Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler."

Transkript

1 At-intern instruks nr. 12/2008 Ressortenhed: 5. kontor Oprettet: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. februar 2013 I: Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at sikre, at du som tilsynsførende reagerer konsekvent og på samme måde som dine kollegaer, når du på virksomhederne konstaterer støj over grænseværdien, unødig støj eller utilfredsstillende akustiske forhold. Instruksen behandler følgende emner: At du som tilsynsførende altid afgiver påbud, hvis du vurderer, at en af støjbekendtgørelsens grænseværdier er overskredet og samtidigt giver rådgivningspåbud, hvis betingelserne herfor er opfyldt At du afgiver undersøgelsespåbud om måling, hvis der er tvivl om, hvorvidt en grænseværdi er overskredet. At du afgiver påbud om unødig støj, hvis du konstaterer dette. At du afgiver påbud, hvis du vurderer, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og rådgivningspåbud, hvis betingelserne herfor er opfyldt. At du afgiver påbud om brug af høreværn, hvis du vurderer, at en af støjbekendtgørelsens grænseværdier er overskredet, og der ikke bliver brugt høreværn. 2. Instruks Særlige forhold Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler. Aftalen omfatter virksomhederne i følgende DB07-brancher: forarbejdning af svinekød Forarbejdning af andet kød Produktion af kød- og fjerkræprodukter. For branchenummer er virksomheder indenfor delbranchen produktionen af fjerkræprodukter dog undtaget. Aftalen vedrører udelukkende støjbekendtgørelsens regler om arbejdspladsvurdering ( 7), unødig støjbelastning/akustik ( 9) samt overholdelse af grænseværdien for daglig støjbelastning ( 11). Bekendtgørelsens øvrige paragraffer om fx anvendelse af høreværn og arbejdsmedicinske undersøgelser er ikke omfattet af aftalen. Det vigtigste i aftalen er, at virksomhederne frem til den 3. november 2014 i kan reducere støjen i produktionslokalerne til under 80 db(a) i den takt og med de midler, som de finder mest hensigtsmæssige. Eventuelle påbud vedrørende 7, 9 og 11 skal derfor tidligst have den 3. november 2014 som efterkommelsesfrist. 1

2 Påbud om grænseværdien Hvis der på en virksomhed er kraftig støj, og det er åbenlyst både for virksomheden og for dig som tilsynsførende, at grænseværdierne på 85 db(a) eller 137 db(c) er overskredet, kan du give påbud med frist eller strakspåbud, og målinger kan undlades. Til brug for vurderingen af, om grænseværdierne er overskredet kan du benytte oplysninger i brugsanvisninger til maskiner, oplysninger i BAR-vejledninger eller data fra internettet om maskiners støjniveau sammenholdt med de aktuelle brugstider. Du skal i vurderingen angive de forhold, der begrunder, at grænseværdien er overskredet. Du skal også reagere med påbud med frist eller strakspåbud, hvis der findes støjmålinger, der dokumenterer, at støjbelastningsgrænsen på 85 db(a) eller grænsen for impulser på 137 db(c) bliver overskredet. Normalt skal du give påbud med frist, men især inden for bygge og anlægområdet kan du give strakspåbud, hvis formålet med påbuddet ellers ikke kan opnås, fx hvis byggearbejdet bliver afsluttet inden for kort tid. Hjemlen for påbud er støjbekendtgørelsen 11 (bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet). Du skal samtidig give påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, hvis der ikke umiddelbart findes tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at nedbringe påvirkningen, jf. rådgivningsbekendtgørelsen 20. Når du har givet påbud om, at grænseværdien skal overholdes, skal virksomheden efterfølgende dokumentere med en måling, at støjen er dæmpet. Hvis virksomheden og Arbejdstilsynet, efter støjdæmpningen er udført, er enige om, at grænseværdien er overholdt, kan målinger undlades. Hvis der ikke bruges høreværn, skal du give påbud om at bruge høreværn som midlertidig foranstaltning og om skiltning om brug af høreværn, som beskrevet nedenfor. Påbud om måling (undersøgelsespåbud) Hvis du vurderer, at støjen er kraftig, men er i tvivl om, hvorvidt grænseværdien er overskredet, skal du give undersøgelsespåbud om støjmåling, hvis der ikke allerede findes en måling. Hjemmel for undersøgelsespåbud er arbejdsmiljøloven (AML) 21. Fristen for at efterkomme et undersøgelsespåbud om støjmåling vil normalt være 1-2 måneder. Hvis du modtager en tilbagemelding (eventuelt en målerapport), der viser, at støjgrænsen på 85 db(a) eller 137 db (C) bliver overskredet, skal du reagere med et påbud om at reducere støjen. Vurdering af målerapporter Du skal kontrollere virksomhedernes målerapporter i forhold til Arbejdstilsynets anbefalinger i At-vejledning D.7.4 Måling af støj på arbejdspladsen, bilag 1. Hvis rapporten ikke lever op til anbefalingerne, bør virksomheden rette op på manglerne. 2

3 Du kan som led i et tilsynsbesøg af pædagogiske årsager udføre støjmålinger, som ikke opfylder kravene i vejledning D.7.4, som en orientering til virksomheden om støjniveauet. Disse målinger kan dog ikke bruges som dokumentation for, at en grænseværdi er overskredet. Påbud om unødig støj Hvis du vurderer, at støjen er unødig, skal du give påbud om, at denne støj skal undgås. Når der er unødigt støjende maskiner og aktiviteter Unødig støj fra støjende maskiner eller støjende aktiviteter behøver du ikke at dokumentere ved hjælp af en støjmåling, når du afgiver påbud. Du skal under vurderingen beskrive, hvorfor støjbelastningen er unødig. Det kan fx være en maskine i en industrivirksomhed, der udsender generende støj, men hvor der findes velkendte løsninger til at dæmpe støjen. Se i øvrigt Atvejledning D.6.1 Støj, afsnit 6 Støjgrænser og unødig støjbelastning. Hjemlen for påbud er støjbekendtgørelsen 9, stk. 1. Støjmæssige forudsætninger for om lydabsorbenter er et rimeligt middel til at dæmpe unødig støj i produktionslokaler Manglende lydabsorbenter på loft og vægge kan bevirke unødig støjpåvirkning. I et lokale med høreskadende eller meget generende støj anses opsætning af lydabsorberende materiale i rummet normalt for et rimeligt middel til at dæmpe unødig støj jf. anbefalingerne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum. Hvis der foreligger støjmålinger, og disse viser støjbelastninger på over ca. 80 db(a), eller lydtrykniveauer på over 80 db(a) i længere tid på arbejdspladser i nogen afstand fra støjkilderne, vurderes støjen at være høreskadelig/meget generende. Foreligger der ikke støjmålinger, kan du subjektivt vurdere lydniveauet ved, at prøve, om du i en baggrundsstøj på ca. 80 db(a) med kraftig stemme lige netop kan gennemføre en samtale på 1 meters afstand - og relativt nemt på ½ meters afstand. Du kan evt. også beskrive konkret med ord, hvordan støjen er meget generende læs også afsnittet om særlige forhold nedenfor. Når det er åbenbart, at der mangler lydabsorbenter Hvis der ikke findes lydabsorberende materiale på loftet, og rummet føles akustisk hårdt, skal du vurdere om støjen er unødig som følge af manglende lydabsorbenter i rummet, det vil sige, at du skal se på om lydabsorbenter reelt vil kunne sænke støjeksponeringen for de ansatte. Hvis der fx kun er én støjkilde i lokalet vil en person på en arbejdsplads placeret tæt ved støjkilden næppe få reduceret støjniveauet med mere end 1 db(a) ved opsætning af absorbenter, hvorimod man på arbejdspladser på større afstand, fx 5 meter, kan opleve en støjdæmpning på typisk 3-4 db(a). Hvis du vurderer at støjen er unødig skal du give påbud om foranstaltninger jf. støjbekendtgørelsen 9, stk. 1, og du skal samtidig vejlede om, hvordan støjen kan dæmpes med lydabsorberende materiale iht anbefalingerne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum. Virksomheden vil kunne efterkomme påbuddet om at nedbringe støjen ved opsætning af støjabsorbenter eller ved med andre midler at dæmpe støjen i lokalet til under et høreskadende eller meget generende niveau. Der gives ikke rådgivningspåbud. 3

4 Når der er tvivl, om der er tilstrækkeligt med lydabsorbenter Hvis der er lydabsorberende materiale spredt over loftet, eventuelt i øer, kan der være tvivl om, hvorvidt mængden af lydabsorbent i rummet lever op til anbefalingerne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum. Du skal vurdere om støjen er unødig som følge af manglende lydabsorbenter i rummet, dvs. du må se på om ekstra lydabsorbenter reelt vil kunne sænke støjeksponeringen af de ansatte. Hvis der fx kun er én støjkilde i lokalet vil en person på en arbejdsplads placeret tæt ved støjkilden næppe få reduceret støjniveauet med mere end 1 db(a) ved opsætning af absorbenter, hvorimod man på arbejdspladser på større afstand, fx 5 meter, kan opleve en støjdæmpning på typisk 3-4 db(a). Hvis du vurderer, at støjen er unødig og rummet føles akustisk hårdt, kan du give påbud om at undersøge, om akustikken i rummet er tilfredsstillende ift anbefalingerne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum. Hjemlen for undersøgelsespåbuddet er AML 21. Hvis målerapportens værdier overskrider anbefalingerne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum, kan du give påbud om foranstaltninger, og du skal så samtidig vejlede om, hvordan støjen kan dæmpes med lydabsorberende materiale iht anbefalingerne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum. Hjemlen er støjbekendtgørelsen 9, stk. 1. Virksomheden vil kunne efterkomme påbuddet om at nedbringe støjen ved opsætning af støjabsorbenter eller ved med andre midler at dæmpe støjen i lokalet til under et høreskadende eller meget generende niveau. Der gives ikke rådgivningspåbud. Særlige forhold Særlige forhold kan begrunde påbud om produktionslokalers akustiske forhold, uden at der er tale om unødig høreskadende/meget generende støj. Det kan være tilfældet, hvor der er et særligt behov for koncentration og for at opfatte lyde, fx forståelse af tale. Det kan fx være tilfældet i værksteder på tekniske skoler, på vagtcentraler og i kontrol- og overvågningsrum. I disse tilfælde, skal et påbud hjemles i støjbekendtgørelsens 9, stk. 2, om akustiske forhold, se derom i næste afsnit. Lydabsorbenter: Resumé af mulighederne for reaktioner når det er vurderet, at der er tale om lydhårde produktionslokaler Forudsætning Særlige behov for samtale i lokalet J J N N N Høreskadende/meget generende støj i lokalet - - J J N Støjabsorbenter er opsat i lokalet J N J N _ Reaktion Undersøgelsespåbud X X Påbud om unødig støj. 9, stk. 1 + vejledning X om lydabsorbenter Påbud om forbedring af de akustiske forhold 9, X stk. 2 Rådgiverpåbud X Ingen reaktion X Anvendte symboler: J : Ja N : Nej - : uanset om svaret er ja eller nej 4

5 Tabellen omfatter ikke hvilke reaktioner, der kan gives efter modtagelse af en undersøgelsesrapport om akustikken i lokalerne men du kan se beskrivelsen derom i teksten i dette samt efterfølgende afsnit. Påbud om akustiske forhold De rumakustiske forhold har betydning i lokaler, hvor der er behov for koncentration og kommunikation. I lydhårde rum forvanskes lyd, hvilket gør fx forståelse af tale på blot nogen afstand meget anstrengende. Hvis der i et sådant lokale, ikke findes lydabsorberende materiale på loftet, og rummet føles akustisk hårdt, er forholdene utilfredsstillende, og du skal derfor give påbud om foranstaltninger jf. støjbekendtgørelsen 9, stk. 2. Derudover skal du afgive rådgivningspåbud, når betingelserne er opfyldt, det vil sige, når det pågældende arbejde foregår i et lokale, som er omfattet af et af de seks (udtømmende) krav i rådgivningsbekendtgørelsen 19. Hvis der er noget lydabsorberende materiale spredt over loftet, eventuelt i øer, kan der være tvivl om, hvorvidt forholdene er gode nok. Hvis rummet føles akustisk hårdt, skal du give påbud om at undersøge de akustiske forhold. Hjemlen for undersøgelsespåbuddet er AML 21. Hvis målerapportens værdier overskrider værdierne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum, skal du give påbud om foranstaltninger. Hjemlen er støjbekendtgørelsen 9, stk. 2. Overskrider værdierne også værdierne i rådgivningsbekendtgørelsen, skal du give påbud om en rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Hjemlen er rådgivningsbekendtgørelsen 19. Bilaget til denne instruks uddyber, hvordan du giver påbud om akustiske forhold. Frister for at efterkomme påbud Frister for at efterkomme påbud om grænseværdier, unødig støj eller akustiske forhold afhænger af, hvor omfattende de støjdæmpende foranstaltninger er. Det er vigtigt, at virksomheden selv er med til at bestemme fristerne for at sikre, at de er realistiske. I enkeltstående tilfælde hvor fx omkostningerne er store, eller hvor der ikke umiddelbart findes løsninger, kan du afgive påbud med lang frist, fx et par år. Vær opmærksom på de særlige efterkommelsesfrister, som fremgår af brancheaftalen vedr. slagteribranchen. Virksomhedens tilbagemelding Hvis virksomheden melder tilbage, at den ikke kan efterkomme påbuddet, skal du foretage en vurdering heraf. Når du skal vurdere, om påbuddet skal fastholdes eller eventuelt frafaldes, skal det indgå, om fx eksterne rådgivere har været involveret, og om tekniske og administrative midler har været prøvet. Hvis du fastholder påbuddet, skal Arbejdstilsynet tage stilling til, om vi vil indstille til retslig tiltale. 5

6 Påbud om brug af høreværn Hvis der på en virksomhed er kraftig støj, og det er åbenlyst både for virksomheden og for dig som tilsynsførende, at grænseværdierne på 85 db(a) eller 137 db(c) er overskredet, skal du give strakspåbud om brug af høreværn, og målinger kan undlades. Du kan vurdere, om grænseværdierne er overskredet ud fra oplysninger i brugsanvisninger til maskiner, oplysninger i BAR-vejledninger eller data fra internettet om maskiners støjniveau sammenholdt med de aktuelle brugstider. Du skal i vurderingen angive de forhold, der begrunder, at grænseværdien er overskredet. Også hvis der foreligger støjmålinger, der dokumenterer, at grænseværdierne overskrides, skal du reagere med strakspåbud om brug af høreværn. Hjemmel for påbuddet er støjbekendtgørelsen 12, stk. 2, nr. 1. I særlige tilfælde, hvor grænseværdierne er overskredet, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der bruges høreværn. Hvor det er relevant, kan du samtidig give påbud om skiltning. Hjemmel for påbud om skiltning er bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler 9. Hvis det er dokumenteret, at støjbelastningen overskrider 80 db(a), eller spidsværdierne af impulser overskrider 135 db(c), skal du give strakspåbud om, at høreværn skal stilles til rådighed. Hjemmel for påbud er støjbekendtgørelsen Ikrafttræden Straks 4. Vedligeholdelse 5. kontor har ansvaret for at vedligeholde denne instruks. 6

7 BILAG Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag giver retningslinjer for, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud som hjemles i støjbekendtgørelsens 9, stk. 2 og i rådgivningsbekendtgørelsens 19. Denne instruks indeholder kun de vigtigste krav og værdier fra At-vejledningen Akustik i arbejdsrum, rådgivningsbekendtgørelsen og bygningsreglementerne, og disse tekster er således ikke gengivet i fuld længde i dette bilag. Sidst i dette bilag finder du et skema og en huskeliste, der meget kortfattet gengiver krav, anbefalinger og tilsynspraksis. Generelt skal du ikke give rådgivningspåbud, hvis virksomheden har løst et tilsvarende problem i et andet rum. Om Bygningsreglementet Det bygningsreglement, der gælder på det tidspunkt, hvor et arbejdssted indrettes, udgør de mindstekrav, som Arbejdstilsynet stiller til akustikken. Bygningsreglementet gælder: Ved opførelse af ny bebyggelse Ved tilbygning til bebyggelse Ved ombygning af bebyggelse Ved andre ændringer i bebyggelse Ved ændringer i brugen af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller reglementets bestemmelser. Byggemyndigheden afgør, om en bygningsændring er så omfattende, at den kræver en ny byggesagsbehandling. Hvis det er tilfældet, skal kravene i det nye bygningsreglement (BR 2008) opfyldes. Hvis ændringen i brugen eller ombygningen har væsentlig betydning for akustikken, skal byggesagen derfor behandles igen. En sådan væsentlig ændring kan formodentlig være at ændre et klasserum med tavleundervisning, der gerne må være lidt klangfuldt, til et SFO-rum, der skal være meget akustisk dæmpet. Det er et væsentligt problem, at bygningsreglementerne fra før år 2008 ikke indeholdt krav, som altid kunne sikre en tilstrækkelig god akustik i daginstitutioner og skoler. Dette er der rettet op på i BR 2008, men de nye krav gælder kun fremadrettet, det vil sige i forbindelse med nybyggeri og ombygninger. Arbejdstilsynet anbefaler derfor, at du i henhold til bestemmelserne i støjbekendtgørelsen giver påbud om akustik i daginstitutioner og skoler, hvis de akustiske forhold er utilfredsstillende også selvom værdierne i det relevante tidligere bygningsreglement er overholdt. Om absorbenter I det følgende står der flere steder, at en bestemt mængde absorbenter er sat op, fx at halvdelen af loftet er dækket. Der skal være tale om anerkendte absorbenter af mineraluld i form af 7

8 bafler, som leverandøren eventuelt har indpakket i plast eller om et nedhængt plant loftareal. Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når: Mineralulden er overmalet med uautoriseret maling Der er opsat træbeton Der er opsat perforerede metal- eller gipsplader eventuelt med absorbent bagved. Bemærk, at nogle malede absorbenter kan ligne gipsplader. Er der meget lavfrekvent støj, må du også vurdere konkret, om bafler er tilstrækkeligt, fordi bafler absorberer lyden dårligt ved lave frekvenser. Du skal vurdere rummene, som de fremtræder med inventar og møbler. I det følgende er A absorptionsareal, og T er efterklangstid. Produktionslokaler under m3 Bemærk, at dette afsnit kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor der er et særligt behov for koncentration og kommunikation i forbindelse med arbejdet i et produktionslokale. Tilfælde, hvor det vurderes, om lydabsorbenter kan dæmpe unødig støj i et produktionslokale, er behandlet i afsnittet Påbud om unødig støj i tilsynsinstruksens hoveddel. Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: Under 200 m3: T bør være under 0,8 s. På m3: T bør være under 1,3 s. Mellem 200 og m3: Der udregnes en forholdsmæssig værdi. Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give rådgivningspåbud, når efterklangstiden er på mere end 1,3 s. Tilsyn Når der ikke er opsat absorbenter på nogen flader, er værdierne i vejledningen og i rådgivningsbekendtgørelsen med stor sikkerhed overskredet. Er der opsat en større eller mindre mængde absorption, kan værdierne i At-vejledningen teoretisk være overskredet, mens kravet i rådgivningsbekendtgørelsen kan være overholdt. Det er vanskeligt at vurdere uden en måling. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale i dele af rummet, og er det åbenlyst både for virksomheden og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgiv- 8

9 ningspåbud. Hvis virksomheden ikke synes, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, skal du give et undersøgelsespåbud efter 21 i AML. I så fald skal du ikke give et rådgivningspåbud. Produktionslokaler over m3 Bemærk, at dette afsnit kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor der er et særligt behov for koncentration og kommunikation i forbindelse med arbejdet i et produktionslokale. Tilfælde, hvor det vurderes, om lydabsorbenter kan dæmpe unødig støj i et produktionslokale, er behandlet i afsnittet Påbud om unødig støj i tilsynsinstruksens hoveddel. Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: Loftshøjde under 5 m: A bør være mindst 0,6 x gulvarealet. Loftshøjde over 5 m: A bør være mindst 0,7 x gulvarealet. I haller der er over 5-6 m høje, bør mindst pct. af absorptionen anbringes lavt. Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give rådgivningspåbud, når A er mindre end 0,6 x gulvarealet. Tilsyn Når mindre end halvdelen af loftet er dækket af absorbent, og der ikke er opsat absorption andre steder, er A med stor sikkerhed mindre end 0,6. Dermed vil både værdierne i At-vejledningen og rådgivningsbekendtgørelsen være overtrådt. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der kun opsat lydabsorberende materiale på under halvdelen af loftet, og er det åbenlyst både for virksomhed og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Hvis virksomheden ikke synes, at det er åbenlyst, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, skal du give et undersøgelsespåbud efter 21 i AML. I så fald skal du ikke give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale på over halvdelen af loftet, skal du give et undersøgelsespåbud. Kontorer Anbefalede værdier for flerpersonkontorer i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: Under 300 m3: A bør være mindst 0,8 x gulvarealet. Over 300 m3: A bør være mindst 0,9 x gulvarealet. 9

10 Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give rådgivningspåbud til kontorer over 300 m3, når A er mindre end 0,9 x gulvarealet. Kontorer under 300 m3 er ikke omtalt i rådgivningsbekendtgørelsen. Forslag til projekteringsværdier i SBI-anvisning 216 fra 1. februar 2008: I enkeltpersonkontorer og møderum bør T ikke overstige 0,6 s. I flerpersonkontorer bør A være større end 1,1 x gulvarealet. Værdierne i anvisningen gælder for byggeri, der er opført efter 1. februar Hvis de akustiske forhold ikke blev tilfredsstillende ved opførelsen, bør virksomheden overholde værdierne for at rette op på forholdene. Tilsyn A er med stor sikkerhed mindre end værdierne i At-vejledningen og rådgivningsbekendtgørelsen, når mindre end 2/3 af loftet er dækket af absorbenter, og der ikke er opsat absorbenter andre steder. Vurderer du derfor, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud, hvis rummet er over 300 m3. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der kun opsat lydabsorberende materiale på under 2/3 af loftet, og er det åbenlyst både for virksomheden og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud, hvis rummet er over 300 m3. Er virksomheden ikke enig, skal du give et undersøgelsespåbud efter 21 i AML. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale på over 2/3 af loftet, skal du give et undersøgelsespåbud. Ved utilfredsstillende forhold i kontorer, som er opført efter SBI-anvisningens ikrafttræden, kan du kræve forbedringer, når værdierne i SBI-anvisningen ikke er overholdt. Hjemlen er støjbekendtgørelsen 9, stk. 2. Daginstitutioner Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: At-vejledningen indeholder ingen anbefalinger, men refererer de relevante funktionskrav i BR Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give et rådgivningspåbud, når T er større end 0,6 s. 10

11 Krav i BR 2008: For opholdsrum: T skal være mindre end 0,4 s. Opholdsrum med loftshøjde over 4 m og volumen over 300 m3: A skal være større end 1,2 x gulvarealet. Krav i tidligere bygningsreglementer: T skal være mindre end 0,6 s. Tilsyn Kravene i rådgivningsbekendtgørelsen og de tidligere bygningsreglementer er erfaringsmæssigt kun overskredet, hvis rummene er hårde og bare. Er der en form for akustikloft, fx gipsloft med huller, kan kravene være opfyldt, men det er ikke altid tilfældet. De akustiske forhold kan imidlertid godt være utilfredsstillende, selvom kravene er overholdt. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, og virker rummet bart, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Dette gælder både institutioner, der er opført før og efter Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, selv om der er nogen absorption i rummet, kan du normalt give påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2. Men du skal ikke give rådgivningspåbud, da værdierne i rådgivningsbekendtgørelsen godt kan være overholdt. I nogle tilfælde kan værdierne i de tidligere bygningsreglementer være overholdt, selvom forholdene er utilfredsstillende. Du kan give undersøgelsespåbud i institutioner, der er opført efter BR 2008, hvis forholdene er utilfredsstillende, og hvis der er tvivl om, hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt. Undervisningsrum Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: At-vejledningen indeholder ingen anbefalinger, men refererer de relevante funktionskrav i BR Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give rådgivningspåbud i klasselokaler bortset fra sang- og musiklokaler, når T er større end 0,9 s. Du skal give rådgivningspåbud i undervisningsområder, når A er mindre end 0,9 x gulvarealet. Et undervisningsområde er beregnet til undervisning af flere klasser eller grupper. Krav i BR 2008: Klasserum: T skal være mindre end 0,6 s. 11

12 Åbne undervisningsområder: A skal være større end 1,3 x gulvarealet. Fællesrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3: A skal være større end 1,2 x gulvarealet. Krav i tidligere bygningsreglementer: Klasserum bortset fra rum til sang og musik: T skal være mindre end 0,9 s. Undervisningsområder: A skal være mindst 0,9 x gulvarealet. Tilsyn i klasserum Værdierne ifm klasserum i rådgivningsbekendtgørelsen og de tidligere bygningsreglementer er erfaringsmæssigt overskredet, hvis rummene er meget hårde og bare. De akustiske forhold kan være utilfredsstillende, selvom disse krav er overholdt. Tidligere ønskede man ikke at lyddæmpe klasserum alt for kraftigt af hensyn til tavleundervisningen. I dag hvor der også undervises i grupper, skal rummene ofte være kraftigere dæmpet akustisk. Vurderer du derfor i et klasserum, at de akustiske forhold er utilfredsstillende set i forhold til rummets anvendelse, er der ikke opsat lydabsorberende materiale, og virker rummet bart, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Dette gælder både for klasserum, der er opført før og efter Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende set i forhold til rummets anvendelse, selv om der er nogen absorption i rummet, kan du normalt give påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, men ikke rådgivningspåbud. I nogle tilfælde kan værdierne i de tidligere bygningsreglementer være overholdt, selvom forholdene er utilfredsstillende. I klasserum opført efter BR 2008 kan du give undersøgelsespåbud, hvis forholdene er utilfredsstillende, og der er tvivl om, hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt. Tilsyn i undervisningsområder Undervisningsområder er områder, der er beregnet til undervisning af flere klasser eller grupper. Værdierne ifm undervisningsområder i rådgivningsbekendtgørelsen og de tidligere bygningsreglementer er erfaringsmæssigt ikke opfyldt, hvis rummene er meget hårde og bare. De akustiske forhold kan dog være utilfredsstillende, selvom kravene er opfyldt. Vurderer du i undervisningsområder, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt direkte kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Dette gælder både for undervisningsområder, der er opført før og efter Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, selv om der er nogen absorption i rummet, kan du normalt give påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, men du skal ikke give rådgivningspåbud. I nogle tilfælde kan værdierne i de tidligere bygningsreglementer være overholdt, selvom forholdene er utilfredsstillende. 12

13 I undervisningsområder opført efter BR 2008 kan du give undersøgelsespåbud, hvis forholdene er utilfredsstillende, og der er tvivl om, hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt. At-vejledning om akustik Rådgivningsbekendtgørelsen SBI anvisning 216, 2008, og tidligere bygningsreglementer Produktionslokaler < m³ < 200m³: T bør være under 0,8 s. Rådgivningspåbud, når T er > 1,3 s m³: T bør være under 1,3 s. 200 til m³: Udregn en forholdsmæssig værdi > m³ Loftshøjde < 5m: A bør være mindst 0,6x G Rådgivningspåbud, hvis A er < 0,6 x G Loftshøjde > 5m: A bør være mindst 0,7x G Kontorer < 300 m³: A bør være mindst 0,8 x G < 300 m³: ingen krav SBI anvisning: Enkeltpersonskontorer og møderum: T < 0,6 s. > 300 m³: A bør være mindst 0,9 x G > 300 m³: rådgivningspåbud, når A er < 0,9 x G Flerpersonskontorer: A > 1,1 x G Daginstitutioner Refererer til de relevante krav i BR 2008: Opholdsrum: T skal være < 0,4 s. Rådgivningspåbud, når T er > 0,6 s. Krav i tidligere bygningsreglemen-ter: Opholdsrum: T skal være < 0,6 s. Opholdsrum med loftshøjde > 4m og på > 300 m³: A skal være > 1,2 x G Undervisningslokaler Refererer til de relevante krav i BR 2008: Klasserum: T skal være < 0,6 s. Rådgivningspåbud i klasselokaler, når T er > 0,9 s. Krav i tidligere bygningsreglementer: Klasserum, bortset fra sang og musik: T skal være < 0,9 s. Åbne undervisningsområder: A skal være > 1,3 x G Rådgivningspåbud i undervisnings-områder, når A er < 0,9 x G Fællesrum med lofthøjde > 4 m og på > 300 m³: A skal være > 1,2 x G Undervisningsom-råder: A skal være mindst 0,9 x G 13

14 Akustik Tilsyn Produktionslokaler Bemærk, at du i dette afsnit vedr. produktionslokaler kun finder beskrevet de situationer, hvor de akustiske forhold har væsentlig betydning for nødvendig koncentration og kommunikation i forbindelse med arbejdet. Produktionslokaler under m3 Utilfredsstillende akustiske forhold, ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv også rådgivningspåbud. Lydabsorberende materiale i dele af rummet, åbenlyst både for virksomhed og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Ikke rådgivningspåbud. Er virksomheden uenig, giver du undersøgelsespåbud efter 21 i AML. Produktionslokaler over m3 Utilfredsstillende akustiske forhold, ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv også rådgivningspåbud. Kun opsat lydabsorberende materiale på under halvdelen af loftet, åbenlyst både for virksomhed og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv også rådgivningspåbud. Er virksomheden uenig, giver du undersøgelsespåbud efter 21 i AML. Utilfredsstillende akustiske forhold, opsat lydabsorberende materiale på over halvdelen af loftet: Giv undersøgelsespåbud. Kontorer Utilfredsstillende akustiske forhold, ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv også rådgivningspåbud. Lydabsorberende materiale på under 2/3 af loftet, åbenlyst både for virksomhed og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv ved rum over 300 m3 også rådgivningspåbud. Er virksomheden uenig, giver du undersøgelsespåbud efter 21 i AML. Utilfredsstillende akustiske forhold, opsat lydabsorberende materiale på over 2/3 af loftet: Giv undersøgelsespåbud. Utilfredsstillende forhold i kontorer opført efter at SBI-anvisning 216 er trådt i kraft: Giv påbud om forbedringer jf. støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, når værdierne i SBI-anvisningen ikke er opfyldt. Daginstitutioner Utilfredsstillende akustiske forhold, ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, virker rummet bart: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv også 14

15 rådgivningspåbud. Gælder institutioner opført både før og efter Utilfredsstillende akustiske forhold, selv om der er nogen absorption i rummet: Giv påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, ikke rådgivningspåbud. Institutioner opført efter BR 2008, utilfredsstillende akustiske forhold, tvivl om hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt: Giv undersøgelsespåbud. Undervisningsrum og klasserum Utilfredsstillende akustiske forhold set i lyset af rummets anvendelse, ikke opsat lydabsorberende materiale, rummet virker bart: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv også rådgivningspåbud. Gælder klasserum opført både før og efter Utilfredsstillende akustiske forhold, selv om der er nogen absorption i rummet: Giv påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, ikke rådgivningspåbud. Klasserum opført efter BR 2008, utilfredsstillende akustiske forhold, tvivl om hvorvidt BR 2008 er overholdt: Giv undersøgelsespåbud. Undervisningsområder Undervisningsområder er områder, der er beregnet til undervisning af flere klasser eller grupper. Utilfredsstillende akustiske forhold, ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet: Giv påbud om foranstaltninger uden måling eller beregning. Giv også rådgivningspåbud. Gælder undervisningsområder opført både før og efter Utilfredsstillende akustiske forhold, selv om der er nogen absorption i rummet: Giv påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, ikke rådgivningspåbud. Undervisningsområder opført efter BR 2008, utilfredsstillende akustiske forhold, tvivl om hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt: Giv undersøgelsespåbud. 15

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995 VEJ nr 10670 af 01/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Storrumskontorer Skoler / undervisning Daginstitutioner Storrumskontorer Indretningsplan / Layout Naturligt arbejdsfællesskab Separate stillerum Separate rum

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker Det Auditive miljø 4. Nordiske konference 2013 Finn B Petersen tekniker Sakskøbing ny skole areal 5450 m² byggeår 2006 18-03-2013 2 Vi ved at LYD påvirker os 1: Fysiologisk flugt/angst hormoner Afslapning

Læs mere

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007.

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007. Copyright Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, 7.-8. marts 2007. Materialet må ikke uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaverne

Læs mere

akustisk design ud fra rumform

akustisk design ud fra rumform akustisk design ud fra rumform Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at

Læs mere

Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød

Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød At-intern instruks IN-17-13 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ressortenhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 27. juni 2008

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 8.6.2007 Notat 15146 JAKA Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 Notat gennemgår de ændringer af Arbejdsmiljøloven, der er gennemført med det såkaldte "Serviceeftersyn".

Læs mere

2. Akustisk design med frithængende flåder

2. Akustisk design med frithængende flåder 1. Lydabsorberende frithængende flåder Anvendelse af frithængende flådelofter giver fleksibilitet og en række akustiske løsninger til akustisk design. Frithængende enheder er en effektiv måde at tilføre

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning BRANCHEvejledning FRA BAR KONTOR Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning 3 Støj på kontoret giver grundlæggende viden samt gode råd om støj og akustik på kontorarbejdspladser.

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4 At-VEJLEDNING Måling af støj på arbejdspladsen At-vejledning D.7.4 April 2010 Erstatter marts 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009 Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni 2009 26. august 2009 Nye screeningsbesøg og tilsyn Arbejdstilsynet har i perioden 2. juni 2009 26. august 2009

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

akustisk design ud fra rumtype

akustisk design ud fra rumtype akustisk design ud fra rumtype Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet BEK nr 59 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120215777 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest revideret:

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen.

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 N2.106.15 Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj 13. november 2015 Vores reference: 27.2323.02

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. klassisk, akustisk musik

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. klassisk, akustisk musik Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven klassisk, akustisk musik Behold hørelsen og hold loven Reglerne Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010 Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts 2010-10. maj 2010 Screening Arbejdstilsynet har været på screeningsbesøg hos Bo og Naboskab Næstved,

Læs mere

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner Dansk Lydisolering er en stabilt voksende virksomhed, der er bygget op omkring den erfaring, vi har fået

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 1. kvartal 2016 1 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet Kvalitetsprocedure Bagatelgrænsen Kvalitetsprocedure RT-4 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2012 Senest redigeret: Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe

Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe Regelværk: Meddelelse A, Kapitel III B(1) Udarbejdet af: IFN (CFS) Filnavn: Støjforhold i fiskeskibe-6 Version 4,0 af 12-12-2007 (MMO) Synsservice interne vejledninger

Læs mere

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning BRANCHEvejledning FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning 3 Støj på kontoret giver grundlæggende viden samt gode råd om støj og akustik på

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Akustik iskolerog institutioner

Akustik iskolerog institutioner Akustik iskolerog institutioner Per Møberg Nielsen 1. Hvorfor er gode akustiske forhold vigtige? 2. Støj og Akustik 3. Projekt Plads til alle Høre (Gætte) forstå huske Hvis kapaciteten bruges på at høre,

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere