Revisorkommissionen Maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisorkommissionen Maj 2016"

Transkript

1 Revisorkommissionen Maj 2016 Evaluering af revisoreksamen 2015 samt øvrige eksamener afholdt af Revisorkommissionen J. nr Eksamen 2015 Revisorkommissionen forestår flere forskellige former for eksamen: Eksamen for statsautoriserede revisorer (revisoreksamen), jf. revisorlovens 3, stk. 1, nr. 4, og 3a, stk. 1. Særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække, jf. revisorlovens 9, stk. 3. Egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, jf. revisorlovens 10, stk. 2. Eksamen for registrerede revisorer (kvalifikationseksamen), jf. lov nr. 617 af 12. juni , stk. 3. Revisoreksamen har siden 2014 været afholdt efter den nye ordning. 1 Den skriftlige eksamen er opdelt i tre moduler A, B og C fordelt over tre dage. Prøvernes tidsmæssige varighed er henholdsvis 2, 6 og 4 timer. Der gives en karakter (bestået/ikke bestået) for hvert modul. Eksamen afholdes én gang om året. Den mundtlige eksamen, der omfatter hele revisors virkefelt, afholdes to gange om året. For registrerede revisorer er der en særlig overgangsordning, der giver adgang til at opnå godkendelse som statsautoriseret revisor efter bestået modul B og C samt mundtlig revisoreksamen. En helt ny gruppe af eksaminander har på denne baggrund i 2014 og 2015 deltaget i revisoreksamen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mundtlig Rev.eksamen Modul A 4. Modul B 18. Modul C 1. Særlig prøve 20. Egnetheds prøve 28. Skriftlig Mundtlig 2 3. Tabel 1. Tidspunkter for afholdt revisoreksamen (mundtlig og skriftlig) Lov nr. 617 af 12. juni 2013 om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisorers uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v.) 1

2 2. Beståelsesprocenterne ved revisoreksamen Historisk har beståelsesprocenten ved revisoreksamen varieret en del (se tabel 2). Resultaterne ved den skriftlige eksamen har siden år 2000 haft et spænd på mere end 25 procentpoints, fra 37,1 % (år 2004) til 62,3 % (år 2012). De mundtlige beståelsesprocenter har haft en mere jævn fordeling, fra 61,5 % (år 2004) til 76,9 % (år 2011). Målsætningen ved indførelsen af den nye eksamensordning i 2014 var at fastholde den beståelsesprocent, der var opnået de senere år. Samtidig skulle den nye eksamensordning fagligt være på samme niveau som den tidligere eksamensform. SKRIFTLIG EKSAMEN MUNDTLIG EKSAMEN ÅR Tilmeldt Bestået Ikke best. % bestået Tilmeldt Bestået Ikke best. % bestået , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Tabel 2. Historisk: Beståelsesprocenter ved revisoreksamen I 2015 er beståelsesprocenten for modulerne A, B og C henholdsvis ca. 59 %, 53 % og 54 % (se tabel 3), hvilket er tilnærmelsesvist på niveau med de seneste år. Renses procenterne for de eksaminander, der har deltaget på baggrund af overgangsordningen for registrerede revisorer - hvilket er mest relevant sammenlignet med tidligere år - er beståelsesprocenterne for de tre moduler A, B og C henholdsvis ca. 59 %, 57 % og 60 %. Disse beståelsesprocenter svarer til niveauet de umiddelbart forudgående år. Det bemærkes, at beståelsesprocenten for modul A er den samme, da de registrerede revisorer er fritaget for modul A. ÅR 2014 TILMELDT MODUL A TILMELDT MODUL B HERAF REG.REV. TILMELT MODUL C HERAF REG.REV. TILMELDT ALLE 3 MODULER REG.REV. TILMELDT B+C TILMELDT BESTÅET I % 52,9 % 47,8 % 28,6 % 52,3 % 30,3 % 27,8 % 16 % ÅR 2015 TILMELDT BESTÅET I % 59,1 % 52,7 % 36,6 % 53,9 % 35,7 % 36,9 % 20 % Tabel 3. Skriftlige eksamen. Beståelsesprocenter 2014 og 2015, modulopdelt, fordelt på alle eksaminander og eksaminander, der har benyttet overgangsordningen for registrerede revisorer. 2

3 Opbrydningen af revisoreksamen i flere mindre moduler skete især ud fra ønsket om at give eksaminanderne bedre mulighed for at bestå. Muligheden for at fokusere på et afgrænset emne og perioderne mellem modulerne, der kan bruges til en koncentreret forberedelse, bidrager således til et samlet set kortere forløb. Samtidig medfører modulopbygningen dog, at kandidatens præstationer bedømmes emnevis i modsætning til tidligere, hvor der blev foretaget en samlet bedømmelse. Derfor giver modulopbygningen også en større risiko for at fejle. I lyset af disse overvejelser om fordele og ulemper ved modulopbygningen finder Revisorkommissionen, at eksamensresultaterne for de enkelte moduler i 2015 lever fuldt ud op til forventningerne. Samtidig bemærker kommissionen, at selvom beståelsesprocenten for de kandidater, der har deltaget i alle tre moduler, er markant forbedret i forhold til 2014, er det væsentligt også fremover at være opmærksom på betydningen af en separat bedømmelse af hvert modul, når beståelsesprocenterne sammenlignes med resultaterne fra før Som i 2014 er beståelsesprocenten i 2015 for de registrerede revisorer, der har benyttet overgangsordningen til at tilmelde sig modul B og C, lav - omend med en svag stigning i forhold til sidste år. Kun A Kun B Kun C A og B A og C B og C (reg.rev.) A, B og C Tabel 4. Antal tilmeldte til henholdsvis 1, 2 og 3 moduler. Ved evalueringen af revisoreksamen 2014 var det markant, at beståelsesprocenten for de kandidater, der gik op til alle tre moduler eller de to store moduler (B og C), var utilfredsstillende. Revisorkommissionen anbefalede derfor kandidaterne i højere grad at benytte sig af muligheden for at opdele eksamen, således at der kan fokuseres på afgrænsede problemstillinger i forberedelsesfasen. Opgørelsen af antallet af tilmeldte til de forskellige moduler (tabel 4) viser, at kandidaterne i vidt omfang har fulgt denne anbefaling. Samtidig tyder de stigende beståelsesprocenter på, at en opdeling af eksamen har haft den ønskede effekt. Beståelsesprocenten ved årets mundtlige revisoreksamener (se tabel 5) er ligesom i 2014 ca. 75%. Dette resultat er fuldt ud tilfredsstillende og svarer til resultaterne de seneste år inden overgangen til ny eksamensform. Resultatet for de registrerede revisorer, der deltager i den mundtlige eksamen efter bestået modul B og C, ligger fortsat noget under resultatet for de øvrige kandidater. Godt 45 % af de registrerede revisorer, der har deltaget i mundtlig revisoreksamen i 2015, har bestået. For de registrerede revisorers vedkommende er resultatet dermed noget lavere end sædvanligt ved den mundtlige eksamen (se tabel 2). 3

4 MUNDTLIG REVISOREKSAMEN 2014 TILMELDT BESTÅET I % HERAF RR BESTÅET I % I ALT JUNI ,2 % NOV ,3 % ,0% 2015 JUNI ,8 % ,7 % NOV ,0 % ,5% Tabel 5. Beståelsesprocenter mundtlig revisoreksamen 2014 Af de eksamener, Revisorkommissionen afholder, er revisoreksamen den absolut største med eksaminander tilmeldt den skriftlige eksamen hvert år. Deltagerantallet er forblevet i samme størrelsesorden under den nye revisoruddannelse. Under den tidligere eksamensordning var omkring 100 eksaminander årligt tilmeldt den mundtlige eksamen (se tabel 2). Med den nye revisoruddannelse er deltagerantallet ved de mundtlige eksamener faldet en del, på trods af at der som noget nyt afholdes to mundtlige eksamener årligt. I 2014 var 56 eksaminander tilmeldt de mundtlige eksamener. I 2015 er deltagerantallet steget til 77, som dog stadig er noget under niveauet fra den gamle uddannelse. Da ændringen af eksamensordningen fortsat er under indfasning, kan det lavere antal tilmeldte formentlig hovedsageligt tilskrives overgangen fra én skriftlig prøve til tre skriftlige moduler. 3. Beståelsesprocenter øvrige eksamener Revisorkommissionen afholder to mundtlige prøver, der har et meget lille deltagerantal (se tabel 6): Den særlige prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække, jf. revisorlovens 9, stk. 3, og egnethedsprøve for udenlandske revisorer jf. revisorlovens 10, stk. 2. Den særlige prøve søges så vidt muligt placeret i forbindelse med de mundtlige eksamener, men har i 2015 dog været afholdt i januar uden for de sædvanlige eksamener. Egnethedsprøven afholdes efter behov i forbindelse med de mundtlige eksamener. Eksamen 2015 Tilmeldt Særlig prøve 1 Egnethedsprøve 2 Tabel 6. Antal tilmeldte ved særlig prøve og egnethedsprøve 2015 Med så lille en population giver det ikke mening at sammenligne beståelsesprocenten år for år men alene at konstatere, at antallet af tilmeldte må forventes også fremover at være lavt Kvalifikationseksamen For så vidt angår kvalifikationseksamen er der tale om en prøveform, der som led i den nye revisoruddannelse vil ophøre inden for en årrække. Den skriftlige kvalifikationseksamen afholdes sidste gang i 2017, mens den sidste mundtlige kvalifikationseksamen afholdes i Som led i afviklingen af kvalifikationseksamen er kravene for indstilling til eksamen skærpede, og der ventes derfor et faldende deltagerantal år for år. Antallet af tilmeldte samt beståelsesprocenter de seneste 4

5 to år, hvor kvalifikationseksamen har været under afvikling, fremgår af tabel 7. Med det forbehold, der må tages på baggrund af den lille population, finder Revisorkommissionen, at beståelsesprocenter på henholdsvis 73 % (skriftlig) og 67 % (mundtlig) er tilfredsstillende. Eksamen 2014 Tilmeldt Bestået Ikke best. % bestået Kvalifikationseksamen % skriftlig Kvalifikationseksamen % mundtlig Eksamen 2015 Kvalifikationseksamen skriftlig Kvalifikationseksamen mundtlig % % Tabel 7. Beståelsesprocenter kvalifikationseksamen 2014 og 2015 Beståelsesprocenterne har historisk svinget en del ved kvalifikationseksamen, men har de senere år (bortset fra 2013) været på omkring 50 % ved den skriftlige kvalifikationseksamen og på godt 75 % ved den mundtlige kvalifikationseksamen (dog med 2010 med en ekstraordinært høj beståelsesprocent på 91,3 %). Antal tilmeldte og beståelsesprocenter i perioden fremgår af tabel 8. Beståelsesprocenten ved den skriftlige kvalifikationseksamen ligger i både 2014 og 2015 noget over de tidligere år. Denne stigning kan skyldes, at udsigten til at kvalifikationseksamen ophører inden for få år, tilskynder eksaminanderne til at få eksamensforløbet vel overstået. KVALIFIKATIONSEKSAMEN SKRIFTLIG EKSAMEN MUNDTLIG EKSAMEN ÅR Tilmeldt Bestået Ikke bestået % bestået Tilmeldt Bestået Ikke bestået % bestået , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabel 8. Historiske beståelsesprocenter, kvalifikationseksamen. 5

6 4. Eksamensopgavernes udarbejdelse Revisorkommissionen har fulgt den procedure for udarbejdelse af opgaverne, der blev fastlagt i 2014, til brug for de skriftlige eksamener Kommissionen har derfor tidligt i forløbet drøftet synopsis og retning for opgaverne til henholdsvis revisoreksamen og kvalifikationseksamen. Senere i forløbet har kommissionen foretaget en detaljeret gennemgang og drøftelse af udkast til de forskellige opgaver. Såvel de revisorer, der har forestået udarbejdelsen af opgaverne, som den øvrige kommission finder, at denne procedure har været velfungerende. Opgaverne til de forskellige moduler ved revisoreksamen og til kvalifikationseksamen var alle udformet med sigte på et middel niveau af sværhedsgrad. Under afviklingen af den skriftlige kvalifikationseksamen blev der konstateret en sammentællingsfejl i et af bilagene til en opgave. Fejlen havde ikke betydning for besvarelsen, men af hensyn til den usikkerhed, eksaminanderne kunne opleve som følge af fejlen, blev det besluttet at udvide besvarelsestiden med en halv time. Fejlen har ikke i øvrigt haft betydning for bedømmelsen af besvarelserne. 5. Eksaminandernes besvarelse ved skriftlig eksamen 5.1 Besvarelser ved revisoreksamen Det er Revisorkommissionens vurdering, at det faglige niveau i besvarelserne er som sidste år dvs. noget lavere end de tidligere år. Til gengæld har eksaminanderne tilsyneladende fulgt kommissionens råd fra sidste år og mindsket brugen af paradigmer. Samtidig kan kommissionen konstatere end bedre konkretisering og adressering af besvarelserne. For så vidt angår eksaminandernes professionelle modenhed sporer kommissionen fortsat en stor umodenhed. En eksaminand, der i kommissionens optik er umoden, mangler erfaring med udførelsen af en eller flere almindeligt forekommende revisionsopgaver Besvarelser ved kvalifikationseksamen Som led i den nye revisoruddannelse, der trådte i kraft i 2014, er kvalifikationseksamen under afvikling. Den sidste skriftlige kvalifikationseksamen afholdes senest i 2017, og den sidste mundtlige kvalifikationseksamen afholdes senest i Kravene for at kunne tilmelde sig til kvalifikationseksamen er skærpede i de sidste år. Det er Revisorkommissionens opfattelse, at kvalifikationseksamen tidligere i vidt omfang er blevet benyttet som forberedelse til revisoreksamen. Denne mulighed er ikke åben de sidste år. Det er Revisorkommissionens forventning, at kun meget få eksaminander vil kunne opfylde kravene for at tilmelde sig til kvalifikationseksamen de sidste år. Første gangs eksaminander kan fortsat indstille sig til skriftlig kvalifikationseksamen i 2016 og 2017, men kun 3 eksaminander har mulighed for at tilmelde sig for anden eller tredje gang i

7 6. Klager over eksamen Ifølge eksamensbekendtgørelsens 11, stk. 6, skal behandlingen af en klage så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren gennem Revisorkommissionens formand senest en måned efter, at kommissionen har modtaget klagen. Behandlingen af en klage foregår ved, at Revisorkommissionens sekretariat sender klagen sammen med opgavebesvarelsen og retternes kommentarer til bedømmelsesudvalget (eksaminator og censor), formanden for eksamenskommissionen og Revisorkommissionens formand med henblik på en fornyet gennemgang. Bedømmelsesudvalget har herefter en frist på 3 uger til at udarbejde et udkast til besvarelse, hvor bedømmelsen enten kan fastholdes eller ændres. Herefter forelægges udkastet for Revisorkommissionens formand, der godkender og underskriver afgørelsen. Revisorkommissionen kan konstatere, at det har været vanskeligt at overholde svarfristen på en måned efter modtagelse af en klage. Kommissionen finder det derfor nødvendigt at stramme op på procedurerne for behandling af klager Klager over revisoreksamen Antallet af klager over revisoreksamen ligger årligt på et niveau på op til 7 klager for så vidt angår den skriftlige eksamen, svarende til at op til 5 % af eksaminanderne indgiver klage. Klager over mundtlig revisoreksamen er forholdsvis sjældne. Der er endnu ikke givet medhold i nogen klage. Antallet af klager ved de forskellige revisoreksamener de senere år fremgår af tabel 9. Skriftlig Rev.eks. Antal deltagere Skriftlig rev.eks. Antal klager / heraf medhold Mundtlig rev.eks. Antal deltagere Mundtlig rev.eks. Antal klager / heraf medhold År / / / / / / / / / / / / / / / / A: 174 A: 0 / / - B: 201 B: 2 / - C: 130 C: 1 / A: 132 B: 148 C: 117 A: 2 / - B: 3 / - C 2 / - Tabel 9. Antal af klager over revisoreksamen siden år

8 6.2. Klager over kvalifikationseksamen Antallet af klager over kvalifikationseksamen, se tabel 10, ligger stabilt på op til 4 klager over den skriftlige eksamen, de senere år dog ikke mere end en enkelt klage. Målt i forhold til antallet af deltagere er klageniveauet svarende til niveauet ved revisoreksamen på klager fra op til 5 % af eksaminanderne. Enkelte år har klageprocenten dog været noget højere i 2005 klagede knap 15 % af eksaminanderne. Ved den mundtlige eksamen har der få gange været en enkelt klage. Én klage over skriftlig eksamen er blevet imødekommet i årenes løb. År Skriftlig Antal deltagere Skriftlig Antal klager / Heraf medhold Mundtlig Antal deltagere / / / / / / / / / / / / / / / / - Tabel 10. Antal af klager over kvalifikationseksamen siden år Mundtlig Antal klager / Heraf medhold 7. Revisionsfirmaerne / eksaminandernes arbejdsgivere I forbindelse med evalueringen af eksamen i 2014 anbefalede Revisorkommissionen, at revisionsfirmaerne i forbindelse med vurderingen af, om en medarbejder har tilstrækkelig modenhed til at blive indstillet til skriftlig eksamen, i højere grad lægger vægt på, om medarbejderen har opnået tilstrækkelig praktisk erfaring med alle almindeligt forekommende opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer. Selvom denne anbefaling fortsat er aktuel, vil Revisorkommissionen supplere med en anbefaling vedr. medarbejderens egen rolle i at sikre den fornødne modenhed: Revisionsarbejde foregår i dag ofte som teamwork, hvor de enkelte deltagere har en høj grad af specialisering. Det er kommissionens opfattelse, at kommende eksaminander kan hjælpe sig selv til en bedre forberedelse ved løbende at tage ansvar i det daglige arbejde og så vidt muligt gøre sig sine egne overvejelser, inden der søges sparring. Processen ved at analysere en problemstilling og nå en selvstændig konklusion svarer til den, eksaminanden bliver konfronteret med ved eksamen. Jo mere rutineret eksaminanden er i denne proces, jo bedre forløber eksamen. 8

9 8. Særlig prøve Revisorkommissionens afholdt i 2015 for første gang den såkaldte særlige prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække, jf. revisorlovens 9, stk. 3. Det er kommissionens forventning, at denne type eksamen kun vil blive aktuel få gange årligt. Kommissionen anbefaler, at når revisor har været væk fra faget i en periode og derefter ønsker at generhverve sin autorisation, er det for at kunne bestå den særlige prøve nødvendigt at følge med i aktuel efteruddannelse i en periode. Der har ikke været klaget over den særlige prøve. 9. Egnethedsprøve Revisorkommissionen afholder hvert år et lille antal egnethedsprøver for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, jf. revisorlovens 10, stk. 2. Denne prøve omfatter ikke egentlig revision, da disse kompetencer forudsættes allerede testet i forbindelse med eksaminandens udenlandske godkendelse. Egnethedsprøven er en vurdering af eksaminandens praktiske duelighed inden for de områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis samt de for statsautoriserede revisorer gældende etiske regler er nødvendig for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark. Det er Revisorkommissionens opfattelse, at eksaminanderne ved egnethedsprøven generelt er velforberedte. Der har ikke været klaget over egnethedsprøven. 10. Revisorkommissionens konklusioner (resumé) Om eksamensresultaterne Beståelsesprocenterne ved skriftlig revisoreksamen er stigende. Renses tallene for de eksaminander, der har deltaget på baggrund af overgangsordningen for registrerede revisorer, svarer resultaterne til niveauet før 2014, hvor den nye revisoruddannelse blev indført. I lyset af at der er både fordele og ulemper ved modulopbygningen, finder revisorkommissionen, at eksamensresultaterne for skriftlig revisoreksamen 2015 lever fuldt ud op til forventningerne. Beståelsesprocenten for de registrerede revisorer, der har benyttet overgangsordningen til at tilmelde sig modul B og C, er lav dog stigende i forhold til sidste år. I erkendelse af at beståelsesprocenten for de kandidater, der gik op til alle tre moduler eller de to store moduler (B og C), var utilfredsstillende, anbefalede Revisorkommissionen i 2014 kandidaterne i højere grad at benytte sig af muligheden for at opdele eksamen. Kandidaterne har i vidt omfang fulgt denne anbefaling, og de stigende eksamensresultater tyder på, at opdelingen har den ønskede effekt. 9

10 Beståelsesprocenten ved de mundtlige revisoreksamener er fuldt ud tilfredsstillende og svarer til resultaterne de seneste år inden overgangen til ny eksamensform. Resultatet for de registrerede revisorer, der deltager i mundtlig revisoreksamen, ligger fortsat noget under resultatet for de øvrige kandidater. Beståelsesprocenten ved den skriftlige kvalifikationseksamen ligger fortsat noget over de tidligere år. Da skriftlig kvalifikationseksamen afholdes sidste gang 2017, kan stigningen skyldes, at udsigten til et snarligt ophør tilskynder eksaminanderne til at få eksamensforløbet vel overstået. Ved den mundtlige kvalifikationseksamen var beståelsesprocenten tilnærmelsesvist som før Revisorkommissionen finder, at resultaterne fra såvel skriftlig som mundtlig kvalifikationseksamen er tilfredsstillende. Om opgaverne Udarbejdelsen af opgaverne til brug for den skriftlige revisoreksamen og skriftlig kvalifikationseksamen har fulgt den procedure, der blev fastlagt i Såvel de revisorer, der har forestået udarbejdelsen af opgaverne, som den øvrige kommission finder, at proceduren har været velfungerende. Opgaverne var til alle de skriftlige eksamener udarbejdet med sigte på en middel sværhedsgrad. Om eksaminandernes besvarelse Det faglige niveau i de skriftlige besvarelser ved revisoreksamen var som i 2014 noget lavere end de tidligere år. Til gengæld har eksaminanderne mindsket brugen af paradigmer og er blevet bedre til at konkretisere og adressere besvarelserne. Eksaminanderne er fortsat præget af en stor professionel umodenhed. Det er Revisorkommissionens opfattelse, at kvalifikationseksamen tidligere i vidt omfang er blevet benyttet som forberedelse til revisoreksamen. Denne mulighed er ikke åben de sidste år. Kun meget få eksaminander ventes at kunne tilmelde sig de sidste år. Om klager Revisorkommissionen konstaterer, at det generelt har været vanskeligt at overholde svarfristen på en måned efter modtagelsen af en klage. På denne baggrund er der behov for en opstramning af procedurerne for behandling af klager. Revisorkommissionen modtager årligt op til 7 klager, svarende til op til 5 % af eksaminanderne, over skriftlig revisoreksamen. Klager over mundtlig revisoreksamen er forholdsvis sjældne. Der er ikke givet medhold i nogen klager. Ved den skriftlige kvalifikationseksamen modtages årligt op til 4 klager, svarende til 5 % af eksaminanderne de senere år har der dog ikke været mere end en enkelt klage årligt. En enkelt klage over skriftlig kvalifikationseksamen er imødekommet i årenes løb. Ved den mundtlige kvalifikationseksamen har der få gange været en enkelt klage, hvoraf ingen er imødekommet. 10

11 Om arbejdsgivers rolle Det er fortsat aktuelt at anbefale revisionsfirmaerne i forbindelse med vurderingen af, om en medarbejder har opnået tilstrækkelig professionel modenhed til at blive indstillet til eksamen, i højere grad at lægge vægt på, om medarbejderen har opnået tilstrækkelig praktisk erfaring med alle almindeligt forekommende opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer. Samtidig anbefaler Revisorkommissionen, at de kommende eksaminander hjælper sig selv til en bedre forberedelse ved løbende at tage ansvar i det daglige arbejde og gøre sig sine egne overvejelser, inden der søges sparring. Om den særlige prøve Den særlige prøve for personer, der har været uden godkendelse i en årrække, har kun været afholdt en enkelt gang i 2015, og ventes kun at blive aktuel få gange årligt fremover. Revisorkommissionen anbefaler, at en revisor, der har været væk fra faget i en periode og ønsker at generhverve sin autorisation, følger med i aktuel efteruddannelse i en periode, forinden den særlige prøve aflægges. Om egnethedsprøven Egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, afholdes kun få gange årligt. Eksaminanderne er generelt velforberedte. Revisorkommissionen

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer Udkast til Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer I medfør af 3a, stk. 2, og 33, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret senest ved lov nr. xxx af xxx 2016, og

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

FSR danske revisorer Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel

FSR danske revisorer Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Pr. e-mail: petkro@erst.dk 10. januar 2013 Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven

Læs mere

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juli 2012 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Den fremtidige revisoruddannelse

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen

Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen 1. oktober 2014 Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen Disse retningslinjer har til formål at tydeliggøre en række spørgsmål ved Revisorkommissionens afholdelse af revisoreksamen

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor

Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor I Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse og Grønbog om ny revisoruddannelse lægger henholdsvis FSR og Dansk Revisorforening op til en fornyelse af eksaminer

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: november-december År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 214 godkendte elementer

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

TAL OG FAKTA 2016 MEDLEMMERNE LEDIGHED Medlemmer fordelt på faggrupper DSA er a-kassen for bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre, radiogrer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vores medlemmer fordeler

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: April År: 214 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Egen kontrol 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 213 godkendte projekter

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: september År: 1 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 14 godkendte elementer 1 Ovennævnte

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 1 Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 Data og konsensusforventninger 2014 2014* BNP vækst - resultat 2013 & 2014 forventninger 2,3 % 2 %* Arbejdsløshed - (feb) 5,1 % - Offentlig gæld/bnp (feb.) 33,7% -

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer BEK nr 967 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel PROFESSIONEL FODBOLDSPILLER? Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: oktober År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Kvalitetskontrol 1 9 8 7 6 4 3 2 1 godkendte elementer 214 godkendte elementer 21 Ovennævnte diagram viser den procentvise

Læs mere

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Målsætning Status jan 16 Status feb 16 B 2016 Kommunestrategi 1. 75 % af de 16-66 årige er i beskæftigelse

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: marts År: 215 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 214 godkendte projekter 215 ovennævnte

Læs mere