Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14"

Transkript

1 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn Grøn el...6 Lokalvarmeværker...6 Miljøkortlægning af varmeværker...7 NRGi s net...7 Affaldshåndtering...8 Energiforbrug i egne bygninger...8 Grenåvej Mesballe...9 Energirådgivning og salg af energibesparende produkter/opvarmning...10 Energirådgivning...10 Erhvervsrådgivning...10 Biobrændsel...11 Energibesparende produkter/opvarmningsformer...11 Arbejdsmiljø...11 Omtalte bygninger/anlæg...13 April 2003 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 2 af 14

3 Ledelsens redegørelse Dette grønne regnskab er det fjerde grønne regnskab, NRGi udarbejder. Det grønne regnskab beskriver væsentlige miljø- og arbejdsmiljøforhold hos NRGi, og indeholder desuden overordnede visioner, mål og målsætninger på miljøområdet. Det grønne regnskab tilvejebringer dataopgørelser og opnåede resultater og forventninger til fremtiden. NRGi har et godt indarbejdet kvalitetsstyringssystem, der er certificeret efter DS/EN ISO 9001:2000. Som en naturlig følge heraf er det besluttet at følge kvalitetsstyringssystemet op med et miljøledelsessystem, der skal certificeres efter DS/EN ISO Dette arbejde er intensiveret i 2003, og i december måned er miljøcertifikatet for Ørum Lokalvarmeværk overrakt af Dansk Standard. Arbejdet med miljøforbedringer vil fortsætte i 2004 og det er hensigten, at andre relevante dele af organisationen med tiden ligeledes skal miljøcertificeres. NRGi er ikke underlagt lovgivningen, hvor vi er forpligtet til at aflægge et grønt regnskab, og dette regnskab er således heller ikke underlagt revisionspligt. NRGi har opstillet visioner, målsætninger og politik på miljøområdet, idet vi som virksomhed har gjort os klart, at vi har en miljømæssig forpligtelse over for det omgivende samfund og overfor kommende generationer. Det er NRGi s vision at arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen fra energiforsyning. For at opfylde visionen vil NRGi opstille en række delmål, der vil fungere som pejlemærker i koncernens udvikling. Detaljerede og operative mål fastsættes årligt med nedenstående ledetråde. På miljøområdet har NRGi følgende delmål Have fokus på miljøet og miljøforbedringer ved til stadighed at vedligeholde og udvikle et miljøledelsessystem sådan at det eksisterende kvalitetsstyringsystem udbygges til også at omfatte miljøledelse efter DS/EN ISO standarden. I 2003 blev Ørum Lokalvarmeværk miljøcertificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO og der er med udgangspunkt i Ørum Lokalvarmeværk opstillet miljøhandlingsplaner. Der findes således en miljøhandlingsplan for regulering af Cadmium i spildevand, kontrol med tilsætning af spædevand og registrering af affald. Kvalitets- og miljøpolitik Ledelsen har ansvaret for at sikre, at de fornødne ressourcer til at leve op til de stillede mål og miljø- og kvalitetskrav, stilles til rådighed. Det er NRGi's politik at efterleve kravene i DS/EN ISO 9001/2000 og på udvalgte områder miljøstandarden DS/EN ISO 14001, og kvalitetsstyringssystemets effektivitet skal løbende forbedres. NRGi vil bevare og udbygge certificeringen på kvalitets- og miljøområdet for at sikre en fortsat udvikling af systemet, så det bidrager til at opsamle valide data og til at sikre, at opgaver bliver udført i overensstemmelse med myndighedskrav og selskabets intentioner. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 3 af 14

4 NRGi vil kendetegnes ved indholdet i ordene innovation, dynamik og åbenhed, og arbejde for, at alle aktiviteter understøtter dette. NRGi vil ved gennemførelse af markedsundersøgelser finde kundernes forventninger og ønsker og derved tilrette og forbedre vore produkter til disse. I åben og positiv atmosfære sammen med ejere, myndigheder, organisationer, presse og kunder behandle alle kvalitets- og miljøspørgsmål om vores virksomhed. NRGi vil gennem systematisk vedligeholdelse af anlægsdele sikre alle kunder en forsyningssikkerhed over middel for de enkelte kundegrupper. NRGi vil gennem optimering af ressourcer og tekniske systemer sikre, at det er let for vore kunder at komme i kontakt med os. NRGi vil i alle situationer levere kvalitet for pengene. NRGi vil være et godt sted at arbejde, også miljømæssigt. NRGi vil aktivt forebygge forurening og gennem planlægning af vore aktiviteter sikre, at vor påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt. Miljøovervejelser inddrages derfor i investeringsbeslutninger og projektering, ved indkøb samt i kundearbejdet. NRGi vil arbejde for at reducere miljøbelastningen af vore aktiviteter og for at dokumentere miljøbelastninger. NRGi vil fastsætte generelle mål, kvalitetsmål og miljømål og gøre målene operationelle og følge op på disse ved en løbende evaluering. NRGi vil sikre, at alle aktiviteter, herunder også outsourcede områder, som et minimum er i overensstemmelse med relevant lovgivning, standarder og retningslinier. NRGi vil sikre en miljøbevidst holdning hos samtlige medarbejdere gennem relevant uddannelse, samt udføre vore dispositioner med respekt for miljøforhold. NRGi vil gennem salg af rådgivningsydelser fremme ansvarsfølelsen hos vore kunder. Miljøkortlægning I løbet af 2001 og 2002 er der udarbejdet en miljøkortlægning for NRGi. NRGi s væsentligste miljøpåvirkninger er vores energiforbrug og vores affaldsmængder. I dette regnskab er el-, vand- og varmeforbruget opgjort for Mesballe og Grenåvej. I forbindelse med miljøkortlægningen er mængden af affald på forskellige fraktioner opgjort. Disse mængder fremgår ligeledes af dette regnskab. Kortlægningen viser, at vore vigtigste indsatsområder på miljøområdet ligger i forbindelse med den miljøindsats, vi kan yde i forbindelse med den rådgivning vi udfører i bred forstand og i forbindelse med arbejdets udførelse. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 4 af 14

5 Ved udarbejdelse af miljøkortlægningen er der sket en øget involvering af medarbejdere i virksomheden, idet indsamlingen af data har berørt og inddraget mange medarbejdere i virksomheden. I forbindelse med indførelse af miljøledelse i relevante dele af organisationen, vil der blive udført miljøkortlægninger for de valgte specifikke områder. Fremskaffelse af el El købes under hensyn til pris og miljø. Gennem Forsyning A/S og Energi Danmark DISAM A/S køber NRGi sin el på elbørsen. Hertil kommer køb af prioriteret strøm. Den kommer fra vindmøller, biogas og generatoranlæg. Procent af året køb 2003 MWh i 2003 Procent af året køb 2002 MWh i 2002 Procent af årets køb 2001 MWh i 2001 Miljøvenlig decentral 6,03% ,57% ,01 % Vindmøller 12,16% ,75% ,26 % Prioriterede anlæg 25,15% ,18% ,28 % I alt Miljø-el 43,33% ,50% ,55 % Elbørsen* 56,67% ,50% ,45 % I alt 100% % ,00 % * Indbefatter det samlede salg i NRGi s område Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn 2003 Selv om NRGi igennem Energi Danmark køber en del elektricitet fra de norske vandkraftværker, så aftages al elektricitet fra det fælles elnet, som den systemansvarlige ELTRA administrerer. Når vi skal finde frem til, hvor stor belastningen for en enkelt kilowatttime er i NRGi s forsyningsområde, må vi derfor tage udgangspunkt i de tal, der er gældende for hele systemet og som oplyses og beregnes af ELTRA. På Energistyrelsens initiativ er der i opgørelsen anvendt den såkaldte 200 % fordeling. Efter denne metode fordeles brændselsforbruget og dermed emissionerne på el og varme efter en gennemsnitlig antagelse om 200 % varmevirkningsgrad for den danske kraftvarmeproduktion. Når man beregner emissionen fra sit elforbrug skal der i NRGi s forsyningsområde tillægges et nettab på 3 %. [Kilde: ELTRAs Miljødeklaration for marts 2004] Emissioner for 1 kwh el opgjort efter 200% fordelingen El forbrugt i Jylland-Fyn CO 2 g/kwh NO x g/kwh 0,99 1,02 1,0 SO 2 g/kwh 0,10 0,09 0,10 Forbrug af brændsler for 1 kwh el opgjort efter 200 % fordelingen El forbrugt i Jylland-Fyn Kul g/kwh 157, Olie g/kwh 2,1 2,3 1,3 Naturgas g/kwh 43, Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 5 af 14

6 Biobrændsler g/kwh 20, Affald g/kwh 49, Grøn el I forbindelse med de elprodukter, som selskabet udbyder gennem selskabet Forsyning A/S har kunderne mulighed for at købe produktet Grøn el. Merprisen for den Grønne El er på 0,30 øre + moms. Vælger kunden dette produkt, så betyder det, at strømmen er købt hos en producent med et miljørigtigt anlæg som f.eks. et nordisk vandkraftanlæg. Salget i hele det område, som Forsyning A/S dækker (Energi Horsens, ESS, TREFOR og NRGi) har i 2003 været på 679 kr. svarende til kwh. Lokalvarmeværker NRGi Lokalvarme har 11 varmeværker, hvoraf 8 fyrer med flis, to med træpiller og 1 med halm. Hertil kommer varmeværket i Balle, som suppleres med varme fra lossepladsgas, og varmeværket i Nordby-Mårup, som suppleres med varme fra solfangere. Nedenstående ses oversigt over vore varmeværkers forbrug af brændsler, råvarer og produktion. År Værker Kunder (stk.) Produktion (MWh) Graddage * Forbrug: Halm (Tons) Halmaske (Tons) 75*** Flis (Tons) Flisaske (Tons) Piller (Tons) Varme fra gasmotor (MWh) Biogas (m3) Olie (m3) Olieproduktion (%) 2,5 4,1 9,9 10,3 8,5 4,3 3,00 6,21 Flokkuleringsmiddel (Kg) 5**** Natriumaluminat (L) 20**** Natromlud (Kg) Udledt spildevand (m 3 ) Produktion pr. kunde ** (MWh) (korrigeret for graddage) (MWh) Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 6 af 14

7 Miljøkortlægning af varmeværker Varme Biobrændsel Vand Røg Aske Spildevand Vores lokalvarmeværker leder varme ud til de kunder, der er i nærområdet. Varmen produceres hovedsageligt ved afbrænding af biobrændsler så som træpiller og - flis. På hvert varmeværk er der ligeledes en oliekedel, som anvendes i de situationer, hvor biobrændselskedlen ikke er i drift. Typisk på grund af spidslastsituationer eller på grund af service på biobrændselskedlen. Ved driften af lokalvarmeværkerne sker der ligeledes en udledning af røg, aske og spildevand. Disse udledninger er reguleret af krav fra miljømyndigheder i de pågældende kommuner, hvor de enkelte varmeværker er placeret. Kravene indebærer, at der løbende foretages de analyser, som miljømyndighederne har fundet relevante. Asken fra flisværkerne (flyveaske og bundaske) deponeres på kontrolleret losseplads, asken fra halmværket tilbageføres halmleverandørerne. Spildevandet fra varmeværket udledes efter rensning for slam og tungmetaller til renseanlæg. I 2003 har der i januar været overskridelser af kravene i miljøgodkendelsen på et enkelt værk. Overskridelserne skyldes øget klorid koncentration i spildevandet, som følge af et stort salt indhold i flisen fra USA. Dette er meddelt miljøtilsynsmyndigheden, som vil afvente de følgende målinger inden man vil reagere. Bortset fra nævnte tilfælde har værkerne overholdt grænserne fastsat i gældende miljøtilladelser. På halmværket er der etableret nyt filter til rensning af røggasserne, som følge af en brand i det gamle. Ørum varmeværk er i 2003 miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001, og der arbejdes videre med at certificere de øvrige værker i Det er et mål at 95 % af varmeproduktionen skal stamme fra biobrændsler. I 2003 opnåede man 99 %. NRGi s net NRGi har gennem de seneste mange år haft en kabellægningspolitik, hvor der er blevet kabellagt 50- til 60 km. luftledning om året. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 7 af 14

8 Dette betyder, at der ved udgangen af 2003 er 606 km. 15 kv luftledning og 271 km. 0,4 kv luftledning tilbage. NRGi's repræsentantskab besluttede i slutningen af 2003 at forcere kabellægningen fremover, til ca. det dobbelte af de tidligere år, ud fra ønsket om at forbedre det visuelle miljø og gøre det nemmere for landmændene at dyrke deres marker. Affaldshåndtering NRGi har bygninger placeret i et geografisk spredt område, og er derfor omfattet af forskellige affaldsregulativer og myndigheders afgørelser. Affaldet er i 2003 opgjort på farligt affald fordelt på forskellige fraktioner, fx spildolie, kviksølvholdige lyskilder, spraydåser mv. Derudover haves erhvervsaffald til genanvendelse fx papir, hårde hvidevarer, jern og metal. Erhvervsaffald til forbrænding består af ikke genanvendelige brændbare materialer. Desuden haves en fraktion af deponeringsegnet affald. En stor del af dette aske fra vores varmeværker. Affald 2003 Farligt affald kg Kviksølvholdige lyskilder stk Erhvervsaffald til genanvendelse kg Dæk stk 750 Hårde hvidevarer stk 210 Erhvervsaffald til forbrænding kg Deponeringsegnet affald kg Energiforbrug i egne bygninger Der udarbejdes årligt Energimærke for vores bygninger i Mesballe, og det er muligt at få overblik over- og følge energiforbruget. Til energimærket foreligger ligeledes energiplaner, hvori der er beskrevet besparelsesforslag for el, vand og varme. Bygningerne i Mesballe ligger meget fint med lave forbrug pr m 2 på trods af at varmeforbruget er steget i På Grenåvej findes meget af virksomhedens edb-udstyr (servere m.m.), hvilket bevirker, at elforbruget ligger højt pr m 2. Varme- og vandforbruget ligger derimod i den gode halvdel nøgletalsmæssigt. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 8 af 14

9 Grenåvej 55 Energiforbrug Grenåvej El [MWh] Vand [m3] Varme [MWh] Mesballe Energiforbrug Mesballe El [MWh] Vand [m3] Varme [MWh]. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 9 af 14

10 Energirådgivning og salg af energibesparende produkter/opvarmning Nedenstående oversigt viser opnåede energibesparelser opnået ved erhvervs- og private kunder i Derudover vises den opnåede CO 2 besparelse Energibesparelser Besparelser erhvervsrådgivning [MWh] Nedsættelse af CO2 udslip [ton] Besparelser private [MWh] Nedsættelse af CO2 udslip [ton] Udover besparelser opnået ved rådgivning, er der i forbindelse med salg af biobrændsel er der opnået en besparelse på ton CO 2. Dette giver en samlet CO 2 besparelse på ton. Energirådgivning NRGi udfører i flere afdelinger vederlagsfri energirådgivning. Private kunder har mulighed for at få råd om optimering af boligens elforbrug ved henvendelse i NRGi-butikken på Rolighedsvej og på Rådhuspladsen, og låne el-målere til fastlæggelse af boligens elforbrug samt et udvalg af sparepærer, så disse kan afprøves inden køb. Derudover holdes der kurser for private kunder og for skoleelever i energirigtig adfærd. Såfremt private kunder, forretninger og små virksomheder opvarmer boligen eller kontorlokaler med el eller man bor udenfor fjernvarmenettets kollektive forsyningsområde, kan Rådgivning - og salgsafdelingen hjælpe med alternative opvarmningsformer. Et bredt sortiment lige fra jordvarmeanlæg, varmepumper, træpillefyr m.v.. Derudover sælges A-mærkede pærer og -hårde hvidevarer i NRGi-butikken på Rolighedsvej, Rådhuspladsen samt hos Dybdal Thomsen i Hinnerup, hvorved kunderne sikres en energirigtig vare. For erhvervskunder tilbyder Erhvervsrådgivningsafdelingen energi og miljøbevidst rådgivning og - opvarmningsformer. Det betyder, at vi overfor vore kunder, både privateog erhvervskunder tilbyder ydelser, der fører til elbesparelser. Erhvervsrådgivning Erhvervsrådgivningsafdelingen har i 2003 udført rådgivningsopgaver ved virksomhederne i bl.a. NRGi s forsyningsområdet. Besøgene har resulteret i besparelser på MWh. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 10 af 14

11 Biobrændsel Salget af biobrændselsanlæg til virksomheder og institutioner i 2003 ligger stabilt. I 2003 har biobrændselsafdelingen fortsat øget salget af biobrændsler (træpiller, flis, briketter og brænde). Der er solgt biobrændsel i afdelingen i 2003 svarende til en CO 2 besparelse på ton. Energibesparende produkter/opvarmningsformer NRGi har i det forløbne år rådgivet og solgt følgende produkter, som er medvirkende årsag til CO 2 besparelserne: - Jord/vand varmepumper - Luft/vand varmepumper - Luft/luft varmepumper - Klimasolanlæg - Solvarmeanlæg (stand alone) - Energiruder/glas - Fighter brugsvandsvarmepumpe - Ventilation - Sparepærer - Isolering - A-mærkede hårde hvidevarer De produkter NRGi forhandler, vælges ud fra, at man ønsker at kunne levere de bedste produkter på markedet indenfor de forskellige områder. Dette skal sikre, at NRGi s kunder får den bedst mulige vare. Salg af produkter har i 2003 resulteret i følgende elbesparelser Varmepumper jord 588 MWh 456 MWh 732 MWh Varmepumper luft 413 MWh 518 MWh 670 MWh Solvarme 10 MWh 5 MWh 5 MWh Biobrændsels fyr m.m. 117 MWh 30 MWh 60 MWh Besparelserne kommer hovedsagelig fra konvertering fra el-varme til en billigere og mere miljørigtig opvarmningsform. Rådgivning- og salgsafdelingen har udover salg af produkter rådgivet private kunder i NRGi-butikkerne, ved besøg i hjemmet og på messer. Kontakten til privat-kunder har resulteret i besparelser på 910 MWh. Arbejdsmiljø NRGi er en virksomhed i udvikling, derfor sker der mange fysiske omplaceringer af personalet. Dette medfører at der har været meget fokus på indretning af arbejdspladser, et arbejde, hvor BST har været vejleder. Organisering af sikkerhedsarbejdet, er sket i forbindelse med, at der er afholdt valg. Udvalget er udvidet med 1 medlem, så de tre forretninger nu også har en repræsentant. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 11 af 14

12 Da der hvert år skades mange personer i trafikken, og der også skades mange personer, der arbejder på vejen, har Asfaltbranchens Fællesudvalg, udformet et kursus Arbejde på vejen. Kurset henvender sig til alle der på en eller anden måde udfører arbejde på eller ved en vej. NRGi har derfor valgt at alle i udførende afdelinger incl. tilsyn, har gennemgået dette kursus. På kurset gennemgås de regler, der gælder, og anvisninger på skiltning, afspærring og parkering i forbindelse med det daglige arbejde. I slutningen af året, blev der sat en sundhedsundersøgelse i gang. Formålet er at få et fingerpeg om medarbejdernes vurdering af arbejdspladsens aktiviteter inden for sundhedsfremme og de muligheder der er for, at sætte aktiviteter i gang, som vil blive brugt. Undersøgelsen kolliderede med søsætning af CRM projektet og måtte derfor udskydes, så det endelige resultat kommer først i Der har i årets løb været 5 arbejdsulykker, heraf 3 øjenskader. Ingen af ulykkerne har været af større omfang. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 12 af 14

13 Omtalte bygninger/anlæg I NRGi's frivillige Grønne Regnskab er der lavet opgørelser for følgende anlægs- og bygningers væsentlige miljøbelastninger. Omtalte belastninger er dem, som NRGi fokuserer på i selskabets miljøledelsessystem. NRGi a.m.b.a., hovedkontoret Grenåvej 55, 8200 Århus N Administrationsbygning for Energiselskabets aktiviteter indenfor el- og varmedistribution m.m Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi Mesballe Thorsagervej 13a, 8550 Ryomgård Mandskabsafdeling med driftsbygninger, lager m.m Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Midtdjurs Kommune, Århus Amt. NRGi Bautavej 1, 8210 Århus V Aktiviteter for NRGi Net A/S og NRGi Construction A/S Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi Butikken- Due el Rolighedsvej 36, 8240 Risskov Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi, Tranebjerg Lokalvarmeværk Industrivej 5, Tranebjerg, 8305 Samsø Varmeværk samt driftsafdeling for Samsø Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 10 februar 1992 Miljømyndighed er Samsø kommune. Samsø Kommune, Århus Amt. NRGi, Stenvad Lokalvarmeværk Stenvad Bygade 59, 8586 Ørum Varmeværk for Stenvad. Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Nørre Djurs Kommune, Århus Amt NRGi, Ørum Lokalvarmeværk Industrivej 7, 8586 Ørum Varmeværk for Ørum Djurs. Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 19. august 1993 Miljømyndighed er NørreDjurs Kommune Nørre Djurs Kommune, Århus Amt NRGi, Glesborg Lokalvarmeværk Håndværkervej 3, 8585 Glesborg Varmeværk for Glesborg. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 13 af 14

14 Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 19. august 1993 Miljømyndighed er Nørre Djurs Kommune Nørre Djurs Kommune, Århus Amt. NRGi, Balle/Hoed/Glatved Lokalvarmeværk Nyballevej 18, 8444 Balle Varmeværk for Balle, Hoed og Glatved Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Ebeltoft og Grenaa Kommuner, Århus Amt. NRGi, Rosmus Lokalvarmeværk Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Varmeværk for Rosmus placeret på Rosmus skole Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Ebeltoft Kommune, Århus Amt. NRGi, Tirstrup Lokalvarmeværk Gråskegårdevej 4, 8400 Ebeltoft Varmeværk for Tirstrup Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 9. september 1999 Ebeltoft Kommune, Århus Amt. NRGi, Gjerrild Lokalvarmeværk Krogen 7, 8500 Grenaa Varmeværk for Gjerrild Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 21. marts 2000 Grenaa Kommune, Århus Amt. NRGi, Mesballe Lokalvarmeværk Thorsagervej, Mesballe, 8550 Ryomgaard Varmeværk for Mesballe Denne adresse er ikke omfattet af miljøgodkendelse. Midtdjurs Kommune, Århus Amt. NRGi, Nordby-Mårup Lokalvarmeværk Østermarken 2, Nordby, 8305 Samsø Varmeværk for Nordby og Mårup på Samsø Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse af 2. april 2001 Samsø Kommune, Århus Amt NRGi, Voldby Lokalvarmeværk Sangstrupvej, Voldby, 8500 Grenaa Varmeværk for Voldby Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse Nørre Djurs Kommune, Århus Amt Ved udarbejdelsen af de Grønne Regnskaber har der været inddraget relevante personer fra administrations- og driftsafdelinger fra Grenåvej 55, Bautavej og Thorsagervej 13a. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 14 af 14

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el -...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år MILJØREGNSKAB 2011 Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

EKJ er miljøcertificeret efter 14001

EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2013 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 EKJ MILJØREGNSKAB 2013 2012 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljørapport DBC as

Miljørapport DBC as DBC as Miljørapport 2012 DBC as er en miljøbevidst virksomhed, der arbejder for at skabe en bæredygtig udvikling i samfundet, der tager hensyn til miljøet og naturens ressourcer. 1 Det er blevet tid til

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere