Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen"

Transkript

1 1. oktober 2014 Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen Disse retningslinjer har til formål at tydeliggøre en række spørgsmål ved Revisorkommissionens afholdelse af revisoreksamen og kvalifikationseksamen, herunder fordelingen af roller og opgaver i denne forbindelse. Samtidig skal beskrivelsen af procedurer bidrage til at sikre en neutral og upartisk afvikling af eksamen under iagttagelse af offentlighedslovgivningen. Endelig indeholder retningslinjerne en orientering om honoreringen af udførelse af eksamensarbejde for Revisorkommissionen. 1

2 2

3 Indhold 0. Introduktion Eksamenskommission Opgavekommission Eksaminatorer, censorer, rettere og bedømmelsesudvalg Udarbejdelse af skriftlig opgave Hvornår afholdes skriftlig eksamen? Hvem forestår arbejdet? Hvilke sikkerhedskrav er der til proceduren for udarbejdelse af skriftlig eksamensopgave? Hvornår inddrages Revisorkommissionen? Hvordan godkendes opgaven? Hvornår udarbejdes rettevejledning? Hvem har tavshedspligt og hvad er omfattet af tavshedspligt? Rettearbejdet ved skriftlig eksamen Hvilke krav stilles til rettere (eksaminatorer og censorer)? Hvordan godkendes rettere? Hvordan fremsendes besvarelserne til retterne? Særligt om ny revisoreksamen I hvilket format skal retter arbejde med opgaverne? Hvad skal rettere påse? Hvordan kommunikerer 1. og 2. retter (bedømmelsesudvalget)? Praktiske forhold ved mundtlig eksamen Hvilke krav stilles til eksaminatorer og censorer? Hvordan godkendes eksaminatorer og censorer? Hvem sidder ved eksamensbordet? Hvordan er rollefordelingen mellem eksaminator og censorer? Hvilke oplysninger har eksaminator og censorer om en eksaminand? Hvordan udarbejdes spørgsmål? Hvordan trækkes spørgsmål? Trækning af spørgsmål til første eksamen efter frokost Hvem deltager i voteringen? Hvem kan udtale sig om et eksamensresultat? Inhabilitet og forfald Den forvaltningsretlige regulering af inhabilitet Hvornår foreligger der inhabilitet? Hvordan skal eksaminator/censor reagere ved (mulig) inhabilitet? Hvordan meldes forfald? Hvordan håndteres eksamenssituationen ved akut forfald / inhabilitet fra eksaminators eller censors side? Offentliggørelse af oplysninger om eksamen

4 5.1. Hvor og hvornår offentliggøres datoerne for henholdsvis mundtlig og skriftlig eksamen? Hvilke oplysninger offentliggøres hvornår ved mundtlig eksamen? Hvilke oplysninger er tilgængelige om mundtlig eksamen? Hvordan og til hvem meddeles eksamensresultater? Bedømmelse af mundtlig eksamen Bedømmelse af skriftlig eksamen Opbevaring af oplysninger om eksamensresultater Offentlig deltagelse i eksamen Hvilke oplysninger om eksaminander og eksamensresultater kan videregives? Honorering m.v. af eksamensarbejdet Hvordan beregnes efteruddannelse for deltagelse i eksamensarbejde? Hvordan beregnes efteruddannelse for eksamensarbejde ved skriftlig eksamen? Hvordan beregnes efteruddannelse for eksamensarbejde ved mundtlig eksamen? Tilmelding til eksamen De gældende krav til tilmelding Tilmelding fra 2015 (?) Framelding til eksamen De gældende krav til framelding Framelding fra 2015 (?) Efter eksamen Hvordan behandles ansøgning om annullation af forsøg? Hvordan behandles en klage over eksamen? Hvordan håndteres uenighed i bedømmelsesudvalget om resultatet af klagebehandlingen? Hvilke frister gælder for klagebehandling? Kommissionens opfølgning af eksamen Evaluering af årets eksamensproces Evaluering af beståelsesprocent m.m. for hver eksaminator (mundtlig eksamen) / censor (skriftlig eksamen) Opfølgning med henblik på næste års eksamen Bilag 1 Revisorkommissionens etiske regler og retningslinjer samt procedurer for revisoreksamen og kvalifikationseksamen Bilag 2 Kompetencefordeling ERST / Revisorkommissionen Bilag 3 Undervisningsministeriets notat af 24. september 2008 om de forvaltningsretlige inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning

5 0. Introduktion Revisorkommissionens opgaver og organisation Revisorkommissionen nedsættes af Erhvervsstyrelsen. Kommissionen består af 1 formand og 10 andre medlemmer. 5 medlemmer skal være godkendte revisorer, 2 medlemmer skal være forretningskyndige og 3 medlemmer skal være særligt sagkyndige med hensyn til henholdsvis skatteret, skifteret og nationaløkonomi, jf. revisorlovens 33, stk. 1. Revisorkommissionen har til opgave at: Bistå Erhvervsstyrelsen ved administrationen af revisorloven, Afholde eksamen for statsautoriserede og registrerede revisorer og Bistå Erhvervsstyrelsen i forbindelse med fastsættelse af kravene til efteruddannelse. 1 Den overordnede regulering af Revisorkommissionens opgaver og organisation findes i revisorlovens 33: 33. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nedsætter en revisorkommission, hvis forretningsorden fastsættes af styrelsen. Kommissionen består af 1 formand og 10 andre medlemmer. 5 medlemmer skal være godkendte revisorer, 2 forretningskyndige og 3 særligt sagkyndige med hensyn til henholdsvis skatteret, skifteret og nationaløkonomi. Hverken formanden, de forretningskyndige eller de særligt sagkyndige må være godkendte revisorer eller være ansat hos eller drive revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer. Stk. 2. Revisorkommissionens formand og medlemmer udpeges af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for en periode af indtil 4 år. Stk. 3. Revisorkommissionen bistår Erhvervsstyrelsen ved administration af loven, ved afholdelse af eksamen for statsautoriserede revisorer og i forbindelse med fastsættelsen af nærmere regler om efteruddannelse, jf. 4, stk. 2. Stk. 4. Til at bistå ved afholdelse af eksamen nedsætter Revisorkommissionen en eksamenskommission for statsautoriserede revisorer. Stk. 5. Eksamenskommissionen for statsautoriserede revisorer skal bestå af 3 statsautoriserede revisorer og af 5 eller flere medlemmer, der hverken er statsautoriserede eller registrerede revisorer. Formanden for Eksamenskommissionen skal være medlem af Revisorkommissionen og vælges blandt de medlemmer, der ikke er statsautoriserede revisorer. Stk. 6. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om eksamen for statsautoriserede revisorer, jf. 3, stk. 1, nr. 4, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse og bedømmelsen. Stk. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan lade Revisorkommissionen bistå den færøske registreringsmyndighed Eksamenskommission 1 Jf. revisorlovens 33, stk. 3, og lov nr. 617 af om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed 4, stk. 3. 5

6 Til at bistå med afholdelse af eksamen nedsætter Revisorkommissionen en eksamenskommission 2 for henholdsvis statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Eksamenskommissionen skal bestå af 3 statsautoriserede revisorer / registrerede revisorer og af 5 eller flere medlemmer, der hverken er statsautoriserede eller registrerede revisorer. Der er ikke krav om, at medlemmerne af eksamenskommissionen skal være medlem af Revisorkommissionen. Formanden for eksamenskommissionen skal være medlem af Revisorkommissionen og vælges blandt de medlemmer, der ikke er statsautoriserede eller registrerede revisorer. De øvrige medlemmer af eksamenskommissionen vælges blandt de fungerende eksaminatorer og censorer Opgavekommission Revisorkommissionen nedsætter endvidere en opgavekommission for henholdsvis revisoreksamen og kvalifikationseksamen. En af de statsautoriserede / registrerede revisorer, der er medlemmer af Revisorkommissionen, påtager sig at være ansvarlig for udarbejdelsen af opgaven / opgaverne ved årets revisoreksamen / kvalifikationseksamen. Den opgaveansvarlige revisor kan inddrage betroede kolleger / medarbejdere i arbejdet. Den samlede opgavekommission godkendes af Revisorkommissionen. Der gælder en række særlige sikkerhedskrav for samtlige deltagere i en opgavekommission se nærmere herom i Revisorkommissionens etiske regler og retningslinjer samt procedurer for revisoreksamen og kvalifikationseksamen, dateret 6. maj 2011 (bilag 1) Eksaminatorer, censorer, rettere og bedømmelsesudvalg Udnævnelsen af eksaminatorer og rettere reguleres i eksamensbekendtgørelsens 9 og 22. Bestemmelserne er enslydende, bortset fra 9, stk. 5, der vedrører modul A. 9. Erhvervsstyrelsen udnævner efter indstilling fra Revisorkommissionen eksaminatorer til de skriftlige og mundtlige prøver. Eksaminatorerne skal være statsautoriserede revisorer. Stk. 2. Skriftlige prøver bedømmes af en eksaminator samt en censor. Censor skal være statsautoriseret revisor. Stk. 3. Mundtlige prøver bedømmes af en eksaminator samt to censorer. Den ene censor skal være statsautoriseret revisor, og den anden censor skal være en person, der ikke er revisor. Stk. 4. Revisorkommissionens medlemmer deltager blandt censorerne ved bedømmelsen af de skriftlige og mundtlige prøver. Revisorkommissionens medlemmer kan deltage som eksaminatorer ved bedømmelsen af de mundtlige prøver, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra Revisorkommissionen udnævne yderligere censorer til bedømmelsen af de skriftlige og mundtlige prøver. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan undtage fra kravene i stk. 2, 1. pkt., ved den skriftlige eksamination i modul A, hvis denne eksamination afholdes som en multiple choice opga- 2 Jf. revisorlovens 33, stk. 4 og 5, og lov nr. 617 af om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed 4, stk. 3. 6

7 ve. Udnyttes muligheden efter 1. pkt., bedømmes eksaminationen alene af en eksaminator. Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan i det i stk. 5, 2. pkt., nævnte tilfælde efter anmodning fra Revisorkommissionen fravige bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt. Eksaminatorer udnævnes af Erhvervsstyrelsen 3. Revisorkommissionens medlemmer er fødte censorer. 4 Yderligere censorer kan udnævnes af Erhvervsstyrelsen. 5 Ved skriftlig eksamen omtales eksaminator som 1. retter og censor som 2. retter. Ved mundtlig eksamen deltager eksaminator, en censor, der er godkendt revisor, og en civil censor. Eksaminator og censor(er) benævnes i daglig tale et censorhold. I lovgivningens terminologi kaldes eksaminator og censor(er) et bedømmelsesudvalg 6. 3 Jf. eksamensbekendtgørelsens (bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. nr af 11. december 2013) 9, stk. 1, og 22, stk Jf. eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 4, 1. pkt., og 22, stk. 4, 1. pkt. 5 Jf. eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 4, 3. pkt., og 22, stk. 4, 3. pkt. 6 Jf. eksamensbekendtgørelsens 11, stk. 2 og 3, samt 23. 7

8 Erhvervsstyrelsen Udnævner Rådgiver på opfordring Udnævner/Udstikker rammer Censorer + eksaminatorer Revisorkommissionen Godkender opgavetekst Indgår i Nedsætter Nedsætter Eksamenskommission Revisoreksamen / kvalifikationseksamen + egnethedsprøve Nedsætter bedømmelsesudvalg (censorhold) Afholder eksamen Opgavekommission Revisoreksamen / kvalifikationseksamen Udarbejder opgavetekst Bedømmelsesudvalg (Censorhold) Bedømmelsesudvalg (Censorhold) Bedømmelsesudvalg (Censorhold) Bedømmelsesudvalg (Censorhold) 8

9 1. Udarbejdelse af skriftlig opgave Overblik Revisoreksamen: Den skriftlige eksamen består af tre moduler, A, B og C. Se eksamensbekendtgørelsens 6, stk. 2 4, og 9, stk. 5. Modul A etik og uafhængighed, med en varighed på to timer. Modul A kan udformes som en multiple choice opgave. Modul B revisionspåtegninger og andre erklæringer. Varighed på seks timer. Modul C andre erklæringer, skatteret, selskabsret og erhvervsret. Varighed på fire timer. Kvalifikationseksamen: Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen består af en eller flere opgaver inden for registrerede revisorers virkefelt. Varighed på otte timer. Se eksamensbekendtgørelsens Hvornår afholdes skriftlig eksamen? Skriftlig revisoreksamen afholdes én gang årligt. Den skriftlige eksamen falder i andet halvår, typisk i august / september. De tre moduler afholdes med mindst 10 dages mellemrum. Tiden mellem afholdelsen af de tre moduler fastsættes nærmere ud fra hensynet til den praktiske gennemførelse af eksamen. Se i øvrigt eksamensbekendtgørelsens 8, stk. 1. Skriftlig kvalifikationseksamen afholdes ligeledes én gang årligt. Tidspunktet er ikke nærmere fastsat i eksamensbekendtgørelsen, men kvalifikationseksamen afholdes ligesom revisoreksamen typisk i august måned Hvem forestår arbejdet? Udarbejdelsen af årets eksamensopgaver til henholdsvis skriftlig revisoreksamen og skriftlig kvalifikationseksamen foretages af en godkendt revisor udpeget af Revisorkommissionen, der over for Revisorkommissionen har ansvaret for udarbejdelsen af årets opgave, evt. suppleret af betroede kolleger / medarbejdere efter aftale med Revisorkommissionen. Gruppen udgør en opgavekommission 7. Det er fortroligt, hvem der udpeges til udarbejdelse af de skriftlige eksamensopgaver 8 Antallet af personer, der inddrages i udarbejdelse af den skriftlige eksamensopgave (opgavekommissionen), bør begrænses mest muligt. 8 Personer, der er direkte inddraget i udarbejdelse af de skriftlige eksamensopgaver eller på anden måde bliver bekendt med indholdet af eksamensopgaverne, må kun deltage i eksamensforberedelseskurser, som alle kandidater har adgang til at deltage i, f.eks. SR-akademiet eller RevisorAkademiet. Begrænsningen gælder fra arbejdet på udkastet påbegyndes, eller viden omkring indholdet af opgaven opnås, til eksamen er afholdt 8. 7 Revisorkommissionens opgaver og organisation er nærmere beskrevet i introduktionen 8 Revisorkommissionens etiske regler og retningslinjer samt procedurer for revisoreksamen og kvalifikationseksamen, fra Erhvervsstyrelsen, trådt i kraft 6. maj Vedlagt som bilag 1. 9

10 Rettevejledning til de skriftlige eksamensopgaver færdiggøres efter afholdelse af de skriftlige eksamener 8. Revisoreksamen: Opgavesættet udarbejdes af en af de statsaut. rev., der er medlemmer af Revisorkommissionen. Hvem der forestår udarbejdelsen af årets opgavesæt, aftales indbyrdes mellem de statsaut. rev. Den statsaut. rev., der forestår udarbejdelsen af årets opgavesæt, kan uddelegere affattelsen af nærmere afgrænsede del-opgaver til betroede kolleger og medarbejdere underlagt samme sikkerhedsklausuler / tavshedspligt. Afgrænsningen af delopgaver sker i forhold til den drejebog for årets opgavesæt, der aftales i december eller januar (se afsnit 1.4). Uddelegeringen sker efter aftale med Revisorkommissionen. Det opgaveansvarlige medlem af Revisorkommissionen + evt. involverede kolleger og medarbejdere udgør opgavekommissionen. Kvalifikationseksamen: Opgavesættet udarbejdes af en af de to reg. rev., der er medlemmer af Revisorkommissionen, efter indbyrdes aftale. Den pågældende kan uddelegere affattelsen af nærmere afgrænsede del-opgaver til betroede kolleger og medarbejdere underlagt samme sikkerhedsklausuler / tavshedspligt. Afgrænsningen af delopgaver sker i forhold til den drejebog for årets opgavesæt, der aftales i december eller januar (se afsnit 1.4). Uddelegeringen sker efter aftale med Revisorkommissionen.. Det opgaveansvarlige medlem af Revisorkommissionen + evt. involverede kolleger og medarbejdere udgør opgavekommissionen Hvilke sikkerhedskrav er der til proceduren for udarbejdelse af skriftlig eksamensopgave? Den ansvarlige for udarbejdelse af udkastet til eksamensopgave nedsætter efter aftale med Revisorkommissionen (eksamenskommissionen) en opgavekommission til at bistå med udarbejdelsen af årets eksamensopgave. Hverken internt i virksomheden eller eksternt overfor omverdenen må det være kendt hvilke personer og hvilke firmaer, der deltager i udarbejdelsen af udkastet til eksamensopgaven 8. Det er dog tilladt, at der internt i virksomheden på partnerniveau er viden om, hvem der deltager i arbejdsgruppen for at sikre, at der er de fornødne ressourcer til arbejdet. Denne viden bør begrænses til kun at omfatte de partnere, der har ansatte, der er involveret i arbejdet med eksamensopgaven. Ligesom de øvrige deltagere i opgavekommissionen er partnere, der har viden om deltagerne i opgavekommissionen, underlagt reglerne om tavshedspligt herom 8. Den ansvarlige for udarbejdelsen af udkastet skal kun involvere det antal faglige sparringspartnere samt sekretærer til renskrivning og korrekturlæsning, der er nødvendigt for opgaven 8. Det må ikke internt i virksomheden være muligt at kunne identificere deltagerne i opgavekommissionen. Det kan derfor være nødvendigt, at eventuelle møder betegnes med kodeord. Samtidigt må det ikke være muligt at identificere deltagerne ud fra tidsregistreringer, arbejdsskemaer eller lignende. Det er kun opgavekommissionen, der må deltage i møder vedrørende udarbejdelse af udkast til eksamensopgaven 8. 10

11 9 Se fodnote 31 til bilag Udkastet udarbejdes i videst mulig omfang elektronisk og gemmes i filer, der er beskyttet af en kode, så kun medlemmerne i opgavekommissionen har adgang til filen. Selve filen (eller filerne), som dokumentet udarbejdes i, skal udover passwordbeskyttelse opbevares krypteret og tillige opbevares på passwordbeskyttede computere 8. Hvis opgavekommissionen benytter papirkopier af dokumentet i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet, skal disse nummereres og indsamles efter brug samt makuleres snarest muligt. Indtil makulering har fundet sted, skal papirkopierne opbevares i aflåst skab, som kun medlemmer af opgavekommissionen har adgang til 8. Kommunikation med den øvrige del af opgavekommissionen 9 omkring udarbejdelsen af udkastet til eksamensopgaven foregår elektronisk via mail og med en eller flere passwordbeskyttede filer. Koden oplyses særskilt til de øvrige medlemmer. Opgavekommissionens medlemmer skal sikre, at modtagne mails og vedhæftede filer opbevares og beskyttes mod uvedkommende adgang. Udskrevne mail og filer skal makuleres snarest efter endt brug 8. Medlemmerne af opgavekommissionen sletter både de modtagne mails og filerne indeholdende udkastet til eksamensopgaven straks, det er muligt. Udkastet til eksamensopgaven drøftes på et møde i maj / juni med Revisorkommissionen (se afsnit 1.5). På dette møde udleverer den ansvarlige for udarbejdelsen nummererede papirkopier af udkastet til Revisorkommissionens medlemmer. Papirkopier indsamles af den ansvarlige for udarbejdelsen efter mødet og makuleres snarest muligt. Indtil makulering har fundet sted, skal papirkopierne opbevares i aflåst skab, som kun medlemmer af opgavekommissionen har adgang til 8. Rettelser eller kommentarer fra Revisorkommissionen indarbejdes af det udpegede medlem, og den færdige opgave sendes på mail i en passwordbeskyttet pdf-fil til Revisorkommissionens sekretariat. Opgaven afleveres i et layout, som Revisorkommissionen har fastlagt for eksamensopgaver 8. Under hele processen med udarbejdelsen af eksamensopgaven fører det af eksamenskommissionen udpegede medlem journal over, hvem der har haft adgang til opgaven og hvornår 8. Ved enhver mistanke om, at nogen uberettiget har haft adgang til opgaven, skal dette rapporteres til Revisorkommissionens formand, der herefter tager stilling til, hvorvidt mistanken bør medføre drøftelser i Revisorkommissionen for at fastlægge en eventuel reaktion 8. Sekretariatet gemmer filen på et passwordbeskyttet drev ved modtagelsen og sletter mailen, hvori eksamensopgaven er fremsendt. Kun sekretariatets medarbejdere har adgang til filen 8. I god tid inden selve eksamenen printer og kopierer sekretariatet opgaven. Opgaverne opbevares fra kopiering og frem til eksamensdagen i aflåst skab, som kun sekretariatets medarbejdere har adgang til 8.

12 10 Revisorkommissionens opgaver og organisation er nærmere beskrevet i introduktionen Hvornår inddrages Revisorkommissionen? For såvel revisoreksamen som kvalifikationseksamen gælder det, at Revisorkommissionen inddrages så tidligt, som det er praktisk muligt typisk i december / januar måned i året før prøvens afholdelse. Den statsaut. rev. / reg. rev., der forestår udarbejdelsen af årets opgave, fremlægger et udkast til drejebog for opgaven / opgaverne. Udkastet til drejebog drøftes i kommissionen. Problemstillinger og temaer diskuteres og den endelige drejebog godkendes af kommissionen. Medlemmerne giver inputs til emner og problemområder, der kan / bør indgå i årets opgave. De foreslåede emner skal have praktisk relevans og hænge sammen med opgaven i øvrigt, så opgavens opbygning fremstår harmonisk og med problemstillinger, der er praktisk forekommende Hvordan godkendes opgaven? På kommissionens møde i maj eller juni fremlægges udkastene til opgaverne ved revisoreksamen (modul A, B og C) samt opgaven ved kvalifikationseksamen. Sikkerhedskrav til proceduren for Revisorkommissionens godkendelse af opgaven er nærmere beskrevet i afsnit 1.3. De medlemmer af kommissionen, der er statsaut. rev., deltager ikke i gennemgangen af opgavesættet til brug for kvalifikationseksamen og vice versa for så vidt angår kommissionens reg rev. For så vidt angår kvalifikationseksamen kan der dog opstå den situation, at der ikke er et tilstrækkeligt antal reg. rev., der påtager sig at deltage i eksamensarbejdet som censorer og eksaminatorer. I så fald kan kommissionen i medfør af eksamensbekendtgørelsens 22, stk. 5, anmode Erhvervsstyrelsen om at udnævne det fornødne antal statsaut. rev. som eksaminatorer og censorer ved kvalifikationseksamen. Hvis denne mulighed benyttes, deltager de medlemmer af kommissionen, der er statsaut. rev., i gennemgangen af opgavesættet til brug for kvalifikationseksamen som led i den almindelige tilrettelæggelse af eksamensforløbet Hvornår udarbejdes rettevejledning? Den endelige rettevejledning til en opgave udarbejdes først efter, den pågældende eksamen er afholdt 3. Dvs. rettevejledningen til opgaven til brug for Modul A (Revisoreksamen) færdiggøres, når Modul A-prøven har været afholdt. Eksamenskommissionen 10 indkalder censorer og eksaminatorer til forcensur-møde. For hvert modul gennemgås 1 2 opgaver, der bedømmes som værende tæt på beståelsesniveau, i fællesskab. Til brug for mødet udarbejder opgavekommissionen et udkast til rettevejledning. Mødet har til formål at afklare, om der skal tages højde for almene fejl og misforståelser, og i øvrigt give eksaminatorer og censorer en fælles fornemmelse for, hvad der som minimum kræves for at opnå karakteren bestået. På baggrund af drøftelserne på forcensurmødet udarbejdes den endelige rettevejledning.

13 Da 3. rettere er afskaffet fra 1. jan. 2014, deltager de civile medlemmer af Revisorkommissionen ikke længere i rettearbejdet ved de skriftlige eksaminer. For at sikre, at også disse medlemmer bevarer den fornødne eksamenserfaring, vil Revisorkommissionens formand og de civile medlemmer fortsat deltage i forcensurmødet, uagtet at de ikke deltager i selve rettearbejdet Hvem har tavshedspligt og hvad er omfattet af tavshedspligt? Bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningslovens kapitel 8 finder anvendelse på Revisorkommissionens eksamensarbejde. Den centrale bestemmelse i 27 er sålydende: 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Stk. 4. Fastsættes der i henhold til 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens 152 og 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg. En oplysning er omfattet af tavshedspligt, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig. En oplysning er i øvrigt omfattet af tavshedspligten, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. 11 I eksamenssammenhæng er de væsentligste pointer følgende: Tavshedspligten gælder alle, der varetager offentlige erhverv 12, hvad enten hvervet er varigt eller forbigående, lønnet eller ulønnet, frivilligt eller pligtmæssigt. Det betyder, at alle medlemmer af Revisorkommissionen, eksaminatorer, censorer, opgavekoncipister, kommissionens sekretariat samt andre, der deltager i det praktiske eksamensarbejde, er omfattet. 11 Se Vejledning nr af 04/12/1986 (fortsat gældende) om Forvaltningsloven, note Se Vejledning om Forvaltningsloven, note

14 Bestemmelsen i forvaltningslovens 27, stk. 3, kan efter omstændighederne anvendes til at pålægge en interesseorganisation 13 m.v. tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som organisationen har modtaget fra en interesserepræsentant i et offentligt nævn eller råd. Af hensyn til eksamens formål som verificering 14 af, at betingelserne for opnåelse af godkendelse som revisor er opfyldt, har alle personer, der har kendskab til indholdet af skriftlige eksamensopgaver eller spørgsmål til besvarelse ved mundtlig eksamen, tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 4. Den skriftlige eksamensopgave og de mundtlige spørgsmål til kvalifikationseksamen og revisoreksamen er omfattet af reglerne om tavshedspligt Se Vejledning om Forvaltningsloven, note Se Vejledning om Forvaltningsloven, note

15 2. Rettearbejdet ved skriftlig eksamen Overblik Den skriftlige revisoreksamen (modul A, B og C) bedømmes af en eksaminator (1. retter) og en censor (2. retter). Begge rettere skal være statsaut. rev. De tre moduler bedømmes særskilt. Ved bedømmelsen anvendes karakteren bestået og ikke bestået. For at bestå den skriftlige eksamen og kunne gå videre til mundtlig eksamen kræves, at karakteren bestået er opnået i alle tre moduler. Se eksamensbekendtgørelsens 7, jf. 5, stk. 1, 1. pkt., og 9, stk. 1 og 2. Den skriftlige kvalifikationseksamen bedømmes ligeledes af en eksaminator (1. retter) og en censor (2. retter)., der begge skal være reg.rev. Er det ikke muligt at udnævne et tilstrækkeligt antal reg. rev. som eksaminatorer og/eller censorer (rettere), kan Erhvervsstyrelsen udpege statsaut. rev. til opgaven. Ved bedømmelsen anvendes karakteren bestået og ikke bestået. Den skriftlige prøve ved enten kvalifikationseksamen eller revisoreksamen skal være bestået, forinden kandidaten kan indstille sig til mundtlig kvalifikationseksamen. Se eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 1, 20 og 22, stk. 1, 2 og Hvilke krav stilles til rettere (eksaminatorer og censorer)? Rettere ved den skriftlige revisoreksamen og den skriftlige kvalifikationseksamen skal være henholdsvis statsaut. rev. og reg. rev., se eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 2, og 22, stk. 2. Derudover stiller Revisorkommissionen en række krav til en retters kompetencer: En retters autorisation skal være aktiv dvs ikke deponeret, bortfaldet eller frataget. En retter skal være tilknyttet en revisionsvirksomhed. En retter skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse 15. En retter skal have aktuel viden om revisoruddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til brugernes situation og behov En retter må ikke have en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisorkommissionen vurderer har betydning for hvervet som retter, eller inden for de seneste fem år ved nævnet være meddelt en advarsel, strafbortfald, eller idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse Svarer til kravet til kvalitetskontrollanter i revisorlovens 35, stk Svarer til kravet til kvalitetskontrollanter i 18, stk. 3, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 924 af 18. august 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Stk. 3. Tilsynet kan som kontrollant godkende revisorer, der 1) er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald eller pålagt en bøde, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 3) ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 15

16 Retternes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt 17. Rettere (eksaminatorer og censorer) må ikke have kendskab til identiteten på de kandidater, hvis opgavebesvarelser de retter. Alle opgavebesvarelser er anonyme og identificeres alene ved et eksamensnummer. Hvis rettere bliver bekendt med identiteten på en kandidat, hvis opgavebesvarelse de skal rette, skal de straks rette henvendelse til Revisorkommissionens formand (sekretariat), der træffer bestemmelse om eventuel udpegning af ny retter Hvordan godkendes rettere? Formændene for det foregående års eksamenskommissioner for henholdsvis revisoreksamen og kvalifikationseksamen fremlægger inden 1. maj en oversigt over de personer, der foreslås som eksaminatorer og censorer, for Revisorkommissionen med henblik på indstilling til Erhvervsstyrelsen. Oversigten omfatter eksaminatorer og censorer ved de mundtlige eksaminer samt 1. og 2. rettere (eksaminatorer og censorer) ved de skriftlige eksaminer. Den dækker de to mundtlige revisoreksamener (juni og november / december), den mundtlige kvalifikationseksamen (november / december), den skriftlige revisoreksamen (modul A, B og C) (august / september) samt den skriftlige kvalifikationseksamen (august / september). Oversigten finder således anvendelse ved alle eksaminationer, skriftlige som mundtlige, det pågældende år. Oversigten udgør en bruttoliste over mulige eksaminatorer / censorer. Samtidig med godkendelsen af oversigten over årets eksaminatorer og censorer med henblik på indstilling til Erhvervsstyrelsen udpeges to af kommissionens medlemmer til at lede henholdsvis årets revisoreksamen og årets kvalifikationseksamen som formand for den pågældende eksamenskommission, jf. revisorlovens 33, stk. 4, og lov nr. 617 af om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed 4, stk. 3. Eksaminatorer, herunder 1. rettere, udnævnes af Erhvervsstyrelsen, jf. eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 1, og 22, stk. 1. Kommissionens medlemmer er fødte censorer, herunder 2. rettere, jf. eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 4, 1. pkt., og 22, stk. 4, 1. pkt. Yderligere censorer, herunder 2. rettere, udnævnes af Erhvervsstyrelsen, jf. eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 4, 3. pkt., og 22, stk. 4, 3. pkt. 4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 5) ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitetskontrol af tilsynet er blevet pålagt en fornyet kontrol, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år, og 7) kan påtage sig årligt at udføre kontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Revisortilsynet. 17 Svarer til bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, 53, stk

17 18 Revisorkommissionens opgaver og organisation er nærmere beskrevet i introduktionen Hvordan fremsendes besvarelserne til retterne? Ved hver skriftlig eksamen (hvert af revisoreksamens tre moduler samt kvalifikationseksamen) får kandidaterne udleveret to usb-stik, hvoraf det ene tjener som sikkerhedskopi. Kandidatens eksamensnummer fremgår af selve usb-stikket, og er den eneste identifikation af kandidaten, der er tilgængelig for retterne. Kandidaterne skal følge en særlig procedure, når opgavebesvarelsen gemmes, for at sikre, at kandidatens navn ikke fremgår af logfiler o.lign. Vejledningen om denne procedure udsendes sammen med bekræftelsen af eksamenstilmeldingen, og kandidaten opfordres til inden eksamen at sikre sig, at anonymiseringen kan gennemføres korrekt. Sikkerhedskopien opbevares af sekretariatet, mens det andet usb-stik sendes til den udpegede 1. retter. I afsnit 2.4. er det nærmere beskrevet, hvilket format rettearbejdet skal udføres i. Opgavebesvarelserne fordeles ligeligt mellem 1. retterne. Ved revisoreksamen 2014 fordelingen ca. 29 Modul A-opgaver pr. retter, ca. 11 Modul-B opgaver pr. retter og ca. 8 modul C-opgaver pr. retter. Ved kvalifikationseksamen 2014 modtog hver 1. retter 4-5 opgavebesvarelser. Efter forcensurmødet (se afsnit 1.6.) udsendes rettevejledningen.1. retteren gennemgår hver besvarelse og udfylder notatfelterne i rettevejledningen (ofte omtalt som retteark ) med kommentarer. Når rettearbejde og kommentering er afsluttet, sender 1. retteren usb-stikket med opgavebesvarelserne samt de udfyldte rettevejledninger til 2. retteren. Også for 2. retterne sker fordelingen ligeligt. Ved revisoreksamen 2014 var fordelingen ca. 45 Modul A-opgaver (inkl. rettevejledning) pr. 2. retter, ca. 30 Modul B opgaver (inkl. rettevejledning) pr. 2. retter og ca Modul C-opgaver pr. 2. retter. Ved kvalifikationseksamen 2014 modtog 2. retteren ca. 17 besvarelser + rettevejledninger. Sammen med forsendelsen af usb-stik vedlægger sekretariatet en oversigt over eksamensnumre (karakterliste) og oplysning, herunder kontaktoplysning, om medretter (1. og 2. rettere). 1. og 2. retter udgør et bedømmelsesudvalg 18 (ofte omtalt som et censorhold), og det er de to, der skal drøfte en given opgavebesvarelse og nå til enighed om bedømmelsen. Når 1. retteren har modtaget alle usb-stik, skal det tjekkes, at opgaverne kan læses. Herefter sendes en mail til sekretariat med bekræftelse af, at alle de tildelte opgaver er modtaget i læsbar stand.

18 Særligt om ny revisoreksamen er det første år med ny revisoreksamen. For at kunne evaluere eksamenstilrettelæggelsen på det bredest mulige erfaringsgrundlag, vil de statsautoriserede revisorer, der er medlemmer af Revisorkommissionen, deltage i bedømmelsen af alle tre moduler i I begyndelsen af 2015 tager kommissionen stilling til, om man vil fortsætte med, at alle rettere bedømmer alle moduler, eller om en anden tilrettelæggelse er mere hensigtsmæssig se nærmere i afsnit 10 om opfølgning af eksamen. Af hensyn til sikring af nødvendig eksamenserfaring hos de medlemmer af Revisorkommissionen, der skal udarbejde opgaverne til revisoreksamen, vil de statsaut. rev., der er medlemmer af kommissionen, dog altid deltage i bedømmelsen af alle moduler, uanset tilrettelæggelsen af arbejdet for de øvrige 1. og 2. rettere. Da 3. rettere er afskaffet fra 1. jan. 2014, deltager de civile medlemmer af Revisorkommissionen ikke i rettearbejdet ved de skriftlige eksaminer. For at sikre, at også disse medlemmer bevarer den fornødne eksamenserfaring, vil Revisorkommissionens formand og de civile medlemmer fortsat deltage i forcensurmødet (se afsnit 1.6.), uagtet at de ikke deltager i selve rettearbejdet I hvilket format skal retter arbejde med opgaverne? Kandidaten har gemt sin opgave uden forfatternavn som en pdf fil på de to udleverede usb-stik. Det ene usb stik er til brug for retterne, og det andet er en sikkerhedskopi, der opbevares af sekretariatet. Sekretariatet sender et antal usb stik med besvarelser med anbefalet post til hver 1. retter. 1. retteren sender de samme usb stik + udfyldte rettevejledninger (gemt som fil på usb-stikket) videre til den 2. retter, der fremgår af oversigten over eksamensnumre og bedømmelsesudvalg (censorhold). Samtlige rettere modtager fra den ansvarlige for årets opgave(r) rettevejledning digitalt. På hvert usb stik finder retterne en anonym pdf fil, der indeholder en kandidats opgavebesvarelse. 1. retteren gennemgår opgavebesvarelsen og udfylder rettevejledningen. Begge rettere har pligt til at tage noter. Udfyldte rettevejledninger samt andre noter / kommentarer (digitale) gemmes på det pågældende usb stik. Det er op til den enkelte retter, om man ønsker at arbejde med opgaven via computer eller som udskrift (for egen regning). Udfyldte rettevejledninger, noter m.m. skal dog gemmes digitalt på usb-stikket. Når begge rettere har gennemgået opgavebesvarelsen på kandidatens usb stik, er usb stikket klar til aflevering i sekretariatet. 2. retteren samler alle de modtagne og rettede usb stik (med opgavebesvarelse, rettevejledning, noter m.m.) og returnerer dem til Revisorkommissionens sekretariat, enten med anbefalet post eller direkte til sekretariatet ved karaktermødet (se nærmere i afsnit 2.6.). Sekretariatet opbevarer opgavebesvarelser, udfyldte rettevejledninger og evt. noter samt eksamensprotokol i fem år med henblik på behandling af en evt. klage over eksamen. Eksamensprotokoller opbevares i længere tid. Erhvervsstyrelsens registreringssystemer indeholder oplysninger om, hvornår en kandidat har været til eksamen 18

19 og hvorvidt den pågældende er bestået. Det vil derfor altid være muligt at rekonstruere et bortkommet eksamensbevis Hvad skal rettere påse? En retter (eksaminator eller censor ) skal påse, At kandidaten ud fra sit kendskab til lovgivning, administrativ praksis og domstolsafgørelser samt de etiske regler om forholdet til klienter, myndigheder, kolleger og andre revisorer, der gælder for revisorer, i sin opgaveløsning demonstrerer evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligvis forekommer i en statsautoriseret henholdsvis registreret revisors virksomhed, At kandidatens præstation har tilstrækkelig værdi for modtageren, At kandidaterne får en ensartet og retfærdig behandling, og At kandidaternes præstationer får en pålidelig bedømmelse. Derudover skal 1. og 2. retter (eksaminator og censor) tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en evt. klagesag. Disse noter kan være indeholdt i notefelterne i rettevejledningen eller være separate noter. Eksaminator / censor gemmer sine noter, hvad enten de er separate eller indgår i den udfyldte rettevejledning, på usb-stikket. Usb-stikket indeholdende opgavebesvarelse, udfyldt rettevejledning samt evt. yderligere noter opbevares af sekretariatet. Retternes bedømmelse tager udgangspunkt i rettevejledningen, som den er udfærdiget efter drøftelserne på forcensurmødet (se nærmere herom i afsnit 1.6.). Den skriftlige besvarelse bedømmes med karaktererne bestået eller ikke bestået. Der gives særskilt bedømmelse for hver skriftlig besvarelse - dvs for besvarelserne i hvert af modulerne A, B og C ved den skriftlige revisoreksamen, og for besvarelsen ved den skriftlige kvalifikationseksamen. Besvarelserne skal være bedømt inden afholdelse af Eksamenskommissionens karaktermøde. Datoen meddeles af sekretariatet i forbindelse med forberedelse af årets eksamensarbejde. Karaktermødet afholdes sædvanligvis i den første uge i oktober Hvordan kommunikerer 1. og 2. retter (bedømmelsesudvalget)? Bedømmelsesudvalgene (også omtalt som censorholdene ) fremgår af den oversigt over eksamensnumrene, der er vedlagt ved fremsendelsen til 1. retteren af usb stikkene med opgavebesvarelser (se afsnit 2.3). 1. retteren videresender usb-stik med opgavetekst samt udfyldte rettevejledninger (gemt på usb-stikket) til den 2. retter, der fremgår af oversigten. Kommunikationen mellem de to rettere kan ske ved møde, telefonisk, pr. mail m.v., alt efter hvad der er lettest for de involverede. Forudsætningen er dog, at der ikke må 19

20 være risiko for, at udenforstående får adgang til information om hverken besvarelsen eller bedømmelsen. Hvis de to rettere ikke er umiddelbart enige om bedømmelsen, drøfter retterne bedømmelsen nærmere med henblik på at opnå en enig bedømmelse. Tidspunkt og kommunikationsmetode aftales mellem de to rettere. Som udgangspunkt er de to rettere enten umiddelbart enige om bedømmelsen eller når frem til en fælles bedømmelse efter en drøftelse. Hvis retterne undtagelsesvis ikke kan nå til enighed om en bedømmelse, er 2. retterens vurdering afgørende. 2. retteren afgiver bedømmelserne til Revisorkommissionens sekretariat (der afholdes ikke karaktermøde). Sekretariatet offentliggør oversigten over eksamensresultater fordelt på eksamensnumre og sender link til oversigten til alle kandidater. Se nærmere i afsnit

21 3. Praktiske forhold ved mundtlig eksamen Overblik Den mundtlige revisoreksamen afholdes to gange årligt, en gang i første halvår og en gang i andet halvår. Eksamen er offentlig og afholdes i København. Eksamen bedømmes af en eksaminator og to censorer. Eksaminator og den ene censor skal være statsaut. rev. Den anden censor må ikke være revisor. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne bestået og ikke bestået. Se eksamensbekendtgørelsens 7 og 8, stk. 1, samt 9, stk. 1 og 3. Den mundtlige kvalifikationseksamen afholdes en gang årligt i andet halvår og afholdes i København. Eksamen bedømmes af en eksaminator og to censorer. Eksaminator og den ene censor skal være reg. rev. Den anden censor må ikke være revisor. Erhvervsstyrelsen kan dog efter anmodning fra Revisorkommissionen under særlige omstændigheder udpege statsaut. rev. som eksaminatorer eller censorer. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne bestået eller ikke bestået. Se eksamensbekendtgørelsens 20 og 21, stk. 1, samt 22, stk. 1, 3 og Hvilke krav stilles til eksaminatorer og censorer? Eksaminators og censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. Eksaminator og den censor, der er revisor Eksaminator og den ene censor ved den mundtlige revisoreksamen og den mundtlige kvalifikationseksamen skal være henholdsvis statsaut. rev. og reg. rev., se eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 1 og 3, og 22, stk. 1 og 3. Derudover stiller Revisorkommissionen en række krav til eksaminators og censors kompetencer: Autorisationen skal være aktiv dvs ikke deponeret, bortfaldet eller frataget. En eksaminator / revisor-censor skal være tilknyttet en revisionsvirksomhed. Indgående og aktuelt kendskab til en revisors praktiske virke. Aktuel viden om revisoruddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til brugernes situation og behov. En eksaminator / revisor-censor må ikke have en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisorkommissionen vurderer har betydning for hvervet som eksaminator / censor, eller inden for de seneste fem år ved nævnet være meddelt en advarsel, strafbortfald, være idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse 19. Eksaminatorernes og censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet (se kap. 4) og tavshedspligt (se kap. 5). Efter forvalt- 19 Svarer til kravet til kvalitetskontrollanter i 18, stk. 3, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 924 af 18. august 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed: Stk. 3. Tilsynet kan som kontrollant godkende revisorer, der [ ]4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, [ ]. 21

22 ningsloven må personer, der er inhabile i en sag, ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Eksaminator eller censor kan derfor ikke deltage i eksaminationen af en kandidat, hvor der kan herske tvivl om eksaminator eller censors upartiskhed overfor kandidaten efter reglerne i forvaltningsloven. Særligt vedrørende tidligere ansættelsesforhold gælder, at eksaminatorer eller censorer ikke må deltage i bedømmelse af en kandidat, der er eller inden for de seneste 3 år har været ansat i samme revisionsvirksomhed som eksaminator eller censor selv. Eksaminatorer kan deltage i interne og eksterne eksamensforberedelseskurser og lignende aktiviteter. Eksaminator skal ved deltagelse i sådanne aktiviteter udvise særlig opmærksomhed, så der sikres fortsat fortrolighed om spørgsmål, der skal benyttes til den mundtlige eksamen. Det er eksaminators pligt at opbevare eksamensspørgsmålene på en måde, så det sikres, at ingen kan få kendskab til disse forud for eksaminationen. Den civile censor (ikke revisor) Den anden censor ved den mundtlige revisoreksamen og den mundtlige kvalifikationseksamen må ikke være revisor, se eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 3, og 22, stk. 3. Derudover stiller Revisorkommissionen en række krav til censors kompetencer: En civil censor må ikke være godkendt revisor eller have været ansat hos eller drive revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer inden for de seneste to år. Kendskab til revisors ydelser og brugernes situation og behov. Viden om og erfaring med revisors funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet (se kap. 4) og tavshedspligt (se kap. 5). Efter forvaltningsloven må personer, der er inhabile i en sag, ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Eksaminator eller censor kan derfor ikke deltage i eksaminationen af en kandidat, hvor der efter reglerne i forvaltningsloven kan herske tvivl om eksaminator eller censors upartiskhed overfor kandidaten. Særligt vedrørende tidligere ansættelsesforhold gælder, at eksaminatorer eller censorer ikke må deltage i bedømmelse af en kandidat, der er eller inden for de seneste 3 år har været ansat i samme revisionsvirksomhed som eksaminator eller censor selv Hvordan godkendes eksaminatorer og censorer? Revisorkommissionen udarbejder inden 1. maj måned en oversigt over de personer, der skal deltage som eksaminatorer og censorer i årets eksamener. Samtidig udpeges formændene for de to eksamenskommissioner. Se nærmere herom i afsnit

23 Eksamenskommissionen for henholdsvis årets revisoreksamen og årets kvalifikationseksamen forestår censorarbejdet ved såvel de skriftlige eksamener som ved de mundtlige eksamener Hvem sidder ved eksamensbordet? Det er væsentligt, at det er klart for eksaminanden, hvem der træffer beslutning om karakterfastsættelsen for eksaminationen. Derfor må kun personer, der har en rolle ved eksaminationen, optræde omkring eksamensbordet. For at sikre klarheden over rollefordeling opslås en fortegnelse over de eksaminatorer og censorer, der deltager i dagens eksaminationer, ved indgangen til eksamenslokalet. Desuden har alle, der optræder ved eksamensbordet, navneskilt foran sig. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse anbefales, at en eksaminator påtager sig eksaminationerne en formiddag / en eftermiddag / en hel dag - dvs. mindst fire (revisoreksamen) / seks (kvalifikationseksamen) på hinanden følgende eksaminationer. Mundtlig eksamen bedømmes af en eksaminator og to censorer, jf. eksamensbekendtgørelsen 9, stk. 3, og 22, stk. 3. Ud over kandidaten må kun disse tre personer deltage ved eksamensbordet. Andre interesserede må, uanset deres rolle i eksamensforløbet, tage plads på tilhørerpladserne Hvordan er rollefordelingen mellem eksaminator og censorer? Eksaminator og censor har samme rolle, når det gælder om at nå frem til en saglig korrekt bedømmelse. Eksaminator og censor er ikke kandidatens advokat eller allierede eller det modsatte. Det er som udgangspunkt eksaminator, der leder eksamen, men censor må gerne deltage i samtalen med kandidaten. Eksaminator har derudover ansvaret for forløbet af selve eksaminationen (at den forløber velstruktureret og i så god en atmosfære, som omstændighederne tillader), ligesom det er eksaminator, der efter voteringen giver kandidaten resultatet (hvorefter censor gerne må supplere). Censor er velkommen til at deltage aktivt i eksaminationen og må gerne stille spørgsmål. Derudover skal censor påse: At kandidaten ud fra sit kendskab til lovgivning, administrativ praksis og domstolsafgørelser samt de etiske regler om forholdet til klienter, myndigheder, kolleger og andre revisorer, der gælder for revisorer, i sin opgaveløsning demonstrerer evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligvis forekommer i en statsautoriseret henholdsvis registreret revisors virksomhed, At kandidaterne får en ensartet og retfærdig behandling, At kandidaternes præstationer får en pålidelig bedømmelse, og At kandidatens præstation har tilstrækkelig værdi for modtageren. 23

24 I disse krav ligger blandt andet, at censors overordnede rolle er at sikre, at en eksaminators evt. forhåndskendskab til en kandidat ikke får betydning for bedømmelsen, og at bedømmelsesgrundlaget ikke er forskelligt mellem forskellige eksaminatorer. Såvel censor som eksaminator har pligt til at tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en evt. klagesag. Censors notater er vigtige, da det ikke kan forventes, at eksaminator, der leder eksaminationen, også kan tage uddybende notater. Notaterne opbevares af de pågældende i mindst et år, og herudover indtil en evt. klagesag er afsluttet Hvilke oplysninger har eksaminator og censorer om en eksaminand? For at sikre, at bedømmelsen af en kandidats præstation sker på et objektivt grundlag, har eksaminator og censorer kun adgang til de helt centrale oplysninger om en kandidat: Navn samt aktuelt og evt. tidligere ansættelsessted. Oplysninger om antal tidligere forsøg, alder, tidspunkt for opnåelse af CMA kan give indtryk af, at eksaminationen bedømmes ud fra andre faktorer end selve præstationen. Disse oplysninger er derfor ikke tilgængelige for eksaminator og censor Hvordan udarbejdes spørgsmål? Spørgsmål udarbejdes på forhånd af eksaminator og censor (ikke civil censor). Eksaminator medbringer et antal spørgsmål (og en kortfattet beskrivelse af det ønskede svar), svarende til de eksaminationer, den pågældende skal forestå + et ekstra spørgsmål/svar. Censor (ikke civil) medbringer tre spørgsmål samt en kortfattet beskrivelse af det ønskede svar. Disse spørgsmål kommer kun i anvendelse, hvis en eksaminator får forfald. Eksaminator og censor medbringer et tilstrækkeligt antal kopier af spørgsmål/svar til, at eksaminanden, eksaminator og censorerne kan få hver en kopi. På formødet, der afholdes kl på eksamensdagen, drøftes de medbragte spørgsmål / svar. Såfremt spørgsmålene af hele bedømmelsesudvalget vurderes som værende egnede til eksamination, indgår de i den pulje, eksaminanderne trækker spørgsmål fra. Et spørgsmål må gerne bruges to gange i træk, hvis kandidaterne eksamineres lige efter hinanden. Den første kandidat fremlægger sit svar, mens den anden kandidat er i forberedelseslokalet. Hvis spørgsmålet ikke trækkes af puljen ved den efterfølgende eksamination, skal spørgsmålet fjernes fra puljen (ellers er der risiko for, at eksaminanden har hørt fremlæggelsen første gang, spørgsmålet blev trukket). Kun spørgsmål, der ikke tidligere har været anvendt i forbindelse med tidligere eksamen, undervisning eller eksamenstræning, kan anvendes. 24

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( )

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( ) SOCIALUDVALGET REFERAT for mødet den 21.03.2012, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 8 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger (2012-36209) 1 SOCIALUDVALGET

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer Udkast til Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer I medfør af 3a, stk. 2, og 33, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret senest ved lov nr. xxx af xxx 2016, og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2017

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2017 oktober 2017 Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2017 Fastsat af Eksamensudvalget Godkendt af Erhvervsstyrelsen den 5. oktober 2017 1 Indhold 1. Indledning... 4

Læs mere

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2016

Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2016 september 2016 Retningslinjer for mundtlige prøver og eksamener for revisorer i 4. kvartal 2016 Fastsat af Revisorrådet Godkendt af Erhvervsstyrelsen den 23. september 2016 1 Indhold 1. Indledning... 4

Læs mere

Revisorkommissionen Maj 2016

Revisorkommissionen Maj 2016 Revisorkommissionen Maj 2016 Evaluering af revisoreksamen 2015 samt øvrige eksamener afholdt af Revisorkommissionen J. nr. 2016-1379 1. Eksamen 2015 Revisorkommissionen forestår flere forskellige former

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Aarhus School of Business, Aarhus University Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Dias 2 Hvad går det så ud på? Den offentlige forvaltning = Universitetets

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juli 2012 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Den fremtidige revisoruddannelse

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Holstebro d. 8. oktober 2013. Information om brug af tolke i Holstebro Kommunes skoler.

Holstebro d. 8. oktober 2013. Information om brug af tolke i Holstebro Kommunes skoler. Holstebro d. 8. oktober 2013 Information om brug af tolke i Holstebro Kommunes skoler. TOLKEETISKE RETNINGSLINJER Ifølge gængse tolkeetiske retningslinjer skal tolken: Overholde tavshedspligten Tolke rigtigt

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere