Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer I medfør af 3a, stk. 2, og 33, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret senest ved lov nr. xxx af xxx 2016, og 4, stk. 6, i lov nr. 617 af 12. juni 2013, som ændret senest ved lov nr. xxx af xxx 2016, fastsættes: Kapitel 1 Eksamener og prøver for revisorer 1. Eksamen for statsautoriserede revisorer (revisoreksamen) består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve omfatter tre separate eksaminationer benævnt modul A, B og C. Stk. 2. Særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse som revisor i en årrække, består af en mundtlig prøve. Stk. 3. Egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, består af en mundtlig prøve. 2. Eksamensudvalget nedsat af Revisorrådet, jf. 8 i bekendtgørelse nr. om Revisorrådet, bistår Erhvervsstyrelsen ved administrationen af de i 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen, jf Stk. 2. De i 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen afholdes af FSR danske revisorer. Stk. 3. Mundtlige eksamener og prøver er offentlige. Erhvervsstyrelsen har tillige adgang til at overvære voteringen ved mundtlige eksamener og prøver som led i styrelsens tilsynsvirksomhed, jf. revisorlovens 32. Stk. 4. Betaling for deltagelse i de i 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen opkræves af FSR danske revisorer. Betalingen dækker udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Betalingen er ens for alle deltagere ved en eksamen. Eventuelle realiserede over- eller underskud oppebæres, henholdsvis afholdes af FSR danske revisorer. Kapitel 2 Betingelser for indstilling til eksamener og prøver Revisoreksamen 3. For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding:

2 1) en af følgende: a) at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller b) at en anden kandidateksamen er bestået, og kravene i 4, stk. 1 og 2, er opfyldt, og 2) deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen, jf. nr. 1, er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, herunder med hensyn til erfaringer opnået i et andet land end Danmark. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. maj det pågældende år. 4. En kandidateksamen, jf. 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med supplerende beståede danske eller udenlandske uddannelseselementer som minimum: 1) opfylde adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud), og 2) indeholde fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret, der ækvivalerer fagene på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og har et omfang på mindst 60 ECTS-point. Stk. 2. En kandidat, der indstiller sig på baggrund af 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med indstillingen til den skriftlige prøve vedlægge en udtalelse fra en uddannelsesinstitution, der udbyder revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.), hvoraf det fremgår, at 1) kandidaten opfylder adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og 2) kandidatens fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret ækvivalerer de konstituerende fag på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.). 5. De tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, afholdes hver mindst én gang om året med mindst 10 dages mellemrum. Mundtlig eksamen afholdes to gange om året, én gang i første halvår og én gang i andet halvår. Stk. 2. Ansøgning om at indstille sig til eksamen indgives til FSR danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR danske revisorer. Ansøgning om at indstille sig til en eller flere af de skriftlige eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, skal være modtaget i FSR danske revisorer senest den 1. juni det pågældende år. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvilke eksaminationer kandidaten tilmelder sig, samt om kandidaten ønsker at tilmelde sig den mundtlige prøve i andet halvår, forudsat at alle de skriftlige moduler er bestået. Ansøgning om alene at indstille sig til den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år. Stk. 3. Framelding fra en skriftlig eksamination skal være modtaget i FSR danske revisorer senest syv kalenderdage før eksaminationens afholdelse, jf. stk. 4. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den pågældende eksamination. Stk. 4. Datoerne for afholdelse af de tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, offentliggøres årligt senest den 31. marts på FSR danske revisorers hjemmeside.

3 Stk. 5. Framelding fra den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR danske revisorer senest den 15. april for prøven i første halvår og senest den 15. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den mundtlige prøve. 6. En person, der tre gange har påbegyndt et modul omfattet af den skriftlige prøve, kan ikke indstille sig til det pågældende modul igen, jf. dog stk. 2, 3. pkt. Påbegyndelse af et modul i henhold til den i 20 nævnte eksamen medregnes ved anvendelsen af 1. pkt. Stk. 2. For at bestå den skriftlige prøve skal alle tre skriftlige moduler være bestået inden for en periode på fire år. Er et modul bestået tidligere end fire år, forinden det tredje modul bestås, skal det først beståede modul bestås på ny. En kandidat, der skal bestå et modul på ny, får tre nye forsøg til at bestå det pågældende modul. Stk. 3. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj det pågældende år. Stk. 4. Eksamensudvalget kan desuden undtage fra bestemmelsen i stk. 2, 1. pkt. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj i det år, hvor personen indstiller sig til det sidste skriftlige modul. Meddeler Eksamensudvalget dispensation, betinges denne af, at pågældende består sidste skriftlige modul. 7. For at kunne deltage i den mundtlige prøve ved revisoreksamen kræves, at den skriftlige prøve er bestået. Indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter, at den skriftlige prøve er bestået. Stk. 2. En person, der tre gange har påbegyndt den mundtlige prøve, kan ikke indstille sig til prøven igen. Den mundtlige prøve skal være bestået senest fire år efter, at kandidaten har indstillet sig til den mundtlige prøve første gang. Påbegyndelse af den mundtlige prøve i henhold til den i 20 nævnte eksamen medregnes ved anvendelsen af 1. pkt. Stk. 3. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelserne i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår det pågældende år. Særlig prøve for personer, hvis godkendelse i mere end tre år har været deponeret i Erhvervsstyrelsen, eller hvis godkendelse har været bortfaldet, frataget eller frakendt i mere end tre år 8. For at kunne indstille sig til den i 1, stk. 2, nævnte særlige prøve kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding dokumentation for, at deponering, bortfald, fratagelse eller frakendelse af godkendelsen for den pågældende har haft en varighed på mere end tre år. Har godkendelsen været frakendt, kræves dokumentation for, at frakendelsestiden er udløbet på prøvetidspunktet. Stk. 2. Den særlige prøve er mundtlig og afholdes efter behov. Stk. 3. Ansøgning om at indstille sig til prøven indgives til FSR danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR danske revisorer. Indstilling til den særlige prøve skal være modtaget i FSR

4 danske revisorer senest den 1. i måneden forud for det tidspunkt, den særlige prøve ønskes afholdt af kandidaten. Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision 9. For at kunne indstille sig til den i 1, stk. 3, nævnte egnethedsprøve kræves på tidspunktet for tilmelding dokumentation for, at Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 10, stk. 2, har godkendt den pågældende til aflæggelse af egnethedsprøven. Stk. 2. Egnethedsprøven er mundtlig og afholdes to gange om året, én gang i første halvår og én gang i andet halvår. Stk. 3. Ansøgning om at indstille sig til eksamen indgives til FSR danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR danske revisorer. Indstilling til egnethedsprøve skal være modtaget i FSR danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år. Kapitel 3 Indhold og bedømmelse af eksamener og prøver Eksaminatorer og censorer 10. Skriftlige eksamener bedømmes af en eksaminator samt en censor. Eksaminator og censor ved skriftlige eksamener skal være statsautoriseret revisor. Stk. 2. Mundtlige eksamener og prøver bedømmes af en eksaminator samt to censorer. Eksaminator skal være statsautoriseret revisor. Den ene censor skal være statsautoriseret revisor, og den anden censor skal være en person, der ikke er revisor. Sidstnævnte censor må ikke være godkendt revisor eller have været ansat hos eller drive virksomhed sammen med godkendte revisorer inden for de seneste tre år. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan undtage fra kravene i stk. 1, 1. pkt., ved den skriftlige eksamination i modul A, hvis denne eksamination afholdes som en multiple choice opgave. Udnyttes muligheden efter 1. pkt., bedømmes eksaminationen alene af en eksaminator. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan i det i stk. 3, 2. pkt., nævnte tilfælde efter anmodning fra Eksamensudvalget fravige bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt. Stk. 5. Eksaminatorers og censorers virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. Revisoreksamen 11. Den skriftlige og mundtlige prøve ved revisoreksamen skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt, jf. revisorlovens 1, stk. 2 og 3. Stk. 2. Den skriftlige eksamination i modul A, der har en varighed af to timer, skal dække områderne etik og uafhængighed og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Revisors tiltræden

5 og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser, etik, tavshedspligt, uafhængighed samt kvalitetsstyring. Stk. 3. Den skriftlige eksamination i modul B, der har en varighed af seks timer, skal dække områderne revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Opgavens planlægning og udførelse, afgivelse af erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og interne kontroller, risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitetsanalyser samt spørgsmål i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter og koncernregnskaber. Stk. 4. Den skriftlige eksamination i modul C, der har en varighed af fire timer, skal dække områderne andre erklæringer, skatteret, selskabsret og erhvervsret og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Kriseramte virksomheder, generationsskifte, spørgsmål inden for skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation. 12. Der gives særskilt bedømmelse af hver af de tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, og af den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået". Stk. 2. For at bestå eksamen kræves, at der er opnået karakteren "bestået" ved alle tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, og ved den mundtlige prøve. 13. For bestået eksamen udfærdiger FSR danske revisorer et eksamensbevis. Særlig prøve for personer, hvis godkendelse i mere end tre år har været deponeret i Erhvervsstyrelsen, eller hvis godkendelse har været bortfaldet, frataget eller frakendt i mere end tre år 14. Den særlige prøve som nævnt i 1, stk. 2, skal godtgøre, at kandidaten har et passende fagligt niveau (masterniveau) inden for følgende fagområder: 1) revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v., 2) retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret, og 3) direkte og indirekte skatter. Stk. 2. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået". For at bestå eksamen kræves, at der er opnået karakteren "bestået". Stk. 3. For bestået eksamen udfærdiger FSR danske revisorer et eksamensbevis. Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision

6 15. Egnethedsprøven som nævnt i 1, stk. 3, skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis samt de for statsautoriserede revisorer gældende etiske regler er nødvendig for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark. Egnethedsprøven omfatter bl.a. følgende fagområder: 1) Materielle erhvervsretlige regler. Selskabsret, finansieringsret og insolvensret. Herunder hører regler og fremgangsmåder ved erhvervsdrivendes bogføring, regn-skabsopgørelser i forbindelse med skifte, konkurs, rekonstruktion, køb og salg af virksomheder, likvidation samt fusioner og spaltninger. 2) Skatte- og skatteforvaltningsret. Love, bekendtgørelser, cirkulærer og praksis om indkomstbeskatning, beskatning af formueafkast, gave- og boafgift og omsætnings- og forbrugsafgifter, samt spørgsmål om skat i øvrigt. 3) Regler for regnskabsaflæggelse, bekendtgørelser og cirkulærer, der vedrører regnskabsaflæggelse. 4) Regler for udøvelse af revisionsvirksomhed i Danmark. Afgivelse af erklæringer og udarbejdelse af rapporter i henhold til erklæringsbekendtgørelsen og andre danske love og bekendtgørelser samt danske lovkrav og dansk praksis om god revisorskik, uafhængighed og revisoretik. Stk. 2. For personer, der har opnået godkendelse til at udføre lovpligtig revision i et land, der ikke har gennemført Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, og som EU ikke har indgået aftale med, kan egnethedsprøven udvides til at omfatte yderligere fagområder. Stk. 3. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået". For at bestå eksamen kræves, at der er opnået karakteren "bestået". Stk. 4. For bestået eksamen udfærdiger FSR danske revisorer et eksamensbevis. Kapitel 4 Eksamensudvalgets opgaver 16. Eksamensudvalget, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. xxx af xxx om Revisorrådet, fastsætter nærmere retningslinjer for fremgangsmåden ved de i 1 nævnte prøver og eksamener. Eksamensudvalget kan ikke indføre adgangsregulering. Stk. 2. Eksaminatorer og censorer til de skriftlige og mundtlige prøver, jf. 10 og 26, indstilles af FSR danske revisorer og udnævnes og afskediges af Eksamensudvalget. Eksamensudvalget fastsætter endvidere retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse i de i 1 nævnte prøver og eksamener. Stk. 3. Eksamensudvalget meddeler dispensationer i medfør af 6, stk. 3 og 4, 7, stk. 3, 22, stk. 1 og 2, 25, stk. 1, samt 26, stk. 1 og 3, og behandler klager over afviklingen og bedømmelsen af en eksamen, jf. 18. Stk. 4. Eksamensudvalgets retningslinjer for fremgangsmåden ved de i 1 nævnte prøver og eksamener og for fastsættelse af betaling for deltagelse i de i 1 nævnte prøver og eksamener skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Stk. 5. Eksamensudvalgets virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

7 Kapitel 5 FSR - danske revisorers opgaver 17. FSR danske revisorer afholder de i 1 nævnte prøver og eksamener på grundlag af de retningslinjer, der er fastsat af Eksamensudvalget, jf. 16, stk. 1, og påser, at tilmeldte kandidater opfylder betingelserne for indstilling til prøver og eksamener. Stk. 2. FSR danske revisorer fastsætter de nærmere krav til tilmelding og framelding til de i 1 nævnte eksamener, herunder frist vedrørende betaling for deltagelse i eksamener og prøver. Stk. 3. FSR danske revisorer samarbejder og udveksler oplysninger om afholdelse af de i 1 nævnte eksamener med Erhvervsstyrelsen. Forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt finder anvendelse ved FSR danske revisorers afholdelse af prøver og eksamener, ligesom FSR danske revisorer har tavshedspligt vedrørende de fra Erhvervsstyrelsen modtagne oplysninger. Stk. 4. FSR danske revisorer må ikke benytte oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til prøver eller eksamen i markedsføringsmæssig eller anden kommerciel sammenhæng. Stk. 5. FSR danske revisorer skal hvert år inden årets udgang indsende budget og regnskab for afholdelse af eksamener, fordelt på de forskellige eksamenstyper, til orientering af Eksamensudvalget. Stk. 6. Erhvervsstyrelsen fører som ansvarlig myndighed efter revisorlovens 32, stk. 2 og 4, tilsyn med FSR danske revisorers afholdelse af de i 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen, jf Kapitel 6 Klageadgang 18. Klage over en eksamination, herunder en eksamensbedømmelse, kan af eksaminanden indgives til FSR danske revisorer. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være modtaget senest to uger efter, at resultatet af en eksamination er blevet meddelt eksaminanden. Stk. 2. FSR danske revisorer forelægger klagen for eksaminator og censorer (bedømmelsesudvalget). Bedømmelsesudvalget kan efter en fornyet gennemgang fastholde eller ændre bedømmelsen, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Er der ved en fornyet gennemgang af bedømmelsen af en skriftlig opgave uenighed mellem eksaminator og censor, bedømmes opgaven af et nyt bedømmelsesudvalg, som foretager den endelige bedømmelse. Det nye bedømmelsesudvalg skal bestå af en eksaminator og en censor, som ikke må have været medlemmer af det oprindelige bedømmelsesudvalg. Stk. 4. Er der ved en fornyet gennemgang af bedømmelsen af en mundtlig prøve dissens blandt eksaminator og censorer, kan enhver af dem kræve, at kandidaten skal have mulighed for at tage prøven igen, uden at dette skal tælle som et ekstra forsøg. Stk. 5. En kandidat har ikke krav på oplysning om, hvorvidt der har været dissens ved den oprindelige bedømmelse. Stk. 6. Bedømmelsesudvalgets indstilling til klagen forelægges eksamensudvalget til godkendelse.

8 Stk.7. Behandlingen af klagen skal så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren gennem Eksamensudvalgets formand senest seks uger efter, at FSR danske revisorer har modtaget klagen. Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 11. december 2013 om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. Stk. 2. Revisorkommissionen nedsat i medfør af 33, som affattet ved lov nr. 468 af 17. juni 2008, bistår uanset ikrafttræden af denne bekendtgørelse Erhvervsstyrelsen ved afholdelsen og bedømmelsen af: 1. Den skriftlige eksamen til statsautoriseret revisor i 2016, 2. den skriftlige eksamen til registreret revisor i 2016, 3. den særlige prøve for personer, der har været uden godkendelse som revisor i en årrække, indtil 1. oktober 2016, og 4. egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, indtil 1. oktober Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på Revisorkommissionens afholdelse og bedømmelse af eksamener og prøver omfattet af stk. 2. Stk. 4. Hver tidligere indstilling til den skriftlige prøve for statsautoriserede revisorer tæller som et forsøg ved hvert af de tre moduler, der indgår i den skriftlige prøve ved revisoreksamen, jf. 6, stk. 1. Hver tidligere indstilling til den mundtlige prøve for statsautoriserede revisorer tæller som et forsøg ved den mundtlige prøve ved revisoreksamen, jf. 7, stk. 2, 1. pkt. Stk. 5. En kandidat, der har bestået cand.merc.aud. eksamen efter den 31. december 2005 men tidligere end den 1. januar 2012, kan uanset bestemmelsen i 3, stk. 1, nr. 2, indstille sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen, såfremt pågældende på tidspunktet for fristen for tilmelding til prøven opfylder betingelserne i 2, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr af 22. oktober 2008 om revisoreksamen og kvalifikationseksamen for henholdsvis statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Stk. 6. Bestemmelsen i 7, stk. 2, 2. pkt., har ikke virkning for en kandidat, der har været indstillet til den mundtlige prøve før den 1. januar Stk. 7. Det i 17, stk. 5, nævnte regnskab indsendes første gang for kalenderåret Registrerede revisorers adgang til revisoreksamen 20. En registreret revisor, der er optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 2, kan blive godkendt som statsautoriseret revisor, hvis pågældende består en eksamen bestående af eksaminationerne i modul B og C, jf. 11, stk. 3 og 4, og den mundtlige prøve, jf. 7. Stk og 5, 7,10 13 og 18 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på den i stk. 1 omtalte eksamen.

9 Betingelser for indstilling til kvalifikationseksamen 21. Kvalifikationseksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Kvalifikationseksamen afholdes af FSR danske revisorer. Kvalifikationseksamen afholdes i en begrænset periode, jf. 22, stk. 3 og 4. Stk. 2. Eksamensudvalget fastsætter nærmere retningslinjer for fremgangsmåden ved den skriftlige og den mundtlige prøve. Stk. 3. Betaling for deltagelse i kvalifikationseksamen opkræves af FSR danske revisorer. Betalingen omfatter udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Betaling for deltagelse i den skriftlige kvalifikationseksamen kan uanset 2, stk. 4, ikke overstige den samlede betaling for deltagelse i modul A, B og C ved den skriftlige revisoreksamen, jf. 2, stk. 3. Betalingen er ens for alle deltagere i en eksamen. 22. En person, der havde indstillet sig til men ikke bestået den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen senest i 2014, og som har resterende forsøg tilbage, jf. 26, stk. 2, mister sin ret til at anvende et resterende forsøg ved den skriftlige prøve i 2017, hvis vedkommende ikke har indstillet sig til den skriftlige prøve hvert år efter Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i 1. pkt., jf. dog stk. 3. Stk. 2. Eksamensudvalget kan under særlige omstændigheder tillade, at en person indstiller sig til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen for første gang i En person, der var indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen for første gang i 2015, men som ikke bestod prøven dette år, kan ikke indstille sig til prøven igen i 2017, medmindre personen havde indstillet sig til prøven i Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i 2. pkt. Stk. 3. Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen afholdes ikke efter Stk. 4. Bestås den skriftlige prøve ved kvalifikationseksamen, har kandidaten ret til at indstille sig tre gange til den mundtlige prøve ved kvalifikationseksamen. Den mundtlige prøve skal dog være bestået senest i Den mundtlige prøve afholdes ikke efter For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve ved kvalifikationseksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding: 1) en af følgende: a) at uddannelsen til registreret revisor fra handelshøjskole/universitet er bestået, eller b) at revisorkandidateksamen (cand. merc. aud.) er bestået, 2) at der højst er forløbet otte år efter udløbet af det kalenderår, hvori en af de i nr. 1 nævnte uddannelser er bestået, og 3) deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at uddannelsen, jf. nr. 1, er bestået. 24. Kvalifikationseksamen afholdes én gang årligt i andet halvår.

10 Stk. 2. Ansøgning om at indstille sig til kvalifikationseksamen indgives til FSR danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR danske revisorer. Ansøgning om at indstille sig til den skriftlige og mundtlige prøve i 2017 skal være modtaget i FSR danske revisorer senest den 1. marts Ansøgning om alene at indstille sig til den mundtlige prøve skal være modtaget senest den 1. oktober det pågældende år. Stk. 3. Framelding fra den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR danske revisorer senest den 1. august det pågældende år. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den skriftlige prøve. Stk. 4. Framelding fra den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR danske revisorer senest den 15. oktober i det pågældende år. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den mundtlige prøve. 25. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i 23, nr. 2. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. februar Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan undtage fra bestemmelsen i 23, nr. 3. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. februar For at kunne deltage i den mundtlige prøve ved kvalifikationseksamen kræves, at enten den skriftlige prøve ved kvalifikationseksamen eller revisoreksamen er bestået. Indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter, at den skriftlige prøve er bestået. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i 2. pkt. Stk. 2. En person, der tre gange har påbegyndt den skriftlige eller den mundtlige prøve til kvalifikationseksamen, kan ikke indstille sig til denne prøve igen. Stk. 3. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i stk. 2. Anmodning om dispensation vedrørende den skriftlige prøve skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. februar Anmodning om dispensation vedrørende den mundtlige prøve skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. september i årene Indhold og bedømmelse af kvalifikationseksamen 27. Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen bedømmes af en eksaminator samt en censor, der begge skal være registreret revisor. Stk. 2. Mundtlige prøver bedømmes af en eksaminator samt to censorer. Eksaminator og den ene censor skal være registreret revisor, og den anden censor skal være en person, der ikke er revisor. Sidstnævnte censor må ikke være godkendt revisor eller have været ansat hos eller drive virksomhed sammen med godkendte revisorer inden for de seneste tre år. Stk. 3. Eksamensudvalget kan efter anmodning fra FSR danske revisorer under særlige omstændigheder udpege statsautoriserede revisorer som eksaminatorer eller censorer. 28. Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen består af en sammenhængende opgave eller flere delopgaver efter FSR - danske revisorers bestemmelse.

11 Stk. 2. Den skriftlige og mundtlige prøve skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, som henhører under registrerede revisorers virkefelt, herunder opgaveaccept, opgavens planlægning og udførelse, erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og risikostyring, koncernregnskaber, regnskabsanalyse, kriseramte virksomheder, generationsskifte, spørgsmål inden for regnskab og skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder, rentabilitetsanalyser samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation. 29. Der gives særskilt bedømmelse af den skriftlige og af den mundtlige prøve ved kvalifikationseksamen. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået". Stk. 2. For at bestå eksamen kræves, at eksaminanden ved både den skriftlige og den mundtlige prøve opnår karakteren "bestået". 30. For bestået kvalifikationseksamen udfærdiger FSR danske revisorer et eksamensbevis. Klageadgang 31. Ved klager over en eksamination til kvalifikationseksamen finder 18 tilsvarende anvendelse. Overførsel af forsøg fra kvalifikationseksamen til revisoreksamen 32. En person, der opfylder følgende betingelser, kan indstille sig til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer, jf. 5, stk. 2, uden at betingelserne i 3 og 4 er opfyldt: 1) personen har været indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen i et eller flere år uden at bestå, 2) personen har været indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen hvert år, siden personen indstillede sig til prøven første gang, 3) personen har ikke indstillet sig tre gange til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen, og 4) den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen er ophørt med at blive afholdt, jf. 22, stk. 3. Stk. 2. For personer, der i medfør af stk. 1 indstiller sig til revisoreksamen, gælder, at hver tidligere indstilling til den skriftlige del af kvalifikationseksamen tæller som et forsøg ved hvert af de tre moduler, der indgår i den skriftlige prøve ved revisoreksamen, jf. 6, stk. 1. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 påvirker ikke en persons mulighed for senere at indstille sig til revisoreksamen ved opfyldelse af betingelserne i 3, 4 og 6. Ved indstilling til revisoreksamen efter 3 medregnes skriftlige moduler, der er bestået efter stk. 1, ikke ved bedømmelsen af, om den skriftlige prøve er bestået, jf. 7, stk. 1, 1. pkt. Forsøg ved et skriftligt modul eller den mundtlige prøve ved revisoreksamen, som er foretaget efter stk. 1, medregnes ligeledes ikke som forsøg i henhold til 6, stk. 1, og 7, stk. 2, 1. pkt. Erhvervsstyrelsen, den 2016 Victor Kjær

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer BEK nr 967 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Version 1.0 10. september 2009 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Version 1.0 10. september 2009 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Version 1.0 10. september 2009 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer 1. Indledning...2 2. Revisorloven om efteruddannelse...3 3. Bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juli 2012 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Den fremtidige revisoruddannelse

Læs mere

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2017

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2017 oktober 2017 Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2017 Fastsat af Eksamensudvalget Godkendt af Erhvervsstyrelsen den 5. oktober 2017 1 Indhold 1. Indledning... 4

Læs mere

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2016

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2016 september 2016 Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2016 Fastsat af Revisorrådet Godkendt af Erhvervsstyrelsen den 23. september 2016 1 Indhold 1. Indledning... 4

Læs mere

Revisorkommissionen Maj 2016

Revisorkommissionen Maj 2016 Revisorkommissionen Maj 2016 Evaluering af revisoreksamen 2015 samt øvrige eksamener afholdt af Revisorkommissionen J. nr. 2016-1379 1. Eksamen 2015 Revisorkommissionen forestår flere forskellige former

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder BEK nr 1535 af 09/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-12832 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen

Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen 1. oktober 2014 Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen Disse retningslinjer har til formål at tydeliggøre en række spørgsmål ved Revisorkommissionens afholdelse af revisoreksamen

Læs mere

Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor

Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor I Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse og Grønbog om ny revisoruddannelse lægger henholdsvis FSR og Dansk Revisorforening op til en fornyelse af eksaminer

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske.

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske. Kendelse af 24. april 2001. 00-116.574. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ikke overholdt afgørelsesfristen på 4 måneder i forbindelse med afgørelse af en sag om gensidig anerkendelse af hollandsk

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Fremsat den [ ] 2016 af erhvervs- og vækstminister [ ] Udkast til Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Udkast til Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 2, 13 a, 15, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) (Gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere