Tekstfeedbackspillet i brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekstfeedbackspillet i brug"

Transkript

1 Tekstfeedbackspillet i brug!? META- FEEDBACK 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Læringsudbytte af peer-feedback...4 Peer-feedback bygger på følgende principper...5 Peer-feedback i undervisningen...6 Tekstfeedbackspillets styrker: Underviserperspektiv...7 Tekstfeedbackspillets styrker: Studenterperspektiv...9 Brug af spillet i undervisningen...10 Spillet i instruktorundervisningen...12 Faglig forankring: Brug af feedbackkort...13 Tekstfeedbackspillet og Studiemetroen...14 Litteratur

4 LÆRINGSUDBYTTE AF PEER-FEEDBACK Ved at give og modtage feedback på faglige tekster kan studerende højne kvaliteten af det konkrete, skriftlige produkt og samtidig udvikle egne skrivekompetencer fremadrettet. Metoden kan give anledning til at de studerende kommer i gang med at skrive tidligere, end de ellers ville have gjort uddybe, diskutere og fastholde faglige krav til skriveøvelser og eksamensopgaver give de studerende mulighed for at udvikle procesbevidsthed i forbindelse med egen skrivning give de studerende mulighed for at udvikle bevidsthed om og evne til at deltage i gruppe- og læreprocesser. Feedback studerende imellem har dermed et stort potentiale til både at understøtte den enkeltes skriveproces og til at sikre et bedre slutprodukt. 4

5 PEER-FEEDBACK BYGGER PÅ FØLGENDE PRINCIPPER En gruppe studerende udveksler tekster, læser og forbereder feedback og mødes for at give feedback. Skribenten får feedback af samtlige andre deltagere i gruppen uden at måtte undskylde, forsvare eller diskutere sin tekst. Efter at alle gruppemedlemmer har fået/modtaget feedback, afsluttes forløbet med en runde, hvor ikke teksterne men selve feedbacken er i fokus (metafeedback). Gruppens medlemmer skiftes til at have fokus på at understøtte denne struktur. Til at understøtte selve feedbacken på teksterne skelnes der grundlæggende mellem to typer feedback: kriteriebaseret og læserbaseret 5

6 PEER-FEEDBACK I UNDERVISNINGEN For at opnå et godt udbytte af peer-feedback kræves en stram struktur og en forudgående grundig introduktion til, hvad feedback er. Tekstfeedbackspillet tilbyder med sin visuelle understøttelse af processen og faste regler netop den nødvendige strukturelle ramme. Samtidig er der i det tilhørende spilhæfte en let tilgængelig præsentation af teorien om peer-feedback og en grundig gennemgang af spillet, der gør de studerende i stand til selvstændigt at gennemføre struktureret og velforberedt feedback uden forudgående kendskab til metoden. 6

7 TEKSTFEEDBACKSPILLETS STYRKER Underviserperspektiv Gør peer-feedback som metode tilgængelig og nemt implementerbar for den enkelte underviser, uanset om vedkommende måtte have erfaring med at igangsætte feedbackgrupper. Tilbyder en struktureret fremgangsmåde, der understøtter de studerende i selvstændigt at arbejde med peer-feedback i undervisningstiden eller som arbejdsform lagt ud til studiegrupper. Inviterer underviseren til at formulere egne kriterier for de faglige tekster som en del af spillet Giver underviseren mulighed for at følge de studerendes feedbackprocesser ved at opsamle gruppens metafeedback efter hver spillegang og dermed kunne adressere spørgsmål/temaer fra grupperne af faglig eller processuel art 7

8 På ph.d.-kurset "Introduction to science teaching" blev spillet brugt som et eksempel på, hvordan strukturering af gruppearbejde kan gøre samarbejdet effektivt og konstruktivt sammenlignet med gruppearbejde uden roller og rammer. De ph.d.-studerende kan fremadrettet bruge struktureret gruppearbejde så som spillet i deres egen undervisning. Endvidere fik de ph.d.-studerende gennem spillet kvalificeret peer-feedback på deres undervisningsportfolio. Spillets styrke er desuden, at det fungerer godt, når gruppemedlemmerne kommer fra forskellige kulturer. (Annika Büchert Lindberg, Science, AU) Jeg har arbejdet med peer feedback i mange år og har nu prøvet spillet på et par forløb. Det fungerer tilsyneladende godt i forhold til at strukturere processen og undgå undskyldninger og diskussion. Når først de studerende har lært formen, glider spillet ofte i baggrunden, fordi de er i stand til at følge fremgangsmåden uden alle spillets dele. (Lone Koefoed Hansen, adjunkt, Institut for Æstetik og Kommunikation, AU ) Jeg har brugt spillet i forbindelse med et overbygningsseminar for studerende med forskellige faglige baggrunde, hvor deltagerne gav feedback på hinandens synopser. Jeg har tidligere arbejdet med peer-feedback på andre forløb, men oplevelsen denne gang var, at de studerende var langt bedre forberedt, og at selve feedbacken forløb mere struktureret og med større udbytte. (Lasse Lindekilde, Adjunkt, Statskundskab, AU) 8

9 TEKSTFEEDBACKSPILLETS STYRKER Studenterperspektiv Gør metoden lettere tilgængelig og nemmere at lære at anvende og understøtter feedbackprocessen fra start til slut. Rammesætter aktiviteten på en positiv måde ved at trække på spilerfaringer. Indeholder en gruppekonstituerende aktivitet, hvor gruppen indbyrdes forhandler sig frem til fælles rammer og konsekvenser for regelbrud. Tilbyder legitime sociale positioner at håndhæve regler ud fra over for andre gruppemedlemmer. Jeg har brugt tekstfeedbackspillet på et undervisningsforløb og oplevede i den forbindelse min bedste skriveproces til dato. Jeg fik meget ud af input og kommentarer fra mine medstuderende og har siden taget spillets metoder med mig i en mere uformel form. (Vibe Kromann, studerende, Lingvistik, AU) 9

10 BRUG AF SPILLET I UNDERVISNINGEN Arbejdet med at introducere og anvende tekstfeedbackspillet i et undervisningsforløb tænkes struktureret i fire trin, hvor det er muligt at udelade det sidste trin. 1. Regellæsning og gruppeinddeling: Inden man går i gang med at bruge tekstfeedbackspillet, har deltagerne brug for at læse spil- og regelhæftet derhjemme samt at blive inddelt i grupper af 3-4 personer. 2. Udfyldning af aftaleark: Efter at deltagerne har læst spil- og regelhæftet, skal de mødes i grupperne og udfylde det medfølgende aftaleark. Aftalerne går på bl.a. konsekvenser af at modtage bødekort, forventningsafstemning om antal fremsendte sider, valg af spilleder og deadlines for fremsendelse af tekster. 3. Spille tekstfeedbackspillet: Når deltagerne har haft lejlighed til at producere tekstudkast og forberede feedback på hinandens tekster, kan de spille tekstfeedbackspillet. Disse spilgange kan indlejres i undervisningen eller kan lægges ud til gruppearbejde uden for undervisningen, eller man kan vælge en kombination heraf fx første spillegang som en del af undervisningstiden og de resterende gange lagt ud som en selvstændig gruppeaktivitet. Hvor mange gange gruppen skal mødes og spille, afhænger af undervisningsforløbets varighed, og hvilke krav der stilles til produktion af tekster i det konkrete undervisningsforløb. Et forslag kunne være fx at spille spillet tre gange i forbindelse med et semesterforløb med fx en skriveøvelse som en del af forløbet og en afsluttende eksamensopgave. 10

11 4. Opsamling på feedback ved underviser: Efter spillet kan gruppens spilleder nedskrive og aflevere gruppens metafeedback til underviseren, der dermed kan få indblik i gruppernes arbejde og læringsudbytte. Dette giver underviseren mulighed for at følge de studerendes feedbackprocesser og dermed kunne adressere spørgsmål/temaer fra grupperne. Det kan være spørgsmål til det faglige indhold eller fx spørgsmål om, hvad kravene i studieordningen betyder, hvilket kan give underviseren lejlighed til at præsentere gode eksempler på opgaver, der lever op til kriterierne. Nogle undervisere har haft gode erfaringer med at bruge spillet på andre måder. Fx som en enkeltstående aktivitet i forbindelse med en skriveworkshop (udelukkende trin 3) og med modificerede udgaver af aftalearket. 11

12 SPILLET I INSTRUKTORUNDERVISNINGEN Tekstfeedbackspillet kan indgå som en del af undervisningen men kan også fungere som en rammesat studieaktivitet, der lægges ud til studiegrupper. En anden mulighed er at anvende spillet som en del af instruktorundervisningen. Instruktors opgaver kan fx være: Diskutere den overordnede rammesætning med vipunderviser og give feedback fra et studenterperspektiv Inddele de studerende i grupper af 3-4 Præsentere spillet og formålet med det for de studerende, være godt inde i reglerne Hjælpe de studerende med at løse evt. problemer undervejs i peer-feedback-processen Indsamle metafeedback fra hver gruppes spilleder efter hver spillegang og melde denne tilbage via mail til vip-underviser sammen med evt. egne iagttagelser om processens forløb 12

13 FAGLIG FORANKRING: BRUG AF FEED- BACKKORT Tekstfeedbackspillet strukturerer en overordnet proces og kan derfor fungere i mange forskellige sammenhænge. Spillet indeholder også muligheden for at inddrage den konkrete faglige sammenhæng i selve spildelen, hvis man inddrager feedbackkortene. Disse kort er i udgangspunktet blanke og har to formål. Dels kan de i processen med at udfylde dem give anledning til at reflektere over, hvilke kriterier der gælder for netop den type fagtekst, der arbejdes med. Dels kan de, når de indgår i spillet, være med til at kvalificere den feedback, der gives. Der er mange måder at arbejde med udfyldningen af kortene på, fx: Underviseren kan udfylde et sæt kort. Efter de studerende har spillet med dem, kan kortene danne udgangspunkt for en diskussion af de overordnede kriterier for faget/teksttypen. De enkelte grupper kan udfylde et antal kort, bytte med en anden gruppe og kommentere kortene efter brug. De studerende kan hver især udfylde 2-3 kort, som afleveres til underviseren. Underviseren udvælger en række kort, der danner udgangspunkt for en fælles diskussion, og udvælger samtidig de kort, der efterfølgende skal indgå i spillet. 13

14 TEKSTFEEDBACKSPILLET OG STUDIE- METROEN Arbejdet med feedback på faglige tekster kan yderligere kvalificeres ved at indrage Studiemetroen (www.studiemetro.au.dk). Studiemetroen understøtter studerende i at oparbejde akademiske studiekompetencer med fokus på akademisk skrivning (krav og processer), studiestrategier og informationssøgning. Studiemetroen har et stop om feedback på den pink rute, som indeholder materiale, der kan bruges i forbindelse med tekstfeedbackspillet: En print-selv-version af spillet til download til studerende, der selv ønsker at bruge spillet uden for undervisningen Guides til, hvordan man giver og modtager feedback Ideer til, hvilke typer af tekster man fx kan aflevere til gruppen, og gode råd til, hvordan man kommer i gang med at skrive de forskellige typer af tekster Et sæt udfyldte feedbackkort med generelle spørgsmål, der kan bruges uafhængigt af faglighed og tekstgenre. 14

15 Der er derudover mange muligheder for at inddrage Studiemetroen direkte i arbejdet med akademisk skrivning især den pink rute om skriveproces og den gule rute om krav til universitetsopgaver er relevante. På disse ruter findes bl.a. et online nonstopskrivnings-modul, problemformuleringsværktøjet Scribo og et interaktivt modul om argumentation i opgaver. LITTERATUR Jensen, Tine Wirenfeldt & Jensen, Gry Sandholm Engaging students in the peer-feedback process - improved peerfeedback on texts through the conceptualization of a board game, in procedings of International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Dysthe, Olga et al., Skrive for at lære, Klim Elbow, Peter, Writing With Power, Oxford University Press Elbow, Peter, Writing Without Teachers, Oxford University Press Harboe, Thomas, Skrivegrupper, Samfundslitteratur Rienecker, Lotte Feedback i grupper, Akademisk Skrivecenters Skrifter 2/2009, Københavns Universitet 15

16 Spillet findes både i en dansk og en engelsk udgave. For yderligere informationer om spillet kontakt Tine Wirenfeldt Jensen, eller Gry Sandholm Jensen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet Læse mere om spillet her: 16

kollektiv opgave- og skrivevejledning

kollektiv opgave- og skrivevejledning Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning! Hanne Nexø Jensen, lektor, ph.d., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Hanne Nexø Jensen er lektor ved Institut for Statskundskab. Hun

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Klasseledelse på nye betingelser hvorfor og hvordan Klasseledelse er et tema, som først omkring 2010 er kommet på den pædagogiske dagsorden i ungdomsuddannelserne. Før da indgik det knap nok i lærernes

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere