Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14"

Transkript

1 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn Grøn el...6 Lokalvarmeværker...6 Miljøkortlægning af varmeværker...7 NRGi s net...7 Affaldshåndtering...8 Energiforbrug i egne bygninger...8 Grenåvej Mesballe...9 Energirådgivning og salg af energibesparende produkter/opvarmning...10 Energirådgivning...10 Erhvervsrådgivning...10 Biobrændsel...11 Energibesparende produkter/opvarmningsformer...11 Arbejdsmiljø...11 Omtalte bygninger/anlæg...13 April 2003 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 2 af 14

3 Ledelsens redegørelse Dette grønne regnskab er det fjerde grønne regnskab, NRGi udarbejder. Det grønne regnskab beskriver væsentlige miljø- og arbejdsmiljøforhold hos NRGi, og indeholder desuden overordnede visioner, mål og målsætninger på miljøområdet. Det grønne regnskab tilvejebringer dataopgørelser og opnåede resultater og forventninger til fremtiden. NRGi har et godt indarbejdet kvalitetsstyringssystem, der er certificeret efter DS/EN ISO 9001:2000. Som en naturlig følge heraf er det besluttet at følge kvalitetsstyringssystemet op med et miljøledelsessystem, der skal certificeres efter DS/EN ISO Dette arbejde er intensiveret i 2003, og i december måned er miljøcertifikatet for Ørum Lokalvarmeværk overrakt af Dansk Standard. Arbejdet med miljøforbedringer vil fortsætte i 2004 og det er hensigten, at andre relevante dele af organisationen med tiden ligeledes skal miljøcertificeres. NRGi er ikke underlagt lovgivningen, hvor vi er forpligtet til at aflægge et grønt regnskab, og dette regnskab er således heller ikke underlagt revisionspligt. NRGi har opstillet visioner, målsætninger og politik på miljøområdet, idet vi som virksomhed har gjort os klart, at vi har en miljømæssig forpligtelse over for det omgivende samfund og overfor kommende generationer. Det er NRGi s vision at arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen fra energiforsyning. For at opfylde visionen vil NRGi opstille en række delmål, der vil fungere som pejlemærker i koncernens udvikling. Detaljerede og operative mål fastsættes årligt med nedenstående ledetråde. På miljøområdet har NRGi følgende delmål Have fokus på miljøet og miljøforbedringer ved til stadighed at vedligeholde og udvikle et miljøledelsessystem sådan at det eksisterende kvalitetsstyringsystem udbygges til også at omfatte miljøledelse efter DS/EN ISO standarden. I 2003 blev Ørum Lokalvarmeværk miljøcertificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO og der er med udgangspunkt i Ørum Lokalvarmeværk opstillet miljøhandlingsplaner. Der findes således en miljøhandlingsplan for regulering af Cadmium i spildevand, kontrol med tilsætning af spædevand og registrering af affald. Kvalitets- og miljøpolitik Ledelsen har ansvaret for at sikre, at de fornødne ressourcer til at leve op til de stillede mål og miljø- og kvalitetskrav, stilles til rådighed. Det er NRGi's politik at efterleve kravene i DS/EN ISO 9001/2000 og på udvalgte områder miljøstandarden DS/EN ISO 14001, og kvalitetsstyringssystemets effektivitet skal løbende forbedres. NRGi vil bevare og udbygge certificeringen på kvalitets- og miljøområdet for at sikre en fortsat udvikling af systemet, så det bidrager til at opsamle valide data og til at sikre, at opgaver bliver udført i overensstemmelse med myndighedskrav og selskabets intentioner. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 3 af 14

4 NRGi vil kendetegnes ved indholdet i ordene innovation, dynamik og åbenhed, og arbejde for, at alle aktiviteter understøtter dette. NRGi vil ved gennemførelse af markedsundersøgelser finde kundernes forventninger og ønsker og derved tilrette og forbedre vore produkter til disse. I åben og positiv atmosfære sammen med ejere, myndigheder, organisationer, presse og kunder behandle alle kvalitets- og miljøspørgsmål om vores virksomhed. NRGi vil gennem systematisk vedligeholdelse af anlægsdele sikre alle kunder en forsyningssikkerhed over middel for de enkelte kundegrupper. NRGi vil gennem optimering af ressourcer og tekniske systemer sikre, at det er let for vore kunder at komme i kontakt med os. NRGi vil i alle situationer levere kvalitet for pengene. NRGi vil være et godt sted at arbejde, også miljømæssigt. NRGi vil aktivt forebygge forurening og gennem planlægning af vore aktiviteter sikre, at vor påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt. Miljøovervejelser inddrages derfor i investeringsbeslutninger og projektering, ved indkøb samt i kundearbejdet. NRGi vil arbejde for at reducere miljøbelastningen af vore aktiviteter og for at dokumentere miljøbelastninger. NRGi vil fastsætte generelle mål, kvalitetsmål og miljømål og gøre målene operationelle og følge op på disse ved en løbende evaluering. NRGi vil sikre, at alle aktiviteter, herunder også outsourcede områder, som et minimum er i overensstemmelse med relevant lovgivning, standarder og retningslinier. NRGi vil sikre en miljøbevidst holdning hos samtlige medarbejdere gennem relevant uddannelse, samt udføre vore dispositioner med respekt for miljøforhold. NRGi vil gennem salg af rådgivningsydelser fremme ansvarsfølelsen hos vore kunder. Miljøkortlægning I løbet af 2001 og 2002 er der udarbejdet en miljøkortlægning for NRGi. NRGi s væsentligste miljøpåvirkninger er vores energiforbrug og vores affaldsmængder. I dette regnskab er el-, vand- og varmeforbruget opgjort for Mesballe og Grenåvej. I forbindelse med miljøkortlægningen er mængden af affald på forskellige fraktioner opgjort. Disse mængder fremgår ligeledes af dette regnskab. Kortlægningen viser, at vore vigtigste indsatsområder på miljøområdet ligger i forbindelse med den miljøindsats, vi kan yde i forbindelse med den rådgivning vi udfører i bred forstand og i forbindelse med arbejdets udførelse. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 4 af 14

5 Ved udarbejdelse af miljøkortlægningen er der sket en øget involvering af medarbejdere i virksomheden, idet indsamlingen af data har berørt og inddraget mange medarbejdere i virksomheden. I forbindelse med indførelse af miljøledelse i relevante dele af organisationen, vil der blive udført miljøkortlægninger for de valgte specifikke områder. Fremskaffelse af el El købes under hensyn til pris og miljø. Gennem Forsyning A/S og Energi Danmark DISAM A/S køber NRGi sin el på elbørsen. Hertil kommer køb af prioriteret strøm. Den kommer fra vindmøller, biogas og generatoranlæg. Procent af året køb 2003 MWh i 2003 Procent af året køb 2002 MWh i 2002 Procent af årets køb 2001 MWh i 2001 Miljøvenlig decentral 6,03% ,57% ,01 % Vindmøller 12,16% ,75% ,26 % Prioriterede anlæg 25,15% ,18% ,28 % I alt Miljø-el 43,33% ,50% ,55 % Elbørsen* 56,67% ,50% ,45 % I alt 100% % ,00 % * Indbefatter det samlede salg i NRGi s område Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn 2003 Selv om NRGi igennem Energi Danmark køber en del elektricitet fra de norske vandkraftværker, så aftages al elektricitet fra det fælles elnet, som den systemansvarlige ELTRA administrerer. Når vi skal finde frem til, hvor stor belastningen for en enkelt kilowatttime er i NRGi s forsyningsområde, må vi derfor tage udgangspunkt i de tal, der er gældende for hele systemet og som oplyses og beregnes af ELTRA. På Energistyrelsens initiativ er der i opgørelsen anvendt den såkaldte 200 % fordeling. Efter denne metode fordeles brændselsforbruget og dermed emissionerne på el og varme efter en gennemsnitlig antagelse om 200 % varmevirkningsgrad for den danske kraftvarmeproduktion. Når man beregner emissionen fra sit elforbrug skal der i NRGi s forsyningsområde tillægges et nettab på 3 %. [Kilde: ELTRAs Miljødeklaration for marts 2004] Emissioner for 1 kwh el opgjort efter 200% fordelingen El forbrugt i Jylland-Fyn CO 2 g/kwh NO x g/kwh 0,99 1,02 1,0 SO 2 g/kwh 0,10 0,09 0,10 Forbrug af brændsler for 1 kwh el opgjort efter 200 % fordelingen El forbrugt i Jylland-Fyn Kul g/kwh 157, Olie g/kwh 2,1 2,3 1,3 Naturgas g/kwh 43, Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 5 af 14

6 Biobrændsler g/kwh 20, Affald g/kwh 49, Grøn el I forbindelse med de elprodukter, som selskabet udbyder gennem selskabet Forsyning A/S har kunderne mulighed for at købe produktet Grøn el. Merprisen for den Grønne El er på 0,30 øre + moms. Vælger kunden dette produkt, så betyder det, at strømmen er købt hos en producent med et miljørigtigt anlæg som f.eks. et nordisk vandkraftanlæg. Salget i hele det område, som Forsyning A/S dækker (Energi Horsens, ESS, TREFOR og NRGi) har i 2003 været på 679 kr. svarende til kwh. Lokalvarmeværker NRGi Lokalvarme har 11 varmeværker, hvoraf 8 fyrer med flis, to med træpiller og 1 med halm. Hertil kommer varmeværket i Balle, som suppleres med varme fra lossepladsgas, og varmeværket i Nordby-Mårup, som suppleres med varme fra solfangere. Nedenstående ses oversigt over vore varmeværkers forbrug af brændsler, råvarer og produktion. År Værker Kunder (stk.) Produktion (MWh) Graddage * Forbrug: Halm (Tons) Halmaske (Tons) 75*** Flis (Tons) Flisaske (Tons) Piller (Tons) Varme fra gasmotor (MWh) Biogas (m3) Olie (m3) Olieproduktion (%) 2,5 4,1 9,9 10,3 8,5 4,3 3,00 6,21 Flokkuleringsmiddel (Kg) 5**** Natriumaluminat (L) 20**** Natromlud (Kg) Udledt spildevand (m 3 ) Produktion pr. kunde ** (MWh) (korrigeret for graddage) (MWh) Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 6 af 14

7 Miljøkortlægning af varmeværker Varme Biobrændsel Vand Røg Aske Spildevand Vores lokalvarmeværker leder varme ud til de kunder, der er i nærområdet. Varmen produceres hovedsageligt ved afbrænding af biobrændsler så som træpiller og - flis. På hvert varmeværk er der ligeledes en oliekedel, som anvendes i de situationer, hvor biobrændselskedlen ikke er i drift. Typisk på grund af spidslastsituationer eller på grund af service på biobrændselskedlen. Ved driften af lokalvarmeværkerne sker der ligeledes en udledning af røg, aske og spildevand. Disse udledninger er reguleret af krav fra miljømyndigheder i de pågældende kommuner, hvor de enkelte varmeværker er placeret. Kravene indebærer, at der løbende foretages de analyser, som miljømyndighederne har fundet relevante. Asken fra flisværkerne (flyveaske og bundaske) deponeres på kontrolleret losseplads, asken fra halmværket tilbageføres halmleverandørerne. Spildevandet fra varmeværket udledes efter rensning for slam og tungmetaller til renseanlæg. I 2003 har der i januar været overskridelser af kravene i miljøgodkendelsen på et enkelt værk. Overskridelserne skyldes øget klorid koncentration i spildevandet, som følge af et stort salt indhold i flisen fra USA. Dette er meddelt miljøtilsynsmyndigheden, som vil afvente de følgende målinger inden man vil reagere. Bortset fra nævnte tilfælde har værkerne overholdt grænserne fastsat i gældende miljøtilladelser. På halmværket er der etableret nyt filter til rensning af røggasserne, som følge af en brand i det gamle. Ørum varmeværk er i 2003 miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001, og der arbejdes videre med at certificere de øvrige værker i Det er et mål at 95 % af varmeproduktionen skal stamme fra biobrændsler. I 2003 opnåede man 99 %. NRGi s net NRGi har gennem de seneste mange år haft en kabellægningspolitik, hvor der er blevet kabellagt 50- til 60 km. luftledning om året. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 7 af 14

8 Dette betyder, at der ved udgangen af 2003 er 606 km. 15 kv luftledning og 271 km. 0,4 kv luftledning tilbage. NRGi's repræsentantskab besluttede i slutningen af 2003 at forcere kabellægningen fremover, til ca. det dobbelte af de tidligere år, ud fra ønsket om at forbedre det visuelle miljø og gøre det nemmere for landmændene at dyrke deres marker. Affaldshåndtering NRGi har bygninger placeret i et geografisk spredt område, og er derfor omfattet af forskellige affaldsregulativer og myndigheders afgørelser. Affaldet er i 2003 opgjort på farligt affald fordelt på forskellige fraktioner, fx spildolie, kviksølvholdige lyskilder, spraydåser mv. Derudover haves erhvervsaffald til genanvendelse fx papir, hårde hvidevarer, jern og metal. Erhvervsaffald til forbrænding består af ikke genanvendelige brændbare materialer. Desuden haves en fraktion af deponeringsegnet affald. En stor del af dette aske fra vores varmeværker. Affald 2003 Farligt affald kg Kviksølvholdige lyskilder stk Erhvervsaffald til genanvendelse kg Dæk stk 750 Hårde hvidevarer stk 210 Erhvervsaffald til forbrænding kg Deponeringsegnet affald kg Energiforbrug i egne bygninger Der udarbejdes årligt Energimærke for vores bygninger i Mesballe, og det er muligt at få overblik over- og følge energiforbruget. Til energimærket foreligger ligeledes energiplaner, hvori der er beskrevet besparelsesforslag for el, vand og varme. Bygningerne i Mesballe ligger meget fint med lave forbrug pr m 2 på trods af at varmeforbruget er steget i På Grenåvej findes meget af virksomhedens edb-udstyr (servere m.m.), hvilket bevirker, at elforbruget ligger højt pr m 2. Varme- og vandforbruget ligger derimod i den gode halvdel nøgletalsmæssigt. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 8 af 14

9 Grenåvej 55 Energiforbrug Grenåvej El [MWh] Vand [m3] Varme [MWh] Mesballe Energiforbrug Mesballe El [MWh] Vand [m3] Varme [MWh]. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 9 af 14

10 Energirådgivning og salg af energibesparende produkter/opvarmning Nedenstående oversigt viser opnåede energibesparelser opnået ved erhvervs- og private kunder i Derudover vises den opnåede CO 2 besparelse Energibesparelser Besparelser erhvervsrådgivning [MWh] Nedsættelse af CO2 udslip [ton] Besparelser private [MWh] Nedsættelse af CO2 udslip [ton] Udover besparelser opnået ved rådgivning, er der i forbindelse med salg af biobrændsel er der opnået en besparelse på ton CO 2. Dette giver en samlet CO 2 besparelse på ton. Energirådgivning NRGi udfører i flere afdelinger vederlagsfri energirådgivning. Private kunder har mulighed for at få råd om optimering af boligens elforbrug ved henvendelse i NRGi-butikken på Rolighedsvej og på Rådhuspladsen, og låne el-målere til fastlæggelse af boligens elforbrug samt et udvalg af sparepærer, så disse kan afprøves inden køb. Derudover holdes der kurser for private kunder og for skoleelever i energirigtig adfærd. Såfremt private kunder, forretninger og små virksomheder opvarmer boligen eller kontorlokaler med el eller man bor udenfor fjernvarmenettets kollektive forsyningsområde, kan Rådgivning - og salgsafdelingen hjælpe med alternative opvarmningsformer. Et bredt sortiment lige fra jordvarmeanlæg, varmepumper, træpillefyr m.v.. Derudover sælges A-mærkede pærer og -hårde hvidevarer i NRGi-butikken på Rolighedsvej, Rådhuspladsen samt hos Dybdal Thomsen i Hinnerup, hvorved kunderne sikres en energirigtig vare. For erhvervskunder tilbyder Erhvervsrådgivningsafdelingen energi og miljøbevidst rådgivning og - opvarmningsformer. Det betyder, at vi overfor vore kunder, både privateog erhvervskunder tilbyder ydelser, der fører til elbesparelser. Erhvervsrådgivning Erhvervsrådgivningsafdelingen har i 2003 udført rådgivningsopgaver ved virksomhederne i bl.a. NRGi s forsyningsområdet. Besøgene har resulteret i besparelser på MWh. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 10 af 14

11 Biobrændsel Salget af biobrændselsanlæg til virksomheder og institutioner i 2003 ligger stabilt. I 2003 har biobrændselsafdelingen fortsat øget salget af biobrændsler (træpiller, flis, briketter og brænde). Der er solgt biobrændsel i afdelingen i 2003 svarende til en CO 2 besparelse på ton. Energibesparende produkter/opvarmningsformer NRGi har i det forløbne år rådgivet og solgt følgende produkter, som er medvirkende årsag til CO 2 besparelserne: - Jord/vand varmepumper - Luft/vand varmepumper - Luft/luft varmepumper - Klimasolanlæg - Solvarmeanlæg (stand alone) - Energiruder/glas - Fighter brugsvandsvarmepumpe - Ventilation - Sparepærer - Isolering - A-mærkede hårde hvidevarer De produkter NRGi forhandler, vælges ud fra, at man ønsker at kunne levere de bedste produkter på markedet indenfor de forskellige områder. Dette skal sikre, at NRGi s kunder får den bedst mulige vare. Salg af produkter har i 2003 resulteret i følgende elbesparelser Varmepumper jord 588 MWh 456 MWh 732 MWh Varmepumper luft 413 MWh 518 MWh 670 MWh Solvarme 10 MWh 5 MWh 5 MWh Biobrændsels fyr m.m. 117 MWh 30 MWh 60 MWh Besparelserne kommer hovedsagelig fra konvertering fra el-varme til en billigere og mere miljørigtig opvarmningsform. Rådgivning- og salgsafdelingen har udover salg af produkter rådgivet private kunder i NRGi-butikkerne, ved besøg i hjemmet og på messer. Kontakten til privat-kunder har resulteret i besparelser på 910 MWh. Arbejdsmiljø NRGi er en virksomhed i udvikling, derfor sker der mange fysiske omplaceringer af personalet. Dette medfører at der har været meget fokus på indretning af arbejdspladser, et arbejde, hvor BST har været vejleder. Organisering af sikkerhedsarbejdet, er sket i forbindelse med, at der er afholdt valg. Udvalget er udvidet med 1 medlem, så de tre forretninger nu også har en repræsentant. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 11 af 14

12 Da der hvert år skades mange personer i trafikken, og der også skades mange personer, der arbejder på vejen, har Asfaltbranchens Fællesudvalg, udformet et kursus Arbejde på vejen. Kurset henvender sig til alle der på en eller anden måde udfører arbejde på eller ved en vej. NRGi har derfor valgt at alle i udførende afdelinger incl. tilsyn, har gennemgået dette kursus. På kurset gennemgås de regler, der gælder, og anvisninger på skiltning, afspærring og parkering i forbindelse med det daglige arbejde. I slutningen af året, blev der sat en sundhedsundersøgelse i gang. Formålet er at få et fingerpeg om medarbejdernes vurdering af arbejdspladsens aktiviteter inden for sundhedsfremme og de muligheder der er for, at sætte aktiviteter i gang, som vil blive brugt. Undersøgelsen kolliderede med søsætning af CRM projektet og måtte derfor udskydes, så det endelige resultat kommer først i Der har i årets løb været 5 arbejdsulykker, heraf 3 øjenskader. Ingen af ulykkerne har været af større omfang. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 12 af 14

13 Omtalte bygninger/anlæg I NRGi's frivillige Grønne Regnskab er der lavet opgørelser for følgende anlægs- og bygningers væsentlige miljøbelastninger. Omtalte belastninger er dem, som NRGi fokuserer på i selskabets miljøledelsessystem. NRGi a.m.b.a., hovedkontoret Grenåvej 55, 8200 Århus N Administrationsbygning for Energiselskabets aktiviteter indenfor el- og varmedistribution m.m Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi Mesballe Thorsagervej 13a, 8550 Ryomgård Mandskabsafdeling med driftsbygninger, lager m.m Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Midtdjurs Kommune, Århus Amt. NRGi Bautavej 1, 8210 Århus V Aktiviteter for NRGi Net A/S og NRGi Construction A/S Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi Butikken- Due el Rolighedsvej 36, 8240 Risskov Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi, Tranebjerg Lokalvarmeværk Industrivej 5, Tranebjerg, 8305 Samsø Varmeværk samt driftsafdeling for Samsø Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 10 februar 1992 Miljømyndighed er Samsø kommune. Samsø Kommune, Århus Amt. NRGi, Stenvad Lokalvarmeværk Stenvad Bygade 59, 8586 Ørum Varmeværk for Stenvad. Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Nørre Djurs Kommune, Århus Amt NRGi, Ørum Lokalvarmeværk Industrivej 7, 8586 Ørum Varmeværk for Ørum Djurs. Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 19. august 1993 Miljømyndighed er NørreDjurs Kommune Nørre Djurs Kommune, Århus Amt NRGi, Glesborg Lokalvarmeværk Håndværkervej 3, 8585 Glesborg Varmeværk for Glesborg. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 13 af 14

14 Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 19. august 1993 Miljømyndighed er Nørre Djurs Kommune Nørre Djurs Kommune, Århus Amt. NRGi, Balle/Hoed/Glatved Lokalvarmeværk Nyballevej 18, 8444 Balle Varmeværk for Balle, Hoed og Glatved Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Ebeltoft og Grenaa Kommuner, Århus Amt. NRGi, Rosmus Lokalvarmeværk Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Varmeværk for Rosmus placeret på Rosmus skole Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Ebeltoft Kommune, Århus Amt. NRGi, Tirstrup Lokalvarmeværk Gråskegårdevej 4, 8400 Ebeltoft Varmeværk for Tirstrup Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 9. september 1999 Ebeltoft Kommune, Århus Amt. NRGi, Gjerrild Lokalvarmeværk Krogen 7, 8500 Grenaa Varmeværk for Gjerrild Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 21. marts 2000 Grenaa Kommune, Århus Amt. NRGi, Mesballe Lokalvarmeværk Thorsagervej, Mesballe, 8550 Ryomgaard Varmeværk for Mesballe Denne adresse er ikke omfattet af miljøgodkendelse. Midtdjurs Kommune, Århus Amt. NRGi, Nordby-Mårup Lokalvarmeværk Østermarken 2, Nordby, 8305 Samsø Varmeværk for Nordby og Mårup på Samsø Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse af 2. april 2001 Samsø Kommune, Århus Amt NRGi, Voldby Lokalvarmeværk Sangstrupvej, Voldby, 8500 Grenaa Varmeværk for Voldby Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse Nørre Djurs Kommune, Århus Amt Ved udarbejdelsen af de Grønne Regnskaber har der været inddraget relevante personer fra administrations- og driftsafdelinger fra Grenåvej 55, Bautavej og Thorsagervej 13a. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 14 af 14

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el -...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år MILJØREGNSKAB 2011 Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

EKJ er miljøcertificeret efter 14001

EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2013 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 EKJ MILJØREGNSKAB 2013 2012 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning

Læs mere

Miljørapport DBC as

Miljørapport DBC as DBC as Miljørapport 2012 DBC as er en miljøbevidst virksomhed, der arbejder for at skabe en bæredygtig udvikling i samfundet, der tager hensyn til miljøet og naturens ressourcer. 1 Det er blevet tid til

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere