Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 32. Dialogmøde med bestyrelsen for Frivillighuset Frit valgs priser hjemmepleje samt madservice Aftalestyring Socialafdelingen Embedslægens årsrapport tilsyn på de kommunale plejecentre Regnskab 2010 for fælleslegatet for værdig trængende i Brovst Kommune Regnskab 2010 for Dagny og Henry Nielsens Fond Regnskab 2010 for Christian Andreasens og hustrus legat Aktivitetscentre ældreområdet - status foråret Demensområdet - status foråret Afgørelser fra Det Sociale Nævn - Handicapafdelingen Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 23 Punkter på lukket møde: 44. Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Dialogmøde med bestyrelsen for Frivillighuset / Jane Hvas Beslutningstema Dialogmøde med bestyrelsen for Frivillighuset Sagsbeskrivelse Bestyrelsens evt. forslag til emner, der ønskes drøftet med udvalget eftersendes. Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager drøftelserne til efterretning. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Frivillighusets bestyrelse fremførte, at spareforslag medvirker til usikkerhed, man ønsker meget at blive hørt. Det blev bemærket, at Frivillighusets arbejde er højt prioriteret. Det bekræftes, at de seneste tilpasninger af strukturen ingen betydning har for Frivillighusets tilgang til Kommunen Der afholdes indvielse af Frivillighuset d kl alle er velkomne 2011 er Frivillig-år - man har i den forbindelse tilsluttet sig et projekt med bl.a. mulighed for at politikere kan komme i praktik som frivillige - materiale er på vej. Fraværende: Tilbage til toppen

4 Social- og Sundhedsudvalget Frit valgs priser hjemmepleje samt madservice / Svend Åge Fog Beslutningstema Godkendelse af frit valgs priser for 2011, som er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Sagsfremstilling: Der er i samarbejde mellem Myndighedsafdelingen og Økonomiafdelingen udarbejdet priser for følgende: Frit valgs priser på hjemmeplejen Frit valgs priser på madservice Frit valgs priser - hjemmepleje Kommunen skal mindst en gang årligt indberette til fritvalgsdatabasen vedrørende kommunens kvalitets- og priskrav samt oplysninger om de leverandører, der er godkendt til at levere. Prisen skal som udgangspunkt udgøre de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed og skal beregnes på foregående års regnskabstal. For 2011 er priserne beregnet på grundlag af forbruget i regnskabsår Omkostningerne er delt med et timeantal opgjort ud fra visiteret tid 2010 valideret ved regulering med målinger på leveret tid. KL s beregningsark er anvendt til opgørelse af årets priser. Omkostningerne udgør 110,6 mio. kr. i forhold til leverede timer. Priserne for fritvalgsområdet 2011 fordeler sig således: Praktisk hjælp 343 kr. pr time Personlig pleje, hverdagstimer 374 kr. pr time Personlig pleje øvrig tid 570 kr. pr time Alle priser er ekskl. moms. Prisniveauet er sammenligneligt med øvrige kommuner i regionen, som har opdateret timerne for 2011 på fritvalgsdatabasen. Frit valgs priser - madservice Frit valgs prisen for 2011 er opgjort ud fra Kantinemæglerens regneark over

5 Social- og Sundhedsudvalget tilbudsprisen fra Det Danske Madhus på madservice til hjemmeboende. Der var ikke på tidspunktet for beregningen andre materialer tilgængelige. Fremadrettet skal vi have et beregningsgrundlag fra Det Danske Madhus hvert år ved regnskabsafslutningen, for at kunne beregne nye og efterkalkulere tidligere frit valgs priser på madservice. Frit valgs prisen for madservice er for 2011 beregnet til: Hovedret 39,50 kr. Biret 15,00 kr. Udbringning 15,00 kr. Alle priser er ekskl. moms. Retsgrundlag: I henhold til servicelovens 91 skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og prismæssige krav der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83. Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts Økonomi og finansiering: Fritvalgsprisen for hjemmepleje er regnet på grundlag af forbruget i Hvis der i året er større afvigelser i forbruget eller væsentlige ændringer i forbruget af timer vil den efterkalkulerede frit valgs pris afvige fra den udmeldte. Hvis den efterkalkulerede pris er højere ved årets slutning, skal differencen efterafregnes med de eksterne leverandører. Priser ligger som udgangspunkt fast for det udmeldte år, hvilket vil sige, at hvis der sker en øget visitation af timer som følge af flere brugere eller større plejetyngde, vil dette ikke have gennemslag på prisen før næste år og betyde et merforbrug i myndighed for indeværende år. Høring/borger- og brugerinddragelse: Ikke relevant Indstilling: Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at fritvalgspriser for 2011 godkendes. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende:

6 Social- og Sundhedsudvalget Tilbage til toppen

7 Social- og Sundhedsudvalget Aftalestyring Socialafdelingen / Svend Åge Fog Beslutningstema Godkendelse af aftalestyring i Socialafdelingen Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte oprindeligt principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune d. 12. december Indledningsvist skulle styringen i Jammerbugt kommune baseres på mål- og rammestyring, og efterfølgende bevæge sig over imod aftalestyring. Socialafdelingen har nu udarbejdet aftalestyring for 2011, indeholdende ydelser og service inden for den givne økonomiske ramme. Der er tale om aftaler mellem bestiller og udfører, og aftalerne er ikke juridisk bindende. Der er udarbejdet aftaler for - Hjemmeplejen Distrikt 1 - Hjemmeplejen Distrikt 2 - Hjemmeplejen Distrikt 3 - Hjemmeplejen Distrikt 4 - Socialpsykiatrien Toftehøj Disse aftaler vedlægges som bilag. Der resterer for 2011 udarbejdelse af aftalestyring for Socialpsykiatrien i øvrigt. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Ingen bemærkninger Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været foretaget høring i MED-4 udvalgene i de respektive områder. Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de udarbejdede aftaler for 2011.

8 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Bilag - Aftalesstyring Hjemmeplejen Distrikt 1 Bilag: Aftalestyring Hjemmeplejen Distrikt 4 Bilag: Aftalestyring Hjemmeplejen Distrikt 3 Bilag: Aftalestyring Socialpsykiatrien Toftehøj Bilag: Aftalestyring Hjemmeplejen - Distrikt 2 Social- og Sundhedsudvalget, den Distriktscheferne og lederen af socialpsykiatrien deltog i behandlig af punktet og præsenterede udvalgte fokusområder fra aftalerne. Der er en positiv oplevelse af de forskelligartede tilgange til opgaverne. Mulighed for opfølgning blev drøftet - der skal arbejdes på en opfølgning ultimo De udarbejdede aftaler blev godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Social- og Sundhedsudvalget Embedslægens årsrapport tilsyn på de kommunale plejecentre / Jane Hvas Beslutningstema Godkendelse af Sundhedsstyrelsens (Embedslægeinst.) årsrapport 2010 tilsyn med plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse De enkelte rapporter er tidligere behandlet i Social- og Sundhedsudvalget samt i Kommunalbestyrelsen, og årsrapporten er en fælles opsamling. Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 11 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Birkelse Plejecenter Biersted Plejecenter Aabybro Plejecenter Kaas Plejecenter Hune Plejecenter Saltum Plejecenter Pandrup Plejecenter V. Hjermitslev Plejecenter Møllegården Solgården Klim Plejecenter Der var ét plejehjem, der var undtaget for tilsyn i 2010, eftersom der ved tilsynet i 2009 blev fundet fejl og mangler, som samlet set kun indebar meget ringe risiko for patientsikkerheden. De fundne fejl og mangler kunne rettes inden for en periode på tre uger. På de to øvrige plejehjem, hvor der i 2009 blev fundet fejl og mangler, som samlet set kun indebar meget ringe risiko for patientsikkerheden blev der foretaget tilsyn i 2010, eftersom der pågik omstrukturering og implementering af nye procedurer. Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 34 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev fundet fejl og mangler på alle 11 plejehjem. På tre plejehjem indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og på seks plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke

10 Social- og Sundhedsudvalget alvorlige fejl og mangler. På to plejehjem blev der igen i 2010 fundet alvorlige fejl og mangler, og der blev foretaget opfølgende besøg. Der blev anmodet om otte handleplaner, hvoraf de tre var fra plejehjem, der blev undtaget for tilsyn det efterfølgende år, og en fra det ene plejehjem med alvorlige fejl og mangler og de resterende fire fra plejehjem, hvor enten anbefalingerne fra tilsynet i 2009 eller den elektroniske omsorgsjournal fortsat var under implementering. På syv af plejehjemmene var der fulgt op på anbefalingerne fra 2009, medens der på tre plejehjem kun var fulgt delvist op. På et enkelt plejehjem var der ikke fulgt op. Generelt har sundhedsforholdene på plejehjemmene således været mangelfulde med hensyn til opfølgning på Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 på nogle af plejehjemmene, mens der på andre plejehjem var fulgt godt op. I flere tilfælde manglede vigtige oplysninger om beboerens sygdomme og sundhedsfaglige problemer og den iværksatte behandling og pleje samt opfølgningen herpå. Medicinhåndteringen var flere steder ikke i overensstemmelse med de gældende regler, og dokumentationen vedrørende patientrettigheder var mangelfuld. Ved de to opfølgende tilsyn var kvaliteten af de sundhedsfaglige forhold tydeligt forbedret, selvom der fortsat var behov for opmærksomhed på såvel medicinhåndtering som dokumentation generelt. De gældende regler var begge steder blevet drøftet, og flere procedurer var blevet ændrede. Sammenlignet med sidste år har der generelt været en forbedring på tre af plejehjemmene og en reduktion fra fire til to plejehjem med alvorlige fejl og mangler. Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Af nedenstående tabel fremgår det, på hvor mange plejehjem, der blev stillet krav inden for tilsynets områder på baggrund af de konstaterede fejl og mangler. Der kunne godt blive stillet flere krav inden for samme område. Krav Antal plejehjem Sundhedsadministratie forhold Instrukser 7 (12)* Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser 11 (12) Medicinhåndtering 11 (12) Adgang til sundhedsfaglige 1 (1) ydelser Patientrettigheder 11 (12) Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne 1 (4)

11 Social- og Sundhedsudvalget Ernæring 6 (11) Fysisk aktivitet og mobilisering 9 (11) Bygningsforhold og indeklima 0 (1) Kvalitetssikring og egenkontrol 0 (2) *) Tallene i parentes refererer til tallene fra 2009 efter 12 tilsynsbesøg. Det ses, at kravene på de 11 plejehjem særligt omfattede fejl og mangler i forbindelse med dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder. Sammenlignet med tallene fra 2009 var der på nogle plejehjem sket forbedringer inden for områderne instrukser, hygiejne og ernæring, mens øvrige forhold var uændret. Retsgrundlag Sundhedslovens 219 m. ændring ved Lov nr. 538 af 17.juni Sundhedsstyrelsen gennemfører én gang årligt, jf. dog stk. 2, et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service, i plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Stk. 2. Hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl eller mangler ved de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet m.v., eller hvis der alene konstateres få fejl eller mangler, som efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, kan styrelsen beslutte, at tilsynsbesøg ikke gennemføres på vedkommende plejehjem det følgende år. Beslutning herom indføjes i tilsynsrapporten, jf. stk. 3. Kommunalbestyrelsen underretter Sundhedsstyrelsen om væsentlige ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, som efterfølgende måtte blive gennemført på vedkommende plejehjem. Stk. 3. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder Sundhedsstyrelsen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet m.v. til brug for plejehjemmets og kommunens opfølgning på konstaterede fejl og mangler ved de sundhedsmæssige forhold. Stk. 4. Sundhedsstyrelsen skal påse, at plejehjemmet eller kommunen følger op på eventuelle kritisable sundhedsmæssige forhold, der måtte være konstateret ved det sundhedsmæssige tilsynsbesøg. Stk. 5. Embedslægeinstitutionen udarbejder årligt for den enkelte kommunes plejehjem m.v. et sammendrag af årets tilsynsrapporter og et sammendrag af den kommunale opfølgning efter stk. 4 til brug for den enkelte kommune. Stk. 6. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere indholdet af de sundhedsadministrative, sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede opgaver, der indgår i tilsynet med de sundhedsmæssige forhold, og de nærmere regler for tilsynsbesøg og afrapportering herom efter stk. 1 og 3-5. Stk. 7. Reglerne i 220, stk. 4 og 5, om udstedelse af påbud og forbud over for institutioner m.v. finder tilsvarende anvendelse på tilsyn, der udføres efter stk. 1, 3 og 4. Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Ældrerådet 17.marts 2011: Ældrerådet glæder sig over de forbedringer, der ifølge Embedslægens rapport finder sted på flere af plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Ældrerådet forventer, at de sidste fejl og mangler vil blive udbedret de kommende år. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende årsrapporten. Bilag:

12 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Embedslægens Årsrapport 2010 Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

13 Social- og Sundhedsudvalget Regnskab 2010 for fælleslegatet for værdig trængende i Brovst Kommune / Pia Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskabet for 2010 over Fælleslegatet for værdige trængende i Brovst Kommune under opløsning. Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune har den godkendt, at legatet opløses at legatets kapital uddeles til formålet, med den tilføjelse, at såfremt dette ikke er muligt kan uddeling ske til værdige trængende personer fortrinsvis i tidligere Brovst Kommune. at legatets kapital uddeles på en gang eventuelt over en periode på op til 3 år. Civilstyrelsen tillader opløsning under forudsætning af, at opløsning kan ske på en gang eller eventuelt over periode på op til 3 år. Af legatkapitalen er der i 2010 anvendt ,71 kr. heraf udgør uddeling af legatportioner kr., som er udbetalt til 44 personer i henhold til fondens formål. Fondens legatkapital udgør ved udgangen af 2010 i alt ,44 kr., der administreres af Nordea. Legatkapitalen forventes udbetalt i løbet af 2011, og legatet vil hermed være opløst ved udgangen af Retsgrundlag Civilstyrelsen og legatbestyrelsens tiltrædelse af tillæg til legatfundats. Økonomi og finansiering Ingen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

14 Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Social- og Sundhedsdirektør indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget som legatbestyrelse godkender regnskabet for Bilag: Bilag: Regnskab 2010 Fælleslegatet - Brovst Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Social- og Sundhedsudvalget Regnskab 2010 for Dagny og Henry Nielsens Fond / Pia Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskabet for 2010 over Dagny og Henry Nielsens Fond med hjemsted i Pandrup Kommune. Sagsbeskrivelse Fondens formål er efter ansøgning fra folkepensionister i Pandrup Kommune at yde støtte til disse. Støtte skal fortrinsvis ydes til formål, hvortil der efter den gældende lovgivning normalt ikke ydes tilskud af offentlige midler, herunder f. eks. folkepensionister ferie og højskoleophold og støtte kan kun ydes pensionister, der er i økonomisk trang. Fonden kan endvidere i tilfælde, hvor der ikke indkommer ansøgninger, eller hvor der ikke sker udbetalinger, yde tilskud til plejehjem, alderdomshjem, folkepensionistboliger og ligningen i Pandrup Kommune dog således, at udbetalinger til plejehjemmene m.v. skal anvendes til formål, som det offentlige ikke giver tilskud til. Af legatkapitalen er der i 2010 anvendt ,04 kr. i forbindelse med uddeling af legatportioner. Der er udbetalt 5 personlige legatportioner til i alt kr. Derudover er der uddelt legatportioner til Hune Plejecenter, Pandrup Plejecenter, V. Hjermitslev Plejecenter og Kaas Plejecenter. Fondens legatkapital udgør ved udgangen af 2010 i alt ,58 kr. Beløbet indestår på konto i Sparekasse Hvetbo. Legatkapitalen afvikles efter legatfundatsen med 1/20 om året. Legatkapitalen forventes udbetalt i løbet af 2011, og legatet vil hermed være opløst ved udgangen af Retsgrundlag Bekendtgørelse om anbringelse af bestyrelse af fondens midler Bek. nr. 367 af m.fl. Økonomi og finansiering Ingen Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling

16 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsdirektør indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget som legatbestyrelse godkender regnskabet for Bilag: Bilag: Regnskab Dagny og Henry Nielsens legat Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Social- og Sundhedsudvalget Regnskab 2010 for Christian Andreasens og hustrus legat / Pia Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskabet for 2010 over Repræsentant Christian Andreasens og hustrus Anne Kirstine Andreasens legat under opløsning. Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget og Civilstyrelsen har i tidligere beslutninger godkendt, at legatet opløses over en periode på 3 år. Legatet uddeles efter ændring af legatfundatsen til: Værdige trængende i Fjerritslev Kommune (ægtepar, samboende, enlige mænd eller kvinder), som hensidder i lejeboliger. Netto driftsregnskabet for 2010 viser en underskud på ,25 kr. De samlede udgifter i 2010 udgør ,54 kr. heraf udgør uddeling af legatportioner til 43 personer kr. Fondens legatkapital udgør ved udgangen af 2010 i alt ,97 kr. Beløbet indestår på konto i Jammerbugt Kommune, hvor saldoen forrentes med diskontoen pr i regnskabsåret. Uddeling er foretaget efter formålet i fundatsen. Legatkapitalen forventes udbetalt i løbet af 2011, og legatet vil hermed være opløst ved udgangen af Retsgrundlag Civilstyrelsen og legatbestyrelsens tiltrædelse af tillæg til legatfundats. Økonomi og finansiering Underskud afregnes med konto i Jammerbugt Kommune. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Social- og Sundhedsdirektør indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget som legatbestyrelse godkender regnskabet for 2010.

18 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Bilag: Regnskab 2010 Chr.Andreasens legat Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Aktivitetscentre ældreområdet - status foråret / Svend Åge Fog Beslutningstema Aktivitetscentre ældreområdet status foråret 2011 Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget har på forrige møde bedt om en orientering om status omkring aktiviteter på kommunens 4 aktivitetscentre. Aktivitetscenter Solgården Har ca. 30 visiterede brugere i løbet af ugen, varierer fra 10 til 15 brugere dagligt. Tilbud om spil, bagning, vedligeholdelsestræning, wee, film, selvlæsning og højtlæsning fra Nordjyske, diverse former for håndarbejde m.v. Nyt tilbud gudstjeneste hver onsdag. I øvrigt ændres tilbud efter ønsker og behov. Brovst Aktivitetscenter Mølleparkcentret Her er der 68 visiterede brugere i løbet af ugen, varierer fra brugere dagligt. Der kommer i øvrigt en del frivillige, som også deltager i forskellige af aktivitetscenterets aktiviteter. Tilbud om gymnastik, banko, værksted, vedligeholdelsestræning, sang, strikkeklub, billard, spil, kreative aktiviteter, kortspil m.v. Der er ikke nye tiltag, men der sker hele tiden ændringer i forhold til brugernes ønsker og behov. Biersted Aktivitetscenter Har 36 visiterede brugere i løbet af ugen. Også her varierer deltagelse pr. dag over ugen. Der kommer rigtigt mange frivillige som afholder egne aktiviteter, hvor de visiterede borgere også kan deltage. Der er kreative tilbud, sang, vedligeholdende træning, ADL-træning, og diverse spil.

20 Social- og Sundhedsudvalget Der sker løbende ændringer i tilbud, i forhold til brugernes ønsker og formåen. Syrenparken i Kaas Har ca. 45 visiterede brugere i løbet af ugen. Deltagelse varierer mellem brugere dagligt. Der er kreative tilbud, motionscykler, vedligeholdelsestræning, banko, huslige sysler, megen aktivitet ude i haven når vejret tillader det, blandt andet drivhus, busture m.v. Igen ændres tilbud løbende, i forhold til brugernes ønsker og behov. Generelt kan det oplyses, aktivitetscentrene kan rumme op til 25 visiterede brugere dagligt. Dog kan der kun visiteres 10 brugere dagligt, når det drejer sig om demente brugere. Aktivitetscentre som har tilbud til demente er Aktivitetscenter Solgården og Syrenparken i Kaas. Disse tilbud er 2 dage om ugen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Ingen bemærkninger Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Social- og Sundhedsudvalget Demensområdet - status foråret / Svend Åge Fog Beslutningstema Demensområdet status foråret 2011 Sagsbeskrivelse Social og Sundhedsudvalget har på forrige møde bedt om en orientering om status for anvendelse af bevilling kr Bevilget på udvalgets møde d. 2. november I budgetåret 2011 er der sket en udvidelse af aktivitetstilbud til demente. Tidligere var der 2 dage om ugen tilbud på Syrenparken i Kaas, nu er der et tilsvarende tilbud etableret på Aktivitetscenter Solgården. Denne udvidelse har belastet budgettet med kr Der er indkøbt 10 stk. GPS ere til demente. Budgettet er belastet med kr til abonnementer til disse GPS ere. Endelig er der afsat kr i budgettet til støtte til aflastning af pårørende til demente i eget hjem. Dette tilbud er indarbejdet i kvalitetsstandarder. Det skal bemærkes, at der endnu ikke er bevilget støtte i forhold til denne kvalitetsstandard. Dette bringes til overvejelse i forhold til netop udstukne rammebesparelser til budget Der fremkommer særlig sag om dette til udvalgets beslutning. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Ingen bemærkninger Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen bemærkninger Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager denne orientering til efterretning. Bilag:

22 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget, den Tages til efterretning, idet udvalget ønsker at der tages initiativ til at sikre udmøntning af midler til aflastning i eget hjem. Fraværende: Tilbage til toppen

23 Social- og Sundhedsudvalget Afgørelser fra Det Sociale Nævn - Handicapafdelingen / Jane Hvas Beslutningstema Statistik over afgørelser fra Det sociale Nævn Handicapafdelingen. Sagsbeskrivelse Følgende afgørelser modtaget: Aktivlovens 81 Ansøgning om hjælp til transport Klage over Afslag Stadfæstelse Hjemvisning Ændring X Aktivlovens 82 Ansøgning om hjælp til tandbehandling Ansøgning om betaling af tandbehandling Servicelovens 85 Genvurdering bostøtte 2 t ugl. Genvurdering - bostøtte 2 t ugl. Klage over Afslag Delvis Afslag Klage over Afslag på fortsat t Nedsat til 45 min. Stadfæstelse Hjemvisning Ændring X X Stadfæstelse Hjemvisning Ændring Hjemvist til udredning af omfanget af behov X Fortsat ret til 2 t Retsgrundlag Lov om Aktiv Socialpolitik/Lov om Social Service. Økonomi og finansiering -

24 Social- og Sundhedsudvalget Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager nævnets afgørelser til efterretning. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

25 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra udvalgets medlemmer / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra udvalgets medlemmer Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Invitation til åbent AA-møde i Tinghuset Fjerritslev d kl Der blev orienteret fra møde vedr. behandlermøde afholdt d S og SF har afleveret en række spørgsmål vedr. den kommunale madordning - spørgsmålene blev gennemgået, og vil komme på dagsordenen på næste møde. Drøftelse af organisationsændringer Fraværende: Tilbage til toppen

26 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Forvaltningen / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra Forvaltningen Sagsbeskrivelse Tilmelding til KL s sociale temamøde maj 2011 i Aalborg Kongres & Kulturcenter emnet er Nye vilkår nye veje til velfærd. Deltagerpris: kr. ekskl. moms Festmiddag: 845 kr. ekskl. moms Ved tilmelding skal oplyses, hvilken session man ønsker at deltage i samt evt. deltagelse i festmiddag: Session 1: Hvordan undgår vi dyre enkeltmandsløsninger? Session 2: Udfordringer og muligheder på demensområdet? Session 3: Medfinansiering af sundhedsvæsenet som incitament - hvad kan kommunerne gøre? Session 4: ADHD hvad betyder det for kommunerne? Session 5: Velfærdsteknologi hvordan kommer vi fra vision til praksis? Session 6: Hvis hverdagsrehabilitering er svaret hvad er så spørgsmålet? Session 7: Politisk fokus og konkrete pejlemærker - ny politisk arbejdsform Workshop 8: Sundhedsindsatser til borgere på sygedagpenge ( workshop kun for kommunalpolitikere) Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Forvaltningen overvejer muligheden vedr. enkeltmandstilbud og tilbud til andre grupper. Næste møde i SSU flyttes til d kl Fraværende: Tilbage til toppen

27 Social- og Sundhedsudvalget Underskrifter Frank Østergaard (A) Ib Nellemann (V) Jane Nørgaard (A) Mads Guldhammer (F) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Steen Andersen (T)

28 Aftale 2011 Hjemmeplejen Distrikt 1 Jammerbugt kommune Jane Hvas Socialdirektør Steen Andersen Socialudvalgsformand Jytte Egetoft Thøgersen Aftaleholder - 1 -

29 Aftalen gælder for

30 1.0 Introduktion til aftalestyring Sammenlægningsudvalget besluttede i december 2006, at økonomistyringen i Jammerbugt Kommune som udgangspunkt skulle baseres på mål- og rammestyring, men også at denne styringsform gradvis skulle udvikle sig til aftalestyring. Jammerbugt Kommune igangsatte i 2007/2008 et pilotprojekt om dialogbaseret aftalestyring. Formålet med projektet var at udvikle et koncept for aftalestyring samt høste en række erfaringer i forhold til, hvordan aftalestyring kunne blive et værdifuldt arbejdsredskab for kommunens afdelinger og institutioner. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet at indføre aftalestyring i hovedparten af kommunens institutioner og afdelinger. Det skulle sættes i værk med en gradvis udrulning i 2009, henholdsvis Aftalestyring i Jammerbugt Kommune er overordnet et udtryk for en decentral styringsmodel, hvor kommunalbestyrelsen fastlægger visioner, mål, servicemål og en økonomisk ramme. Det er så op til institutionerne at beskrive, hvordan de vil udfylde rammen og opfylde målene. Det betyder, at aftalestyring har til formål at være et dialogværktøj, et styringsværktøj og et udviklingsværktøj for nye initiativer. For den enkelte institution eller afdeling bliver aftalestyring derfor: Et prioriteringsværktøj (hvordan forvaltes de ressourcer, der er?) Et værktøj til at styrke målrettet opgaveløsning En måde at styrke dialogen indad til og udad til En måde at skabe fokus om den enkelte institutions resultater En metode hvormed at institutionen kan arbejde med egne mål Og sidst men ikke mindst En metode til at sætte brugeren i centrum For at understøtte dette er der udformet en skabelon, der kan rumme et politikområdes mål og servicemål (bl.a. hentet i helhedsplanen og udstukket fra forvaltningen (fagchefen)). Disse mål skal derefter omsættes gennem lokale handleplaner, succeskriterier og evalueringsformer. Skabelonen indeholder desuden en resultatkolonne, hvor resultatet af indsatsen vurderes det efterfølgende år. Skabelonen er inspireret af balanced scorecard, hvilket betyder at den er bygget op, så der kan arbejdes med 5 forskellige typer af mål, nemlig mål for økonomi og effekt, kvalitet og brugere, processer, læring og udvikling samt personale. Institutionernes opgave (med lederen i spidsen) er at drøfte og formulere, hvordan der lokalt arbejdes med de forskellige servicemål gennem formulering af konkrete handleplaner, succeskriterier og evalueringsmetoder. Med indførelsen af aftalestyring skal der ikke længere udformes virksomhedsplaner

31 - 4 -

32 2.0 Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Social- og sundhedsudvalget, socialchef Svend Åge Fog og distrikt 1 Distriktschef Jytte Egetoft Thøgersen. Aftaleholderen forventes at være i løbende dialog med egne brugere, medarbejdere og pårørende omkring de mål, forpligtelser og rammer, der indgår i aftalen. 3.0 Generelle aftalevilkår Aftalen er ikke juridisk bindende, men anses som en gensidig forpligtende aftale som begge parter forventes at opfylde og respektere. Aftalen beskriver en række krav til aftaleholderen, men giver også en række frihedsgrader og kompetencer i forhold til den daglige ledelse. Hermed bliver aftalen grundlaget for en dialogstruktur mellem aftaleholderen, forvaltningsledelsen og fagudvalget. Der indgås kun én aftale for hvert fagområde/institution. I tilfælde, hvor et fagområde refererer til flere forvaltninger og/eller politiske udvalg, indgås der kun én samlet aftale. 3.1 Aftaleområdets navn og adresse Voksen/handicap Distrikt Kerneydelser og målgruppe Aftaleområdets kerneydelser: I distrikt 1 leverer vi ydelser bestilt af myndighedsafdelingen jfr. serviceloven og loven om sygeplejeydelser. Vores målgruppe er således borgere, der er visiteret gennem Myndighed. Aftaleområdets interne organisation: Socialchefen er organisatoriske placeret over distriktschefen. I den hierarkisk opbygning er der fem gruppeleder, der referer til distriktschefen. Gruppeleder har mellem medarbejder under sig. 3.3 Samarbejdspartnere I distrikt 1 samarbejder vi med de øvrige distrikter (primært distrikt 2), løn- og personaleafdelingen, økonomifunktionen, udviklingsafdelingen, IT mv

33 4.0 Økonomiske vilkår 4.1 Økonomisk ramme I Distrikt 1 er vi en del af den udførende enhed dvs. at vi i princippet ikke har et budget men løser opgaver vi bliver tildelt via visitationen. Der er en løbende tilpasning af ressource forbruget. I øvrigt henvises til budget Målfastsættelse I distrikt 1 arbejder vi med et fælles projekt der hedder I mål med værdierne og i mål med målene. I 2010 var alle medarbejder på et to dags kursus, hvor vi havde fokus på vores vision, vores fælles værdier og de strategiske mål. Vores vision er: Vi gør den største forskel. Vores fælles værdier (der er hentet ud fra Jammerbugt Kommunes værdigrundlag) er trivslen (vores fundament), ansvarlighed og faglighed (der vægtes i vores daglige arbejde), respekt (der bæres i vores hjerter) og humoren (den forløsende latter) Vores strategiske mål er: Den tilfredse borger. Den glade medarbejder Den sunde økonomi Den kreative udvikling Alle medarbejder i distrikt 1 har således været med i processen med at sætte mål og hver gruppeleder har efterfølgende nedsat værdigrupper. Grupperne har fundet de mål, de vil arbejde videre med og de er efterfølgende blevet til 3 projekter. I distrikt 1 har vi valgt, at lade de 3 projekter indgå i vores aftalestyring. Projekterne er sidst i dokumentet

34 5.2. Mål for kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelser af kommunens ydelser m.m.) Mål Servicemål Handleplan Succeskriterier Evaluering Resultat (4 års sigt) (1 års sigt) Hvordan målene nås Resultatkrav, succesrate, tidsperspektiv mv. Metode til evaluering af succeskriterierne Evalueringens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres Embedslæge rapporter resulterer fortsat i score i de 2 bedste delresultater i prikskema. Embedslæge rapporter resulterer i score i de 2 bedste delresultater i prikskema. Der skal fortsat være fokus på behov for uddannelse, sidemandsoplæring, og interne kontrol af dokumentation, medicinhåndtering m.v. Der vil kun sjældent forekomme score i prikskemaer under ovennævnte mål. Når servicemål ikke opfyldes, skal udfærdiget handleplan til embedslægen gennemføres, så der sker ændringer i forhold til embedslægens næste tilsyn

35 - 8 -

36 Projektplan for distrikt 1. Jammerbugt kommune Projektplan for projektleder og gruppe: Sygeplejefaglig dokumentation Formål for projektet: Spørgsmål til afklaring Hvorfor dette projekt? At distrikt 1. Er kendt for at yde en høj kvalitet i de ydelser personalet leverer At vi opfylder Lovkravene til dokumentation, samt evt. Jammerbugt kommunes krav til dokumentation. At medarbejderne oplever tilfredshed og værdi ved at kontinuiteten i pleje og omsorgen bliver nemmere. At sikre kontinuitet i pleje og omsorgen med udgangspunkt i det hele menneske. Hvad ønsker vi - udbytte? (Fortrolig med arbejdsredskaberne brugbart - Kvalitets sikring.) - 9 -

37 Leverancer Spørgsmål til afklaring? At borgerne oplever kontinuitet i pleje og omsorgen og oplever vi tager udgangspunkt i det hele menneske. At vores personale bliver fortrolige med handleplaner og dokumentations. At dokumentation og handleplaner bliver en del af vores daglige praksis i distrikt 1. Hvad skal vi levere for at nå målsætningen? Hvilke resultater skal nås? At alle nye borgere har udfyldte handleplaner inden for 14 dage. At alle har a jour førte handleplaner. At kunne se det hele menneske. At alle medarbejdere er opkvalificeret til at dokumentere og skrive handleplaner (Undervisning i tale sætte det være synlige, kontrol stikprøver på en god måde.) Succeskriterier Spørgsmål til afklaring? Effektmål? At borgerne oplever at de bliver set på som individuelle mennesker med individuelle behov og ønsker. At alle har handleplaner og de er ajour førte At personalet kan gå ind og trække de oplysninger de har brug for, for at hjælpe det enkelte menneske/borger Evt. At vi ingen anmærkninger får på dokumentation og handleplaner af embedslægeinstitutionen

38 Projektplan Fase 1. Indsatsområder: Opdeling af projektet i indsatsområder Information til medarbejderne evt. pårørende? Nedsættelse af projektgruppe Afdækning af behov for viden om sygeplejefaglig dokumentation og oplæring i brug af systemet Gennemførelse Opfølgning og kvalitetssikring Evaluering

39 Fase 2. Definition af milepæle/delresultater indenfor hver af de enkelte indsats- områder Indsatsområde 1. Alle skal have undervisning efter behov i sygeplejefaglig dokumentation/ handleplaner Indsatsområde 2. At alle borgere skal have lavet handleplan indenfor 14 dage. Indsatsområde 3. At vore medarbejdere er ansvarlige for deres handleplaner løbende. Indsatsområde 4. Vi vil kvalitetssikre handleplaner med at lave pop up på medarbejdernes køreliste 2 gange årligt. Indsats- og aktivitetsplan for : Projekttitel: Vi vil gøre den største forskel, med hjertet på rette sted, skaber vi livskvalitet og kontiunitet i hverdagen, igennem vores sygeplejefaglig dokumentation. Indsatsområder: Sygeplejefagligdokumentation. Ansvarlig: Anja, Katy og Rikke

40 Aktiviteter: Hvorfor/ Hvordan? Milepæl 1. Hvad vil vi opnå? (Delresultat) Milepæl 2. (Delresultat) Milepæl 3. (Delresultat) Slutleverance /slutresultat Aktiviteter 1. Aktiviteter 2. Sikre alle medarb. Kan anvende Unic Omsorg. Alle Medarb. Skal kunne anvende en PDA og føle tryghed i anvendelsen. Vi skal udarbejde en opkvalificeringspla n for medarbejderne. Uniq omsorg skal være en del af introduktionen. Alle medarbejdere skal oplæres så de behersker teknikke og forstår,hvad der skal dokumenteres. Vi skal udarbejde en opkvalificeringspla n for medarbejderneat PDAén bruges i den daglige drift. Et vigtigt arbejdsredskab. Undervisning af Dorrit. Her skal alle have haft undervisning d. 1/ Sidemandsoplæring.. How to (vejl.) Lommemodel. Undervisning af Sidemandsoplæring. grupper. Superbruger i Alle systemadministrato ren. Vidensdelling. Alle medarb. Kan anvende og lærer fra sig. Dokumentationen er indarbejdet i den daglige praksis. Alle kan anvende PDAèn i deres arb. Og medarb. Kan lærer fra sig

41 Aktiviteter 3 Aktivitet 4 At Medarb. Selvstændig tilrettelægger dagens opgave, større ansvarlighed for planlægning, koordinering og faglig kvalitet i dagligdagen. At sygeplejefagligdo kumentatioen bliver et uunværlig arbejdsredskab. Vi skal udarbejde en opkvalificeringspla n for medarbejderne mhp opkvalificering/udd annelse til større ansvarlighed for planlægning, koordinering. At vores sygeplejefaglige dokumentation, altid er opdateret. Priotering og Ansvarsbevid Selvstændigt tager uddeligering af arb. st og ansvar for den Opgaver i gruppen. handledygtig i enkelte borgers situationen behov udfra handleplanerne. At medarb. har nogle retningslinier for hvem der skriver/udfylder de forskellige punkter i sygeplejefaglig dokumentation. Implementeri ng og information om retningslinier for sygeplejefagli g dokumentatio n At medarb. Giver en individuel pleje for den enkelte borger. Og at der sker mindre fejl. At alle Medarb. tager et medansvar og kan priotere arb. Opgaverne. Og derved være mere selvtilrette liggende. Medarb. For en større arbejds tilfredshed og giver borgerne mere kontinuitet i plejen. Aktivitet 5 At vi altid kan sikre os, at vi kommer til alle borgerne. Der et stabilt IT system. Der kunne evt være et back up system. At der er IT-vagt 24 timer i døgnet. At vi altid kan få fat i vores kørelister

42 Projektplan for projektleder og gruppe: Solgården Projekttitel: trivsel Projektplan for distrikt 1. Jammerbugt kommune Formål for projektet: Spørgsmål til afklaring Vi vil skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø og dermed god trivsel på arbejdspladsen, dermed kan vi sandsynligvis også reducere sygefraværet, giver en bedre og sund økonomi, dette giver større økonomisk råderum til opgradering af de faglige kompetencer blandt personalegruppen igennem kurser og temaeftermiddage; vi får højst sandsynlig mere tilfredse og glade medarbejder. Når sygefraværet reduceres er det også muligt at skabe den kontinuitet både personalegruppen og pårørende efterspørger Hvorfor dette projekt? Hvad ønsker vi udbytte?

43 Leverancer Spørgsmål til afklaring? Hvad skal vi levere for at nå målsætningen? Projektgruppen har besluttet, at vi til det første og anden afdelingsmøde vil lave mødepligt. På det afdelingsmøde vil vi lave skriftlige samarbejdsaftaler med hinanden, og vi vil have fokus på tavshedspligt, loyalitet, tillid og åbenhed overfor hinanden for at opnå realistiske mål. Når vi har lavet samarbejdsaftalerne med hinanden skal vi implementere aftalerne i det daglige arbejde og fastholde hinanden i de aftaler. Vi vil gerne opnå: Hvilke resultater skal nås? En bedre omgangstone overfor hinanden, en større forståelse for at vi af typer er meget forskellige. Dette blev jo meget tydeliggjort på vores 2 dages kursus med Stressrederiet på Hestehave Feriecenter. En mere anerkendende tilgang til hinanden. Succeskriterier Spørgsmål til afklaring? At arbejdspladsen har en høj trivsel og sygefraværet er reduceret. Effektmål? For at sikre et målbart udgangspunkt for projektet starter vi med at gennemføre Jammerbugt kommunes trivselsundersøgelse. Trivselsundersøgelsens udvalgte punkter måles igen om et år. For at sikre et målbart udgangspunkt for projektet vil vi fra projektets start have fokus på sygefraværet og om et år vil vi undersøge om sygefraværet er reduceret

44 Indsats- og aktivitetsplan for :Trivsel Projekttitel:Solgaarden, her skinner solen. Indsatsområder: Psykisk arbejdsmiljø,nedbringelse af sygefravær. Ansvarlig: Aktiviteter: Hvorfor/ Hvordan? Milepæl 1. Hvad vil vi opnå? (Delresultat) Milepæl 2. (Delresultat) Milepæl 3. (Delresultat) Slutleverance /slutresultat Aktiviteter 1. Godt psykisk Arbejdsmiljø ved at alle kender AMR gruppens funktioner. At vi får udarbejdet samarbejdsaftale r med hinanden At vi får udarbejdet skriftlige samarbejdsaftaler. Der udarbejdes en skabelon for samtalen. Alle medarbejdere informeres om AMR gruppens kompetencer og funktioner ved til afdelingsmøder. Der er udarbejdet At alle skabelon for de skriftlige samarbejdsaftaler. med fokus på indsatsområderne i de forskellige afdelinger. Dette er færdigt den 1.6 medarbejdere har kendskab til AMRgruppens arbejde og funktion. Gruppen informerer regelmæssigt ved afdelingsmød er. At medarbejderne er opmærksomme på, hvilken rolle og medansvar de selv har i forhold til trivsel hvilken indflydelse de selv har på indsatsområderne. At alle er bevidste om eget ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø, og de alle har indgået i forpligtende samarbejde med hinanden for at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø

45 Aktiviteter 2. Mindre sygefravær ved at vi sikrer, at vi arbejder med omsorgssamtaler for at skabe fokus på stress og stress forebyggelse i forhold til at sikre sammenhæng mellem arbejdsbyrder og ressourcer. Vi vil sikre kontinuitet i vagtplanerne Vi udarbejder en status for det gennemsnitlige sygefravær på solgården pr. dato. Vi henter hjælp til dette ved gruppelederen. Fokus på stress og arbejdsbyrder samt ressourcer. Dette vil vi gøre ved at synliggøre vores trivselsvejlere Alle vagtplaner er gennemgået med medarbejdere/ vagtplanlægger med henblik på at sikre planlægning og kontinuitet. Vi bruger omsorgssamt aler med henblik på den enkeltes ressourcer og behov og støtte i forhold til hurtig tilbagevendin g til arbejdspladse n. Vi tager kontakt efter en uge og vurderer det videre forløb. Der udarbejdes ny status for det gennemsnitlige sygefravær på solgården på. dato til sammenligning. At vi har indarbejdet omsorgssamtaler som en fast praksis. At medarbejderne har færre sygedage. At medarbejderne hurtigere kommer tilbage efter en sygefraværs periode med udgangspunkt i deres ressourcer. At sygefraværet er faldet med 10% At medarbejderne føler de har kontinuitet i hverdagen efter vi har sikret kontinuitet i vagtplanerne

46 Aktiviteter 3. God trivsel At Sikre at der er At den enkelte At sammenhæng medarbejder har medarbejderne mellem ressourcer indflydelse på egne har indflydelse og arbejdsopgaver. arbejdsopgaver. på egne arbejdsopgaver. At medarbejderne bliver informeret og medinddrages i de nye tiltag der vil påvirke deres hverdag At At vagtplanerne og medarbejdern kørelisterne er e bliver opdaterede og informeret om stemmer overens de nye tiltag med de daglige der vil påvirke opgaver, samt at deres de er overskuelige. hverdag. Dette gøres ved afdelingsmød er og nyhedsbreve At medarbejderne føler de har overskud i hverdagen. Og derved en øget trivsel. Aktivitet 4. Sund økonomi Ved bedre trivsel Opgradering af vikarkorps Bedre tilrettelæggelse af vagtplaner Vi vil ansætte og opgradere det interne vikarkorps. Vi vil gennem MUS få viden om de ønsker der ligger hos medarbejderne i forhold til kompetanceudvikli ng og vil tilbyde intern undervisning. Opgradering af internt vikarkorps færdigt den 1.8. Undervisningsmate riale drøftes og er vælges indhold Planlæggelse af temadage. Undervisning smateriale er udarbejdet. Vi har gennemført intern undervisning til alle. Det økonomiske råde,- og handlerum for opgradering af personalets ressourcer. Kompetence udvikling. Personale pleje

47 Projektplan for distrikt 1. Jammerbugt kommune Projektplan for projektleder og gruppe: Klim Ældrecenter Projekttitel: Klim ældrecenter et aktivt sted at bo og leve, mere liv i livet

48 Formål for projektet: Vi ønsker at gøre beboernes hverdag mere meningsfyldt Spørgsmål til afklaring Hvorfor dette projekt? Hvad ønsker vi - udbytte? Øget BTP tid, personalet vil øge deres tid sammen med beboerne Aktive beboere, vi går fra omsorgskultur til aktivitetskultur, har fokus på ressourcer frem for mangler Øget beboer selvbestemmelse, beboerne oplever at blive medinddraget i planlægningen af dagliglivet på Klim Ældrecenter Leverancer Spørgsmål til afklaring? Hele tiden at medinddrage beboerne i opgaveløsninger i deres liv Øget nærvær, samvær Hvad skal vi levere for at nå målsætningen? Hvilke resultater skal nås? Flere kreative løsninger til hjælp til selvhjælp, beboerne oplever vi tager individuelle hensyn i forhold til deres behov Personalet tager afsæt med fokus på ressourcer frem for mangler Livet på Klim Ældrecenter er kendetegnet ved at personalets nærvær, faglighed og masser af humor Personalet er rummeligt og fleksibelt for bevidst at arbejde med Beboeraktiviteter

49 Succeskriterier Spørgsmål til afklaring? Effektmål? Øget BTP, kan ikke måles da plejecentrene har fast normering, personalet går fra omsorgskultur til aktivitets - og samværskultur Aktive og gladere beboere og pårørende evt. tilfredshedsanalyse først og sidst på året Dagligdagen er kendetegnet ved sociale fællesskaber beboere/ pårørende og personale Aktiviteter skrives i beboerens ADL Projektplan

50 Opdeling af projektet i Indsatsområder Info til Beboere og pårørende gentages flere gange og alle medinddrages Medinddrage personalet i udarbejdning af div. aktivitetstilbud, dialog om muligheder og fremskridt i alle gruppemøder, husk humor og ros Afdækning af viden og kompetencer, Mangler vi viden, hvor kan vi få den? Hverdagslivet på Klim Ældrecenter gøres til et socialt fællesskabsprojekt. Distriktschefen er velkommen til at deltage ad hoc Fase 1. Opdeling af projektet i Aktiviteter 1. Rengøring: Oprydning, blomstervanding, sengeredning (kan det gøres muligt med formsyede lagner) støvaftørring, blomsterplukning 2. Borddækning, afrydning og aftørring 3. Lettere madlavning: Sammensætte kostplan, rengøre grøntsager, bage, dyrke og høste urter og grøntsager 4. Hjælpe med pyntning til fester og højtider: folde servietter, lave juledekorationer, klippe og klistre, flette 5. Hyggeligt samvær: Personalet deltager i alle spisesituationer, synger, læser højt eller deler noget løvn Ingen af disse aktiviteter uden beboer medinddragelse

51 Fase 2. Definition af milepæle/delresultater indenfor hvert af de enkelte indsats- områder Indsatsområde 1. Det lykkes at inddrage > 1 beboer i opgaven Indsatsområde 2. Do Indsatsområde 3. Do Indsatsområde 4. Do Indsatsområde 5. Do Indsats- og aktivitetsplan for: Projekttitel: Klim Ældrecenter et aktivt sted at bo og leve, mere liv i livet

52 Indsatsområder: Afdækning af viden og kompetencer Ansvarlig: Elisabeth Aktiviteter: Hvorfor/ Hvad vil vi opnå? Hvordan? Milepæl 1. (Delresultat) Milepæl 2. (Delresultat) Milepæl 3. (Delresulta t) Slutleverance /slutresultat

53 Afdækning af viden og kompetencer At medarbejderne ser lyset At medarbejderne har de kompetencer og viden der er nødvendig for at påtage sig opgaven At medarbejderne selv kan komme med forslag til uddannelsesb ehov GRUS afholdes x flere på tværs af vagterne og vagterne for sig Der udarbejdes spørgsmål til GRUS som skal afdække holdninger og kompetencer Herefter aftales udviklingsplan for den enkelte At der er udarbejdet spørgsmål til afdækning af kompetencebehov At GRUSsamtalerne er gennemført i marts Herefter vurdering af gruppens samlede behov for opkvalificering Der udarbejdes handleplan er for indkøb af faglitteratu r virksomhe dsbesøg eller kursusakti viteter Medarbejderne brænder for projektet og vil have det nye afprøvet De føler sig kompetente og søger selv viden.. Indsats- og aktivitetsplan for: Projekttitel: Klim Ældrecenter et aktivt sted at bo og leve, mere liv i livet

54 Indsatsområder: Information af beboere og pårørende Ansvarlig: Elisabeth Aktivitete r: Hvorfor/ Hvad vil vi opnå? Hvordan? Milepæl 1. (Delresultat) Milepæl 2. (Delresulta t) Milepæl 3. (Delresultat) Slutleverance /slutresultat

55 Information af beboere og pårørende At såvel beboere som pårørende bliver engageret i projektet og bidrager med forslag og løsninger og dermed accepterer de ændrede rutiner.. Ved at dele viden ang. vores ønsker om mere samvær, øget egenomsorg, mere selvværd og selvbestemmelse Plejepersonalet gentager informationerne løbende. BP råds valg d. 22/2 og fremover Der mødte ingen pårørende, hvorfor beboerne og ældrerådets repræsenta nt Blev informeret om vort ønske om at være mere sammen. og engagere dem i dagligdagen s gøremål Der afholdes nyt BP råds møde d15/3, hvor gruppeled er og personaler epræsenta nten vil gentage information erne, der bliver skrevet referat af møderne dette lægges i alle boliger og ophænges på opslagstav lerne Beboerne medinddrag es i daglige gøremål ¼ Ved at personalet ikke opholder sig i deres boliger uden de er til stede, hermed kan de inddrages i arbejdets udførsel Og samtidig få en snak Beboerne og de pårørende bidrager med ønsker og forslag og dermed deltager aktivt i husets dagligdag. Indsats- og aktivitetsplan for :

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.10.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 181. Tilsynsrapport fra Hune Plejecenter

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den 20.05. 2009 Kl. 9.30-12.00 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Referat Ældrerådet 24.05.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 24.05.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Punkter på åbent møde: 157. Bemærkninger til dagsorden... 1 158. Godkendelse af referat fra forrige møde... 2 159. Embedslægerapporter

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013 Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013 Samlet årlig redegørelse Lov om social service 151, stk. 1 og 2 Uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. Lov om Social Service 151, c Tilsyn for personlig hjælp og pleje samt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-12/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Rebild Kommune 2011

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ringsted Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2013

Opfølgende tilsynsrapport 2013 J. nr.: 5-2211-1919/1 SST-id: PHJSYN-00004270 P-nr.: 1013556845 Opfølgende tilsynsrapport 2013 Ældre Aalbæk Adresse: Stationsvej, 9 9982 Ålbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder Helle Kooij Gruppeleder:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Årsrapport 2009 for Løvdalen

Årsrapport 2009 for Løvdalen Årsrapport 2009 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang en 3-årig strategiplan, hvor fælles

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Halsnæs Kommune 26. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-36/1/ Reference HELN T 7222 7480 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere