Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune"

Transkript

1 Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7.

2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER Indledning Formål Bilag Revision BUDGET, BEVILLING OG REGNSKAB Økonomi- og Indenrigsministeriets krav Budgetlægning Bevillings- og budgetkontrol Anvisning, attestation og bilagsbehandling Regnskabsføring Regnskabsaflæggelse Anlægsregnskaber Afstemninger Eksterne regnskaber Revision Offentliggørelse LIKVIDITET Indledning Kassefunktioner Anbringelse og sikring af midler Konti i pengeinstitutter Låneoptagelse Leasing/leje Postindgang Notering af transporter ANVENDELSE AF IT FORTEGNELSER Garantiforpligtelser og eventualrettigheder ANDRE BESTEMMELSER Opbevaring og registrering af midler Forsikringsforhold Arkiv Indkøbspolitik IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OVERSIGT OVER BILAG OG KOMPETENCER...11 Side Side 2

3 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER 1.1 Indledning Gyldighedsområde I henhold til styrelseslovens 42, stk. 7, fastsætter Middelfart Byråd hermed følgende regulativ for den virksomhed, som hører under Byrådets regnskabsområder. Regulativet gælder også for eksterne virksomheder eller institutioner, hvor kasse- og/eller regnskabsfunktioner varetages af kommunen. Følgende regelsæt ligger til grund for regulativet: Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner Byrådet skal godkende ændringer til regulativet. kan godkende redaktionelle - og konsekvensrettelser, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regulativet. Regulativet understøttes af bilag, jf. afsnit Formål Formål Regulativ og bilag har til formål at sikre : Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi Korrekt og hensigtsmæssig administration af kommunens kasseog regnskabsføring Præcisering af såvel budgetansvar som ledelsesansvar Et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko. Regulativet skal også sikre, at Økonomiudvalget får indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold. Side 3

4 1.3 Bilag Inden for regulativets rammer udarbejder Økonomiafdelingen bilag med uddybende regelsæt i det omfang det er fastsat i regulativet eller i øvrigt skønnes hensigtsmæssig. Bilagene udarbejdes i samarbejde med kommunens forvaltninger og afdelinger. Regulativet opdelt i to niveauer Godkendelse Regulativet indeholder to niveauer: 1) Regulativet - indeholder de overordnede bestemmelser for kommunens regnskabsområder. 2) Bilag, som opdeles i to kategorier med hver sin retsvirkning : Regler, som er bindende og skal følges. Forretningsgange som er en beskrivelse af handlinger Hvem handler og hvordan handler vi i en given situation. Bilag godkendes i henhold til Oversigten over Bilag. vurderer, hvornår et bilag skal sendes til efterretning i Økonomiudvalget. Direktørerne skal på deres område kontrollere, at de fastsatte regler og forretningsgange overholdes. Oversigten over bilag indeholder også politikker godkendt af Byrådet. 1.4 Revision Underretning af revisionen Økonomiafdelingen sender regulativet med tilhørende bilag til kommunens revision. Økonomiafdelingen underretter også revisionen om alle ændringer, før de træder i kraft. Side 4

5 2 BUDGET, BEVILLING OG REGNSKAB 2.1 Økonomi- og Indenrigsministeriets krav Minimumskrav Budgettet og regnskabet udarbejdes i en form, der opfylder Økonomiog Indenrigsministeriets krav. 2.2 Budgetlægning Godkendelse Budgetlægningen Økonomiudvalget godkender regler og tidsplan for den årlige budgetlægning. Økonomiafdelingen fører tilsyn med, at udvalgene og forvaltningerne overholder retningslinierne. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgange og tidsplan for budgetlægningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger. 2.3 Bevillings- og budgetkontrol Bevillings- og budgetkontrol Budgetkontrol Tillægsbevilling Økonomisk decentralisering De nærmere bestemmelser for bevillings- og budgetkontrol fremgår af det vedtagne budget og af de regler, som er godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiafdelingen udarbejder regler for bevillings- og budgetkontrol herunder sagsgange for tillægs- og anlægsbevillinger. Økonomiafdelingen udarbejder regler for økonomisk decentralisering. 2.4 Ledelsestilsyn og varemodtagelse Godkendelse Rettigheder og forpligtelser omkring ledelsestilsyn er en naturlig del af lederrollen. Ved ansættelse på institutionsleder-/afdelingschef niveau eller højere, får lederen automatisk tildelt ledelsestilsyn inden for sit område. Alle nyansatte ledere skal besøge Økonomiafdelingen, hvor de bl.a. bliver præsenteret for Kasse og Regnskabsregulativet, herunder instrueret i procedurer for ledelsestilsyn. Referat fra mødet arkiveres i kommunens ESDH-system. Ledere med ledelsestilsyn godkender under hvilken form og hvilke af kommunens ansatte, der kan varemodtage inden for nærmere angivne områder. Side 5

6 Varemodtagelse Ledelsestilsyn De personer der kan varemodtage har ansvaret for at godkende regnskabsbilag til betalingseffektuering. Personer med ledelsestilsyn har ansvaret for, at der er bevillingsmæssig dækning, at der er hjemmel i gyldig beslutning og at attestationsreglerne er overholdt. Økonomiafdelingen udarbejder regler for udførelse af ledelsestilsyn og varemodtagelse. 2.5 Regnskabsføring Styring / Registrering Anlægsaktiver Varemodtagelse og bogføring. Opbevaring af bilag Intern revision Regnskabssystemets funktioner styres af Økonomiafdelingen. Regnskabet baseret på elektronisk fakturering og -bilagsopbevaring. Anlægsaktiver registreres i et anlægskartotek efter principper for anvendt regnskabspraksis, som godkendes af Byrådet. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgang for varemodtagelse og bogføring. Manuelt modtagne regnskabsbilag skal opbevares på forsvarlig måde og kassation skal ske i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgang for arkivering af manuelle bilag. Økonomiafdelingen gennemfører intern revision og udarbejder forretningsgang herfor. Alle har pligt til at være behjælpelige ved revisionen. 2.6 Regnskabsaflæggelse Regnskabsaflæggelsen Økonomiudvalget godkender de nærmere retningslinier og tidsplan for aflæggelse af årsregnskab. Økonomiafdelingen kontrollerer, at udvalgene og forvaltningerne overholder retningslinierne. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgang og tidsplan for regnskabsaflæggelsen. 2.7 Anlægsregnskaber Anlægsregnskaber Ved større anlægsarbejder skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Beløbsgrænsen er fastsat i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgang for, hvordan anlægsregnskaber aflægges. Side 6

7 2.8 Afstemninger Afstemninger Som minimum skal alle statuskonti afstemmes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Pengekonti afstemmes løbende. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgange for afstemning af øvrige statuskonti. 2.9 Eksterne regnskaber Regnskabsføring for eksterne virksomheder / institutioner Der skal altid foreligge en skriftlig aftale, hvis kommunen fører regnskab eller udfører andre regnskabsmæssige opgaver for eksterne virksomheder/institutioner. Aftalen skal fastlægge relationerne mellem virksomheden/institutionen og kommunen, herunder gensidige forpligtelser og ansvar Revision Afgivelse af regnskab Revisionsberetning Det godkendte årsregnskab afgives til revisionen inden for den tidsfrist, som er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgang for håndtering og besvarelse af revisionsberetninger Offentliggørelse Offentliggørelse Offentliggørelse af budget og regnskab sker i henhold til gældende bestemmelser. 3 LIKVIDITET 3.1 Indledning Økonomisk politik og Finansiel strategi Regulativet omkring likvide midler omfatter fire forskellige elementer som hver for sig løbende bliver kontrolleret i Økonomiafdelingen: Kasserne med kommunens kontantbeholdninger Konti i pengeinstitutter Investering af kommunens likvide midler Kommunens låntagning Side 7

8 Der henvises til kommunens Økonomisk politik og Finansiel strategi, som vedtages af Byrådet. Politikken danner rammerne for, hvordan vi styrer risici omkring investering og finansiering, og beskriver regler for, hvem som kan håndtere risiciene. har ansvaret for at den løbende forvaltning af kommunens midler holder sig inden for rammerne af kommunens Økonomiske politik og Finansielle strategi. 3.2 Kassefunktioner Indbetalinger Kasseforskud Brug af betalingskort Der oprettes kassefunktioner i Borgerservice til indbetalinger for pas, kørekort samt andre udstedte attester m.v. Økonomiafdelingen udarbejder retningslinier for kassefunktionen. Økonomichefen kan i særlige tilfælde godkende et kasseforskud til institutioner der har behov for dette. Økonomiafdelingen udarbejder retningslinier omkring brugen af betalingskort, som godkendes af Økonomiudvalget. 3.3 Anbringelse og sikring af midler Anbringelse af likvide midler Overskydende likvide midler indsættes på konto i pengeinstitut i kommunens navn eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser. De nærmere regler fremgår af den vedtagne Økonomisk politik og Finansiel strategi. 3.4 Konti i pengeinstitutter Oprettelse og nedlæggelse af konti er sammen med Økonomichefen bemyndiget til at oprette og nedlægge konti i pengeinstitutter, og bestemme hvilke personer der i forening er berettiget til at disponere. 3.5 Låneoptagelse Låneoptagelse I overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse godkender Byrådet optagelse af lån på kommunens vegne med respekt for den låneramme der er fastlagt i lånebekendtgørelsen. Side 8

9 3.6 Leasing/leje Leasing og leje Leasingaftaler indgås under iagttagelse af lånebekendtgørelsen. Økonomiafdelingen udarbejder nærmere retningslinier for leasing og leje. 3.7 Postindgang Registrering af værdiforsendelser Værdiforsendelser Postforsendelser åbnes både centralt og decentralt og der føres kvitteringslister over værdiforsendelser. Økonomiafdelingen udarbejder forretningsgange for værdiforsendelse og postmodtagelse. 3.8 Notering af transporter Transporter Økonomiafdelingen foretager notering af alle transporter i leverandørers tilgodehavender ved kommunen. 4 ANVENDELSE AF IT IT politik Kontrol og afstemning IT-systemer udarbejder sikkerheds- og kontrolprocedurer i forbindelse med tilslutning og anvendelse af IT-systemer. Økonomiafdelingen udarbejder retningslinier for kontrol og afstemning vedrørende IT-systemer, herunder udbetaling. 5 FORTEGNELSER 5.1 Garantiforpligtelser og eventualrettigheder Garanti og eventualrettigheder Økonomiafdelingen skal foretage registrering af alle kommunens garantiforpligtelser og eventualrettigheder. Originalen opbevares i boks og journaliseres. Side 9

10 6 ANDRE BESTEMMELSER 6.1 Opbevaring og registrering af midler Opbevaring og registrering af midler for klienter Økonomiafdelingen sørger for at der udarbejdes regler for opbevaring og registrering af midler, der administreres for klienter, samt af midler og værdier tilhørende beboere på institutioner m.v. 6.2 Forsikringsforhold Forsikring Økonomiudvalget fastsætter nærmere retningslinier for kommunens forsikringsadministration, herunder mærkning af let omsætteligt udstyr. 6.3 Arkiv Arkiv De ansvarlige for det pågældende forvaltningsområde fører tilsyn med, at kommunens effekter opbevares på betryggende måde i arkiv. 6.4 Indkøbspolitik Indkøb For at sikre mest mulig kvalitet for pengene godkender Byrådet en indkøbspolitik. Pant i borgers ejendom 6.5 Pant Økonomiafdelingen udfærdiger forretningsgang for pant i borgers ejendom. 7 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT Regulativet træder i kraft samtidig med Byrådets godkendelse. Revideret maj 2012, på grund af ændrede kompetencer til godkendelse, nyt Økonomisystem, ny organisation og nye metoder. Side 10

11 8 OVERSIGT OVER BILAG OG KOMPETENCER BILAG Politikker: Økonomisk politik og finansiel strategi Byrådet Forsikringspolitik Byrådet Indkøbspolitik Byrådet IT-sikkerhedspolitik Byrådet HVEM GODKENDER Regler: Bevillings- og budgetkontrol, herunder sagsgange Økonomiudvalget for tillægs- og anlægsbevillinger Økonomisk decentralisering Byrådet 2.4. Ledelsestilsyn Principper for anvendt regnskabspraksis Økonomiudvalget Kassefunktion - Borgerservice Kassefunktion Institutioner Brug af betalingskort Økonomiudvalget 3.6. Leasing og leje 4.0. Kontrol og afstemning vedr. IT-systemer, herunder udbetaling Midler der administreres for klienter Opbevaring af registrering af midler for andre Forretningsgange: 2.2. Budgetlægning, herunder tidsplan Økonomiudvalget Varemodtagelse og bogføring Arkivering af manuelle bilag Intern revision 2.6. Aflæggelse af regnskab, herunder tidsplan 2.7. Aflæggelse af anlægsregnskaber 2.8. Afstemning af statuskonti, herunder afskrivninger Håndtering og besvarelse af revisionsberetninger 3.7. Værdiforsendelser og postmodtagelse 5.1. Pant i borgers ejendom Note: Økonomiafdelingen udarbejder bilag i samarbejde med forvaltningerne og afdelinger. Side 11

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere