Beskæftigelsesplan 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2011

2 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2: begrænsning af permanent forsørgede 5 Ministerens mål 3: begrænsning af unge på offentlig forsørgelse 6 Ministerens mål 4: begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse 8 2. De lokale udfordringer i Udfordringer ift. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven 10 Udfordringer ift. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede 10 Udfordringer ift. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse 11 Udfordringer ift. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Den borger- og virksomhedsrettede indsats i Strategi og indsats vedr. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven 12 Strategi og indsats vedr. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede 13 Strategi og indsats vedr. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse 15 Strategi og indsats vedr. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 17 5 De budgetmæssige rammer 18 6 Tillæg og bilag 20 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg 2: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer 21 Henvisninger til yderligere materiale 23 2

3 Indledning Jobcenter Sorø skal som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Nærværende beskæftigelsesplan sætter kursen for jobcentrets virke i I 2011 vil Jobcenter Sorø fortsat bestræbe sig på at gøre sig bemærket med en effektiv og udviklende indsats til gavn for den enkelte borger såvel som for arbejdsmarkedet og skatteyderne i bredere forstand. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre at virksomhederne i og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager samtlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start-, kontanthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, fleks- og skånejobbere samt sygedagpengemodtagere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i tilknytning til virksomhederne, herunder rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af partnerskabsaftaler, virksomhedscentre og voksenlærlingeaftaler mv.. På tværs af de nævnte opgavefelter er det jobcentrets ambition at fremme opkvalificering, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes. Jobcenter Sorø forventer i 2011 at servicere over borgere og op mod virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Beskæftigelsesplanen rummer en beskrivelse af de væsentligste udfordringer og indsatsområder, og udgør dermed afsættet for en fortsat effektiv indsats. Sorø den Kaare Pedersen Jobcenterchef 3

4 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske mål for 2011: 1. Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Jobcentret skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Jobcentret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed betegnes med begrebet arbejdskraftreserven, der dermed udtrykker, hvor stor en del af ledigheden, der rækker udover de korte, forbigående ledighedsperioder, der ofte ses i forbindelse med arbejdstageres skifte fra et job til et andet. I december 2009 henregnedes i alt 35 % af de ledige i Sorø til arbejdskraftreserven (27,7 % af de forsikrede ledige og 54,8 % af de ikke-forsikrede). Opgjort i marts 2010 er arbejdskraftreserven steget til i alt 37,9 %, svarende til en år-til-år-stigning på ca. 5 procentpoint. De i alt 37,9 % er i marts 2010 sammensat af 32 % af de forsikrede ledige og 57,3 % af de ikke-forsikrede). 1 Selv om stigningen er dramatisk, er arbejdskraftreserven steget mindre i Sorø Kommune end i Østdanmark, ligesom arbejdskraftens andel af arbejdsstyrken ligger lavere i Sorø Kommune 3,1 %) end i Østdanmark (3,6 %). 2 Det er særdeles vanskeligt at forudsige præcist hvor meget arbejdskraftreserven kan forventes at stige i den kommende tid. Det afhænger til dels af jobcentrets indsats, men det afhænger også endda i betydelig grad - af konjunkturudviklingen internationalt, nationalt og lokalt. Jobcenter Sorø vurderer på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at der i målfastlæggelsen tages afsæt i de af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejdede prognoser for udviklingen i ledigheden (og forventningerne om dens afsmitning på arbejdskraftreserven), da jobcentret næppe på det foreliggende grundlag kan udarbejde mere retvisende prognoser. 1 Jobindsats.dk/ministerens mål. 2 BRHS: Beskæftigelsesplan 2011: Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de fire mål for indsatsen i 2011, April 2010: 11. 4

5 Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget en fremadrettet tilpasning af den statistiske afgrænsning af, hvilke ledige der henhører til arbejdskraftreserven. I modsætning til tidligere medregnes deltidsledige fremover i arbejdskraftreserven, ligesom en ledig skal være uden offentlig forsørgelse i minimum fire uger, før han/hun i statistisk forstand ryger ud af arbejdskraftreserven igen. For Sorø betyder ændringen konkret, at arbejdskraftreserven som opgjort for december 2009 stiger fra 316 (gammel opgørelse) til 514 (ny opgørelse). Mål 1 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 524 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december 2009 til december Målet er ambitiøst, idet beskæftigelsesregionen forventer, at den generelle ledighed øges med 19,9 % i 2010 for så at falde med 9,8 % i 2011 (Sorø, kommuneprognose: +15,8 % i 2010 og -8,2 % i 2011). 3 Jobcenter Sorøs målsætning om at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven til 2 % indebærer således, at den generelle forventede ledighedsudvikling kun i begrænset omfang må tillades at slå igennem på arbejdskraftreserven. Hvis målet skal realiseres, vil det både kræve en effektiv tidlig indsats (for at bryde fødekæden) og en aktiv linje med gode afhjælpende foranstaltninger for de allerede langtidsledige. Der henvises til udfordring 1 nedenfor. Ministerens mål 2: begrænsning af permanent forsørgede Med dette nye ministermålsområde sættes fokus på den naturlige målsætning om, at flest muligt står til rådighed for arbejdsmarkedet og færrest muligt tilkendes varig offentlig forsørgelse. Per december 2009 har jobcenter Sorø personer på førtidspension. Det er en stigning på 30 personer (2 %) fra samme måned året før. Per december 2009 har jobcenter Sorø 278 personer i fleksjob. Det er en stigning på 2 personer (0,7 %) fra samme måned året før. Per december 2009 har jobcenter Sorø 35 personer på ledighedsydelse. Tallet er reduceret med 7 personer (16,7 %) fra samme måned året før. Det samlede antal personer på permanent offentlig forsørgelse udgør dermed 1823 personer. Ved sammenligning med Østdanmark ses, især når det gælder førtidspensionisters andel af befolkningen, at Sorø ligger højt (Sorø 8,2 % mod Østdanmark 6,1 %). Noget lignende gør sig gælder for fleksjobbere (andel i Sorø 1,5 % mod 1,1 % i Østdanmark), hvorimod Sorø har relativt færre på ledihedsydelse. Da den statistiske tyngde, ca. 82 % af det samlede billede, ligger på førtidspension, er det 3 BRHS: Baggrund for fastlæggelse af justerede niveauer for Ministermål i Østdanmark i 2011, juni

6 især her, vi finder årsagen til, at 9,9 % af befolkningen i Sorø Kommune modtager de nævnte permanente ydelser, mod 7,5 % i Østdanmark. 4 Mål 2 Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december 2009 december Målet er særdeles ambitiøst, da det realisering kræver en meget betydeligt reduktion af den hidtil sete stigning i antallet af førtidspensionister på ca. 2 % årligt, samtidigt med, at antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse skal holdes i ro. Hvis målet skal realiseres, vil det både kræve en effektiv forebyggende indsats, herunder så de svageste sygedagpengemodtagerne hjælpes i vej mod et come-back på arbejdsmarkedet, om nødvendigt i et nyt arbejdsområde. Samtidigt skeles til beskæftigelsesregionens konstatering af, at der i nogen grad er demografisk medvind på førtidspensionsområdet, idet der i disse år ses en øget aldersbetinget afgang fra førtidspension til folkepension. Der henvises til udfordring 2 nedenfor. Ministerens mål 3: begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Ministerens udmeldte mål 3 om begrænsning af antallet af unge under 30 år på forsørgelsesydelser udgør en væsentlig udvidelse af det hidtidige ministermål på ungeområdet, der alene har været fokuseret på ledighed. Fremadrettet omhandler målet samtlige ydelsesmålgrupper blandt de unge, jf. nedenfor. Selv om nogle af målets delmålgrupper er meget små, udgør målet samlet set en væsentlig udfordring for Jobcenter Sorø. Det sidste fremgår af, at 14,1 % af de årige i Sorø Kommune er på offentlig forsørgelse, mod kun 11,1 % i Østdanmark. Ydelsesgruppe A-dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Status Jobcenter Sorø har per december unge modtagere af a-dagpenge. Det er en stigning på 50,8 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 81,3 %) Jobcenter Sorø har per december unge arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 12,1 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 37,2 %) Jobcenter Sorø har per december unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 61,5 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 21,7 %) Jobcenter Sorø har per december unge 4 Alle tal er fra BRHS: Beskæftigelsesplan 2011, Jobcenter Sorø Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011, april 2010: 3. Tallet for ydelsesmodtagernes andel af befolkningen er opgjort i forhold til befolkningsantallet i gruppen år. 6

7 Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister I alt introduktionsydelsesmodtagere. Det er en stigning på 133,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 38,2 %) Jobcenter Sorø har per december unge revalidender. Det er et fald på 95,7 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 9,6 %) Jobcenter Sorø har per december unge forrevalidender. Det er en stigning på 750 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 21,1 %) Jobcenter Sorø har per december unge sygedagpengemodtagere. Det er et fald på 18,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 0,9 %) Jobcenter Sorø har per december unge ledighedsydelsesmodtagere. Det er et fald på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 7 %) Jobcenter Sorø har per december unge i fleksjob. Det er en stigning på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 10,8 %) Jobcenter Sorø har per december unge førtidspensionister. Det er en stigning på 3,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 1,6 %) Jobcenter Sorø har per december unge modtagere af offentlig forsørgelse. Det er en stigning på 17,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 27,2 %). De offentligt forsørgede unge udgør 14,1 % af samtlige årige i Sorø Kommune (tilsvarende andel for Østdanmark: 11,1 %) Som det fremgår af tabellen varierer det ganske meget, hvordan Sorø placerer sig i sammenligning med Østdanmark. Dette skal ses i lyset af de i en række tilfælde meget små delmålgrupper i Jobcenter Sorø. De statistiske tilfældighederne elimineres dog i vidt omfang når der i målfastlæggelsen arbejdes med sumtal for hele den samlede ungemålgruppe, jf. tabellens nederste række. Mål 3 7

8 Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december Ledige på kontanthjælp (her: uanset om de vurderes arbejdsmarkedsparate) samt a-dagpenge udgør størstedelen af de unge modtagere af offentlig forsørgelse. Målets ambitionsniveau afhænger derfor i høj grad af ledighedsudviklingen. Der henvises til udfordring 3 nedenfor. Ministerens mål 4: begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Ministerens udmeldte mål 4 om begrænsning af antallet af ikke vestlige nydanskere på offentlige forsørgelsesydelser er et helt nyt ministermål. For Sorø gælder på den ene side, at målgruppen er beskeden, men på den anden side også, at gruppen relativt har udviklet sig mere ugunstigt i Sorø, end i Østdanmark. Der er således god grund for Jobcenter Sorø til at tage udfordringen op, om end målgruppen ikke har en størrelse, der berettiger helt særlige specialiserede indsatser. Ydelsesgruppe A-dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Status Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige modtagere af a-dagpenge. Det er en stigning på 47,1 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 44,7 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 50 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 10,6 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 42,1 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 2,9 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige introduktionsydelsesmodtagere. Det er en stigning på 35 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 23,5 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige revalidender. Det er et fald på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 12 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige forrevalidender. Stigningen er sket fra nul, hvorfor udviklingen i forhold til samme måned året før ikke kan opgøres (år-til-år-udvikling for 8

9 Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister I alt Østdanmark: -23,1 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige sygedagpengemodtagere. Det er en stigning på 160 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 2,1 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige ledighedsydelsesmodtagere. Det er en stigning på 0 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 13,9 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige i fleksjob. Det er en stigning på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 1,9 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige førtidspensionister. Det er en stigning på 16,7 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 8,4 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige modtagere af offentlig forsørgelse. Det er en stigning på 34,4 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 10,9 %). De offentligt forsørgede ikke vestlige udgør 3 % af alle indbyggere i Sorø Kommune (tilsvarende andel for Østdanmark: 10 %) Som det fremgår af tabellen varierer det ganske meget, hvordan Sorø placerer sig i sammenligning med Østdanmark. Dette skal ses i lyset af de i en række tilfælde meget små delmålgrupper i Jobcenter Sorø. De statistiske tilfældighederne elimineres dog i vidt omfang når der i målfastlæggelsen arbejdes med sumtal for hele den samlede målgruppe af ikke vestlige udlændinge, jf. tabellens nederste række. Mål 4 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Ledige på kontanthjælp (her: uanset om de vurderes arbejdsmarkedsparate) samt a-dagpenge udgør størstedelen af de ikke-vestlige modtagere af offentlig forsørgelse. Hertil kommer, at gruppen af førtidspensionister, der udgør en væsentlig del af de resterende, kun kan påvirkes af jobcentret i begrænset omfang. Målets ambitionsniveau afhænger derfor i høj grad af om den i forsommeren 2010 indtrådte stabilisering i ledighedstallene udgør begyndelsen til en blivende vending i udviklingen, eller om stabiliseringen viser sig forbigående. 9

10 Der henvises til udfordring 4 nedenfor. 2. De lokale udfordringer i 2011 Ministermålene har i forhold til tidligere år udviklet sig til mere omfattende mål, der omfatter mange delmålgrupper. En fokuseret indsats kræver derfor et nærmere kig på, hvilke lokale udfordringer, Sorø Kommune står overfor i sine bestræbelser på at nå sine mål. Udfordringer ift. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven Ministeren sætter med sit mål 1 fokus på, at arbejdskraftreserven begrænses mest muligt. Jobcenter Sorø har fastlagt et lokalt mål, der indebærer at arbejdskraftreserven skal begrænses til 524 personer ved udgangen af 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december Det er karakteristisk, at dets realisering kræver en effektiv tidlig indsats, så gennemstrømningen af ledige holder et højt niveau og ingen nye ledige bliver i systemet længere end højst nødvendigt. Samtidigt kan det konstateres, at der trods sådanne bestræbelser er områder, hvor der allerede er en del langtidsledige. Her er udfordringen at fastholde en effektiv indsats, der forhindrer, at de ledige som der er betydeligt empirisk belæg for helt mister arbejdsidentiteten og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Når både ledighedsvolumen og udvikling tages i betragtning, ses den beskrevne dobbelt udfordring især at være aktuel i forhold til de forsikrede ledige indenfor 3F, HK, Metal samt Kristelig A-kasse. Det er derfor en del af udfordringen at sikre, at jobcentret har tilstrækkeligt relevante tilbud til disse kategorier af ledige. 5 Udfordringer ift. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede Ministeren sætter med sit mål 2 fokus på begrænsning af antallet af personer i fleksjob, på ledighedsydelse og på førtidspension. Jobcenter Sorø har fastlagt et lokalt mål, der indebærer at antallet af modtagere af disse ydelser skal begrænses til personer ved udgangen af 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december Det er karakteristisk, at den helt store volumen (82 %) ligger på førtidspensionsområdet. Når man dertil lægger, at Sorø Kommune har ganske godt greb om fleksjob (udvikling december : 0,7 %) og især ledighedsydelse (tilsvarende: - 16,7 %), så kan den væsentligste lokale udfordring afgrænses til førtidspensionsområdet. Dog med den forudsætning, at den neutrale - positive udvikling for fleksjob og ledighedsydelse kan fastholdes Jobcentret har ingen handlemuligheder i forhold til den gruppe af ca borgere, der allerede har fået tilkendt førtidspension. I stedet kræver målets realisering, at der bliver en bedre balance mellem antallet af nye tilkendelser af førtidspension på den ene side, og afgangen fra ydelsen på den anden. I 2008 og 2009 har tilgangen til ordningen udgjort ca. 30 personer flere, end afgangen fra samme. Be- 5 BRHS: Udvikling i ledighed, arbejdskraftreserve og CV-samtaler for forsikrede ledige fordelt på a-kasser opgjort på jobcentre. 10

11 skæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland gør dog gældende, at der i de kommende år vil være demografisk medvind på området, idet et stigende antal førtidspensionister forventes at nå folkepensionsalderen (pt. 65 år). Vurderingen er ikke underbygget af tal fra beskæftigelsesregionens side, men ifølge jobindsats.dk vil i de kommende fem år gennemsnitligt ca. 70 førtidspensionister overgå til folkepension årligt. 6 Det er ikke umiddelbart muligt at konstatere, i hvilket omfang dette tal er højere end tidligere. Men medvinden ses dog deraf, at der i 2010 er tendens til, at gabet mellem nyindledte sager og afsluttede sager lukkes. Med ovennævnte resultatmål har Jobcenter Sorø sat sig for at minimere den årlige nytilvækst af førtidspensionister samtidigt med, at antallet af borgere i fleksjob og på ledighedsydelse fortsat skal holdes i ro. Jobcenter Sorø har efter en praksisundersøgelse fået Ankestyrelsens ord for, at jobcentret laver: et usædvanligt flot og grundigt stykke sagsarbejde på førtidspensionsområdet, og intet tyder på, at sagsbehandlingen på området har været lemfældig hidtil. Udfordringen er derfor først og fremmest at fastholde opmærksomheden på, at alle andre muligheder definitivt er udtømte, før end der indledes sagsbehandling til førtidspension. Den ambitiøse målsætning fastlægges dermed uden, at der lægges op til praksisændringer. Halvdelen af førtidspensionssagerne oprettes og afsluttes som følge af mellemkommunale flytninger, hvorfor flyttemønstre (hvor mange førtidspensionister der flytter ind, hhv. ud af kommunen) kan få afgørende betydning for målopfyldelsen. Udfordringer ift. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Ministeren sætter med sit mål 3 fokus på unge under 30 på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcenter Sorø har fastlagt et lokalt mål der indebærer, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december Det er karakteristisk, at størstedelen af de unge ydelsesmodtagere (63 %) modtager a-dagpenge eller kontanthjælp, og at disse delmålgrupper ses at have udviklet sig dramatisk siden efteråret Da jobcentret har et godt greb om udviklingen for de øvrige delmålgrupper, er det først og fremmest denne store gruppe af ordinære ledige (uanset forsikringsstatus og arbejdsmarkedsparathed), der skal tøjles, hvis målet skal realiseres. Dette er dermed den helt centrale udfordring for mål 3. Med til udfordringen hører sikringen af, at de unge ledige mødes med en hurtig og konsekvent indsats, og at der opretholdes en tilbudsvifte med et relevant miks af uddannelsesrettede og jobrettede elementer. Udfordringens vanskelighed afhænger i stor udstrækning af, hvorledes konjunkturerne udvikler sig i den kommende tid. Hvis den i foråret 2010 indtrådte stabilisering i ledighedsudviklingen udgør begyndelsen til en egentlig vending, kan målsætningens og udfordringens ambitionsniveau hurtigt vise sig for lavt. Hvis det omvendt viser sig, at der er yderligere afmatning i vente, kan ambitionsniveauet vise sig urealistisk højt. 6 Jobindsats.dk/førtidspension. 11

12 Udfordringer ift. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Ministeren sætter med sit mål 4 fokus på indsaten for ikke-vestlige udlændinge på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcenter Sorø har fastlagt et mål, der indebærer, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Sorø Kommune har relativt få ikke-vestlige borgere (3 % overfor 10 % i Østdanmark). Heraf udgør målgruppen på offentlig forsørgelse i alt 164 personer (per december 2009). Heraf er 49 (30 %) førtidspensionister, mens de resterende 115 fordeler sig på alle de øvrige forsørgelsesydelser, idet jobcentret per december 2009 dog ikke har nogen ikke-vestlige udlændinge i forrevalidering eller på ledighedsydelse. Grundet den beskedne volumen, og målgruppens fordeling på mange delmålgrupper, er Jobcenter Sorø reelt afskåret fra at initiere særlige og speciale indsatser specifikt for ikke-vestlige udlændinge. Derfor er den primære udfordring i forhold til dette mål at sikre, at der tages effektivt hånd om indsatsen for målgruppen desuagtet, at tilbuddene til disse borgere nødvendigvis skal findes i jobcentrets almindelige tilbudsvifte. I tillæg til arbejdet med at leve op til de fremhævede udfordringer, vægter Jobcenter Sorø at sikre forsat tilfredsstillende resultater på de øvrige driftsområder. 3. Den borger- og virksomhedsrettede indsats i 2011 Ovenfor er beskrevet, hvilke mål Jobcenter Sorø har sat sig for 2011 (kapitel 1), samt hvilke udfordringer, der i den henseende anses for de væsentligste (kapitel 2). I dette kapitel følger en beskrivelse af, hvilke strategier og indsatser Jobcenter Sorø vil anvende i sine bestræbelser på at overvinde udfordringerne og realisere de opstillede resultatmål for Strategi og indsats vedr. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 524 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december 2009 til december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet er, at gennemstrømningen af ledige holder et højt niveau og ingen nye ledige bliver i systemet længere end højst nødvendigt. For allerede langtidsledige er udfordringen at fastholde en effektiv indsats, der forhindrer, at de ledige som der er betydeligt empirisk belæg for helt mister arbejdsidentiteten og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er endvidere beskrevet, at det er en del af udfordringen at sikre, at jobcentret har tilstrækkeligt relevante tilbud til målgruppen, og at dette ikke mindst er aktuelt for den store del af målgruppen, der falder indenfor de områder, der favnes af 3F, HK, Metal samt Kristelig A-kasse 12

13 Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Generelt skærpet fokus på arbejdskraftreserven Herunder månedligt udtræk af reserven samt mere konsekvent og ensartet brug af muligheden for at rådighedsvurdere, hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige). Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Hurtigt i gang-aktiviteter Jobcentret vil med samme motivation afholde samtaler, informationsarrangementer eller tidlig aktivering (efter individuelt behov) for udvalgte grupper af forsikrede nyledige indenfor de første måneder af ledighedsperioden, fx for medlemmer af udvalgte a-kasser. Desuden vil jobcentret gøre flittig brug af anden aktør for disse ledige i de situationer, hvor det er relevant. Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden, så der sikres en aktiv indsats til tiden for de ledige. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Indsats overfor ledige, der tilmeldes med forudgående offentlig forsørgelse Jobcentret samarbejder med a-kasserne om problemstillinger hos de ledige, der især ved forudgående sygeforløb kan have glæde af en tidlig indsats ved tilbagevenden til arbejdsløshedsdagpenge, herunder anvendes rundbordssamtaler m.v. Opkvalificering: Voksenlærlingeordningen, 6 ugers selvvalgt m.v. Det er desværre fortsat sådan, at de ledige generelt er væsentligt dårligere uddannet, end de beskæftigede. Dette er uheldigt såvel for den enkelte som i et samfundsperspektiv, idet efterspørgslen koncentrerer sig om den velkvalificerede del af arbejdsstyrken. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der har de bedste beskæftigelsesmuligheder. Tilsvarende vil jobcentret også i 2011 have fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, ligesom jobcentret vægter at vejlede de ledige grundigt om mulighederne for 6 ugers selvvalgt. Strategi og indsats vedr. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december 2009 december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet kan afgrænses til førtidspensionsområdet. Dog med den forudsætning, at den positive udvikling for fleksjob og ledighedsydelse kan fastholdes. Det er ligeledes beskrevet, hvorledes jobcentrets handlemuligheder ift. førtidspensionister er stærkt begrænsede, hvorfor udfordringen først og fremmest består i at fastholde 13

14 opmærksomheden på, at alle andre muligheder definitivt er udtømte, før der indledes sagsbehandling til førtidspension. Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Vejledning om særlige muligheder Borgere med særlige behov vejledes om deres særlige muligheder. Fx vejledes personer med funktionsnedsættelser om mulighederne for personlig assistance, støtteperson, hjælpemidler, isbryderordningen m.v. Handicapkompenserende ordninger Tidligere undersøgelser har vist, at virksomhederne generelt har et meget dårligt kendskab til de handicapkompenserende ordninger. Der er derfor også brug for vejledning herom på virksomhedssiden. Jobcenter Sorø vil derfor arbejde på at udbrede kendskabet til ordningerne, som bør indgå naturligt i de redskaber, der i forvejen arbejdes med i fastholdelse og indslusning af borgere på arbejdsmarkedet. Fastholdelse Jobcenter Sorø vil i 2011 fortsat vægte forebyggelsen af udstødelse fra arbejdsmarkedet, herunder ved dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, fx via job på særlige vilkår eller tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Endvidere inddrages virksomhederne aktivt i opkvalificering af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, fx via løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation. Virksomhedscentre Jobcenter Sorø har med succes etableret sine første virksomhedscentre i I 2011 vil jobcentret fortsat styrke og udvikle sådanne tiltag. Revalidering, virksomhedsrevalidering, voksenlærlingeordningen og korterevarende kurser Jobcenter Sorø vil i 2011 fastholde stor opmærksomhed på relevant og målrettet brug af uddannelsestilbuddene, hvor det sker med perspektiv for sikring af en ellers skrøbelig arbejdsmarkedstilknytning. Socialmedicinsk afklarende team (SMAT) Som udløber af et af Arbejdsmarkedsstyrelsen støttet projekt ( ) viderefører jobcentret sit socialmedicinske afklaringsteam for hurtig afklaring af alle sygemeldte samt ledige uanset målgruppe. Derved muliggøres en tidlig sundhedsfaglig intervention i de tilfælde, hvor det vurderes relevant, herunder i sager med stress eller depression eller diffuse somatiske symptomer. Delvis genoptagelse af arbejdet Jobcenter Sorø vil også i 2011 lægge vægt på at fremme delvis genoptagelse af arbejde i de situationer, hvor det er realistisk. Nye tilbudstyper Den nye sygedagpengelov, der giver rum for en mere aktiv indsats på området skal udnyttes til at fremme, at den enkeltes arbejdsevne vedligeholdes under sygdomsforløbet. Jobcenter Sorø har etableret helt nye tilbudstyper til denne brug, og vil i den forbindelse lægge vægt på at inddrage den fornødne sundhedsfaglige ekspertise og på respekt for de sygemeldtes begrænsninger og skånebehov. Jobcentret vil løbende justere sin tilbudsvifte på området i takt med, at erfaringerne indløber. 14

15 Strategi og indsats vedr. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet er, at tøjle den hidtil ganske dramatiske stigning i antallet af unge ledige (uanset forsikringsstatus og arbejdsmarkedsparathed). Det er desuden beskrevet, at det hører med til udfordringen at sikre, at de unge ledige mødes med en hurtig og konsekvent indsats, og at der opretholdes en tilbudsvifte med et relevant miks af uddannelsesrettede og jobrettede elementer. Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Skærpet fokus på ungegruppen Jobcenter Sorø har i 3. kvartal 2010 valgt at samle al indsats for ungegruppen i et særligt decentralt team. Det er sket for at sikre udviklingen af et godt miljø for en effektiv indsats for de unge, såvel som for at understøtte jobcentrets opbygning af den fornødne ekspertise. Den særlige enhed foretager månedligt udtræk af ungegruppen samt skærpet vurdering af rådigheden hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige). I 2011 vil der være stort fokus på at optimere teamet og dets indsatser, så der bliver de bedst mulige rammer om ungeindsatsen. Aktiv indsats til unge mellem 15 og 18 år Jobcentret vil, i samarbejde med UU og de ansvarlige for indsatsen på børne-/ungeområdet, medvirke til en fremrykket indsats til denne målgruppe. Aktiv indsats til årige Der gives strakstilbud til denne målgruppe. Ny chance til unge Jobcenter Sorø vil i 2011 øge antallet af virksomhedspraktikker og løntilskud. Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Det gælder ikke mindst overfor de unge. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Samarbejde med andre aktører Jobcentret har i 2010 indledt et samarbejde med andre aktører og eksterne leverandører indenfor flere af ungemålgrupperne. I 2011 fortsættes dette samarbejde, således at en del unge henvises til en indsats 15

16 hos jobcentrets samarbejdspartnere. Det gælder både unge forsikrede ledige med uddannelse og andre delmålgrupper af unge, alt efter hvordan beskæftigelsen og erfaringerne med samarbejdet udvikler sig. Tilskyndelse til uddannelse Unge ledige uden uddannelse skal i videst muligt omfang tilskyndes og motiveres til at tage en uddannelse, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes Jobcenter Sorø benytter sig herunder af mulighederne for at pålægge yngre modtagere af forsørgelsesydelser at gennemføre en uddannelse efter eget valg. Opkvalificering: Voksenlærlingeordningen, 6 ugers selvvalgt m.v. Det er desværre fortsat sådan, at de ledige generelt er væsentligt dårligere uddannet, end de beskæftigede. Dette er uheldigt såvel for den enkelte som i et samfundsperspektiv, idet efterspørgslen koncentrerer sig om den velkvalificerede del af arbejdsstyrken. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der har de bedste beskæftigelsesmuligheder. Tilsvarende vil jobcentret også i 2011 have fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, ligesom jobcentret vægter at vejlede de ledige grundigt om mulighederne for 6 ugers selvvalgt. Jobcentret tilbyder alle med behov FVU-undervisning, introducerende undervisning eller anden undervisning efter bestemmelserne herom. Mentor Som et led i at styrke den lediges oplæring i jobbet eller fastholdelse i uddannelse gør jobcentret brug af mentorer, hvor det vurderes relevant. I 2010 gennemførtes virksomhedsmentoruddannelse målrettet unge og uddannelse, og der blev etableret netværk. Jobcentret forventer at gennemføre tilsvarende forløb i Strategi og indsats vedr. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet er at sikre, at der tages effektivt hånd om indsatsen for målgruppen desuagtet, at tilbuddene til disse borgere nødvendigvis skal findes i jobcentrets almindelige tilbudsvifte. Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Øje for særlige behov Da antallet af ikke-vestlige udlændinge som beskrevet er for lille til at have en samlet specialiseret indsats på området, skal denne opgave løses indenfor Jobcenter Sorøs almindelige ramme. Jobcentret vil dog bestræbe sig på at have øje for de særlige problemstillinger, der kan være indenfor denne målgruppe. Dette fremmes blandt andet af, at jobcentret tager mangfoldighedshensyn i sin egen rekruttering. 16

17 Mentor Som et led i at styrke den lediges oplæring i jobbet eller fastholdelse i uddannelse gør jobcentret brug af mentorer, hvor det vurderes relevant For LBR s plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer henvises til tillæg Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Andre aktører kan bidrage positivt til løsning af de beskæftigelsespolitiske udfordringer. De har især meget at byde på, når det gælder at skræddersy en indsats til en specifik målgruppes forudsætninger og behov. Jobcenteret har mulighed for at vælge sine aktører fra forskellige udbud: Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført udbud for ledige med langvarig uddannelse, som er obligatorisk for jobcentrene at benytte (rammeudbud på LVU-området). Beskæftigelsesregionen tilbyder en række aftaler under Serviceudbuddet som indeholder kontaktforløb og indsats for en række andre målgrupper, heriblandt seniorer, uddannede, ufaglærte og ungemålgrupperne. Derudover har jobcenter mulighed for at samarbejde med eksterne leverandører om afklarings- vejlednings- og jobsøgningsforløb, men disse samarbejdsaftaler figurerer ikke under denne beskæftigelsesplans måltal, selvom leverandørerne af disse forløb i jobcenterets hverdag behandles og opfattes på samme måde. Forskellen ligger i om der overdrages ansvar for kontaktforløb og aktivering eller ej. Jobcenter Sorø ønsker at udbygge samarbejdet med andre aktører og har da også i 2010 inddraget disse i løsningen af indsatsen i et betydeligt større omfang end tidligere. Der er oprettet fælles aftaler, hvor både forsikrede og ikke forsikrede ledige henvises til samme aktør, og der er skabt et fælles overblik over jobcenterets samlede anvendelse af såvel aktører som kursusleverandører med henblik på, at gode samarbejdsrelationer med aktører kan udnyttes bredt i jobcenteret. Udfordringen i 2011 består i at trimme dette samarbejde samt at sikre at det også giver en reel beskæftigelsespolitisk effekt. Det betyder at jobcenteret må arbejde med at sikre en ensartet kvalitet og linje i indsatsen såvel som i de lediges kontakt til aktørerne, samt at påse at aftaler om rettidighed og aktiveringsgrad overholdes. Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen er ikke udliciteret, kun opgaven. Ansvaret ligger fortsat hos kommunalbestyrelsen, og i takt med en større udlicitering skal opfølgningen og tilsynet med andre aktører og eksterne leverandører intensiveres. Tilsynet tilrettelægges med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens reviderede tilsynsmanual efter konkret lokal vurdering og tilpasning og omfatter såvel de egentlige andre aktører som de øvrige eksterne leverandører. I 2011 forventes 20 pct. af de ledighedsberørte i Sorø kommune at påbegynde forløb hos andre aktører. Ved ledighedsberørte forstås i denne sammenhæng de forsikrede ledige og de ikke-forsikrede ledige. 17

18 Måltal Jobcenter Sorø vil i 2011 inddrage andre aktører i indsatsen for 20 % af de ledighedsberørte svarende til ca. 400 personer 5 De budgetmæssige rammer XXXX AFSNITTET ER SENEST REVIDERET DEN 15. SEP. 2010, MEN REVIDERES IGEN EFTER BUDGETVEDTAGELSEN, HVIS DER KOMMER ÆNDRINGER XXXX Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2010 Budget 2011 mio. kr. * mio. kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto samt ) 25 31,5 Antal helårspersoner Enhedspris Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Forrevalidering indgår her. Antal helårspersoner Enhedspris Revalidering (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) ,4 Antal helårspersoner Enhedspris Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Driftsudgifter (konto ) 58 50,4 Antal helårspersoner Enhedspris Sygedagpenge (forsørgelse samt aktivering og løntilskud) Driftsudgifter (konto ) 63 62,2 Antal helårspersoner Enhedspris Beskæftigelsesordninger (incl. udgifter til flaskehalsindsats) Driftsudgifter (konto ) 6 6,4 Antal helårspersoner Enhedspris Flaskehalsproblemer (konto ) Indtægter

19 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto ) 18 21,3 Antal helårspersoner Enhedspris Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto ) 18 21,3 Antal helårspersoner Enhedspris Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 100 pct. kommunalt bidrag ** NY Driftsudgifter (gruppering ) 0 Antal helårspersoner 0 Enhedspris 0 Forsikrede ledige m.v. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige Driftsudgifter (konto , gruppering ) 4 5,5 Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering Enhedspris Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) 2 1,9 Antal helårspersoner Enhedspris Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 002) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) 4 4 Antal helårspersoner Enhedspris Seks-ugers selvvalgt uddannelse Udgifter (konto , gruppering 015) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Jobrotation Udgifter (konto , gruppering ) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige Udgifter (konto , gruppering 020) 0 0 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 0 0 Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) 1 1 Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering )

20 Hovedkonto 6. Administration mv. Budget 2010 Budget 2011 mio. kr. * mio. kr. * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre Udgifter (konto ) Heraf administrative udgifter til andre aktører Udgifter (gruppering og ) 0 0 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 50 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. 6 Tillæg og bilag Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2011 Mål 1, jf. ministermål 1 (arbejdskraftreserven) Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 524 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december 2009 til december Mål 2, jf. ministermål 2 (permanente forsørgelsesordninger) Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december 2009 december Mål 3, jf. ministermål 3 (unge på offentlig forsørgelse) Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december Mål 4, jf. ministermål 4 (ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse) Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Måltal for brug af andre aktører Jobcenter Sorø vil i 2011 inddrage andre aktører i indsatsen for 20 % af de ledighedsberørte svarende til ca. 400 personer. 20

21 Tillæg 2: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer Det Lokale Beskæftigelsesråd (herefter LBR) skal årligt fastlægge en plan for, hvilke initiativer rådet påtænker at gennemføre med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen, der indgår i jobcentrets beskæftigelsesplan, beskriver dermed også, til hvilke formål rådet er sindet at udmønte sine midler. Bevilling for 2011 Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en bevilling til LBR Sorø på kr. i år 2011 (under forudsætning af finanslovens vedtagelse). Hertil skal lægges en eventuel overførsel af restmidler fra 2010, idet reglerne tillader, at op til 25 % af årets bevilling kan overføres til det kommende år. Det er endnu for tidligt at vurdere, om / i hvilket omfang det kan blive aktuelt at overføre midler fra 2010 til Rammer for anvendelse af LBR s midler Efter lovgrundlaget kan LBR-midlerne anvendes til: - at udvikle og understøtte virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud - at udvikle nye tilbud til personer med begrænset arbejdsevne eller som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet - at opkvalificere og efteruddanne medarbejdere - at gennemføre evaluering og formidling. Beskæftigelsesministeriet har i forlængelse heraf udmeldt følgende indsatsområde for anvendelse af midlerne i 2011: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Fokusområder og mulige initiativer i LBR s virksomhedsrettede plan for 2011 De foreslåede initiativer og aktiviteter støtter op om beskæftigelsesplanens mål og skal samtidigt ses som et supplement til den indsats, der ydes af Jobcenter Sorø: - Uddannelses-, indslusnings- eller fastholdelsesrelaterede tiltag, der baserer sig på virksomhedscenterprincipper eller rotationsordninger, således at aktiviteterne kan få en vis volumen og nå bredt ud blandt personer med ingen, begrænset eller truet arbejdsmarkedstilknytning, - Opkvalificering / (efter)uddannelse af arbejdsmarkedets svageste, herunder langtidsledige ufaglærte, unge uden uddannelse, sygemeldte med vanskelige problematikker samt unge mødre uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet, - Samarbejde om ovennævnte typer af tiltag over kommunegrænsen og/eller med andre LBR skal tilgodeses, idet LBR Sorø vægter, at tiltagene i videst mulige omfang tager højde for, at arbejdsmarkedet ikke ophører ved kommunengrænsen, 21

22 - Brobygning mellem forskellige aktører og myndigheder. LBR ønsker, at jobcentret samarbejder optimalt med andre aktører på beskæftigelsesområdet, herunder ikke mindst a-kasser, andre jobcentre samt sundhedsinstanser. Samarbejdet kan fx udvikles i form af metodeudviklingssamarbejder om sygedagpengemodtagere eller via tiltag der kvalificerer og optimerer rådighedsvurderingen eller samarbejdet om samme. Tillæg 3: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer Som led i regeringens aftale omkring bekæmpelse af langtidsledigheden har Jobcenter Sorø modtaget puljemidler i en periode af 4 år. Sorø har modtaget kr. fordelt over perioden Jobcenter Sorø har valgt at supplere med egne driftsmidler for at kunne ansætte en virksomhedskonsulent i 37 timer. Som led i en reorganisering har Sorø Kommune nedlagt eksisterende kommunale projekter og oprettet nye tilbud målrettet ungegruppen her har jobcentret i tilbudsindhold og mål, opprioriteret virksomhedspraktikker og løntilskud kombineret med et fortsat fokus på uddannelse. Således kombineres uddannelsesindsats med virksomhedspraktikker, og den unge modtager hjælp til så vidt muligt at finde praktikplads indenfor sit fremtidige uddannelsesområde. Jobcentret har tilsvarende besluttet, at alle ledige uanset aldersgruppe senest efter 6 måneder tilbydes kontakt til virksomhedskonsulent med henblik på virksomhedspraktik/løntilskud. Endvidere ydes hjælp og støtte til opkvalificering og evt. brancheskift. Endelig er Jobcenter Sorø optaget af at sikre en fortsat udvikling og anvendelse af vores virksomhedscentre målrettet den gruppe af ledige, der har andre problemer end ledighed. Målsætningen er, at antallet af praktikpladser/løntilskud udvides med 40 årspladser i 2011, og med yderligere 10 årspladser for hvert af årene 2012 og Ovennævnte er sat i værk med virkning fra 1. januar Der vil blive målt månedsvis i forhold til januar Opgørelsen sker via Essentia. Måned a) Antal praktikker/løntilskud 2010 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September b) Antal praktikker/løntilskud 2011 Mål: a + 40 c) Antal praktikker/løntilskud 2012 Mål: a + 50 d) Antal praktikker/løntilskud 2013 Mål: a

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Faxe Kommune, d.7.februar 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2012 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010

Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010 Debatpunkter Kan elementer i virksomhedscentre bruges af Jer? Etniske konsulenters

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Beskæftigelsesplan for 2012

Beskæftigelsesplan for 2012 Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2012 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere