VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING"

Transkript

1 VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING OG KVALITET 4 INKLUDERENDE BØRNEMILJØ OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE I BARNETS LIV VESTERVANGS ROLLE I NÆRMILJØET 6 SAMT SAMARBEJDE I BYDELEN 6 BØRN OG MEDIER 4 4 5

3 VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING Vestervangs målsætning ligger tæt op af Københavns Kommunes målsætning for arbejdet med børn og unge. En pædagogisk målsætning hviler på et bestemt menneskesyn, og den lægger rammerne for den daglige pædagogiske praksis. Implementeringen af den pædagogiske målsætning udmønter sig i den daglig praksis gennem de fastlagte pædagogiske aktiviteter og gennem relationen mellem børn og voksne. Den løbende erfaringsdannelse betyder, at det pædagogiske personale bør udskifte arbejdsmetoder, aktiviteter og fokuspunkter i overensstemmelse med den aktuelle børnegruppes behov. Bestyrelsen betragter således dette notat som en rammesætning omkring et dagligt virke, der skal være genstand for løbende diskussion og forandring. DEMOKRATISK DANNELSE Det er sammen med andre, at vi lærer noget om os selv og former vores identitet. Børn og unge lærer sociale spilleregler gennem venskaber og ved at være en aktiv del af et forpligtende og rummeligt fællesskab, hvor der er accept af egne og andres grænser. Vestervang ønsker at give børnene en forståelse af balancen mellem demokratiets dynamik og beslutningernes forpligtende karakter for fællesskabet det vil sige, hvornår de har mulighed for indflydelse, og hvornår beslutningerne ikke længere er til debat. På Vestervang skal børnene deltage i fællesmøder, hvor de har medindflydelse og får medansvar for deres hverdag i institutionen og dermed også for deres eget liv. Gennem inddragelsen skal børnene lære de demokratiske spilleregler at kende og udvikle kompetencer til selvstændigt at bidrage til beslutningsprocesser. Disse kompetencer skal desuden give børnene handlemuligheder til indbyrdes at håndtere beslutningsprocesser og konflikter. Struktur, tydelige rammer, gensidig respekt og tillid er væsentlige faktorer, når børnene bliver inddraget i beslutningstagning. Børnene skal ligeledes kende til deres rettigheder, pligter og ansvar. Medbestemmelsen øges, jo ældre børnene bliver, og de ældre børn skal ligeledes opfordres til aktiv deltagelse i lokalsamfundet kulturarrangementer i Enghaveparken, trafikdiskussioner på biblioteket, borgermøder om bydelens udnyttelse af de få grønne områder o.l. Visse aktiviteter er forudbestemt af Vestervangs personale, og det overordnede ansvar for social udvikling og læring er altid de voksnes. Pædagoger og andet personale skal være opmærksomme på, hvordan de kommunikerer indbyrdes, da de som naturlige rollemodeller for børnene har et ansvar i forhold til at praktisere og synliggøre de demokratiske spilleregler. :: Anerkende og lytte til børnenes holdninger. :: Hjælpe med at perspektivere holdninger og udvikle tolerance for andre synspunkter. :: Føre dialog med og inddrage børnene i beslutningsprocesser ved at bruge et sprog, børnene forstår. :: Tildele børnene medansvar, der stemmer overens med deres udvikling og kompetencer. :: Definere faste og tydelige rammer, så børnene ved, hvad de kan bestemme og ikke bestemme. :: Inddrage børnene i alle hverdagens opgaver, tilbud, aktiviteter og indkøb. :: Støtte børnene i udviklingen af demokratiske kompetencer med særlig opmærksomhed på de stille børn. :: Støtte forældrene til børn med særlige behov. TRIVSEL OG SUNDHED Vestervang danner rammen om et åbent og omsorgsfuldt miljø, hvor børnene kan føle sig trygge, tro på sig selv og have tillid til de voksne. En vigtig forudsætning, for at et sådant miljø kan opretholdes, er, at alle børn bliver mødt af og møder hinanden med omsorg, empati og anerkendelse og herigennem opnår et personligt tilhørsforhold til Vestervang og til det fællesskab, der er her. På fritidshjemmet knytter børnene bånd og skaber nye relationer, som har betydning for, hvordan de ser på sig selv og andre og oplever normer og adfærd. Igennem disse relationer er det muligt at påvirke børnene til god trivsel og sund livsstil. Her er det vigtigt, at Vestervangs personale

4 optræder som rollemodeller i forhold til hensigtsmæssig adfærd og sunde levevaner. Desuden skal de voksne gøre en indsats for at forebygge mistrivsel og støtte og drage omsorg for børn, som har alvorlige sorger eller befinder sig i krise. Det har stor betydning for børnenes udvikling, at de får tid og rum til leg, bevægelse og oplevelser i naturen. Iagttagelsen af børns leg er desuden et vigtigt redskab for pædagogerne i forhold til at vurdere børnenes trivsel og udvikling. Det er personalets opgave at sikre, at børnene tilegner sig redskaber til at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde, således at de kan undgå eksempelvis mobning. Konflikthåndtering er en vigtig del af barnets individuelle udvikling og et element i etableringen af nye sociale relationer. Vestervang tilbyder et mellemmåltid til børnene, hvilket blandt andet gør det muligt for personalet at være opmærksomme på børnenes spisevaner. Det er vigtigt, at alle børn deltager i måltidet, og at der bliver serveret sund mad. I klubmiljøet er der sikret fokus på alvorlige emner som mobning, misbrug af alkohol, tobak og stoffer gennem oplysning. Denne oplysning sker blandt andet gennem et samarbejde med SSP, det lokale politi og i samarbejde med andre af områdets klubber. :: Skabe et trygt, sundt, positivt og inspirerende miljø for børnene. :: Møde barnet med opmærksomhed, nysgerrighed og nærvær, således at barnet føler omsorg og accept. :: Give tid og rum til børns leg og fysiske aktiviteter, så de på den måde bliver stimuleret, inspireret og understøttet. :: Støtte børnene i tilegnelse af redskaber til konflikthåndtering og forebygge mobning. :: Udvikle gode spisevaner og en sund madkultur. :: Sikre aktiv oplysning om forebyggelse af brug og misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler. :: Udarbejde en sorg- og kriseplan med udgangspunkt i Sorg- og kriseplaner for skoler og institutioner i Københavns Kommune. :: Styrke indsatsen for at lære børnene at færdes sikkert i trafikken. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældrene har hovedansvaret for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling samt en unik indsigt i deres eget barns liv. Vestervang har hovedansvaret for et godt samarbejde mellem institution og forældre. Forældrene skal opfordres til at deltage aktiv i børnenes hverdag og arrangementer, og Vestervangs medarbejdere skal være opmærksomme på den daglige dialog med forældrene. Forældrene skal ligeledes have mulighed for indflydelse og medansvar i forhold til Vestervangs pædagogiske principper og udvikling. Kommunikationen mellem pædagoger og forældre er væsentlig for børnenes oplevelse af en sammenhæng mellem institution og hjem og for de voksnes fælles ansvar for børnenes udvikling og trivsel. Jo ældre børnene er, jo større er udfordring i forældresamarbejdet, og det er her vigtigt, at forældrene opfordres til at støtte op om Vestervangs initiativer. I fritidshjemmet er det vigtigt med de årlige trivselssamtaler. I klubmiljøet skal forældre og pædagoger have plads til dialog og gensidig informationsudveksling. :: Opfordre forældre, børn og medarbejdere til at sige pænt goddag og farvel til hinanden. :: Have klare retningslinjer, så forældrene føler sig trygge også når børnene bliver større og ikke er overvåget uafbrudt. :: Kommunikere om hverdagen og om det enkelte barns trivsel og udvikling generelt med henblik på sammenhængende overgange for barnet. :: Invitere forældrene til arrangementer. :: Få forældrene til at føle sig velkomne i hentesituationer for eksempel ved at tilbyde en kop kaffe, imens børnene afslutter en leg. :: Styrke og udvikle forældresamarbejdet med respekt og forståelse for familiens baggrund. :: Sikre bedre og glidende overgange i børnenes udvikling. :: Hjælpe forældre til en vellykket dialog med deres større børn om livsstil, tobak, rusmidler og risikoadfærd. :: Inddrage bestyrelsen og øvrige forældre i en positiv dialog om institutionens pædagogik og virke. :: Løbende udvikle og styrke forældresamarbejdet.

5 :: Opfordre forældrene til at læse nyhedsbrevet sammen med deres børn. :: Opfordre forældrene til at informere Vestervang om eventuelle betydningsfulde hændelser i barnets liv. :: Støtte børnene i at skabe tætte kontakter og venskaber. :: Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik, der i sprog og handling tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone og understøtter, motiverer, stimulerer og udfordrer barnets kompetenceudvikling. :: Sikre rammer for planlagte, spontane og alsidige udviklingsmuligheder for børnene. :: Skabe tid og rum for børnenes fordybelse og koncentration. :: Skabe udfoldelsesmuligheder for børnenes kreativitet og fantasi. BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING Voksnes engagement og anerkendelse er vigtig for børns selvværd, afprøvning af potentialer og personlige udfoldelse. Børnene på Vestervang skal opleve, at de er beskyttet af fællesskabet og samtidig lære at forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå mellem mennesker både børn og voksne. Det handler blandt andet om at lære børnene at mærke egne grænser sige til og fra og opleve værdien af at bidrage positivt til fællesskabet. Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence og voksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd. Ligeledes er det vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre for eksempel i form af at føle sig genkendt og husket af andre og få oplevelsen af, at deres tilstedeværelse har betydning og gør en forskel. Med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer skal personalet på Vestervang støtte, motivere, inspirere og udfordre barnets nysgerrighed og lyst til at udvikle nye kompetencer. Samtidig skal personalet være opmærksomme på, at de er rollemodeller for børnene og på den måde medvirkende i deres kompetenceudvikling, hvilket blandt andet indebærer, at de skal forholde sig åbne, nysgerrige og eksperimenterende over for nye og ukendte udfordringer og være lydhøre og medlevende i relation til børnene. FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING OG KVALITET Fritidspædagogikken spiller en væsentlig selvstændig rolle for børns udvikling, dannelse og læring også uden for fritidshjemmet og det er vigtigt, at Vestervangs personale hele tiden er på forkant med børnenes udvikling og kan forebygge mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd. Vestervang skal løbende sætte fokus på den faglige udvikling, således at de ansattes faglige kompetencer matcher børnenes behov og det omgivende samfunds forventninger. Det indebærer blandt andet, at personalet er opsøgende i forhold til ny faglig viden for eksempel gennem netværksdannelse, intern faglig sparring og formidling samt via tværfagligt samarbejde og dialog. Det er ligeledes vigtigt, at Vestervangs personale er orienteret om lokale og nationale forhold, der har eller kan få betydning for fritidspædagogikken og børnenes trivsel og udvikling, og at de forholder sig fagligt reflekterende til disse forhold. Øget fokus på ledelse og arbejdsmiljø skal sikre rekruttering og fastholdelse af kvalificeret og pædagogisk kompetent personale i institutionen. :: Være opsøgende i forhold til ny faglig viden, der har betydning for fritidspædagogikken. :: Sikre personalet løbende kompetenceudvikling. :: Skabe muligheder for faglig sparring, netværk og formidling. :: Skabe rammer for faglig innovation og refleksion. :: Være opsøgende i forhold til lokale og nationale forhold, der har betydning for børns trivsel og udvikling. INKLUDERENDE BØRNEMILJØ Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er, at alle børn og unge skal ses, anerk-

6 endes og værdsættes som de unikke personer, de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. (Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik). En aktiv deltagelse i de forskellige fællesskaber, som børn og unge er en del af, er en forudsætning for, at børn og unge trives og udvikles. Det er grundlaget for, at de enkelte børn og unge føler sig anerkendt, værdsat og får udnyttet og udviklet deres ressourcer og kompetencer. Oplevelsen af at være en del af et forpligtende fællesskab styrker samtidig børn og unges forståelse af deres individuelle handlemuligheder og bidrager til, at de kan foretage meningsfulde valg i overensstemmelse med deres modenhed og kompetencer i forhold til venner, skole, fritidsinteresser o.l. Med udgangspunkt i en anerkendende pædagogik skal Vestervang være garant for, at alle børn inkluderes og er en del af Vestervangs fællesskaber. Institutionen skal være et udviklingsrum, hvor alle børn får muligheden for at udvikle sociale kompetencer og være en del af et socialt fællesskab. :: Støtte børn i at skabe tætte kontakter og venskaber samt indgå i fællesskaber på tværs af udviklingsmæssige og aldersmæssige skel. :: Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik, der i sprog og handling virker befordrende for børns selvværd, lyst til og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. :: Samarbejde tværfagligt for at sikre børns inklusion. :: Fortsat skal have fokus på, at et godt forældresamarbejde spiller en væsentlig rolle i inklusionen af børnene. OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE I BARNETS LIV Børn i dag oplever mange skift i deres liv og skal forholde sig til og navigere på mange forskellige arenaer. Nogle betegner nutidens børn kamæleonbørn, fordi de formår at omstille sig i forhold til de mange blandede forventninger og forestillinger, omverdenen har til dem. De skift/ overgange, børnene oplever for eksempel i forbindelse med start på fritidshjem, skole, klub, ved forældres skilsmisse, flytning, m.m. har betydning for et barns liv. I Vestervang skal der stilles skarpt på de overgange, hvor pædagogen spiller en rolle, således at børnene så vidt muligt oplever sammenhæng i overgangene mellem de forskellige arenaer i deres liv. Her er det vigtigt, at personalet opnår så stort et kendskab til det enkelte barns forskellige arenaer som muligt. Det gælder barnets hjem, skole, fritidsinteresser, lokalmiljø, kultur, m.v. Samspillet mellem pædagoger, lærere, forældre m.fl. er ligeledes afgørende i forhold til at skabe problemfrie overgange for det enkelte barn. Samarbejdet skal være med til at sikre en helhedsforståelse af barnet samt et nuanceret syn på de forskellige elementer og skift i barnets liv. Skolestart er en af de største overgange i et barns liv. Det er et skift, der kræver stor omstilling for barnet, og det overlader ikke meget overskud til anden forandring i barnets liv. For de børn, der starter skole og fritidshjem samtidig, kræves der, at de både skal falde til i den nye institution og have energi til at starte i skole, hvilket kan være en stor mundfuld. En overgang fra børnehave til fritidshjem en måned eller to før skolestart kan være med til at give børnene oplevelsen af fritidshjemmet som et velkendt fristed, som de er trygge ved, inden de starter skole. Vestervang er en selvstændig arena i børnenes liv, men også et vigtigt bindeled mellem børnenes øvrige arenaer, og det er pædagogernes opgave at gøre overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole så gnidningsfri som muligt og hjælpe barnet til at finde tryghed og genkendelighed i det nye miljø. Alle fritidshjem i Københavns Kommune arbejder med samtænkning, hvilket betyder, at det er muligt for Vestervang pædagoger at deltage fra tid til anden i børnenes skoledag og på den måde give børnene en ekstra grad af tryghed i forbindelse med skolestart/skolegang. :: Sikre sig, at forældrene er bekendt med og samtykker til samarbejdet mellem børns forskellige arenaer. :: Inddrage forældre i forbindelse med fokus på børns overgange. :: Bidrage med fagligt kendskab til børn i samarbejdet med andre fagpersoner om overgange. :: Støtte barnet i håndteringen af overgange og brud i hverdagen. :: Bidrage til at skabe kompetenceudviklende sammenhænge i børns liv. :: Sikre børnene en balance i forhold til forudsigelighed og uforudsigelighed i hverdagen.

7 :: Sikre, at børnenes hverdag rummer udfordringer og aktiviteter, der styrker selvværdet samt opdagelsen af eksisterende kompetencer og udvikling af nye. VESTERVANGS ROLLE I NÆRMILJØET SAMT SAMARBEJDE I BYDELEN Vestervang har fra 1. januar 2011 indgået et forpligtende netværkssamarbejde med tre andre institutioner i lokalmiljøet. Vores netværk er sammensat af børneinstitutioner med børn i alderen 3-18 år. Intentionen med netværksdannelsen er blandt andet at iværksætte aktiviteter målrettet lokalområdets børn og unge med henblik på at bringe dem tættere på hinanden. Endvidere er der åbnet for et tættere samarbejde omkring faglig udveksling, undervisning og træning på personaleniveau. Indholdsmæssigt er netværkssamarbejdet under langsom udbygning. Vestervang er en del af Københavns Kommunes fritidsmæssige, forbyggende og støttende indsats over for børn og unge, og institutionen er ikke begrænset af fysiske rammer i sit virke. Det betyder, at Vestervangs personale lige såvel kan have en arbejdsfunktion uden for institutionens vægge som inden for og på eget initiativ eller i samarbejde med andre institutioner/foreninger kan deltage i projekter, der foregår i lokalmiljøet. Vestervangs aktive deltagelse og engagement i lokalmiljøet er med til at nedbryde bygningsmæssige grænser samt styrke fællesskabet blandt områdets børn og unge. Et samarbejde i lokalområdet kræver et stort kendskab til lokalområdets muligheder, og det er derfor nødvendigt, at Vestervangs personale løbende orienterer sig om de lokale ressourcer, muligheder og eventuelle problematikker, der er til stede. :: Have et godt kendskab til lokalområdet og dets ressourcer/muligheder. :: Fokusere på at videreudvikle det tværfaglige samarbejde i og uden for eget netværk. :: Kunne bruges som rådgiver på fritidsområdet, for skoler, socialforvaltning og andre, der måtte have interesse herfor. :: Kunne etablere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i og uden for eget netværk med de personer, der har med børn at gøre: forældre, skole, forvaltning, ungerådgivningen og andre frivillige organisationer. :: Være fleksible og udvikle nye tiltag og aktiviteter i nærmiljøet samt være en aktiv del af de tilbud, der tilbydes i lokalområdet. BØRN OG MEDIER Børn i dag er ivrige aktører i mediekommunikationen via tv, bøger, telefoner, computere m.m., og den øgede medieanvendelse giver børnene muligheder for at skabe venskaber og søge informationer på tværs af netværk og uafhængigt af fysiske rum. Mediekommunikationen er i høj grad med til at styrke børnenes kommunikative kompetencer og ruste dem til videre udvikling medieforbruget kan dog samtidig være kilde til uhensigtsmæssig information og miskommunikation. Vestervangs personale skal være opmærksomme på børnenes håndtering og tilgang til brugen af de forskellige medier og være aktive medspillere i forhold til at udvikle en kritisk og hensigtsmæssig omgang med medier. Det er væsentligt, at personalet viser nysgerrighed og interesse for børnenes mediekultur og lærer sammen med dem, og at de samtidig forstår at fastsætte nogle rammer for børnenes brug af medierne, gennem dialog og tydelige retningslinjer. :: Inddrage børnene i dialog om anvendelsen af medier eksempelvis i forhold til brugen af internettet og spil til computeren og det at få rare eller ikke rare sms er. Børnene skal vide, hvilke muligheder de har, hvis de oplever, at deres egne rammer for brugen af mediet bliver misbrugt. :: Efterleve de aldersbegrænsninger, der står nævnt på de forskellige medieprodukter. :: Vide, hvad computeren i institutionen bruges til; hvilke spil der spilles, og hvilke sider der besøges på internettet.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014

Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014 Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014 Udviklingsplanen for fritidshjemmets tager udgangspunkt i Københavns kommunes målsætninger for fritidshjem og KKFOèr 2009. http://www.bufnet.kk.dk/fritid Fritidshjemmets

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere