KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER"

Transkript

1 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

2 Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk tilrettelæggelse: Vester Kopi, Fredericia Skrift: Gill Sans

3 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK Mod på livet energi til handling - det er noget særligt at være borger i Fredericia VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR IDRÆT FRITID 3

4 Forord Kultur-, idræts- og fritidspolitikken er udarbejdet af Kultur- og Fritidsudvalget ud fra en overordnet politisk målsætning om størst mulig borgernærhed. Det betyder, at flest muligt skal have glæde af ressourcerne. De skal bruges dér, hvor fredericianerne udfolder sig kulturelt, sportsligt og fritidsmæssigt. Politikkens indsatsområder skal skabe udvikling og trivsel, fællesskab og mod på livet, også midt i en økonomisk krisetid, hvor dele af livet kan være svære at overskue. Netop kultur, idræt og fritid danner tilsammen det kraftfelt, hvorfra vi får lyst og mod til at udtrykke og udvikle os, både enkeltvis og som samfund. Derfor skal folkeoplysning, fritids- og kulturtilbud trives alle vegne, og sammen med mangfoldige muligheder for idræt og fysisk udfoldelse skal det være vort daglige udgangspunkt. Politikken er således en livgivende energisk puls i den fredericianske hverdag. Den er et afsæt til udformningen af vores fælles fremtid. Den skal være med til at skabe kulturel og social kapital, så der bliver overskud på fællesskabets konto og på den enkeltes, når det gælder trivsel og livskvalitet. Fredericia Byråd har vedtaget politikken den 7. maj Jane Findahl formand for Kultur- og Fritidsudvalget 4

5 En samlet kultur-, idræts- og fritidspolitik Denne nye politik samler de tre store områder kultur, idræt og fritid under ét. Hensigten er at skabe så stor synergi mellem områderne som muligt. Den skal skabe en spændende udvikling, og den skal danne udgangspunkt for en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer og fysiske faciliteter. Flest muligt skal have mest muligt for pengene. Men det betyder ikke, at de tre områder kultur, idræt og fritid ikke skal være forskellige og bevare deres egne traditioner og formål. Det skal stadig være noget særligt at være spejder eller at gå i aftenskole. Der skal stadig være rendyrkede sportslige målsætninger, og kunst og kultur skal også fremover have deres egne platforme. Men imellem disse kan der skabes flere forbindelser og fællesskaber. Kulturen En fælles politik betyder for eksempel for kulturen: Udstillinger og arrangementer tilrettelægges stadig inden for den enkelte kunstnergruppe eller forening, men nu og da kunne man måske arrangere et foredrag eller en begivenhed sammen med f.eks. en aftenskole, en idrætsklub eller biblioteket. Når man søger midler eller faciliteter til disse tværgående formål, vil netop fællesskabet vægte højt, fordi flere forhåbentlig får en berigende oplevelse af arrangementet. Idrætten En fælles politik betyder for eksempel for idrætten: Fredericia Motorklub skal stadig arrangere danmarksmesterskab, men hvis man f.eks. gerne vil gøre en øget indsats for de 7-10-årige, kunne det måske være gavnligt, at man spurgte i håndboldklubben, om 5

6 man her ville være med til at lave nogle fælles arrangementer for børnene, så man i fællesskab kunne sætte fokus på aldersgruppen. SIF er stadig en katalysator for udvikling af idrætslige tiltag og faciliteter, men SIF kunne måske kigge over til spejderne eller til aftenskolerne og lave fælles programmer for udvikling af foreninger eller tilrettelæggelse af tværgående stævner. Fodbold skal stadig spilles på grønsværen og skal ikke forstyrres af kuglestødere og stangspringere, men fodboldklubben kunne måske have lyst til at lave årets bevægelsesdag i samarbejde med handicap organisationerne eller seniorområdet. Fritiden En fælles politik betyder for eksempel for fritiden: Det folkeoplysende arbejde skal stadig være grundfæstet i foreninger og klubber. Her varetages undervisning og læring. Men samarbejde mellem aftenskoler og foreninger kunne måske give anderledes og flere tilbud? Folkeoplysningen kan måske fi nde samarbejdspartnere i det uorganiserede miljø, så man i fællesskab udnytter f.eks. lokaler og lærerkræfter bedre. Eller to foreninger f.eks. en kunstforening og en musikforening kunne samarbejde om en foredragsrække om kunst og musik og slutte med en studietur til Wien eller Berlin? 6

7 Vision Det skal være noget særligt at være borger i Fredericia Kommune. Her skal være plads til store tanker og drømme, til visionære løsninger og kreative tiltag. Helt i tråd med de store linjer i byens og voldanlæggets udformning, de storslåede kyst- og naturområder og Fredericias centrale placering sættes kursen for en ny politik. Den handler om alle borgeres muligheder. Den inviterer til vilje og mod hos den enkelte og fællesskabet. Den matcher de høje ambitioner, vi har for Fredericia Former Fremtiden, der skal være med til at udvikle det fredericianske velfærdssamfund, og for den nye bydel FredericiaC. Kultur-, idræts- og fritidspolitikken inviterer til fælles platforme med alle øvrige samfundsområder, fordi livet er fuldt og helt og ikke halvt og delt. Fredericia skal hænge sammen! Den nye politiks vision er: Mod på livet - energi til handling det er noget særligt at være borger i Fredericia! Vi prioriterer borgernes trivsel og velvære, og en vigtig heraf er at kende sine omgivelser. Det giver tryghed. Men det er også vigtigt at møde nyt for netop mødet på broen mellem områderne kultur idræt fritid giver os udsigt til nye horisonter. Det er et afsæt til den udvikling, vi skal leve af i fremtidens Fredericia. 7

8 Værdier Vi arbejder med fem værdier, som skal skabe nye sammenhænge mellem kulturelle, sportslige og fritidsbetonede aktiviteter og indsatser. De skal bygge broer, så vi lærer hinandens værdier og muligheder at kende. I fællesskab kan vi forme fremtidens Fredericia. De fem værdier har hver deres klang, men de spiller også sammen, fordi de alle bidrager til visionen Mod på livet - energi til handling det er noget særligt at være borger i Fredericia! De fem værdier er: Fællesskab Frivillighed Fordybelse Udvikling Åbenhed 8

9 Politiske mål Fællesskab er at høre hjemme. Det er afgørende for menneskers trivsel og fremtidens velfærd. Det kan skabe mod og handling. Fællesskab er forudsætningen for menneskelighed. Det er vores mål, at alle borgere i Fredericia har mulighed for at indgå i fællesskaber, der styrker deres livskvalitet og trivsel. For at nå dette mål vil vi styrke åbenhed og gæstfrihed i foreninger, institutioner og projekter på tværs. Vi vil støtte samarbejder, der sætter fokus på inddragelse og nye fællesskaber, særligt for dem, der i dag er uden for eksisterende fællesskaber. Nye fællesskaber kan i den forbindelse sagtens være fl ygtige eller kortvarige, fordi de sociale strukturer og måder at danne fællesskab på forandrer sig. Frivillighed er lyst. Det er lig med engagement og ejerskab. Det er en livsnerve for fællesskabet og den skal vi passe godt på og samtidig udvikle. Frivillighed skal være fyldt af indhold og mening. Det er vores mål at sætte fokus på frivillighed, dels gennem anerkendelse og dels gennem oplysning om mulighederne for at blive frivillig, også i enkeltstående projekter. Frivillighed kan føre til, at man gerne vil lære og uddanne sig. Vi støtter borgernes muligheder for at lære nyt og øge de personlige og faglige kompetencer. Herved styrkes foreningernes mulighed for at udvikle sig og gennemføre projekter. 9

10 I forlængelse af frivillighed arbejder vi med medborgerskab, som vi opfatter som et bredere engagement, hvor man som borger har øje for udviklingsmuligheder i det frivillige arbejde til gavn for fællesskabet. Fordybelse er nærvær og tid. Det er indfl ydelse på egen udvikling. Det er vores mål, at alle borgere skal have mulighed for at fordybe sig i en aktivitet, der giver mening for den enkelte. Vi vil støtte de rum, der giver plads til fordybelse og den enkeltes muligheder for udfoldelse, som samtidig smitter fællesskabet med energi og balance. Fordybelse er læring og uddannelse, men det kan også være nydelse og intensitet. Vi skal have øje for den langsigtede indsats. Den er afsæt til det gode liv det, der giver mod på livet. Udvikling er vores livsnerve. Det er forbindelsen til de kommende tider og generationer. Den udfordrer vores kreativitet og skaber gå-på-mod og nysgerrighed. Det er vores mål at understøtte kreativitet og nytænkning overalt i kultur-, idræts- og fritidslivet. Vi skal bruge ressourcerne optimalt, så flest muligt får glæde af dem. Det gavner helheden og styrker initiativet. Derfor skal vi have mod til at prioritere udvikling. Vi skal hele tiden have fokus på det, der giver os bedre resultater og som skaber den kreativitet, der understreger og er en del af det unikke ved Fredericia. 10

11 Åbenhed er, at der er plads til alle. Vi støtter rummelighed, nysgerrighed og initiativ. Vi skal invitere til nye måder, og vi skal mødes på tværs. Det er vores mål at synliggøre mulighederne i Fredericia og vise omverdenen, hvem vi er. Vi vil skabe Mod på livet energi til handling det skal være noget særligt at være borger i Fredericia! 11

12 Indsatsområder Samvær og engagerede fællesskaber Vi opfatter engagerede fællesskaber som det gode samarbejde, der sker omkring faciliteter og institutioner. Det kan være mellem kommunale institutioner, brugerbestyrelser, frivilligkorps osv. Det kan også være mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, aftenskoler og regionale og landsdækkende foretagender, der skaber vækst og udvikling og som bidrager med udvikling og videndeling. De engagerede fællesskaber er en krumtap i kommunens kulturelle liv og udvikling. Her stimuleres både faglig og social udvikling, der løfter kultur-, idræts- og fritidsområdet og kommunen som helhed. Indsats: Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner skal udvikles på tværs af interessefelter, alder og faglighed. Målet er at styrke ejerskab, læring og fællesskab. Medbestemmelse og aktiv brugerinddragelse Vi arbejder ud fra den opfattelse, at medbestemmelse og indfl ydelse giver engagement og aktiv deltagelse. Det kan føre til udvikling og øget samarbejde på tværs, og det bidrager til fællesskab og medborgerskab og kan blandt andet styrke de demokratiske processer. Et godt kultur-, idræts- og fritidsliv er betinget af, at borgerne har indfl ydelse og medbestemmelse. Mennesker, der vil noget, skaber nye muligheder! 12

13 Indsats: Vi arbejder med de videst mulige rammer for medbestemmelse og ansvar. Det sikrer borgernes demokratiske rettigheder til gavn for fællesskabet, og det er drivkraft i udvikling og engagement. Velkommen og plads til alle Vi arbejder ud fra den opfattelse, at sprog er vores vigtigste måde at udtrykke os på. Sprog giver os mulighed for at forstå andre og os selv. I kultur-, idræts- og fritidslivet arbejdes der med sprog i alle dets former. Sprog er en forudsætning for at kunne lære. Det understøtter det enkelte menneskes identitet og dannelse, og det inviterer til samvær og fællesskab med andre. Vi arbejder også ud fra den særlige fredericianske tradition om gæstfrihed og mangfoldighed. Her er man en del af det store fællesskab og kan samtidig være forankret i egne traditioner og identiteter. 13

14 Der er i stigende grad forskellige måder at kommunikere på. Sprog- og samværstraditioner er afgørende for dannelsen af fællesskaber og åbne, trygge rammer for den enkelte. Med sprog og gæstfrihed kan vi tage hinanden i hånden! Indsats: Vi støtter tiltag, der øger bevidstgørelsen om sprogs og samværsformers betydning for menneskers trivsel. En øget bevidsthed giver mulighed for større deltagelse i fællesskaber på tværs af alder, køn og interesser. Frivillighed og medborgerskab Vi arbejder med frivillighed ud fra den opfattelse, at den er båret af passioneret interesse. Frivilligt arbejde gør man for ens egen fornøjelses skyld, men det kan også være båret af lyst til at bidrage til fællesskabet og dets fremtid. Frivillighed kan være begrænset til en enkelt og afgrænset indsats, men kan også være et livslangt bidrag. Med medborgerskab mener vi lysten til at tage ansvar for mere end det, der kun kommer én selv til gode. Medborgerskab er det bredere engagement, hvor man som borger ønsker at videreudvikle og perspektivere frivilligheden, f.eks. når en forening eller en borger fi nder en ny og bedre måde at løse opgaverne på, så flere får mulighed for at deltage. Frivillighed og medborgerskab er drivkraften i en lang række aktiviteter og muligheder i kultur-, idrætslivet og fritidslivet. Det er en mulighed for at være med! 14

15 Indsats: Vi vil udvikle rammerne for frivillighed, og vi vil samtidig støtte øget medborgerskab. Enhver, der ønsker at tage ansvar for fællesskabet på dets brede vilkår, vil vi give størst mulig indfl ydelse på egen frivillighed og medborgerskab. Vi vil understøtte, at frivillige medborgere har mulighed for at dygtiggøre sig efter egne ønsker. Fordybelse og nærvær Vi arbejder ud fra den opfattelse, at fordybelse er efterspurgt på tværs af alder, køn, livsfaser og etniske baggrunde og på tværs af arbejde og fritid. Vi skynder os i livets andre sammenhænge, men drømmer ofte om det modsatte. Målet er at skabe indsigt og udsyn for den enkelte borger, så det bliver muligt at udfolde sig i det tempo og med den intensitet, man ønsker. Fordybelse er kvalitet, nærvær og motivation. Det gavner vore liv! Indsats: Vi vil give mulighed for at borgerne kan fordybe sig i interesser uden skelen til tidsforbrug eller resultater. Det gavner den enkelte og fællesskabet. Udfordring af vante forestillinger og mod nye horisonter Vi arbejder ud fra den opfattelse, at kultur-, idræts- og fritidslivet er med til at danne os som mennesker. Her bliver vore holdninger skabt og vore billeder af verden udfordret. Her sættes nye muligheder og tankemønstre op foran os. Udfordringerne gør os i stand til at udvikle egne evner og talenter, og de giver os mulighed for at vokse som mennesker. Det unikke og sublime som vi i Fredericia selv mestrer og også gerne inviterer ind udefra skal vi fastholde og styrke. 15

16 Et eksperimenterende kultur-, idræts- og fritidsliv fl ytter grænser og giver ny inspiration. Det er en forsikring mod stilstand. Det er en invitation til fremtidens Fredericia! Indsats: Vi støtter initiativer, der tænker på tværs og udfordrer vores vante forestillinger, så vi får mulighed for at erkende egne og andres talenter og evner. Vi giver rum for og støtter arbejdet med den unikke kunst, der giver os oplevelser i verdensklasse. 16

17 Faste rammer og frie former Vi arbejder ud fra den opfattelse, at det ikke skal være et krav, at man er medlem af en klub eller en forening for at kunne dyrke idræt eller have en fritidsbeskæftigelse. Mennesker vil gerne dyrke idræt og fritidsaktiviteter, og de gør det i stigende grad både i og uden for foreningerne. Nye frit tilgængelige faciliteter, f.eks. Gasværksgrunden og andre steder og attraktioner i lokalområderne, kan være medvirkende til at imødekomme ønsket om at udfolde sig og danne fællesskaber, uden at man skal have et medlemskab. Enkeltstående tilbud som f.eks. motionsløb og aktiviteter, som samler mennesker, vil formentlig øges fremover. Indsats: Vi understøtter fællesskaber og faciliteter, der ikke er afhængige af kontingent eller fast medlemskab. 17

18 Adgang og muligheder Alle borgere i Fredericia skal have mulighed for at deltage i kulturelle, idrætslige og fritidsbetonede aktiviteter og læringsrum. Vi vil skabe tilgængelighed og give mulighed for udfoldelse, der imødekommer borgernes behov. Indsats: Vi vil støtte tiltag, der skaber bedre adgang og flere muligheder for borgere og have særligt fokus på dem, der har behov for hjælp eller har brug for særlige faciliteter. 18

19

20 Vester Kopi Fredericia

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere