Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose."

Transkript

1 Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg fr smatiske lidelser. Dette bilag til kntrakten er en implementering af Retningslinjer fr visitatin g henvisning af degenerative lidelser i clumna, sm er aftalt mellem Indenrigs- g sundhedsministeriet g Danske Reginer udsendt den 17. december 2010 med virkning fra 1. februar Omfattende sygehuse Dette bilag gælder fr private leverandører, der har en virksmhedsansvarlig læge, der ikke har et ydernummer. Det vil sige leverandører, der ikke er mfattet af verenskmsten m Speciallægehjælp mellem Reginernes Lønnings- g Takstnævn g Freningen af Speciallæger. De knkrete udredningsfrløb i dette bilag gælder kun fr leverandører, sm på g indberetningsplatfrmen har aftaler m de knkrete frløbskder. Bilag 5 er bilag til kntrakt af 1. september 2013 mellem Danske Reginer g leverandøren. Det fremgår i dette bilag, at der er aftalt en takst, hvr behandling g knsultatiner hnreres efter særlige vilkår, herunder hvis der er aftalt en takst fr et samlet frløb, der inkluderer alle nødvendige undersøgelser g behandlinger i frbindelse med udredningsfrløbet 2. Udredningsfrløb inden fr degenerative rygsygdmme Følgende udredningsfrløb er mfattet af dette bilag til kntrakten. RE03 Medicinsk behandling fr diskusprlaps kr. RE04 Medicinsk behandling fr islerede lændesmerter kr. RE05 Medicinsk behandling fr spinalstense kr. Med mindre andet fremgår af de enkelte frløb, er der tale m afregning fr et helt frløb. Taksterne på de enkelte frløb indehlder alle undersøgelser, knsultatiner, undervisning,

2 Side 2 medicin, telefnknsultatiner g udfærdigelse af afrapprteringer til sygehuse g privat praktiserende læge. lign. med mindre andet er angivet nedenfr. Der kan således ikke hnreres særskilt fr de enkelte kder eller flere kder, sm udføres på patienten udver de beskrevne - medmindre at prcedurer vedrører MR-skanninger. Disse hnreres til gældende DUF-takst. Hnrering sker i henhld til standardaftalen. Såfremt leverandøren må afbryde et frløb mdtager leverandøren hnrering fr den del af frløbet, sm leverandøren har gennemført. Afbrydes frløbet mdtager leverandøren et hnrar fr den gennemførte del af frløbet, dvs. frundersøgelse hnreres sm AAF21 g efterfølgende besøg sm AAF23 til gældende DUF-takster. Dg maksimalt et førstegangsbesøg AAF21 g t kntrlbesøg AAF23. Et frløb skal afbrydes, hvis den private leverandør under den initiale udredning pdager, at denne ikke har de frnødne lægefaglige kmpetencer, herunder, hvis der er mistanke m, at patienten har cancer eller har en lidelse, der bør behandles akut mv. Såfremt leverandøren har mistanke m, at patienten har en cancer skal leverandøren straks kntakte frløbskrdinatren i patientens bpælsregin. Skulle patienten have en lidelse, sm kræver hurtig behandling skal leverandøren straks kntakte henvisende afdeling, sm fretager den videre henvisning til relevant afdeling. I tilfælde af akut behandling henviser leverandøren til relevant afdeling. Hvis en leverandør efter første besøg vurderer, at patienten skal udredes i et andet frløb, skal leverandøren kunne dkumentere dette g der skal indhente en skriftlig aftale fra henvisende instans inden frtsættelse. Vurderes det, at patienten skal gå direkte til peratin uden de beskrevne frudgående medicinsk frløb, skal leverandøren kunne dkumentere dette g patienten skal tilbagehenvises. Såfremt der i ffentligt regi ikke kan tilbydes peratin inden fr 1 måned efter tilbage henvisningsdaten g patienten ønsker peratin hs den private leverandør, g leverandøren har aftale m peratinen, tilbagehenvises patienten i løbet af 8 dage.. Hele frløbet skal fregå på samme matrikel, skanninger kan dg undtages fra denne regel. De udredningsfrløb, der er mfattet af denne kntrakt, fremgår af eller Frudsætninger: Leverandøren skal have ansat en speciallæge i reumatlgi, sm er til rådighed under hele frløbet. Det er den reumatlgiske speciallæge, sm er ansvarlig fr, at udredning, diagnstik g behandling sker under de almindeligt anvendte faglige standarder fr specialet.

3 Side 3 Navn på speciallægen fremsendes til Danske Reginer ved aftalens indgåelse på en tr-glve erklæring per mail, brev eller via hjemmesiden når denne er sat i drift. Derudver skal leverandøren have en autriseret fysiterapeut tilknyttet med adgang til nødvendige faciliteter herunder behandlerrum. Leverandøren skal indsende navn på fysiterapeut på en tr-g-lve erklæring ved aftalens indgåelse per mail, brev eller via hjemmesiden når denne er sat i drift. Leverandøren skal kunne tilbyde relevant smertebehandling med kgnitiv tilgang g sundhedsfaglig rådgivning. Der skal kunne tilvejebringes MR-skanning, sådant at behandlingsprgrammerne ikke frlænges udver de tidsrammer, sm er anført i nedenstående beskrivelser. Patienter, der er mvisiteret til den private leverandør, skal senest tte dage efter leverandøren har mdtaget henvisningen mdtage skriftlig besked vedrørende tid g sted fr første undersøgelse. Frundersøgelse skal finde sted senest én måned efter henvisningen er mdtaget. De leverandører, der mdtager patienter til det medicinske behandlingsprgram skal sikre, at frløbene kan verhlde de maksimale tidsfrløb, der angives under de nedenfr beskrevne frløb. Leverandøren har pligt til senest tte dage efter afslutning af et frløb at sende fyldestgørende rapprt til henvisende enhed med kpi til egen læge g patienten. Det frudsættes, at udredningsfrløbene fregår på hvedfunktinsniveau. Det påhviler leverandøren at sikre, at undersøgelse g diagnstik samt vurdering af patienten under hele frløbet sker i henhld til anerkendt viden g gældende ffentlige standarder anbefalet af de videnskabelige selskaber i Danmark g i udlandet, herunder MTVrapprter g øvrige vejledninger, sm freligger indenfr det reumatlgiske g rygkirurgiske mråde. Såfremt leverandøren eller en underleverandør frestår MR-skanninger skal disse leveres til den kvalitet, sm Dansk Radilgisk Selskabs vejledning freskriver.

4 Side 4 Leverandøren frpligtes på franledning at plyse eller indlevere dkumentatin herunder data til Danske Reginer, den enkelte regin g Sundhedsstyrelsen m ethvert frhld, sm har betydning fr denne aftale. Såfremt en regin eller Danske Reginer har en velbegrundet mistanke m uhensigtsmæssigheder i brug af aftalen, er reginen eller Danske Reginer berettiget til at rette henvendelse til leverandøren, sm derefter er frpligtiget til at svare g dkumentere frhldene. Henvendelser i sådanne frhld kan vedrøre leverandørens brug af skanninger, brug af sundhedsfagligt persnale eller indhld i patientfrløbene m.fl. Det er en frudsætning, at den private leverandør indberetter aktivitet til LPR i henhld til fællesindhld fr basisregistrering. En leverandør kan ikke fretage nedenstående udredninger af en patient, sm leverandøren har henvist til sygehusbehandling indenfr samme speciale. Indhld i det medicinske behandlingsfrløb I nedenstående er rammerne fr det medicinske behandlingsfrløb verrdnet fastlagt fr de tre mråder. Rammerne fastlægger antal frventede besøg i frløbene. Det er et krav, at tværfaglige vurderinger gennemføres i samme besøg, g at undersøgelser, instruktin g evt. smertebehandling fregår på samme matrikel. Samtlige patienter skal efter frundersøgelsen mdtage skriftlig behandlings- g frløbsplan. Patienterne skal løbende have pdateret skriftlig plan. Alle patienter skal have sundhedsfaglig kntaktpersn. Alle patienter skal have mulighed fr telefnisk rådgivning i frløbet mellem de skemalagte besøg. I særlige tilfælde med afvigelser i frhld til det frventede frløb skal der være mulighed fr ekstra indlagte kntrlbesøg på patientens franledning. Beskrivelse af de enkelte udredningsfrløb RE03: Medicinsk behandling fr diskusprlaps Udredningsfrløbet RE03 skal afsluttes indenfr senest tte uger g frventes at kunne afvikles med fire knsultatiner (maksimalt fem).

5 Side 5 Målgruppe: Målgruppen fr disse undersøgelser er de patienter med diskusprlaps uden indikatin fr akut eller subakut peratin, g sm skal have vurdering af m knservativ behandling medvirker til en bedring af patientens tilstand. Patienten skal være fyldt 16 år. Frudsætning: Fr at der kan indledes det pågældende udredningsfrløb frudsættes det, at der freligger en henvisning fra ffentligt sygehus på, at patienten skal gennemgå det beskrevne medicinske behandlingsfrløb. Leverandøren er herefter frpligtiget til at udrede patienten i frhld til nedenstående beskrivelser g betingelser. Målsætning: Udredningen hs den private leverandør skal afklare m knservativ behandling kan afhjælpe patientens diskusprlaps, herunder vurdering af patientens funktinelle tilstand, prgnse fr sygdmsfrløbet g knsekvenser af sygdmstilstanden i relatin til det aktuelle g fremtidige funktinsniveau. Beskrivelse af udredningsfrløbet RE03: Medicinsk behandling fr diskusprlaps. Frløbet består, sm minimum af: Del 1 - Frundersøgelse/tværfaglig vurdering Varetages i samme seance af speciallæge, fysiterapeut g sygeplejerske Der udarbejdes på baggrund af en tværfaglig knference en behandlingsplan mfattende: Instruktin i øvelser, fysisk træning ved terapeut. Der er tale m selvtræning. Samtlige patienter skal have udleveret skriftlig instruktin/vejledning Smertehåndtering/behandling gennemføres/iværksættes med kgnitiv tilgang ved sygeplejerske/speciallæge Der bestilles MR-scanning, såfremt der ikke freligger tilstrækkelig aktuel scanning (i reglen indenfr de sidste 3 mdr.) MR-scanning kan bestilles af leverandøren Vurdering af behv fr sundhedsfaglig erhvervsrådgivning, med pfølgning ved efterfølgende kntrller/deler Del 1 mfatter 1 besøg g evt. MR-scanning. Del 2 - Behandling g kntrl 1. kntrl efter 2 uger

6 Side 6 Vurdering af MR-scanning Tværfaglig vurdering af effekt af iværksatte behandling g vurdering af behv fr justering 2. kntrl efter 4 uger Tværfaglig vurdering af effekt af den iværksatte behandling Ved effekt af behandling justering af træningsprgram g smertebehandling Ved utilstrækkelig effekt g prlaps på MR-scanning henvisning til kirurgisk vurdering. Patienten henvises til ffentligt kirurgisk behandlingssted g afsluttes i det medicinske behandlingsprgram. Det videre frløb vergår til det ffentlige system. Del 2 mfatter 2 besøg Del 3 Afslutning med rapprt Efter 8 uger Patienten afsluttes med tværfaglig instruktin til evt. pfølgende fysisk træning g smertebehandling via egen læge Der kan efter behv - i særlige tilfælde - aftales afsluttende kntrl efter 12 uger. I tilfælde af særlige prblemstillinger, sm betyder, at patienten ikke kan afsluttes efter 12 uger, visiteres patienten til henvisende enhed med beskrivelse af den særlige prblemstilling Del 3 mfatter 1 maksimalt 2 besøg Afslutning: Udredningen er afsluttet, når der freligger en fyldestgørende rapprt til henvisende ffentlige enhed med kpi til egen læge g patienten. Ved fyldestgørende rapprt frstås fremsendelse af alt jurnalmateriale med resumé, der beskriver scial g erhvervsmæssige status, bjektive fund, behandling under frløbet g herunder de udleverede skriftlige instrukser samt status ved behandlingsprgrammets afslutning. Endeligt skal rapprten indehlde evt. anbefalinger til patienten g egen læge i de tilfælde, hvr der ikke er indikatin fr kirurgisk vurdering. I tilfælde med anbefaling til henvisning til kirurgisk vurdering fremsendes rapprten ligeledes til henvisende enhed med kpi til patientens egen læge g patienten. Fremsendelse af materialet skal accepteres af patienten. Patienten kan afsluttes til:

7 Side 7 1) Egen læge, såfremt udredning giver anledning til, at patienten kan afsluttes eller, at egen læge skal varetage eller påse, at patienten følger den videre behandling herunder evt. fysiterapeutiske træning. 2) Den henvisende enhed, hvrfra patienten prindeligt var henvist til, med henblik på kirurgisk vurdering. RE04: Medicinsk behandling fr islerede lændesmerter Udredningsfrløbet RE04 skal afsluttes indenfr senest tlv uger g frventes at kunne afvikles med fem knsultatiner (maksimalt seks). Målgruppe: Målgruppen fr disse undersøgelser er de patienter med islerede lændesmerter, g sm skal have vurdering af m knservativ behandling medvirker til en bedring af patientens tilstand. Patienten skal være fyldt 16 år. Frudsætning: Fr at der kan indledes det pågældende udredningsfrløb frudsættes det, at der freligger en henvisning fra ffentligt sygehus på, at patienten skal gennemgå det beskrevne medicinske behandlingsfrløb. Leverandøren er herefter frpligtiget til at udrede patienten i frhld til nedenstående beskrivelser g betingelser. Målsætning: Udredningen hs den private leverandør skal afklare m knservativ behandling kan afhjælpe patientens lændesmerter, herunder vurdering af patientens funktinelle tilstand, prgnse fr sygdmsfrløbet g knsekvenser af sygdmstilstanden i relatin til det aktuelle g fremtidige funktinsniveau. Beskrivelse af udredningsfrløbet RE04 Medicinsk behandling fr islerede lændesmerter Frløbet består, sm minimum af: Del 1 - Frundersøgelse/tværfaglig vurdering Varetages i samme seance af speciallæge, fysiterapeut g sygeplejerske. Der udarbejdes på baggrund af en tværfaglig knference en behandlingsplan mfattende: Instruktin i øvelser, fysisk træning ved terapeut.

8 Side 8 Der er tale m selvtræning. Samtlige patienter skal have udleveret skriftlig instruktin/vejledning Smertehåndtering/behandling gennemføres/iværksættes med kgnitiv tilgang ved sygeplejerske/speciallæge Der bestilles MR-scanning med mindre en sådan er fretaget inden fr 1 år. Leverandøren kan bestille MR-scanningen Vurdering af behv fr sundhedsfaglig erhvervsrådgivning g med pfølgning ved efterfølgende kntrller/deler Del 1 mfatter 1 besøg g evt. MR-scanning. Del 2 - Behandling g kntrl 1. kntrl efter 2 uger Vurdering af evt. ny MR-scanning Tværfaglig vurdering af effekt af iværksatte behandling g vurdering af behv fr justering 2. kntrl efter 5 uger Tværfaglig vurdering af effekt af iværksatte behandling g vurdering af behv fr justering Ved effekt af behandling justering af træningsprgram g smertebehandling 3. kntrl efter 8 uger Tværfaglig vurdering af effekt af iværksatte behandling g vurdering af behv fr justering Del 2 mfatter 3 besøg, Del 3 Afslutning med rapprt Efter 12 uger Ved manglende/utilstrækkelig effekt af behandlingen g afgrænsede degenerative frandringer henvises patienten til kirurgisk vurdering ved ffentligt hspital Ved udbredte degenerative frandringer g behv fr yderligere behandling afsluttes patienten med tværfaglig instruktin til evt. pfølgende fysisk træning g smertebehandling via egen læge Ved effekt af behandlingen afsluttes med tværfaglig instruktin uden pfølgning hs egen læge Del 3 mfatter 1 besøg Afslutning: Udredningen er afsluttet, når der freligger en fyldestgørende rapprt til henvisende enhed med kpi til egen læge g patienten.

9 Side 9 Ved fyldestgørende rapprt frstås fremsendelse af alt jurnalmateriale med resumé, der beskriver scial g erhvervsmæssige status, bjektive fund, behandling under frløbet g herunder de udleverede skriftlige instrukser samt status ved behandlingsprgrammets afslutning. Endeligt skal rapprten indehlde evt. anbefalinger til patienten g egen læge i de tilfælde, hvr der ikke er indikatin fr kirurgisk vurdering. I tilfælde med anbefaling til henvisning til kirurgisk vurdering fremsendes rapprten ligeledes til henvisende enhed med kpi til patientens egen læge g patienten. Fremsendelse af materialet skal accepteres af patienten. Patienten kan afsluttes til: 1) Egen læge, såfremt udredning giver anledning til, at patienten kan afsluttes eller, at egen læge skal varetage eller påse, at patienten følger den videre behandling herunder evt. fysiterapeutiske træning. 2) Den henvisende enhed, hvrfra patienten prindeligt var henvist til, med henblik på kirurgisk vurdering. RE05: Medicinsk behandling af spinalstense Udredningsfrløbet RE05 skal afsluttes indenfr senest tlv uger g frventes at kunne afvikles med fire knsultatiner (maksimalt fem). Målgruppe: Målgruppen fr disse undersøgelser er patienter med spinalstense, g sm skal have vurdering af m knservativ behandling medvirker til en bedring af patientens tilstand. Patienten skal være fyldt 16 år. Frudsætning: Fr at der kan indledes det pågældende udredningsfrløb frudsættes det, at der freligger en henvisning fra ffentligt sygehus på, at patienten skal gennemgå det beskrevne medicinske behandlingsfrløb. Leverandøren er herefter frpligtiget til at udrede patienten i frhld til nedenstående beskrivelser g betingelser. Målsætning: Udredningen hs den private leverandør skal afklare m knservativ behandling kan afhjælpe patientens spinalstense, herunder vurdering af patientens funktinelle tilstand, prgnse fr sygdmsfrløbet g knsekvenser af sygdmstilstanden i relatin til det aktuelle g fremtidige funktinsniveau.

10 Side 10 Beskrivelse af udredningsfrløbet RE05 Medicinsk behandling af spinalstense Frløbet består, sm minimum af: Del 1 - Frundersøgelse/tværfaglig vurdering Varetages i samme seance af speciallæge, fysiterapeut g sygeplejerske Der udarbejdes på baggrund af tværfaglig knference behandlingsplan mfattende: Instruktin i øvelser, fysisk træning ved terapeut med hvedvægt på styrketræning af UE. Der er tale m selvtræning. Samtlige patienter skal have udleveret skriftlig instruktin/vejledning. Der udleveres evt. ganghjælpemiddel Smertebehandling iværksættes/justeres ved sygeplejerske/speciallæge Der bestilles MR-scanning. Leverandøren kan bestille scanningen. Vurdering af behv fr sundhedsfaglig erhvervsrådgivning, med pfølgning ved efterfølgende kntrller/deler Del 1 mfatter 1 besøg g MR-scanning. Del 2 - kntrl 1.kntrl efter 2 uger Vurdering af MR-scanning Tværfaglig vurdering af effekt af iværksatte behandling g vurdering af behv fr justering 2.kntrl efter 6 uger Tværfaglig vurdering af effekt af iværksatte behandling g vurdering af behv fr justering Der vil være tilfælde, hvr der er tale m central spinalstense uden effekt af behandlingen efter 6 uger g hvr henvisning til kirurgisk vurdering vil være indiceret Del 2 mfatter 2 kntrlbesøg Del 3 - Kntrl g afslutning med rapprt Efter 12 uger Tværfaglig vurdering af effekt af behandling Ved manglende effekt med bedring af gangfunktinen, stense på MRscanning g nrmal undersøgelse i øvrigt henvises til kirurgisk vurdering. Patienten vergår herefter til ffentlig regi Øvrige patienter afsluttes med tværfaglig instruktin med relevant smertebehandling g evt. pfølgning ved egen læge Del 3 mfatter 1 besøg Afslutning:

11 Side 11 Udredningen er afsluttet, når der freligger en fyldestgørende rapprt til henvisende enhed med kpi til egen læge g patienten. Ved fyldestgørende rapprt frstås fremsendelse af alt jurnalmateriale med resumé, der beskriver scial g erhvervsmæssige status, bjektive fund, behandling under frløbet g herunder de udleverede skriftlige instrukser samt status ved behandlingsprgrammets afslutning. Endeligt skal rapprten indehlde evt. anbefalinger til patienten g egen læge i de tilfælde, hvr der ikke er indikatin fr kirurgisk vurdering. I tilfælde med anbefaling til henvisning til kirurgisk vurdering fremsendes rapprten ligeledes til henvisende afdeling med kpi til patientens egen læge g patienten. Fremsendelse af materialet skal accepteres af patienten. Patienten kan afsluttes til: 1) Egen læge, såfremt udredning giver anledning til, at patienten kan afsluttes eller, at egen læge skal varetage eller påse, at patienten følger den videre behandling herunder evt. fysiterapeutiske træning. 2) Den henvisende enhed, hvrfra patienten prindeligt var henvist til, med henblik på kirurgisk vurdering. Skema ver særlige frhld m rygaftalen Frløb Indhld Særlige frhld Betalingsregler RE03 Skal afsluttes senest 8 uger frundersøgelse kan udvides til 12 hvis særlig behv. Består af frundersøgelse, 3 4 kntrller. Evt. MR-skanning. Både frundersøgelse g Ved utilstrækkelig effekt af træning v/ 2. kntrl g prlaps på MR-skanning afbrydes frløbet g der henvises til kirurgisk vurdering hs ffentligt behandlingssted, Der afregnes fr et helt frløb. Plus udførte MR-skanninger. Ved afbrydelse afregnes der fr en frundersøgelse til AAF21 (maks. 1 stk.) g efterfølgende besøg til AAF23 (maks. 2 stk.) kntrller er tværfaglige. RE04 Skal afsluttes senest 12 uger efter frundersøgelse. Består af frundersøgelse, 4 5 kntrller. Evt. MR-skanning. Både frundersøgelse g kntrller er tværfaglige. RE05 Skal afsluttes senest 12

12 Side 12 uger efter frundersøgelse. Består af frundersøgelse, 3 4 kntrller. Evt. MR-skanning. Både frundersøgelse g kntrller er tværfaglige.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom: Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Gdkendt på styregruppens møde d. 6. jan.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Kontaktdermatitis Klinik

Kontaktdermatitis Klinik Kntaktdermatitis Klinik Patientfrløbsbeskrivelse Målsætning Kntaktdermatitis klinikken på Dermat-allerglgisk afdeling K, varetager undersøgelse, behandling, patientinfrmatin, kvalitetssikring g frskning

Læs mere

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser HØRINGSUDKAST 31. MAJ 2010 Vejledning m håndtering af parakliniske undersøgelser (Til læger g plejepersnale m.v., der medvirker ved håndtering af parakliniske undersøgelser i sundhedsvæsenet) Indledning

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af hovedpinesygdomme under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere