Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl i administrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen"

Transkript

1 Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl i administrationen OPGAVEN SKAL AFLEVERES RETTIDIGT

2 Indhold 1. Opgaveformuleringen Opgavens omfang Krav til udformning af opgaven Vejledning Opgaveugen Aflevering af opgaven... 7 Brug af Urkund i forbindelse med aflevering af SSO Bedømmelse Snyd Procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver Abstract på engelsk Eksempler på problemformuleringer Formalia Køreplan for større skriftlig opgave (SSO) efterår/vinter

3 Den større skriftlige opgave Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for 1-3 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal kursisten enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B- niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal kursisten følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B- niveau. Kursisten skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, kursisten har eller har fulgt fagene. 1. Opgaveformuleringen Om opgaveformuleringen står der i ministeriets vejledning: Opgaveformuleringen udarbejdes af kursistens vejleder. Den skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal præcist angive, hvad der kræves af kursisten. Den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at kursisten ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, kursisten har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Kursister, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformu- leringer. Som det fremgår af ovenstående vil der i opgaveformuleringen være krav om at behandle delemner/synsvinkler, som du ikke har talt med din(e) vejleder(e) om. Opgaveformuleringen vil indeholde forskellige taksonomiske niveauer, f.eks. redegørelse, analyse og diskussion. Det er vigtigt, at du får besvaret alle de krævede niveauer og vægter opgaven fornuftigt. Opgaven må ikke bygge direkte på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i undervisningen, hvilket hænger det sammen med, at du derved ikke får mulighed for 3

4 at demonstrere den nødvendige selvstændighed i opgaveskrivningsprocessen. Som hovedregel kan man sige, at hvis du kan skrive væsentlige dele af sin besvarelse ved at benytte allerede gennemgået lærebogsstof, allerede gennemførte forsøg og eksperimenter, eller noter fra undervisningen, opfylder opgaveformuleringen ikke bekendtgørelsens krav. Det vil dog være helt ok, hvis besvarelsen udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de(t) indgående fag. Læs hele vejledningen for SSO på undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152579#bil4 2. Opgavens omfang Læreplanen fastsætter ikke retningsliner med hensyn til opgavebesvarelsens omfang. Flere forhold kan have indflydelse på omfanget: Bl.a. karakteren af den udformede opgaveformulering, forskellige faglige traditioner, hvor nogle fag i højere grad end andre formulerer sig koncentreret. Der kan ikke angives håndfaste regler for omfanget, men i vejledningsfasen bør det understreges, at omfanget ikke er et selvstændigt bedømmelseskriterium. Vejleder(ene) må ved udarbejdelse af opgaveformuleringen sikre, at opgaven kan besvares fyldestgørende indenfor normalt sider tekst ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende. 3. Krav til udformning af opgaven Forside: Opgavens forside er den blanket, hvorpå din opgaveformulering er skrevet. Denne forside får du udleveret ved opgaveugens start. Forsiden skal indeholde: navn, klasse, opgavens titel, skolens navn samt årstal. Opgavens afsnit: En større skriftlig opgave indeholder: 4

5 - en indledning, hvor du præsenterer, hvordan du vil besvare problem- formuleringen. - Et kort resumé på engelsk. Om dette resumé står der i ministeriets vejledning (se pkt. 10 i dette hæfte) - En hoveddel, som består af flere afsnit. Disse afsnit vil normalt være en redegørelse, en analyse og en diskussion. Hvert af disse afsnit vil typisk indeholde flere underafsnit. Det kan være en god idé at afslutte hvert hovedafsnit med en opsamling. - En konklusion, hvor du laver en sammenfatning af hele opgaven. - En litteraturliste, hvor det anvendte materiale opstilles i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn. - Bilag Eksempel på en litteraturliste (se også værkstøjskassen på hjemmesiden) Bøger: Sørensen, Jens: Magtens ansigt, Gyldendal 2006 Artikler: Jeppe Christiansen: Væksten i Indien overhaler Kinas. Politiken 3/ Film/TV- udsendelser: 100 års indvandring: Afsnit 6 (sendt august 2015 på DRK) Websider herman. Hentet 28. august Noter kan anbringes nederst på hver side eller bagerst i opgaven. Man skelner typisk mellem henvisende noter (hvor du henviser til bestemte sider i dit materiale) og forklarende noter (hvor du f.eks. forklarer et bestemt begreb eller lign). SPØRG DIN VEJLEDER OM SÆRLIGE KRAV TIL OPGAVENS OPBYGNING I DET/DE FAG, DU SKRIVER I. 5

6 4. Vejledning Skolen udpeger blandt lærerne en vejleder i det/de indgående fag. Normalt vil det være kursistens egen faglærer(e), men der kan forekomme situationer, hvor der udpeges en anden lærer. Vejlederne kan medvirke i alle projektforløbets faser, men det er vigtigt at holde sig den skarpe skelnen mellem rollen som vejleder og bedømmer klart for øje. Der er ikke noget i vejen for, at en vejleder orienterer sig i dele af en besvarelse, men læsningen bør altid have et klart vejledende formål. Indholdet i vejledningen kan både være faglig og procesorienteret og fx handle om forståelse af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse af de deltagende fag og afgrænsede faglige problemstillinger. Vejlederens rolle er, at få kursisten til selv at tænke videre, dybere eller perspektiverende og ikke at give en forhåndsvurdering eller egentlig bedømmelse af afsnit/indhold inden aflevering. Vejledningsforløbet: Lærere i de relevante fag giver en faglig orientering om mulige områder og faglige problemstillinger. Spørg om de kan vise eksempler på opgaver og problemformuleringer. Kursisten vælger i samråd med vejleder område, faglig problemstilling og diskuterer materialer. Indkredsning af/afgrænsning af emne. Det er vigtigt, at kursisten så tidligt som muligt skriftligt gør rede for sin interesse. Er der flere vejledere på en opgave, er det bedst at vejleder sammen. I starten af oktober måned og i slutningen af november vil der være obligatorisk og skemalagt vejledning med din/dine vejleder(e). Derudover er det kursistens ansvar at arrangere vejledning. I slutningen af november (se køreplanen ) skal der afleveres et skriftligt notat til vejlederen, der er udgangspunkt for vejledernes udarbejdelse af en problemformulering. Det er kursisten, der er den aktive i vejledningsprocessen. Kursisten bør forud for de enkelte vejledningsmøder udarbejde mindre skriftlige oplæg, fra det mere stikordsagtige til mere detaljerede dispositioner med angivelse af materiale, metodeovervejelser, problemstillinger mm. 6

7 Se vejledningskontrakt og vejledningsmanual på skolens hjemmeside (Værkstøjskassen under elever) 5. Opgaveugen Der er ingen undervisning i opgaveugen. I opgaveugen har du mulighed for at stille vejlederen enkelte spørgsmål, der har betydning for arbejdet med opgaven. Spørgsmålene besvares i generelle vendinger, så der ikke er tale om hjælp til opgavens konkrete udformning. Kursister, der får en opgaveformulering, hvor der stilles krav om eksperimentelt indhold, skal som hovedregel udføre det eksperimentelle arbejde i løbet af opgaveugen. I tilfælde af langvarige eksperimenter fx i kemi, kan det eksperimentelle arbejde påbegyndes/udføres inden opgaveugen. Det anbefales, at omfanget af det eksperimentelle arbejde ikke overstiger 2 dage. I opgaveugen skal skolen sikre, at kursisten har adgang til relevante lokaler og udstyr. Udføres det eksperimentelle arbejde i et naturfagslokale, skal der være en ansvarlig faglærer til stede. Specielt i begyndelsen af opgaveugen kan der være behov for adgang til lokaler, hvor eksperimentelt arbejde kan gennemføres. Aftal med din vejleder, hvornår han/hun bedst kan træffes i løbet af ugen eller hvordan vejlederen bedst kan svare fx på e- mail. Din opgave bliver bedst hvis du bruger din vejleder i opgaveugen. 6. Aflevering af opgaven Når du har fået udleveret opgaveformuleringen, er prøven begyndt. Det betyder, at der skal gives en karakter. Hvis opgaven ikke afleveres, eller af rektor ikke accepteres som rettidigt afleveret, gives karakteren - 3. Det er kursistens ansvar at overholde den givne tidsfrist. Du kan eksempelvis ikke henvise til it- problemer som argument for ikke at aflevere rettidigt. Sygdom og andre særlige omstændigheder, hvor kursisten må anses uforskyldt, behandles i henhold til reglerne om sygeprøver. Ved en evt. sygeprøve formuleres en ny opgaveformulering inden for samme område. Der skal i dette tilfælde afleveres en lægeerklæring, som kursisten selv betaler. 7

8 Hvis du bliver syg i opgaveugen og ikke er i stand til at gøre opgaven færdig, skal du straks kontakte skolen telefonisk (tlf ) Brug af Urkund i forbindelse med aflevering af SSO I forbindelse med afleveringen af SSO har vi her på Kolding Gymnasium besluttet, at alle kursister udover at aflevere opgaven som normalt på kontoret også skal sende en elektronisk udgave af deres opgave til Urkund. Når I har sendt filen med den færdige opgave til Urkund, modtager I en kvittering på mail om, at opgaven er modtaget. Denne kvittering skal vedlægges opgaven som dokumentation eller I kan vedlægge et print- screen fra jeres udbakke. Adressen er (xx= din vejleders initialer) 7. Bedømmelse Opgaven bedømmes af din(e) vejleder(e) og en censor. Om bedømmelsen af den større skriftlige opgave står der i ministeriets vejledning: Bedømmelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven. Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold: Er opgaven besvaret ud fra de formulerede krav Er der sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet Er der benyttet relevant baggrundsstof/materiale for besvarelsen og er det anvendt fornuftigt Er stoffet formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation. At alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende 8

9 Er fremstillingen overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen Er den sproglige udformning klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven. Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Det skal understreges, at opgavens formelle opbygning og kvaliteten af den sproglige udformning også tæller med i bedømmelsen. Den større skriftlige opgave har en vægt på 1,5 på eksamensbeviset. Ved bedømmelse af flerfaglige dansksprogede besvarelser, hvor et fremmedsprog indgår, skal der inddrages fremmedsproget kildemateriale. Hvis der citeres fra det pågældende materiale, gøres det på det fremmede sprog. For enkeltfaglige større skriftlige opgaver i fremmedsprog skal hele det benyttede primære kildemateriale normalt være på det fremmede sprog. Hvis en besvarelse i et fremmedsprog udelukkende har benyttet en dansk tekst (evt. den danske oversættelse af en fremmedsproget tekst) som primær kilde, er der tale om en utilfredsstillende besvarelse. 8. Snyd Enhver form for afskrift af fagbøger, opgaver mm medfører bortvisning fra eksamen. I et sådant tilfælde skal man skrive en ny opgave i næstkommende eksamenstermin. Det vil sige om et år. 9. Procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver Proceduren ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i eksamensbekendtgørelse nr af 25.august 2010, kapitel 10. Klageproceduren er uddybet i det følgende. Proceduren for behandling af klager 9

10 1. Klagen indgives Eksaminanden kan indgive en klage til institutionen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 2. Institutionen afgør om klagen afvises eller fremmes Klagen indbringes for institutionens leder, der afgør om klagen fremmes eller afvises. 3. Klagen forelægges bedømmerne Skal klagen fremmes, forelægger institutionens leder straks klagen for bedømmerne, der afgiver en udtalelse. 4. Udtalelsen forelægges klageren Herefter forelægger institutionens leder udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer. 5. Institutionens leder træffer en skriftlig og begrundet afgørelse Afgørelsen kan gå ud på følgende: ( ) ny bedømmelse (ombedømmelse) tilbud om ny prøve (omprøve) at klageren ikke får medhold Studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Ved ombedømmelse af studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave sendes opgavebesvarelsen til en eller to ombedømmere i det relevante fag. Den nye bedømmelse fastsættes efter forhandling mellem de to ombedømmere i de tilfælde, hvor opgaven dækker mere end et fag. Når opgaven er enkeltfaglig, fastsættes den nye bedømmelse af én ombedømmer. Ombedømmelsen af både skriftlige prøver, studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave returneres til institutionens leder, der meddeler resultatet af ombedømmelsen til klageren og orienterer censor og eksaminator. 10. Abstract på engelsk 10

11 Et abstract er et kort resumé på engelsk, linjer, der i koncentreret men sammenhængende form præsenterer opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene den sproglige udformning, men også, om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed. Abstractet placeres forrest i opgaven, mest logisk lige efter titelsiden. Liste over relevante ord og vendinger: Dansk opgave undersøgelse spørgeundersøgelse problemformulering emne fokusere på, fokus vælge, valg redegøre for, redegørelse analysere, analyse fortolke, fortolkning underbygge sammenligne, sammenligning undersøge diskutere, diskussion perpektivere kilde resultat konkludere, konklusion Engelsk Paper Study survey problem statement subject focus on, focus choose, choice account for / give an account of, account analyse, analysis (flertal analyses) interpret, interpretation substantiate compare, comparison find out, examine, discuss, discussion put into perspective source result, findings conclude, conclusion 11

12 11. Eksempler på problemformuleringer Eksempler på enkeltfaglige problemformuleringer: Fag Emne Opgaveformulering Dansk A Filmen: Flammen og citronen 1. Der ønskes en redegørelse for filmens forløb samt en analyse af de centrale virkemidler 2. Desuden ønskes der en analyse og karakteristik af filmens hovedpersoner og deres udvikling gennem filmen. 3. Endelig ønskes der en fortolkning og diskussion af det billede filmen giver af modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Fag Emne Opgaveformulering Historie B Den kolde krig - cubakrisen 1. Der ønskes en redegørelse for Cubakrisens forløb samt en indplacering af Cubakrisen som et sammenstød i den kolde krig 2. Analyser årsagerne til, at Sovjetunionen opstillede raketter på Cuba. Herudover ønskes en analyse af beslutnings- og forhandlingsprocessen under krisen. Inddrag her bl.a. bilag A, B og C 3. Sidst ønskes en diskussion af, hvilken betydning Cubakrisen fik på relationerne mellem USA og Sovjetunionen og den amerikanske forsvarsstrategi. I værktøjskassen på skolens hjemmeside, kan du finde flere eksempler på emner og enkeltfaglige problemformuleringer. gym.dk/elever/vaerktoejskasse/emne- og- opgaveformuleringer.html 12

13 I det følgende et par eksempler på flerfaglige problemformuleringer. Man bør dog tænke sig om, inden man vælger en flerfaglig opgave. Det kan være vanskeligt at have vejledere og være svært at opfylde de faglige krav for begge fag i sin SSO. Fag Emne Opgaveformulering Kommentarer Engelsk B og samfundsfag (C) Dødsstraf Der ønskes en redegørelse for og vurdering af, hvorfor og hvordan dødsstraf er sat på dagsordenen i den offentlige debat i dagens USA. I besvarelsen skal indgå en analyse af debat- og argumentationsformen i udvalgte debatindlæg og en vurdering af de bagvedliggende holdninger og ideologier. Alle kilder skal være engelsksprogede. Med afsæt i et bredt emne, der både ligger inden for to fags kernestof og kræver deres samspil, stilles der præcise, taksonomiske krav til besvarelsens indhold. Blandingen af det generelle i opgaveformuleringens første afsnit og det detaljerede i det næste åbner mulighed for stor faglig selvstændighed. Fag Emne Opgaveformulering Kommentarer Biologi (B), samfundsfag (C) Økologi og økonomi Bæredygtig udvikling 1) Med inddragelse af resultater fra dit forsøg om næringssaltes betydning for plantevækst ønskes en redegørelse af, hvordan landbruget påvirker kvælstofs kredsløb. 2) Der ønskes en diskussion af fordele og ulemper ved forskellige tiltag, der kan minimere kvælstoftabet i landbrugsproduktionen. Inddrag både biologiske og økonomiske sammenhænge. 3) Vurder det politisk mulige i at gennemføre ordninger der kan minimere kvælstoftabet. I vurderingen skal indgå forskellige politiske aktørers interesser og holdninger, herunder overvejelserne i vedlagte bilag. Forsøget er et længerevarende vækstforsøg, der er udført i ugerne op til opgaveugen. Resultater fra forsøget inddrages i opgaven, hvor det er relevant, mens journalen over forsøget vedlægges som bilag og indgår ikke i selve op- gaveteksten. Besvarelsen af spørgsmål 2 stiller krav om en sammenkobling af biologiske og samfundsfaglige synsvinkler. Til spørgsmål 3 vedlægges en avisartikel med en kortlægning af især land- brugsinteresserne i forbindelse med vandmiljøplan III. 13

14 12. Formalia SSO er en eksamensopgave og derfor gælder samme vilkår som ved almindelig eksamen. Alle tids- og afleveringsfrister skal overholdes. Ved overskridelse af en tidsfrist kan opgaven afvises og man kan først udarbejde en ny opgave til næste eksamenstermin. 14

15 Køreplan for større skriftlig opgave (SSO) efterår/vinter 2015 Tidspunkt: Hvad sker der: 3. september 2015 Orientering om SSO: Regler, tidsfrister og gode råd. (uge 34) Auditoriet Alle 2. hf- kursister (Uge 39) Orientering i fagene om mulige emner og problemstillinger (Uge 40) Biblioteksorientering om materialesøgning, brug af bibliotek, søgestrategier mm. ved bibliotekar Mødepligt. (Uge 40) Individuel afklaring omkring valg af fag og emne 6.oktober 2015 Valg af fag og område for opgaven. (uge 41) Udfyld via linket på forsiden i lectio. Det åbner d Linket lukker d kl Efterår, VU- timer og Arbejde med faglige krav og opgaveformalia ekstra dansktimer 28. Oktober 2015 Obligatorisk vejledning (uge 44) Uge tutorsamtale med fokus på SSO og vejledning 20. november 2015 Notat afleveres til vejleder (uge 47) Notatet skal være en oversigt over det hidtidige arbejde med området. Det er ud fra dette notat og jeres vejledningssamtaler, at vejlederen skriver opgaveformulering. 26. november 2015 Obligatorisk vejledning 11. december 2015 Opgaveformulering udleveres ved kontoret kl december 2015 Sidste frist for aflevering af SSO kl Hvis opgaven er skrevet i ét fag, afleveres i tre underskrevne eksemplarer Hvis opgaven er skrevet i to fag, afleveres i fire underskrevne eksemplarer Husk at vedlægge kvittering fra URKUND! Kontoret har ikke mulighed for at kopiere for jer. Det er kursistens ansvar at aflevere det påkrævede antal eksemplarer. 15

16 16

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2017 Hermed seks sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra onsdag den 13. december,

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK Større Skriftlig Opgave 2016-17 Skrivevejledning og aflevering Omfang og layout: Krav til opgavens omfang skal fremgå af opgaveformuleringen. Titelbladet, abstract, indholdsfortegnelsen, noter, materialeoversigten/litteraturfortegnelsen

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Den større skriftlige opgave Hf2 og HfE Vejledning Oktober 2006

Den større skriftlige opgave Hf2 og HfE Vejledning Oktober 2006 Den større skriftlige opgave Hf2 og HfE Vejledning Oktober 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017

SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017 SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017 OPGAVEFORMULERINGEN UDARBEJDES AF VEJLEDERNE LIGGER UD OVER ARBEJDET I FAGENE INDEHOLDER ET UKENDT ELEMENT OFFENTLIGGØRELSE AF OPGAVEFORMULERING STX/SRP ONSDAG DEN

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Større skriftlige opgave, hf

Større skriftlige opgave, hf Større skriftlige opgave, hf Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet * 3g Silkeborg Gymnasium * 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne qr med din smartphone eller ipad.: 2 1. Om dette hæfte I dette hæfte er samlet en række regler,

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på opgaveformuleringer.

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Studieretningsprojektet 2012

Studieretningsprojektet 2012 Studieretningsprojektet 2012 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere