Fredericia Kommune CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18"

Transkript

1 CVR-nr Revisionsberetning af 1. august 2011 vedrørende årsregnskabet 2010 (side 3-26)

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. er på den udførte revision Revisorerklæring Revisionens bemærkninger Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 5 3. Redegørelse for revisionen af kommunens forretningsgange, interne kontroller og it-anvendelse Risikostyring, herunder interne kontroller Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Kapacitet og kompetence Gennemførelse af uanmeldte beholdningseftersyn gennemgang af kommunens administrative processer og interne kontroller 8 4. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Overordnet organisation og økonomistyring Sparsommelighed Produktivitet og produktivitetsmålinger Effekt, fastsættelse af mål og evaluering på den udførte forvaltningsrevision Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Lov om Kommunernes styrelse Byrådets/fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler Låneregler Deponeringsregler Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Områder med statsrefusion Politikker og medarbejderbeskatning Momsregler på revisionen af overholdelse af love og regler Redegørelse for revisionen af årsregnskabet Identifikation af det reviderede årsregnskab for Regnskabsskemaer, oversigter og afvigelsesforklaringer Overholdelse af konteringsregler Revision af resultatopgørelsens poster Revision af balancens poster på revisionen af årsregnskabet Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Andre oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Øvrige erklæringer og regnskaber Eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v Lovpligtige oplysninger 26 2

3 1. Generelt Vi har i vores revisionsberetning om tiltrædelse som revisor redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisionens opgaver og ansvar. Det er Byrådets ansvar, at trufne dispositioner sker i overensstemmelse med gældende administrative love, regler og sædvanlig praksis. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revision og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser i forhold til ovenstående. Der udøves en fremadrettet revision, som understøtter Byrådets og ledelsens bestræbelser på at udvikle og effektivisere den kommunale virksomhed. Revisionen udføres i tæt samarbejde med såvel kommunens ledelse som medarbejdere. Det tilstræbes at imødegå og rette eventuelle fejl og mangler inden regnskabsafslutningen, således at bemærkninger så vidt muligt undgås. Revisionen er udført efter bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og er tilrettelagt under hensyntagen til reglerne i kommunens Principper for økonomistyring. Det er den kommunale ledelses ansvar at sikre, at mål, strategier og handlingsplaner for kommunen foreligger, og at der foretages resultatopfølgning. I den forbindelse har ledelsen ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne. Ved forvaltningen er kommunens ledelse forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er ledelsens ansvar at opbygge hensigtsmæssige administrative systemer og hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, samt at love og andre regler overholdes. Ledelsen tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. Det indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige økonomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et rigtigt regnskab (pålideligt), der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik samt danske revisionsstandarder og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved udførelse af Byrådets beslutninger. Revisionen udføres ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko samt på stikprøvebasis. Dette indebærer også, at ikke alle økonomiske ansvarsenheder besøges hvert år. Revisionen giver således ikke en fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler opdages, men kun en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler mv. opdages. 3

4 For så vidt angår forvaltningsrevisionen giver revisionen kun sikkerhed for, at vi på de forhold/områder, der er udvalgt til revision ikke har konstateret forhold, der afkræfter, at forvaltningen har været udøvet under skyldig økonomisk hensyntagen. 2. er på den udførte revision 2.1 Revisorerklæring Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegninger på årsregnskabet og refusionsopgørelser. Vi har forsynet årsregnskabet for 2010 samt refusionsopgørelser med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Vi har i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske hensyn. Det er vores vurdering, at kommunen har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. 2.2 Revisionens bemærkninger I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisor afgive revisionsbemærkninger, hvis revisionen mener: at regnskabet ikke er rigtigt, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, at udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Det er ofte en skønssag, hvorvidt et forhold er så væsentligt, at det medfører en revisionsbemærkning. For at vi afgiver en revisionsbemærkning, lægger vi derfor til grund, at forholdet ud fra vores professionelle vurdering, skal være af så væsentlig og/eller principiel karakter, at der kræves en politisk stillingtagen til forvaltningens respons på vores kritik. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger: Revurdering af ledighedsydelse efter aktivlovens 74C Vi har konstateret fejl med betydning for revurderingsgrundlaget i 14 ud af 32 gennemgåede bevillingssager. Fejlene kan henføres til, at der ikke er gennemført revurdering efter aktivlovens 74c rettidigt, og/eller grundlaget for revurderingen har ikke været tilstrækkeligt, herunder er der ikke sket opdateringer af ressourceprofilen. Fejlen har i 1 af bevillingssagerne haft refusionsmæssig betydning, idet ansøger er kommet i løntilskudsjob. For de øvrige sager kan fejlene få refusionsmæssig betydning, såfremt ansøger kommer i løntilskudsjob inden for 36 måneder fra det tidspunkt, hvor revurderingen skulle være afsluttet. 4

5 På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores opfattelse, at området ikke er administreret hensigtsmæssigt og betryggende, og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt. 2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger For så vidt angår opfølgning på bemærkninger vedrørende revisionen af indkomstoverførsler m.v. på det sociale område henvises til bilag Redegørelse for revisionen af kommunens forretningsgange, interne kontroller og it-anvendelse Kommunen har ansvaret for, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige administrative processer og interne kontroller. Ifølge styrelsesloven påhviler det revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Derudover er velfungerende administrative processer og interne kontroller det bedste værn mod såvel ubevidste som bevidste fejl og mangler i kommunens økonomiske forvaltning. Samtidig viser erfaringen, at ledelsens løbende fokus på risici og afdækning heraf og ikke mindst overholdelsen af interne regelsæt herom - er væsentligt for organisationens adfærd på området. 3.1 Risikostyring, herunder interne kontroller Kommunens tilrettelæggelse af de overordnede administrative processer og interne kontroller er beskrevet i kommunens Principper for økonomistyring med tilhørende bilag Definition af væsentlighed og risici i kommunen Det fremgår af Principper for økonomistyring at man skal etablere interne kontroller ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Det er imidlertid ikke nærmere defineret, hvad man fra kommunens ledelse betragter som væsentligt og risikobehæftet. Derfor er det vanskeligt at vurdere, om man decentralt lever op til dette krav. Vi vil derfor anbefale, at kommunen mere præcist definerer, hvad man opfatter som væsentligt og risikobehæftet i kommunen Risikostyring - dokumentation af risikovurdering og interne kontroller Fejl og mangler i regnskabsføringen, i overholdelsen af love og regler mv. samt i den økonomiske forvaltning kan være en følge af både ubevidste handlinger (egentlige fejl) og bevidste handlinger (svig). Især i forhold til bevidste fejl og mangler (besvigelser) kan det være vanskeligt at imødegå. Dette skyldes, at disse begås med fortsæt og, at gerningsmanden tænker i svagheder i de tilrettelagte processer og kontroller. 5

6 I forhold til ubevidste fejl og mangler, så opstår disse ofte i tilknytning til ændringer i organisationsstrukturer, systemer, regler og opgaver samt ved udskiftning af nøglepersoner. Det er næppe økonomisk hensigtsmæssigt at etablere et kontrolniveau, der giver fuld sikkerhed mod, at sådanne situationer aktualiseres, men det er efter vores opfattelse vigtigt, at kommunens ledelse konkret forholder sig til risici, der vurderes som væsentlige, samt til hvorledes - og i hvilket omfang risiciene skal imødegås - og dermed også, hvilke ressourcer, der skal bruges til dette. En sådan vurdering kan foretages på en systematisk og struktureret måde ved, at der udarbejdes oversigter over, hvad der kan gå galt i en given proces og at der derefter tages stilling til, om det er en risiko, man ønsker at løbe, eller man ønsker at bruge ressourcer på at undgå, at en given fejlmulighed aktualiseres. Oversigterne skal i fornødent omfang tilpasses ved ændringer i kommunens risikobillede. Kommunen udarbejder ikke i dag sådanne oversigter og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt de alment anerkendte kontroller giver det ønskede sikkerhedsniveau, som kommunens ledelse forventer og ønsker. Det er dog vores vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller som eksempelvis funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller. 3.2 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden En række af kommunens administrative procedurer er baseret på digitalisering (it). En væsentlig del af vores revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i forbindelse med disse forskellige systemer. Det er derfor vigtigt, at der er etableret en forsvarlig sikkerhed mod uberettigede ændringer i system og brugeropsætninger samt mod sletning og manipulation af de data, der befinder sig i de databaser, der knytter sig til systemerne. Vi har derfor foretaget en vurdering af sikkerheden i de konkrete it-systemer, som påvirker regnskabet (som i givet fald kan være fejlbehæftet). som repræsenterer en væsentlig værdi (som kan gå tabt). som er af væsentlig betydning for opgaveløsningen (da manglende tilgængelighed kan resultere i, at opgaven ikke kan løses). Vi har derfor foretaget gennemgang af de generelle it-kontroller for Ved generelle it-kontroller forstås i denne sammenhæng generelle foranstaltninger, som helt eller delvis er fælles for it-anvendelsen, og som er etableret med henblik på at sikre kommunens systemer, data og driftsafvikling. Gennemgangen af de generelle it-kontroller omfatter følgende områder: Ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen Drift af datacentre og netværk Applikationer anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse Adgang til systemer, data og faciliteter Systemer anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse. Vi har ved revisionen fokuseret på den administrative it-anvendelse, herunder den teknologiske infrastruktur (lokalnet, kommunikation, servere osv.) samt centrale og decentrale systemer og programmer til løsning af konkrete opgaver. Vurderingen har dog ikke berørt de systemer, som driftsafvikles hos KMD. For så vidt an- 6

7 går disse systemer, har vi i lighed med tidligere indhentet revisorerklæring fra KMD s revisorer om de generelle kontroller i tilknytning til disse systemer. Det er imidlertid vores vurdering, at det interne kontrolmiljø hos Fredericia Kommune på enkelte væsentlige områder bør styrkes, før de generelle it-kontroller kan anses for at være fuldt ud tilstrækkelige og effektive. Vi har anbefalet en generel sikring af, at det implementerede sikkerhedsniveau er i overensstemmelse med den ledelsesgodkendte it-sikkerhedspolitik. Vi har anbefalet, at der udarbejdes en risikoanalyse i forbindelse med it-anvendelsen på områderne fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Vi har anbefalet, at der etableres formaliserede procedurer for ændringshåndtering. Vi har anbefalet udbedring af en række tekniske kontrolsvagheder vedrørende adgangskontroller primært i infrastruktur og databaser, der kan have betydning for den basale sikkerhedsmæssige vurdering af applikationer og systemer, der drives internt i kommunen, herunder Prisme mv. Vi har, jf. ledelsens kommentarer, fået oplyst, at der er igangsat aktiviteter til at tage hånd om de ovennævnte problemstillinger. Det er vores vurdering, at ledelsen i it-afdelingen har igangsat væsentligt grundlæggende arbejde med informationssikkerhed, således at det sikres, at området administreres i henhold til den godkendte informationssikkerhedspolitik og retningslinjerne hertil. 3.3 Kapacitet og kompetence Efterlevelsen af de administrative processer og interne kontroller påvirkes af kapacitet og kompetence hos de ledere og medarbejdere, der skal udføre de konkrete handlinger. Der er givetvis særlig grund til at være opmærksom på dette i øjeblikket, hvor kommunen ønsker at reducere udgifterne og ikke mindst de administrative udgifter. Vi vil derfor anbefale, at kommunen ved fremtidige reduktioner i de administrative ressourcer overvejer mulige konsekvenser heraf for kommunens kontrolmiljø. 3.4 Gennemførelse af uanmeldte beholdningseftersyn Beholdningseftersynet har til formål at efterprøve, hvorvidt kommunens administration af likvide beholdninger og værdipapirer varetages i overensstemmelse med kommunens forretningsgange. Beholdningseftersynet er i overensstemmelse med kommunens revisionsregulativ samt revisionsaftalen gennemført ved kommunens hovedkasse samt ved stikprøvevis besøg hos kommunens institutioner med egen likvidadministration. Det er herunder påset, at de likvide aktiver er undergivet en løbende afstemning, samt at endnu ikke bogførte likvidbevægelser er behørigt dokumenteret. Beholdningseftersynene har vist, at de likvide beholdninger og indeståender i pengeinstitutter var til stede på besøgstidspunktet, samt at berørte balanceposter var behørigt afstemt. Forretningsgangene i kasse- og bogføringsfunktionen vurderes ligeledes som værende betryggende. 7

8 I 2010 har vi gennemført beholdningseftersyn på hovedkassen på rådhuset den 2. december Det er generelt vores opfattelse, at der er gode administrative procedurer i forbindelse med administrationen af kasseområdet gennemgang af kommunens administrative processer og interne kontroller Det er vores overordnede vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller i form af funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller mv. Uden at dette har karakter af revisionsbemærkninger, så har vores gennemgang af processerne dog givet anledning til enkelte anbefalinger og forslag jf. ovenstående. 4. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen omfatter en vurdering af, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionen opdeles traditionelt i områderne: Område Vurdering (1) Udvikling Reference Økonomisk situation Økonomistyring Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet (1) Forvaltning under skyldig økonomisk hensyntagen er ikke et entydigt defineret begreb - og der er derfor heller ikke entydig referenceramme for, hvad kommunen skal leve op til. Derfor er en god vurdering kun udtryk for, at vi ved den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret forhold, der afkræfter, at forvaltningen har handlet under skyldig økonomisk hensyntagen. 4.1 Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet for Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet for Vurderingen omfatter følgende områder: Bæredygtig drift Er kommunen i stand til via driften at skabe et tilstrækkeligt resultat til planlagte anlægsinvesteringer og afdrag på lån? Overholder kommunen budgettet, så de budgetterede resultater opnås? 8

9 Udviklingen i kommunens likviditet. Ved vurdering af bæredygtig drift foretages en vurdering af regnskabsårets resultat på det skattefinansierede område. Tabel 1 (Beløb i mio. kr.) Regnskab 2010 Korrigeret budget 2010 Budget 2011 Indtægter i alt (skatter og tilskud) Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Renter Resultat ordinær drift - overskud Anlægsudgifter Resultat skattefinansierede område/underskud Afdrag på lån Underskud efter afdrag på lån Kilde: Fredericia Kommunes regnskab 2010 Et af Fredericia økonomiske resultatmål er at: Overskud på den ordinære drift skal udgøre mellem 50 og 100 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående tabel 1, er der i regnskabet for 2010 et overskud på den ordinære drift på 16 mio. kr. Dette resultatmål er således ikke opfyldt Likviditet Kommunens kassebeholdning udgjorde primo ,2 mio. kr. og ultimo ,3 mio. kr. Kassebeholdningen er således forringet med 13,5 mio. kr. Det er den gennemsnitlige kassebeholdning, der anvendes til likviditetsstyringen, og denne er i 2010 opgjort til 182 mio. kr Gældsforpligtelser Tabel 2 Langfristet gæld Kommunens langfristede gæld pr. borger hele kr. Fredericia Regionen Landet Langfristet gæld i alt Heraf ældreboliger Kilde: IM nøgletal 1. januar 2010 Tabellen ovenfor viser den langfristede gæld pr. indbygger i Fredericia, Region Syddanmark og kommuner i hele landet. Det fremgår af tabellen, at den langfristede gæld pr. indbygger i Fredericia Kommune er kr. og gennemsnittet i regionen er kr. Fredericia Kommunes langfristede gæld ligger over gennemsnittet for både Region Syddanmark og kommunerne i hele landet. Lån til ældreboliger ligger ligeledes over gennemsnittet for både region og hele landet. 9

10 Det skal dog bemærkes, at en stor del af kommunens låntagning vedrører Danmark C og jordforsyning Soliditet Egenkapitalen udgjorde ultimo mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo mio. kr. ifølge regnskabet. Egenkapitalen er forøget med 2,7 mia.kr. i forhold til 2009, hvilket hovedsageligt kan forklares med årets resultat og reguleringer til omkostningsregnskabet samt en væsentlig opskrivning af kommunens kapitalandel i Fredericia Spildevand A/S på ca. 2,9 mia. kr. (rensningsanlæg, spildevandsledningsnet m.v.) vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Som det fremgår af ovenstående tabel 1 har kommunen et overskud på den ordinære drift på 16 mio. kr. Kommunens målsætning for den ordinære drift er et overskud i størrelsesorden 50 til 100 mio. kr. Det oprindelige budget for 2011 udviser et positivt råderum på 13 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at den procentuelle udgiftsstigning i driftsudgifterne fra regnskab 2010, som udviser mio.kr til udgifterne i det oprindelige budget 2011, er beregnet til 0,6%, hvilket vurderes meget lavt. Kommunen har i 2010 et overskud på den ordinære drift på 16,0 mio. kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at finansiere kommunens anlægsudgifter og afdrag på lån. Det er vores vurdering, at kommunen fremadrettet kan komme i konflikt med kassekreditreglen, såfremt der ikke skabes den nødvendige sammenhæng mellem kommunens udgifter og indtægter, således at der ved den ordinære drift skabes likviditet minimum svarende til de budgetterede anlægsinvesteringer samt afdrag på lån. 4.2 Overordnet organisation og økonomistyring Kommunens økonomistyringspolitik er beskrevet i Principper for økonomistyring samt i bemærkningerne til kommunens budget. Bevillingsniveauet for driftsudgifter er fastsat på udvalgsniveau, således hvert udvalg har en nettobevilling. En nettobevilling omfatter udgifterne fratrukket indtægter. Driftsbevillinger Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget. Byrådet har fastsat, at bevillingsniveauet er på udvalgsniveau. Bevillingerne er opdelt i rammebelagte og ikke-rammebelagte områder. Serviceudgifter er rammebelagte. Alle øvrige udgifter er ikke rammebelagte. Anlægsbevillinger Byrådet giver anlægsbevillinger til hvert enkelt anlægsprojekt. Et anlægsprojekt må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. For større anlægsprojekter skal der tillige foreligge en betalingsplan. 4.3 Sparsommelighed Sparsommelighedsaspektet er udtryk for, hvorvidt kommunen anvender relevante ressourcer til løsningen af de kommunale opgaver, og hvorvidt kommunen fremskaffer disse efter en afvejning af pris og kvalitet. 10

11 4.3.1 Rejser, repræsentation og møder Ledelsen har givet udtryk for, at der er meget stor fokus på, at ikke mindst kommunens administrative og politiske ledelse udviser sparsommelighed ved gennemførelse af rejser, udførelse af repræsentative opgaver og ved afholdelse af møder og seminarer. Vi har ved gennemgang af repræsentationsudgifter ikke konstateret ekstraordinære udgifter. 4.4 Produktivitet og produktivitetsmålinger Produktivitetsmålinger betragter vi som en sammenstilling af målet for en serviceaktivitet udtrykt i kvantitative enheder med en ensartet kvalitet i forhold til de ressourcer, der har frembragt serviceaktiviteten udtrykt i forbrugte udgifter. Fredericia kommune arbejder løbende med en styrkelse af forholdet mellem service, aktivitet og økonomi. Kommunen deltager i den sammenhæng i benchmark-samarbejder med andre kommuner og søger derigennem at måle og optimere sit ressourceforbrug til opgaveløsningen på en række områder. 4.5 Effekt, fastsættelse af mål og evaluering Effektivitet betragter vi dels som evnen til at realisere opstillede mål for kommunens indsats, dels som arbejdet med at sikre en tilfredsstillende sammenhæng mellem indsats og faglige resultater (størst mulig samfundsnytteværdi for pengene). I forbindelse med budgetlægningen er der kun i begrænset omfang fastsat konkrete mål for de enkelte udvalgsområder. Vi finder såvel tilrettelæggelse som fastsættelsen af mål og evaluering som værdifulde i bestræbelserne for at fremme en effektiv ressourceanvendelse rettet mod de besluttede mål for aktiviteterne og anbefaler, at der i regnskabet foretages en mere detaljeret evaluering af fastsatte mål. 4.6 på den udførte forvaltningsrevision Det er vores overordnede konklusion, at forvaltningsrevisionen ikke på de områder vi har gennemgået har afkræftet, at kommunens forvaltning foregår under skyldig økonomisk hensyntagen. 5. Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Den juridisk-kritiske revision omfatter en vurdering af; hvorvidt de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har i den sammenhæng påset overholdelsen af følgende administrative love og regler: Regelsæt Udvikling Reference Lov om Kommunernes styrelse Byrådets- / fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler

12 Låneregler herunder kassekreditreglen Deponeringsregler Anbringelse af likviditet Statsrefusion Politiker- og medarbejderbeskatning Momsregler Lov om Kommunernes styrelse Lov om kommunernes styrelse fastsætter regler for Byrådet og udvalgenes varetagelse af kommunens anliggender, den økonomiske forvaltning mv. Vi har ved gennemlæsning af Byrådets beslutningsprotokol samt visse punkter i udvalgenes beslutningsprotokol kontrolleret overholdelse af den kommunale styrelseslov. Vi har endvidere i forbindelse med vores revision eksempelvis stikprøvevis kontrolleret vederlag til Byrådet. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.2 Byrådets/fagudvalgenes beslutninger I forbindelse med vores revision, eksempelvis lønrevision, årsrevision og forvaltningsrevision har vi stikprøvevis kontrolleret, at beslutninger fra Byrådet, økonomiudvalg og de stående udvalg er overholdt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.3 Bevillingsregler Vi har indhentet kommunens bevillingsregler, der fremgår af henholdsvis Principper for økonomistyring samt bilag hertil og kommunens budget for året Drift I Fredericia Kommune gives bevillingerne som nettorammer til udvalgene. Fagudvalgene kan frit disponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti inden for udvalgets område. Fredericia Kommune har 10 bevillingsområder jf. nedenstående: Økonomiudvalget Teknisk Udvalg Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Udvalget for Erhverv, Innovation og Strategi Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Beredskabskommissionen 12

13 For de enkelte udvalg kan driftsresultatet opgøres således: Tabel 3 Udvalgsopdelt regnskabsopgørelse Udvalg/mio. kr. Forbrug 2008 Forbrug 2009 Opr. Budget 2010 Indtægter Korr. Budget 2010 Forbrug 2010 Afv. Korr. budget 2010 Opr. Budget 2011 Økonomiudvalget Udgifter Økonomiudvalget Teknisk Udvalg Sundhedsudvalget Miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Beredskabskommissionen Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Erhverv, Innovation og Strategiudvalg Udgifter i alt Kilde. Kommunens budget og regnskab Samlet set viser tabel 3, at der er en god sammenhæng mellem korrigeret budget og faktisk forbrug for Der er en merindtægt på Økonomiudvalgets område på 8 mio. kr., og der er et mindreforbrug på Socialudvalget område på 5 mio. kr. Isoleret set er der et merforbrug på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område på 1 mio. kr. hvortil der ikke er søgt tillægsbevilling Anlæg Vi har som en integreret del af årsregnskabsrevisionen stikprøvevis revideret kommunens anlægsregnskaber og har endvidere revideret og påtegnet regnskaberne i det omfang, det har været påkrævet. Der har i 2010 været et realiseret forbrug til anlæg på 115,3 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Gennemgangen af anlægsområdet har ikke givet anledning til bemærkninger Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Ovenstående indebærer, at årets resultat af de enkelte forsyningsvirksomheder overføres til en særlig konto i kommunens balance, som løbende udtrykker mellemværendet med kommunen. 13

14 Spildevandsforsyningen er udskilt fra kommunens bogføring og er overgået til et selskab pr. 1. januar Opgørelse af mellemværende med forsyningsområdet kan opgøres således: Tabel 4- mellemregning forsyningsvirksomheder Virksomhed Mellemværende Spildevand forsyningen til gode -48,9 Renovation kommunen til gode 3,8 Lossepladsens tilgodehavende -21,3 Netto- forsyningsvirksomhederne til gode 66,4 Kilde: Kommunes regnskab 2010 Netto har Fredericia Kommune en gæld til forsyningsområdet på 66,4 mio. kr. Vandforsyningens tilgodehavende på 48,9 mio. kr. afvikles over en periode på 10 år i overensstemmelse med regnskabsreglerne om mellemværende med forsyningsvirksomheder. Det er vores vurdering, at administration af forsyningsområdet sker i overensstemmelse med gældende regler og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes forretningsgange. 5.4 Låneregler Kommunen har i 2010 optaget lån for i alt 60 mio. kr. Faktisk låneramme er ultimo 2010 opgjort til 43 mio. kr., jf. kommunens note 6 til regnskabet. Vi har gennemgået kommunens opgørelse af lånerammen for 2010 med henblik på at påse, at der er den fornødne dokumentation for låneoptagelsen. Det er vores opfattelse at lånereglerne generelt er administreret i henhold til gældende regelsæt. Det er dog vores opfattelse, at for meget hjemtaget lån i forhold til endelig opgjort låneramme bør afregnes umiddelbart herefter. Faktisk låneramme er ultimo 2010 opgjort til 43 mio. kr., jf. kommunens note 6 til regnskabet. Det er vores opfattelse, at for meget hjemtaget lån i ,5 mio. kr. burde være afregnet i regnskabsåret 2009, jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser Kassekreditreglen I henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser skal kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, der altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. 14

15 Pr. udgangen af 2010 opfylder kommunen denne regel, da den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv for hele Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2010 har udgjort 182 mio. kr. 5.5 Deponeringsregler Fredericia Kommune har ultimo 2010 registreret en samlet deponering på i alt 2,4 mio.kr Ifølge forvaltningens opgørelse skulle deponeringskontoen udvise ca. 25 mio. kr. ultimo Deponeringen vedrører modtagne midler fra kvalitetsfonden til anlægsinvesteringer inden for borgernære serviceområder. Disse områder omfatter dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet. Kommunen har ikke foretaget deponeringer i henhold til retningslinjerne. Kvalitetsfondsmidlerne er ultimo 2010 ikke registreret på en særskilt konto i et pengeinstitut og er heller ikke korrekt bogført i henhold til budget og regnskabssystem for kommuner. Det er påset, at deponeringen er foretaget primo 2011 i henhold til gældende retningslinier 5.6 Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Fredericia Kommune havde ultimo 2010 en kassebeholdning på -11,3 mio. kr. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Kommunens likvide midler er anbragt i overensstemmelse med anbringelsesreglerne. 15

16 5.7 Områder med statsrefusion Tabel 5 Område/mio. kr. Udgifter Refusion Ref. Pct Tilbud til børn og unge med særlige behov 102,6-1,6 1, Tilbud til ældre og handicappede 418,0-1,7 0, Tilbud voksne med særlige behov 206,0-16,9 8, Tilbud til udlændinge 6,9-4,1 59, Førtidspensioner og personlige tillæg 297,2-113,2 38, Kontante ydelser 557,0-238,7 42, Revalidering 185,3-102,8 55, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 88,1-54,4 61,7 I alt 1.861,1-533,4 28,7 Kilde: Kommunens bogføring Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion. Disse fremgår blandt andet af bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen). Det fremgår heraf blandt andet, at der inden for en årrække, er krav om revision af personsager inden for alle områder, hvor der kan hjemtages statsrefusion, uanset antallet af sager og beløbenes størrelse. Herved fremgår det også, at revisor i enkelte år kan fravælge revision af personsager inden for nogle af områderne. For fleksjobområdet er der herudover særligt skærpende krav, idet der skal foretages revision af 50% af alle sager på området. Med dette udgangspunkt har vi revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud. Der er ligeledes fastlagt særlige krav til rapportering til ressortministerierne, af resultaterne af revisionen for områder med statsrefusion og tilskud, hvilket også fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Herunder er der krav til detaljeringsgraden for rapportering af revisionens grundlag og resultater. Dette fremgår af Bilag 1 til denne beretning Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Sagsrevision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der varetages i Fredericia Kommune, kan vi konkludere, at størstedelen af områderne som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for de anførte områder Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne i 2010, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. 16

17 Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder foreligger afstemt. Vi kan konkludere, at størstedelen af områderne som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for de anførte områder. 5.8 Politikker og medarbejderbeskatning Vi har som et led i vores revision af kommunens lønudgifter påset, at skattelovgivningens krav til indeholdelse og indberetning af skatter er overholdt. Vores gennemgang har ikke givet anledning til anbefalinger. 5.9 Momsregler Vi har påtegnet saldoopgørelsen af momsrefusion vedrørende købsmoms ultimo 2010 uden forbehold. Fredericia Kommune har i 2010 modtaget 134,4 mio. kr. i momsrefusion. Der sondres i det kommunale budget- og regnskabssystem mellem to former for moms: Registreret moms, dvs. moms der afregnes med toldvæsenet i forbindelse med momsregistreret virksomhed i kommunen Købsmoms, dvs. moms der indgår i momsrefusionsordningen Registreret moms er den moms, som skal afregnes med SKAT, som bl.a. vedrører forsyningsvirksomhederne. Købsmoms anvendes her som betegnelse for den moms, som kommunerne betaler ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret virksomhed i kommunerne. Ud over udgifter på de momsbærende arter kan kommunerne anmelde en procentdel af visse betalinger og tilskud til refusion under refusionsordningen. Det er vores opfattelse, at områderne med momsrefusion og registreret moms varetages efter der gældende regler. 17

18 5.10 på revisionen af overholdelse af love og regler Ud over vores bemærkninger til deponerings- og låneregler er det vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 6. Redegørelse for revisionen af årsregnskabet Revisionen af årsregnskabet omfatter en vurdering af, hvorvidt regnskabet er rigtigt dvs. hvorvidt regnskabet, ud fra en væsentlighedsbetragtning, indeholder de oplysninger - samt overholder de principper for indregning og måling - der fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regelsæt Udvikling Reference Overholdelse af formkrav til årsregnskabet Konteringsregler Balanceposter Eventualrettigheder og forpligtelser Oversigter Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2010 Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskab Korrigeret budget Resultat af det skattefinansierede område (underskud) 99,8 113,1 Resultat af forsyningsvirksomhederne (overskud) 3,8 2,8 Balancesum 5.579,8 Egenkapital 3.892,3 6.2 Regnskabsskemaer, oversigter og afvigelsesforklaringer Det reviderede årsregnskab omfatter: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 18

19 Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber Anvendt regnskabspraksis Omkostningsbaseret Balance Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er vores vurdering, at årsregnskabet indeholder de lovkrævne elementer, og at obligatoriske opstillingskrav, er opfyldt. 6.3 Overholdelse af konteringsregler Budget- og regnskabssystemet indeholder reglerne om den kommunale kontoplan. Kommunens konteringspraksis er således afgørende for målingen af udgifternes størrelse og art, herunder på enkeltområder samt for korrekt hjemtagelse af statsrefusion, momsrefusion mv. Vi har ved stikprøver revideret, hvorvidt denne kontoplan med tilhørende konteringsvejledninger er overholdt, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af såvel indtægternes og udgifternes art og størrelse på enkeltområder samt af aktivernes og passivernes art og værdi. Revisionen har vist, at kommunens konteringspraksis er sket i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemets regler herfor. 6.4 Revision af resultatopgørelsens poster Vi har i nedenstående tabel foretaget en analytisk gennemgang af udvalgte udgifts- og indtægtsområder Lønninger og vederlag Lønrevisionen er udført ved besøg i kommunens centrale løn- og personaleadministration. Den gennemsnitlige udgift kan opgøres som følger (inkl. forsyningsvirksomheder): Antal ansatte Samlet lønudgift (mio. kr.) Gennemsnitlig udgift (t.kr.) Stigningen i den gennemsnitlige lønudgift fra 2009 til %. 19

20 Ifølge KL s budgetvejledning var der en forventet stigning på 3,4% fra 2009 til Den gennemsnitlige stigning i kommunens gennemsnitslønninger kan blandt andet forklares ved, at kommunen i året har reduceret antallet af medarbejdere på områder med lavere gennemsnitslønninger. Ved revisionen af lønninger og vederlag har vi: stikprøvevis gennemgået udbetalte lønninger og nyansattes lønmæssige indplaceringer, gennemgået lønninger inden for forskellige overenskomst- og aftaleområder, påset, at vederlag til borgmester og udvalgsformænd samt vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere har vi påset, at der er foretaget afstemning af de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv., ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag er afregnet og afstemt. Revisionen af lønninger og vederlag har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Overførsler til personer Overførsler til personer er primært revideret i tilknytning til sagsrevisionen på områder med statsrefusion. Revisionen af overførsler til personer har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Tjenestemandspensioner Området er revideret i forbindelse med revision af løn og gager samt ved vores analyse af regnskabet herunder vores gennemgang af ind- og udbetalinger af tjenestemandspensioner i driftsregnskabet. Revisionen af tjenestemandspensioner har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Statsrefusion Gennemgangen af endelige opgørelser vedrørende statsrefusion har ikke givet anledning til bemærkninger Skatter, tilskud og udligning Revision af dette område er foretaget ved regnskabsanalytisk revision. Vedrørende indkomstskat er der for 2010 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlag. For 2008 og 2009 blev der taget udgangspunkt i henholdsvis det selvbudgetterede og det statsgaranterede. Revisionen af skatter, tilskud og udligning har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Finansielle udgifter og indtægter Regnskabsposten er revideret i forbindelse med vores revision af beholdningskonti. Revisionen af finansielle udgifter og indtægter har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger. 20

21 6.5 Revision af balancens poster Ultimo 2009 Mio. kr. Ultimo 2010 Materielle anlægsaktiver 1.848, ,8 Grunde til videre salg 297,5 306,3 Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle omsætningsaktiver 86,7-151,4 Finansielle anlægsaktiver 624, ,2 Egenkapital , ,3 Hensatte forpligtelser -274,3-262,2 Langfristede gældsforpligtelser , ,0 Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita -6,3-4,6 Kortfristede gældsforpligtelser -351,7-318,8 Anmærkning: Positive tal = Aktiver Negative tal = Passiver 0,0 0,0 Fra og med regnskabsåret 2010 er det gjort frivilligt, om kommunerne vil udarbejde omkostningsregnskab. Dog skal der udarbejdes en omkostningsbaseret balance. Kommunerne skal fortsat udarbejde et anlægskartotek med angivelse af til- og afgange samt afskrivninger på aktiver. Endvidere skal der fortsat foretages en aktuarmæssig beregning hvert 5 år vedr. pensionsforpligtelsen. Fredericia Kommune har valgt ikke at udarbejde omkostningsregnskab på ordinær drift Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Vi har påset, at kommunen har foretaget en korrekt ajourføring af kommunens anlægskartotek i forhold til tilgange, afgange og andre ændringer vedrørende kommunens fysiske anlægsaktiver. Det er kontrolleret, at der er foretaget korrekt registrering af disse ændringer i kommunens bogføring i forhold til aflæggelse af balance og anlægsoversigt. 21

22 Det er vores vurdering, at posterne er indregnet, værdiansat og præsenteret i overensstemmelse med Budgetog Regnskabssystemet for kommuner. Der foreligger ikke dokumentation for kommunens særskilte vurdering af - og argumentation for, hvorvidt der - for så vidt angår udgifter afholdt i tilknytning til eksisterende ejendomme er tale om forbedringer eller vedligeholdelse. Vi vil anbefale kommunen, at der fremover udarbejdes et notat herom, hvori kommunen dokumenterer sin stillingtagen hertil. Vi skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at en eventuel salgsværdi af ejendommene vil kunne afvige væsentligt i forhold til de værdier, der fremgår af balancen Finansielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale samt indregnet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer, herunder at der er foretaget nedskrivning af forventede tab på tilgodehavender, og at det er påset, at indskud i Landsbyggefonden er nulstillet. Endvidere er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder mv., som kommunen fører regnskab for, er rigtigt opgjort. Kommunens andelsbeviser og ejerandele i 60 selskaber er påset korrekt optaget i balancen. Det er vores vurdering, at posterne er indregnet, værdiansat og præsenteret i overensstemmelse med Budgetog Regnskabssystemet for kommuner Omsætningsaktiver Det er påset, at kommunens fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i balancen og omkostningsregistreringen i overensstemmelse med kommunens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Der er stikprøvevis foretaget kontroller af korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt. Det er påset, at kommunens beholdning af obligationer mv. er optaget i overensstemmelse med ekstern dokumentation. Det er vores vurdering, at posterne er korrekt optaget og periodiseret i kommunens årsregnskab for Hensatte forpligtelser Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer skal der minimum hvert 5. år foretages en ny aktuarmæssig beregning. Pensionsforpligtelsen er reguleret med de bevægelser, der har været i

23 Vi har vurderet, at grundlaget for kommunens pensionsforpligtelser er i overensstemmelse med Indenrigsog Sundhedsministeriets retningslinjer Gældsforpligtelser, herunder mellemregningskonti Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er rigtigt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Kommunens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse med disse afstemninger er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om gamle poster, men at udvisende på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet. Det er vores vurdering, at gældsposterne er korrekt optaget i kommunens årsregnskab for 2010, og at der generelt er gode procedurer for opfølgning og afstemning af statuskonti. Vi har dog konstateret, at der ultimo 2010 henstår mellemregningskonti, der indeholder poster af ældre dato. Vi skal derfor henstille, at der sker en gennemgang af disse konti med henblik på, at posterne udlignes Egenkapital Vi har påset, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget- og Regnskabssystemets regler. Det er vores vurdering, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt. 6.6 på revisionen af årsregnskabet Da ingen af de fundne fejl - hverken hver for sig eller tilsammen - er væsentlige, er det vores konklusion, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomiske resultat, økonomiske stilling pr. statusdagen og de finansielle strømme opgjort og præsenteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner Regnskabsforklaringer Styrelsesloven fastsætter direkte, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Vi finder, at Fredericia Kommunes bemærkninger til årsregnskabet for 2010 generelt opfylder lovens krav. 6.7 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Det er i den kommunale styrelseslovs 45 fastsat, at kommunens årsregnskab skal være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Vi finder, at Fredericia kommune opfylder styrelseslovens

24 6.8 Andre oplysninger Af andre oplysninger til årsregnskabet skal fremgå en personaleoversigt, redegørelse for udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. Vi finder at Fredericia Kommune opfylder ovennævnte krav til årsregnskabet. 7. Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet erklæring fra ledelsen om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet. Erklæringen omfatter årsregnskabets indhold, herunder oplysninger om pantsætninger sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, og besvigelser mv. Gennemgang af regnskabserklæringen har ikke givet anledning til bemærkninger. 8. Øvrige erklæringer og regnskaber Oversigt over reviderede og påtegnede regnskaber: Børnehaven Arken Agerkrogen Børnehuset Bøgeskov Erritsø børnehave Klokkefrøen Pelikanen Randalgård Dansk Røde Kors Børnehaven i Taulov Børnehaven Røde Kors, Skansevej Børnehaven 3F Restafregning 2. halvår vedr. boligydelses- og beboerindskudslån Endelig restafregning af refusion af udgifter til sociale ydelser i regnskabsåret Endelig afregning, statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Restafregning flaskehalsindsatsen Restafregning jobcentre Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret Opgørelse over uforbrugte midler 2009 for de lokale beskæftigelsesråd Tilskud til drift af musikskoler Endelig afregning 2009, Særligt dyre enkeltsager 8.1 Eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v. Oversigt over reviderede og påtegnede eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v.: Erklæringer BOSSINF vedr. støtte til boliger for yngre handicappede Erklæring om kommunens indberetning og erklæring i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 (el- og varmeforsyningsvirksomheder mv.) 24

25 Projekter Metodeudvikling vedr. tilbud til unge psykisk syge for perioden 1/ til 31/ Helsefondsprojektet Dobbeltdiagnose Brobyggerprojektet 1/ / Samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer i nye praksisfællesskaber Videreuddannelse af folke- og skolebibliotekarer Udvikling af metoder til personlig afklaring og praktisk aktivering af socialt udsatte (META) 2008 Helhedsindsats overfor kontanthjælpsmodtagere med alkoholmisbrug Kommunepuljen FREM Bofællesskabet Prinsessegade Hvordan spotter fagpersoner ældre menneskers selvmordsadfærd Q-projektet, rådgivning og støttegrupper til kvinder i behandling Akademiet for udvikling af personer med særlige kompetencer Ude af misbrug - ind på arbejdsmarkedet Projekt Udvikling af væresteder i Danmark Udvikling af projektansøgning med nye tiltag til en øget synliggørelse Respekt 7000, journal Kvalitetsforbedring af frivillighedscenterets kerneydelser til de frivillige sociale foreninger (PUF) Projekt Integration sundhedsfremme og styrkelse af det daglige arbejde på FrivilligCenteret LVS Opgradering af Udsatte Legene LVS Konsulentstøtte Dansk væresteds Idræt Brugerorganisationen SVID (overført beløb) Brugerorganisationen SVID drift konsulentstøtte Fra udsat til værdsat Brugernes Væresteder Driftstilskud til Landsforeningen af Væresteders konsulentstøtte til væresteder (tillægsbevilling) for perioden 1. september 2009 til 31. december 2009 Havnecafeen, et fristed for de svageste misbrugere Landsforeningen af væresteder, konsulentfunktioner Kun for mænd, fiskeklub Ældres livsmod Sundhedsprojektet Eksterne regnskaber Fredericia udsmykningsfond Frivilligcenter Fredericia Fredericia Feriefond Ungdommens studiefond UU-lillebælt Revisionspåtegnede legatregnskaber Brdr. Schüttens Legat Brdr. Hans Thomsen og Andreas Thomsens Legater Kgl. Vejer og måler, mægler K.J.G. Mortensen og hustrus legat - og mægler W. Brøchner-Mortensen og hustrus legat samt Kaptajn Jens Møllers Mindelegat Kreaturexportør Jens Holm og Hustru Maren, født Henriksens legat til fordel for fattige syge i Taulov Sogn Kreaturexportør Jens Holm & Hustrus legat Fredericia Understøttelsesforening Anne Schmidts legat 25

26 9. Lovpligtige oplysninger I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse: at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. København, den 1. august 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bo Colbe statsautoriseret revisor 26

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016 Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 2. juni 2016 af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere