VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING"

Transkript

1 VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING OG KVALITET 4 INKLUDERENDE BØRNEMILJØ OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE I BARNETS LIV VESTERVANGS ROLLE I NÆRMILJØET 6 SAMT SAMARBEJDE I BYDELEN 6 BØRN OG MEDIER 4 4 5

3 VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING Vestervangs målsætning ligger tæt op af Københavns Kommunes målsætning for arbejdet med børn og unge. En pædagogisk målsætning hviler på et bestemt menneskesyn, og den lægger rammerne for den daglige pædagogiske praksis. Implementeringen af den pædagogiske målsætning udmønter sig i den daglig praksis gennem de fastlagte pædagogiske aktiviteter og gennem relationen mellem børn og voksne. Den løbende erfaringsdannelse betyder, at det pædagogiske personale bør udskifte arbejdsmetoder, aktiviteter og fokuspunkter i overensstemmelse med den aktuelle børnegruppes behov. Bestyrelsen betragter således dette notat som en rammesætning omkring et dagligt virke, der skal være genstand for løbende diskussion og forandring. DEMOKRATISK DANNELSE Det er sammen med andre, at vi lærer noget om os selv og former vores identitet. Børn og unge lærer sociale spilleregler gennem venskaber og ved at være en aktiv del af et forpligtende og rummeligt fællesskab, hvor der er accept af egne og andres grænser. Vestervang ønsker at give børnene en forståelse af balancen mellem demokratiets dynamik og beslutningernes forpligtende karakter for fællesskabet det vil sige, hvornår de har mulighed for indflydelse, og hvornår beslutningerne ikke længere er til debat. På Vestervang skal børnene deltage i fællesmøder, hvor de har medindflydelse og får medansvar for deres hverdag i institutionen og dermed også for deres eget liv. Gennem inddragelsen skal børnene lære de demokratiske spilleregler at kende og udvikle kompetencer til selvstændigt at bidrage til beslutningsprocesser. Disse kompetencer skal desuden give børnene handlemuligheder til indbyrdes at håndtere beslutningsprocesser og konflikter. Struktur, tydelige rammer, gensidig respekt og tillid er væsentlige faktorer, når børnene bliver inddraget i beslutningstagning. Børnene skal ligeledes kende til deres rettigheder, pligter og ansvar. Medbestemmelsen øges, jo ældre børnene bliver, og de ældre børn skal ligeledes opfordres til aktiv deltagelse i lokalsamfundet kulturarrangementer i Enghaveparken, trafikdiskussioner på biblioteket, borgermøder om bydelens udnyttelse af de få grønne områder o.l. Visse aktiviteter er forudbestemt af Vestervangs personale, og det overordnede ansvar for social udvikling og læring er altid de voksnes. Pædagoger og andet personale skal være opmærksomme på, hvordan de kommunikerer indbyrdes, da de som naturlige rollemodeller for børnene har et ansvar i forhold til at praktisere og synliggøre de demokratiske spilleregler. :: Anerkende og lytte til børnenes holdninger. :: Hjælpe med at perspektivere holdninger og udvikle tolerance for andre synspunkter. :: Føre dialog med og inddrage børnene i beslutningsprocesser ved at bruge et sprog, børnene forstår. :: Tildele børnene medansvar, der stemmer overens med deres udvikling og kompetencer. :: Definere faste og tydelige rammer, så børnene ved, hvad de kan bestemme og ikke bestemme. :: Inddrage børnene i alle hverdagens opgaver, tilbud, aktiviteter og indkøb. :: Støtte børnene i udviklingen af demokratiske kompetencer med særlig opmærksomhed på de stille børn. :: Støtte forældrene til børn med særlige behov. TRIVSEL OG SUNDHED Vestervang danner rammen om et åbent og omsorgsfuldt miljø, hvor børnene kan føle sig trygge, tro på sig selv og have tillid til de voksne. En vigtig forudsætning, for at et sådant miljø kan opretholdes, er, at alle børn bliver mødt af og møder hinanden med omsorg, empati og anerkendelse og herigennem opnår et personligt tilhørsforhold til Vestervang og til det fællesskab, der er her. På fritidshjemmet knytter børnene bånd og skaber nye relationer, som har betydning for, hvordan de ser på sig selv og andre og oplever normer og adfærd. Igennem disse relationer er det muligt at påvirke børnene til god trivsel og sund livsstil. Her er det vigtigt, at Vestervangs personale

4 optræder som rollemodeller i forhold til hensigtsmæssig adfærd og sunde levevaner. Desuden skal de voksne gøre en indsats for at forebygge mistrivsel og støtte og drage omsorg for børn, som har alvorlige sorger eller befinder sig i krise. Det har stor betydning for børnenes udvikling, at de får tid og rum til leg, bevægelse og oplevelser i naturen. Iagttagelsen af børns leg er desuden et vigtigt redskab for pædagogerne i forhold til at vurdere børnenes trivsel og udvikling. Det er personalets opgave at sikre, at børnene tilegner sig redskaber til at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde, således at de kan undgå eksempelvis mobning. Konflikthåndtering er en vigtig del af barnets individuelle udvikling og et element i etableringen af nye sociale relationer. Vestervang tilbyder et mellemmåltid til børnene, hvilket blandt andet gør det muligt for personalet at være opmærksomme på børnenes spisevaner. Det er vigtigt, at alle børn deltager i måltidet, og at der bliver serveret sund mad. I klubmiljøet er der sikret fokus på alvorlige emner som mobning, misbrug af alkohol, tobak og stoffer gennem oplysning. Denne oplysning sker blandt andet gennem et samarbejde med SSP, det lokale politi og i samarbejde med andre af områdets klubber. :: Skabe et trygt, sundt, positivt og inspirerende miljø for børnene. :: Møde barnet med opmærksomhed, nysgerrighed og nærvær, således at barnet føler omsorg og accept. :: Give tid og rum til børns leg og fysiske aktiviteter, så de på den måde bliver stimuleret, inspireret og understøttet. :: Støtte børnene i tilegnelse af redskaber til konflikthåndtering og forebygge mobning. :: Udvikle gode spisevaner og en sund madkultur. :: Sikre aktiv oplysning om forebyggelse af brug og misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler. :: Udarbejde en sorg- og kriseplan med udgangspunkt i Sorg- og kriseplaner for skoler og institutioner i Københavns Kommune. :: Styrke indsatsen for at lære børnene at færdes sikkert i trafikken. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældrene har hovedansvaret for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling samt en unik indsigt i deres eget barns liv. Vestervang har hovedansvaret for et godt samarbejde mellem institution og forældre. Forældrene skal opfordres til at deltage aktiv i børnenes hverdag og arrangementer, og Vestervangs medarbejdere skal være opmærksomme på den daglige dialog med forældrene. Forældrene skal ligeledes have mulighed for indflydelse og medansvar i forhold til Vestervangs pædagogiske principper og udvikling. Kommunikationen mellem pædagoger og forældre er væsentlig for børnenes oplevelse af en sammenhæng mellem institution og hjem og for de voksnes fælles ansvar for børnenes udvikling og trivsel. Jo ældre børnene er, jo større er udfordring i forældresamarbejdet, og det er her vigtigt, at forældrene opfordres til at støtte op om Vestervangs initiativer. I fritidshjemmet er det vigtigt med de årlige trivselssamtaler. I klubmiljøet skal forældre og pædagoger have plads til dialog og gensidig informationsudveksling. :: Opfordre forældre, børn og medarbejdere til at sige pænt goddag og farvel til hinanden. :: Have klare retningslinjer, så forældrene føler sig trygge også når børnene bliver større og ikke er overvåget uafbrudt. :: Kommunikere om hverdagen og om det enkelte barns trivsel og udvikling generelt med henblik på sammenhængende overgange for barnet. :: Invitere forældrene til arrangementer. :: Få forældrene til at føle sig velkomne i hentesituationer for eksempel ved at tilbyde en kop kaffe, imens børnene afslutter en leg. :: Styrke og udvikle forældresamarbejdet med respekt og forståelse for familiens baggrund. :: Sikre bedre og glidende overgange i børnenes udvikling. :: Hjælpe forældre til en vellykket dialog med deres større børn om livsstil, tobak, rusmidler og risikoadfærd. :: Inddrage bestyrelsen og øvrige forældre i en positiv dialog om institutionens pædagogik og virke. :: Løbende udvikle og styrke forældresamarbejdet.

5 :: Opfordre forældrene til at læse nyhedsbrevet sammen med deres børn. :: Opfordre forældrene til at informere Vestervang om eventuelle betydningsfulde hændelser i barnets liv. :: Støtte børnene i at skabe tætte kontakter og venskaber. :: Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik, der i sprog og handling tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone og understøtter, motiverer, stimulerer og udfordrer barnets kompetenceudvikling. :: Sikre rammer for planlagte, spontane og alsidige udviklingsmuligheder for børnene. :: Skabe tid og rum for børnenes fordybelse og koncentration. :: Skabe udfoldelsesmuligheder for børnenes kreativitet og fantasi. BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING Voksnes engagement og anerkendelse er vigtig for børns selvværd, afprøvning af potentialer og personlige udfoldelse. Børnene på Vestervang skal opleve, at de er beskyttet af fællesskabet og samtidig lære at forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå mellem mennesker både børn og voksne. Det handler blandt andet om at lære børnene at mærke egne grænser sige til og fra og opleve værdien af at bidrage positivt til fællesskabet. Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence og voksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd. Ligeledes er det vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre for eksempel i form af at føle sig genkendt og husket af andre og få oplevelsen af, at deres tilstedeværelse har betydning og gør en forskel. Med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer skal personalet på Vestervang støtte, motivere, inspirere og udfordre barnets nysgerrighed og lyst til at udvikle nye kompetencer. Samtidig skal personalet være opmærksomme på, at de er rollemodeller for børnene og på den måde medvirkende i deres kompetenceudvikling, hvilket blandt andet indebærer, at de skal forholde sig åbne, nysgerrige og eksperimenterende over for nye og ukendte udfordringer og være lydhøre og medlevende i relation til børnene. FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING OG KVALITET Fritidspædagogikken spiller en væsentlig selvstændig rolle for børns udvikling, dannelse og læring også uden for fritidshjemmet og det er vigtigt, at Vestervangs personale hele tiden er på forkant med børnenes udvikling og kan forebygge mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd. Vestervang skal løbende sætte fokus på den faglige udvikling, således at de ansattes faglige kompetencer matcher børnenes behov og det omgivende samfunds forventninger. Det indebærer blandt andet, at personalet er opsøgende i forhold til ny faglig viden for eksempel gennem netværksdannelse, intern faglig sparring og formidling samt via tværfagligt samarbejde og dialog. Det er ligeledes vigtigt, at Vestervangs personale er orienteret om lokale og nationale forhold, der har eller kan få betydning for fritidspædagogikken og børnenes trivsel og udvikling, og at de forholder sig fagligt reflekterende til disse forhold. Øget fokus på ledelse og arbejdsmiljø skal sikre rekruttering og fastholdelse af kvalificeret og pædagogisk kompetent personale i institutionen. :: Være opsøgende i forhold til ny faglig viden, der har betydning for fritidspædagogikken. :: Sikre personalet løbende kompetenceudvikling. :: Skabe muligheder for faglig sparring, netværk og formidling. :: Skabe rammer for faglig innovation og refleksion. :: Være opsøgende i forhold til lokale og nationale forhold, der har betydning for børns trivsel og udvikling. INKLUDERENDE BØRNEMILJØ Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er, at alle børn og unge skal ses, anerk-

6 endes og værdsættes som de unikke personer, de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. (Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik). En aktiv deltagelse i de forskellige fællesskaber, som børn og unge er en del af, er en forudsætning for, at børn og unge trives og udvikles. Det er grundlaget for, at de enkelte børn og unge føler sig anerkendt, værdsat og får udnyttet og udviklet deres ressourcer og kompetencer. Oplevelsen af at være en del af et forpligtende fællesskab styrker samtidig børn og unges forståelse af deres individuelle handlemuligheder og bidrager til, at de kan foretage meningsfulde valg i overensstemmelse med deres modenhed og kompetencer i forhold til venner, skole, fritidsinteresser o.l. Med udgangspunkt i en anerkendende pædagogik skal Vestervang være garant for, at alle børn inkluderes og er en del af Vestervangs fællesskaber. Institutionen skal være et udviklingsrum, hvor alle børn får muligheden for at udvikle sociale kompetencer og være en del af et socialt fællesskab. :: Støtte børn i at skabe tætte kontakter og venskaber samt indgå i fællesskaber på tværs af udviklingsmæssige og aldersmæssige skel. :: Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik, der i sprog og handling virker befordrende for børns selvværd, lyst til og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. :: Samarbejde tværfagligt for at sikre børns inklusion. :: Fortsat skal have fokus på, at et godt forældresamarbejde spiller en væsentlig rolle i inklusionen af børnene. OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE I BARNETS LIV Børn i dag oplever mange skift i deres liv og skal forholde sig til og navigere på mange forskellige arenaer. Nogle betegner nutidens børn kamæleonbørn, fordi de formår at omstille sig i forhold til de mange blandede forventninger og forestillinger, omverdenen har til dem. De skift/ overgange, børnene oplever for eksempel i forbindelse med start på fritidshjem, skole, klub, ved forældres skilsmisse, flytning, m.m. har betydning for et barns liv. I Vestervang skal der stilles skarpt på de overgange, hvor pædagogen spiller en rolle, således at børnene så vidt muligt oplever sammenhæng i overgangene mellem de forskellige arenaer i deres liv. Her er det vigtigt, at personalet opnår så stort et kendskab til det enkelte barns forskellige arenaer som muligt. Det gælder barnets hjem, skole, fritidsinteresser, lokalmiljø, kultur, m.v. Samspillet mellem pædagoger, lærere, forældre m.fl. er ligeledes afgørende i forhold til at skabe problemfrie overgange for det enkelte barn. Samarbejdet skal være med til at sikre en helhedsforståelse af barnet samt et nuanceret syn på de forskellige elementer og skift i barnets liv. Skolestart er en af de største overgange i et barns liv. Det er et skift, der kræver stor omstilling for barnet, og det overlader ikke meget overskud til anden forandring i barnets liv. For de børn, der starter skole og fritidshjem samtidig, kræves der, at de både skal falde til i den nye institution og have energi til at starte i skole, hvilket kan være en stor mundfuld. En overgang fra børnehave til fritidshjem en måned eller to før skolestart kan være med til at give børnene oplevelsen af fritidshjemmet som et velkendt fristed, som de er trygge ved, inden de starter skole. Vestervang er en selvstændig arena i børnenes liv, men også et vigtigt bindeled mellem børnenes øvrige arenaer, og det er pædagogernes opgave at gøre overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole så gnidningsfri som muligt og hjælpe barnet til at finde tryghed og genkendelighed i det nye miljø. Alle fritidshjem i Københavns Kommune arbejder med samtænkning, hvilket betyder, at det er muligt for Vestervang pædagoger at deltage fra tid til anden i børnenes skoledag og på den måde give børnene en ekstra grad af tryghed i forbindelse med skolestart/skolegang. :: Sikre sig, at forældrene er bekendt med og samtykker til samarbejdet mellem børns forskellige arenaer. :: Inddrage forældre i forbindelse med fokus på børns overgange. :: Bidrage med fagligt kendskab til børn i samarbejdet med andre fagpersoner om overgange. :: Støtte barnet i håndteringen af overgange og brud i hverdagen. :: Bidrage til at skabe kompetenceudviklende sammenhænge i børns liv. :: Sikre børnene en balance i forhold til forudsigelighed og uforudsigelighed i hverdagen.

7 :: Sikre, at børnenes hverdag rummer udfordringer og aktiviteter, der styrker selvværdet samt opdagelsen af eksisterende kompetencer og udvikling af nye. VESTERVANGS ROLLE I NÆRMILJØET SAMT SAMARBEJDE I BYDELEN Vestervang har fra 1. januar 2011 indgået et forpligtende netværkssamarbejde med tre andre institutioner i lokalmiljøet. Vores netværk er sammensat af børneinstitutioner med børn i alderen 3-18 år. Intentionen med netværksdannelsen er blandt andet at iværksætte aktiviteter målrettet lokalområdets børn og unge med henblik på at bringe dem tættere på hinanden. Endvidere er der åbnet for et tættere samarbejde omkring faglig udveksling, undervisning og træning på personaleniveau. Indholdsmæssigt er netværkssamarbejdet under langsom udbygning. Vestervang er en del af Københavns Kommunes fritidsmæssige, forbyggende og støttende indsats over for børn og unge, og institutionen er ikke begrænset af fysiske rammer i sit virke. Det betyder, at Vestervangs personale lige såvel kan have en arbejdsfunktion uden for institutionens vægge som inden for og på eget initiativ eller i samarbejde med andre institutioner/foreninger kan deltage i projekter, der foregår i lokalmiljøet. Vestervangs aktive deltagelse og engagement i lokalmiljøet er med til at nedbryde bygningsmæssige grænser samt styrke fællesskabet blandt områdets børn og unge. Et samarbejde i lokalområdet kræver et stort kendskab til lokalområdets muligheder, og det er derfor nødvendigt, at Vestervangs personale løbende orienterer sig om de lokale ressourcer, muligheder og eventuelle problematikker, der er til stede. :: Have et godt kendskab til lokalområdet og dets ressourcer/muligheder. :: Fokusere på at videreudvikle det tværfaglige samarbejde i og uden for eget netværk. :: Kunne bruges som rådgiver på fritidsområdet, for skoler, socialforvaltning og andre, der måtte have interesse herfor. :: Kunne etablere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i og uden for eget netværk med de personer, der har med børn at gøre: forældre, skole, forvaltning, ungerådgivningen og andre frivillige organisationer. :: Være fleksible og udvikle nye tiltag og aktiviteter i nærmiljøet samt være en aktiv del af de tilbud, der tilbydes i lokalområdet. BØRN OG MEDIER Børn i dag er ivrige aktører i mediekommunikationen via tv, bøger, telefoner, computere m.m., og den øgede medieanvendelse giver børnene muligheder for at skabe venskaber og søge informationer på tværs af netværk og uafhængigt af fysiske rum. Mediekommunikationen er i høj grad med til at styrke børnenes kommunikative kompetencer og ruste dem til videre udvikling medieforbruget kan dog samtidig være kilde til uhensigtsmæssig information og miskommunikation. Vestervangs personale skal være opmærksomme på børnenes håndtering og tilgang til brugen af de forskellige medier og være aktive medspillere i forhold til at udvikle en kritisk og hensigtsmæssig omgang med medier. Det er væsentligt, at personalet viser nysgerrighed og interesse for børnenes mediekultur og lærer sammen med dem, og at de samtidig forstår at fastsætte nogle rammer for børnenes brug af medierne, gennem dialog og tydelige retningslinjer. :: Inddrage børnene i dialog om anvendelsen af medier eksempelvis i forhold til brugen af internettet og spil til computeren og det at få rare eller ikke rare sms er. Børnene skal vide, hvilke muligheder de har, hvis de oplever, at deres egne rammer for brugen af mediet bliver misbrugt. :: Efterleve de aldersbegrænsninger, der står nævnt på de forskellige medieprodukter. :: Vide, hvad computeren i institutionen bruges til; hvilke spil der spilles, og hvilke sider der besøges på internettet.

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere