Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsg8rden og Holmstrup. Nysofus. Nr. 2 Marts 2OO9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsg8rden og Holmstrup. Nysofus. Nr. 2 Marts 2OO9"

Transkript

1 Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsg8rden og Holmstrup Nysofus Nr. 2 Marts 2OO9

2 Fredag.j. 5. rna!'t5 2OOg ij Erabrand Boligforening Admin,stration (iudrunsve.j l0 A 893 t 7 t7l F.-nai : Brohror,,oihho.,lk A bningstidcr: Mtndag - onsdaq Tolsdlg Frc'dag kl.09.t kr l 8.00 k1.08.t0-r2.00 ljjernneside: tlttu'. hnt bro nd- hr i igfiran ing.dk Beboerradg ivningen 8t I Ihlnstnrp - 245, J. Leil. 6 Abcn riidr:ivn ing: Tirsdlge kl Abent p.rr Gurlrunslc.i 16, l. th.: Tirsdage kl. t 0.00_12.00 Torsdagc. kl. l-5.00_1g.00 Du r:r altid vclkommen til at duklic op, utlen attale. M,'Jgr 1,,i." lor tijirurn. korrtakt. Jens Hogh la n stil,h e bo e rr ootlg i v n i n g<: n.d k Hlcrrrlrrcsidc: h / l p :,/i b ( h (, er - re.ltla ivn i u ge n. dk/ Totalservice 89317t71 Pi dette nr. kan du taste dig fretn til en personlig betjen ing af scn iccmedarbc-ider. l)crsonlig berjening er iiben itidsnrm: Mandag - torsdag kr Frcdag kl Lordag slnrt son - <.rg helligedage hele dognet ffi i"::fl::lit'"n Jernardervej/stenardervej Mandage - fredage kl Bcrrranrling: LorJlg Sondrrg kl. 09.(J0_ 1g.00 Varmemester Kontor:.f ernalden e.i 277 st Abn ingst idcr: Mandag Tirs-, ons- og fi.edag Torsdage stofa Antenneservice kt kt kl. t l q 45gg Selskabslokale Valhalla, Odinsgerden Kan rumrnc: -i0 pcrs. Lejcs ge'nnern []oligfororingc-trs ai ninistralion. Rescn'ation:

3 Freda g d, 5. nlarts 20Og Selskabslokale, Holmstrup Jernalderr ej 245 Service t il: 72 pers. Lejes gcnncrn boligfirreningens adrn inistrat ion. Reservation: 89ll7l7t Afhcntnine af nogler: llelle Minsson 26790?45 Kun bestilling i hverdagc kl Afdelinosbestvrelsen i Afd. bestyrelsens medlemmer: Fonnrnd: Lene Charlotte Ohn q I r0 Stenaldervei 103 st. L I LeneolnttlVnuilrlk Selskabslokalet Stenhyttenr Thorsbjerg Stenalden,ei Brabrand Kan rumnre : 50 pers. Telefbn i lokalet: r08 Reser',atit)n: Lise Ledct 8624 tq0l Kun i tidsrumrnet i9.00 Aldelingsbestl,relsen holder mode den lbrstc nrandag i hver rnined kl Modet er ibent for allc beboer lra kl Desuden aflroldes der urtrde i boligteknisk udvalg hver anden mined. den sidste nrandag i minetlen - efter behov kl. l9.ocl. Modet er libent for alle beboere. Nrstformand: Dennis Laursen Stenaldervc'j l9s, L I-2 Sonja Jensen Stenaf der-'' e.j 197 st. L2 Pr"-tcr Johansen Stcnalden'e.j 203, l. Nlorlcn Overgaard Stenalderve.j 201, l.ll Skreppebladet: Ulrik Ricco Hansen Jernalden,ej 2398I th. Sofus: Sinrone I Iogstcd.\ittt,'nt-lt,!.tt, '19I tt lt,tnnilt ,1 23,t run l-lf. i modeltrkalct: E-nail:.4fde I i n g6(a) ; r ofcne t. d k I{-jemrnes ide: vwtt'. holnnrup. irtjit eller : u,wu,. ho I m s t r up. n a t Afd, Bestyrelsens medlemmer; Rudoll Bay,253 B 86: Ru d o I lb a1 (is t ofa n e t. d k Svend Ovc Rohrn 86216?64,\t' c n d. oye. b o e h nt (tt' h o t n < i l. c ct nt Lars Eg, 239 B L ctr s. e ggit dc s p ac e. elk Peter lversen, 245 P e t er-ir., rs e i l. tt Ie. dk t6l r 80 Edvin Juhl.24l A Eh in.j u h s t ofa n e t. d k Anette lkight, 221 A 't6 Elly Lindved.275 A Lindvedifustofanet.ik Afdclings bestyrelsen holder rnode sidste torsdag i hver nrined. Afd. bestyrelsens medlemmer: ( Illa Jellc'scn 301-l.l182 Stcnaldcrvej 3.th U I I u h u I I ori.s I ojm e t. d k Linda Adantsen Stcnaldcnej 143 L in da. ud a n s e a i L d k lsbcn 1'rige Stcnrlden,ej 67 E s b a n t r i g c i,til g m a i L c o n t Ole Langballe 8624,1178 Stenaldervel 57, l.tv < )/ e I u t g b u I I t, t d; t ofu n t t. I k Kurt Bech Hansen Stenaldenc.i l2l st. tv, I?l I e sfa rtii;.st ofouet. dk Skreppebladet: Llfrik Ricco I lansen lcrnaldcrvc-j 219 Bl th. 2

4 s.1-2 s.3 Indhold Faste informationssider Sllnme s kltunme SkTevet al Stmone () Hogsted Sintaneh o9 sted9 h otma i l. co m krggede frem p5 en lang uge. l'4en det er jo netop det -kan man bare droppe det hele? Hvis man gerne vil sikre sig en god uddannelse, et godt job, ja, s3 gelder det om at v re en vaskeegte monsterfalger. For hvor mange er det lige, som n5r toppen uden om det? Jeg kan huske i starten af 5ret, hvor jeg onskede at have en hverdag, proppet med aftaler og begivenheder. Men nu foler jeg, at jeg i stedet er blevet lidt en slave af alt det, jeg gerne vil. leg moder ikke op med samme energi, som jeg ville onske. MSske overvurderer vi vores tid, og vores krefter, nbr det kommer til planlagningen. MSske er gymnasiet bare mere omfattende end jeg lige havde regnet med? I dag er der sb mange danskere, som g3r ned med stress. NEr vi forst begynder ikke at kunne overskue vores hverdag, og det hele begynder at flyde samrnen, hvad s3? la, vi k;emper enten bravt videre og terer endnu mere p5 os selv, eller ogss bryder vi sammen. Men hvad er i virkeligheden det rigtige at gore? Alle psykologer og eksperter forteller om, hvor vigtigt det er at slappe af og velge ting fra i hverdagen. Men hvor let er det i virkeligheden? Personligt synes jeg, at alt det jeg gerne vil er lige nodvendigt. Men hvis det kun er en overgang, det er s3 hfrdt, skulle man mbske i stedet bare bide t nderne sammen og kampe sig igennenl.,\inne's kluntme Kere beboere! Nu kan jeg vidst godt vere bekendt at sige, at vi er trgdt ind i den forste forsrsmsned. De tidlrge morgener bliver lysere, og lige nu, sondag morgen, kan jeg hore fuglene pippe. Det bringer mange lekre sommerminder frem i hovedet p3 mig. Jeg tdnker p3 de lange strandture, hvor man kan fgle en let kolende vind og dufte havvandet. Hvor man langt ude p3 havet kan se m8gerne flokkes og fole solen, som bager varmt og rart i nakken... Stress faktor og korte nattetimer Det kan godt vere, at sommeren snart g3r os i mode, og man kan merke energien, som begynder at s tte sit maerke i kroppen. MEN lige nu sidder jeg i saksen. Stress-saksen. "leg gad, jeg bare kunne droppe det hele. Gymnasiet, lektierne, arbejdet... og s3 bare spille musik, s3 jeg kunne komme ind pb konservatorietl" Udbrod ipn da ian inpn Heldigvis kan vi nu kigge frem til let sommertoj og grillmad. Men nu er det vigtigt, at vi hver iser tager hsnd om os selv og hinanden, s5 husk det, ikke? Varme fors rsh ilsener Simone O. Hogsted. Drt r ni'k: litlt srtcrt ot sc, lta ct..stdlcr Lltr t,n ntige. mcn pi clen lille stett ude i

5 Nlcns birrncne lctctlc og lirrrltlrene snakkcdc. blcv tlcr ilelt store lkrdeskunis thstelarrs boller rrtl. I)cr blcv snrovset runllt i lokalet. og der vlr llnl Ir) ntct o1.r nred diverse guirlirndcr. I ()tlinsgiirdcn r,ar der tihned blevet kobt santilichers til clagcn. Noget n)t og cn ganske gorl idc. "N'lan tilr sritlan l1'st til at salttc tendemc i nogct andct. nir man htrr spist at det slik", udtaltc lvlodcn Overgaard onkring den smarte itle nretl sandn ichcrne, ffix=r* ''Sci ' erti ogsd klar t il.[astelcrtn.t ['ip])i /oug\liontp,'og!o en et gt)de 1)c ner. Og s6 var der FASTELAVN! Artikel skre ct el Sintont, lhttstcd Fotos ttf Thonras L_t jt - S3 var det atter blevet tid til fastelavn. En dag, hvor alle bornene fik lov til at klade sig ud og "Sle katten af I).22.fcbruar sanrlcdc allc clc tlic alfcl og prinser sig igcn. da dcr blev holdt tastclavns fcst i l horsbjcrg og Odinsg:irclen. Llorucuc. u,.lkledt pri tie nrest krr--ativc og sjovc rnitlcr. rrocltc o1r salnmen med dercs fbre lclrc til cn tlag proppct nred alt det trarlitionelle slik og s.1ov. Der tar ogsti hesog aj seltes/e Spitlernrunl ()8s,) lorttldranc h)ggctlc og snakkelle pd Llttgen. l)crudorcr blcv allc dc traditionelle Iege blcv sclviblgelig ogsi lirrt ucl i dagen. Der blev sliict kattcn af tondcr.r og blidc liurclet en kattekongc og kattcdronning. l ondcn i Oclinsgrirden var af pap og vrr derfirr til de helt srnti i aldelingerne. mens t(,rndcn vilr al'trr i Thorsbjerg og dcrfor til de lidt lr:ldrc. I)cr blcv svingct nrcd kollcn. og dct var tydeligt irt troldcungcrnc nod dct. Dcrutlovcr blev dcr selr firlge lig ogsri dornt ''b.-(lstc udkliecltc".

6 Fredag lri3rts 20O9 Udvalgct var stort og gik helt lia superhelte soni spiderman og turdcls til pippi llngslrr:rrnpe og fl otte lyserode prinsesser. Da hyggetir.r.rerne var sluttc var begge afdelinger ganske tilfredse. "Ja, der er jo noget ved at se dc srnir hygge sig sidan. Sidan en dag er.jo helt speciel fbr alle hornene. Det erjo sehfolgclig cn tradition vi vil holde last i", udtalte Lene Olnr, fbrmanden i Odinsgarden. Det er godl ql haw store.\ttsler ned til fostel6,n. Pas pe tricktyve, svindlere og tiggere IrttlltLg intkenllt LrJ )ftl. i l[olmstrup Vi har i afdclingsbcst.vrelsen fiet henvendelscr lia beboere, som har haft besog af mystiske personer. Og vi har ogsi selv oplevet det ved lej Iighed. Med jrvne mellemrum fir vi besog af tricktyve, svindlcre og tiggere. Pi det seneste er det oftc personer, som kommer fra ostlandene, men mange har ogsi vrret rnisbrugcre. Mangc afdem viscr cn lillc scddcl. hvor der pi dansk stir nogct oni. at de cr {httige og har mange bom at fbrsorgc. I andre tilfulde er det personcr, som kommer rred en Iang forla:lling om, at de leder efter en eller anden pcrson, som skulle bo i ens lejlighed eller opgang. I andrc tilfeldc kan forklaringen vlere mere lantasifuld, hvor de forteller, at de er den tidligere beboer og ncncr, at have glemt nogle ejendcle. Nogle af disse personer er niiske ganske rrlige og i nod. men i langt i de fleste tilfclde far man en rigtig kedelig oplcvelse, hvis man lukker dem ind i sin le'jlighcd, rnens man lige finder et par kroncr. tsagefter opdager man nemt, at der mangler et eller andet - en pung, kamera, telefon cller andet, som lige li pi en kommode. I andre tilfeelde trcnger de ind lejligheden, og mcns man bovler med at Ii dem til at gi, sa smutter en hjrlper ind og stireler. Nogle kan vrre si truende, at man velger at betale dem for at gi. Si vi vil blot komme med et par gode rid. Kig altid i dorspionen, hvis der kommcr uventet besog. Luk ikke fblk ind i din lejlighed, sorn du ikke kender. IIar du sikkerhedskede, si bmg den, nir du irbner for ukcndte. Hr. is de ikkc gir med det sarrunc, nir du siger nej. si nitvn, at du ringer til politict. K

7 Fredag d. 6. nlarts 2tGg llndlad at sti og diskutere med dern. Vcr uhol)ig og luk doren. Glr de lra dor til dor. si ring til politiet. Det er ulovligt at ligge og betle i Danmark. Mcd venlig hilsen Afdel ingsbestyrelsen i I Iolmstmp?Tanker i Sofus? IndLzg indsendt af Karcn Gade En ny og anderledes klummc i Sol'us fra Karen Gade Forleden dag da jeg var ude at handlc, var dcr en eldre dame i korestol. der bad mig on at hjclpe sig med at tage noget ned lia en hyldc, nogct hun ikke selv kunne ni. Efterl-olgcndc fik vi en hyggelig lille snak. Vrrre ville det havc vrrct. hvis damen udover at sidde i en krrrcstol. ikkc havde hafl noget sprog, si kunne hun ikke have bedt om min hjclp, en virkelighed der ogsi grlder for andre handikap, eks, blinde der ikke kan se hvad og hvor varer stir pri hl ldernc. Hvad gor man sir? Flr-rn lbrtalte rnig. at cftcr at hun var blevet aftrenig af andre. har l.mn skullct lrre at gore si mange ting, som f'or var en selvfolge. F.eks. at bede om, sarnt tage imod hjelp, og si f-olc, at man stadig hu et verdigt liv, og ikke fole sig ferdig og ovcrflodig. cllcr v?ere nogen til byrde. Men er det nu ogsi sidan.? blir.er man mindre verd, fordi man bliver gammel og har brug lirr hjelp? Hvor mange af os er gode til at sige til andre. at der er noget vi ikke kan, eller ikke kan flnde ud af, og sa bed om hjelp? Der karn virre nangc grunde til al man iklie grrr dcl. Man har maske altid veret tvunget til at klare sig selv, man synes ikke at man har fordent trt nogcn hjalpcr en, mar er ikke god nok. Det or flo\t at vise andre sin hjelpeloshed, si viscr man noget meget personligt, og det skal man verne om. synes man. Man skal passc pi at andre ikke kommer for taet pi. Jeg skal nok gore gengrld og hvad. hvis jeg ikke gider eller ikke kan? osv. osv. Men en ting er 1009/o sikkert i livet. Vi har allc brug lirr hjclp! n']ens nlan cr n1lirdt. sorr barn og r-lng, og pli et eller andct tidspturkt nrir ellc-r hvis vi bliver syge eller nirr vi blir.-cr garnle. og i hverl fald den dag vi tager hcrfra. lvlen hviid med os. r.nidt inrellem'j I begl'ndelsen er vi direkte afhcngige af kcrlige, ornsorglirlde voksne mcnnesker, pi det $'siske plirn. hvor det cr cn sclvfblge. og urniddelba( eller ogsi pt det psykiske plan. Vi er nodt 1il at hjclpe og vejlede dc unge, om de og vi sii kan lide det eller ej. ellers kommer de galt af sted, det gor clc i hvert fald uden krerlige, hjelpsomrne. og ansvarsbevidste voksne. Nlcn hvordan er det si, nir ens l.rverdag pludselig lorandrcr sig, fra at vcre lysisk og psykisk sund og rask. til irt vcre bcvegelscshrcrunct, ct liv mcd smcrter, allagende krcfter, ltrrglemrnelser, aftagendc nctvrrk, afhengighed af andre? Tir.rg vi tager som cn selvtblge, som at vaske sig, gri pi toilet, kommc ud af cn dor nir man vil, kr:rtre det ind man har lyst til, lave den mad man vil. og spise niir man vil, ni telefbnen nir den ringcr, brugc en computer nir vi kan og vil, kommc rundt r:dcn stottc llvor tit ta:nker vi pii. at der cr mcnncsker, miske vorcs nabocr, som levcr sidan et liv, og miske cncl da r.rden at de blive bitre, misundelige eller afrncgtigc, rncn stadig oplevcr ghede og har et positivt livssyn.? Sjeldent vil jeg vovc at pisti. Dct cr sii nemt, at pille i sin egen navlc. og ikle se lcngere end nrsetippen. at man glemmer, at rnan altid kan bidrage til, at gore ct andct mcmeske glad, nrsten uanset hvordan man selv har det. l)en mig ukendte darne i korestolen gjorde rnig glad i dag, og i lbrgirs var der en ung indvandrcr mor i en anden butik ogsi. tllot dct at henvcndc sig til mig, og bcde orn min hjrlp synes jeg glcder. Dct vanner begge veje- Af gode grunde kan jcg ikle vide, hvordan det er at va:re. eller at fole sig gammel, da jeg er midt i rnelem. Mcn det skader ikke. at involvere sig i andre. og forsoge at selte sig i en andens sted. tilbyde sin hielp eller tage imod. Det gleder. Hvad gleder dig i din hverdag?, hvordan kan du gkede andre i dercs hvcrdag'/ Citat. til cftertanke: For du domrner cn anden, skal du gi flere mil i hans sko N4ed kcrligc clicrtiinker: Karen Gade 6

8 PENS'ONISI'(I.UBBEN MARTS 2AO9 3. Kl Afgang til Bradstrup fra brugsen 10. Kl. 14 Banko L7. Kl. 14 Ruth giver kaffe i anledning af fodselsdag. Tilmeld. til spisning 24. Kl. 13 Spisning 31. Kl. 14 Kaffe Tilmeld. til psskefrokost APRIL 2OO9 7 Kt Kt.L4 2L. Kt. t4 28. Kt.r4 PSskefrokost La rs g iver fgdselsdagskaffe; Programmode Banko

9 Fied;ig.J,6. ma rts 2O09 Beboermsde i Holmstrup I henhold til boligforeningens vedtiegter $ 2l indkaldcs hcrmed til afdelingsntode vcdr. valg og regnskab, Onsdag, den 15. april 2009 kt i selskabslokalet i 2,15. Forelobig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretninger. a. Afdelingsbestyrelsens beretning til godkcnclelse. 3. Afdelingens regnskab lbr 2008 til godkendelse. 4. Forslag. 5. Valg. a. Valg af 4 afdelingsbestyrelsesrnedlemmer og suppleanter. 6. Event. Vedr. Valg. Folgende afdelingsbestyrelsesmedlcmnrcr er pii valg: Annette Hougird Knight, Lars Eg, Itudolf llay.le nscn, Elly Lindvcd Niclscn og Niels Jensen, (supl.). Forslag, der snskcs behandlct pi beboerrnodet skal indlevcrcs skriftligt til afdelingsbestyrels n senestirsdag, den 31. marts 2009, Materiale og endelig dlgsorden til beboermndet udsendes 8 dage for modet. Der vil som vanligt vrcre kaffe, te, brod, ol og vand. Beboermsdet er ogsi som vlnligt rogfrit med indlagte rygepauser uden for lokalet ca. hvcr time. Pfl vegne af afdelingstresty rclsen Edvin.Iuhl I

10 fred ag i!.6. nrarts 2OOq BL INFORMERER Studiestr:ede 50, 1554 Kobenhavn V, Telefon l , Fax , _ o, Forirspakke regeringens udspil til skattereform.,r. f, rl.ir.rar i,'ti,lr.:r Regeringen har udsendt sit udspil til skattereform med titlen "ForSrspakke vekst, klima, lavere skat". PE pressemodet i forbindelse med freml ggelsen af skattereformen udtalte statsministeren, at der bliver tale om en lynreform gennemfort indenfor dage snarere end uger. Her skal informeres om de elementer i skattereformen, som har serlig betydninq for den almene sektor. Det drejer sig om: - moms pi ejendomsadm inistration 09 levering af fast ejendom - hojere energi- og miljoafgifter Moms p& ejendomsad ministration Ejendomsadministration har hjdtil veret fritaget for bide moms og lonsumsafgift, n3r boligorganisationen har administreret egne afdelinger, mens administration af andres afdelinger har veret pdlagt lonsu msafg ift. Nu foreslss det i For8rspakken 2.0, at der skal p5l-gges moms pe b8de administration af egne og af andres afdelinger, og samtidig vil lonsumsafgiften pd admanistration af andres afdelinger falde bort. I For:rspakken vurdetes den generelle momspligt af ejendomsad ministration i b:de den almene sektor og for private udlejere samt ejer- og andelsforeninger at give staten et merprovenu p;180 mill.kr- Dette er imidlertid en grov undervurdering af provenuet. Alene i den almene sektor vil merudgiften som folge af momspligten formentlig blive p; mill.kr. eller omkring 600 kr. pr. lejemsl om 8ret. t forbindelse med freml-ggelsen af For8rspakken 2.0 garanterede statsministeren, at boligejere, der oplever et tab ved skattereformen, vil blive kompenseret krone-til-krone. En helt tilsvarende garanti bor udstedes til lejere, hvilket BL's formand Palle Adamsen udtaler i vedlagte D resse m ed de le lse. Moms p3 levering af fast ejendom Hidtil har der ikke veeret moms i forbindelse med salg af byggegrunde. Denne fritagelse foreslss ophevet i For8rspakke 2.0, og det vil betyde en fordyrelse af alment nybyggeri. Vi formoder p3 baggrund af den overordnede beskrivelse i For:rspakke 2.0, at forslaget kan betyde en ekstraudgift svarende til momsen pe de indkobte byggegrunde. Hvis en byggegrund koster eksempelvis kr. pr. kvadratmeter etageareal, vil momspligten s;ledes alene betyde et pres opad pe anskaffelsessu mmen pe 625 kr. pr. kvadratmeter. Hojere energi- og miljsafgifter En rekke afqifter p3 belastningen af miljo- og klima m.v. foresl s forhojet i Forarspakken 2.0. Afgifterne pi el og varme til husholdningerne foroges med 15 pct., spilvandsafgiften foroges med 50 pct., energiafgifterne for erhvetvene oges m.v. I alt sker der en stramning pi nesten B mia.kr., og husholdningerne kompenseres med en ny "gron check" ps ZOO tr. til personer over 18 3r. pe aet foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere i hvilket omfang de foreslsede gronne afgifter vil belaste de almene boligadministrationers udgifter og dermed huslejen for DeDOe rne. lvled venlig h ilse n Gert Nielsen / Bent Madsen (!

11 iiredae.!. 5. marts 20Og Rudoll Bay i80 mele om Aktiviteteme: w"tere.holmstrup.net Beboerr3dgivningen Jernaldervej ,6 Tirsdag Varestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245.L Abent onsdag: kl Spisning kl ingcn tilmelding. Formand: Nle stformand: Kasserer: Revisor: Revisorsuppleant: Forening af Vandvagsejere Poul Erik Hansen Lars Thode Nielsen Gitte Poulsen kt Somalisk Lektieklub i Holmstrup Jernaldenej 2l5 I. (Snrolfens gamle lokale) Abent i weekender. Warsan Osman, 235 B st Holmstrup Beboerforening Jernalderve.j 215 l. Kim Birk Rita FlirthoLn Lisbeth Holnskov Bcstyrelsesmedlemmer: AnetteKnight Gudmr:ndur Supleanter: Karl "Kalli" Arnarson Dan [.inneberg Tom Entnrcr Lotte Biilow Kurt Abo Mollcr 862'13784 Holmstrup Pensionistklub Abcnt trrsdage kl '1'73 Loppen i Holmstrup I Pensitlr istklubbsrt Abcnt sondag: Astronomi klubben CAPELLA Modelokale:.lernaldervej 221 B kld. ["ormand: John l\'[ikkelsen Kasserer: r\-ie ls J()rgensen Flagning Ilolmstrup: Hcrrnan Niclscn og Svcnd Ove lldhnr kl. t, J62406 t.1 862'11620 R ing senest.ll.cn fur Ellcr keg cn scddcl i postkassc: 263 A Oclinsgrirden: 26902l 56 Son-ia, Stenalderlej 197 st.2 fhorsbjcrg: Kurt Beclr Ilanscn ) Stenalden'e.j l2 I st. tv. Haveforening PersillerEkken I'oul Erik I lansen ti6t{ I78+ Holmstrup Haver: Rigmor Frederiksen,2T5 A st. UdlSn af Haveredskaber i Holmstrup Jernalrlcn cj 215.L6 Ilermari Nielsen.26l B Holmstrup Dyreklub for Holmstrup Edrvin Juhl. 241 A Holmstrup Honse- og Biavlerforening Nlfargrethe Borchhorst 862'+ 413 I Genbrugsen i Holmstrup Abent: Mandag Torsdag Holmstrup Mark Cykelvarksted Jernaldervc_l 245 kl l6_3 0 I Ierman og Hans Martin kt Abcnt tirsdage: kl.'t LEsehesten Holmstrup Mark Jernaldervej 215 l. -Indgang genncnt afd. lokalet. Abent onsdag: kl. I I juni, j uli og august kt. I r9._l0 Lars Eg 86245l6l Banko for Holmstrup Mark I Valhala. Odins-eeLrdcn Dcn forste onsdag i hvcr mincd kl Ann ic llach i4 :l- tl

12 F edag ci.5. Inarts 2OO9 Vagtvogterne i HolmstruP Jernaldervei f 77 (Pensionistklubbcn) Abenl mandag: kl.i t.00 Rigmor Frederiksen l9l9 Porcelansmaling i HolmstruP Jernaldervej 277 (l'ensionistkltrbben) Abent Torsdac.: kt i0 Rigmor Frederiksen Line Dance Selskabslokalct Jernaldcn'cj 245 Mand:tg kl. 18.(r0-10.0(r Instruktor: Rita Ilendiksen Seniordans i HolmstruP Selskabslokalet,Torsdag kl Lars Thode Nit'lsen 862'19109 LokalBrugsen Jernaldervej Formand: Lars ljg 862,15 l6l Lu r s. e d c.s p ac e. r I k N&stfiln)raDd: Anni Frantzen FormirndsrAdsnedlem: Hernran Nielsen Personale repr&scntant: Annika Rostgaard Svcnd Ove Botun Poul llrik Hansen Birgit Poulscn [{ilkka Troelsgaard 86t4 i l3:l :4,173 I l6 Multibane i Holmstrup [Jdlin af net: Ragnhild Hansen,257 A. 862, Bordtennis i Holmstrup l{vis selskabslokalet er' ledigt, kan noglen afhentes hos: Ragnhild Hansen 257 A '1 Fitness for Holmstrup Mark I Valhalla, Odinsgirden Mandag kl. t8.00- I9.l5 TiLnelding: Sanne Siersbak itf l o l r.s l aqi)ho t nt oi l. c o trr 282-s..1q87 it

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April 2014

Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April 2014.- : } ' -. " '--. -- ' - " -fif^is^ ~* - - - < - vci-' ji~ * -it.-.-. - Poul J0rgensens bifleder kan ses med de smukke

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009

Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer seks til syv gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelserne kan

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl. 19.00 Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl. 10.00 Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl. 19.00

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

skræppebladet Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 )

skræppebladet Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 ) Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 ) t skræppebladet nr. 02marts 2010 kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

skræppebladet Dialogbænkene blev vist frem - side 4 Parkruns 3-års-jubilæum blev fejret... - side 7 Konkurrence om beboerhuse og bypark - side 13

skræppebladet Dialogbænkene blev vist frem - side 4 Parkruns 3-års-jubilæum blev fejret... - side 7 Konkurrence om beboerhuse og bypark - side 13 Dialogbænkene blev vist frem - side 4 Skræppebladet skal have nyt magasin-design - side 5 Parkruns 3-års-jubilæum blev fejret... - side 7 Konkurrence om beboerhuse og bypark - side 13 t 4 5 7 13 05 nr.

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr.

gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr. gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. :::::::::::::::::::::::::::::l::::::;:;:l:::i+:;:;::::::::::::::i::::::::::::::;i1i1i1l1l1l1l1l1!11;l;!13.1!:!..1i:3:!:i:iiii:* LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9

Læs mere

G'd**! ::T*_,,.1i.&-"

G'd**! ::T*_,,.1i.&- ,,i.':if:' ':;Y';.{H ;i ' ".H r,-' S-*,+' G'd**! ::T*_,,.1i.&-" ffi ffifu%ww WfuWwWwffiffi af Britta Lunnemann n gr5 og trist mandag i decem- tid. En permanent losning p5 problemet er ber m6ned, modtes

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971 {l(n^lh,nw Utopia V: SituationsraPport for datalog'isk institut ved Kobenhavns universitet Sonner 1971 ra \y u! (Det er tiffadt at udgive denne rapport som bog (uend"ret e11er bearbejd.et) endog uden angivefse

Læs mere

SKRÆPPEBLADET MARTS 2007. Nr.02. Der findes et rigt fugleliv på Holmstrup Mark

SKRÆPPEBLADET MARTS 2007. Nr.02. Der findes et rigt fugleliv på Holmstrup Mark SKRÆPPEBLADET MARTS 2007 Der findes et rigt fugleliv på Holmstrup Mark Nr.02 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.dk Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk

Læs mere

Gaderummet fortscetter

Gaderummet fortscetter Gaderummet fortscetter.,. FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN :.. ''.. ' FRISTED Det omdiskuterede vrere sted for unge hjeml se k benhavnere, Gaderummet, fir indti1 videre 1ov til at fortsrette. Men det er pa betingelse

Læs mere

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer Nyt fra Juni 2015 Nr. 15 BoligSyd God sommer I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.boligsyd.dk post@boligsyd.dk Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag

Læs mere