Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsg8rden og Holmstrup. Nysofus. Nr. 2 Marts 2OO9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsg8rden og Holmstrup. Nysofus. Nr. 2 Marts 2OO9"

Transkript

1 Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsg8rden og Holmstrup Nysofus Nr. 2 Marts 2OO9

2 Fredag.j. 5. rna!'t5 2OOg ij Erabrand Boligforening Admin,stration (iudrunsve.j l0 A 893 t 7 t7l F.-nai : Brohror,,oihho.,lk A bningstidcr: Mtndag - onsdaq Tolsdlg Frc'dag kl.09.t kr l 8.00 k1.08.t0-r2.00 ljjernneside: tlttu'. hnt bro nd- hr i igfiran ing.dk Beboerradg ivningen 8t I Ihlnstnrp - 245, J. Leil. 6 Abcn riidr:ivn ing: Tirsdlge kl Abent p.rr Gurlrunslc.i 16, l. th.: Tirsdage kl. t 0.00_12.00 Torsdagc. kl. l-5.00_1g.00 Du r:r altid vclkommen til at duklic op, utlen attale. M,'Jgr 1,,i." lor tijirurn. korrtakt. Jens Hogh la n stil,h e bo e rr ootlg i v n i n g<: n.d k Hlcrrrlrrcsidc: h / l p :,/i b ( h (, er - re.ltla ivn i u ge n. dk/ Totalservice 89317t71 Pi dette nr. kan du taste dig fretn til en personlig betjen ing af scn iccmedarbc-ider. l)crsonlig berjening er iiben itidsnrm: Mandag - torsdag kr Frcdag kl Lordag slnrt son - <.rg helligedage hele dognet ffi i"::fl::lit'"n Jernardervej/stenardervej Mandage - fredage kl Bcrrranrling: LorJlg Sondrrg kl. 09.(J0_ 1g.00 Varmemester Kontor:.f ernalden e.i 277 st Abn ingst idcr: Mandag Tirs-, ons- og fi.edag Torsdage stofa Antenneservice kt kt kl. t l q 45gg Selskabslokale Valhalla, Odinsgerden Kan rumrnc: -i0 pcrs. Lejcs ge'nnern []oligfororingc-trs ai ninistralion. Rescn'ation:

3 Freda g d, 5. nlarts 20Og Selskabslokale, Holmstrup Jernalderr ej 245 Service t il: 72 pers. Lejes gcnncrn boligfirreningens adrn inistrat ion. Reservation: 89ll7l7t Afhcntnine af nogler: llelle Minsson 26790?45 Kun bestilling i hverdagc kl Afdelinosbestvrelsen i Afd. bestyrelsens medlemmer: Fonnrnd: Lene Charlotte Ohn q I r0 Stenaldervei 103 st. L I LeneolnttlVnuilrlk Selskabslokalet Stenhyttenr Thorsbjerg Stenalden,ei Brabrand Kan rumnre : 50 pers. Telefbn i lokalet: r08 Reser',atit)n: Lise Ledct 8624 tq0l Kun i tidsrumrnet i9.00 Aldelingsbestl,relsen holder mode den lbrstc nrandag i hver rnined kl Modet er ibent for allc beboer lra kl Desuden aflroldes der urtrde i boligteknisk udvalg hver anden mined. den sidste nrandag i minetlen - efter behov kl. l9.ocl. Modet er libent for alle beboere. Nrstformand: Dennis Laursen Stenaldervc'j l9s, L I-2 Sonja Jensen Stenaf der-'' e.j 197 st. L2 Pr"-tcr Johansen Stcnalden'e.j 203, l. Nlorlcn Overgaard Stenalderve.j 201, l.ll Skreppebladet: Ulrik Ricco Hansen Jernalden,ej 2398I th. Sofus: Sinrone I Iogstcd.\ittt,'nt-lt,!.tt, '19I tt lt,tnnilt ,1 23,t run l-lf. i modeltrkalct: E-nail:.4fde I i n g6(a) ; r ofcne t. d k I{-jemrnes ide: vwtt'. holnnrup. irtjit eller : u,wu,. ho I m s t r up. n a t Afd, Bestyrelsens medlemmer; Rudoll Bay,253 B 86: Ru d o I lb a1 (is t ofa n e t. d k Svend Ovc Rohrn 86216?64,\t' c n d. oye. b o e h nt (tt' h o t n < i l. c ct nt Lars Eg, 239 B L ctr s. e ggit dc s p ac e. elk Peter lversen, 245 P e t er-ir., rs e i l. tt Ie. dk t6l r 80 Edvin Juhl.24l A Eh in.j u h s t ofa n e t. d k Anette lkight, 221 A 't6 Elly Lindved.275 A Lindvedifustofanet.ik Afdclings bestyrelsen holder rnode sidste torsdag i hver nrined. Afd. bestyrelsens medlemmer: ( Illa Jellc'scn 301-l.l182 Stcnaldcrvej 3.th U I I u h u I I ori.s I ojm e t. d k Linda Adantsen Stcnaldcnej 143 L in da. ud a n s e a i L d k lsbcn 1'rige Stcnrlden,ej 67 E s b a n t r i g c i,til g m a i L c o n t Ole Langballe 8624,1178 Stenaldervel 57, l.tv < )/ e I u t g b u I I t, t d; t ofu n t t. I k Kurt Bech Hansen Stenaldenc.i l2l st. tv, I?l I e sfa rtii;.st ofouet. dk Skreppebladet: Llfrik Ricco I lansen lcrnaldcrvc-j 219 Bl th. 2

4 s.1-2 s.3 Indhold Faste informationssider Sllnme s kltunme SkTevet al Stmone () Hogsted Sintaneh o9 sted9 h otma i l. co m krggede frem p5 en lang uge. l'4en det er jo netop det -kan man bare droppe det hele? Hvis man gerne vil sikre sig en god uddannelse, et godt job, ja, s3 gelder det om at v re en vaskeegte monsterfalger. For hvor mange er det lige, som n5r toppen uden om det? Jeg kan huske i starten af 5ret, hvor jeg onskede at have en hverdag, proppet med aftaler og begivenheder. Men nu foler jeg, at jeg i stedet er blevet lidt en slave af alt det, jeg gerne vil. leg moder ikke op med samme energi, som jeg ville onske. MSske overvurderer vi vores tid, og vores krefter, nbr det kommer til planlagningen. MSske er gymnasiet bare mere omfattende end jeg lige havde regnet med? I dag er der sb mange danskere, som g3r ned med stress. NEr vi forst begynder ikke at kunne overskue vores hverdag, og det hele begynder at flyde samrnen, hvad s3? la, vi k;emper enten bravt videre og terer endnu mere p5 os selv, eller ogss bryder vi sammen. Men hvad er i virkeligheden det rigtige at gore? Alle psykologer og eksperter forteller om, hvor vigtigt det er at slappe af og velge ting fra i hverdagen. Men hvor let er det i virkeligheden? Personligt synes jeg, at alt det jeg gerne vil er lige nodvendigt. Men hvis det kun er en overgang, det er s3 hfrdt, skulle man mbske i stedet bare bide t nderne sammen og kampe sig igennenl.,\inne's kluntme Kere beboere! Nu kan jeg vidst godt vere bekendt at sige, at vi er trgdt ind i den forste forsrsmsned. De tidlrge morgener bliver lysere, og lige nu, sondag morgen, kan jeg hore fuglene pippe. Det bringer mange lekre sommerminder frem i hovedet p3 mig. Jeg tdnker p3 de lange strandture, hvor man kan fgle en let kolende vind og dufte havvandet. Hvor man langt ude p3 havet kan se m8gerne flokkes og fole solen, som bager varmt og rart i nakken... Stress faktor og korte nattetimer Det kan godt vere, at sommeren snart g3r os i mode, og man kan merke energien, som begynder at s tte sit maerke i kroppen. MEN lige nu sidder jeg i saksen. Stress-saksen. "leg gad, jeg bare kunne droppe det hele. Gymnasiet, lektierne, arbejdet... og s3 bare spille musik, s3 jeg kunne komme ind pb konservatorietl" Udbrod ipn da ian inpn Heldigvis kan vi nu kigge frem til let sommertoj og grillmad. Men nu er det vigtigt, at vi hver iser tager hsnd om os selv og hinanden, s5 husk det, ikke? Varme fors rsh ilsener Simone O. Hogsted. Drt r ni'k: litlt srtcrt ot sc, lta ct..stdlcr Lltr t,n ntige. mcn pi clen lille stett ude i

5 Nlcns birrncne lctctlc og lirrrltlrene snakkcdc. blcv tlcr ilelt store lkrdeskunis thstelarrs boller rrtl. I)cr blcv snrovset runllt i lokalet. og der vlr llnl Ir) ntct o1.r nred diverse guirlirndcr. I ()tlinsgiirdcn r,ar der tihned blevet kobt santilichers til clagcn. Noget n)t og cn ganske gorl idc. "N'lan tilr sritlan l1'st til at salttc tendemc i nogct andct. nir man htrr spist at det slik", udtaltc lvlodcn Overgaard onkring den smarte itle nretl sandn ichcrne, ffix=r* ''Sci ' erti ogsd klar t il.[astelcrtn.t ['ip])i /oug\liontp,'og!o en et gt)de 1)c ner. Og s6 var der FASTELAVN! Artikel skre ct el Sintont, lhttstcd Fotos ttf Thonras L_t jt - S3 var det atter blevet tid til fastelavn. En dag, hvor alle bornene fik lov til at klade sig ud og "Sle katten af I).22.fcbruar sanrlcdc allc clc tlic alfcl og prinser sig igcn. da dcr blev holdt tastclavns fcst i l horsbjcrg og Odinsg:irclen. Llorucuc. u,.lkledt pri tie nrest krr--ativc og sjovc rnitlcr. rrocltc o1r salnmen med dercs fbre lclrc til cn tlag proppct nred alt det trarlitionelle slik og s.1ov. Der tar ogsti hesog aj seltes/e Spitlernrunl ()8s,) lorttldranc h)ggctlc og snakkelle pd Llttgen. l)crudorcr blcv allc dc traditionelle Iege blcv sclviblgelig ogsi lirrt ucl i dagen. Der blev sliict kattcn af tondcr.r og blidc liurclet en kattekongc og kattcdronning. l ondcn i Oclinsgrirden var af pap og vrr derfirr til de helt srnti i aldelingerne. mens t(,rndcn vilr al'trr i Thorsbjerg og dcrfor til de lidt lr:ldrc. I)cr blcv svingct nrcd kollcn. og dct var tydeligt irt troldcungcrnc nod dct. Dcrutlovcr blev dcr selr firlge lig ogsri dornt ''b.-(lstc udkliecltc".

6 Fredag lri3rts 20O9 Udvalgct var stort og gik helt lia superhelte soni spiderman og turdcls til pippi llngslrr:rrnpe og fl otte lyserode prinsesser. Da hyggetir.r.rerne var sluttc var begge afdelinger ganske tilfredse. "Ja, der er jo noget ved at se dc srnir hygge sig sidan. Sidan en dag er.jo helt speciel fbr alle hornene. Det erjo sehfolgclig cn tradition vi vil holde last i", udtalte Lene Olnr, fbrmanden i Odinsgarden. Det er godl ql haw store.\ttsler ned til fostel6,n. Pas pe tricktyve, svindlere og tiggere IrttlltLg intkenllt LrJ )ftl. i l[olmstrup Vi har i afdclingsbcst.vrelsen fiet henvendelscr lia beboere, som har haft besog af mystiske personer. Og vi har ogsi selv oplevet det ved lej Iighed. Med jrvne mellemrum fir vi besog af tricktyve, svindlcre og tiggere. Pi det seneste er det oftc personer, som kommer fra ostlandene, men mange har ogsi vrret rnisbrugcre. Mangc afdem viscr cn lillc scddcl. hvor der pi dansk stir nogct oni. at de cr {httige og har mange bom at fbrsorgc. I andre tilfulde er det personcr, som kommer rred en Iang forla:lling om, at de leder efter en eller anden pcrson, som skulle bo i ens lejlighed eller opgang. I andrc tilfeldc kan forklaringen vlere mere lantasifuld, hvor de forteller, at de er den tidligere beboer og ncncr, at have glemt nogle ejendcle. Nogle af disse personer er niiske ganske rrlige og i nod. men i langt i de fleste tilfclde far man en rigtig kedelig oplcvelse, hvis man lukker dem ind i sin le'jlighcd, rnens man lige finder et par kroncr. tsagefter opdager man nemt, at der mangler et eller andet - en pung, kamera, telefon cller andet, som lige li pi en kommode. I andre tilfeelde trcnger de ind lejligheden, og mcns man bovler med at Ii dem til at gi, sa smutter en hjrlper ind og stireler. Nogle kan vrre si truende, at man velger at betale dem for at gi. Si vi vil blot komme med et par gode rid. Kig altid i dorspionen, hvis der kommcr uventet besog. Luk ikke fblk ind i din lejlighed, sorn du ikke kender. IIar du sikkerhedskede, si bmg den, nir du irbner for ukcndte. Hr. is de ikkc gir med det sarrunc, nir du siger nej. si nitvn, at du ringer til politict. K

7 Fredag d. 6. nlarts 2tGg llndlad at sti og diskutere med dern. Vcr uhol)ig og luk doren. Glr de lra dor til dor. si ring til politiet. Det er ulovligt at ligge og betle i Danmark. Mcd venlig hilsen Afdel ingsbestyrelsen i I Iolmstmp?Tanker i Sofus? IndLzg indsendt af Karcn Gade En ny og anderledes klummc i Sol'us fra Karen Gade Forleden dag da jeg var ude at handlc, var dcr en eldre dame i korestol. der bad mig on at hjclpe sig med at tage noget ned lia en hyldc, nogct hun ikke selv kunne ni. Efterl-olgcndc fik vi en hyggelig lille snak. Vrrre ville det havc vrrct. hvis damen udover at sidde i en krrrcstol. ikkc havde hafl noget sprog, si kunne hun ikke have bedt om min hjclp, en virkelighed der ogsi grlder for andre handikap, eks, blinde der ikke kan se hvad og hvor varer stir pri hl ldernc. Hvad gor man sir? Flr-rn lbrtalte rnig. at cftcr at hun var blevet aftrenig af andre. har l.mn skullct lrre at gore si mange ting, som f'or var en selvfolge. F.eks. at bede om, sarnt tage imod hjelp, og si f-olc, at man stadig hu et verdigt liv, og ikke fole sig ferdig og ovcrflodig. cllcr v?ere nogen til byrde. Men er det nu ogsi sidan.? blir.er man mindre verd, fordi man bliver gammel og har brug lirr hjelp? Hvor mange af os er gode til at sige til andre. at der er noget vi ikke kan, eller ikke kan flnde ud af, og sa bed om hjelp? Der karn virre nangc grunde til al man iklie grrr dcl. Man har maske altid veret tvunget til at klare sig selv, man synes ikke at man har fordent trt nogcn hjalpcr en, mar er ikke god nok. Det or flo\t at vise andre sin hjelpeloshed, si viscr man noget meget personligt, og det skal man verne om. synes man. Man skal passc pi at andre ikke kommer for taet pi. Jeg skal nok gore gengrld og hvad. hvis jeg ikke gider eller ikke kan? osv. osv. Men en ting er 1009/o sikkert i livet. Vi har allc brug lirr hjclp! n']ens nlan cr n1lirdt. sorr barn og r-lng, og pli et eller andct tidspturkt nrir ellc-r hvis vi bliver syge eller nirr vi blir.-cr garnle. og i hverl fald den dag vi tager hcrfra. lvlen hviid med os. r.nidt inrellem'j I begl'ndelsen er vi direkte afhcngige af kcrlige, ornsorglirlde voksne mcnnesker, pi det $'siske plirn. hvor det cr cn sclvfblge. og urniddelba( eller ogsi pt det psykiske plan. Vi er nodt 1il at hjclpe og vejlede dc unge, om de og vi sii kan lide det eller ej. ellers kommer de galt af sted, det gor clc i hvert fald uden krerlige, hjelpsomrne. og ansvarsbevidste voksne. Nlcn hvordan er det si, nir ens l.rverdag pludselig lorandrcr sig, fra at vcre lysisk og psykisk sund og rask. til irt vcre bcvegelscshrcrunct, ct liv mcd smcrter, allagende krcfter, ltrrglemrnelser, aftagendc nctvrrk, afhengighed af andre? Tir.rg vi tager som cn selvtblge, som at vaske sig, gri pi toilet, kommc ud af cn dor nir man vil, kr:rtre det ind man har lyst til, lave den mad man vil. og spise niir man vil, ni telefbnen nir den ringcr, brugc en computer nir vi kan og vil, kommc rundt r:dcn stottc llvor tit ta:nker vi pii. at der cr mcnncsker, miske vorcs nabocr, som levcr sidan et liv, og miske cncl da r.rden at de blive bitre, misundelige eller afrncgtigc, rncn stadig oplevcr ghede og har et positivt livssyn.? Sjeldent vil jeg vovc at pisti. Dct cr sii nemt, at pille i sin egen navlc. og ikle se lcngere end nrsetippen. at man glemmer, at rnan altid kan bidrage til, at gore ct andct mcmeske glad, nrsten uanset hvordan man selv har det. l)en mig ukendte darne i korestolen gjorde rnig glad i dag, og i lbrgirs var der en ung indvandrcr mor i en anden butik ogsi. tllot dct at henvcndc sig til mig, og bcde orn min hjrlp synes jeg glcder. Dct vanner begge veje- Af gode grunde kan jcg ikle vide, hvordan det er at va:re. eller at fole sig gammel, da jeg er midt i rnelem. Mcn det skader ikke. at involvere sig i andre. og forsoge at selte sig i en andens sted. tilbyde sin hielp eller tage imod. Det gleder. Hvad gleder dig i din hverdag?, hvordan kan du gkede andre i dercs hvcrdag'/ Citat. til cftertanke: For du domrner cn anden, skal du gi flere mil i hans sko N4ed kcrligc clicrtiinker: Karen Gade 6

8 PENS'ONISI'(I.UBBEN MARTS 2AO9 3. Kl Afgang til Bradstrup fra brugsen 10. Kl. 14 Banko L7. Kl. 14 Ruth giver kaffe i anledning af fodselsdag. Tilmeld. til spisning 24. Kl. 13 Spisning 31. Kl. 14 Kaffe Tilmeld. til psskefrokost APRIL 2OO9 7 Kt Kt.L4 2L. Kt. t4 28. Kt.r4 PSskefrokost La rs g iver fgdselsdagskaffe; Programmode Banko

9 Fied;ig.J,6. ma rts 2O09 Beboermsde i Holmstrup I henhold til boligforeningens vedtiegter $ 2l indkaldcs hcrmed til afdelingsntode vcdr. valg og regnskab, Onsdag, den 15. april 2009 kt i selskabslokalet i 2,15. Forelobig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretninger. a. Afdelingsbestyrelsens beretning til godkcnclelse. 3. Afdelingens regnskab lbr 2008 til godkendelse. 4. Forslag. 5. Valg. a. Valg af 4 afdelingsbestyrelsesrnedlemmer og suppleanter. 6. Event. Vedr. Valg. Folgende afdelingsbestyrelsesmedlcmnrcr er pii valg: Annette Hougird Knight, Lars Eg, Itudolf llay.le nscn, Elly Lindvcd Niclscn og Niels Jensen, (supl.). Forslag, der snskcs behandlct pi beboerrnodet skal indlevcrcs skriftligt til afdelingsbestyrels n senestirsdag, den 31. marts 2009, Materiale og endelig dlgsorden til beboermndet udsendes 8 dage for modet. Der vil som vanligt vrcre kaffe, te, brod, ol og vand. Beboermsdet er ogsi som vlnligt rogfrit med indlagte rygepauser uden for lokalet ca. hvcr time. Pfl vegne af afdelingstresty rclsen Edvin.Iuhl I

10 fred ag i!.6. nrarts 2OOq BL INFORMERER Studiestr:ede 50, 1554 Kobenhavn V, Telefon l , Fax , _ o, Forirspakke regeringens udspil til skattereform.,r. f, rl.ir.rar i,'ti,lr.:r Regeringen har udsendt sit udspil til skattereform med titlen "ForSrspakke vekst, klima, lavere skat". PE pressemodet i forbindelse med freml ggelsen af skattereformen udtalte statsministeren, at der bliver tale om en lynreform gennemfort indenfor dage snarere end uger. Her skal informeres om de elementer i skattereformen, som har serlig betydninq for den almene sektor. Det drejer sig om: - moms pi ejendomsadm inistration 09 levering af fast ejendom - hojere energi- og miljoafgifter Moms p& ejendomsad ministration Ejendomsadministration har hjdtil veret fritaget for bide moms og lonsumsafgift, n3r boligorganisationen har administreret egne afdelinger, mens administration af andres afdelinger har veret pdlagt lonsu msafg ift. Nu foreslss det i For8rspakken 2.0, at der skal p5l-gges moms pe b8de administration af egne og af andres afdelinger, og samtidig vil lonsumsafgiften pd admanistration af andres afdelinger falde bort. I For:rspakken vurdetes den generelle momspligt af ejendomsad ministration i b:de den almene sektor og for private udlejere samt ejer- og andelsforeninger at give staten et merprovenu p;180 mill.kr- Dette er imidlertid en grov undervurdering af provenuet. Alene i den almene sektor vil merudgiften som folge af momspligten formentlig blive p; mill.kr. eller omkring 600 kr. pr. lejemsl om 8ret. t forbindelse med freml-ggelsen af For8rspakken 2.0 garanterede statsministeren, at boligejere, der oplever et tab ved skattereformen, vil blive kompenseret krone-til-krone. En helt tilsvarende garanti bor udstedes til lejere, hvilket BL's formand Palle Adamsen udtaler i vedlagte D resse m ed de le lse. Moms p3 levering af fast ejendom Hidtil har der ikke veeret moms i forbindelse med salg af byggegrunde. Denne fritagelse foreslss ophevet i For8rspakke 2.0, og det vil betyde en fordyrelse af alment nybyggeri. Vi formoder p3 baggrund af den overordnede beskrivelse i For:rspakke 2.0, at forslaget kan betyde en ekstraudgift svarende til momsen pe de indkobte byggegrunde. Hvis en byggegrund koster eksempelvis kr. pr. kvadratmeter etageareal, vil momspligten s;ledes alene betyde et pres opad pe anskaffelsessu mmen pe 625 kr. pr. kvadratmeter. Hojere energi- og miljsafgifter En rekke afqifter p3 belastningen af miljo- og klima m.v. foresl s forhojet i Forarspakken 2.0. Afgifterne pi el og varme til husholdningerne foroges med 15 pct., spilvandsafgiften foroges med 50 pct., energiafgifterne for erhvetvene oges m.v. I alt sker der en stramning pi nesten B mia.kr., og husholdningerne kompenseres med en ny "gron check" ps ZOO tr. til personer over 18 3r. pe aet foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere i hvilket omfang de foreslsede gronne afgifter vil belaste de almene boligadministrationers udgifter og dermed huslejen for DeDOe rne. lvled venlig h ilse n Gert Nielsen / Bent Madsen (!

11 iiredae.!. 5. marts 20Og Rudoll Bay i80 mele om Aktiviteteme: w"tere.holmstrup.net Beboerr3dgivningen Jernaldervej ,6 Tirsdag Varestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245.L Abent onsdag: kl Spisning kl ingcn tilmelding. Formand: Nle stformand: Kasserer: Revisor: Revisorsuppleant: Forening af Vandvagsejere Poul Erik Hansen Lars Thode Nielsen Gitte Poulsen kt Somalisk Lektieklub i Holmstrup Jernaldenej 2l5 I. (Snrolfens gamle lokale) Abent i weekender. Warsan Osman, 235 B st Holmstrup Beboerforening Jernalderve.j 215 l. Kim Birk Rita FlirthoLn Lisbeth Holnskov Bcstyrelsesmedlemmer: AnetteKnight Gudmr:ndur Supleanter: Karl "Kalli" Arnarson Dan [.inneberg Tom Entnrcr Lotte Biilow Kurt Abo Mollcr 862'13784 Holmstrup Pensionistklub Abcnt trrsdage kl '1'73 Loppen i Holmstrup I Pensitlr istklubbsrt Abcnt sondag: Astronomi klubben CAPELLA Modelokale:.lernaldervej 221 B kld. ["ormand: John l\'[ikkelsen Kasserer: r\-ie ls J()rgensen Flagning Ilolmstrup: Hcrrnan Niclscn og Svcnd Ove lldhnr kl. t, J62406 t.1 862'11620 R ing senest.ll.cn fur Ellcr keg cn scddcl i postkassc: 263 A Oclinsgrirden: 26902l 56 Son-ia, Stenalderlej 197 st.2 fhorsbjcrg: Kurt Beclr Ilanscn ) Stenalden'e.j l2 I st. tv. Haveforening PersillerEkken I'oul Erik I lansen ti6t{ I78+ Holmstrup Haver: Rigmor Frederiksen,2T5 A st. UdlSn af Haveredskaber i Holmstrup Jernalrlcn cj 215.L6 Ilermari Nielsen.26l B Holmstrup Dyreklub for Holmstrup Edrvin Juhl. 241 A Holmstrup Honse- og Biavlerforening Nlfargrethe Borchhorst 862'+ 413 I Genbrugsen i Holmstrup Abent: Mandag Torsdag Holmstrup Mark Cykelvarksted Jernaldervc_l 245 kl l6_3 0 I Ierman og Hans Martin kt Abcnt tirsdage: kl.'t LEsehesten Holmstrup Mark Jernaldervej 215 l. -Indgang genncnt afd. lokalet. Abent onsdag: kl. I I juni, j uli og august kt. I r9._l0 Lars Eg 86245l6l Banko for Holmstrup Mark I Valhala. Odins-eeLrdcn Dcn forste onsdag i hvcr mincd kl Ann ic llach i4 :l- tl

12 F edag ci.5. Inarts 2OO9 Vagtvogterne i HolmstruP Jernaldervei f 77 (Pensionistklubbcn) Abenl mandag: kl.i t.00 Rigmor Frederiksen l9l9 Porcelansmaling i HolmstruP Jernaldervej 277 (l'ensionistkltrbben) Abent Torsdac.: kt i0 Rigmor Frederiksen Line Dance Selskabslokalct Jernaldcn'cj 245 Mand:tg kl. 18.(r0-10.0(r Instruktor: Rita Ilendiksen Seniordans i HolmstruP Selskabslokalet,Torsdag kl Lars Thode Nit'lsen 862'19109 LokalBrugsen Jernaldervej Formand: Lars ljg 862,15 l6l Lu r s. e d c.s p ac e. r I k N&stfiln)raDd: Anni Frantzen FormirndsrAdsnedlem: Hernran Nielsen Personale repr&scntant: Annika Rostgaard Svcnd Ove Botun Poul llrik Hansen Birgit Poulscn [{ilkka Troelsgaard 86t4 i l3:l :4,173 I l6 Multibane i Holmstrup [Jdlin af net: Ragnhild Hansen,257 A. 862, Bordtennis i Holmstrup l{vis selskabslokalet er' ledigt, kan noglen afhentes hos: Ragnhild Hansen 257 A '1 Fitness for Holmstrup Mark I Valhalla, Odinsgirden Mandag kl. t8.00- I9.l5 TiLnelding: Sanne Siersbak itf l o l r.s l aqi)ho t nt oi l. c o trr 282-s..1q87 it

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 1. Februar 2014 Hele redaktionen har forladt lokalet, og den sidste tar på vej ud dette billede. På samme måde som i de helt store

Læs mere

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17. + April 2013 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. April 2013 Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.00 April 2013 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. Marts 2014 Den store granstamme var engang et lille juletræ, som der blev danset rundt om inde i lejligheden, hvorefter det blev

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017.

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2016 til orientering

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1: Januar 2O1O

Beboerblad for. Nr. 1: Januar 2O1O Beboerblad for Nr. 1: Januar 2O1O 6. januar 2010 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afcleling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. seks gange irligl. :'.'. Sofus er til for

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 8.30 Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd 8.30 9.50 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 9.50 10.10 Bevægelsesbånd

Læs mere

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6 .$W lìrþ--- z\ Boligforenin gen -' Loìland Den 19. maj 2OL6, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande, Bestyrelsesformand Niels

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Tidspunkt: K1.19.00-20.20. l. Valg af dirigent. o Verkets drift: Forelobig opgorelse viste en overdekning ph ca.7,1mil kr. heraf tilbagefores

Tidspunkt: K1.19.00-20.20. l. Valg af dirigent. o Verkets drift: Forelobig opgorelse viste en overdekning ph ca.7,1mil kr. heraf tilbagefores Bramming Fjernvarme Gronningen 7 6740 Bramming MODERAPPORT 26.08.2014 Nr.: 05/2014 Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: K1.19.00-20.20 Msdets art: Ordinrer generalforsamling Ref.: Bibi Holm Deltagere: 30 andelshaver,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud Boligselskabet HJEM Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup E-mail: fa2009@fa2009.dk Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 CVR nr. 10 12 56 18 Glostrup, 05.07.2010 SA Referat Den 28. juni

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

fr1gtelig provelse Torsdag:

fr1gtelig provelse Torsdag: @ En fr1gtelig provelse Skriftsteder: Job 1; 2; 42, 10-16. Hjelp til studiet: Uddannelse, s. 155-158, 161; Fra Bibelens Skatkammer, bind 6, s. 161-176. Lektiens hovedtanke: Vi elsker Jesus, uanset hvad

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning.

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning. Kare foreldre FormAlet med denne folder er ai gare foraldre opmerksomme pi skolens tilbud om, at deres born kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne fra Mikro Varkstedet, som

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009 Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset Tirsdag den 22. september 2009 1. Fremmødte: 13 personer. 2. Evy Pauck bød velkommen, og åbnede mødet jf. dagsordnen, hun gjorde opmærksom på at der i den første

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetsposten Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetscenter Baunehøj oktober-november 2015 Mærkedage oktober- sædemåned Fødselsdage: Mette Gellberg-Rita Leona Lauritzen november-slagtemåned Fødselsdage:

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

fjalorth danisht-shqip me fytyra

fjalorth danisht-shqip me fytyra Thomas Olander Lisbeth Valgreen illustreret dansk-albansk parlør fjalorth danisht-shqip me fytyra E O Editiones Olander jeg, du løber vrapój, vrapón jeg, du skriver shkrúaj, shkrúan jeg, du spiser; spis!

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 5 / 2 0 1 6. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 5 / 2 0 1 6. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 5 / 2 0 1 6 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Tema:ffiwwffiffiwwffi*

Tema:ffiwwffiffiwwffi* Tema:ffiwwffiffiwwffi* ffiffiffiffiwffiffiffimmgm &3#rfg A9#3'96mrm qr**r*ff ru;& ** *6 Rxmfffr axffim gfl 93 9mxag 39*r ffimxx #m ms'9 ffi"ffiffi#s,r grm# app 98 s*re" mxmru g su sx#* kme #ms:sk*hsta*

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

Aktivitetscentret SUNDTOPPEN. Program1/7-31/12 2015

Aktivitetscentret SUNDTOPPEN. Program1/7-31/12 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN Program1/7-31/12 2015 1 Velkommen til Aktivitetscentrets program efterår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt udbud af aktiviteter. De

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

ADMINISTRATION NS. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ADMINISTRATION NS. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Q OVORTRUP ADMINISTRATION NS GARDLAUGET BLEGEDAMMEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2013 Ar 2013, den 28. maj kl. 17.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Gårdlavet Blegedammen i Qvortrup Administrations

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 5. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 5. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 5 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge5_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 11.23 Uge 5 l Verden omkring

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016 Kalender for maj 2016 Ugedag Dato Kl. Formiddag Kl. Eftermiddag Søndag 1. KRISTIANSLYSTPOSTEN Mandag 2. 10.30 Boccia 13.00 Klub Tirsdag 3. 14.00 Hygge for Eng Onsdag 4. 10.00 Sysseldag 14.00 Kaffe i Oasen

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

TAK - Nyhedsbrev september 2007

TAK - Nyhedsbrev september 2007 Dette nummer: Indhold af nyhedsbrevet:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Nyt Billedarkiv... 1 Nyt fra bestyrelsen.... 1 Klubtøj... 1 Nye toilet faciliteter... 2 Konkurrencen fra sidste nummer... 2 Klubben

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 6. Kære børn og forældre Lemming, 21. april 2016

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 6. Kære børn og forældre Lemming, 21. april 2016 U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 6 Kære børn og forældre Lemming, 21. april 2016 Jeg vælger mig april! i den det gamle falder, i den det ny får fæste. Det volder lidt rabalder,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011.

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Referat repræsentantskabsmøde den 23. august 2011 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 17 Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Deltagere: Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere