Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015."

Transkript

1 Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. marts Med venlig hilsen Bent Andersen Jens Kr. A. Møller Michael Jensen adm. direktør direktør direktør Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør Bent Andersen (tlf ) eller direktør Jens Kr. A. Møller (tlf ).

2 2 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Ledelsens beretning 1. kvartal i overskrifter - Tilfredsstillende perioderesultat 303,5 mio. kr. før skat - Basisindtjening forbedret med 11 pct. i forhold til tilsvarende periode af Væsentlig nedbringelse af omfanget af F1-lån Resultat DLRs primære indtægtskilde nettorenteindtægterne der i det væsentligste omfatter bidragsindtægter vedrørende udlånet samt renteafkastet af fondsbeholdningen, udgjorde 413,2 mio. kr. i første kvartal af Det er en stigning på 9,3 pct. sammenlignet med tilsvarende periode af 2014, hvor nettorenteindtægterne udgjorde 378,2 mio. kr. Gebyrer og provisioner udgjorde netto en udgift på 60,1 mio. kr. i første kvartal af 2015 mod en udgift på 58,8 mio. kr. i samme periode af De samlede omkostninger (udgifter til personale og administration samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver) viste en stigning i 1. kvartal 2015 til 56,1 mio. kr. Stigningen har primært baggrund i en forøget udlånsaktivitet sammenlignet med tilsvarende periode af DLR kunne i første kvartal af 2015 konstatere en positiv kursregulering på 40,4 mio. kr. Der var en negativ kursregulering på 31,7 mio. kr. i tilsvarende periode af Den positive kursregulering skyldes det faldende renteniveau i begyndelsen af Dette modsvares dog delvis af negativ kursregulering som følge af løbetidsforkortelse på beholdningen af kortløbende obligationer erhvervet med højere kuponrenter end markedsrenten. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. påvirker regnskabet for 1. januar til 31. marts 2015 negativt med 38,6 mio. kr. Der var tilsvarende en udgift på 25,3 mio. kr. i tilsvarende periode af DLR Kredit opnåede for perioden 1. januar til 31. marts 2015 et resultat før skat på 303,5 mio. kr. mod 215,1 mio. kr. i tilsvarende periode af Skat af resultatet er beregnet til 71,3 mio. kr., hvorefter periodens resultat kan opgøres til 232,2 mio. kr. mod 162,2 mio. kr. i tilsvarende periode af Udlånsaktiviteten i 1. kvartal DLRs samlede udlån opgjort til dagsværdi udgjorde 133,5 mia. kr. pr. 31. marts DLRs bruttoudlån udgjorde i 1. kvartal 2015 i alt 8,4 mia. kr., hvilket er en fordobling sammenlignet med samme periode i Baggrunden for dette er i det væsentligste konvertering af F1- og F2-lån til DLRs nye låneprodukt; RT-Kort eller til fastforrentede lån. Nettoudlånet udgjorde -0,2 mia. kr. (nominelt) i første kvartal af 2015 svarende til nettoudlånet i samme periode af DLR introducerede RT-Kort (variabelt forrentet CITA- eller CIBOR-baserede obligationslån) i december 2013 og der har gennem 2014 og den forløbne del af 2015 været god interesse for denne låntype som erstatning primært for F1-lån.

3 3 DLR har igennem 2014 og den forløbne del af 2015 med betydelig succes gennemført kampagner over for låntagerne med henblik på at nedbringe porteføljen af F1-/F2-lån og dermed mindske DLRs refinansieringsrisiko. Balance DLRs balance androg 149,4 mia. kr. ultimo marts 2015 mod 157,6 mia. kr. ved udgangen af Egenkapital DLRs egenkapital androg ,2 mio. kr. pr. 31. marts 2015 mod ,0 mio. kr. ved udgangen af Kapitalforhold Ved udgangen af 1. kvartal 2015 udgjorde DLRs kapitalgrundlag ,1 mio. kr., mens den samlede risikoeksponering er opgjort til ,3 mio. kr., hvilket pr. 31. marts 2015 svarer til en kapitalprocent på 12,6 pct. (inklusive periodens resultat). Ses bort fra periodens resultat androg kapitalprocenten 12,4. Ved udgangen af 1. kvartal 2015 androg DLRs samlede efterstillede kapital 2.052,0 mio. kr., hidhørende fra privat hybrid kernekapital. For så vidt angår den hybride kernekapital på 100 mio. EUR optaget i 2005 kan alene 70 pct. af denne pr. 31. marts 2015 medtages ved opgørelsen af DLRs solvens, jf. EU-forordning om kapitalkrav. DLR har den 27. februar 2015 ansøgt Finanstilsynet om tilladelse til indfrielse af denne kapital pr. 16. juni Risikoforhold DLRs kredit- og markedsrisici vurderes at være begrænsede. Dette skyldes dels det lovgivningsmæssige fundament, dels de internt fastlagte kreditpolitiske retningslinjer. Hertil kommer de tabsbegrænsende ordninger, herunder garantistillelse, der i henhold til aftaler med de samarbejdende pengeinstitutter er etableret for DLRs forskellige udlånsområder. Ved udgangen af 1. kvartal 2015 var ca. 90 pct. af DLRs samlede låneportefølje omfattet af tabsbegrænsende ordninger. Hovedparten af de engagementer, der ikke er omfattet af garantier, har som oftest en lav LTV-værdi. Forventninger til 2015 DLR forventer i 2015 et resultat på et tilfredsstillende niveau, men noget under resultatet for 2014 som udgjorde 817,2 mio. kr. før skat. Forventningen er uændret i forhold til den, der fremgik af årsrapporten samt årsregnskabsmeddelelsen for Anvendt regnskabspraksis DLRs kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbestemmelser for realkreditinstitutter samt de krav, NASDAQ Copenhagen i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med årsrapporten Der henvises i øvrigt til beskrivelsen regnskabspraksis i årsrapporten 2014, der er tilgængelig på

4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 31. marts K 1K 1 Renteindtægter 921,8 965,6 2 Renteudgifter -508,6-587,4 Netto renteindtægter 413,2 378,2 Gebyrer og provisionsindtægter 44,9 37,5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -105,0-96,3 Netto rente- og gebyrindtægter 353,1 319,4 3 Kursreguleringer 40,4-31,7 Andre driftsindtægter 4,7 4,2 4 Udgifter til personale og administration -55,3-50, Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -0,8-0,9 5 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -38,6-25,3 Resultat før skat 303,5 215,1 Skat -71,3-52,9 Periodens resultat 232,2 162,2 4 Totalindkomstopgørelse 1K 1K Periodens resultat 232,2 162,2 Opskrivning af domicilejendomme 0,0 24,1 Skat heraf 0,0-5,3 Anden totalindkomst efter skat 0,0 18,8 Periodens totalindkomst i alt 232,2 181,0

5 5 Balance pr. 31. marts marts 31. dec. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavende hos centralbanker 249,4 47,6 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 5.923, ,5 7 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi , ,3 7 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 19,6 20,3 9 Obligationer til dagsværdi 9.168, ,5 10 Aktier m.v. 68,0 68,0 11 Grunde og bygninger, domicilejendomme 99,0 99,2 12 Øvrige materielle aktiver 5,7 5,8 Aktuelle skatteaktiver 0,0 14,2 Udskudte skatteaktiver 2,5 2,5 Aktiver i midlertidig besiddelse 27,8 30,8 13 Andre aktiver 309,6 416,0 Periodeafgrænsningsposter 19,1 15,9 Aktiver i alt , ,6 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0, ,0 14 Udstedte obligationer til dagsværdi , ,0 15 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6.000, ,0 Aktuelle skatteforpligtelser 23,5 0,0 16 Andre passiver 3.880, ,4 Periodeafgrænsningsposter 12,5 3,3 Gæld i alt , ,7 Hensættelser til udskudt skat 4,7 4,8 Hensatte forpligtelser i alt 4,7 4,8 17 Efterstillede kapitalindskud 2.052, ,1 Aktiekapital 570,0 570,0 Opskrivningshenlæggelser 43,1 43,1 Bunden fondsreserve 2.337, ,9 Overført overskud 7.900, ,0 Egenkapital i alt , ,0 Passiver i alt , ,6

6 6 Egenkapitalopgørelse Opskriv- Bunden Aktie- ningshen- fonds- Overført (beløb i mio. kr.) kapital læggelser reserve Resultat I alt 2014: Egenkapital pr ,0 24, , , ,3 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 615,9 615,9 Anden totalindkomst efter skat 0,0 18,8 0,0 0,0 18,8 Egenkapital ,0 43, , , ,0 2015: Egenkapital pr ,0 43, , , ,0 Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 232,2 232,2 Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital ,0 43, , , ,2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier af kr. 1,00. Aktiekapitalen er uændret i forhold til ultimo DLR Kredit A/S har kun én aktieklasse, hvor alle aktier besidder samme rettigheder.

7 7 Noter til regnskabet 1K 1K 1 Renteindtægter af: Udlån 513,2 599,6 Bidrag 357,8 348,4 Obligationer 101,7 98,6 Øvrige renteindtægter 8,8 4,9 Renteindtægter i alt 981, ,5 Rente af egne realkreditobligationer modregnet i rente af udstedte obligationer -59,7-85,9 I alt 921,8 965,6 2 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker 1,4 0,1 Udstedte obligationer 513,7 596,1 Hybrid kernekapital 30,2 30,9 Statslig hybrid kernekapital 0,0 23,0 Seniorgæld 23,0 22,8 Øvrige renteudgifter 0,0 0,4 I alt renteudgifter 568,3 673,3 Rente af egne realkreditobligationer modregnet i rente af udstedte obligationer -59,7-85,9 I alt 508,6 587,4 3 Kursreguleringer af: Realkreditudlån 923,3 559,6 Obligationer 40,4-38,8 Aktier mv. 0,0-0,5 Øvrige aktiver 0,1 0,3 Afledte finansielle instrumenter 0,2 7,4 Udstedte obligationer -923,6-559,7 I alt kursreguleringer 40,4-31,7

8 8 Noter til regnskabet 1K 1K 4 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion 2,3 1,7 Bestyrelse 0,5 0,4 I alt 2,8 2,1 Selskabet har ingen pensionsforpligtelser til ovennævnte personkreds. Personaleudgifter Lønninger 22,6 21,4 Pensioner 2,3 2,3 Udgifter til social sikring 3,9 3,4 I alt 28,8 27,1 Øvrige administrationsudgifter Vurderingsomkostninger 3,4 2,7 Kontorhold m.v. 13,3 12,5 Revision, tilsyn m.v. 2,7 2,2 Øvrige driftsudgifter 4,3 4,0 I alt udgifter til personale og administration 55,3 50,6 5 Tab og nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Tab i perioden 0,0-17,0 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0,8 0,5 Nedskrivninger i perioden -105,3-58,1 Tilbageførte nedskrivninger 65,9 49,3 Tab og nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. -38,6-25,3

9 9 Noter til regnskabet 31. marts 31. dec. 6 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Individuelle Nedskrivninger på udlån og garantier primo 333,0 342,3 Nedskrivninger i perioden 105,3 125,7 Tilbageførte nedskrivninger -56,4-135,0 Nedskrivninger ultimo 381,9 333,0 Gruppevise Nedskrivninger på udlån og garantier primo 198,4 39,3 Nedskrivninger i perioden 0,0 188,3 Tilbageførte nedskrivninger -9,5-29,3 Nedskrivninger ultimo 188,9 198,4 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. ultimo i alt 570,8 531,4 7 Udlån Realkreditudlån nominel værdi , ,3 Regulering for renterisiko m.v , ,4 Regulering for kreditrisiko -542,6-506,0 Realkreditudlån - dagsværdi i alt , ,7 Restancer og udlæg 124,1 123,6 Øvrige udlån 19,6 20,3 Udlån i alt , ,6 Som supplerende sikkerhed for lån til yngre jordbrugere er i henhold til særlig lovgivning stillet statsgaranti for 571,8 mio. kr. Der er stillet sikkerhed for forhåndslån for 602,1 mio. kr. Som supplerende sikkerhed for realkreditudlån er stillet pengeinstitutgaranti udover pant for ,5 mio. kr. 8 Realkreditlån (nominel) fordelt på ejendomskategorier i pct. Landbrug 64,5 64,2 Ejerboliger 6,1 6,1 Støttet byggeri til beboelse 0,1 0,2 Private beboelsesejendomme til udlejning 12,9 12,9 Kontor- og forretningsejendomme 15,1 15,1 Industri- og håndværksejendomme 0,5 0,5 Andre ejendomme 0,8 1,0 I alt i pct. 100,0 100,0

10 10 Noter til regnskabet 31. marts 31. dec. 9 Obligationer til dagsværdi - Egne realkreditobligationer , ,8 - Andre realkreditobligationer 9.168, ,5 - Andre obligationer 141,5 163,8 Obligationer i alt , ,1 Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer , ,6 I alt 9.168, ,5 10 Aktier m.v. Andre aktier 68,0 68,0 Aktier m.v. i alt 68,0 68,0 11 Grunde og bygninger Domicilejendomme Omvurderet værdi primo 99,2 75,9 Tilgang i perioden 0,0 0,0 Afskrivning -0,2-0,8 Værdiændringer indregnet i anden totalindkomst 0,0 24,1 Dagsværdi ultimo 99,0 99,2 12 Øvrige materielle aktiver Kostpris, primo 31,7 29,7 Periodens tilgang 0,7 2,5 Periodens afgang -0,4-0,5 Kostpris, ultimo 32,0 31,7 Afskrivninger primo 25,9 23,5 Periodens afskrivninger 0,8 2,9 Tilbageførte afskrivninger -0,4-0,5 Afskrivninger ultimo 26,3 25,9 Øvrige materielle aktiver i alt 5,7 5,8 13 Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v. 9,1 31,5 Forskellige debitorer 138,3 198,4 Tilgodehavende renter og provision 162,2 186,1 I alt 309,6 416,0

11 11 Noter til regnskabet 31. marts 31. dec. 14 Udstedte obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer - nominel værdi , ,9 Regulering til dagsværdi 3.158, ,7 Modregning af egne realkreditobligationer - dagsværdi , ,6 Realkreditobligationer - dagsværdi , ,0 Heraf præemitteret 8.990, ,2 Udtrukket til førstkommende kreditortermin 2.547, ,1 15 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedelse i forbindelse med seniorgæld 6.000, ,0 Medarbejderobligationer 0,0 2,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris i alt 6.000, ,0 16 Andre passiver Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v. 3,0 17,8 Skyldige renter og provision 1.076, ,6 Øvrige passiver 2.800, ,0 I alt 3.880, ,4 17 Efterstillede kapitalindskud Hybrid kernekapital 1) 2.052, ,1 Efterstillede kapitalindskud i alt 2.052, ,1 1) Hybrid kernekapital i DLR Kredit: mio. kr. er optaget den 27. august Løbetiden er uendelig. Renten er variabel og knyttet til 6- måneders pengemarkedsrenten (CIBOR) med et tillæg på 8,25 pct. p.a. Hele den hybride kernekapital kan pr. 31. marts 2015 medtages ved opgørelsen af kapitalgrundlaget. Renter: 28,2 mio. kr. 100 mio. EUR er optaget den 16. juni Løbetiden er uendelig. Renten er fast og udgør 4,269 pct. p.a. frem til 16. juni Herefter er renten variabel og knyttet til 3-måneders pengemarkedsrenten (EURIBOR) med et tillæg på 1,95 pct. p.a. 70 pct. af den hybride kernekapital kan pr. 31. marts 2015 medtages ved opgørelsen af kapitalgrundlaget, jf. EU-forordningen om kapitalkrav (CRR), art Renter: 2,0 mio. kr.

12 12 Noter til regnskabet Note 18 Hoved- og nøgletal Hovedtal mio. kr Resultatopgørelse 1K 1K 1K 1K 1K Netto rente- og gebyrindtægter 353,1 319,4 287,5 244,1 235,6 Andre ordinære indtægter m.v. 4,7 4,2 4,6 4,6 4,5 Udgifter til personale og administration m.v. -56,1-51,5-50,8-52,6-47,0 Basisindtjening 301,7 272,1 241,3 196,1 193,1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -38,6-25,3-28,7-30,7-24,3 Kursreguleringer 40,4-31,7-57,7-41,5-154,1 Resultat før skat 303,5 215,1 154,9 123,9 14,7 Resultat efter skat 232,2 162,2 116,0 92,8 11,0 Balance pr. 31. marts Aktiver Udlån , , , , ,2 Obligationer og aktier m.v , , , ,4 981,3 Øvrige aktiver 6.636, , , , ,2 Aktiver i alt , , , , ,7 Passiver Udstedte obligationer , , , , ,4 Øvrige passiver 3.921, , , , ,6 Efterstillede kapitalindskud 2.052, , , , ,0 Egenkapital , , , , ,7 Passiver i alt , , , , ,7 Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct. af egenkapital *) 2,8 2,1 1,7 1,6 0,2 Resultat efter skat i pct. af egenkapital *) 2,2 1,6 1,3 1,2 0,2 Afkastningsgrad Afkastningsgrad *) 0,16 0,12 0,08 0,07 0,01 Omkostninger Indtjening pr. omkostningskrone *) 4,20 3,80 2,95 2,49 1,21 Indtjening pr. omkostningskrone, ekskl. nedskrivninger 7,10 5,67 4,62 3,94 1,83 Kapital Kapital, pct. (inkl. periodens resultat) 12,6 13,6 13,5 12,2 12,2 Kapital, pct. (ekskl. periodens resultat) *) 12,4 13,4 13,4 12,1 12,2 Kernekapital, pct. (inkl. periodens resultat) 12,6 13,6 13,5 12,1 12,2 Kernekapital, pct. (ekskl. periodens resultat) *) 12,4 13,4 13,4 12,1 12,2 Tab og restancer Restancer ultimo (mio. kr.) 126,9 128,1 162,9 190,6 196,0 Periodens nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) *) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,43 0,29 0,26 0,25 0,25 Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. (nominel) *) -0,4-0,2 0,0 0,9 0,1 Bruttonyudlån (mio. kr.) Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapital *) 12,3 13,2 14,9 17,4 18,5 Marginaler Bidragsindtægter i pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje 0,27 0,26 0,26 0,23 0,20 Valutaposition i pct. af kernekapital efter fradrag *) 0,1 0,1 1,1 34,9 12,6 *) Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets definitioner.

13 13 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for DLR Kredit A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbestemmelser for realkreditinstitutter samt de krav, NASDAQ Copenhagen i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. marts Kvartalsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. København, den 23. april 2015 Direktionen Bent Andersen Jens Kr. A. Møller Michael Jensen adm. direktør direktør direktør Bestyrelsen Vagn Hansen formand Anders Dam næstformand Claus Andreasen Ole Selch Bak Karen Frøsig Peter Gæmelke Jakob G. Hald Søren Jensen Agnete Kjærsgaard Lars Møller Torben Nielsen Benny Pedersen Jan Pedersen Lars Petersson

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Den 23. oktober 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ------------------------------------------------ Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Vedlagt følger

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport kvartal Offentliggjort d. 27. oktober 2016 CVR NR.:

Delårsrapport kvartal Offentliggjort d. 27. oktober 2016 CVR NR.: Delårsrapport 1. 3. kvartal 2016 Offentliggjort d. 27. oktober 2016 CVR NR.: 25781309 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Indhold Side Hovedtal 3 1. - 3. kvartal i overskrifter 4 Ledelsen udtaler 4 Kommentering

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår Godkendt og offentliggjort d. 17. august DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København V, CVR NR.

Delårsrapport 1. halvår Godkendt og offentliggjort d. 17. august DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København V, CVR NR. Delårsrapport 1. halvår 2017 Godkendt og offentliggjort d. 17. august 2017 DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København V, CVR NR.: 25781309 Indholdsfortegnelse Indhold Hovedtal... 3 1. halvår 2017 i

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 INDHOLD Ledelsesberetning 1. 3. kvartal 2017 i overskrifter... 1 Hovedtal... 1 Ledelsen udtaler... 3 Kommentering af resultatet for 1. 3. kvartal 2017... 3 Kapital og solvens...

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008)

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere