknyttes kommunens dagtilbud som inklusionspædagoger. Omlægningen skal understøtte bevægelsen væk fra en enkeltintegrerede indsats var ligeledes året, hvor Sommerfuglen for alvor kom i drift. De 12 pladser til de aller mindste børn i udsatte positioner, dvs. præmature børn m. fl., har været besat hele året, og er en stor succes. Det er derfor politisk blevet besluttet at åbne en afdeling mere. I 2011 er det gamle fritidshjem i Baunevangen blev ombygget dels til mere plads til den nye kombinerede institution Baunevangen, dels til en gruppeordning for større børn med behov for en særlig indsats. Dagtilbudsområdet har i 2011 arbejdet med at sikre, at alle børn kunne få et sundt frokostmåltid fra august. Kommunalbestyrelsen havde med budget 2011 besluttet, at maden skulle være en del af taksten for vuggestuebørnene. Bestyrelserne i børnehaver og kombinerede institutioner havde ultimo 2010 fravalgt mad, bortset fra Børnehuset Enghøj, der startede madordning op i august. I efteråret 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en madvision, der sigter mod et langt mindre fravalg, når der skal

10 være afstemning om madordning igen i efteråret Endelig har 0-6-års området udarbejdet et nyt tilsynskoncept, som nu bruges i forbindelse med de pædagogiske tilsyn. Der har igen i 2011 været flere institutionssammenlægninger. Og igen i 2011 har der været flere børn end prognosticeret, der skulle passes. Det har dels kunnet ses i en fordobling af den mellemkommunale regning fra Københavns Kommune, der har passet dobbelt så mange børn fra Hvidovre i 2011 end året før, uden at det betød, at der manglede børn i Hvidovres institutioner. Dels har det i slutningen af 2011 igen været nødvendigt at have bus- og cykelordninger i kommunens institutioner for at leve op til pasningsgarantien. Sundhedsområdet I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen to vigtige dokumenter på Sundhedsområdet: Den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for perioden , som indeholder anbefalinger for den borgerrettede forebyggelse og Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, som regulerer den patientrettede forebyggelse. Kommunens patientrettede forebyggelse sker i tæt samarbejde med de praktiserende læger, og fokuserer især på kronisk sygdom og den ældre medicinske patient. Blandt de fælles udfordringer er stigningen i antallet af kronikere og ældre, samt opgaveglidning fra Regionen. Samarbejdet i det nære Sundhedsvæsen er i 2011 forbedret med oprettelse af et Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU). Arbejdet i udvalget skal bidrage til, at lægerne og Hvidovre Kommune får en styrket dialog og et mere integreret samarbejde om den brede vifte af emner, der i dag er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke udvekslingen af information og tillige sikre, at de aftalte indsatsområder i overenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt. En del af det opsporende og forebyggende arbejde i kommunalt regi varetages af Sundhedsplejen og Sundhedscentret. En anden del af det forebyggende er mindre synligt, fordi det er integreret i de kommunale velfærdsydelser, som leveres på de øvrige velfærdsområder, som middel til at nå andre mål, fx bedre indlæring, nedbringelse af sygefravær og bedre trivsel. Fx har både Børne- og Ungdomsforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen taget initiativ til at forbedre de kommunale mad og måltider i 2011, og dette arbejde fortsætter i Sundhedscentret tilbyder fortsat diætvejledning for borgere, som lægen henviser med forhøjet kolesterol, vægttab og undervægt. Patienter som henvises på grund af overvægt eller diabetes tilbydes livsstilshold og diabetesskole. Disse tilbud bliver løbende justeret og tilpasset de nationale anbefalinger og nyeste sundhedspædagogiske principper. Et kompetenceløft hos flere hundrede medarbejdere i ældreplejen har medført et kvalitetsløft i indsatsen for de småtspisende og borgere med vægttab med henblik på tidlig indsats og forebyggelse af indlæggelse. To projekter er blevet fuldt integreret i Sundhedscentret i årets løb. Sundhed på dit sprog har været ude til ca. 25 foredrag/besøg blandt etniske mindretal. Der har særligt været fokus på Avedøre og byens moskeer. Kommunens tre sundhedsformidlere indgår desuden i tværgående grupper på Vestegnen, som opsøger de forskellige foreninger på tværs af kommunegrænserne. Det andet projekt - Kys livet sundhedscenter på gadeplan - har kontakt til socialt udsatte borgere i alderen år med tilbud om udredning, brobygning, kost, rygestop, alkoholbehandling, motion mv. I 2011 implementerede Sundhedscentret ligeledes det nyeste bud på rygeafvænning. Kom og Kvit, der anvender de sidste nye rygeafvænningsmetoder og fokuserer på, at deltagerne tager styring og bevarer styrken, når lysten til at ryge banker på.

11 Ældre- og Handicap Dybenskærhave Det største projekt for Ældre- og Handicapområdet i 2011 var åbningen af det nye Plejecenter Dybenskærhave. Hvidovre Kommune skulle i forbindelse med lukningen af Danske Handelsrejsendes Plejehjem modtage både nye medarbejdere og beboere, som sammen skulle finde en ny hverdag på Dybenskærhave. Udgangspunktet for dagligdagen er leve-bomiljøet. Det vil sige, at måltider og aktiviteter arrangeres i bogrupper, hvor der bor 12 beboere. Til forskel for kommunens øvrige plejecentre har Dybenskærhave ikke noget produktionskøkken hvilket betyder, at det varme måltid leveres fra Hvidovre Centralkøkken, som er beliggende på Krogstenshave Plejecenter. Da duften af mad er vigtig for appetitten færdigproduceres og anrettes maden i bogruppernes små køkkener, så alle beboere fornemmer hyggen og duften omkring forberedelse af måltiderne. Køberenheden I forbindelse med at Hvidovre Kommune fra starten af 2011 hjemtog handleforpligtigelsen på de borgere, der bor i botilbud i andre kommuner, oprettede Hvidovre Kommune en særlig køberenhed. Enheden skal dels kvalitetssikre vores tilsynsbesøg, og dels styrke økonomistyringen på det specialiserede område. Hjerneskade Ældre- og Handicapafdelingen har i forbindelse med ansættelse af en hjerneskadekoordinator haft fokus på den hurtige kontakt til den nydiagnostiserede hjerneskadede borger, samt det tværsektorielle arbejde. For at styrke denne del af arbejdet yderligere, er der søgt og bevilget puljemidler til opkvalificering af medarbejderne på dette område. Medarbejdere og ledelse på Dybenskærhave har sammen arbejdet for, at de fysiske rammer bliver indrettet, så beboerne føler sig hjemme. Det er bl.a. sket ved indkøb af planter, billeder, træningsredskaber mv. Heldigvis forærede Danske Handelsrejsendes Plejehjem både billeder og møbler til Dybenskærhave, så der er mange genkendelige ting for beboerne.

12 KULTUR OG FRITID Den Grønne Nøgle Avedøre Idrætscenter, Hvidovre Stadion, Frihedens Idrætscenter og Avedøre Stadion har alle Den Grønne Nøgle. Den Grønne Nøgle, Green Key, er et miljømærke, der indikerer at institutionerne lever op til en række konkrete miljøkrav. Kontraktinstitutionerne Hvidovre/Avedøre Stadion, Frihedens idrætscenter og Avedøre Idrætscenter har via deres kontraktmål for 2011 arbejdet målrettet med vandbesparende foranstaltninger, som eksempelvis udskiftning af blandingsbatterier, vandhaner, brusere og toiletter, hvilket har resulteret i et reduceret vandforbrug. Udvikling i besøgstal Nedenfor ses de samlede besøgstal for Hvidovre Motionscenter, svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter samt Friluftsbadet. Besøgstal Hvidovre Motionscenter Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Friluftsbadet Besøgstallene for idrætscentrene påvirkes af, at idrætscentrene har lukket hvert andet år i skolesommerferien. Frihedens Idrætscenter i lige år og Avedøre Idrætscenter i ulige år. Faldet i besøgstallet for Friluftsbadet skyldes, at Friluftsbadet måtte lukke efter skybruddet i juli måned pga. vand i de tekniske installationer. Dermed nåede Friluftsbadet kun at holde åbent i 4 uger mod de planlagte 12 uger. Forstadsmuseet Cirkusmuseet satte ny besøgsrekord med gæster i Aktivitetsniveauet var stigende og nye tilbud bl.a. til børnehaver blev udbudt. Kundetilfredsheden var meget stor. En kvantitativ undersøgelse i efterårsferien viste således, at alle gæster fandt besøget som helhed meget godt eller godt. Det illustrerer at den kvantitative stigning foregår via kvalitative tilbud var også året, hvor museet kunne fejre 10 års jubilæum, hvilket blev markeret ved en reception for indbudte gæster og en stor gallaforestilling, der løb af stablen d. 11/9. Takket være et tilskud fra Dansk Artist Forbund kunne museet vise en bred vifte af nogle af de bedste artister fra den danske artistverden fra nycirkusartisterne i Cikaros til Benny Schumann. Det blev en fornem forestilling, der blev spillet to gange for udsolgte huse. Revitalisering af Historien i Gaden er styrket ved genoptryk af folderne samt udarbejdelse af ensartet udseende. Folderne kan endvidere downloades fra museets hjemmeside. Projektet har endvidere været med til at styrke det visuelle samarbejde med Brøndby. Regional filmfond i hovedstadsområdet Hvidovre Kommune har vedtaget en ny erhvervspolitik, hvoraf et af delelementerne er Hvidovre som Filmby I 2011 afsatte Hvidovre Kommune 2. mio. kr. til medfinansiering af en regional filmfond. Filmfonden er en del af den regionale Kulturaftale, der er indgået mellem en række kommuner i Hovedstadsområdet, enkelte kommuner i Region sjælland og Kulturministeriet. Filmfonden har følgende direkte erhvervsøkonomisk effekter: Omsætning i filmbranche og afledte erhverv, nye arbejdspladser og nye virksomheder i filmbranchen. Herudover vil fonden have en række indirekte effekter: Branding af Danmark og hovedstadsområdet, filmturisme og styrkelse af den danske filmbranche. Biblioteksområdet HvidovreBibliotekerne havde i 2011 som mål, at arbejde med opkvalificeringen af borgernes digitale færdigheder via relevante og målrettede kurser, styrke tilbuddene til børn og deres forældre og udvide brugernes mulighed for at bruge biblioteket.

13 De i alt 23 kurser blev afholdt på Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek, og opnåede en samlet belægningsprocent på 79,7 %. Effektmålingen på den faktiske brug af de færdigheder kurserne fokuserer på, digital selvbetjening o.l., vil blive gennemført i løbet af foråret/sommeren 2012, og kunne anvendes i den videre planlægning af undervisningen. Tilbuddene til børn og deres forældre blev bl.a. styrket via et samarbejde med folkekirkerne i Hvidovre, med afholdelse af koncerter i Strandmarkskirken og Risbjerg kirke. Der blev ligeledes afholdt i alt 10 BabyBiblioteksarrangementer i 2011 på Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek. Arrangementerne blev positivt omtalt i Hvidovre Avis. Brugernes mulighed for at bruge biblioteket blev udvidet via en udvidelse af åbningstiden samt etablering af HotSpots/ trådløst netværk på både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek. Frivillighedsmessen Frivillighedsmessen blev en stor succes både for de tilmeldte foreninger og de ca besøgende, der lagde vejen forbi. Messen blev arrangeret af frivillige og kommunale repræsentanter, og et af målene med Frivillighedsmessen var at synliggøre og anerkende de frivillige i anledning af det europæiske frivillighedsår. Et andet var at tiltrække nye frivillige. Dagen bød bl.a. på flot underholdning med teater, mavedans, kampsport, linedans, stolegymnastik, korsang og meget mere fra foreningslivet, samt Frivillighedsdebatten med foredrag af Lars Lundgaard og efterfølgende lokal paneldebat. Elite 2650 nye kriterier Der blev udarbejdet nye kriterier for ansøgninger til Elite 2650 puljen. Kriterierne tager afsæt i elite-afsnittet i Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, om at støtte få hovedsatsnings-idrætsgrene (typisk 2-4) og en lidt større gruppe boblere (typisk 5-8) om året.

14 TEKNIK Plejecenter Dybenskærhave Opførelsen af de 72 plejeboliger med tilhørende fællesarealer og serviceareal blev påbegyndt i 2010 og blev som oprindeligt planlagt færdiggjort til indflytning 1. august Senere på efteråret er ude arealerne blevet færdiggjort mht. etablering af græs og beplantning, således at området i foråret 2012 vil fremtræde færdigt. Rådhuset Renoveringen af tagetagen på rådhusets hovedfløj, der blev påbegyndt i slutningen af 2010, blev færdiggjort og taget i brug i Taget og facaderne er blevet udskiftet, og lokalerne er blevet renoveret, så de nu fremstår som nye og tidssvarende mødelokaler med det nødvendige IT- og audiovisueltudstyr. Desuden er etableret nyt anretterkøkken og nyindrettede toiletforhold, bl.a. et handicaptoilet. Fritidshjemmet Præstemosen I december 2010 blev etablering af et nyt fritidshjem, fritidsklub og et nyt indskolingsafsnit på Præstemoseskolen påbegyndt. Hensigten var dels at fjerne en udtjent pavillonbygning, dels at muliggøre en sammenlægning af Fritidshjemmet Præstemosen med Baunevangens Fritidshjem og -klub. De nye lokaler blev taget i brug af skole og fritidshjem ved starten af det nye skoleår i august Forebyggende vedligeholdelse I lighed med tidligere år er der i 2011 blevet udført en række større vedligeholdelsesarbejder med henblik på at sikre bl.a. en holdbar og vedligeholdelsesvenlig klimaskærm på kommunens bygninger. På Avedøre Idrætscenter er der bl.a. blevet istandsat murværk og udskiftet facadepartier, mens den såkaldte tredje længe på Poppelgården er blevet renoveret. I Avedørelejren er der blevet opstillet fire miljøstationer, og på HBC-hallen er en række renoveringsarbejder blevet afsluttet. Endelig er Værestedet ved Friheden Station blevet retableret, efter at det i en periode har været uanvendeligt på grund af skimmelsvamp. På Dansborgskolen er blevet renoveret tage og udskiftet facader, og på Engstrandskolen er yderdørene i klasselokalerne blevet udskiftet. I lighed med tidligere år er der renoveret elevtoiletter i 2011 på Holmegårdsskolen. Skybruddet 2. juli 2011 medførte vandskader på 73 af kommunens bygninger. Skaderne har givet gener for brugerne af bygningerne, og det har medført en del ekstra opgaver, hvoraf nogle pga. lange udtørringstider først kan afsluttes i Udgifterne til genopretning af bygninger samt erstatning af ødelagt inventar anslås til godt 10 mio. kr. Energi I kommunen er det fortsat højt prioriteret at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger, både af hensyn til klima og økonomi. I 2011 har indsatsen bl.a. drejet sig om energimærkning af de kommunale bygninger, der er større end m 2 samt om optimering af CTS-anlæggene på Avedøre Idrætscenter, Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen, Rådhuset og i Frihedens Idrætscenter. CTSanlæg er et moderne sensoranlæg til central tilstandskontrol og styring af varme- og energiforbrug. Desuden er der gjort et utal af mindre tiltag som udskiftning af belysning, udskiftning af pumper, udførelse af teknisk isolering og hulmursisolering, optimering af ventilationsanlæg samt andre arbejder, der medfører energibesparelser. De flyvende varmemestre har sammen med klimaambassadørordningen spillet en vigtig rolle i bestræbelserne på at spare energi i kommunens bygninger, og der er bl.a. ved hjælp af øget kommunikation opnået gode resultater med hensyn til ændret adfærd hos brugerne, der er et væsentligt element i sparebestræbelserne. Ovennævnte energi - og miljøtiltag, som er gennemført i 2011 forventes at kunne nedbringe udgifterne til el og varme med godt 1 mio. kr. pr. år, svarende til ca. 3 % af kommunens årlige udgift til el og varme. Ny grillplads i Rebæk Søpark For at understøtte ude aktiviteter i Rebæk Søpark, er der etableret en mindre naturpræget grillplads på den vestlige side af søen. Grillpladsen består af nogle store sten til at

15 side på, en stor justerbar grillrist samt to nye sæt borde og bænke. Der er i de to nye borde integrerede grillriste. Nyt el- og vand i Hvidovre Havn Der er etableret nye el- og vandstandere i Hvidovre havn. Standerne er placeret tæt på molekanten, således at der ikke længere ligger ledninger på kryds og tværs af molen. Busbaner på Gammel Køge Landevej Hvidovre Kommune har med støtte fra Trafikstyrelsens pulje til fremkommelighed anlagt busbaner og syv fremskudte helleanlæg til busser, på Gammel Køge Landevej mellem Strandmarksvej og grænsen til Københavns Kommune. Endvidere er der åbnet mulighed for, at de mange busser til Avedøre Holme kan køre direkte ud på Gammel Køge Landevej fra busterminalen ved Friheden Station. Det gavner navnlig buslinje 200S. Brug af ny miljøvenlig asfalt På Kettevej, Rebæk Alle, Egevolden og Rebæk Søpark er der udlagt asfalt via Remixmetoden. Det er en metode, hvor der udledes mindre CO2. Det specielle ved Remixmetoden er, at den gamle asfalt bliver varmet op, opsamlet og genanvendt på stedet samtidigt med at der tilsættes nye materialer. Tilgængelighed til Frihedens idrætscenter og Engstrandsskolen Den gamle hullede sti af asfalt er udskiftet til sti med nyt fortov og ny belægning, modl alle indgange til Engstrandskolen og Frihedens idrætscenter. Der er tænkt tilgængelighed ind i projektet, således at kørestolsbrugere og blinde nu også kan komme sikkert frem. Endvidere er der blevet etableret flere handicapparkeringspladser. Vestvolden Voldgaden har fået ny belægning og er nu asfalteret i hele sin udstrækning i Hvidovre. Der er kommet lys på stien og etableret en lysreguleret overgang ved Gammel Køge landevej. Planstrategi Teknisk Forvaltning har i 2011 udarbejdet en planstrategi for kommunens udvikling, i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Strategien er funderet på åbenhed gennem tidlig og reel borgerinddragelse samt politisk deltagelse i processen. Planstrategien, der bevidst er søgt gjort tværfaglig, konkret og vedkommende, forventes vedtaget i begyndelsen af Byggesagsgebyrer Byggesagsgebyrerne i Hvidovre Kommune blev for 2011 fastlagt ud fra princippet om, at kommunens gebyrer skulle ligge i niveau med de kommuner vi normalt sammenligner os med i Vestegnsområdet. Det har ført til en lille stigning i indtægter i forhold til Den øgede indtægt er begrundet i nogle få større ombygninger i erhvervs- og etageboligbyggeriet. Byggesager De sidste to år har kommunen modtaget færre byggesager end årene før. Sammenlignet med 2010 har forvaltningen modtaget 105 færre sager i 2011, svarende til en reduktion på 15 %. De væsentligste årsager skal søges i den generelle afmatning i byggesektoren og en væsentlig ændring i bygningsreglementet 2010, hvor borgerne ikke længere skal ansøge om byggetilladelse ved opførelse af bestemte carporte og udhuse. Men det har også betydning, at kommunen modtager digitale henvendelser i et større omfang, som åbner op for en tidligere afklaring af, om der er behov for at oprette en byggesag eller ej. Genbrugshallen Genbrugshallen har fungeret rigtig godt i Foreningerne for Genbrugshallen har fjernet over 23 ton effekter fra genbrugspladsen på Avedøre Holme. Effekterne blev efterfølgende solgt i Genbrugshallen med et resultat på kr. Det betyder, at kommunen har sparet penge til forbrænding af de fraførte fraktioner. Det betyder også, at Genbrugshallens kunder har sparet jordens naturressourcer (træ, metaller mm.) for produktion af nye varer, som genbrugskunderne ellers ville have købt. Hertil kommer den mængde energi, der også skulle have været brugt på både at producere og transportere varerne til Hvidovre. Det er godt for CO2 regnskabet. Endelig betyder det glade borgere, der fik billige effekter og glade foreninger, der har hygget sig undervejs og får gavn af de tjente penge.

16 Arbejdsmarked Finansloven for 2011 gav en del udfordringer på arbejdsmarkedsområdet. Dels blev refusionerne ændret og dels blev fokus i aktiveringsindsatsen flyttet fra vejlednings- og opkvalificeringsforløb til virksomhedsrettede aktivering og ordinæruddannelse. Formålet med ændringen var, at kommunerne ikke længere skulle kunne spekulere i at hæve høj refusion, når de ledige blev sendt på såkaldte pipfugle-kurser. Refusionen, når en ledig var i vejlednings- og opkvalificeringsforløb (herunder kommunale aktiveringsprojekter), blev nedsat fra 65 % til 30 % af ydelsen. Da fokus skulle rettes mod den virksomhedsrettede indsats og ordinæruddannelse, blev refusionen af ydelsen her kun nedsat fra 65 % til 50 %. Den virksomhedsrettede aktivering består af virksomhedspraktik og løntilskud. Som konsekvens af ændringerne i refusionerne blev fokus også rettet mod kommunens egne aktiveringsprojekter. Ultimo april 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen en omlægning af den kommunale aktiveringsindsats. En række af aktiveringsprojekterne blev således lukket, bl.a. Kommunal Service og Multicafeens aftenåbning. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skulle oprettes en ny indsats JobTeam som bl.a. forbereder de ledige til aktivering i virksomhederne, og som har en mentorfunktion, der kan støtte op om de aktiverede i virksomhederne. Ledigheden i 2011 fulgte samme udvikling som i Figur 1 Bruttoledighed 2009, 2010 og 2011 (fuldtidsledige) Kilde: Statistikbanken.dk Som det fremgår af figur 1 viste udviklingen i ledigheden i 2011 ikke tendens til fald, som Finansministeriet ellers havde forudset. Ledigheden ligger på et lavere niveau i Hvidovre Kommune (5,5 %) end ledigheden på landsplan (6,0 %) og i Region Hovedstaden (6,1 %). I 2011 udviklede ledigheden blandt de årige i Hvidovre Kommune sig på samme måde som ledigheden for 2010.

17 Figur 2 Bruttoledighed årige 2009, 2010 og 2011 (fuldtidsledige) Kilde: Statistikbanken.dk Faldet i juli skyldes bl.a. sæsonarbejde og faldet i august skyldes, at de fleste uddannelser begynder i august. Jobcentret arbejder på at få de unge til at påbegynde en uddannelse for at kunne imødegå kravene på fremtidens arbejdsmarked. Derudover har Jobcentret arbejdet med at skaffe fritidsjob til unge årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Formålet var at give den unge indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og få den unge til at påbegynde en uddannelse. Antallet af sygedagpenge sager i 2011 lå fra uge 8 til uge 42 under niveauet i 2010, men fulgte derefter udviklingen i Figur 3 Antallet af sygedagpengesager i 2009, 2010 og 2011 pr. uge I alt 2009 I alt 2010 I alt Kilde: KMDSygedagpenge Antallet af sygedagpenge sager er, som det fremgår af figur 3, højst om vinteren og lavest om sommeren. Det er især antallet af kortere sager, der stiger om efteråret og henover vinteren. Sager med længde mellem 40 og 52 uger har derimod været faldende sidst på året. Sager med længde over 52 uger har været svagt faldende hen over året. Det er i disse sager kommunen ikke kan hjemtage refusion.

18 Anvendt regnskabspraksis Generelt Hvidovre Kommunes regnskab er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår endvidere udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Udgifter og indtægter er henført til det relevante regnskabsår de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Fra og med 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Økonomiog Indenrigsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen. Regnskabet for 2011 indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel og pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til Regulativ for økonomistyring. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Feriepengeforpligtelse Fra og med 2010 blev kommunens regnskabspraksis ændret, så feriepengeforpligtelsen ikke skulle indgå i kommunens regnskabsaflæggelse. Kommunen overgik i 2011 til nyt lønsystem, hvor feriepengeforpligtelse løbende og automatisk beregnes. Kommunen undersøger pt om denne automatik kan udgå. Forholdet har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat i 2011, men indgår som en balancepost. Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser som hovedregel til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Selvejende og private institutioner indregnes, hvis kommunen har indgået en driftsoverenskomst med pågældende institution, der medfører, at Kommunalbestyrelsen har en betydelig indflydelse på institutionens drift. Immaterielle aktiver Hvidovre Kommune definerer immaterielle aktiver som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende brug. Det vil typisk være erhvervede ITsoftware programmer, større investeringer i IT-systemer, herunder opgradering af eksisterende standardsystemer. Et kriterium for at et immaterielt aktiv skal indregnes i status er, at det er identificerbart, hvilket betyder at aktivet udgør et separat aktiv, eller kommunen på anden måde kan opgøre de fremtidige fordele eller det fremtidige servicepotentiale fra aktivet. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostprisen inkl. eventuelle afgifter (moms er undtaget) til told eller lignende i forbindelse med købet.

19 Afskrivninger skal ske lineært over den forventede brugstid, dog må afskrivningsperioden max. være på 10 år. Aktiver med en kostpris på under kr. eller en forventet brugstid på mindre end et år omkostningsføres i anskaffelsesåret. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 måles dog til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger fra og med Grunde og bygninger i Avedøre Lejren, som Hvidovre kommune ejer, er dog optaget som anlægsaktiv til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede levetid, der udgør: Bygninger til administrative formål 50 år Bygninger til forskellige serviceydelser 30 år Indretning af lejede lokaler 10 år (10 år eller over kontraktperioden) Tekniske anlæg år Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler *) 5-8 år IT-udstyr 3 år Inventar 3 5 år Driftsmateriel 10 år *) Biler til Vagt- og sikring afskrives over 2 år, da bilerne påregnes udskiftet hvert 2. år. Afskrivningerne på bygninger anskaffet før 1. januar 1999 opgøres på grundlag af forventede restlevetider pr. 1. januar 2004, der er baseret på bygningernes vedligeholdelsesmæssige standard. Ved vurderingen af restlevetiden til brug for åbningsbalancen tages udgangspunkt i de overfor anførte levetider, således at en administrationsbygning eksempelvis afskrives over 50 år (fra ) medmindre bygningens relativt dårlige vedligeholdelsesmæssige stand tilsiger en kortere afskrivningsperiode. På aktiver, hvor man på forhånd kender ejerperioden, fratrækkes scrapværdien (den forventede salgsværdi med fradrag af eventuelle salgsomkostninger m.v.) i afskrivningsgrundlaget og afskrivning foretages over brugstiden svarende til ejerperioden. Scrapværdi anvendes på biler, der påregnes udskiftet efter 2 år, og på tekniske maskiner, som der er en løbende udskiftning på. Grunde afskrives ikke. Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Aktiver med en kostpris på under kr. eller en forventet brugstid på mindre end et år omkostningsføres i anskaffelsesåret. Flere mindre aktiver købt på samme tidspunkt til samme formål, og som har en samlet værdi over kr. (f.eks. møbler til et klasselokale) blev til og med 2009 registreret som en gruppe. Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret, så registrering ikke længere foretages vedr. bunkning af aktiver. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Forbedringer Efterfølgende udgifter ved renovering m.v., der forøger et eksisterende aktivs værdi tillægges hovedaktivets regnskabsmæssige værdi. Forbedringer afskrives over hovedaktivets restlevetid. Hvis forbedringen forlænger hovedaktivets levetid eller er at sidestille med et nyt aktiv, fastsættes levetiden for forbedringen dog med udgangspunkt i ovennævnte levetidsperioder. Efterfølgende udgifter, der alene vedligeholder et eksisterende aktivs værdi, indregnes i resultatopgørelsen som vedligeholdelses- og reparationsudgifter.

20 Opskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Der foretages ikke opskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Hvis aktivet som følge af en faktisk hændelse eller ændret lovgivning forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i aktivets værdi vil være permanent, foretages nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Der foretages nedskrivning til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Finansielle anlægsaktiver Børsnoterede aktier indregnes til kursværdi 31. december. Ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) indregnes efter den indre værdis metode. Metoden indebærer, at der i balancen skal indregnes en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber. Langfristede tilgodehavender og udlån indregnes i balancen til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Endvidere indregnes mellemværender med forsyningsvirksomheder, d.v.s. renovationsområdet. På hvile-i-sig-selv-områderne opgøres mellemværenderne som forsyningsvirksomhedernes akkumulerede over- /underskud. Omsætningsaktiver Der afskrives ikke på omsætningsaktiver. Varebeholdninger/-lagre Varebeholdninger/-lagre, der omfatter alle typer lagre (produktionslagre, beredskabslagre og omkostningsvarer), dvs. lagre af råvarer og hjælpematerialer, produkter under forarbejdning og færdigvarer af enhver art, måles ud fra kostprisen. Varebeholdninger/-lagre med en værdi på 1 mio. kr. og derover skal indregnes. Hvidovre Kommune har fastlagt, at varebeholdninger/-lagre med en værdi på kr. og derover skal indregnes, hvis der er tale om væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger til videresalg måles ud fra ejendomsvurderingen, når grunden eller bygningen er anskaffet før 1999, og ud fra kostprisen ved anskaffelse efter Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel værdi. Forudbetalte beløb, der er betalt, eller hvor faktura er modtaget efter starten af forsupplementsperioden (starten af december måned i regnskabsåret), men som vedrører året efter regnskabsåret, indregnes i balancen. Værdipapirer Omfatter pantebreve, der indregnes i balancen til nominel værdi. Likvide beholdninger Omfatter kontantbeholdninger, bankindskud og obligationer, der indregnes i balancen til nominel værdi. For obligationsbeholdninger i udenlandsk valuta foretages en kursregulering til valutakursen pr. 31. december. Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til nominel værdi / restgæld. For gæld i udenlandsk valuta foretages en kursregulering til valutakursen pr. 31. december. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. I balancen indregnes aktiver og passiver tilhørende fonde, legater og deposita samt beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner, regioner eller staten. Den samlede nettoværdi er udtryk for mellemværende med fonde og legater m.v. samt beløb opkrævet for kommuner, regioner eller staten, som ikke er afregnet pr. 31. december.

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver Budget- og regnskabssystem for regioner 8.1 - side 1 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 8.1. Generelle regler for registrering af aktiver I aftalerne om kommunernes og amtskommunernes

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

BilagKB_110531_pkt.08_01

BilagKB_110531_pkt.08_01 BilagKB_110531_pkt.08_01 Regnskab 2010 1 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 ÅRSBERETNING 2010 Generelle bemærkninger.. 5 Skoler m.v..... 8 Social- og Sundhed 9 Kultur og Fritid... 11 Teknik..... 12 Arbejdsmarked.......

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere