Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00"

Transkript

1 Referat Byrådet : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Kristina Kongsted (1. suppleant - C) Fraværende: Anders Drachmann Byrådssalen, Rådhuset kl orientering om budgetmateriale og økonomiaftale v/ centerchef Michael Christensen Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Ansøgning om orlov - Anders Drachmann (C) Revisionens afsluttende beretning Skolen i Bymidten - anlægsprojekt Ny erhvervs- og vækstpolitik...14

2 07. Ny aftale for Iværksætterhuset - Fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning Forslag til Planstrategi udsendelse i offentlig høring Fælles HH planstrategi - endelig vedtagelse Orientering vedrørende Nordsjællands Brandvæsen Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan Sanderødgård grusgrav og genbrugsanlæg Forslag til boligbyggeri på Badevej 2-6, Helsingør - startredegørelse Endelig vedtagelse af lokalplan Borupgårdcentret Fristforlængelse for endelig ibrugtagning til ombygning af Fiolgade 13A Godkendelse af forslag til tomgangsregulativ Årsregnskab 2014 plejehjemmet Birkebo Valg af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Poppelhaven Produktionsskolen Sundet - valg af nyt bestyrelsesmedlem Valg af nyt medlem til Kystsikringslaget Ålsgårde Underskriftsbemyndigelser ved dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser Eftergivelse af gammel gæld for kommunens skoler Dispensation til Espergærde Skoledistrikt Økonomisk Nyhedsbrev juni - juli orientering Meddelelser Lukket - Salg af vejareal...62 Bilagsliste...63

3 3 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28712 Byrådet Sagsfremstilling Anders Drachmann (C) har meldt afbud på grund af sygdom i den nærmeste familie. 1. suppleanten, Kristina Kongsted, er indkaldt i stedet for Anders Drachmann (C) og har meddelt, at hun deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Anders Drachmann (C) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Kristina Kongsted er indkaldt som rette stedfortræder for Anders Drachmann (C). Beslutninger Byrådet den Indstillingerne blev godkendt.

4 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4053 Byrådet Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Borgmesteren orienterede om, at sag nr. 10 er overgået til behandling på økonomiudvalgets forudgående møde. Allan Berg Mortensen (Ø) oplyser, at administrationen har undersøgt hvorvidt han er inhabil i sag nr. 22. Administrationen vurderer ikke, at Allan Berg Mortensen (Ø) er inhabil.

5 5 03. Ansøgning om orlov - Anders Drachmann (C) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16853 Byrådet Indledning/Baggrund Byrådsmedlem Anders Drachmann (C) har den 5. august 2015 ansøgt om orlov fra sine kommunale hverv fra 5. august og indtil den 1. november 2015 på grund af sygdom i den nærmeste familie. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2 og 4. Bekendtgørelse nr. 793 af og 30, stk. 2 (vederlagsbekendtgørelsen). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Anders Drachmann (C) ønsker orlov fra 5. august og indtil 1. november I medfør af styrelseslovens 15, stk. 2, er sygdom i den nærmeste familie en forfaldsgrund, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse. Stedfortræder er Kristina Kongsted. Byrådet skal i medfør af styrelseslovens 15, stk. 4, godkende at der foreligger en berettiget forfaldsgrund, og at denne dermed berettiger til indkaldelse af Kristina Kongsted som rette stedfortræder. I medfør af 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe beslutte, hvordan det fraværende medlems udvalgsposter og andre hverv skal besættes, så længe forfaldet varer. Anders Drachmann er medlem af følgende udvalg m.m.: Økonomiudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 17, stk. 4 udvalg (vækstdagsorden) Bevillingsnævnet Havnebestyrelsen Suppleantposter: HMN Naturgas I/S Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg Valgbestyrelse folketingsvalg m.m. Økonomi/Personaleforhold Anders Drachmann modtager vederlag i orlovsperioden i medfør af vederlagsbekendtgørelsens 30, stk. 1 (indtil 3 måneder). Den indkaldte stedfortræder modtager tillige vederlag i perioden, jf. vederlagsbekendtgørelsens 6.

6 6 Kommunikation/Høring Nyhed på hjemmesiden og Kilden. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at anmodningen om orlov imødekommes 2. at Kristina Kongsted indkaldes som stedfortræder Beslutninger Byrådet den, Kristina Kongsted Indstillingerne blev godkendt.

7 7 04. Revisionens afsluttende beretning 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/6808 Byrådet Afsluttende beretning Helsingør 2014.pdf Helsingør Kommune Årsberetning 2014 Indledning/Baggrund På baggrund af Helsingør Kommunes årsberetning 2014 har BDO Kommunernes Revision fremsendt afsluttende beretning nr. 19 vedrørende regnskabsåret Årsberetningen, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april, foreligger nu til endelig godkendelse. Retsgrundlag Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Revisionen har i forbindelse med afsluttende årsregnskab gennemgået regnskabet for 2014, i afsluttende beretning nr. 19. Revisionens afsluttende gennemgang af Helsingør Kommunes regnskab 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 er der dog konstateret 2 forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, da både revisionen og kommunens ledelse har vurderet, at forholdene både enkeltvis og sammenlagt ikke har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen for Der er sammenlagt tale om korrektioner på 1,9 mio. kr., der påvirker resultatet på driften positivt, mens resultatet på servicedriften ikke påvirkes. Der vil blive foretaget de nødvendige korrektioner, så forholdene ikke vil forekomme i regnskab Forhold der ikke er korrigeret 1.1. Klassifikationsfejl mellem likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender Revisionen har konstateret, at provenuet i forbindelse med et betinget salg af grunden Energivej 25, er registreret under likvide aktiver på funktion Handlen er betinget af godkendelse af en lokalplan i kommunen. Lokalplanen blev godkendt på byrådsmødet d Revisionen har udført gennemgangen af årsberetningen før godkendelse af lokalplanen og anført at registrering skal ske på Men da lokalplanen nu er godkendt skal provenuet registres i driften og ikke på Denne rettelse er foretaget. Provenuet udgør 11,5 mio. kr. Der er alene tale om en klassifikationsfejl på balancens aktiv side, og fejlen har ingen driftsmæssig påvirkning i Langfristede tilgodehavender indfrielse af lån til betaling af ejendomskatter Revisionen har konstateret, at registreringen af rentenedslag, i forbindelse med indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter i kommunens bogføring, ikke er foretaget korrekt. Der er fejlagtigt registreret en gæld på funktion 9.25 på 8,3 mio. kr. Fejlen har delvis driftsmæssig

8 8 påvirkning, idet 1,9 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2014, burde være driftsført på funktion Forskellen på 7,4 mio. kr. påvirker kommunens egenkapital, idet det er indtægter, som har manglet i kommunens regnskaber i perioden Fejlen har ingen indvirkning på kommunens opgørelse af drifts/serviceramme. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at revisionens afsluttende Beretning nr. 19 forelægges til orientering 2. at Helsingør Kommunes årsberetning 2014 endeligt godkendes Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

9 9 05. Skolen i Bymidten - anlægsprojekt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10120 Byrådet 2015_05_28 Bilag 1 oversigt bygninger 2015_05_29 Bilag 2 Niras delrapport salg, drift og vedligehold.pdf Skolen i Bymidten bilag 3 optionsoversigt version M Bilag 4 Option 6 - renovering af eksisterende bygninger Indledning/Baggrund Byrådet besluttede den 26. januar 2015: - At igangsætte arbejder omkring klimaskærm på eksisterende bygninger. - At nedrive bygning 11 (det tidligere bibliotek). Projektet omkring etablering af Skolen i Bymidten er midlertidig stoppet, som følge af naboklager og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at give klagerne medhold. Efter offentliggørelse af den nye Lokalplan i december 2014 er der igen indkommet flere naboklager, som behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. En endelig afgørelse fra nævnet kan i værste fald først gives i februar Forsinkelsen har i væsentlig grad påvirket projektets økonomi og det er ikke muligt at gennemføre Byrådets intentioner om vision og mission for projektet, inden for de nuværende økonomiske rammer. Projektet blev vedtaget i 2010, men siden er der en række forudsætninger, som har ændret sig. De væsentligste er: - Skærpede krav i Bygningsreglementet, særligt med hensyn til energi, klima og tilgængelighed. - Bygge- og anlægsomkostninger er steget væsentligt mere end den kommunale pris- og lønregulering. - Byggestop, herunder erstatninger/godtgørelser som følge af opsigelse af kontrakter med entreprenører og rådgivere. I nærværende sag fremstilles forslag til en ny tidsplan, økonomi og finansiering for projektet. Retsgrundlag Planloven, Byggeloven samt Bygningsreglement 08, 10, 15 og Bygningsklasse 2020, AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer), ABR89 (Almindelige betingelser for teknisk rådgivning). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om, at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, med særlig fokus på familier. Sagsfremstilling 1. Kompenserende arbejder Byrådet godkendte den 26. januar 2015, at der igangsættes kompenserende arbejder for i alt 25 mio. på eksisterende bygninger (2 til 10). Dette arbejde omfatter: - Vindues- og dørudskiftning på bygning 3, 4, 9 og Malerbehandling af vinduer og døre på bygning 6, 7 og 8. - Reparation af facader på bygning 3, 4, 6, 7, 8, og 9.

10 10 - Tagreparation på bygning 4 og 6. - Tagudskiftning på bygning 3 (indeholder asbest). Nedrivning/renovering af bygning 11 (det gamle bibliotek) og opførelsen af bygning 12 (multihallen) afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, som forventes senest februar Forudsætninger Det i 2010 godkendte projekt er ved renovering/nybygning projekteret efter følgende bygningsreglementer: - For bygning 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 er BR08 grundlaget. - For bygning 2 og 5 er BR10 grundlaget. - For bygning 11 er BR15 grundlaget. - For bygning 12 er Bygningsklasse 2020 grundlaget. Bygning 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 er bevaringsværdige i Save klasse 3 eller 4 hvilket betyder, at der er skærpede krav ved en renovering, hvilket også fremgår af Kommuneplanen. Dette sætter nogle rammer for mulige ombygninger og renoveringer, idet den oprindelige bygningsmæssige fremtræden skal bibeholdes. Dette enten umuliggør eller fordyrer nogle renoveringer betragteligt. Derfor er der i BR15 taget forbehold for, at der ved renovering af denne type bygninger kan dispenseres fra målsætningen om at bygge til kravene i nyeste bygningsreglement. Den umiddelbare vurdering er, at det er muligt at løfte de bygningsdele der udskiftes, f.eks. vinduer og tagkonstruktioner til de krav som ligger i BR15, mens det ikke er muligt at løfte disse til Energiklasse 2020, da det kræver en total ombygning af den enkelte bygning. 3. Forslag til ændring af projektet 3.1. Optionsmuligheder Center for Økonomi og Ejendomme har vurderet 5 mulige scenarier for det videre projekt: - Option 1 - Uforandret projekt - Option 2 - Multihal udgår - Option 3 - Multihal udsættes - Option 4 Hal, udskoling og musikskole sambygges på biblioteksgrunden. - Option 5 Hal og udskoling sambygges på biblioteksgrunden og musikskolen bevares i Svingelport. En nærmere uddybning af de enkelte optioner fremgår af bilag Bevare bygning 11 Gældende for option 1 til 3 er, at siden Byrådsmødet 26. januar 2015, hvor der var fremlagt forslag om nedrivning af bygningsskellettet i bygning 11, har administrationen undersøgt den videre proces. I dette arbejde er det blevet tydeligt, at bygningsskellettet vurderes at have en højere værdi end først antaget og at administrationen på den baggrund foreslår, at bygningen ikke nedrives, men som oprindeligt planlagt, fortsat indgår i projektet Udbud Arbejdet omkring rådgivning og entrepriseudbud forberedes således, at udbudsfasen kan igangsættes snarest muligt.

11 4. Tidsplan 11 I samarbejde med Byskolens ledelse, udarbejdes en plan for genhusning af elever og lærere under byggeprocessen således, at projektet kan forventes afsluttet ultimo Udbuddet omkring de kompenserende arbejder er igangsat medio maj 2015 og dette arbejde forventes afsluttet primo Økonomi/Personaleforhold 1. Økonomi Økonomien i anlægsprojektet påvirkes af tre væsentlige elementer, som medfører større udgifter. Skærpede krav i bygningsreglementet vurderes at medføre yderligere udgifter for 21,5 mio. kr. Dernæst er den oprindelige anlægssum vurderet i prisniveauet for 2010 og er siden fremskrevet med den af kommunerne anvendte pris- og lønfremskrivning. Imidlertid er udgifterne til byggeomkostninger (byggeindekset) steget mere end dette. Det er derfor ikke muligt at gennemføre projektet til samme pris i dag. Det vurderes at medføre en merudgift på 40,8 mio. kr. i 2015 priser. Derudover forventes udgifter som følge af byggestoppet (vintersikring, godtgørelser, erstatninger m.m.) at udgøre 16 mio. kr. i merudgift. Alt i alt en samlet merudgift på 78,3 mio. kr. således at de samlede projektomkostninger bliver 401,2 mio. kr. (se tabel 1). Foruden dette vurderes der, at være en risiko for fortsat stigende udgifter i byggepriser, som ikke er indregnet. I dette regnestykke skal man imidlertid medtage, at kommunen siden projektets vedtagelse i 2010 ikke har gennemført større ud- og indvendige vedligeholdelsesarbejder på skolens bygninger og de 5/6 bygninger der forventes at blive fraflyttet (se Niras rapport bilag 2). Det vurderes, at i perioden fra 2010 og frem til nu, er dette vedligeholdelsesefterslæb vokset med ca. 46 mio. kr. Tabel 1 - Merudgifter til projektet Oprindeligt budget for Skolen i Bymidten 1-4 etape Tillægsbevillinger og korrektioner mellem budgetårene Pris og Løn fremskrivning i budgetåret Korrigeret budget juni 2015 for Skolen i Bymidten 1-4 etape Skærpede krav ift. bygningsreglement Byggeindeks fra 2010 til 2015 fratrukket Pris og Løn fremskrivning Vintersikring, godtgørelser, erstatninger og advokatbistand I alt Finansiering Projektet kan gennemføres ved en af de opstillede optionsmuligheder (se tabel 2). Alt efter hvilken option der vælges, vil det øge den samlede bevilling til projektet med mellem ca. 12 og 82 mio. kr. Tabel 2

12 12 Oversigt optioner Anslået projektomkostning Option 1 Uforandret projekt mio. Option 2 Multihal udgår mio. Option 3 Multihal udsættes til efter 2019 mio. Option 4 Hal, udskoling og musikskole sambygges mio. på biblioteksgrunden. Option 5 Hal og udskoling sambygges på biblioteksgrunden. Musikskolen bevares i Svingelport mio. Anslået nødvendig tillægsbevillin g overskridelse Anslået indtægt ved salg af bygninger mio. 6 lokationer-36 mio mio. 6 lokationer-36 mio mio. 6 lokationer-36 mio mio. 6 lokationer-36 mio mio. 5 lokationer-25 mio. En gennemførelse af projektet vil betyde, at de fem/seks ejendomme der fraflyttes, efterfølgende vil kunne afhændes, da disse funktioner fremadrettet vil være i den ombyggede skole og dets nye bygninger. Salg af disse ejendomme forventes derfor ved salg i årene fremover, at kunne bidrage til finansieringen den foreslåede tillægsbevilling. I alle de nævnte optioner vil der være en reduktion i det samlede etageareal (se tabel 3) Alt efter hvilken option der besluttes, vil reduktionen i etagearealet give en formindsket driftsudgift på ca. 350 kr. pr. m 2 dvs. op til kr. pr. år. Tabel 3 Oversigt arealer Samlet areal m 2 Areal reduktion ift. eksisterende bygninger Areal reduktion i % ift. eksisterende bygninger Option 1 Uforandret projekt ,2 Option 2 Multihal udgår ,6 Option 3 Multihal udsættes ,2 Option 4 Hal, udskoling og musikskole ,6 sambygges på biblioteksgrunden Option 5 Hal og udskoling sambygges på biblioteksgrunden. Musikskole bevares i Svingelport ,9 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at der tages stilling til, hvilken af de fem ovennævnte optioner der skal arbejdes videre med. Beslutninger Økonomiudvalget den

13 13 For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Benedikte Kiær (C) foreslog, at sagen indgår i budgetforhandlingerne. For forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø). Imod stemte Jan Ryberg (L). Forslaget blev anbefalet. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Der er efter anmodning fra Jan Ryberg (L) blevet udsendt og omdelt notat vedr. en alternativ option på Skolen i Bymidten baseret på en renovering af de eksisterende bygninger. Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt med 24 stemmer mod 1, Jan Ryberg (L).

14 Ny erhvervs- og vækstpolitik Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10450 Byrådet Erhvervs- og vækstpolitik - tekst med markerede høringsbemærkninger Oversigt over alle høringssvar og rettelser i skema Erhvervs- og vækstpolitik inkl. rettelser Indledning/Baggrund Forslag til ny erhvervs- og vækstpolitik har været sendt i høring hos interessenter og politiske udvalg. Økonomiudvalget skal tage stilling til høringssvarene med henblik på at sende politikken til endelig vedtagelse hos Byrådet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen for Helsingør Kommune, hvor kommunen skal være kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. Sagsfremstilling Forslag til ny Erhvervs- og Vækstpolitik blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2015, hvor et flertal i udvalget besluttede at sende politikken i høring. Med den nye Erhvervs- og Vækstpolitik sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område frem mod Frem mod 2020 vil kommunen sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen i fire strategiske spor, som tilsammen skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima. De fire spor er: 1. Kommunal service i topklasse 2. Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde 3. Uddannelse og opkvalificering 4. Markedsføring Der opsat i alt 13 mål med tilhørende målepunkter. Når politikken er vedtaget udarbejder Center for Erhverv, Politik og Organisation en implementeringsplan for hvert mål. Implementeringsplanerne skal efterfølgende behandles i de respektive fagudvalg og godkendes af Økonomiudvalget. Erhvervs- og Vækstpolitikken er blevet til i dialog med repræsentanter fra virksomheder beliggende i Helsingør, Vækstudvalget ( 17, stk. 4 udvalg), erhvervsforeninger, byrådspolitikere og embedsmænd m.fl., som i løbet af har deltaget i en række fælles workshops og møder. Forslag til ny erhvervs- og vækstpolitik har været udsendt i høring hos følgende politiske udvalg og interessenter: Kultur- og Turismeudvalget den 8. juni Børne- og Uddannelsesudvalget den 17. august

15 15 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 10. juni Beskæftigelsesudvalget den 10. juni Vækstudvalget ( 17, stk. 4) den 16. juni Høringsperioden sluttede den 1. juli De indkomne høringssvar med forslag til ændringer er nummeret og opstillet i et dokument med en anbefaling fra Center for Erhverv, Politik og Organisation om forslaget skal indarbejdes i politikken og i givet fald et forslag til hvordan. Der er i alt 43 ændringsforslag, hvoraf de 34 kommer fra Vækstudvalget ( 17 stk. 4). Der er på baggrund af høringssvarene udarbejdet et forslag til en revideret udgave af teksten i erhvervs- og vækstpolitikken. Af dokumentet fremgår ændringerne med rødt. Økonomiudvalgets bemærkninger fremgår med grønt. En revideret udgave af politikken i layoutet version inkl. alle forslag og rettelser er også udarbejdet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Økonomiudvalget behandler de indkomne høringssvar på sit møde den 24. august 2015 og fremsender herefter politikken til godkendelse i Byrådet. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at forslag til ny erhvervs- og vækstpolitik med de indarbejdede høringssvar godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Borgmesteren foreslog nogle redaktionelle ændringer, som der var enighed om at anbefale. Enhedslisten foreslår, at udkastet skrives om, og at fokus rettes på bæredygtig vækst. For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø). Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L). Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme. Forslaget blev forkastet. Bente Borg Donkin (F) foreslår, at arbejdet for en fast forbindelse tages ud af strategien. For forslaget stemte Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L). Imod stemte Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø). Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme. Marlene Harpsøe (O) forslår, at arbejdet for en fast forbindelse kun drejer sig om en togtunnel. For forslaget stemte Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø).

16 16 Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F). Forslaget blev forkastet. Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler den samlede politik med de foreslåede redaktionelle ændringer, der vil blive indarbejdet i udkastet. Imod stemte Haldis Glerfoss (Ø), idet vækst ikke problematiseres. Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Enhedslisten foreslår, at udkastet skrives om, og at fokus rettes på grøn omstilling. For forslaget stemte 2 (Ø). Imod forslaget stemte 22 (C, B, V, A, O og L). F undlod at stemme. Forslaget blev forkastet. Bente Borg Donkin (F) foreslår, at arbejdet for en fast forbindelse tages ud af strategien. For forslaget stemte 5: F, L, Per Tærsbøl (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C). Imod stemte 19:( Benedikte Kiær (C), Lisbeth Læssøe (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), B, V, A, O og Ø). Kristina Kongsted (C) undlod at stemme. Forslaget blev forkastet. Marlene Harpsøe (O) forslår, at arbejdet for en fast forbindelse kun drejer sig om en togtunnel. For forslaget stemte 6: (O, F og Ø). Imod forslaget stemte 19: (C, B, V, A, L og F). Forslaget blev forkastet. Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev vedtaget med 20 stemmer mod 5. For stemte (C, B, V, A, L og F). Imod stemte Ø og O.

17 Ny aftale for Iværksætterhuset - Fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1807 Byrådet Kontrakt Iværksætterhuset final Indledning/Baggrund Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. maj 2015, at der blev igangsat en proces med henblik på at få en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til 31. december I nærværende sag forelægges forslag til ny aftale, som den nedsatte styregruppe for Iværksætterhuset har udarbejdet i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen. Styregruppen består af én embedsmands repræsentant fra hver kommune. Retsgrundlag Loven om erhvervsfremme - lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 375 af 27. maj 2008, 157 i lov nr af 19. december 2008, 8 i lov nr. 364 af 13. maj 2009, 7 i lov nr af 16. december 2009 og 14 i lov nr. 648 af 15. juni Sagsfremstilling 1. Baggrund 9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december De 9 kommuner som er med i Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud. 2. Ny aftale Den nye aftale indeholder følgende ændringer: 1. Kontraktperioden er forlænget fra ét til tre år samtidig er det indskrevet i kontrakten, at de ni kommuner, som kollektivt udgør den ene part og Væksthuset som den anden part, kan opsige kontrakten med 12 måneders varsel. Enkelte kommuner kan udtræde aftalen med 6 måneders varsel, dog tidligst den 1. januar For at sikre relevant tilbud evalueres aktiviteter løbende, således at aktiviteterne kan tilpasses og udvikles, så de giver mest mulig effekt. 3. Der er justeret i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme,

18 18 idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området. 4. Tilskuddet til Iværksættersætterhuset er fortsat 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er Andre kommuner kan deltage ad hoc og i faglige drøftelser i styregruppemøderne. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2018 godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Indstillingen anbefales med bemærkning om at tilføje til formålet, at kommunerne ønsker at øge antallet af iværksættere og nystartede virksomheder. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

19 Forslag til Planstrategi udsendelse i offentlig høring Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19301 Byrådet Bilag 1- Kommentarer fra de politiske grupper Bilag 2 - Afstemningsskema Bilag 3 - Planstrategi Bilag 4 - Oversigt over lokalplaner og kommuneplantillæg Bilag 5_Kelleris udvidelse af området Bilag 6_ Prøve på layout Indledning/Baggrund På møderne i Økonomiudvalget den 20. april og Byrådet den 27. april 2015 fremlagde Center for Kultur, Idræt og Byudvikling et udkast til Planstrategi (Planstrategi 15) indhold og proces. Herefter har de politiske grupper behandlet udkastet, og kommentarer og ændringsforslag er sendt til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Med denne dagsorden fremlægges partiernes kommentarer og ændringsforslag til afstemning, med henblik på at beslutte hvad der skal indarbejdes i det forslag til planstrategi, der bliver sendt i offentlig høring efter Byrådsmødet. Udkastet til Planstrategi, som partierne har kommenteret på, er vedlagt som bilag 3. Som bilag 6 er vedlagt en prøve på Planstrategiens layout i form af forside og tre opslag. Først efter Byrådets stillingtagen til ændringsforslagene i bilag 2, kan planen layoutes endeligt. I den endelige layout vil man kunne bladre gennem planstrategien på skærmen, og den vil også kunne printes. Retsgrundlag 23a (Planstrategi) og 33a (Lokal Agenda 21-strategi), Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes vision, strategier og politikker er udgangspunktet for indholdet i planstrategien. Planstrategien er et centralt dokument i forhold til at sætte konkrete handlinger på, hvordan Vision 2020 og politikker kan udmøntes, primært i den fysiske planlægning. Kommunens mission om at bidrage til øget livskvalitet er et omdrejningspunkt for strategien, som også sætter fokus på emnet bosætning. Sagsfremstilling 1. Planstrategiens indhold og fokus Planstrategien er indledningen til kommuneplanarbejdet. Hen imod 2017 gennemføres en fuld revision af kommuneplanen, og her vil konklusioner og resultatet af indsatserne fra planstrategien blive indarbejdet og yderligere detaljeret. Kommuneplanen skal vedtages af Byrådet i Planstrategi 15 fokuserer på udvikling af byområderne med bosætning og byliv, sundhed og frivillighed, erhverv og uddannelse samt potentialet i samarbejdet mellem erhverv, kultur og turisme.

20 20 2. Modtagne kommentarer fra de politiske partier I perioden fra den 29. april til den 8. juni 2015 var udkastet til planstrategi til behandling i de politiske grupper. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har i perioden modtaget kommentarer fra de konservative, de radikale, SF og Venstre. Kommentarerne er vist i bilag 1, med centrets bemærkninger og evt. forslag til afstemning. 3. Afstemning om ændringsforslag Bilag 2 er et skema med de ændringsforslag fra grupperne, som Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår sendt til afstemning i Byrådet , stk. 4: Boliger i Helsingør Udvalget for boliger i Helsingør er kommet med en række anbefalinger til, hvordan der skabes flere boliger i kommunen. Heraf er anbefaling nr. 5 relevant i forhold til Planstrategi 15: Arbejde aktivt for omdannelse af fraflyttede erhvervsarealer til boliger (f.eks. de store ejendomme langs Hovvej i Espergærde, hvor hhv. Coloplast og Triumph tidligere har holdt til). Kan gøres ved at vedtage det i Planstrategi 2015 og efterfølgende udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. Anbefalingen er indarbejdet i Planstrategiudkastet: Byudvikling Espergærde, side 8: Indsats i 1. planperiode: Belysning af muligheder for omdannelse af dele af Espergærde erhvervsområde langs Hovvej til boliger. Bosætning, side 12: Espergærde erhvervsområde: Kortlægning af muligheder for at overføre erhvervsareal til boliganvendelse, særligt i området langs Hovvej. 5. Udvidelse af byudviklingsområdet Kelleris Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår byudviklingsområdet ved Kelleris udvidet til også at omfatte arealer nord for det allerede foreslåede område ved Hornbækvej. Arealerne er delvis kommunalt ejede. Det er ikke umiddelbart muligt at bebygge arealerne med boliger bl.a. pga. støj fra motorvejen; men ved at lægge området i byzone kan det med tiden rumme andre bynære funktioner af eks. fritidspræget karakter. Forslag til udvidelse fremgår af bilag Processen fremover Offentlig høring: Når forslaget til Planstrategi er vedtaget i Byrådet sendes det i 8 ugers offentlig høring i perioden 8. september til 2. november Offentligt møde: I forbindelse med høringsperioden afholdes der et offentligt møde. Det planlægges at finde sted torsdag den 24. september Endelig vedtagelse: Efter høringsperioden bearbejdes forslaget på baggrund af de bemærkninger og forslag, der kommer ind i offentlighedsperioden, inden planstrategien forelægges til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 7. og 14. december Miljøvurdering Forslaget til Planstrategi fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser og er derfor ikke omfattet af Miljøvurderingslovens definition af planer og programmer. Det vurderes derfor, at forslaget ikke er omfattet af 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og på denne baggrund ikke er omfattet af kravet om miljøscreening eller - vurdering.

21 21 Kommunikation/Høring Der planlægges afholdt et offentligt møde om forslaget til planstrategi torsdag den 24. september Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at forslag til Planstrategi sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Per Tærsbøl (C) foreslår, at sagen udsættes. For forslaget stemte 23. Imod stemte 2, Haldis Glerfoss (Ø) og Christian Holm Donatzky (B). Forslaget blev vedtaget.

22 Fælles HH planstrategi - endelig vedtagelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2569 Byrådet Bilag 1: HH planstrategi Bilag 2 - Udvalgsbemærkninger - sammenskrivning. Indledning/Baggrund Byrådet i Helsingør Kommune vedtog i januar 2013 en strategi for samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Helsingborg Stad En sammenbunden stad En af indsatserne i strategien er at arbejde for en fælles planstrategi. Den 23. februar 2015 besluttede Økonomiudvalget at sende et forslag til en planstrategi i høring hos kommunens fagudvalg og en række eksterne parter. Samtidig var forslaget i en tilsvarende høring på svensk side. Med denne sag forelægges HH-planstrategien med henblik på endelig vedtagelse. Strategien behandles parallelt i Helsingborgs kommunstyrelse i august Relation til vision og tværgående politikker En fælles planstrategi for Helsingør og Helsingborg ligger som en prioriteret indsats i En sammenbunden stad 2035 strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg. En fælles planstrategi lægger sig ligeledes op af Helsingør Kommunes visionspunkter om et levende sted og det særlige fokus, der er på kommunens nære beliggenhed til Sverige. Endelig er fokuspunkterne i den fælles planstrategi indarbejdet i det forslag til Planstrategi 2015, som sendes i offentlig høring i august Sagsfremstilling HH-Planstrategien peger på de områder og spørgsmål som byerne kan udvikle sammen og på de områder, hvor byerne komplementerer hinanden. Slutleverancen er en oversigtlig og kort fremstilling i tekst og tegning, som beskriver nogle strategiske spor for udviklingen af En sammenbunden stad. Dokumentet har ikke karakter af en planstrategi i planlovens forstand, men skal i stedet ses som et politisk dokument, der tager stilling til retningen for den fælles udvikling, som Helsingborg og Helsingør ønsker at gennemgå sammen i de kommende år. HH-planstrategien er opbygget med tre bærende temaer ( Bo, bevæge og besøge ) og ni strategiske indsatsområder. Resultat af høringen Helsingør Kommune modtog ikke høringssvar fra eksterne høringsparter. Helsingborg Kommune modtog relativt få høringssvar. Forslaget, der var i høring, er på enkelte områder justeret på baggrund af de modtagne høringssvar. De bærende temaer og de strategiske indsatsområder er justeret på detailniveau, men der har ikke været grundlag for større ændringer. Kortmaterialet er dog justeret med henblik på at give tydeligere information og vise et mere dækkende billede af Helsingør Kommune. Udvalgsbehandlingerne i Helsingør Kommunes stående fagudvalg i foråret 2015 udmøntede

23 23 sig i en række bemærkninger, der er samlet i bilag 2. De bemærkninger, der blev vedtaget af et flertal i de enkelte fagudvalg som ændringsforslag er behandlet i det efterfølgende. Børne- og Uddannelsesudvalget: Foreslår tilføjelse under afsnittet "Universitet og uddannelse - Beslutning": "Vi oplyser og vejleder om uddannelse på tværs af Øresund". Bemærkning fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Forslaget er indarbejdet i teksten (svensksproget). Beskæftigelsesudvalget: 1. Foreslår Byrådet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der skal se på transportkorridoren med henblik på at påvirke de ansvarlige danske miniserier til at sikre, at der kun er reserveret areal til de infrastrukturfunktioner, der er aktuelle på begge sider af sundet. 2. Ønsker en tættere tilknytning mellem Helsingør og Helsingborg baseret på vidensdeling og samarbejde og med kollektiv trafik som fysisk bindeled. Beskæftigelsesudvalget ser intet perspektiv i en fast forbindelse for biler. 3. Foreslår overfor HH-samarbejdet, at der søges etableret en kreativ klyngekoncentration bestående af virksomheder indenfor de maritime erhverv med lokalitet i Helsingør- eller Helsingborgregionen. Bemærkninger fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Ad. 1 Den sjællandske transportkorridors udstrækning og aktualitet er yderst relevant for Helsingør Kommune at gå i dialog med de nytiltrådte ministre om. Det vurderes dog ikke, at nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe om den danske transportkorridor bør indgå i selve planstrategien. Ad. 2 Markeringen af en fast forbindelse for såvel tog- som biltrafik er fastholdt i strategiforslaget. Heri indgår også en styrket offentlig transport. Ad. 3 I foråret 2015 blev Helsingør Servicehavn igangsat og i forlængelse heraf har Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommuner indgået samarbejde med Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) med henblik på at styrke regionens maritime virksomheder. Det fælles erhvervsinitiativ går under navnet Maritime Cluster Copenhagen North og den overordnede målsætning med initiativet er at skabe en fælles udviklingsplatform for virksomheder og andre institutioner tilknyttet det maritime erhverv i området. Første skridt er således taget og det anbefales, at vurderingen af muligheden for en dansk-svensk overbygning drøftes i samarbejdet omkring Maritime Cluster Copenhagen North. Ingen af de tre forslag har afstedkommet forslag til ændringer af dokumentet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at Beskæftigelsesudvalgets forslag om at arbejde med en dansk-svensk klynge af maritime virksomheder overgives til parterne bag Maritime Cluster Copenhagen

24 24 North, samt 2. at det foreliggende forslag til fælles HH-planstrategi vedtages. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Jan Ryberg (L) foreslår at den faste forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg udgår. For forslaget stemte Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F). Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø) Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme. Forslaget blev forkastet. Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at der kun etableres en togforbindelse. For forslaget stemte Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø). Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F). Ad indstilling 1: Indstillingen anbefales. Ad Indstilling 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod med bemærkning, at biltrafikken skal skubbes igennem med begge regeringers indgriben. Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Jan Ryberg (L) stillede forslag om, at den faste forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg udgår. For forslaget stemte 7: (L, F, Ø, Morten Westergaard (C), John Calberg (C) og Per Tærsbøl (C)). Imod stemte 18: (A, B, V, O, Benedikte Kiær (C), Philip Læborg (C), Jens Bertram (C), Kristina Kongsted (C), Michael Mathiesen (C) og Lisbeth Læssøe (C). Forslaget blev forkastet.

25 25 Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at der kun etableres en togforbindelse. For forslaget stemte 6: O(3), Ø(2) og F(1). Imod stemte 19: A(6), B(1), V(2), C(9) og L(1). Forslaget blev forkastet. Ad indstilling 1: Indstillingen blev godkendt. Ad indstilling 2: For stemte 20: A(6), B(1), V(2), C(9), F(1) og L(1). Imod stemte 5: Ø(2) og O(3). Beskæftigelsesudvalgets indstillinger blev godkendt.

26 Orientering vedrørende Nordsjællands Brandvæsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16768 Byrådet Dagsordenspunkt samt bilag til beredskabskommissionsmøde 18. august 2015 Revideret oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Notat af 14. august 2015 om vedtagelse af risikobaseret dimensionering.pdf Indledning/Baggrund Med denne sag vil borgmesteren orientere om status for drøftelser af serviceniveau og mulige effektiviseringstiltag i Nordsjællands Brandvæsen. Retsgrundlag Beredskabsloven m.m. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Nordsjællands Brandvæsen har i den seneste tid og senest på møde den 18. august 2015 drøftet serviceniveauet og effektiviseringsmuligheder for det fælles beredskab. I den forbindelse skal der bl.a. andet tages stilling til et oplæg om en fælles risikodimensioneringsplan. Der henvises til dagsordensteksten med bilag til mødet den 18. august 2015, som er vedlagt denne sag. Under drøftelserne opstod der tvivl om fortolkningen af beredskabslovgivningens regler f.s.v.a. kompetencefordelingen mellem kommissionen og de enkelte kommuner. Den konkrete tvivl angik spørgsmålet om, hvem der har kompetencen til at beslutte at lukke en brandstation, som en del af planerne om at effektivisere via en ny samlet risikodimensionering. Helt konkret peger et flertal i kommissionen på at lukke Tikøb Brandstation, hvilket Helsingør Kommunes repræsentanter i kommissionen har stemt imod. De øvrige kommuner pegede på, at konsekvensen kunne være, at Helsingør Kommune i givet fald ville stå tilbage uden en beredskabsplan - herunder uden en risikodimensionering. På baggrund af uenigheden om fortolkningen af beredskabslovgivningen rettede Helsingør Kommune henvendelse til Horten Advokatfirma. Advokatfirmaets notat, der udtrykker samme opfattelse som Helsingør Kommunes jurister, er vedlagt til orientering. Det fremgår heraf, at Helsingør Kommune i henhold til gældende lovgivning må antages at have en vetoret d.v.s. Helsingør Kommune kan stemme nej med den retsvirkning, at flertallet i kommissionen ikke kan pålægge Helsingør Kommune at lukke Tikøb Brandstation. Dertil kommer, at Horten vurderer, at de enkelte beredskabsplaner for de enkelte kommuner herunder de gældende risikodimensioneringer- vil være gældende, indtil beredskabskommissionen måtte nå til enighed om en fælles risikodimensionering. Kommunerne vurderes at have en fælles forpligtelse til loyalt at indgå i drøftelser for at opnå enighed.

27 27 Det skal samtidig for god ordens skyld bemærkes, at der formentlig vil blive vedtaget ny lovgivning for området. Det vil måske kunne indebære ændrede regler på dette område. Hverken tidsplan eller indhold kan p.t. bekræftes af forsvarsministeriet. Økonomi/Personaleforhold Der henvises til vedlagte dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 18. august Kommunikation/Høring Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Borgmesteren indstiller, at borgmesteren orienterer om status for forhandlingerne. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Orientering foretaget. Sagen drøftes i grupperne og genoptages på økonomiudvalgets møde den 31. august Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt. Orientering foretaget. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Sagen er overgået til behandling. Henrik Møller (A) stillede forslag om: At Byrådet får lejlighed til at se og forholde sig til de ændringer til samordningsaftalen, som er indsendt af kommunernes administration, og at vi derfor hurtigst muligt anmoder om at få sat Statsforvaltningens behandling af samordningsaftalen i bero indtil vi i Byrådet har behandlet sagen. Et enigt byråd godkendte forslaget.

28 Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan Sanderødgård grusgrav og genbrugsanlæg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2567 Byrådet Forslag til kommuneplantillæg 27 VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljøvurdering Udkast til landzonetilladelse_sanderødgård Indledning/Baggrund Sanderødgård grusgrav og genbrugscenter drives af virksomheden RGS90 a/s og er beliggende på Hornbækvej 657. RGS90 søgte i 2008 og 2009 om tilladelse til at fortsætte både råstofindvinding og genbrugsaktiviteter (nedknusning af beton, tegl og lignende samt modtagelse af jord til kartering). Kommunens råstoftilladelse fra 2009 blev i 2010 hjemvist af Naturklagenævnet, da der skulle foretages VVM-screening. Resultatet af den efterfølgende VVM-screening fra 2011 blev i november 2013 af Natur- og Miljøklagenævnet omgjort med afgørelse om, at forlængelsen af de eksisterende tilladelser nu krævede en fuld VVMredegørelse. Inden færdiggørelsen af VVM-redegørelsen blev lovgivningen ændret, så VVM-kompetencen for råstof-sager overgik til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har den 25. juni 2015 vedtaget VVM-redegørelsen for Sanderødgård (bilag 1). Nye drifttilladelser til Sanderødgård kræver udover en VVM-tilladelse fra Region Hovedstaden også, at anlægget optages i Helsingør Kommunes kommuneplan. Derfor forelægges forslag til kommuneplantillæg nr. 27 nu til politisk behandling. I forslaget indgår tillige en miljørapport. Retsgrundlag Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj Lov om miljøvurdering af planer og programmer jfr. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 Bek af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Anlæg som Sanderødgård Genbrugsplads med neddeling af byggeaffald m.v. ville normalt lokaliseres i særligt udpegede områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og ikke i det åbne land. Når genbrugspladsen siden 1980 erne har været lokaliseret i grusgraven på Sanderødgård, skyldes det, at der i forhold til driften er klare fordele ved at kombinere råstofindvinding og håndtering af f.eks. byggeaffald og ikke mindst, at den konkrete placering og det omgivende terræn tjener til at reducere generne for omgivelserne. Driften af genbrugsaktiviteterne i råstofgraven vil ligesom hidtil være betinget af fortsat råstofindvinding. Når råstofindvindingen ophører eller gravetilladelsen udløber skal genbrugsaktiviteterne ligeledes ophøre. Formålet med forslaget til kommuneplantillæg nr. 27 er således at sikre mulighed for fortsat råstofindvinding og drift af genbrugsanlæg, samt dertil tilhørende nødvendige aktiviteter.

29 29 Derfor fastlægges der i forslaget retningslinjer for Sanderødgårds aktiviteter. Retningslinjerne giver mulighed for udførelse af aktiviteterne samt fastlægger, at aktiviteterne er knyttet til den pågældende lokalitet. Der vedtages ikke nye kommuneplanrammer og en lokalplan, da målet med planlægningen og med den vedtagne VVM-redegørelse er at skabe grundlag for en forlængelse af de hidtidige tidsbegrænsede tilladelser og ikke til permanent lokalisering af genbrugspladsen. Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en miljøvurdering på baggrund af en miljørapport. En betydelig del af miljørapportens indhold er baseret på de detaljerede undersøgelser og vurderinger i VVM-redegørelsen. Såfremt byrådet den 31. august 2015 beslutter at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring, forventes forslaget at kunne vedtages endeligt omkring årsskiftet På baggrund heraf kan der så meddeles fornyede tilladelser efter råstoflov, miljøbeskyttelseslov og landzonebestemmelserne i planloven. Natur- og Miljøklagenævnet har på baggrund af de nævnte lovændringer forlænget de gældende driftstilladelser til RGS90 a/s 1. marts Såfremt de nævnte tilladelser ikke er givet inden 1. marts 2016, må virksomheden lukke aktiviteterne på ejendommen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Planforslag sendes i mindst 8 ugers offentlig høring jfr. Planlovens bestemmelser. Høringen annonceres i lokale aviser og på kommunens hjemmeside. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 for Sanderødgård grusgrav og genbrugsplads udsendes i 8 ugers offentlig høring. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Jens Bertram (C) deltog i stedet for Anders Drachmann (C). Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Indstillingen blev godkendt.

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Skolen i Bymidten. Projektoptioner 2015-2021

Skolen i Bymidten. Projektoptioner 2015-2021 Skolen i Bymidten Projektoptioner 2015-2021 Indhold Indledning Option 1 - Uforandret projekt Option 2 - Multihal udgår Option 3 - Multihal udsættes Option 4 Hal, udskoling og musikskole sambygges på biblioteksgrunden.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning

Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning 1 Nr. : Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/13601 Byrådet Etablering af dagligvarebutik ved Hornbækvej

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET

REFERAT ØKONOMIUDVALGET REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 10.10.2011 i Borgmesterens Mødeværelse Hans Erik Møller (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Byrådets temamøder 2012... 4 3 Forslag til ny driftsoverenskomst mellem

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere