Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00"

Transkript

1 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl På brandstationen i Frederikssund Løgismose Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis, Jørgen L. Hansen, Morten Skovgaard, John Schmidt Andersen, Politidirektørembedet, René Mølbak Sørensen, Jesper Andersen, Ronald Graabæk, Lars Jensen Finn Gaarskjær, Ejvind Mortensen Kim Lintrup Steen Hasselriis, John Schmidt Andersen, Ejvind Mortensen Mødet slut: 15.30

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. december Sag nr. 2 Mulighed for etablering af fælleskommunalt redningsberedskab med Frederikssund Halsnæs og Egedal Brandvæsen. Sag nr. 3 Årsregnskab 2012 Sag nr. 4 Nødbehandlerordningen Hundested status. Sag nr. 5 Det supplerende frivillige beredskab. Sag nr. 6 Nyt fra politidirektørembedet. Sag nr. 7 Næste møde Sag nr. 8 Eventuelt.

3 Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra mødet d. 20. december Bilag: Beslutninger: godkendte på mødet den 24. april 2013 referat af møde den 20. december 2012.

4 Sag nr. 2 Mulighed for etablering af fælleskommunalt redningsberedskab med Frederikssund Halsnæs og Egedal Brandvæsen. Beredskabscheferne for Frederikssund-Halsnæs brand- og redningsberedskab og Egedal Brandvæsen har, med baggrund i s beslutning 20. december 2012 om undersøgelse af mulige samarbejder, udarbejdet en foranalyse af potentialer ved en mulig sammenlægning af beredskaberne. Inden udarbejdelse af analysen deltog Allerød og Furesø kommuner indledningsvist i arbejdet, men valgte medio januar at trække sig fra et muligt samarbejde for nuværende, idet det blev vurderet fra de to kommuner, at de ikke kunne nå at blive parat til en politisk stillingstagen i foråret Ligeledes er Hillerød og Gribskov kommuner blevet forespurgt, og har meddelt, at de ikke for nuværende er parat til at indgå i samarbejdsdrøftelser, men gerne følger arbejdet for en eventuel senere indtræden. Analysen er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale for redningsberedskaberne , hvor et foregående analysearbejde, på baggrund af analyserapport fra Deloitte, har peget på effektiviseringspotentialer ved større enheder. Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden skal gennemføres et nyt udvalgsarbejde, der skal se på en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab med virkning fra 1. januar Udkast til kommissorium for redningsberedskabets strukturudvalg er offentliggjort 11. marts Det skal bemærkes, at opgaven i kommissoriet beskrives som et oplæg til en grundlæggende strukturændring, samt at det skal medføre et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale og et mere effektivt redningsberedskab sammenlignet med den eksisterende beredskabsstruktur. Der er i udkast til kommissoriet refereret til det tidligere effektiviseringspotentiale i Deloitte-rapporten med nettoprovenu på mio. kr., hvilket var indeholdt i de opstillede statslige modeller. Endvidere skal det bemærkes, at oplægget til en strukturreform skal foreligge marts 2014 med henblik på at kunne have virkning fra 1. januar I den udarbejdede foranalyse af potentialer ved en evt. sammenlægning af beredskaberne i Halsnæs, Frederikssund og Egedal Kommuner peges på umiddelbare besparelser ved ikke at gennemføre planlagte investeringer for samlet kr , samt umiddelbare stordriftsfordele for ca årligt. Endeligt skønnes at være et samlet årligt effektiviseringspotentiale på mellem kr mio. kr., sammenlignet med den nuværende situation. Således vil der i budgetåret 2014 kunne være en samlet besparelse på 1,245 mio. kr. og på sigt vil der over en 5-årig periode være en akkumuleret effektivisering for 6 mio. kr.

5 for Egedal Kommune har behandlet sagen på sit møde d. 17. april og besluttet følgende på baggrund af den nuværende politiske aftale og det igangværende arbejde med en mulig strukturreform besluttede, at arbejdet med et muligt samarbejde udskydes indtil, at der foreligger en afklaring af det statslige arbejde. Bilag: - Foranalyse Egedal, Halsnæs og Frederikssund Kommuner - Kommissorium for redningsberedskabets strukturudvalg Beredskabschefen indstiller, at beslutter at arbejdet med et muligt samarbejde udskydes indtil, der foreligger en afklaring af det statslige arbejde. Beslutninger: tog på møde den 24. april 2013 sagen til efterretning. Samtidig udtrykte beredskabskommissionen, at der stadig er interesse i samarbejder og drøftelser med andre beredskaber, dog forudsat disse beredskaber såvel administrativt som politisk er afklaret i egen kommune.

6 Sag nr. 3 Årsregnskab I henhold til regnskabspraksis skal årsregnskabet for foregående år, hvert år behandles af Bestyrelsen senest 1. maj. Regnskabet skal forelægges med revisionspåtegning. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Årsregnskabet for 2012 viser et overskud på den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse på kr og et overskud på det omkostningsbaserede regnskab på kr Dette resultat skyldes, at det er lykkedes beredskabet at gennemføre de forventede tilpasninger i forbindelse med etableringen af det fælles beredskab, ligesom beredskabet har haft en del uventede indtægter for brandvagter på stålværket i Frederiksværk var første år efter sammenlægningen, hvor den løbende tilpasning af Halsnæs Kommunes bidrag var fuldt implementeret. Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet tilgodehavende på kr , som er summen af det ordinære driftsresultat for 2009, 2010, 2011 og Det kortfristede tilgodehavende er inklusiv forrentning. Det kortfristede tilgodehavende ønskes henlagt til dels reinvesteringer samt indfrielse af langfristede gældsforpligtigelser på kr Beredskabets egenkapital udgør kr af balancens passiver, og er opskrevet med kr i forhold til Revisors revision af årsregnskabet for 2012 har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: - Årsregnskab Revisionsberetning nr. 5 af 24 april 2013 til årsregnskab for 2012 Beredskabschefen indstiller, - at tager årsregnskabet for 2012 til efterretning og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i Frederikssund og Halsnæs Kommuner til orientering. Beslutninger: tog på mødet den 24. april 2013 årsregnskabet til efterretning, og fremsender dette til Økonomiudvalg og byråd i Frederikssund og Halsnæs til orientering.

7 Sag nr. 4 Nødbehandlerordning status På s møde d. 20. december 2012 besluttede, at Beredskabschefen skulle rykke Regionen for et svar og fremdrift i den videre proces vedr. en formel aftale om nødbehandlerordningen i Hundested. Beredskabschefen har flere gange såvel telefonisk og skriftligt rykket Regionen, uden den forventede respons. Beredskabschefen vil fortsætte den vedvarende påvirkning af regionens præhospitale ledelse, med henblik på en formel aftale om nødbehandlerordning i Hundested og i andre områder det måtte være formålstjenligt. Bilag: Beslutninger: Beredskabschefen indstiller, at tager sagen til efterretning. besluttede på mødet den 24. april 2013, at formandskabet fremsender en skriftlig henvendelse til Regionen for at skabe yderligere skred i sagen.

8 Sag nr. 5 Det supplerende frivillige beredskab Det frivillige supplerende beredskab vil give en orientering om status. Bilag: Beslutninger: Beredskabschefen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. Det frivillige supplerende beredskab orienterede om: - Stort arrangement løb for livet i Slangerup. - Samarbejde med frivillige i Egedal. - Samarbejde med frivillige i Ballerup. - Samarbejde med frivillige i København. - Tilgang af flere unge således gennemsnitsalderen pt. er 34,4 år. - Redningshundene pr. 1. januar 2014 overgår til statslig regi, og der drøftes muligheder for fortsat tilknytning til det kommunale beredskab. - Træningsområdet bruges af mange herunder politiet.

9 Sag nr. 6 Nyt fra politidirektørembedet Politidirektørembedet vil give en orientering om politiets aktiviteter. Bilag: Beslutninger: Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. Politidirektørembedet orienterede på s møde den 24. april 2013 om: - Konstituerede politidirektør udnævnt til politidirektør. - Uffe Stormly indtræder i sin oprindelige stilling.

10 Sag nr. 7 Næste møde Bilag: Beslutninger: besluttede på mødet den 24. april 2013, at næste møde i afholdes mandag d. 21. oktober 2013 klokken i Frederiksværk

11 Sag nr. 8 Eventuelt Bilag: Beslutninger: s møde den 24. april 2013: - Tak til Ejvind for sit virke

12 Underskriftsblad. Ole Find Jensen John Schmidt Andersen Morten Skovgaard René Mølbak Sørensen Ronald Graabæk Helge Friis Steen Hasselriis Jørgen L. Hansen Jesper Andersen Lars Jensen Politidirektørembedet Ejvind Mortensen Finn Gaarskjær

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Martin Hulgaard deltog ikke i punkterne 116-118. Mødet hævet kl. 10.45 Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere