GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007"

Transkript

1 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementer og standarder. - beskrive metoder og principløsninger. - give vejledning til bygherrer og rådgivere. Korrekt valg af glas og øvrige materialer, ligesom rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af glastaget. 2. Anvendelse Vejledningen gælder for alle skråtstillede glassystemer. 3. Konstruktioner 3.1 Fugt og afvanding Glasset skal monteres i egnede profilsystemer efter producentens anvisning og opfylde kravene i Glas - industriens Monteringsanvisning. Det skal sikres at vand bortledes fra false, dræn og den udvendige tagflade. Glastaget skal udføres med to-trinstætning: en udvendig fugttætning med kanaler til dræning af lækagevand og kondens, og indvendig luftog damptætning. Glastaget skal have tilstrækkelig hældning. Ved lavere hældning end 27 grader (1:2) kan der være risiko for problemer med vandafledning, smudsansamling og kondensafdryp på indersiden. Udvendige klemlister/dækprofiler skal udformes så vand og sne ikke kan samles. Glastaget skal have en tilstrækkelig sarghøjde (normalt 1/15 af glashøjden, dog min 300mm) så sne ikke blokerer for åbninger til drænkanalerne i profilsystemet. Snefangere bør undgås U g 2 K U r > U g > 1,6 W/m Min. 27 o (1:2) Sarg med tilstrækkelig højde Figur 1. Generelle konstruktive krav til udformning af glastag.

2 GLASTAG SIDE 2 Ved glastage med små hældninger og god isoleringsevne kan sne bliver lig gende og dermed reducere lysgennemgangen. (se figur 1). Facadesystemer kan ikke bruges i tag. Profilsystemer er normalt aluminium eller stål. Glas monteret på træ bør monteres som vist i Glarmesterarbejde - bygningsglas og montering Alu-dækliste Butylstrimmel Tætningsliste Hærdet glas eller floatglas Figur 2. Tagfod og tagpartier nedenfor glastaget bør ikke være bedre isoleret end glastaget (U r U g ) for bl.a. at undgå sneophobninger og dermed frostsprængninger. (se figur 2). Lamineret glas Tætningsliste Alu-sprosser Figur 3. For at undgå termisk brud må glaspartier med uhærdet glas ikke føres udover ramme/ydervæg så samme glas er i to forskellige klimazoner. (se figur 3.) Afdækninger udføres mindst mulige, men i henhold til Glasindustriens Monteringsanvisning 3.2 Profilsystemer og tilslutninger Ved valg af profilsystem skal der tages hensyn til: Tæthed, kuldebro og afledning af kondensvand, regnvand og smeltevand. Der anvendes rammesystemer som er specielt udviklet til glastagskonstruktioner, hvor tætningen er optimeret og kuldebroer er minimeret for at undgå utætheder og kondens. Figur 4. I tagkonstruktioner af træ skal termoruder monteres i godkendt profil. Profilsystemet i et tag skal have to - trinstætninger og have mulighed for trykudligning. Totrinstætningen indebærer, at den yderste del skal være så regntæt som muligt og give mulighed for trykudligning, så vand ikke suges ind i konstruktionen. Den inderste del skal være luft- og damptæt. Den udvendige tætning bliver aldrig 100% tæt, derfor skal profilsystemet have indbyggede drænkanaler, som der ved sammenbygning skal tages hensyn til fortsat fungerer. Denne vejledning gælder ikke for systemer med udvendige tætninger baseret på silikone, hvor særlige krav er gældende.

3 GLASTAG SIDE Glas Glas i et glastag er normalt termoruder, der skal være DS mærkede, samt i øvrigt opfylde de krav som stilles til varmeisolering, lys, solafskærmning, sikkerhed og lyddæmpning. Glasvalget er blevet mere kompleks med flere nye funktionsglas. De forskellige funktioner af glas beskrives i afsnit 5. Montering i h.t. gældende Glasindu - striens Monteringsanvisning. Grundlag for garantiordningen. Termorudestørrelserne kan p.g.a. vægten være afgørende for håndteringen. Glas vejer 2,5 kg/m 2 pr mm. glas tykkelse. 4. Dimensionering I øjeblikket findes der ingen gyldige standarder eller retningslinier for bestemmelse af glastykkelser, hvorfor dimensionering foretages på baggrund af anerkendte metoder og erfaring indtil disse standarder for glasdimensionering foreligger. Sikkerhedsniveauet og laster fastlægges i henhold til DS409 og DS410. Ved dimensionering skal der foretages en styrkeeftervisning på glasset, samt en eftervisning af at kanttrykket ikke er for stor. Udover dette, er der også krav til maksimal udbøjningen af glasset. angiver den dimensionsgivende last på ruden. Glassets dimension fastlægges på baggrund af den dimensionsgivende belastning, de aktuelle understøtningsbetingelser, samt anerkendte plade - teorier. I styrkeeftervisningen regnes glas at have følgende regningsmæssige styrker: Glastype Lamineret glas Floatglas Hærdet float Regningsmæssig bøjningstrækstyrke 18 MPa 30 MPa 50 MPa I Dimensioneringsskemaet i vejledningen, er der angivet typiske termorudemål og glasdimensioner under bl.a. følgende forudsætninger. - Ruderne er rektangulære og understøttet på alle 4 sider. - Fuld koblingseffekt. De enkle glas har samme udbøjning. - Udvendig glas er floatglas, regningsmæssig bøjningstrækstyrke 30 MPa. - Indvendigt glas er lamineret floatglas, regningsmæssig bøjningstrækstyrke 18 MPa. - Normal snelast for sadeltag uden sneophobning m.v. - Vindlast for en bygning med en max. højde på 8 m i i fladt og åbent terræn.. - Nedbøjning vurderes for karakteristisk last dvs. last uden sikkerhed. Der henvises i øvrigt til de i skemaet angivne forudsætninger. 4.1 Styrkeeftervisning Laster fundet iht. DS409 og DS410 med tillæg på snelaster og egenlaster,

4 GLASTAG SIDE Udbøjning og kanttryk Termoruder må ikke udsættes for et kanttryk, der overstiger 2 kn/lbm, og største tilladelige udbøjning af glaskanten er 1/300 af sidelængden, dog max. 8 mm. Dette betyder at den bærende konstruktion af glasset skal have nødvendig stivhed, så udbøjningskravene kan opfyldes. Der anbefales en maksimal udbøjning midt på glasset på max. 1/125 af korteste spændvidde. 4.3 Personlast Dimensionering af glastage omfatter ikke personlast eller sikkerhed mod gennemtrædning. Der skal foretages særskilt vurdering af glaskonstruktion ved personlast. 5. Funktionsglas Valg af glas til tag er afhængig af hvilke funktioner det skal opfylde. De vigtigste er: Personsikkerhed Varmeisolering Lystransmission Solenergitransmission Lyddæmpning 5.1 Personsikkerhed I Bygningsreglementet henvises til vejledning om personsikkerhed. Som hovedregel for valg af glas til termoruder med hensyn til sikkerhed og styrke anbefales følgende: Yderste glas bør være hærdet sikkerhedsglas ved risiko for termisk brud Inderste glas skal være lamineret glas. Som enkeltglas skal anvendes lamineret glas (eventuelt hærdet lamineret) Trådglas må ikke anvendes i glastag. 1. Hærdet glas eller 2. Floatglas 1. Lamineret glas eller 2. Floatglas eller hærdet glas med underliggende sikkerhedsn Fig 5.1 Termorudekonstruktion jvf. DS/INF119: Hærdet glas eller 2. Floatglas 1. Hærdet glas eller 2. Floatglas Fig 5.2 Enkeltlagskonstruktion jvf. DS/INF119:2007. Laminat 5.2 Varmeisolering Varmeisoleringen forbedres ved brug af termoruder afhængig af brug af energiglas, luftafstand og gasfyldning. Bygningsreglementerne foreskriver krav til varmeisolering for at reducere energiforbruget til opvarmning. U-værdier for termoruder beskrives som midtpunktsværdier, som efterfølgende skal indregnes sammen med profilernes U-værdi og linietab, for at beregne hele glastagets isoleringsevne (i henhold til DS 418: Beregning af bygningers varmetab) U-værdi i termoruder i skrå flader. U-værdier er normalt oplyst for lodret monterede termoruder. I skråtstillede termoruder medfører konvektionen en større energiafgivelse, og dermed en forringet isoleringsevne. I DS418 er gengivet kurver for forventede U-værdier afhængig af lodret, 45 grader og vandret monterede termoruder.

5 GLASTAG SIDE Solafskærmning Lys- og solenergi-transmissionen varierer med glassets tykkelse, farve og eventuel belægning. Total solenergitransmittansen (g-værdi) reduceres ved hjælp af solafskærmende glas. Bygningsreglementet foreskriver krav til, at minimere energiforbruget til belysning, ventilation og køling. Termisk brud Ved store temperaturforskelle mellem glasoverfladens varme midterzone og de koldere kanter udvides midterzonen så meget, at trækspændingerne langs kanterne kan få glas til at revne. Slagskygger forøger risikoen for termisk brud. Termisk brud undgås ved anvendelse af hærdet sikkerhedsglas (eventuelt varmeforstærket glas) Se BYG-ERFA (31) : Termisk brud i glas. 5.4 Lyddæmpning Ved krav om lyddæmpning anvendes lyddæmpende termoruder. Lyddæmpning opnås ved at kombinere forskellige glastykkelser, luftmellemrum og specielt lyddæmpende lamineret glas. Rw (C;C tr ) angiver lydreduktionstallet, og korrektionsværdier. Glasbeskrivelse 6.1 Enkeltglas Personsikkerheden opfyldes ved brug af lamineret glas. Risikoen for termisk brud minimeres ved hjælp af hærdet glas. Lydæmpning er afhængig af glasopbygningen. 6.2 Termoruder Personsikkerheden opfyldes ved brug af lamineret glas som nederste glas. Risikoen for termisk brud minimeres ved hjælp af hærdet glas. Lydæmpning er afhængig af rudeopbygningen. En beskrivelse af glas i termoruder bør indeholde krav til de forskellige funktioner, som ruden skal opfylde. Beskrivelsen af termoruder i glastag skal indeholde: Format (Bredde x Højde), herunder eventuelt facon (fx henvisning til tegning), Konstruktion, opbygning (angives udefra og ind), fx ,4. Funktionerne beskrives som: Personsikkerhed, Modstandsklasse Energimærkning U/LT/g: U-værdi i W/m 2 K (varmeisolering) som centerværdi for glasset (U g ) LT (lystransmittans) i % g-værdi (total solenergitrans - mittans) i % Lydreduktion som vægtet reduktionstal: Rw i db evt. med (C; C tr ) 6.3 Eksempler Eksempler på beskrivelser af glas til glastage: 800 x 1500mm. 2-lags termorude ,4: udv. 6mm solafskærmendeenergiglas, 15mm argon, indv. 8,4mm lamineret glas, Energimærkning; 1,1/66/34. Indv. lamineret sikkerhedsglas 2(B)2. Rw: 36 (-1; -3) db

6 GLASTAG SIDE 6 7. Solafskærmning For at opnå hensigtsmæssige temperaturforhold og for at undgå gener ved direkte solstråling, anvendes der solafskærmende glas. Der kan supplerende anvendes ventilation og andre fysiske solafskærmninger som fx udv. eller indv. markiser, persienner og gardiner. Ventilationsåbninger kan kombineres med røgventilation. Oplukkesystemer kan udføres som simple manuelt oplukkelige vinduer eller kombineret med automatiske klima anlæg. Hvor der anvendes fysiske solafskærmninger til regulering af temperatur, solindfald og evt. skygge- og mørklægning skal der tages højde for muligheden for termisk brud 8. Brand For glastage som skal opfylde brandmodstandsevne gælder særlige krav med hensyn til brand. Hele konstruktionen, inkl. glas skal være afprøvet og godkendt. Udførelse af brandventilations åbninger skal være CE-mærket og udføres i h.t. DS/EN Det bemærkes, at tagelementer med kort kollapstid ikke er tilladt at benytte som termisk (naturlig) brandventilationsåbninger. 9. Montage Termoruder skal monteres iht. Glas - industriens gældende Monterings- anvisning. Vedr. håndtering og opbevaring henvises til Glasindustriens Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen. 10. Drift og vedligeholdelse Samtlige glas- og profiloverflader skal holdes rene. Adkomstanlæg til rengøring og service af glastag til såvel indvendig som udvendig side skal planlægges i projekteringsfasen. Bevægelige dele som hængsler, motorer til ventillationsåbninger og gardiner, røgdetektorer m.m. kræver justeringer og smøring med jævne mellemrum Glastage må ikke betrædes. BILAG: Dimensioneringsskema Naverland 2 DK-2600 Glostrup Tlf: Fax: For omfattende informationer om termoruder og bygningsglas besøg:

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 (2) VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner,

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Varmeisolering 15 Floatglas Energiglas EnergiRuder Solafskærmning

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder Glasguide Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer ... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer Redaktionsgruppe: Jens Erik Gram, ArkiGram Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang Byggeteknisk erfaringsformidling 2009 byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang heloverdækning facadebeklædning vindue Erfaringsformidling Planlæg byggeprocessen undgå fugt Manglende

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet København, 11. august 2014 Jørgen M. Schultz Steensen & Varming ApS joergen.schultz@steensenvarming.com Henrik Sørensen henrik-innovation ApS

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys SBi 2011:15 Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen Jens Christoffersen Henrik Sørensen Gilbert Jessen SBi

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR15 CE-mærkning Energimærkning Krav og konsekvenser Kongsvang Allé 37, Bygning 16, DK - 8000 Århus C Tlf: +45 7220 1822 www.dvv.dk www.vinduesindustrien.dk info@vinduesindustrien.dk

Læs mere