Fredericia Kommune CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18"

Transkript

1 CVR-nr Revisionsberetning af 1. august 2011 vedrørende årsregnskabet 2010 (side 3-26)

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. er på den udførte revision Revisorerklæring Revisionens bemærkninger Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 5 3. Redegørelse for revisionen af kommunens forretningsgange, interne kontroller og it-anvendelse Risikostyring, herunder interne kontroller Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Kapacitet og kompetence Gennemførelse af uanmeldte beholdningseftersyn gennemgang af kommunens administrative processer og interne kontroller 8 4. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Overordnet organisation og økonomistyring Sparsommelighed Produktivitet og produktivitetsmålinger Effekt, fastsættelse af mål og evaluering på den udførte forvaltningsrevision Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Lov om Kommunernes styrelse Byrådets/fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler Låneregler Deponeringsregler Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Områder med statsrefusion Politikker og medarbejderbeskatning Momsregler på revisionen af overholdelse af love og regler Redegørelse for revisionen af årsregnskabet Identifikation af det reviderede årsregnskab for Regnskabsskemaer, oversigter og afvigelsesforklaringer Overholdelse af konteringsregler Revision af resultatopgørelsens poster Revision af balancens poster på revisionen af årsregnskabet Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Andre oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Øvrige erklæringer og regnskaber Eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v Lovpligtige oplysninger 26 2

3 1. Generelt Vi har i vores revisionsberetning om tiltrædelse som revisor redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisionens opgaver og ansvar. Det er Byrådets ansvar, at trufne dispositioner sker i overensstemmelse med gældende administrative love, regler og sædvanlig praksis. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revision og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser i forhold til ovenstående. Der udøves en fremadrettet revision, som understøtter Byrådets og ledelsens bestræbelser på at udvikle og effektivisere den kommunale virksomhed. Revisionen udføres i tæt samarbejde med såvel kommunens ledelse som medarbejdere. Det tilstræbes at imødegå og rette eventuelle fejl og mangler inden regnskabsafslutningen, således at bemærkninger så vidt muligt undgås. Revisionen er udført efter bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og er tilrettelagt under hensyntagen til reglerne i kommunens Principper for økonomistyring. Det er den kommunale ledelses ansvar at sikre, at mål, strategier og handlingsplaner for kommunen foreligger, og at der foretages resultatopfølgning. I den forbindelse har ledelsen ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne. Ved forvaltningen er kommunens ledelse forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er ledelsens ansvar at opbygge hensigtsmæssige administrative systemer og hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, samt at love og andre regler overholdes. Ledelsen tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. Det indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige økonomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et rigtigt regnskab (pålideligt), der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik samt danske revisionsstandarder og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved udførelse af Byrådets beslutninger. Revisionen udføres ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko samt på stikprøvebasis. Dette indebærer også, at ikke alle økonomiske ansvarsenheder besøges hvert år. Revisionen giver således ikke en fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler opdages, men kun en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler mv. opdages. 3

4 For så vidt angår forvaltningsrevisionen giver revisionen kun sikkerhed for, at vi på de forhold/områder, der er udvalgt til revision ikke har konstateret forhold, der afkræfter, at forvaltningen har været udøvet under skyldig økonomisk hensyntagen. 2. er på den udførte revision 2.1 Revisorerklæring Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegninger på årsregnskabet og refusionsopgørelser. Vi har forsynet årsregnskabet for 2010 samt refusionsopgørelser med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Vi har i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske hensyn. Det er vores vurdering, at kommunen har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. 2.2 Revisionens bemærkninger I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisor afgive revisionsbemærkninger, hvis revisionen mener: at regnskabet ikke er rigtigt, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, at udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Det er ofte en skønssag, hvorvidt et forhold er så væsentligt, at det medfører en revisionsbemærkning. For at vi afgiver en revisionsbemærkning, lægger vi derfor til grund, at forholdet ud fra vores professionelle vurdering, skal være af så væsentlig og/eller principiel karakter, at der kræves en politisk stillingtagen til forvaltningens respons på vores kritik. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger: Revurdering af ledighedsydelse efter aktivlovens 74C Vi har konstateret fejl med betydning for revurderingsgrundlaget i 14 ud af 32 gennemgåede bevillingssager. Fejlene kan henføres til, at der ikke er gennemført revurdering efter aktivlovens 74c rettidigt, og/eller grundlaget for revurderingen har ikke været tilstrækkeligt, herunder er der ikke sket opdateringer af ressourceprofilen. Fejlen har i 1 af bevillingssagerne haft refusionsmæssig betydning, idet ansøger er kommet i løntilskudsjob. For de øvrige sager kan fejlene få refusionsmæssig betydning, såfremt ansøger kommer i løntilskudsjob inden for 36 måneder fra det tidspunkt, hvor revurderingen skulle være afsluttet. 4

5 På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores opfattelse, at området ikke er administreret hensigtsmæssigt og betryggende, og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt. 2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger For så vidt angår opfølgning på bemærkninger vedrørende revisionen af indkomstoverførsler m.v. på det sociale område henvises til bilag Redegørelse for revisionen af kommunens forretningsgange, interne kontroller og it-anvendelse Kommunen har ansvaret for, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige administrative processer og interne kontroller. Ifølge styrelsesloven påhviler det revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Derudover er velfungerende administrative processer og interne kontroller det bedste værn mod såvel ubevidste som bevidste fejl og mangler i kommunens økonomiske forvaltning. Samtidig viser erfaringen, at ledelsens løbende fokus på risici og afdækning heraf og ikke mindst overholdelsen af interne regelsæt herom - er væsentligt for organisationens adfærd på området. 3.1 Risikostyring, herunder interne kontroller Kommunens tilrettelæggelse af de overordnede administrative processer og interne kontroller er beskrevet i kommunens Principper for økonomistyring med tilhørende bilag Definition af væsentlighed og risici i kommunen Det fremgår af Principper for økonomistyring at man skal etablere interne kontroller ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Det er imidlertid ikke nærmere defineret, hvad man fra kommunens ledelse betragter som væsentligt og risikobehæftet. Derfor er det vanskeligt at vurdere, om man decentralt lever op til dette krav. Vi vil derfor anbefale, at kommunen mere præcist definerer, hvad man opfatter som væsentligt og risikobehæftet i kommunen Risikostyring - dokumentation af risikovurdering og interne kontroller Fejl og mangler i regnskabsføringen, i overholdelsen af love og regler mv. samt i den økonomiske forvaltning kan være en følge af både ubevidste handlinger (egentlige fejl) og bevidste handlinger (svig). Især i forhold til bevidste fejl og mangler (besvigelser) kan det være vanskeligt at imødegå. Dette skyldes, at disse begås med fortsæt og, at gerningsmanden tænker i svagheder i de tilrettelagte processer og kontroller. 5

6 I forhold til ubevidste fejl og mangler, så opstår disse ofte i tilknytning til ændringer i organisationsstrukturer, systemer, regler og opgaver samt ved udskiftning af nøglepersoner. Det er næppe økonomisk hensigtsmæssigt at etablere et kontrolniveau, der giver fuld sikkerhed mod, at sådanne situationer aktualiseres, men det er efter vores opfattelse vigtigt, at kommunens ledelse konkret forholder sig til risici, der vurderes som væsentlige, samt til hvorledes - og i hvilket omfang risiciene skal imødegås - og dermed også, hvilke ressourcer, der skal bruges til dette. En sådan vurdering kan foretages på en systematisk og struktureret måde ved, at der udarbejdes oversigter over, hvad der kan gå galt i en given proces og at der derefter tages stilling til, om det er en risiko, man ønsker at løbe, eller man ønsker at bruge ressourcer på at undgå, at en given fejlmulighed aktualiseres. Oversigterne skal i fornødent omfang tilpasses ved ændringer i kommunens risikobillede. Kommunen udarbejder ikke i dag sådanne oversigter og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt de alment anerkendte kontroller giver det ønskede sikkerhedsniveau, som kommunens ledelse forventer og ønsker. Det er dog vores vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller som eksempelvis funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller. 3.2 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden En række af kommunens administrative procedurer er baseret på digitalisering (it). En væsentlig del af vores revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i forbindelse med disse forskellige systemer. Det er derfor vigtigt, at der er etableret en forsvarlig sikkerhed mod uberettigede ændringer i system og brugeropsætninger samt mod sletning og manipulation af de data, der befinder sig i de databaser, der knytter sig til systemerne. Vi har derfor foretaget en vurdering af sikkerheden i de konkrete it-systemer, som påvirker regnskabet (som i givet fald kan være fejlbehæftet). som repræsenterer en væsentlig værdi (som kan gå tabt). som er af væsentlig betydning for opgaveløsningen (da manglende tilgængelighed kan resultere i, at opgaven ikke kan løses). Vi har derfor foretaget gennemgang af de generelle it-kontroller for Ved generelle it-kontroller forstås i denne sammenhæng generelle foranstaltninger, som helt eller delvis er fælles for it-anvendelsen, og som er etableret med henblik på at sikre kommunens systemer, data og driftsafvikling. Gennemgangen af de generelle it-kontroller omfatter følgende områder: Ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen Drift af datacentre og netværk Applikationer anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse Adgang til systemer, data og faciliteter Systemer anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse. Vi har ved revisionen fokuseret på den administrative it-anvendelse, herunder den teknologiske infrastruktur (lokalnet, kommunikation, servere osv.) samt centrale og decentrale systemer og programmer til løsning af konkrete opgaver. Vurderingen har dog ikke berørt de systemer, som driftsafvikles hos KMD. For så vidt an- 6

7 går disse systemer, har vi i lighed med tidligere indhentet revisorerklæring fra KMD s revisorer om de generelle kontroller i tilknytning til disse systemer. Det er imidlertid vores vurdering, at det interne kontrolmiljø hos Fredericia Kommune på enkelte væsentlige områder bør styrkes, før de generelle it-kontroller kan anses for at være fuldt ud tilstrækkelige og effektive. Vi har anbefalet en generel sikring af, at det implementerede sikkerhedsniveau er i overensstemmelse med den ledelsesgodkendte it-sikkerhedspolitik. Vi har anbefalet, at der udarbejdes en risikoanalyse i forbindelse med it-anvendelsen på områderne fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Vi har anbefalet, at der etableres formaliserede procedurer for ændringshåndtering. Vi har anbefalet udbedring af en række tekniske kontrolsvagheder vedrørende adgangskontroller primært i infrastruktur og databaser, der kan have betydning for den basale sikkerhedsmæssige vurdering af applikationer og systemer, der drives internt i kommunen, herunder Prisme mv. Vi har, jf. ledelsens kommentarer, fået oplyst, at der er igangsat aktiviteter til at tage hånd om de ovennævnte problemstillinger. Det er vores vurdering, at ledelsen i it-afdelingen har igangsat væsentligt grundlæggende arbejde med informationssikkerhed, således at det sikres, at området administreres i henhold til den godkendte informationssikkerhedspolitik og retningslinjerne hertil. 3.3 Kapacitet og kompetence Efterlevelsen af de administrative processer og interne kontroller påvirkes af kapacitet og kompetence hos de ledere og medarbejdere, der skal udføre de konkrete handlinger. Der er givetvis særlig grund til at være opmærksom på dette i øjeblikket, hvor kommunen ønsker at reducere udgifterne og ikke mindst de administrative udgifter. Vi vil derfor anbefale, at kommunen ved fremtidige reduktioner i de administrative ressourcer overvejer mulige konsekvenser heraf for kommunens kontrolmiljø. 3.4 Gennemførelse af uanmeldte beholdningseftersyn Beholdningseftersynet har til formål at efterprøve, hvorvidt kommunens administration af likvide beholdninger og værdipapirer varetages i overensstemmelse med kommunens forretningsgange. Beholdningseftersynet er i overensstemmelse med kommunens revisionsregulativ samt revisionsaftalen gennemført ved kommunens hovedkasse samt ved stikprøvevis besøg hos kommunens institutioner med egen likvidadministration. Det er herunder påset, at de likvide aktiver er undergivet en løbende afstemning, samt at endnu ikke bogførte likvidbevægelser er behørigt dokumenteret. Beholdningseftersynene har vist, at de likvide beholdninger og indeståender i pengeinstitutter var til stede på besøgstidspunktet, samt at berørte balanceposter var behørigt afstemt. Forretningsgangene i kasse- og bogføringsfunktionen vurderes ligeledes som værende betryggende. 7

8 I 2010 har vi gennemført beholdningseftersyn på hovedkassen på rådhuset den 2. december Det er generelt vores opfattelse, at der er gode administrative procedurer i forbindelse med administrationen af kasseområdet gennemgang af kommunens administrative processer og interne kontroller Det er vores overordnede vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller i form af funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller mv. Uden at dette har karakter af revisionsbemærkninger, så har vores gennemgang af processerne dog givet anledning til enkelte anbefalinger og forslag jf. ovenstående. 4. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen omfatter en vurdering af, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionen opdeles traditionelt i områderne: Område Vurdering (1) Udvikling Reference Økonomisk situation Økonomistyring Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet (1) Forvaltning under skyldig økonomisk hensyntagen er ikke et entydigt defineret begreb - og der er derfor heller ikke entydig referenceramme for, hvad kommunen skal leve op til. Derfor er en god vurdering kun udtryk for, at vi ved den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret forhold, der afkræfter, at forvaltningen har handlet under skyldig økonomisk hensyntagen. 4.1 Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet for Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet for Vurderingen omfatter følgende områder: Bæredygtig drift Er kommunen i stand til via driften at skabe et tilstrækkeligt resultat til planlagte anlægsinvesteringer og afdrag på lån? Overholder kommunen budgettet, så de budgetterede resultater opnås? 8

9 Udviklingen i kommunens likviditet. Ved vurdering af bæredygtig drift foretages en vurdering af regnskabsårets resultat på det skattefinansierede område. Tabel 1 (Beløb i mio. kr.) Regnskab 2010 Korrigeret budget 2010 Budget 2011 Indtægter i alt (skatter og tilskud) Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Renter Resultat ordinær drift - overskud Anlægsudgifter Resultat skattefinansierede område/underskud Afdrag på lån Underskud efter afdrag på lån Kilde: Fredericia Kommunes regnskab 2010 Et af Fredericia økonomiske resultatmål er at: Overskud på den ordinære drift skal udgøre mellem 50 og 100 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående tabel 1, er der i regnskabet for 2010 et overskud på den ordinære drift på 16 mio. kr. Dette resultatmål er således ikke opfyldt Likviditet Kommunens kassebeholdning udgjorde primo ,2 mio. kr. og ultimo ,3 mio. kr. Kassebeholdningen er således forringet med 13,5 mio. kr. Det er den gennemsnitlige kassebeholdning, der anvendes til likviditetsstyringen, og denne er i 2010 opgjort til 182 mio. kr Gældsforpligtelser Tabel 2 Langfristet gæld Kommunens langfristede gæld pr. borger hele kr. Fredericia Regionen Landet Langfristet gæld i alt Heraf ældreboliger Kilde: IM nøgletal 1. januar 2010 Tabellen ovenfor viser den langfristede gæld pr. indbygger i Fredericia, Region Syddanmark og kommuner i hele landet. Det fremgår af tabellen, at den langfristede gæld pr. indbygger i Fredericia Kommune er kr. og gennemsnittet i regionen er kr. Fredericia Kommunes langfristede gæld ligger over gennemsnittet for både Region Syddanmark og kommunerne i hele landet. Lån til ældreboliger ligger ligeledes over gennemsnittet for både region og hele landet. 9

10 Det skal dog bemærkes, at en stor del af kommunens låntagning vedrører Danmark C og jordforsyning Soliditet Egenkapitalen udgjorde ultimo mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo mio. kr. ifølge regnskabet. Egenkapitalen er forøget med 2,7 mia.kr. i forhold til 2009, hvilket hovedsageligt kan forklares med årets resultat og reguleringer til omkostningsregnskabet samt en væsentlig opskrivning af kommunens kapitalandel i Fredericia Spildevand A/S på ca. 2,9 mia. kr. (rensningsanlæg, spildevandsledningsnet m.v.) vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Som det fremgår af ovenstående tabel 1 har kommunen et overskud på den ordinære drift på 16 mio. kr. Kommunens målsætning for den ordinære drift er et overskud i størrelsesorden 50 til 100 mio. kr. Det oprindelige budget for 2011 udviser et positivt råderum på 13 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at den procentuelle udgiftsstigning i driftsudgifterne fra regnskab 2010, som udviser mio.kr til udgifterne i det oprindelige budget 2011, er beregnet til 0,6%, hvilket vurderes meget lavt. Kommunen har i 2010 et overskud på den ordinære drift på 16,0 mio. kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at finansiere kommunens anlægsudgifter og afdrag på lån. Det er vores vurdering, at kommunen fremadrettet kan komme i konflikt med kassekreditreglen, såfremt der ikke skabes den nødvendige sammenhæng mellem kommunens udgifter og indtægter, således at der ved den ordinære drift skabes likviditet minimum svarende til de budgetterede anlægsinvesteringer samt afdrag på lån. 4.2 Overordnet organisation og økonomistyring Kommunens økonomistyringspolitik er beskrevet i Principper for økonomistyring samt i bemærkningerne til kommunens budget. Bevillingsniveauet for driftsudgifter er fastsat på udvalgsniveau, således hvert udvalg har en nettobevilling. En nettobevilling omfatter udgifterne fratrukket indtægter. Driftsbevillinger Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget. Byrådet har fastsat, at bevillingsniveauet er på udvalgsniveau. Bevillingerne er opdelt i rammebelagte og ikke-rammebelagte områder. Serviceudgifter er rammebelagte. Alle øvrige udgifter er ikke rammebelagte. Anlægsbevillinger Byrådet giver anlægsbevillinger til hvert enkelt anlægsprojekt. Et anlægsprojekt må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. For større anlægsprojekter skal der tillige foreligge en betalingsplan. 4.3 Sparsommelighed Sparsommelighedsaspektet er udtryk for, hvorvidt kommunen anvender relevante ressourcer til løsningen af de kommunale opgaver, og hvorvidt kommunen fremskaffer disse efter en afvejning af pris og kvalitet. 10

11 4.3.1 Rejser, repræsentation og møder Ledelsen har givet udtryk for, at der er meget stor fokus på, at ikke mindst kommunens administrative og politiske ledelse udviser sparsommelighed ved gennemførelse af rejser, udførelse af repræsentative opgaver og ved afholdelse af møder og seminarer. Vi har ved gennemgang af repræsentationsudgifter ikke konstateret ekstraordinære udgifter. 4.4 Produktivitet og produktivitetsmålinger Produktivitetsmålinger betragter vi som en sammenstilling af målet for en serviceaktivitet udtrykt i kvantitative enheder med en ensartet kvalitet i forhold til de ressourcer, der har frembragt serviceaktiviteten udtrykt i forbrugte udgifter. Fredericia kommune arbejder løbende med en styrkelse af forholdet mellem service, aktivitet og økonomi. Kommunen deltager i den sammenhæng i benchmark-samarbejder med andre kommuner og søger derigennem at måle og optimere sit ressourceforbrug til opgaveløsningen på en række områder. 4.5 Effekt, fastsættelse af mål og evaluering Effektivitet betragter vi dels som evnen til at realisere opstillede mål for kommunens indsats, dels som arbejdet med at sikre en tilfredsstillende sammenhæng mellem indsats og faglige resultater (størst mulig samfundsnytteværdi for pengene). I forbindelse med budgetlægningen er der kun i begrænset omfang fastsat konkrete mål for de enkelte udvalgsområder. Vi finder såvel tilrettelæggelse som fastsættelsen af mål og evaluering som værdifulde i bestræbelserne for at fremme en effektiv ressourceanvendelse rettet mod de besluttede mål for aktiviteterne og anbefaler, at der i regnskabet foretages en mere detaljeret evaluering af fastsatte mål. 4.6 på den udførte forvaltningsrevision Det er vores overordnede konklusion, at forvaltningsrevisionen ikke på de områder vi har gennemgået har afkræftet, at kommunens forvaltning foregår under skyldig økonomisk hensyntagen. 5. Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Den juridisk-kritiske revision omfatter en vurdering af; hvorvidt de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har i den sammenhæng påset overholdelsen af følgende administrative love og regler: Regelsæt Udvikling Reference Lov om Kommunernes styrelse Byrådets- / fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler

12 Låneregler herunder kassekreditreglen Deponeringsregler Anbringelse af likviditet Statsrefusion Politiker- og medarbejderbeskatning Momsregler Lov om Kommunernes styrelse Lov om kommunernes styrelse fastsætter regler for Byrådet og udvalgenes varetagelse af kommunens anliggender, den økonomiske forvaltning mv. Vi har ved gennemlæsning af Byrådets beslutningsprotokol samt visse punkter i udvalgenes beslutningsprotokol kontrolleret overholdelse af den kommunale styrelseslov. Vi har endvidere i forbindelse med vores revision eksempelvis stikprøvevis kontrolleret vederlag til Byrådet. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.2 Byrådets/fagudvalgenes beslutninger I forbindelse med vores revision, eksempelvis lønrevision, årsrevision og forvaltningsrevision har vi stikprøvevis kontrolleret, at beslutninger fra Byrådet, økonomiudvalg og de stående udvalg er overholdt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.3 Bevillingsregler Vi har indhentet kommunens bevillingsregler, der fremgår af henholdsvis Principper for økonomistyring samt bilag hertil og kommunens budget for året Drift I Fredericia Kommune gives bevillingerne som nettorammer til udvalgene. Fagudvalgene kan frit disponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti inden for udvalgets område. Fredericia Kommune har 10 bevillingsområder jf. nedenstående: Økonomiudvalget Teknisk Udvalg Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Udvalget for Erhverv, Innovation og Strategi Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Beredskabskommissionen 12

13 For de enkelte udvalg kan driftsresultatet opgøres således: Tabel 3 Udvalgsopdelt regnskabsopgørelse Udvalg/mio. kr. Forbrug 2008 Forbrug 2009 Opr. Budget 2010 Indtægter Korr. Budget 2010 Forbrug 2010 Afv. Korr. budget 2010 Opr. Budget 2011 Økonomiudvalget Udgifter Økonomiudvalget Teknisk Udvalg Sundhedsudvalget Miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Beredskabskommissionen Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Erhverv, Innovation og Strategiudvalg Udgifter i alt Kilde. Kommunens budget og regnskab Samlet set viser tabel 3, at der er en god sammenhæng mellem korrigeret budget og faktisk forbrug for Der er en merindtægt på Økonomiudvalgets område på 8 mio. kr., og der er et mindreforbrug på Socialudvalget område på 5 mio. kr. Isoleret set er der et merforbrug på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område på 1 mio. kr. hvortil der ikke er søgt tillægsbevilling Anlæg Vi har som en integreret del af årsregnskabsrevisionen stikprøvevis revideret kommunens anlægsregnskaber og har endvidere revideret og påtegnet regnskaberne i det omfang, det har været påkrævet. Der har i 2010 været et realiseret forbrug til anlæg på 115,3 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Gennemgangen af anlægsområdet har ikke givet anledning til bemærkninger Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Ovenstående indebærer, at årets resultat af de enkelte forsyningsvirksomheder overføres til en særlig konto i kommunens balance, som løbende udtrykker mellemværendet med kommunen. 13

14 Spildevandsforsyningen er udskilt fra kommunens bogføring og er overgået til et selskab pr. 1. januar Opgørelse af mellemværende med forsyningsområdet kan opgøres således: Tabel 4- mellemregning forsyningsvirksomheder Virksomhed Mellemværende Spildevand forsyningen til gode -48,9 Renovation kommunen til gode 3,8 Lossepladsens tilgodehavende -21,3 Netto- forsyningsvirksomhederne til gode 66,4 Kilde: Kommunes regnskab 2010 Netto har Fredericia Kommune en gæld til forsyningsområdet på 66,4 mio. kr. Vandforsyningens tilgodehavende på 48,9 mio. kr. afvikles over en periode på 10 år i overensstemmelse med regnskabsreglerne om mellemværende med forsyningsvirksomheder. Det er vores vurdering, at administration af forsyningsområdet sker i overensstemmelse med gældende regler og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes forretningsgange. 5.4 Låneregler Kommunen har i 2010 optaget lån for i alt 60 mio. kr. Faktisk låneramme er ultimo 2010 opgjort til 43 mio. kr., jf. kommunens note 6 til regnskabet. Vi har gennemgået kommunens opgørelse af lånerammen for 2010 med henblik på at påse, at der er den fornødne dokumentation for låneoptagelsen. Det er vores opfattelse at lånereglerne generelt er administreret i henhold til gældende regelsæt. Det er dog vores opfattelse, at for meget hjemtaget lån i forhold til endelig opgjort låneramme bør afregnes umiddelbart herefter. Faktisk låneramme er ultimo 2010 opgjort til 43 mio. kr., jf. kommunens note 6 til regnskabet. Det er vores opfattelse, at for meget hjemtaget lån i ,5 mio. kr. burde være afregnet i regnskabsåret 2009, jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser Kassekreditreglen I henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser skal kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, der altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. 14

15 Pr. udgangen af 2010 opfylder kommunen denne regel, da den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv for hele Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2010 har udgjort 182 mio. kr. 5.5 Deponeringsregler Fredericia Kommune har ultimo 2010 registreret en samlet deponering på i alt 2,4 mio.kr Ifølge forvaltningens opgørelse skulle deponeringskontoen udvise ca. 25 mio. kr. ultimo Deponeringen vedrører modtagne midler fra kvalitetsfonden til anlægsinvesteringer inden for borgernære serviceområder. Disse områder omfatter dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet. Kommunen har ikke foretaget deponeringer i henhold til retningslinjerne. Kvalitetsfondsmidlerne er ultimo 2010 ikke registreret på en særskilt konto i et pengeinstitut og er heller ikke korrekt bogført i henhold til budget og regnskabssystem for kommuner. Det er påset, at deponeringen er foretaget primo 2011 i henhold til gældende retningslinier 5.6 Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Fredericia Kommune havde ultimo 2010 en kassebeholdning på -11,3 mio. kr. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Kommunens likvide midler er anbragt i overensstemmelse med anbringelsesreglerne. 15

16 5.7 Områder med statsrefusion Tabel 5 Område/mio. kr. Udgifter Refusion Ref. Pct Tilbud til børn og unge med særlige behov 102,6-1,6 1, Tilbud til ældre og handicappede 418,0-1,7 0, Tilbud voksne med særlige behov 206,0-16,9 8, Tilbud til udlændinge 6,9-4,1 59, Førtidspensioner og personlige tillæg 297,2-113,2 38, Kontante ydelser 557,0-238,7 42, Revalidering 185,3-102,8 55, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 88,1-54,4 61,7 I alt 1.861,1-533,4 28,7 Kilde: Kommunens bogføring Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion. Disse fremgår blandt andet af bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen). Det fremgår heraf blandt andet, at der inden for en årrække, er krav om revision af personsager inden for alle områder, hvor der kan hjemtages statsrefusion, uanset antallet af sager og beløbenes størrelse. Herved fremgår det også, at revisor i enkelte år kan fravælge revision af personsager inden for nogle af områderne. For fleksjobområdet er der herudover særligt skærpende krav, idet der skal foretages revision af 50% af alle sager på området. Med dette udgangspunkt har vi revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud. Der er ligeledes fastlagt særlige krav til rapportering til ressortministerierne, af resultaterne af revisionen for områder med statsrefusion og tilskud, hvilket også fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Herunder er der krav til detaljeringsgraden for rapportering af revisionens grundlag og resultater. Dette fremgår af Bilag 1 til denne beretning Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Sagsrevision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der varetages i Fredericia Kommune, kan vi konkludere, at størstedelen af områderne som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for de anførte områder Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne i 2010, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. 16

17 Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder foreligger afstemt. Vi kan konkludere, at størstedelen af områderne som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for de anførte områder. 5.8 Politikker og medarbejderbeskatning Vi har som et led i vores revision af kommunens lønudgifter påset, at skattelovgivningens krav til indeholdelse og indberetning af skatter er overholdt. Vores gennemgang har ikke givet anledning til anbefalinger. 5.9 Momsregler Vi har påtegnet saldoopgørelsen af momsrefusion vedrørende købsmoms ultimo 2010 uden forbehold. Fredericia Kommune har i 2010 modtaget 134,4 mio. kr. i momsrefusion. Der sondres i det kommunale budget- og regnskabssystem mellem to former for moms: Registreret moms, dvs. moms der afregnes med toldvæsenet i forbindelse med momsregistreret virksomhed i kommunen Købsmoms, dvs. moms der indgår i momsrefusionsordningen Registreret moms er den moms, som skal afregnes med SKAT, som bl.a. vedrører forsyningsvirksomhederne. Købsmoms anvendes her som betegnelse for den moms, som kommunerne betaler ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret virksomhed i kommunerne. Ud over udgifter på de momsbærende arter kan kommunerne anmelde en procentdel af visse betalinger og tilskud til refusion under refusionsordningen. Det er vores opfattelse, at områderne med momsrefusion og registreret moms varetages efter der gældende regler. 17

18 5.10 på revisionen af overholdelse af love og regler Ud over vores bemærkninger til deponerings- og låneregler er det vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 6. Redegørelse for revisionen af årsregnskabet Revisionen af årsregnskabet omfatter en vurdering af, hvorvidt regnskabet er rigtigt dvs. hvorvidt regnskabet, ud fra en væsentlighedsbetragtning, indeholder de oplysninger - samt overholder de principper for indregning og måling - der fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regelsæt Udvikling Reference Overholdelse af formkrav til årsregnskabet Konteringsregler Balanceposter Eventualrettigheder og forpligtelser Oversigter Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2010 Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskab Korrigeret budget Resultat af det skattefinansierede område (underskud) 99,8 113,1 Resultat af forsyningsvirksomhederne (overskud) 3,8 2,8 Balancesum 5.579,8 Egenkapital 3.892,3 6.2 Regnskabsskemaer, oversigter og afvigelsesforklaringer Det reviderede årsregnskab omfatter: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 18

19 Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber Anvendt regnskabspraksis Omkostningsbaseret Balance Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er vores vurdering, at årsregnskabet indeholder de lovkrævne elementer, og at obligatoriske opstillingskrav, er opfyldt. 6.3 Overholdelse af konteringsregler Budget- og regnskabssystemet indeholder reglerne om den kommunale kontoplan. Kommunens konteringspraksis er således afgørende for målingen af udgifternes størrelse og art, herunder på enkeltområder samt for korrekt hjemtagelse af statsrefusion, momsrefusion mv. Vi har ved stikprøver revideret, hvorvidt denne kontoplan med tilhørende konteringsvejledninger er overholdt, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af såvel indtægternes og udgifternes art og størrelse på enkeltområder samt af aktivernes og passivernes art og værdi. Revisionen har vist, at kommunens konteringspraksis er sket i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemets regler herfor. 6.4 Revision af resultatopgørelsens poster Vi har i nedenstående tabel foretaget en analytisk gennemgang af udvalgte udgifts- og indtægtsområder Lønninger og vederlag Lønrevisionen er udført ved besøg i kommunens centrale løn- og personaleadministration. Den gennemsnitlige udgift kan opgøres som følger (inkl. forsyningsvirksomheder): Antal ansatte Samlet lønudgift (mio. kr.) Gennemsnitlig udgift (t.kr.) Stigningen i den gennemsnitlige lønudgift fra 2009 til %. 19

20 Ifølge KL s budgetvejledning var der en forventet stigning på 3,4% fra 2009 til Den gennemsnitlige stigning i kommunens gennemsnitslønninger kan blandt andet forklares ved, at kommunen i året har reduceret antallet af medarbejdere på områder med lavere gennemsnitslønninger. Ved revisionen af lønninger og vederlag har vi: stikprøvevis gennemgået udbetalte lønninger og nyansattes lønmæssige indplaceringer, gennemgået lønninger inden for forskellige overenskomst- og aftaleområder, påset, at vederlag til borgmester og udvalgsformænd samt vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere har vi påset, at der er foretaget afstemning af de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv., ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag er afregnet og afstemt. Revisionen af lønninger og vederlag har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Overførsler til personer Overførsler til personer er primært revideret i tilknytning til sagsrevisionen på områder med statsrefusion. Revisionen af overførsler til personer har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Tjenestemandspensioner Området er revideret i forbindelse med revision af løn og gager samt ved vores analyse af regnskabet herunder vores gennemgang af ind- og udbetalinger af tjenestemandspensioner i driftsregnskabet. Revisionen af tjenestemandspensioner har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Statsrefusion Gennemgangen af endelige opgørelser vedrørende statsrefusion har ikke givet anledning til bemærkninger Skatter, tilskud og udligning Revision af dette område er foretaget ved regnskabsanalytisk revision. Vedrørende indkomstskat er der for 2010 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlag. For 2008 og 2009 blev der taget udgangspunkt i henholdsvis det selvbudgetterede og det statsgaranterede. Revisionen af skatter, tilskud og udligning har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger Finansielle udgifter og indtægter Regnskabsposten er revideret i forbindelse med vores revision af beholdningskonti. Revisionen af finansielle udgifter og indtægter har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger. 20

21 6.5 Revision af balancens poster Ultimo 2009 Mio. kr. Ultimo 2010 Materielle anlægsaktiver 1.848, ,8 Grunde til videre salg 297,5 306,3 Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle omsætningsaktiver 86,7-151,4 Finansielle anlægsaktiver 624, ,2 Egenkapital , ,3 Hensatte forpligtelser -274,3-262,2 Langfristede gældsforpligtelser , ,0 Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita -6,3-4,6 Kortfristede gældsforpligtelser -351,7-318,8 Anmærkning: Positive tal = Aktiver Negative tal = Passiver 0,0 0,0 Fra og med regnskabsåret 2010 er det gjort frivilligt, om kommunerne vil udarbejde omkostningsregnskab. Dog skal der udarbejdes en omkostningsbaseret balance. Kommunerne skal fortsat udarbejde et anlægskartotek med angivelse af til- og afgange samt afskrivninger på aktiver. Endvidere skal der fortsat foretages en aktuarmæssig beregning hvert 5 år vedr. pensionsforpligtelsen. Fredericia Kommune har valgt ikke at udarbejde omkostningsregnskab på ordinær drift Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Vi har påset, at kommunen har foretaget en korrekt ajourføring af kommunens anlægskartotek i forhold til tilgange, afgange og andre ændringer vedrørende kommunens fysiske anlægsaktiver. Det er kontrolleret, at der er foretaget korrekt registrering af disse ændringer i kommunens bogføring i forhold til aflæggelse af balance og anlægsoversigt. 21

22 Det er vores vurdering, at posterne er indregnet, værdiansat og præsenteret i overensstemmelse med Budgetog Regnskabssystemet for kommuner. Der foreligger ikke dokumentation for kommunens særskilte vurdering af - og argumentation for, hvorvidt der - for så vidt angår udgifter afholdt i tilknytning til eksisterende ejendomme er tale om forbedringer eller vedligeholdelse. Vi vil anbefale kommunen, at der fremover udarbejdes et notat herom, hvori kommunen dokumenterer sin stillingtagen hertil. Vi skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at en eventuel salgsværdi af ejendommene vil kunne afvige væsentligt i forhold til de værdier, der fremgår af balancen Finansielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale samt indregnet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer, herunder at der er foretaget nedskrivning af forventede tab på tilgodehavender, og at det er påset, at indskud i Landsbyggefonden er nulstillet. Endvidere er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder mv., som kommunen fører regnskab for, er rigtigt opgjort. Kommunens andelsbeviser og ejerandele i 60 selskaber er påset korrekt optaget i balancen. Det er vores vurdering, at posterne er indregnet, værdiansat og præsenteret i overensstemmelse med Budgetog Regnskabssystemet for kommuner Omsætningsaktiver Det er påset, at kommunens fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i balancen og omkostningsregistreringen i overensstemmelse med kommunens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Der er stikprøvevis foretaget kontroller af korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt. Det er påset, at kommunens beholdning af obligationer mv. er optaget i overensstemmelse med ekstern dokumentation. Det er vores vurdering, at posterne er korrekt optaget og periodiseret i kommunens årsregnskab for Hensatte forpligtelser Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer skal der minimum hvert 5. år foretages en ny aktuarmæssig beregning. Pensionsforpligtelsen er reguleret med de bevægelser, der har været i

23 Vi har vurderet, at grundlaget for kommunens pensionsforpligtelser er i overensstemmelse med Indenrigsog Sundhedsministeriets retningslinjer Gældsforpligtelser, herunder mellemregningskonti Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er rigtigt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Kommunens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse med disse afstemninger er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om gamle poster, men at udvisende på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet. Det er vores vurdering, at gældsposterne er korrekt optaget i kommunens årsregnskab for 2010, og at der generelt er gode procedurer for opfølgning og afstemning af statuskonti. Vi har dog konstateret, at der ultimo 2010 henstår mellemregningskonti, der indeholder poster af ældre dato. Vi skal derfor henstille, at der sker en gennemgang af disse konti med henblik på, at posterne udlignes Egenkapital Vi har påset, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget- og Regnskabssystemets regler. Det er vores vurdering, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt. 6.6 på revisionen af årsregnskabet Da ingen af de fundne fejl - hverken hver for sig eller tilsammen - er væsentlige, er det vores konklusion, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomiske resultat, økonomiske stilling pr. statusdagen og de finansielle strømme opgjort og præsenteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner Regnskabsforklaringer Styrelsesloven fastsætter direkte, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Vi finder, at Fredericia Kommunes bemærkninger til årsregnskabet for 2010 generelt opfylder lovens krav. 6.7 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Det er i den kommunale styrelseslovs 45 fastsat, at kommunens årsregnskab skal være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Vi finder, at Fredericia kommune opfylder styrelseslovens

24 6.8 Andre oplysninger Af andre oplysninger til årsregnskabet skal fremgå en personaleoversigt, redegørelse for udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. Vi finder at Fredericia Kommune opfylder ovennævnte krav til årsregnskabet. 7. Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet erklæring fra ledelsen om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet. Erklæringen omfatter årsregnskabets indhold, herunder oplysninger om pantsætninger sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, og besvigelser mv. Gennemgang af regnskabserklæringen har ikke givet anledning til bemærkninger. 8. Øvrige erklæringer og regnskaber Oversigt over reviderede og påtegnede regnskaber: Børnehaven Arken Agerkrogen Børnehuset Bøgeskov Erritsø børnehave Klokkefrøen Pelikanen Randalgård Dansk Røde Kors Børnehaven i Taulov Børnehaven Røde Kors, Skansevej Børnehaven 3F Restafregning 2. halvår vedr. boligydelses- og beboerindskudslån Endelig restafregning af refusion af udgifter til sociale ydelser i regnskabsåret Endelig afregning, statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Restafregning flaskehalsindsatsen Restafregning jobcentre Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret Opgørelse over uforbrugte midler 2009 for de lokale beskæftigelsesråd Tilskud til drift af musikskoler Endelig afregning 2009, Særligt dyre enkeltsager 8.1 Eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v. Oversigt over reviderede og påtegnede eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v.: Erklæringer BOSSINF vedr. støtte til boliger for yngre handicappede Erklæring om kommunens indberetning og erklæring i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 (el- og varmeforsyningsvirksomheder mv.) 24

25 Projekter Metodeudvikling vedr. tilbud til unge psykisk syge for perioden 1/ til 31/ Helsefondsprojektet Dobbeltdiagnose Brobyggerprojektet 1/ / Samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer i nye praksisfællesskaber Videreuddannelse af folke- og skolebibliotekarer Udvikling af metoder til personlig afklaring og praktisk aktivering af socialt udsatte (META) 2008 Helhedsindsats overfor kontanthjælpsmodtagere med alkoholmisbrug Kommunepuljen FREM Bofællesskabet Prinsessegade Hvordan spotter fagpersoner ældre menneskers selvmordsadfærd Q-projektet, rådgivning og støttegrupper til kvinder i behandling Akademiet for udvikling af personer med særlige kompetencer Ude af misbrug - ind på arbejdsmarkedet Projekt Udvikling af væresteder i Danmark Udvikling af projektansøgning med nye tiltag til en øget synliggørelse Respekt 7000, journal Kvalitetsforbedring af frivillighedscenterets kerneydelser til de frivillige sociale foreninger (PUF) Projekt Integration sundhedsfremme og styrkelse af det daglige arbejde på FrivilligCenteret LVS Opgradering af Udsatte Legene LVS Konsulentstøtte Dansk væresteds Idræt Brugerorganisationen SVID (overført beløb) Brugerorganisationen SVID drift konsulentstøtte Fra udsat til værdsat Brugernes Væresteder Driftstilskud til Landsforeningen af Væresteders konsulentstøtte til væresteder (tillægsbevilling) for perioden 1. september 2009 til 31. december 2009 Havnecafeen, et fristed for de svageste misbrugere Landsforeningen af væresteder, konsulentfunktioner Kun for mænd, fiskeklub Ældres livsmod Sundhedsprojektet Eksterne regnskaber Fredericia udsmykningsfond Frivilligcenter Fredericia Fredericia Feriefond Ungdommens studiefond UU-lillebælt Revisionspåtegnede legatregnskaber Brdr. Schüttens Legat Brdr. Hans Thomsen og Andreas Thomsens Legater Kgl. Vejer og måler, mægler K.J.G. Mortensen og hustrus legat - og mægler W. Brøchner-Mortensen og hustrus legat samt Kaptajn Jens Møllers Mindelegat Kreaturexportør Jens Holm og Hustru Maren, født Henriksens legat til fordel for fattige syge i Taulov Sogn Kreaturexportør Jens Holm & Hustrus legat Fredericia Understøttelsesforening Anne Schmidts legat 25

26 9. Lovpligtige oplysninger I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse: at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. København, den 1. august 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bo Colbe statsautoriseret revisor 26

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007 Tomsagervej 3 8230 Aabyhøj Tlf.: 8746 5500, Fax: 8746 5501 E-mail: aarhus@kr.dk ODDER KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende revision for regnskabsår 2007

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-107) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side 162 189) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere