handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger"

Transkript

1 handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011

2 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé København Ø Telefon ISBN trykt publikation ISBN elektronisk publikation Design BGRAPHIC Tryk Rosendahls Schultz Grafisk Oplag 300 stk. Publikationen kan hentes på

3 handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011

4

5 1. PCB: Mål og udfordringer PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) er en svært nedbrydelig miljøgift, der bl.a. har været anvendt i byggematerialer som fx fugemasse og maling i perioden Anvendelsen af PCB i byggematerialer har været forbudt siden Al anvendelse af PCB blev forbudt i PCB vurderes at være en af de farligste miljøgifte i verden. Når PCB-holdigt materiale spredes i naturen, bl.a. gennem affald, ophobes det i fødekæden. Derved kan mennesker gennem kosten indtage stoffet. PCB i byggematerialer kan afdampe til indeluften, som ved indånding herved yderligere bidrager til PCB-indtaget. Det skønnes, at langt den største PCB-eksponering af befolkningen som helhed kommer via kosten, mens eksponeringen via indeluften fra PCB-holdige byggematerialer skønnes mindre. PCB i kosten er faldet væsentligt de sidste år. PCB eksponeringen og niveauet af PCB i befolkningen som helhed er således langt mindre i dag sammenlignet med tidligere. PCB-eksponering formodes ikke at forårsage akut sygelighed, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter og kan bl.a. være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Hidtidig indsats mod PCB Forekomst af PCB i bygninger rummer en række komplicerede problemstillinger, som flere myndigheder har arbejdet med gennem længere tid. PCB er omfattet af den globalt dækkende Stockholm-konvention om svært nedbrydelige stoffer, der trådte i kraft i Konventionen forbyder bl.a. produktion af PCB og regulerer, hvordan PCB i affald skal håndteres. Der er i 2006 udarbejdet en national plan for den danske implementering af konventionen. Planen beskriver den danske indsats, herunder indsatsen i forhold til at overvåge mængden af PCB i fødevarer og i miljøet. Stockholm-konventionen er i EU implementeret i den såkaldte POP-forordning. Når det gælder PCB i bygninger, er der siden 1977 taget en række initiativer. Miljøstyrelsen har taget initiativer i relation til korrekt håndtering af PCB-holdigt affald. Arbejdstilsynet har blandt andet iværksat tiltag for, at håndværkere, der arbejder med at fjerne PCB-holdigt materiale fra bygninger, ikke udsættes for høje koncentrationer af stoffet. Sundhedsstyrelsen har i 2009 udmeldt aktionsværdier for PCB i indeluften, dvs. PCB-indeluftværdier, som kan relateres til forøgede helbredsrisici. Ved PCB-niveauer over disse aktionsværdier anbefales det indledningsvist, at der gennemføres øget ventilation og rengøring i bygningen, og at der derefter alt efter niveauet påbegyndes andre afhjælpningstiltag. Endelig har Erhvervs- og Byggestyrelsen udgivet en vejledning i, hvordan man måler PCB i indeluften. De berørte myndigheder har herudover i fællesskab udarbejdet en vejledning om håndtering af PCB i indeklima, arbejdsmiljø og affald i form af et PCB-faktaark. Der er uagtet den hidtidige indsats fortsat en række udfordringer. Det har været forbudt at anvende PCB i byggevarer siden Udbredelsen af PCB i danske bygninger kendes ikke i dag, men det vurderes, at der stadig er forekomst af PCB i en vis andel af de større bygninger, der er opført eller renoveret i den periode, hvor PCB har været anvendt. Det formodes, at kun en lille andel af alle danske bygninger har PCB i indeluften, der udgør en sundhedsfare for beboere og brugere. Det har tidligere været vurderet, at der fra omkring 2005 ville restere under 10 tons PCB i danske bygninger, men den fortsatte forekomst af PCB tyder imidlertid på, at man tidligere har underestimeret holdbarheden af PCB i materialerne, og dermed, hvor længe PCB kan forventes at findes i bygningerne, der er fra perioden eller renoveret i denne. Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 1

6 Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Men der er usikkerhed om, hvordan den indledende screening og risikovurdering af, hvorvidt bygninger indeholder PCB skal gribes an, samt om hvordan man finder frem til de bygninger, hvor der er behov for at måle PCB-indholdet i indeluften. Der mangler vigtig viden om, hvordan problemet kan håndteres på en sundhedsmæssig og samfundsøkonomisk forsvarlig måde, når der konstateres PCB i høje koncentrationer i indeluften. Endelig er der indikationer på, at gældende regler om byggeaffald, som indeholder PCB, ikke altid efterleves i praksis. Målsætning og indsats Regeringen fremlægger derfor en samlet handlingsplan for PCB i bygninger. Regeringen vil med handlingsplanen styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygningen eller bygningsarbejdere. Derudover skal handlingsplanen styrke indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt byggeaffald korrekt. Handlingsplanen bygger på følgende elementer: Identifikation: Når renoverings- og nedrivningsopgaver i bygninger opført eller renoveret i perioden fra planlægges og tilrettelægges, er det vigtigt at vide, hvor man kan forvente at finde PCB. Det skal bidrage til at opnå et sundt arbejdsmiljø og korrekt affaldshåndtering. Samtidig er denne viden vigtig, hvis man skal kunne identificere bygninger, hvor der kan være for høje niveauer af PCB i indeluften. Håndtering: Det næste skridt er at sørge for, at det PCB holdige materiale håndteres korrekt, når renoverings- eller nedrivningsarbejdet gennemføres. Dette skal bidrage effektivt at nedbringe PCB i indeluften, samt til at opnå et sundt arbejdsmiljø, og at PCB-holdigt affald frasorteres på nedrivningsstedet. Bortskaffelse: Når PCB er identificeret og frasorteret, skal affaldet bortskaffes korrekt, således at PCB ikke spredes til miljøet og fødevarer eller genanvendes i byggematerialer. Regeringen vil med handlingsplanen tilvejebringe øget viden om, hvor meget PCB-eksponeringen i indeluften belaster personer, der opholder sig i bygninger med PCB, sammenlignet med den PCB-eksponering, som man især får gennem kosten. Det er væsentligt for risikovurderingen af PCB i indeklimaet og dermed også en vurdering af, om aktionsværdierne for PCB i indeklimaet eventuelt skal justeres. Der igangsættes også undersøgelser af forekomsten af PCB i bygningstyper, byggematerialer og indeluften i danske bygninger fra , så der fås et billede af udbredelsen af PCB i bygninger, samt af, hvor PCB kan forekomme, og hvor der kan være risiko for forhøjede niveauer af PCB i indeluften. Denne viden vil blandt andet blive brugt til at udarbejde et værktøj til hjælp for bygningsejeres vurdering af risikoen for, at der er PCB i en bygning og vurdering af, hvorvidt det udgør et indeklimaproblem eller ikke. Samtidig er det vigtigt at få mere viden om, hvordan man mest omkostningseffektivt kan nedbringe PCB i indeluften. Som led i handlingsplanen vil der derfor blive lavet forsøg i udvalgte bygninger med konkrete renoveringstiltag for at nedbringe PCB i indeluften. Der sættes endvidere en række initiativer i værk, der skal styrke indsatsen for korrekt håndtering af PCBholdigt affald, så PCB-holdige materialer frasorteres på nedrivningsstedet og bortskaffes korrekt. Herudover igangsættes initiativer, der skal bidrage til, at PCB i arbejdsmiljøet håndteres rigtigt. En særlig indsats retter sig mod at stille let tilgængelig vejledning om håndtering af PCB i bygninger til rådighed for borgere, virksomheder og kommuner. Der oprettes i den forbindelse en hjemmeside og en helpdesk, således at der vil være én indgang til vejledning om håndtering af PCB i bygninger under hensyntagen til de formelle retningslinjer for myndighedernes vejledning og vurdering. Indsatsen kan illustreres på følgende måde: 2 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

7 Figur 1: Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger: Øget viden Formål: Opnå øget viden om udbredelse af PCB i bygninger, beboeres udsættelse for PCB i indeluft og metoder til at nedbringe PCB i indeluften. Identifikation Formål: Forbedre grundlaget for identifikation af bygninger med forhøjede niveauer af PCB i indeluften og bygningers PCB-holdige materialer. Håndtering Formål: Forbedre grundlaget for en målrettet og effektiv håndtering af forhøjede niveauer af PCB i indeluften, sikre arbejdsmiljø ved renovering og nedrivning af bygninger med PCB og sikre frasortering af PCB-holdigt affald på nedrivningsstedet. Let tilgængelig vejledning og information Formål: At etablere én indgang til let tilgængelig viden om rådgivning og vejledning om PCB i bygninger. Bortskaffelse Formål: Forbedre grundlaget for en korrekt affaldshåndtering, således at PCB ikke spredes til miljø og fødevarer. Der vil i foråret 2012 blive gjort status over initiativerne i handlingsplanen. Det vil i den forbindelse blive vurderet, om der er behov for yderligere tiltag. Ansvarsfordeling og følgegruppe Håndteringen af PCB i bygninger i forhold til indeluft, arbejdsmiljø og affald involverer en lang række forskellige aktører, herunder både statslige myndigheder, lokale myndigheder og bygningsejere som fx kommuner, regioner og virksomheder såvel som bygherrer og arbejdsgivere. Blandt de statslige myndigheder er Arbejdstilsynet an svarlig for PCB i arbejdsmiljø. Erhvervs- og Byggestyrelsen er ansvarlig for at vejlede om PCB i byggematerialer og indeluft. Miljøstyrelsen er ansvarlig for vejledning om håndtering af byggeaffald med PCB. Socialministeriet har ansvar for regler om kommunernes tilsyns- og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholds rum, mens Sundhedsstyrelsen vejleder om PCB og sundhed. Den enkelte bygningsejer er ansvarlig for, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Det gælder også, hvis der er PCB i indeluften, der udgør en sundhedsfare for beboere og brugere af bygningen. I skoler og daginstitutioner er det typisk kommunen, der som bygningsejer har ansvar for, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 3

8 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Tilsynet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis der er begrundet mistanke om sundhedsfare. Kommunalbestyrelsen har herefter pligt til at undersøge, om lokaliteterne er sundhedsfarlige. Konstateres der sundhedsfare, fx på grund af PCB, skal kommunen kondemnere lokaliteterne, dvs. nedlægge forbud mod benyttelse eller beboelse. Ved kondemnering af beboelse er kommunen samtidig forpligtet til at genhuse husstanden. Kommunerne kan få vejledning om sundhedsvurdering af PCB i indeluften hos Sundhedsstyrelsens regionale embedslæger. Ved renovering eller nedrivning af bygninger skal bygherren og rådgiveren allerede i planlægningsfasen tage stilling til eventuelle problemer med PCB. Arbejdsgiveren i det byggefirma, hvor håndværkerne er ansat, har ligeledes en pligt til at sørge for, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Endelig er det bygherrens ansvar, at PCB-holdigt affald frasorteres på nedrivningsstedet, og at affaldet efterfølgende håndteres korrekt. Det er kommunens ansvar at føre tilsyn med, at affaldet håndteres korrekt, samt at vejlede borgere og virksomheder om korrekt affaldshåndtering. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dette indebærer blandt andet, at fx PCB-holdige fuger i bygningen ikke må afgive dampe eller støv til arbejdsrummet i sundhedsskadelige mængder. For at handlingsplanen for PCB i bygninger fremmer en samlet målrettet indsats for håndteringen af problemstillinger i forhold til indeklima, arbejdsmiljø og affald, vil der i forbindelse med implementeringen af handlingsplanen blive etableret en følgegruppe. Følgegruppen vil bestå af repræsentanter fra de større bygningsejere, byggeriets parter, videninstitutioner og myndigheder. Formålet er løbende at sørge for koordination, videndeling og at initiativerne gennemføres bedst mulig med henblik på at opnå størst effekt. I det følgende præsenteres initiativerne i regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. En samlet oversigt over initiativerne findes i boks 3 sidst i handlingsplanen. 4 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

9 2. PCB og sundhed Baggrund og indhold PCB kan medføre alvorlige helbredsskader. Afhængigt af typen kan PCB virke giftigt på lever, immunsystem og nervesystem samt være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Der anses generelt ikke at være risiko for akutte skader ved kortvarig udsættelse for selv stærkt forhøjede niveauer. PCB kan optages i kroppen ved indtagelse gennem mund, indånding og via hudkontakt. Der er lavet en række undersøgelser om optag af PCB i kroppen gennem kosten. Undersøgelserne viser, at det hovedsagligt er fedtholdige animalske fødevarer, der indeholder PCB, fx fede fisk. Der er på den baggrund fastsat EU-grænseværdier for PCB i animalske fødevarer i fx fisk, fedt fra kvæg, fjerkræ og svin, men også for produkter som mælk og æg. Initiativer: Initiativ 1: Undersøgelse af sammenhængen mellem PCB-bidraget fra indeluften sammenlignet med kosten Med udgangspunkt i en konkret case vil sammenhænge mellem niveauerne af PCB i fugemateriale og indeluft i boliger med PCB blive belyst. Niveauerne af PCB i blodet hos beboerne i samme bolig vil endvidere blive kortlagt og sammenlignet med blodniveauet hos personer, der ikke bor i bygninger med PCB. Ved at vurdere fordelingen af de forskellige PCB-typer i blodet er det formålet at vurdere, i hvilken grad PCB stammer fra henholdsvis kosten og fra indeluften. Indsatsen sker i samarbejde med Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinske Afdeling og Statens Byggeforsknings Institut, Aalborg Universitet. Målingerne er igangsat i 2011, og undersøgelserne er færdige inden årets udgang. Initiativ 2: Vurdering af aktionsværdier for PCB i indeluften Blandt andet på baggrund af analyserne om eksponering af PCB fra indeluften, vurderes det, om de nuværende aktionsværdier for PCB i indeluften bør justeres. Herudover vurderes, om der er belæg for at ændre anbefalinger for, hvor lang tid, der bør gå, førend der iværksættes varige afhjælpningstiltag. En vurdering af aktionsværdierne forventes at foreligge i Den enkelte kan også være udsat for PCB fra byggematerialer, da der har været benyttet PCB i visse byggematerialer i perioden Eksponeringen herfra sker primært via en afdampning af PCB til indeluften, som beboere eller brugere af bygningen indånder, og derved yderligere bidrager til PCB-indtaget blandt personer, der opholder sig i sådanne bygninger. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund udmeldt aktions værdier for PCB i indeluften. Ved PCB-niveauer over disse aktionsværdier anbefales det indledningsvist, at der gennemføres øget ventilation og rengøring i bygningen, og at der derefter alt efter niveauet påbegyndes andre afhjælpningstiltag. Det skal bemærkes, at aktionsværdierne er baseret på, at brugere og beboere potentielt kan opholde sig i bygningerne 24 timer i døgnet. I sine anbefalede aktionsværdier har Sundhedsstyrelsen, ud fra den aktuelle viden, også taget højde for særligt sårbare grupper. Der er i dag ikke viden om, hvor meget PCB, og hvilke PCB-typer, brugere eller beboere i danske PCBholdige bygninger har i kroppen. Denne viden er bl.a. nødvendig for at kunne vurdere, om de nuværende aktionsværdier for PCB i indeluften eventuelt bør justeres. Regeringen vil derfor iværksætte forskning i eksponering af PCB fra indeluften, herunder sammenhængen mellem PCB-niveauet i blod, i indeluft og i byggematerialer. Forskningen vil bidrage med viden om, hvor meget eksponeringen i indeluften belaster personer, der opholder sig i bygninger med PCB, sammenlignet med den PCB-eksponering disse personer får gennem kosten. Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 5

10 3. Identifikation af PCB i bygninger Baggrund og indhold PCB har i Danmark været anvendt i en række forskellige byggematerialer, så som fugemasse, maling, lim i termoruder og gulvmasse i perioden Det vurderes, at de største restmængder af PCB i byggematerialer er knyttet til fugemasse og lim i termoruder. Det er samtidig vurderingen, at PCB hyppigst har været anvendt i elementbyggerier, hvilket typisk vil være boligblokke, kontorbyggerier og institutionsbyggerier. Men det kan ikke udelukkes, at PCB også forekommer i en- og flerfamilieshuse. Der er ikke foretaget en afdækning af udbredelsen af PCB i den danske bygningsmasse eller af, hvilke koncentrationer af PCB, der forekommer i byggematerialer og indeluft. Dertil kommer, at der ikke er tilstrækkelig viden i dag om sammenhængen mellem PCB i byggematerialer og afdampning til indeluften. For at PCB i bygninger kan håndteres korrekt, således at eventuelle sundhedsrisici for beboere, brugere og bygningsarbejdere kan undgås, og affald med PCB kan håndteres korrekt, er det imidlertid vigtigt at kunne identificere de bygninger og materialer, hvor det er sandsynligt, at der findes PCB. Samtidig er det væsentligt i forhold til at målrette en indsats mod de bygninger, hvor PCB i indeluften også kan udgøre et sundhedsproblem for beboere og brugere af en bygning. Regeringen vil derfor iværksætte en systematisk undersøgelse af forekomsten af PCB i den danske bygningsmasse og af, hvilke koncentrationer af PCB, der forekommer i byggematerialer og indeluft. Sammenhængen mellem PCB i materialer og i indeluften vil også blive undersøgt. Resultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for mere præcist at kunne vejlede om, hvilke bygningstyper og byggematerialer, der fortsat kan indeholde PCB. Formålet er derved, at PCB-holdige materialer identificeres i forbindelse med renovering eller nedrivning af bygninger, således at der tages hensyn til arbejdsmiljøet, og således at det PCB-holdige affald frasorteres på nedrivningsstedet. Samtidig skal indsatsen hjælpe med at kunne identificere sammenhængen mellem PCBniveauet i byggematerialer og i indeluften, således at en målrettet indsats i forhold til PCB i indeluften kan tilrettelægges. Endelig skal undersøgelsen give øget viden om, hvilke typer af PCB, der typisk forekommer i byggematerialerne, og af hvilker typer som afdamper til indeluften. Dette er væsentligt for vurderingen af risikoen for sundhedseffekter, som følge af PCB i indeklimaet og dermed også en vurdering af, om aktionsværdierne for PCB i indeklimaet eventuelt skal justeres, jf. initiativ 2. Undersøgelserne vil samlet set bidrage til udviklingen af et risikovurderingsværktøj, til hjælp for bygningsejerens vurdering af risikoen for, at der findes PCB i en 6 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

11 bygning og af, hvorvidt det udgør et indeklimaproblem eller ikke. Risikoen for, at der forekommer PCB i en bygning, kan fastlægges på baggrund af bl.a. bygningens alder og type og anvendte byggematerialer. Værktøjet skal således hjælpe bygningsejere til at kunne identificere bygninger, hvor konkrete undersøgelser af PCB i byggematerialer og indeluft kan være nødvendige. Initiativer: Initiativ 3: Afdækning af udbredelsen af PCB i bygningstyper, byggematerialer og indeluften Regeringen vil iværksætte en undersøgelse, som skal belyse udbredelsen af PCB i den danske bygningsmasse. Et repræsentativt udsnit af etageejendomme, offentlige bygninger og kontorbygninger såvel som en- og flerfamilieshuse vil indgå i undersøgelsen. Det vil blive undersøgt, i hvilket omfang, der fortsat forekommer PCB i fugemasser, termoruder, gulvmasser og maling, samt hvilke koncentrationer PCB forekommer i. Formålet er at belyse, hvor udbredt PCB er i de undersøgte bygningstyper og byggematerialer med henblik på at afdække problemets omfang og forbedre vejledningsgrundlaget. Herudover gennemføres målinger af PCB i indeluften med henblik på at få mere viden om sammenhængen mellem PCB i byggematerialer og afdampning af PCB til indeluften. Hensigten er at give et solidt grundlag for at kunne identificere bygninger, hvor PCB i bygningen kan medføre risiko for sundhedsproblemer i indeluften. På den baggrund kan tiltag i forhold til bygninger med PCB i indeluften målrettes og styrkes. Der findes 209 forskellige PCB-typer. PCB-typerne varierer i forhold til graden af flygtighed og nedbrydelighed. Det undersøges, hvilke PCB-typer, der typisk findes i indeluften og byggematerialerne. Formålet er at få øget viden om, hvilke typer af PCB, der typisk er anvendt i danske bygninger, og herunder hvilke typer PCB, der kan forventes at findes i indeluften. Afdækningen forventes at foreligge i Initiativ 4: Værktøj til vurdering af risiko for PCB i bygninger Der udarbejdes et værktøj til vurdering af risikoen for, at der findes PCB i en bygning og af hvorvidt det udgør et indeklimaproblem eller ikke. Værktøjet forventes at være klart i Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 7

12 4. Håndtering af PCB i forhold til arbejdsmiljø og indeluft Ved håndtering af PCB skal sundhedsfare for bygningsarbejdere og bygningsbrugere undgås. I det omfang, at PCB ikke identificeres i forbindelse med nedrivning eller renovering, således som arbejdsmiljøreglerne foreskriver, vil der kunne opstå sundhedsfare i arbejdsmiljøet. I forhold til PCB-koncentrationer i indeluften er der hverken i Danmark eller i udlandet foretaget grundige erfaringsopsamlinger, der viser, hvordan PCB mest effektivt og billigt reduceres i indeklimaet. Dette medfører risiko for, at bygningsejere gennemfører meget dyre renoveringstiltag, uden at disse løser det sundhedsmæssige problem. Der er derfor behov for en målrettet indsats for at opnå viden om omkostningseffektive renoveringsmetoder. De metoder, der i disse og de kommende år anvendes ved PCB-renovering, skal dokumenteres og vurderes, således at danske bygningsejere og samfundet som helhed ikke risikerer at anvende meget betydelige midler uden effekt. En samlet oversigt over kendte afhjælpningsmetoder og test med nye metoder vil gøre det lettere for kommuner og andre bygningsejere at tilrettelægge en god og effektiv proces for såvel håndtering som fjernelse af PCB. 4.1 Bedre metoder til afhjælpning af forhøjede PCB-niveauer i indeluften Baggrund og indhold PCB kan afdampe til indeluften og vandre fra fx PCBholdige fugemasser omkring vinduer til andre dele af bygningen, fx betonvægge og via indeluften til møbler m.v. Fra betonvægge og møbler kan PCB en igen afdampe til indeluften. Sundhedsstyrelsen har anbefalet aktionsværdier for PCB i indeluften. Ved PCB-niveauer over disse aktionsværdier anbefales det indledningsvist, at der gennemføres øget ventilation og rengøring i bygningen, og at der derefter alt efter niveauet påbegyndes andre afhjælpningstiltag. Der er i dag betydelig usikkerhed om, hvordan en omkostningseffektiv renovering af PCB-holdige bygninger skal tilrettelægges. I de tilfælde, hvor der er behov for egentlig renovering, kan det være omkostningsfuldt og byggeteknisk vanskeligt at reducere PCB-indholdet i indeluften til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier. I nogle tilfælde har det vist sig at være nødvendigt at fjerne en del af de omgivende materialer, fx beton udenom fugerne m.v. Samtidig vurderer Sundhedsstyrelsen, at der i særlige tilfælde kan gå op til fem år efter et renoveringsindgreb, før niveauet af PCB når ned under de fastsatte aktionsværdier. Erfaringer viser samtidig, at i forbindelse med renoveringer, hvor PCB-materialet blotlægges og fjernes, kan store mængder PCB frigøres fra byggematerialer til indeluften. Endelig udbyder private rådgivningsfirmaer løbende nye metoder til afhjælpning af PCB på markedet. Der er i dag ikke gennemført undersøgelser, der viser, hvilke metoder der virker bedst og billigst i den givne situation, hvilket gør det svært for bygningsejere at træffe beslutning om renoveringsmetode. Der er derfor behov for at forbedre grundlaget for at kunne anvise renoveringsmetoder for bygninger med PCB-holdige byggematerialer. 8 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

13 Indsatsen tilrettelægges i tre faser: Det er vigtigt, at bygningsejere, der er bekymrede for eller har konstateret PCB i deres bygning, hurtigt får vejledning og anbefalinger til, hvordan de kan håndtere problemet her og nu. Derfor vil der i 2011 blive udarbejdet anbefalinger om afhjælpning på baggrund af den viden, der eksisterer i dag. Samtidig igangsættes forsøg med konkrete renoveringsmetoder til reduktion af PCB i indeluften i en række udvalgte bygninger, hvor der er konstateret PCB. Målet er at kunne identificere de mest effektive afhjælpningstiltag, som erfaringsmæssigt kan variere fra sag til sag. De indledningsvist udarbejdede anbefalinger vil løbende blive opdateret, efterhånden som der opnås ny viden gennem eksperimenterne. Endelig udarbejdes der anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) om afhjælpning af PCB i indeluften. Anvisningerne vil være klar i løbet af Initiativer: Initiativ 5: Anbefalinger om afhjælpning af PCB i indeluften Den nuværende viden om og erfaringer med PCB-afhjælpningstiltag i Danmark, Tyskland og Sverige kortlægges. Samtidig identificeres de områder, hvor der er behov for yderligere viden om afhjælpning af forhøjede PCB-niveauer samt relevante metoder, der ikke er tilstrækkeligt belyst ved de nuværende erfaringer. På baggrund af de kortlagte erfaringer opstilles anbefalinger til, hvordan bygningsejere kan håndtere et forhøjet PCB-niveau i indeluften. Anbefalingerne er færdige medio Initiativ 6: Forsøg med PCB-afhjælpning Blandt andet på baggrund af den viden der opnås under initiativ 5 vil regeringen gennemføre forsøg med forskellige PCB-afhjælpningstiltag. Forsøgene skal bringe ny viden om, hvilke tiltag, der mest effektivt og billigst reducerer eller helt fjerner PCB fra indeluften. Forsøgsresultaterne samles i en enkel og overskuelig vejledning om afhjælningsmetoder til bygningsejere. Forsøgene iværksættes medio 2011 og afsluttes i Initiativ 7: Udarbejdelse af SBi-anvisning om PCB-renovering Blandt andet på baggrund af initativet om at teste de mest effektive afhjælpningstiltag i helt konkrete bygninger vil regeringen få udarbejdet SBi-anvisninger for afhjælpning af PCB. Anvisningerne er klar i Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 9

14 4.2 Indsats for godt arbejdsmiljø i forbindelse med arbejde med PCB og arbejde i lokaler med PCB-forurenet indeluft Baggrund og indhold Arbejdsmiljølovgivningen indeholder en række redskaber til at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for et sikkert og sund arbejdsmiljø, herunder beskyttelse mod skadelig påvirkning fra PCB. Det er forbudt at bruge PCB i Danmark. Arbejde med PCB vil derfor angå renovering og nedbrydning af PCB holdige bygningsmaterialer. Der gælder særlige arbejdsmiljøregler for en bygherre, som iværksætter et byggeprojekt, samt for bygherrens rådgiver. Rådgiveren skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser, der bør foretages ved mistanke om PCB. Bygherren skal sørge for, at særlige risici på byggepladsen, fx PCB, bliver identificeret og tydeligt afmærket, inden arbejdet går i gang. Arbejdsgiveren har også pligt til at undersøge en mistanke om PCB og skal ved arbejde med PCB-holdige materialer give ordentlig beskyttelse af de ansatte, fx ved brug af beskyttelsesudstyr. Det er også arbejdsgiverens ansvar at ansatte, der arbejder i lokaler med risiko for udsættelse for PCB, ikke udsættes for sundhedsskadelige koncentrationer. Ved mistanke bør det i arbejdspladsvurderingen beskrives, hvorledes mistanken gribes an, og på hvilken måde de ansatte i givet fald beskyttes. Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle danske virksomheder med ansatte. Arbejdstilsynet har fokus på, om de ansatte har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder i forhold til PCB. Ved mistanke om PCB kan Arbejdstilsynet give påbud om at undersøge materialer eller indeklima for PCB-koncentrationer i sundhedsskadelige mængder. Arbejdstilsynet kan give påbud om, at de ansatte skal anvende egnede værnemidler, og at der derudover træffes andre nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdstilsynet har information om PCB på Arbejdstilsynets hjemmeside, og ved henvendelse til Arbejdstilsynets call center kan virksomheder og ansatte få grundig vejledning om arbejde med PCB. 10 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

15 Initiativer: Initiativ 8: Rådgivningspåbud i forhold til PCB Arbejdstilsynet vil sammen med arbejdsmarkedets parter drøfte, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indføre rådgivningspåbud i forhold til PCB. Med rådgivningspåbud forstås, at virksomheden påbydes at inddrage en autoriseret arbejdsmiljørådgiver i at løse og forebygge nærmere angivne arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Drøftelserne med arbejdsmarkedets parter afsluttes medio Drøftelserne skal føre til en afrapportering til beskæftigelsesministeren, som sammen med forligskredsen bag 2020-strategien om arbejdsmiljø vil træffe beslutning om ændringer i rådgivningsordningen. Initiativ 9: Temaundervisning om PCB for tilsynsførende Arbejdstilsynet vil etablere temaundervisning om PCB og Arbejdstilsynets handlemuligheder for relevante tilsynsførende, således at de kan udnytte de værktøjer som arbejdsmiljøloven allerede har, bedre. Undervisningen af Arbejdstilsynets tilsynsførende vil være afsluttet ved udgangen af Initiativ 10: Undervisning af Arbejdstilsynets call-center om PCB Formålet med undervisningen er, at Arbejdstilsynets call-center kan give grundig vejledning i handlingsplanens initiativer og ny viden om PCB. Opgraderingen har især betydning for den brede kreds af arbejdsmiljøaktører, der allerede i dag bruger call-centeret i forbindelse med planlægning af byggearbejde m.v. Opgradering af Arbejdstilsynets call-center afsluttes ved udgangen af Initiativ 11: Udarbejdelse af information om arbejdsmiljø og PCB Der udarbejdes lettilgængelig information om PCB i arbejdsmiljø i forhold til håndværkere, der foretager renoveringsopgaver, og i forhold til arbejde i indeklima forurenet med PCB til Arbejdstilsynets hjemmeside, hvorved den nyeste viden om PCB indgår i vejledning om planlægning af byggearbejde, som typisk søges mere bredt via Arbejdstilsynets hjemmeside. Informationen vil ligeledes være tilgængelig i en tværministeriel trin-for-trin vejledning om håndtering af PCB i bygninger, jf. initiativ 18. Udarbejdelsen af informationen forventes afsluttet i 1. halvår Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 11

16 5. Bortskaffelse af PCB-holdigt affald Baggrund og indhold Når bygninger, som indeholder PCB renoveres eller nedrives, skal PCB-holdigt affald udsorteres fra det øvrige affald på nedrivningsstedet og skal som udgangspunkt destrueres. Hvis koncentration af PCB i affaldet er under 50 mg PCB/kg, er der dog mulighed for at deponere affaldet. Byggeaffald, der indeholder så lave koncentrationer af PCB, at affaldet kan betragtes som uforurenet, kan genanvendes. Miljøstyrelsen har senest redegjort for, hvordan PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald skal håndteres i en vejledende udtalelse i januar Den danske genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er stor og har dermed sikret en høj grad af ressourcebesparelse. Initiativerne i denne handlingsplan skal bidrage til en fortsat stor genanvendelse af bygge- og anlægsaffald samtidig med en høj grad af sikkerhed for, at der ikke sker en uacceptabel spredning af PCB i miljøet. Det centrale er, at PCB-holdigt affald frasorteres i nedrivnings- og renoveringsfasen, og at der ikke leveres PCB-forurenet bygge- og anlægsaffald til genanvendelse. Dette vil ske ved initiativer, der styrker vejledningsindsatsen samt det faglige og administrative grundlag for identifikation og udsortering af PCB i bygge- og anlægsaffald. Disse initiativer vil desuden være en del af opfølgningen på regeringens affaldsstrategi for 2010, hvor der er fokus på en bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald og på PCB. Initiativer: Initiativ 12: Grænseværdi for PCB i byggeaffald Fastlæggelse af generel grænseværdi for PCB i byggeaffald, der er så lav, at affaldet kan anses for at være uforurenet og dermed egnet til genanvendelse. Arbejdet igangsættes medio 2011 og afsluttes i Initiativ 13: Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt affald, herunder om frasortering af PCB-holdigt beton Der indsamles oplysninger om fund af PCB i gennemførte renoveringer og nedrivninger af bygninger. På grundlag af disse oplysninger præciseres det i vejledning om håndtering af PCB-holdigt affald, hvor man i forbindelse med renovering og nedrivning især skal være opmærksom på, at der kan forekomme PCB i bygninger, således at PCB-holdigt byggeaffald frasorteres og håndteres korrekt. Herudover gennemføres en kortlægning af den eksisterende viden om spredning af PCB fra fuger til beton, der sammen med eventuelle indsamlede data om dette vil danne grundlag for en vejledning om frasortering af PCB-forurenet beton. Arbejdet forventes afsluttet i Initiativ 14: Miljøkortlægning og anmeldelse Der etableres en samlet koordineret kortlægnings- og anmeldelsesordning ved renovering og nedrivning af visse bygninger. Dette indebærer en formalisering af den miljøkortlægning af bygninger forud for nedrivning eller renovering, som er nødvendig for at overholde den gældende lovgivning om adskillelse af materialer med PCB fra andet affald. Kortlægning og anmeldelse vil sørge for, at bygherrer og entreprenører identificerer forekomsten af PCB i bygningen og dermed kan opfylde lovgivningens krav til at arbejdsmiljø og affald håndteres korrekt i forbindelse med nedrivning og renovering. Anmeldelsen vil lette tilsyn med arbejdsmiljø og det kommunale tilsyn med håndtering af byggeaffald. Herudover vil én samlet anmeldelse lette bygherrens administrative byrder. Arbejdet forventes afsluttet i Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

17 Initiativer: Initiativ 15: Selektiv nedrivning ved større bygninger Visse større nedrivningsprojekter skal gennemføres ved selektiv nedrivning, og der skal være sikkerhed for, at disse nedrivninger gennemføres på kvalificeret vis. I den sammenhæng skal uddannelse, mulige certificeringskrav eller andre tilsvarende måder at sørge for kvaliteten i nedrivningsarbejdet drøftes og fastsættes i samråd med branchen og andre parter. Arbejdet forventes afsluttet i Initiativ 16: Faglig udredning om farlige stoffer i byggeaffald Der gennemføres en større faglig udredning om farlige stoffer i byggeaffald, herunder PCB, som vil danne grundlag for fastlæggelse af krav til håndteringen af dette affald. Dele af udredningen vedrørende PCB indgår i initiativ 3 om afdækning af udbredelse af PCB i danske bygninger og byggematerialer. Arbejdet forventes afsluttet i Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 13

18 6. Let tilgængelig vejledning og information om håndtering af PCB i bygninger Baggrund og indhold Er man som bygningsejer eller lejer bekymret for, har mistanke om, eller opdager PCB i sin bygning, skal relevant information og vejledning om håndtering af PCB i indeklima, arbejdsmiljø og affald være let tilgængelig. Tilsvarende skal virksomheder, der håndterer PCB og kommuner, der har tilsynsforpligtelse i forhold til sundhedsfare i boliger og opholdsrum og håndtering af byggeaffald, have adgang til relevant information om PCB. Regeringen vil derfor styrke vejledningen om PCB i bygninger til både bygningsejere, lejere, virksomheder og kommuner, som her og nu står med et problem med PCB. Vejledningerne vil løbende blive opdateret, efterhånden som der opnås ny viden. For at alle, som har behov for det kan få en let adgang til relevant vejledning og information om gældende regler og aktuel viden om håndtering af PCB i arbejdsmiljø, indeluft, affald og sundhed, etableres en PCB-hjemmeside med adgang til en helpdesk (telefonvejledning). Der skabes således én indgang til information og vejledning om PCB i indeklima, arbejdsmiljø og affald. De, der ikke finder svar på deres spørgsmål på hjemmesiden eller har et særligt behov, kan benytte helpdesken. Her vil man kunne få svar på de indledende spørgsmål og blive guidet videre til, hvor der kan findes svar på mere komplicerede teknisk/faglige og juridiske problemstillinger. Hjemmesiden og helpdesken ændrer ikke ved de gældende retningslinjer for vejledning, Initiativer: Initiativ 17: Etablering af PCB-hjemmeside Regeringen vil etablere en central PCB-hjemmeside, som samler relevant vejledning og aktuel information om håndtering af PCB i bygninger. Hjemmesiden er målrettet kommuner, byggevirksomheder, andre bygningsejere, arbejdsgivere samt boligejere/lejere. Hjemmesiden vil være et supplement til den vejledning om PCB, der kan fås via andre indgange, fx om arbejdsmiljø mere generelt på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. initiativ 11. Hjemmesiden offentliggøres i Initiativ 18: Tværministeriel trin-for-trin vejledning om håndtering af PCB i bygninger Der udarbejdes trin-for-trin vejledninger til borgere, bygningsejere, udførende virksomheder og kommuner. Vejledningerne vil give enkel og relevant information om den praktiske håndtering af PCB i indeluft, arbejdsmiljø og affald. Vejledningen vil give svar på, hvordan der måles for PCB i byggematerialer og indeluft, metoder til PCB-afhjælpning i indeluft, retningslinjer for frasortering af PCB-holdigt affald på nedrivningsstedet og regler for korrekt bortskaffelse af PCB-affald samt for arbejdsmiljø. Kommunernes juridiske behandling af sager om forøget helbredsrisiko og om begrundet mistanke om konstateret sundhedsfare i boliger og opholdsrum på grund af PCB er reguleret i lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger og byggeloven. Med henblik på at bidrage til, at kommunalbestyrelsen i den konkrete situation griber ind over for PCB i boliger og opholdsrum efter de gældende lovbestemmelser, udarbejdes en vejledning herom. Vejledningen vil foreligge i 2011 og vil være tilgængelig på PCB-hjemmesiden. Første version af vejledningerne er klar i 2011 og vil blive opdateret løbende, efterhånden som resultater af de øvrige initiativer bidrager med ny viden. 14 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

19 Initiativer: Initiativ 19: Oprettelse af tværministeriel PCB-helpdesk Til at understøtte hjemmesiden etableres der en tværoffentlig PCB-helpdesk. Her vil brugere, som ikke umiddelbart kan finde svar på PCB-hjemmesiden, telefonisk kunne få svar på enkle spørgsmål og blive hjulpet videre til, hvor der kan findes svar på mere komplicerede tekniske og faglige spørgsmål. Helpdesken kan fx viderestille til Arbejdstilsynets call-center vedr. spørgsmål om arbejdsmiljø, jf. initiativ 10. Der vil være tæt koordination mellem hjemmeside og telefonvejledning. Helpdesken er klar i hvor de statslige myndigheder i forhold til PCB først og fremmest vejleder kommunerne, som vejleder borgerne. Der vil blive udarbejdet trin-for-trin vejledning til borgere, bygningsejere, udførende virksomheder og kommuner med praktiske anvisninger på blandt andet måling og håndtering af PCB-fund i bygninger samt om håndtering af affald. Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 15

20 Boks 1: PCB i bygninger kort om hvilke forpligtelser der er i lovgivningen i forhold til håndtering af PCB PCB kan medføre sundhedsfare for bygningsarbejdere og personer, der bor eller arbejder i en bygning, hvor der er anvendt PCB. På den måde ligner PCB andre arbejdsmiljø- og indeluftproblemstillinger. I lovgivningen er der klare retningslinjer for, hvordan sådanne problemstillinger håndteres, ligesom der er retningslinjer for håndtering af affald. Det er ifølge byggeloven bygningsejerens ansvar, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Det gælder også, hvis der er PCB i indeluften, der udgør en sundhedsfare for beboerne. Bygningsejeren har derfor ansvar for at undersøge og eventuelt afhjælpe sundhedsfare, der stammer fra PCB. Det gælder, uanset om der er tale om en privat eller offentlig bygningsejer. Kommunalbestyrelsen har efter byfornyelsesloven pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Tilsynet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at der er begrundet mistanke om, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige. Kommunalbestyrelsen har herefter pligt til at undersøge, om der er tale om sundhedsfare for personer, der opholder sig i bygningen. Hvis der konstateres sundhedsfare fx pga. PCB, skal kommunen kondemnere lokaliteterne, dvs. nedlægge forbud mod benyttelse eller beboelse. Ved kondemnering af beboelse er kommunen samtidig forpligtet til at genhuse husstanden. Det er ifølge lejelovgivningen udlejerens ansvar, at de udlejede lokaler uden sundhedsfare for de personer, der opholder sig i dem kan anvendes til det formål, de er udlejet til. Bygningsarbejdere, fx håndværkere, kan komme ud for at skulle håndtere PCB-holdigt affald, ved renovering eller nedrivning af bygninger, som indeholder PCB. I sådanne tilfælde er det bygherren, rådgiveren og entreprenøren, der har ansvaret for, at der tages de nødvendige skridt til at beskytte bygningsarbejderen. Arbejdsgiveren i det byggefirma, hvor håndværkeren er ansat, har ligeledes en pligt til at sørge for, at arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Endelig har bygherren og entreprenøren et ansvar for korrekt affaldshåndtering, ligesom kommunen har en forpligtelse til at føre tilsyn hermed. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvilket blandt andet indebærer, at fx fuger i byggeriet ikke må afgive dampe eller støv til arbejdsrummet i sundhedsskadelige mængder. Er man på en arbejdsplads usikker på, om bygningen kan indeholde PCB, og arbejdsmiljøet kan være påvirket heraf, kan spørgsmålet tages med i en arbejdspladsvurdering. Endelig er det bygherrens ansvar, at PCB-holdigt affald frasorteres på nedrivningsstedet, og at affaldet efterfølgende håndteres korrekt. Det er kommunens ansvar at føre tilsyn med, at affaldet håndteres korrekt, samt at rådgive borgere og virksomheder om korrekt håndtering af affaldet. 16 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

21 Boks 2: Håndtering af PCB i en række sammenlignelige lande i korte træk Ligesom i Danmark har en række andre lande en indsats i forhold til at håndtere PCB i bygninger. Byggestilen, byggeskikken og omfanget af PCB-anvendelsen i Danmark vurderes i store træk at svare til forholdene i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Schweitz. Der er dog også forskelle i indsatsen for at håndtere PCB i bygninger. Ud over en affaldshåndterings indsats, har Tyskland og Schweiz ligesom Danmark fastsat ak tions værdier for PCB i indeluften i boliger. Schweiz foretager en risikovurdering ud fra den gennem snit lige opholdstid i den enkelte bygningstype. Der regnes således med en eksponeringstid på 8 timer for kontorer, skoler m.v. Der er en række fællestræk. For alle de nævnte lande gælder, at det er den enkelte bygningsejer, der er ansvarlig for, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Landene har alle fokus på affaldshåndtering. EU s såkaldte POP-forordning regulerer, hvordan PCBholdigt affald skal håndteres, mens det af EU s affaldsdirektiv følger, hvornår PCB-holdigt affald skal klassificeres som farligt affald. Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 17

22 Boks 3: Oversigt over handlingsplanens initiativer PCB og sundhed: Initiativ 1: Undersøgelse af sammenhængen mellem PCB-bidraget fra indeluften sammenlignet med kosten Initiativ 2: Vurdering af aktionsværdier for PCB i indeluften Identifikation af PCB i bygninger: Initiativ 3: Afdækning af udbredelsen af PCB i bygningstyper, byggematerialer og indeluften Initiativ 4: Værktøj til vurdering af risiko for PCB i bygninger Håndtering: Initiativ 5: Anbefalinger om afhjælpning af PCB i indeluften Initiativ 6: Forsøg med PCB-afhjælpning Initiativ 7: Udarbejdelse af SBi-anvisning om PCB-renovering Initiativ 8: Rådgivningspåbud i forhold til PCB Initiativ 9: Temaundervisning om PCB for tilsynsførende Initiativ 10: Undervisning af Arbejdstilsynets call-center i forhold til PCB Initiativ 11: Udarbejdelse af information om arbejdsmiljø og PCB Bortskaffelse: Initiativ 12: Grænseværdi for PCB i byggeaffald Initiativ 13: Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt affald, herunder om frasortering af PCB-holdigt beton. Initiativ 14: Miljøkortlægning og anmeldelse Initiativ 15: Selektiv nedrivning ved større bygninger Initiativ 16: Faglig udredning om farlige stoffer i byggeaffald Let tilgængelig vejledning og information: Initiativ 17: Etablering af PCB-hjemmeside Initiativ 18: Tværministeriel trin-for-trin vejledning om håndtering af PCB i bygninger Initiativ 19: Oprettelse af tværministeriel PCB-helpdesk 18 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

23

24

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 377 Offentligt Talepapir til samråd i MPU alm. del den 10. februar 2011 samrådsspørgsmål BU-BX af 4. januar 2011, stillet efter ønske fra Pia Olsen

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger. Lars Gunnarsen, SBi

Introduktion til PCB i bygninger. Lars Gunnarsen, SBi Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres.

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. Senest opdateret 25. januar 2011 PCB fakta ark Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. De nævnte områder berører

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER OG ELEKTRISK UDSTYR

HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER OG ELEKTRISK UDSTYR AVATANGIISINUT PINNGORTITAMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR MILJØ OG NATUR HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER OG ELEKTRISK UDSTYR UDKAST 10. FEBRUAR 2014 2/16 HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 108 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl Spredning af PCB i bygninger 4 Spredning

Læs mere

Markedssituationen i nedrivningsbranchen

Markedssituationen i nedrivningsbranchen Netværksdag om selektiv nedrivning onsdag den 3. april 2013 Markedssituationen i nedrivningsbranchen Rigtig mange offentlige myndigheder og bygherre, samt private aktører, herunder bygherrer, entreprenører

Læs mere

Miljøscreening og - kortlægning

Miljøscreening og - kortlægning Miljø og - kortlægning Netværk for Bygge- og anlægsaffald 27. august 2013 13.00-13.05 Velkomst v/jette Bjerre Hansen, DAKOFA 13.05-13.20 Kommentarer til opsummering nr. 1- krav til kortlægning v/jette

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne?

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? Lis Keiding og Jette Blands Enhed for Forebyggelse og Borgernære sundhedstilbud Indhold 1. Landskabet 2. Eksempler på områder

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Konklusion...3 Muligt omfang af PCB...3 Det videre forløb...3 Omkostninger...3 Kort om PCB...4 PCB s anvendelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

Baggrundsnotat for Teknik og Miljøudvalget - møde den 4. juni 2015

Baggrundsnotat for Teknik og Miljøudvalget - møde den 4. juni 2015 Baggrundsnotat for Teknik og Miljøudvalget - møde den 4. juni 2015 Kort resume Struer Boligselskab skal have nedrevet 10 lejlighedsblokke med i alt 180 lejligheder. Der er lavet en række undersøgelser

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere