Regnskab Vedtaget budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011"

Transkript

1 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-6,2-6,2-6,0 0,2 Renteudgifter 35,0 40,3 41,3 36,0-5,3 Kurstab/Kursgevinst 1,5 0,4 31,6 2,3-29,2 Renter i alt 30,6 34,5 66,7 32,4-34,3 31,1 Finansiering Skatter , , , ,1 0,0 Tilskud og udligning ,2-997, , ,8 32,9 Finansiering i alt , , , ,9 32,9 0,0 Finansforskydninger Kortfristede tilgodehavender -16,1-20,4-20,4 15,3 35,6 Pantebreve 12,5-5,1-7,8-3,3 4,5 Forskyd. i aktiver/passiver -9,7 0,0-1,6-1,7-0,1 Forskyd. i kortfristet gæld -8,3-0,5-22,2-34,2-12,0 Finansforskydninger i alt -21,6-26,0-51,9-23,9 28,0-1,9 Kapitalposter Afdrag på lån 652,1 45,7 116,5 115,8-0,6 Optagne lån -696,1-74,0-160,0-142,7 17,3 Kapitalposter i alt -44,0-28,3-43,5-26,9 16,6-0,6 Finansielle konti i alt , , , ,3 43,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

2 Side 2 af 7 Bevillinger 2011 Tillægsbevillinger i Renter Overførsel fra 2010 til ,8 Låneramme lån 0,9 Diverse (superport) -0,1 Ældreboliglån fra Socialudvalget 2,5 Renter i alt 32,1 Tillægsbevillinger i Finansiering Dødsboskat 3,8 Øget beskæftigelsestilskud m.m. -92,6 Finansiering i alt -88,8 Tillægsbevillinger i Finansforskydninger Overførsel fra 2010 til ,5 Indfrielse af mellemvær. Svg. Vand A/S -16,9 Deponering 7,4 Finansforskydninger i alt -26,0 Tillægsbevillinger i Kapitalposter Overførsel fra 2010 til ,6 Lånerammelån -0,9 Ældreboliglån fra Socialudvalget 2,2 Kapitalposter i alt -15,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Renter: Det forventede regnskabsresultat er forbedret i forhold til sidste kvartal med 1,6 mio. kr. og skyldes primært mindreudgift på renter af budgetlagte lån på 3,0 mio. kr. som hænger sammen med udskudt låneoptagelse, samt 1,9 mio. kr. i kurstab ved salg af investeringsbeviser. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Forventet mindreforbrug på 34,3 mio. kr. skyldes primært: Mindreudgift på pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko på 29,2 mio. kr., hvoraf 28,8 mio. kr. er overført fra Mindreudgift på renter af budgetlagte lån udgør 3,0 mio. kr. og hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på 29,2 mio. kr. overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen. Mindreudgiften på renter af budgetlagte lån på 3 mio. kr. tilgår kassen.

3 Side 3 af 7 Finansiering: Udvikling i forventet regnskab For skatter, udligning og tilskud forventes en negativ regnskabsafvigelse på 32,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan alene forklares med midtvejsregulering af tilskuds- og udligningsbeløb indeholdt i kommuneaftalen for Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Udviklingen i forventet regnskab, i forhold seneste økonomirapport, kan alene forklares med midtvejsregulering for 2011 og efterregulering for Reguleringerne er indeholdt i kommuneaftalen, mellem regeringen og KL, for 2012 og skyldes primært ændrede forudsætninger på beskæftigelsesområdet. I forbindelse med tillægsbevillingssag ansøges om tillægsbevilling til neutralisering af nævnte ændringer i budgettets forudsætninger for skatter, udligning og tilskud. Finansforskydninger: Det forventede regnskabsresultat er formindsket i forhold til sidste kvartal med 1,1 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender vedr. refusioner for 2010 er faldet med 1,3 mio. kr. Øget deponering vedr. kvalitetsfondsområdet på 2,7 mio. kr. Forventet mindreindtægt på 28 mio. kr. skyldes primært: Merudgift i forbindelse med overførsler fra 2010 på 20,4 mio. kr. som delvis udlignes ved merindtægten på 12,0 mio. kr. under forskydninger i kortfristet gæld. Merudgift til tilbagebetaling af for meget hjemtaget refusion 2010 på 15,2 mio. kr. 2,7 mio. kr. i yderligere deponering som følge af ændring i forventede anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet. Merindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at kommunens kortfristede gæld ultimo 2011 forventes øget med 12 mio. kr. grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver m.v. Finansforskydninger rummer herudover en række uforudsigelige mellemregningskonti, kortfristet gæld og tilgodehavender der ikke er budgetlagt. Resultatet heraf kan påvirke det endelige regnskab i større eller mindre grad. Deponering vedr. kvalitetsfondsmidler er stadig ret usikker, fordi den beregnes på baggrund af anlægsudgifter. Kapitalposter: Forventet regnskab er faldet med 7,4 mio. kr. Afdrag på 69,5 mio. kr. i forbindelse med konvertering af lån i euro til danske kroner. Lån til Svendborg Ny Idrætscenter forventes at blive 7,3 mio. kr. mindre i forhold til sidst, da projektet er blevet udskudt. Låneoptagelse på 69,5 mio. kr. vedr. konvertering fra euro til danske kroner.

4 Side 4 af 7 Mindreindtægten på 16,6 mio. kr. vedrører primært mindre låneoptagelse og modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. på afdrag overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen. Økonomisk redegørelse Renter: Forventet regnskab vedr. renter er faldet med 1,6 mio. kr. siden sidste økonomirapport. 3,0 mio. kr. mindre i renteudgifter på budgetlagte lån. 0,6 mio. kr. fra udlodning af restbeløb for salg af kommuneforsikring. 0,5 mio. kr. vedr. slutafregning af mellemværendet med Vand og Affald. 0,4 mio. kr. mere i renter af likvide aktiver. 1,9 mio. kr. i kurstab ved salg af investeringsbeviser. Risikoen for yderligere negative bevægelser i markederne er stigende, så vores rådgivere har for at reducere risikoen i vores portefølje solgt investeringsbeviser. På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 34,3 mio. kr. Afvigelserne på renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån og kurstab finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt. Renteudgifter på budgetlagte lån på 3 mio. kr. tilføres kassen, og der søges tillægsbevilling. Det forventes at der overføres 31,1 mio. kr. til 2012, hvoraf 28,8 mio. kr. vedrører overførsel fra ,4 mio. kr. i forventet netto mindreindtægt på renter af likvide aktiver. 2,2 mio. kr. i nettomindreudgift på swapaftaler. 29,2 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko. Mindreindtægten på renteindtægter udgør 0,2 mio. kr. Forventet mindreindtægt på renter af likvide aktiver på 0,4 mio. kr. Merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. udlodning af restbeløb for salg af kommuneforsikring. Merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. slutafregning af mellemværendet med Vand og Affald. Mindreforbruget på renteudgifter udgør 5,3 mio. kr. Heraf kan 2,2 mio. kr. henføres til en forventet nettomindreudgift på swapaftaler. Mindreudgift på renter af budgetlagte lån udgør 3,0 mio. kr. og hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på kurstab/kursgevinster på 29,2 mio. kr. kan henføres til puljen. Der er overført 28,8 fra Netto kurstabet p.t. udgør 0,1 mio. kr. Urealiseret kurstab på obligationer er p.t. på 1,2 mio. kr. Afvigelserne overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen.

5 Side 5 af 7 Finansiering: For skatter, udligning og tilskud forventes en negativ regnskabsafvigelse på 32,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan alene forklares med midtvejsregulering og efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb indeholdt i kommuneaftalen for Udviklingen i forventet regnskab i forhold seneste økonomirapport kan alene forklares med midtvejsregulering for 2011 og efterregulering for Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Udviklingen skyldes følgende forhold: Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 medfører en tilbagebetaling på 11,0 mio. kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2011 medfører en nedsættelse på 18,0 mio. kr. Kommunen modtager negativt bidrag fra tilskudspuljen til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 0,3 mio. kr. Midtvejsregulering af statstilskud indeholder en reduktion på 3,6 mio. kr., som i det væsentligste vedrører finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 skal holdes op imod et regnskabsmæssigt mindreforbrug under Arbejdsmarkedsudvalget på 5,4 mio. kr., der har været reserveret til formålet. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og statstilskud for 2011, begrundet med et lavere skøn for ledigheden, indgår i vurderingen af udgiftsudviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets område. I forbindelse med tillægsbevillingssag ansøges om tillægsbevilling til neutralisering af nævnte ændringer i budgettets forudsætninger for skatter, udligning og tilskud. Finansforskydninger: Forventet regnskab for finansforskydninger er faldet med 1,1 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender faldet med 1,3 mio. kr. vedr. refusioner for Pantebreve er faldet med 2,7 mio. kr. og skyldes øget deponering vedr. kvalitetsfondsområdet. Ramme til forbedring af bygningsfacader på 0,1 mio. kr. forventes ikke brugt. Forskydninger i aktiver/passiver er steget med 0,2 mio. kr. som følge af indtægt P-fond. Der er ingen ændringer under forskydninger i kortfristet gæld. Der forventes en samlet mindreindtægt på 28 mio. kr. Afvigelsen skyldes følgende forhold: På kortfristede tilgodehavender forventes en samlet merforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som kan henføres til merudgift i forbindelse med overførsler fra 2010 på 20,4 mio. kr. som delvis udlignes ved merindtægten på 12,0 mio. kr. under forskydninger i kortfristet gæld. tilbagebetaling af for meget hjemtaget refusion 2010 på 15,2 mio. kr.

6 Side 6 af 7 Under Pantebreve forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. i mindreforbrug vedr. ramme til forbedring af bygningsfacader. Afvigelsen vedr. deponering udgør 4,6 mio. kr. i mindreindtægt - 1,9 mio. kr. søges overført til 2012 og kan henføres pavilloner, idet der forventes udfaset 4 pavilloner i ,7 mio. kr. i yderligere deponering som følge af ændring i forventede anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet. Forskydninger i kortfristet gæld Der forventes en merindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at kommunens kortfristede gæld ultimo 2011 forventes øget med 12 mio. kr. grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver m.v. Finansforskydninger rummer herudover en række uforudsigelige mellemregningskonti, kortfristet gæld og tilgodehavender der ikke er budgetlagt. Resultatet heraf kan påvirke det endelige regnskab i større eller mindre grad. Deponering vedr. kvalitetsfondsmidler er stadig ret usikker, fordi den beregnes på baggrund af anlægsudgifter. Deponering skal ses i sammenhæng med anlægsudgifterne. Kapitalposter: Forventet regnskab på afdrag på lån er steget med 68,3 mio. kr. siden sidst og kan forklares med Konvertering af 2 lån fra euro til danske kroner, svarende til 69,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. mindre i afdrag på budgetlagte lån. Forventet regnskab på optagne lån er steget med 60,9 mio. kr. siden sidst og kan forklares med Optagelse af nye lån på 69,5 mio. kr. i forbindelse med konvertering fra euro til danske kroner. Lån til Svendborg Ny Idrætscenter forventes at blive 7,3 mio. kr. mindre end sidst Lån til veje er faldet med 1,2 mio. kr. Der forventes en samlet mindreindtægt på 16,6 mio. kr. Afvigelsen på afdrag på lån på 0,6 mio. kr. skyldes Merudgift på 0,5 mio. kr. på lån i schweizer franc. Mindreudgift på afdrag til budgetlagte lån udgør 1,2 mio. kr. og hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på optagne lån på 17,3 mio. kr. skyldes Anlægsudgifterne til Terminalbygningen forventes at blive på 2 mio. kr. i 2011, og der er budgetlagt en låneoptagelse på 5,8 mio. kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 3,8 mio. kr. Anlægsudgifterne til ny skolestruktur forventes at udgøre 10 mio. kr. mod budgetlagt 40 mio. kr. Der er budgetteret med en låneoptagelse på 15 mio. kr. og der forventes derfor en mindreindtægt på 5 mio. kr. Endvidere forventes anlægsudgifterne til Svendborg Ny Idrætscenter nu kun at blive på 2,7 mio. kr. i 2011, hvorfor der ikke kan lånes 10 mio. kr. som budgetlagt. Det betyder en mindreindtægt på 7,3 mio. kr. Endelig forventes der lånt 1,2 mio. kr. mindre til veje, også som følge af lavere anlægsudgifter i Det skal bemærkes at lånedispensationer med stor sandsynlighed ikke kan forventes overført til.

7 Side 7 af 7 Afvigelsen på afdrag finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt. Dog vil mindreudgiften på afdrag af budgetlagte lån på 1,2 mio. kr. tilgå kassen, og der søges tillægsbevilling. Mindreindtægten på optagne lån modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til puljen. Finansiel strategi I Kommunens finansielle strategi, som har godkendt den 20. marts 2007 og revideret 18. maj 2010, er fastlagt generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje med det formål at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, som kommunen ønsker at påtage sig. Det forventes at der til efteråret kommer en ny lånebekendtgørelse. Ifølge den vil det ikke længere være muligt at optage lån i schweizerfranc, da der kun kan optages lån og swap der skaber sluteksponering i enten danske kroner eller euro. På den baggrund har vi revideret kommunens finansielle strategi (særskilt punkt på ØKU s dagsorden). Den finansielle strategis risikoprofil indeholder regler om at finansiering i valuta kan foretages. Danske kroner: % og Euro: 0-40%. Derudover er der pt. lån i Schweizerfranc, svarende til 7%. Der er intet krav om at eksisterende lån skal omlægges. Kursen på CHF er på nuværende tidspunkt høj, så det vil ikke være fordelagtigt at omlægge lånet til DKK. Men udviklingen i CHF følges løbende sammen med Kommunens rådgivere. Rentefordel ved indgåelse af finansieringsvaluta i forhold til danske kroner: Euro: over 0,1% (p.t. 0,1%) Gæld med variabel rente er pt. 45%, og fast rente 55%. Ifølge den finansielle politik er det maksimalt 60% som må være med variabel rente. Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. Gældssammensætning % Restgæld med variabel rente (max 60%) 45% 383,3 Restgæld med fast rente 55% 459,2 Restgæld i alt 100% 842,5 Restgæld i schweizer franc 7% 59,8 Restgæld i euro 9% 77,8 Restgæld i udenlandsk valuta i alt (max 40%) 16% 137,6 Restgæld i danske kroner 84% 704,9 Restgæld i alt 100% 842,5

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budgetmateriale Budget 2013-2016 BUDGET 2013-2016. 1. behandling

Budgetmateriale Budget 2013-2016 BUDGET 2013-2016. 1. behandling Budgetmateriale Budget 2013-2016 BUDGET 2013-2016 1. behandling 2 Indholdsfortegnelse Forord ved borgmester Finn Brunse 5 Centrale perspektiver for budget 2013 7 Beskrivelse af budgetprocessen 11 Den økonomiske

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

BUDGET 2012-2015. 1. behandling

BUDGET 2012-2015. 1. behandling BUDGET 2012-2015 1. behandling Side2 Indholdsfortegnelse Forord ved borgmester Finn Brunse DEL 1: HOVEDTAL OG PERSPEKTIVER Centrale perspektiver for budget 2012 6 Beskrivelse af budgetprocessen 10 Den

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere