Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatskolerne vinder frem i landkommunerne"

Transkript

1 Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal viser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der nogle steder er sket en fordobling på 10 år. Dermed har landkommunerne overhalet bykommunerne. Forstætter udviklingen, vil hvert fjerde barn i landkommunerne gå i privatskole i Men der er markant ulighed i, hvor stor en social opgave privatskolerne løfter. Så når hvert tredje barn i nogle kommuner går i privatskole i dag, må vi sikre, at privatskolernes rettigheder og pligter går hånd i hånd. I 2003 gik 10,4 pct. af landkommunernes skolebørn i privatskole, mens tallet var 12,9 pct. for bykommunerne. Siden da er der sket en markant stigning i landkommunerne, så 15,4 pct. af landbø r- nene går i privatskole mod 15,1 pct. af bybørnene. Fortsætter de sidste 10 års udvikling vil 23,9 pct. af landsbykommunernes børn gå i privatskole i For bybørnene vil tallet være 18,5 pct. FIGUR 1: UDVIKLING I ANDEL AF GRUNDSKOLEELEVER I PRIVATSKOLE ,4 23,9 20,9 19,4 17,9 17,9 18,5 16,4 15,1 16,7 17,3 14,0 12,9 13,1 15,5 16,1 15,0 13,1 10,4 11,8 Bykommuner Landkommuner Fremskrivning for bykommuner baseret på udviklingen Fremskrivning for landkommuner baseret på udviklingen Landkommune dækker over Kommunale Nøgletals kategorier landkommuner og yderkommuner, mens bykommuner dæk ker over bykommuner og mellemkommuner Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Sarah Richardt Schoop, Analysestudent E. Jens Jonatan Steen, analysechef Notat Tema: Ny ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 r fordobler andelen af privatskoleelever på 10 år I nogle kommuner er andelen af skolebørn, der går i privatskole fordoblet fra 2003 til Dette er tilfældet på Samsø og i Lolland, Syddjurs, Tønder og Langeland. Det viser figur 2, som oplister de 10 kommuner, hvor der har været den største stigning i andelen af skolebørn i privatskole fra 2003 til På Samsø er andelen eksempelvis steget med 23,2 pct. point, fra 15 pct. i 2003 til 38,2 pct. i I Lolland er der sket en stigning på 13,1 pct. point, fra 13,8 til 26,9 pct. Og i Odder ligger andelen nu på 28,3 pct. mod 16,4 i 2003, og er altså steget med 11,9 pct. point. Ud af disse 10 kommuner med den største stigning i andel grundskoleelever er otte kommuner landog yderkommuner. Ringsted og Odder er undtagelsen. FIGUR 2: KOMMUNER MED DEN STØRSTE STIGNING I ANDEL GRUNDSKOLE- ELEVER I PRIVATSKOLE, Stigning i pct. point, Samsø 38,2 23,2 Lolland 26,9 13,1 Syddjurs 19,3 12,5 Odder 28,3 11,9 Nyborg 31,2 11,0 Tønder 22,8 10,6 Bornholms 24,2 10,6 Langeland 17,3 10,3 Ringsted 21,2 8,5 Faaborg-Midtfyn 32,5 8,4 Ser man på andelen af privatskoleelever i storbyerne, så har stigningen her været langt mindre her, som det ses af figur 3. Og i de seneste år er udviklingen stagneret, og ligefrem vendt, i de fleste storbyer. I København var andelen af skolebørn i privatskole på sit højeste i 2011, hvor 28,1 pct. af de københavnske børn var privatskoleelever. I 2013 er andelen faldet til 27,6 pct. Også i Aalborg er andelen faldende fra 12,4 pct. i 2012 til 12,3 pct. i Særligt markant er udviklingen dog på Frederiksberg, hvor landets største tilbagegang for privatskolerne har fundet sted. I 2008 gik 24,6 pct. af Frederiksbergs børn på privatskole, men i 2013 er tallet faldet til 21,4 pct. Hvor der altså er markante stigninger på spil i en hel række landkommuner, går udviklingen i den anden retning i storbyerne. FIGUR 3: PRIVATSKOLEELEVER I STORBYKOMMUNER Stigning i pct. point, Københavns 27,6 2,8 Aarhus 14,6 3,2 Aalborg 12,3 1,6 Odense 19,3 4,5 Frederiksberg 21,4-5,3 2

3 I 10 kommuner er andelen af privatskoleelever samlet set faldet i perioden. På Frederiksberg er andelen eksempelvis faldet med 5,3 pct. point, i Dragør med 2,4 pct. point og i Brønderslev med 1 pct. point. Det ses af figur 4. FIGUR 4: KOMMUNER MED DET STØRSTE FALD I ANDEL GRUNDSKOLEELEVER I PRIVATSKOLE, Stigning i pct. point, Frederiksberg 21,4-5,3 Dragør 2,9-2,4 Brønderslev 4,7-1,0 Fredericia 12,0-0,8 Jammerbugt 7,7-0,8 Lyngby-Taarbæk 12,9-0,8 Egedal 8,7-0,4 Allerød 4,7-0,2 Gladsaxe 21,2-0,2 Skanderborg 11,1-0,1 Hvert tredje barn i privatskole Den store tilvækst i andelen af skolebørn i privatskoler betyder, at virkeligheden i nogle kommuner er, at hvert tredje barn har sin skolegang i en privatskole. Det ses af figur 3, som viser de 10 kommuner, hvor andelen af grundskoleelever i privatskole er størst i På Samsø går 38,2 pct. af kommunens skolebørn i privatskole, i Faaborg-Midtfyn er andelen 32,5 pct. og i Nyborg er tallet på 31,2 pct. FIGUR 5: DE 10 KOMMUNER MED STØRST ANDEL I PRIVATSKOLE, 2013 Privatskole, pct. Samsø 38,2 Faaborg-Midtfyn 32,5 Nyborg 31,2 Gribskov 30,8 Odder 28,3 Københavns 27,6 Lolland 26,9 Morsø 26,6 Bornholms 24,2 Holbæk 24,0 Kilde: Kommunale Nøgletal 3

4 Til sammenligning går 16,0 pct. af landets samlede antal skolebørn i privatskole i Dermed er tallet steget med 3,4 pct. point fra 2003, hvor andelen lå på 12,6 pct. FIGUR 6: ANDEL SKOLEBØRN I PRIVATSKOLE PÅ LANDSPLAN privatskole i 2003, pct. Stigning i pct. point, 12,6 16,0 3,4 I den anden ende af skalaen skiller en række kommuner sig ud med kun et fåtal af elever i privatskole. Som figur 7 viser, så går blot 2,9 pct. af børnene i Dragør i privatskole, på Fanø er andelen blot 3,9 pct. og i Brønderslev og Allerød går også mindre end fem procent af kommunens børn på privatskole, nemlig 4,7 pct. FIGUR 7: DE 10 KOMMUNER MED MINDST ANDEL GRUNDSKOLEELEVER I PRIVATSKOLE, 2013 Privatskole, pct. Dragør 2,9 Fanø 3,9 Brønderslev 4,7 Allerød 4,7 Skive 5,3 Vallensbæk 6,2 Struer 6,8 Jammerbugt 7,7 Varde 8,1 Vejen 8,1 Kilde: Kommunale Nøgletal Det offentlige tilskud skal motivere til socialt ansvar Udviklingen synes kun at gå i en retning på landsplan: stadigt flere og flere forældre sender deres børn i et privat alternativt til folkeskolen. Årsagerne hertil er ligeså mange, som der er børn i privatskolerne. Det kan være forældre, der af bekymring for deres egne børn, tager dem ud af en folkeskole, hvor de oplever, at andelen af ressourcesvage elever er for stor eller de ønsker et andet indhold i undervisningen. Det kan være forældre, der ønsker, at deres børn går på en skole med særlige værdier eller fokus på alternativ pædagogik og kreative fag. Det kan være forældre, der føler sig nødsaget til selv at oprette en privatskole, fordi skolelukninger i landkommuner betyder, at der er for langt til den nærmeste folkeskole. Forældre er i deres fulde ret til at vælge den skole, de mener, vil være bedst for deres barn. Men som samfund bør vi stræbe efter, at vores fælles folkeskole forbliver det naturlige førstevalg for langt de fleste forældre. For at sikre dette er det nødvendigt, at man fra politisk hånd prioriterer folkeskolen og 4

5 sikrer, at skolen har midlerne og lærerne tiden til at skabe en både faglig og socialt stærk folkeskole. Og vi bør arbejde på, i den udstrækning det er muligt, at undgå at skolelukninger skal betyde, at forældre, der i bund og grund ønsker at bakke op om den fælles folkeskole, føler sig nødsaget til at oprette et privat alternativ. Men uanset årsagen til den stadig større tilstrømning til privatskolerne, så betyder stadigt flere børn i privatskole også, at stadigt flere offentlige kroner siver til privatskolerne. Og vi skal derfor blive bedre til fra politisk hånd at sikre, at de offentlige tilskud følges op af krav og forventninger til privatskolerne om at tage ansvar for fællesskabet, og at vi fordeler den pose penge privatskolerne får, ud fra hvor stor en social opgave de løser. For privatskolerne er internt betydeligt mere polariserede end folkeskolen 2. Til trods for at elevsammensætningen på privatskolerne på gennemsnittet ligner folkeskolens, så dækker gennemsnitstallene over både en række udpræget ressourcestærke og en række udpræget ressourcesvage privatskoler. På de 10 mest ressourcestærke privatskoler har 4,8 pct. af eleverne forældre på overførselsindkomst, men andelen på de mest ressourcesvage privatskoler er på 72,8 pct. Og hvor 73,5 pct. af eleverne kommer fra en uddannelsesvant baggrund med forældre med forældre med en mellemlang eller lang videregående uddannelse på de mest ressourcestærke privatskoler, så har blot 9,5 pct. af eleverne forældre med en mellemlang eller lang videregående uddannelse på de mest ressourcesvage privatskoler. Det kortlægger Ceveas analyse Ekstrem ulighed mellem privatskolerne, september I Danmark anno 2013 er forældrenes uddannelse og indkomstgrundlag stadig afgørende for, hvor godt et barn klarer sig i skolen. Den sociale arv er ikke til at overse. Men undersøgelser fra bl.a. AE-Rådet og COWI viser, at blandede klasser kan bryde den sociale arv 3. Derfor bør man modarbejde polarisering, uanset om det måtte være i folkeskole- eller privatskoleregi. De store forskelle i privatskolernes sammensætning, når det kommer til elevernes ressourcemæssige baggrund, kalder på økonomisk omfordeling privatskolerne imellem. Som det ser ud i dag, så tild e- les privatskolerne nemlig samme offentlige tilskud pr. elev med kun minimal omfordeling skolerne imellem 4. En social omfordeling af tilskuddene internt privatskolerne imellem skal sikre en bedre sammenhæng mellem omfanget af den sociale opgave den enkelte privatskole løfter og det offentlige tilskuds størrelse. Samtidig vil dette fremme incitamentet til socialt ansvar og en mere blandet elevsamme n- sætning på de privatskoler, hvor det i dag ikke er tilfældet, frem for at dette modarbejdes af tilskudssystemet. Det kunne eksempelvis udmøntes i et socialt taxameter til privatskolerne. Metode Fremskrivningen er lavet ved at udregne stigningen i andel af børn i privatskole samlet set for perioden og dividere dette tal med antallet af år. Den gennemsnitlige årlige stigning er herefter brugt til at udregne, hvor stor en andel, der vil gå i privatskole i 2030, hvis udviklingen fortsætter. 2 Anvendt Kommunal Forskning. (2012). Privatskolerne og det sociale ansvar. 3 AE-Rådet. Klassekammerater har stor betydning for uddannelse. Gundgaard, Jens, COWI. (20.januar 2008). Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster mio. kr., svarende til 5 pct. af driftstilskuddet til privatskolerne, går til den såkaldte SPS-pulje (Specialpædagogisk Støtte). Puljens størrelse fastlægges årligt på Finansloven. Såfremt privatskolernes egne budgetter ikke kan dække den nødvendige specialpædagogiske bistand, kan skolerne søge tilskud fra SPS-puljen. Der kan søges tilskud til 1)specialundervisning, 2) støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, 3) støtte til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, pædagogisk medhjælp, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap. Da der søges tilskud til langt mere end man med puljen kan imødekomme (der søges tilskud for ca. 550 mio. kr. årligt), og puljen ikke må overskrides, foretages der efterfølgende reduktioner i de timetal, der ydes tilskud til. (Kilde: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning af 23. november 2012). 5

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg Privatskolerne og det sociale ansvar Publikationen Privatskolerne og det sociale ansvar kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere