PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 377 Offentligt Talepapir til samråd i MPU alm. del den 10. februar 2011 samrådsspørgsmål BU-BX af 4. januar 2011, stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF) om regeringens håndtering af PCB i bygninger. 9. februar 2011 Samrådsspørgsmålenes ordlyd: Spørgsmål BU Hvornår planlægger regeringen at fremlægge en national handlingsplan, inklusiv implementeringsstrategi, for udfasningen af PCB i private og offentlige bygninger? Spørgsmål BV Vil regeringen igangsætte systematiske målinger af PCB niveauet i bygninger og foranledige en kortlægning af PCB-holdige bygninger i hele Danmark? Spørgsmål BW Hvordan vil regeringen håndtere offentlige bygninger der indeholder PCB? Spørgsmål BX Vil regeringen lave klare anvisninger til kommunerne ift. udfasning af PCB i offentlige bygninger, og lade dette indgå i økonomiforhandlingerne med kommunerne? Spørger: Pia Olsen Dyhr (SF) Svar: Indledning Jeg er blevet bedt om at komme i dag for at redegøre for regeringens fremadrettede indsats for håndteringen af miljøgiften PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) i bygninger. PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet

2 2/19 anledning til en række spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at problemstillingen giver anledning til bekymring og usikkerhed hos borgere, bygningsejere og kommuner. Regeringen tager PCB-problemstillingen meget alvorligt. Derfor har de relevante myndigheder allerede taget en række initiativer. Og vi kommer til at gøre mere allerede her til foråret, hvor regeringen vil fremlægge en samlet handlingsplan for håndtering af PCB Kort fortalt skal handlingsplanen sikre, at håndteringen af PCB i både affald og bygninger er baseret på det bedst mulige videngrundlag. Og den skal opstille klare anvisninger til, hvordan kommuner og andre bygningsejere konkret skal forholde sig til problemstillingen, og hvordan man mest effektivt fjerner PCB. Endelig skal indsatsen for håndtering af PCB-holdigt affald styrkes. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. Til brug for samrådet i dag er der stillet en række spørgsmål. Dem vil jeg naturligvis besvare. Men først vil jeg gerne give udvalget en gennemgang af, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om PCB. Baggrund og fakta PCB vurderes at være en af de 12 farligste miljøgifte i verden. PCB blev i 50 erne og frem brugt som tilsætningsstof i industrielt fremstillede produkter. Det skyl-

3 3/19 des blandt andet, at stoffet har en høj isoleringsevne og en række brandhæmmende egenskaber. PCB har været anvendt globalt til byggematerialer som fx fugemasse, gulvmaling og skridsikre gulve fra 1950 til 1977, hvor det blev forbudt at bruge stoffet i byggematerialer. Når PCB-holdigt materiale spredes i naturen, bl.a. gennem affald, ophobes det i fødekæden. Derved kan mennesker gennem kosten indtage stoffet. PCB er ikke akut sundhedsfarligt for mennesker, men ved længerevarende påvirkning, er der risiko for sundhedsskadelige effekter. Miljømyndighederne har siden 1977 taget en række initiativer for at hindre stoffet i at blive spredt i naturen, fx når bygninger nedrives og renoveres. Fokus har været på at få affald håndteret korrekt og overvåge PCB i miljøet og fødevarer. Samtidig er der taget initiativer for at sikre, at håndværkere, der arbejder med at fjerne PCB-holdigt materiale fra bygninger, sikres mod at blive udsat for høje koncentrationer af stoffet. Siden forbuddet mod brug af PCB trådte i kraft, er be-

4 4/19 folkningens eksponering fra PCB, fx i fisk og andre fødeprodukter, blevet reduceret væsentligt. Når vi taler om PCB i byggematerialer, så bliver byggematerialer jo over tid udskiftet som led i den almindelige renovering og vedligeholdelse af bygninger. Mange vinduer fra 1960 erne er fx blevet udskiftet, og dermed også de vinduesfuger, hvor der kunne sidde PCB. På den baggrund har miljømyndighederne tidligere vurderet, at PCB forekomster i danske bygninger ville være helt udfaset i Men vi kan ikke desto mindre konstatere, at PCB fortsat er til stede i vores byggematerialer i en andel af de bygninger, der er opført eller renoveret i perioden Dertil kommer, at vi har fået ny viden om PCB. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen har vist, at i visse tilfælde kan PCB i byggematerialer selv i dag 33 år efter indførelse af PCB forbuddet - afgive PCB til indeluften i niveauer, der kan medføre en potentiel sundhedsrisiko. Vi er dermed blevet opmærksomme på, at PCB ikke alene kan udgøre et miljø- og sundhedsproblem i forbindelse med håndteringen af PCB-holdigt byggeaffald. PCB kan også udgøre en potentiel sundhedsrisiko for de brugere og beboere, der opholder sig i bygninger

5 5/19 med højt PCB niveau i indeluften. Samlet set skønner sundhedsmyndighederne, at den største PCB-eksponering af befolkningen kommer via kosten, da PCB ophobes i fødekæden. Så for befolkningen som helhed vurderes eksponeringen via indeklimaet at være mindre. Men for den enkelte person kan PCB i indeluften dog udgøre et betydeligt bidrag til den samlede PCB udsættelse, hvis altså der er et tilstrækkelig højt niveau i indeluften. Regelsæt om PCB Det var lidt om, hvad vi ved om stoffet. Nu vil jeg så komme ind på, hvordan vi regulerer området. Der er allerede i dag klare retningslinjer og regler for håndtering af PCB. Siden PCB blev forbudt at anvende i byggematerialer i 1977, har vi både i Danmark og i vores nabolande opstillet retningslinjer for, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres. Da der i 2009 kom ny viden om, at PCB kan afdampe til indeluften, udmeldte Sundhedsstyrelsen aktionsværdier for PCB i indeluften. Ved PCB-niveauer over disse aktionsværdier anbefales det, at der enten gennemføres øget ventilation eller rengøring i bygningen, eller at der

6 6/19 påbegyndes renovering indenfor relativt kort tid. Tyskland og Schweiz er de eneste lande, der ligesom Danmark har aktionsværdier for PCB i indeluften. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for PCB i indeluften er baseret på viden om PCB s giftighed og svarer til de tyske aktionsværdier. De er ganske skrappe, blandt andet fordi aktionsværdierne som udgangspunkt er de samme, uanset om bygningen anvendes til ophold i 24 timer som fx boliger, eller 8 timer om dagen som fx arbejdspladser. I Schweiz har man valgt at udspecificere risikovurderingen i forhold til hvor længe, man opholder sig i bygningen. Det vil sige, at man accepterer højere niveauer af PCB i indeluften i bygninger, som fx skoler og kontorer, hvor man kun opholder sig i cirka 8 timer om dagen. De danske regler for, hvem der har ansvaret for at gennemføre målinger og eventuelt renovere bygninger med forhøjede PCB-niveauer, er tilsvarende klare. Det følger af byggeloven, at bygningsejeren har ansvaret for, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Det gælder også, hvis der er PCB i indeklimaet, der udgør en sundhedsfare for beboerne.

7 7/19 I skoler og daginstitutioner er det typisk kommunen, der som bygningsejer har ansvar for, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at opholde sig i. Samtidig har kommunalbestyrelsen efter byfornyelsesloven pligt til at reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige. Det betyder, at hvis der er begrundet mistanke om sundhedsfare, skal kommunalbestyrelsen foretage en undersøgelse, der afklarer mistanken. Hvis kommunen ikke selv har specifik faglig viden, kan den inddrage fagfolk. Når det drejer sig om sundhedsmæssige aspekter ved PCB i konkrete bygninger, er der rådgivning at hente hos Sundhedsstyrelsens regionale embedslæger. Vejledninger om håndtering af PCB Jeg er helt opmærksom på, at kommunerne og andre bygningsejere efterspørger råd og vejledning i forhold til PCB i indeluft, affald og arbejdsmiljø. Og jeg kan godt forstå dem. Af samme årsag har råd og vejledning været fokus for myndighedernes indsats. Efter der i 2009 kom ny viden om PCB i indeluft,

8 8/19 igangsatte de involverede myndigheder således en række initiativer til at rådgive og vejlede bygningsejere om, hvordan PCB i indeluften skal håndteres. I april 2009 udsendte de involverede myndigheder et fælles faktaark om, hvordan PCB i byggeaffald, indeluft, arbejdsmiljø og affald skal håndteres. Erhvervs- og Byggestyrelsen udgav desuden i december 2010 en vejledning om, hvordan man måler PCB i indeluften, så bygningsejere kan afgøre, om aktionsværdierne er overskredet. Erhvervs- og Byggestyrelsen og Socialministeriet har også igangsat en erfaringsopsamling af PCBrenoveringer fra Danmark og udlandet for at kunne opstille anbefalinger til bygningsejere om, hvordan PCBrenoveringer kan gennemføres. Men vi må samtidig konstatere, at der fortsat er væsentlige udfordringer. Både i Danmark og internationalt mangler vi vigtig viden, som skal sikre, at vi kan håndtere problemet på en sundhedsmæssig og samfundsøkonomisk forsvarlig måde. Derfor vil vi med den kommende handlingsplan for PCB sætte ind for at skabe bedre viden. Det vil jeg gerne uddybe.

9 9/19 Øge viden gennem handlingsplan Sundhed Først og fremmest vil regeringen sikre, at de danske aktionsværdier for PCB i indeluft er baseret på den nyeste og bedste sundhedsfaglige viden. Vi skal blandt andet blive klogere på, hvad bidraget er fra indeklimaet og byggematerialer i Danmark sammenlignet med bidraget fra andre kilder, herunder især kost. Vi vil derfor i handlingsplanen iværksætte forskning i eksponering af PCB fra indeluften, herunder sammenhængen mellem PCB-niveauer i blod, indeluft og i byggematerialer. Det vil give os mere viden om, hvor meget eksponeringen i indeklimaet belaster personer, der opholder sig i bygninger med PCB, sammenlignet med den PCB eksponering, man især får gennem kosten. Det er væsentligt for vores risikovurdering af PCB i indeklimaet og dermed også for en vurdering af, om aktionsværdierne for PCB i indeklimaet er retvisende eller eventuelt skal justeres Udbredelse af PCB i danske bygninger

10 10/19 Regeringen vil også sikre, at kommuner og andre bygningsejere får god, klar og målrettet vejledning om, i hvilke bygningstyper og byggematerialer PCB typisk forekommer. Der er ikke i udlandet gennemført nationale kortlægninger af, hvor udbredt PCB-holdige byggematerialer er. Der er heller ikke udført undersøgelser af, i hvilke bygninger, PCB oftest blev anvendt. Derfor kender vi ikke det nøjagtige omfang i dag. Det er dog vurderingen i både Tyskland, Norge og Schweiz, at PCB-holdige fuger mest hyppigt blev anvendt i større elementbyggerier. Det kan dog ikke afvises, at det også findes i enfamilieshuse. De svenske miljømyndigheder har vurderet, at der i større eller mindre grad findes PCB-holdige fuger i cirka 30 procent af de større bygninger, der er opført inden for den aktuelle byggeperiode. I Danmark er der foretaget konkrete kortlægninger i to boligselskaber. Disse undersøgelser understøtter, at der også i Danmark skønnes at være PCB i større eller mindre grad i cirka 30 pct. af de større bygninger, der er opført eller renoveret i den periode, hvor PCB kan være anvendt. Det vil typisk være boligblokke, kontorbyggerier og uddannelsesinstitutioner.

11 11/19 Der skønnes at være risiko for overskridelse af de gældende aktionsværdier for PCB i indeklimaet i 1-2 pct. af bygninger fra perioden, hvor PCB har været anvendt. Vores skøn er baseret på de enkelte kortlægninger, der er foretaget i Danmark og skal tages med forbehold. Som led i handlingsplanen vil vi derfor indhente mere viden om udbredelsen af PCB i byggematerialer, byggeaffald og indeluft så vi kan vejlede om, i hvilke bygningstyper og byggematerialer PCB typisk forekommer i Danmark. Fjernelse/afhjælpning af PCB i bygninger I langt størstedelen af vores bygninger, hvor der er anvendt PCB, er det i så små koncentrationer, at det ikke udgør et indeklimaproblem. Her er den mest effektive tilgang at fjerne og bortskaffe PCB en i takt med, at bygningen alligevel skal renoveres. I forhold til den del af bygningerne, hvor PCB kan være et indeklimaproblem, vil regeringen sikre, at bygningsejere får vejledning om hvilke renoveringsmetoder og afværgetiltag, der mest effektivt reducerer eller helt fjerner PCB niveauer i indeluften. Vi har allerede i dag velkendte metoder til at identificere og destruere PCB-affald fra byggematerialer. Og

12 12/19 omkostningerne er begrænsede. Men bygningsejerne står i en helt ny situation, når de har en bygning, hvor Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for PCB i indeluften er overskredet. Her er der betydelig usikkerhed om, hvordan en sundhedsmæssig effektiv renovering skal tilrettelægges: o For det første er PCB flygtigt og kan afdampe til indeluften fra det materiale, det oprindeligt er opløst i. Dertil kommer, at PCB, der findes i indeluften, kan forurene andre dele af bygningen og inventar i bygningen. Der er altså mange elementer, der skal undersøges og eventuelt fjernes. o For det andet viser erfaringer fra Farum Midtpunkt, der havde et højt PCB-niveau i indeluften, at der kan være betydelige omkostninger forbundet med en renovering med den viden, vi har i dag. Som led i handlingsplanen vil vi derfor lave forsøg med metoder til reduktion af PCB i indeluften for at kunne identificere de mest omkostningseffektive afhjælpningstiltag. Der vil bl.a. blive gennemført forsøg med konkrete renoveringsstrategier for at reducere PCB i udvalgte bygninger. De metoder, der er mest effektive, kan nemlig variere fra sag til sag.

13 13/19 Den viden vi opnår gennem de nævnte initiativer, vil vi samle i en trin-for-trin vejledning til bygningsejere, kommuner og virksomheder. Lettilgængelig viden og vejledning Men det skal også være let for kommuner og andre bygningsejere at få adgang til den nyeste viden og vejledning om PCB. Regeringen vil derfor sørge for, at den enkelte borger og bygningsejer let og enkelt har adgang til den information og rådgivning som de har behov for. Vi vil bl.a. oprette en fælles hotline og hjemmeside til vejledning om PCB til kommuner, almene og private bygningsejere, borgere og virksomheder. Affald Med de initiativer, som jeg overordnet har redegjort for, vil regeringen håndtere problemstillingen om PCB i de danske bygninger. Men når PCB er identificeret, målt og fjernet, er det afgørende, at affaldet håndteres korrekt, så det ikke spredes til miljøet og vores fødevarer. Vi må ikke løse et sundhedsproblem og skabe et andet. Regeringen vil derfor som et led i handlingsplanen styrke den nuværende indsats for håndtering af PCB-holdigt affald. Blandt andet vil regeringen indsamle oplysninger om

14 14/19 spredning af PCB fra fuger til beton, så vi bedre kan vejlede om frasortering af PCB-forurenet beton. Desuden vil vi lave en kampagne baseret på best practice i forhold til det kommunale tilsyn med affaldshåndtering på byggepladser. Herudover vil vi gå i dialog med de relevante parter om at stille krav om miljøkortlægning af bygninger, der skal renoveres eller rives ned, så eventuelle farlige stoffer identificeres på forhånd. Lad mig nu besvare de enkelte spørgsmål. Spørgsmål BU Som svar på spørgsmålet om, hvorvidt regeringen vil fremlægge en national handlingsplan for PCB, er svaret altså ja. Vi planlægger at offentliggøre en handlingsplan her til foråret, der som nævnt vil indeholde en indsats i tre spor: o For det første vil vi skabe øget viden om den helbredsmæssige påvirkning af PCB fra indeklimaet, om udbredelsen af PCB i danske bygninger og om effektive renoveringsmetoder. o For det andet vil vi give de bygningsejere, der står med et PCB-problem her og nu,

15 15/19 opdaterede og konkrete redskaber til at håndtere problemet. o Og for det tredje vil vi styrke håndteringen af PCB-holdigt affald. Vi mener, at dette er den rette vej at gå med en miljøgift som PCB, der ikke er akut sundhedsfarligt, men som skal håndteres korrekt og effektivt, så vi kan blive problemet kvit. Det kræver til gengæld, at vi får bedre viden end den, der findes i dag. Om senest et år vil vi følge op på de igangsatte initiativer og evaluere indsatsen. I den forbindelse vil vi så vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Spørgsmål BV I spørgsmål BV spørges til, om regeringen vil igangsætte systematiske målinger af PCB-niveauet i bygninger og foranledige en kortlægning af PCB-holdige bygninger i hele Danmark. Som led i den kommende handlingsplan vil regeringen sikre, at der opnås større viden om, hvor PCB findes. Vi vil derfor igangsætte initiativer, der skal belyse udbredelsen af PCB i både byggematerialer, byggeaffald og indeluft.

16 16/19 Det vil vi gøre for at kunne opstille klare vejledninger og retningslinjer til bygningsejerne om, i hvilke bygningstyper og byggematerialer PCB typisk forekommer i Danmark. Det vil give bygningsejerne et redskab til at kunne vurdere, hvornår der er risiko for PCB i netop deres bygninger - og dermed behov for at igangsætte konkrete målinger af, om der er en sundhedsfare eller ej. Men hvis det, der tænkes på er, at staten helt ned på bygningsniveau skal kortlægge, hvor der er PCB i den danske bygningsmasse, så er det ikke planen. Heller ikke vores nabolande har gennemført en sådan kortlægning. I den enkelte bygning er det bygningsejerens ansvar at foretage de målinger, der er nødvendige for at afgøre, om der er sundhedsfare i bygningen. Det er det samme princip, som gælder for skimmelsvamp, radon mv. Det mener jeg, vi skal holde fast i. Samtidig vil jeg gerne understrege, at der allerede i dag er fokus på at håndtere PCB i kommunerne, almene boligselskaber og i staten.

17 17/19 Det, jeg hører fra fx kommunerne, er, at der er usikkerhed i forhold til, hvordan den indledende screening og risikovurderingen af bygningerne skal gribes an. Og hvordan man finder frem til de bygninger, hvor der kan være behov for at måle PCB-indholdet i indeluften. Den usikkerhed vil vi adressere med den kommende handlingsplan. Vi vil som sagt sikre, at der bliver udviklet klare vejledninger og retningslinjer om, hvor PCB typisk findes, så bygningsejeren på et bedre grundlag kan træffe beslutning om at gennemføre eventuelle målinger af PCB i sin bygning Spørgsmål BW og BX I spørgsmål BW spørges der til, hvordan regeringen vil håndtere offentlige bygninger, der indeholder PCB. Og i spørgsmål BX spørges til, om regeringen vil lave klare anvisninger til kommunerne i forhold til udfasning af PCB i offentlige bygninger, og lade dette indgå i økonomiforhandlingerne med kommunerne. Som nævnt er det bygningsejerens ansvar at sikre, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Det gælder uanset, om der er tale om en offentlig eller en privat bygning. Det er således kommunernes ansvar at sikre, at de

18 18/19 kommunale bygninger ikke er sundhedsfarlige at bo eller opholde sig i. På samme måde har staten ansvaret for de statslige bygninger. Sundhedsstyrelsen har opstillet aktionsværdier for PCB i indeklimaet, og kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige. I regeringen lytter vi selvfølgelig til de bekymringer, som kommunerne måtte have i forbindelse med håndteringen af PCB i deres bygninger. Derfor vil vi sørge for, at der bliver opstillet klare anvisninger til, hvordan sådanne renoveringer skal gennemføres. Og KL vil blive inddraget tæt i udmøntningen af handlingsplanens initiativer. På den måde sikrer vi os, at den viden vi får udviklet, kommer kommunale og andre bygningsejere til gode så hurtigt som muligt. Afslutning Afslutningsvis vil jeg gerne endnu en gang understrege, at regeringen tager PCB-problematikken meget alvorligt. Vi har at gøre med en kompleks problemstilling, og derfor foreslår vi en handlingsplan med tre spor: Med første spor skal vi opnå den nødvendige viden om PCB. Blandt andet skal vi blive klogere på den hel-

19 19/19 bredsmæssige påvirkning af PCB fra indeklimaet, hvor udbredt PCB er i danske bygninger og hvordan man bedst og billigst renoverer for PCB. Det andet spor skal på kort sigt og på baggrund af den viden vi har i dag sikre, at bygningsejere, der allerede står med problemet, får styrket vejledning og rådgivning om PCB. Det tredje spor skal sørge for, at indsatsen for at håndtere PCB-holdigt affald styrkes, så det PCB, der fjernes fra bygninger, destrueres korrekt, så vi ikke får PCB ind i vores fødevarer og arbejdsmiljøet sikres. Om senest et år vil vi følge op på de igangsatte initiativer og evaluere indsatsen. I den forbindelse vil vi vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Tak for ordet.

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne?

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? Lis Keiding og Jette Blands Enhed for Forebyggelse og Borgernære sundhedstilbud Indhold 1. Landskabet 2. Eksempler på områder

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

i undersøgelse af PCB i almene boliger

i undersøgelse af PCB i almene boliger Vejledning i undersøgelse af PCB i almene boliger udarbejdet af boligselskabet KAB for Boligselskabernes Landsforening 1/11 Vejledning i undersøgelse af PCB i almene boliger Indledning I denne vejledning

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger. Lars Gunnarsen, SBi

Introduktion til PCB i bygninger. Lars Gunnarsen, SBi Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

KL-konference - teknik og miljø

KL-konference - teknik og miljø KL-konference - teknik og miljø PCB Farum Midtpunkt, v/ Teknisk chef Torben Trampe 14. April 2011 PCB - Farum Midtpunkt Hvorfor gik vi i gang Faktaark foråret 2009 og pressen skriver om KBH KAB screener

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Bilag 4. PCB. #JobInfo Criteria=KABside1# Spørgsmål svarpapir om PCB i Farum Midtpunkt.

Notat. Bilag 4. PCB. #JobInfo Criteria=KABside1# Spørgsmål svarpapir om PCB i Farum Midtpunkt. Bilag 4. Notat Spørgsmål svarpapir om PCB i Farum Midtpunkt. Kontaktoplysninger Torben Trampe Teknisk chef PCB T 33 63 10 26 F 33 36 10 09 ttr@kab bolig.dk KAB har gennemført en undersøgelse af PCB i de

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl Spredning af PCB i bygninger 4 Spredning

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

Er jordforurening med PCB et problem på lokaliteter med PCB-holdige bygninger?

Er jordforurening med PCB et problem på lokaliteter med PCB-holdige bygninger? Er jordforurening med PCB et problem på lokaliteter med PCB-holdige bygninger? Copyright 2011 Grontmij A/S 1 Rune Østergaard Haven Kilde: epa.gov Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Vintermøde,

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF)

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 628 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) 1 Spørgsmål CB Hvad kan ministeren oplyse om deponering

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. louln Den 12. december 2014 Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner Skrappere krav til golfbanerne er et

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 240 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Åbent samråd Titel UDU samrådsspørgsmål AX-AZ Målgruppe Folketingets Uddannelsesudvalg Arrangør Folketingets

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant)

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 741 Offentligt Z½TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Samråd AB,

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres.

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. Senest opdateret 25. januar 2011 PCB fakta ark Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. De nævnte områder berører

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10] Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Ældre og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret

Læs mere

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Konklusion...3 Muligt omfang af PCB...3 Det videre forløb...3 Omkostninger...3 Kort om PCB...4 PCB s anvendelse

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Fødevarestyrelsen Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/pcb i æg.

Fødevarestyrelsen Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/pcb i æg. Fødevarestyrelsen Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/pcb i æg. Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i dialog med erhvervet, DTU-Fødevareinstituttet, Miljøstyrelsen

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod radon i bygninger

Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod radon i bygninger Beslutningsforslag nr. B 134 Folketinget 2010-11 Fremsat den 3. maj 2011 af Anne Grete Holmsgaard (SF), Sophie Hæstorp Andersen (S) og Thomas Jensen (S) Forslag til folketingsbeslutning om en national

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 108 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere