VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING"

Transkript

1 VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING OG KVALITET 4 INKLUDERENDE BØRNEMILJØ OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE I BARNETS LIV VESTERVANGS ROLLE I NÆRMILJØET 6 SAMT SAMARBEJDE I BYDELEN 6 BØRN OG MEDIER 4 4 5

3 VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING Vestervangs målsætning ligger tæt op af Københavns Kommunes målsætning for arbejdet med børn og unge. En pædagogisk målsætning hviler på et bestemt menneskesyn, og den lægger rammerne for den daglige pædagogiske praksis. Implementeringen af den pædagogiske målsætning udmønter sig i den daglig praksis gennem de fastlagte pædagogiske aktiviteter og gennem relationen mellem børn og voksne. Den løbende erfaringsdannelse betyder, at det pædagogiske personale bør udskifte arbejdsmetoder, aktiviteter og fokuspunkter i overensstemmelse med den aktuelle børnegruppes behov. Bestyrelsen betragter således dette notat som en rammesætning omkring et dagligt virke, der skal være genstand for løbende diskussion og forandring. DEMOKRATISK DANNELSE Det er sammen med andre, at vi lærer noget om os selv og former vores identitet. Børn og unge lærer sociale spilleregler gennem venskaber og ved at være en aktiv del af et forpligtende og rummeligt fællesskab, hvor der er accept af egne og andres grænser. Vestervang ønsker at give børnene en forståelse af balancen mellem demokratiets dynamik og beslutningernes forpligtende karakter for fællesskabet det vil sige, hvornår de har mulighed for indflydelse, og hvornår beslutningerne ikke længere er til debat. På Vestervang skal børnene deltage i fællesmøder, hvor de har medindflydelse og får medansvar for deres hverdag i institutionen og dermed også for deres eget liv. Gennem inddragelsen skal børnene lære de demokratiske spilleregler at kende og udvikle kompetencer til selvstændigt at bidrage til beslutningsprocesser. Disse kompetencer skal desuden give børnene handlemuligheder til indbyrdes at håndtere beslutningsprocesser og konflikter. Struktur, tydelige rammer, gensidig respekt og tillid er væsentlige faktorer, når børnene bliver inddraget i beslutningstagning. Børnene skal ligeledes kende til deres rettigheder, pligter og ansvar. Medbestemmelsen øges, jo ældre børnene bliver, og de ældre børn skal ligeledes opfordres til aktiv deltagelse i lokalsamfundet kulturarrangementer i Enghaveparken, trafikdiskussioner på biblioteket, borgermøder om bydelens udnyttelse af de få grønne områder o.l. Visse aktiviteter er forudbestemt af Vestervangs personale, og det overordnede ansvar for social udvikling og læring er altid de voksnes. Pædagoger og andet personale skal være opmærksomme på, hvordan de kommunikerer indbyrdes, da de som naturlige rollemodeller for børnene har et ansvar i forhold til at praktisere og synliggøre de demokratiske spilleregler. :: Anerkende og lytte til børnenes holdninger. :: Hjælpe med at perspektivere holdninger og udvikle tolerance for andre synspunkter. :: Føre dialog med og inddrage børnene i beslutningsprocesser ved at bruge et sprog, børnene forstår. :: Tildele børnene medansvar, der stemmer overens med deres udvikling og kompetencer. :: Definere faste og tydelige rammer, så børnene ved, hvad de kan bestemme og ikke bestemme. :: Inddrage børnene i alle hverdagens opgaver, tilbud, aktiviteter og indkøb. :: Støtte børnene i udviklingen af demokratiske kompetencer med særlig opmærksomhed på de stille børn. :: Støtte forældrene til børn med særlige behov. TRIVSEL OG SUNDHED Vestervang danner rammen om et åbent og omsorgsfuldt miljø, hvor børnene kan føle sig trygge, tro på sig selv og have tillid til de voksne. En vigtig forudsætning, for at et sådant miljø kan opretholdes, er, at alle børn bliver mødt af og møder hinanden med omsorg, empati og anerkendelse og herigennem opnår et personligt tilhørsforhold til Vestervang og til det fællesskab, der er her. På fritidshjemmet knytter børnene bånd og skaber nye relationer, som har betydning for, hvordan de ser på sig selv og andre og oplever normer og adfærd. Igennem disse relationer er det muligt at påvirke børnene til god trivsel og sund livsstil. Her er det vigtigt, at Vestervangs personale

4 optræder som rollemodeller i forhold til hensigtsmæssig adfærd og sunde levevaner. Desuden skal de voksne gøre en indsats for at forebygge mistrivsel og støtte og drage omsorg for børn, som har alvorlige sorger eller befinder sig i krise. Det har stor betydning for børnenes udvikling, at de får tid og rum til leg, bevægelse og oplevelser i naturen. Iagttagelsen af børns leg er desuden et vigtigt redskab for pædagogerne i forhold til at vurdere børnenes trivsel og udvikling. Det er personalets opgave at sikre, at børnene tilegner sig redskaber til at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde, således at de kan undgå eksempelvis mobning. Konflikthåndtering er en vigtig del af barnets individuelle udvikling og et element i etableringen af nye sociale relationer. Vestervang tilbyder et mellemmåltid til børnene, hvilket blandt andet gør det muligt for personalet at være opmærksomme på børnenes spisevaner. Det er vigtigt, at alle børn deltager i måltidet, og at der bliver serveret sund mad. I klubmiljøet er der sikret fokus på alvorlige emner som mobning, misbrug af alkohol, tobak og stoffer gennem oplysning. Denne oplysning sker blandt andet gennem et samarbejde med SSP, det lokale politi og i samarbejde med andre af områdets klubber. :: Skabe et trygt, sundt, positivt og inspirerende miljø for børnene. :: Møde barnet med opmærksomhed, nysgerrighed og nærvær, således at barnet føler omsorg og accept. :: Give tid og rum til børns leg og fysiske aktiviteter, så de på den måde bliver stimuleret, inspireret og understøttet. :: Støtte børnene i tilegnelse af redskaber til konflikthåndtering og forebygge mobning. :: Udvikle gode spisevaner og en sund madkultur. :: Sikre aktiv oplysning om forebyggelse af brug og misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler. :: Udarbejde en sorg- og kriseplan med udgangspunkt i Sorg- og kriseplaner for skoler og institutioner i Københavns Kommune. :: Styrke indsatsen for at lære børnene at færdes sikkert i trafikken. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældrene har hovedansvaret for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling samt en unik indsigt i deres eget barns liv. Vestervang har hovedansvaret for et godt samarbejde mellem institution og forældre. Forældrene skal opfordres til at deltage aktiv i børnenes hverdag og arrangementer, og Vestervangs medarbejdere skal være opmærksomme på den daglige dialog med forældrene. Forældrene skal ligeledes have mulighed for indflydelse og medansvar i forhold til Vestervangs pædagogiske principper og udvikling. Kommunikationen mellem pædagoger og forældre er væsentlig for børnenes oplevelse af en sammenhæng mellem institution og hjem og for de voksnes fælles ansvar for børnenes udvikling og trivsel. Jo ældre børnene er, jo større er udfordring i forældresamarbejdet, og det er her vigtigt, at forældrene opfordres til at støtte op om Vestervangs initiativer. I fritidshjemmet er det vigtigt med de årlige trivselssamtaler. I klubmiljøet skal forældre og pædagoger have plads til dialog og gensidig informationsudveksling. :: Opfordre forældre, børn og medarbejdere til at sige pænt goddag og farvel til hinanden. :: Have klare retningslinjer, så forældrene føler sig trygge også når børnene bliver større og ikke er overvåget uafbrudt. :: Kommunikere om hverdagen og om det enkelte barns trivsel og udvikling generelt med henblik på sammenhængende overgange for barnet. :: Invitere forældrene til arrangementer. :: Få forældrene til at føle sig velkomne i hentesituationer for eksempel ved at tilbyde en kop kaffe, imens børnene afslutter en leg. :: Styrke og udvikle forældresamarbejdet med respekt og forståelse for familiens baggrund. :: Sikre bedre og glidende overgange i børnenes udvikling. :: Hjælpe forældre til en vellykket dialog med deres større børn om livsstil, tobak, rusmidler og risikoadfærd. :: Inddrage bestyrelsen og øvrige forældre i en positiv dialog om institutionens pædagogik og virke. :: Løbende udvikle og styrke forældresamarbejdet.

5 :: Opfordre forældrene til at læse nyhedsbrevet sammen med deres børn. :: Opfordre forældrene til at informere Vestervang om eventuelle betydningsfulde hændelser i barnets liv. :: Støtte børnene i at skabe tætte kontakter og venskaber. :: Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik, der i sprog og handling tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone og understøtter, motiverer, stimulerer og udfordrer barnets kompetenceudvikling. :: Sikre rammer for planlagte, spontane og alsidige udviklingsmuligheder for børnene. :: Skabe tid og rum for børnenes fordybelse og koncentration. :: Skabe udfoldelsesmuligheder for børnenes kreativitet og fantasi. BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING Voksnes engagement og anerkendelse er vigtig for børns selvværd, afprøvning af potentialer og personlige udfoldelse. Børnene på Vestervang skal opleve, at de er beskyttet af fællesskabet og samtidig lære at forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå mellem mennesker både børn og voksne. Det handler blandt andet om at lære børnene at mærke egne grænser sige til og fra og opleve værdien af at bidrage positivt til fællesskabet. Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence og voksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd. Ligeledes er det vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre for eksempel i form af at føle sig genkendt og husket af andre og få oplevelsen af, at deres tilstedeværelse har betydning og gør en forskel. Med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer skal personalet på Vestervang støtte, motivere, inspirere og udfordre barnets nysgerrighed og lyst til at udvikle nye kompetencer. Samtidig skal personalet være opmærksomme på, at de er rollemodeller for børnene og på den måde medvirkende i deres kompetenceudvikling, hvilket blandt andet indebærer, at de skal forholde sig åbne, nysgerrige og eksperimenterende over for nye og ukendte udfordringer og være lydhøre og medlevende i relation til børnene. FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING OG KVALITET Fritidspædagogikken spiller en væsentlig selvstændig rolle for børns udvikling, dannelse og læring også uden for fritidshjemmet og det er vigtigt, at Vestervangs personale hele tiden er på forkant med børnenes udvikling og kan forebygge mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd. Vestervang skal løbende sætte fokus på den faglige udvikling, således at de ansattes faglige kompetencer matcher børnenes behov og det omgivende samfunds forventninger. Det indebærer blandt andet, at personalet er opsøgende i forhold til ny faglig viden for eksempel gennem netværksdannelse, intern faglig sparring og formidling samt via tværfagligt samarbejde og dialog. Det er ligeledes vigtigt, at Vestervangs personale er orienteret om lokale og nationale forhold, der har eller kan få betydning for fritidspædagogikken og børnenes trivsel og udvikling, og at de forholder sig fagligt reflekterende til disse forhold. Øget fokus på ledelse og arbejdsmiljø skal sikre rekruttering og fastholdelse af kvalificeret og pædagogisk kompetent personale i institutionen. :: Være opsøgende i forhold til ny faglig viden, der har betydning for fritidspædagogikken. :: Sikre personalet løbende kompetenceudvikling. :: Skabe muligheder for faglig sparring, netværk og formidling. :: Skabe rammer for faglig innovation og refleksion. :: Være opsøgende i forhold til lokale og nationale forhold, der har betydning for børns trivsel og udvikling. INKLUDERENDE BØRNEMILJØ Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er, at alle børn og unge skal ses, anerk-

6 endes og værdsættes som de unikke personer, de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. (Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik). En aktiv deltagelse i de forskellige fællesskaber, som børn og unge er en del af, er en forudsætning for, at børn og unge trives og udvikles. Det er grundlaget for, at de enkelte børn og unge føler sig anerkendt, værdsat og får udnyttet og udviklet deres ressourcer og kompetencer. Oplevelsen af at være en del af et forpligtende fællesskab styrker samtidig børn og unges forståelse af deres individuelle handlemuligheder og bidrager til, at de kan foretage meningsfulde valg i overensstemmelse med deres modenhed og kompetencer i forhold til venner, skole, fritidsinteresser o.l. Med udgangspunkt i en anerkendende pædagogik skal Vestervang være garant for, at alle børn inkluderes og er en del af Vestervangs fællesskaber. Institutionen skal være et udviklingsrum, hvor alle børn får muligheden for at udvikle sociale kompetencer og være en del af et socialt fællesskab. :: Støtte børn i at skabe tætte kontakter og venskaber samt indgå i fællesskaber på tværs af udviklingsmæssige og aldersmæssige skel. :: Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik, der i sprog og handling virker befordrende for børns selvværd, lyst til og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. :: Samarbejde tværfagligt for at sikre børns inklusion. :: Fortsat skal have fokus på, at et godt forældresamarbejde spiller en væsentlig rolle i inklusionen af børnene. OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE I BARNETS LIV Børn i dag oplever mange skift i deres liv og skal forholde sig til og navigere på mange forskellige arenaer. Nogle betegner nutidens børn kamæleonbørn, fordi de formår at omstille sig i forhold til de mange blandede forventninger og forestillinger, omverdenen har til dem. De skift/ overgange, børnene oplever for eksempel i forbindelse med start på fritidshjem, skole, klub, ved forældres skilsmisse, flytning, m.m. har betydning for et barns liv. I Vestervang skal der stilles skarpt på de overgange, hvor pædagogen spiller en rolle, således at børnene så vidt muligt oplever sammenhæng i overgangene mellem de forskellige arenaer i deres liv. Her er det vigtigt, at personalet opnår så stort et kendskab til det enkelte barns forskellige arenaer som muligt. Det gælder barnets hjem, skole, fritidsinteresser, lokalmiljø, kultur, m.v. Samspillet mellem pædagoger, lærere, forældre m.fl. er ligeledes afgørende i forhold til at skabe problemfrie overgange for det enkelte barn. Samarbejdet skal være med til at sikre en helhedsforståelse af barnet samt et nuanceret syn på de forskellige elementer og skift i barnets liv. Skolestart er en af de største overgange i et barns liv. Det er et skift, der kræver stor omstilling for barnet, og det overlader ikke meget overskud til anden forandring i barnets liv. For de børn, der starter skole og fritidshjem samtidig, kræves der, at de både skal falde til i den nye institution og have energi til at starte i skole, hvilket kan være en stor mundfuld. En overgang fra børnehave til fritidshjem en måned eller to før skolestart kan være med til at give børnene oplevelsen af fritidshjemmet som et velkendt fristed, som de er trygge ved, inden de starter skole. Vestervang er en selvstændig arena i børnenes liv, men også et vigtigt bindeled mellem børnenes øvrige arenaer, og det er pædagogernes opgave at gøre overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole så gnidningsfri som muligt og hjælpe barnet til at finde tryghed og genkendelighed i det nye miljø. Alle fritidshjem i Københavns Kommune arbejder med samtænkning, hvilket betyder, at det er muligt for Vestervang pædagoger at deltage fra tid til anden i børnenes skoledag og på den måde give børnene en ekstra grad af tryghed i forbindelse med skolestart/skolegang. :: Sikre sig, at forældrene er bekendt med og samtykker til samarbejdet mellem børns forskellige arenaer. :: Inddrage forældre i forbindelse med fokus på børns overgange. :: Bidrage med fagligt kendskab til børn i samarbejdet med andre fagpersoner om overgange. :: Støtte barnet i håndteringen af overgange og brud i hverdagen. :: Bidrage til at skabe kompetenceudviklende sammenhænge i børns liv. :: Sikre børnene en balance i forhold til forudsigelighed og uforudsigelighed i hverdagen.

7 :: Sikre, at børnenes hverdag rummer udfordringer og aktiviteter, der styrker selvværdet samt opdagelsen af eksisterende kompetencer og udvikling af nye. VESTERVANGS ROLLE I NÆRMILJØET SAMT SAMARBEJDE I BYDELEN Vestervang har fra 1. januar 2011 indgået et forpligtende netværkssamarbejde med tre andre institutioner i lokalmiljøet. Vores netværk er sammensat af børneinstitutioner med børn i alderen 3-18 år. Intentionen med netværksdannelsen er blandt andet at iværksætte aktiviteter målrettet lokalområdets børn og unge med henblik på at bringe dem tættere på hinanden. Endvidere er der åbnet for et tættere samarbejde omkring faglig udveksling, undervisning og træning på personaleniveau. Indholdsmæssigt er netværkssamarbejdet under langsom udbygning. Vestervang er en del af Københavns Kommunes fritidsmæssige, forbyggende og støttende indsats over for børn og unge, og institutionen er ikke begrænset af fysiske rammer i sit virke. Det betyder, at Vestervangs personale lige såvel kan have en arbejdsfunktion uden for institutionens vægge som inden for og på eget initiativ eller i samarbejde med andre institutioner/foreninger kan deltage i projekter, der foregår i lokalmiljøet. Vestervangs aktive deltagelse og engagement i lokalmiljøet er med til at nedbryde bygningsmæssige grænser samt styrke fællesskabet blandt områdets børn og unge. Et samarbejde i lokalområdet kræver et stort kendskab til lokalområdets muligheder, og det er derfor nødvendigt, at Vestervangs personale løbende orienterer sig om de lokale ressourcer, muligheder og eventuelle problematikker, der er til stede. :: Have et godt kendskab til lokalområdet og dets ressourcer/muligheder. :: Fokusere på at videreudvikle det tværfaglige samarbejde i og uden for eget netværk. :: Kunne bruges som rådgiver på fritidsområdet, for skoler, socialforvaltning og andre, der måtte have interesse herfor. :: Kunne etablere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i og uden for eget netværk med de personer, der har med børn at gøre: forældre, skole, forvaltning, ungerådgivningen og andre frivillige organisationer. :: Være fleksible og udvikle nye tiltag og aktiviteter i nærmiljøet samt være en aktiv del af de tilbud, der tilbydes i lokalområdet. BØRN OG MEDIER Børn i dag er ivrige aktører i mediekommunikationen via tv, bøger, telefoner, computere m.m., og den øgede medieanvendelse giver børnene muligheder for at skabe venskaber og søge informationer på tværs af netværk og uafhængigt af fysiske rum. Mediekommunikationen er i høj grad med til at styrke børnenes kommunikative kompetencer og ruste dem til videre udvikling medieforbruget kan dog samtidig være kilde til uhensigtsmæssig information og miskommunikation. Vestervangs personale skal være opmærksomme på børnenes håndtering og tilgang til brugen af de forskellige medier og være aktive medspillere i forhold til at udvikle en kritisk og hensigtsmæssig omgang med medier. Det er væsentligt, at personalet viser nysgerrighed og interesse for børnenes mediekultur og lærer sammen med dem, og at de samtidig forstår at fastsætte nogle rammer for børnenes brug af medierne, gennem dialog og tydelige retningslinjer. :: Inddrage børnene i dialog om anvendelsen af medier eksempelvis i forhold til brugen af internettet og spil til computeren og det at få rare eller ikke rare sms er. Børnene skal vide, hvilke muligheder de har, hvis de oplever, at deres egne rammer for brugen af mediet bliver misbrugt. :: Efterleve de aldersbegrænsninger, der står nævnt på de forskellige medieprodukter. :: Vide, hvad computeren i institutionen bruges til; hvilke spil der spilles, og hvilke sider der besøges på internettet.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere