Beskæftigelsesplan 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2011

2 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2: begrænsning af permanent forsørgede 5 Ministerens mål 3: begrænsning af unge på offentlig forsørgelse 6 Ministerens mål 4: begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse 8 2. De lokale udfordringer i Udfordringer ift. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven 10 Udfordringer ift. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede 10 Udfordringer ift. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse 11 Udfordringer ift. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Den borger- og virksomhedsrettede indsats i Strategi og indsats vedr. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven 12 Strategi og indsats vedr. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede 13 Strategi og indsats vedr. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse 15 Strategi og indsats vedr. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 17 5 De budgetmæssige rammer 18 6 Tillæg og bilag 20 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg 2: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer 21 Henvisninger til yderligere materiale 23 2

3 Indledning Jobcenter Sorø skal som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Nærværende beskæftigelsesplan sætter kursen for jobcentrets virke i I 2011 vil Jobcenter Sorø fortsat bestræbe sig på at gøre sig bemærket med en effektiv og udviklende indsats til gavn for den enkelte borger såvel som for arbejdsmarkedet og skatteyderne i bredere forstand. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre at virksomhederne i og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager samtlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start-, kontanthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, fleks- og skånejobbere samt sygedagpengemodtagere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i tilknytning til virksomhederne, herunder rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af partnerskabsaftaler, virksomhedscentre og voksenlærlingeaftaler mv.. På tværs af de nævnte opgavefelter er det jobcentrets ambition at fremme opkvalificering, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes. Jobcenter Sorø forventer i 2011 at servicere over borgere og op mod virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Beskæftigelsesplanen rummer en beskrivelse af de væsentligste udfordringer og indsatsområder, og udgør dermed afsættet for en fortsat effektiv indsats. Sorø den Kaare Pedersen Jobcenterchef 3

4 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske mål for 2011: 1. Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Jobcentret skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Jobcentret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed betegnes med begrebet arbejdskraftreserven, der dermed udtrykker, hvor stor en del af ledigheden, der rækker udover de korte, forbigående ledighedsperioder, der ofte ses i forbindelse med arbejdstageres skifte fra et job til et andet. I december 2009 henregnedes i alt 35 % af de ledige i Sorø til arbejdskraftreserven (27,7 % af de forsikrede ledige og 54,8 % af de ikke-forsikrede). Opgjort i marts 2010 er arbejdskraftreserven steget til i alt 37,9 %, svarende til en år-til-år-stigning på ca. 5 procentpoint. De i alt 37,9 % er i marts 2010 sammensat af 32 % af de forsikrede ledige og 57,3 % af de ikke-forsikrede). 1 Selv om stigningen er dramatisk, er arbejdskraftreserven steget mindre i Sorø Kommune end i Østdanmark, ligesom arbejdskraftens andel af arbejdsstyrken ligger lavere i Sorø Kommune 3,1 %) end i Østdanmark (3,6 %). 2 Det er særdeles vanskeligt at forudsige præcist hvor meget arbejdskraftreserven kan forventes at stige i den kommende tid. Det afhænger til dels af jobcentrets indsats, men det afhænger også endda i betydelig grad - af konjunkturudviklingen internationalt, nationalt og lokalt. Jobcenter Sorø vurderer på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at der i målfastlæggelsen tages afsæt i de af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejdede prognoser for udviklingen i ledigheden (og forventningerne om dens afsmitning på arbejdskraftreserven), da jobcentret næppe på det foreliggende grundlag kan udarbejde mere retvisende prognoser. 1 Jobindsats.dk/ministerens mål. 2 BRHS: Beskæftigelsesplan 2011: Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de fire mål for indsatsen i 2011, April 2010: 11. 4

5 Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget en fremadrettet tilpasning af den statistiske afgrænsning af, hvilke ledige der henhører til arbejdskraftreserven. I modsætning til tidligere medregnes deltidsledige fremover i arbejdskraftreserven, ligesom en ledig skal være uden offentlig forsørgelse i minimum fire uger, før han/hun i statistisk forstand ryger ud af arbejdskraftreserven igen. For Sorø betyder ændringen konkret, at arbejdskraftreserven som opgjort for december 2009 stiger fra 316 (gammel opgørelse) til 514 (ny opgørelse). Mål 1 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 524 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december 2009 til december Målet er ambitiøst, idet beskæftigelsesregionen forventer, at den generelle ledighed øges med 19,9 % i 2010 for så at falde med 9,8 % i 2011 (Sorø, kommuneprognose: +15,8 % i 2010 og -8,2 % i 2011). 3 Jobcenter Sorøs målsætning om at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven til 2 % indebærer således, at den generelle forventede ledighedsudvikling kun i begrænset omfang må tillades at slå igennem på arbejdskraftreserven. Hvis målet skal realiseres, vil det både kræve en effektiv tidlig indsats (for at bryde fødekæden) og en aktiv linje med gode afhjælpende foranstaltninger for de allerede langtidsledige. Der henvises til udfordring 1 nedenfor. Ministerens mål 2: begrænsning af permanent forsørgede Med dette nye ministermålsområde sættes fokus på den naturlige målsætning om, at flest muligt står til rådighed for arbejdsmarkedet og færrest muligt tilkendes varig offentlig forsørgelse. Per december 2009 har jobcenter Sorø personer på førtidspension. Det er en stigning på 30 personer (2 %) fra samme måned året før. Per december 2009 har jobcenter Sorø 278 personer i fleksjob. Det er en stigning på 2 personer (0,7 %) fra samme måned året før. Per december 2009 har jobcenter Sorø 35 personer på ledighedsydelse. Tallet er reduceret med 7 personer (16,7 %) fra samme måned året før. Det samlede antal personer på permanent offentlig forsørgelse udgør dermed 1823 personer. Ved sammenligning med Østdanmark ses, især når det gælder førtidspensionisters andel af befolkningen, at Sorø ligger højt (Sorø 8,2 % mod Østdanmark 6,1 %). Noget lignende gør sig gælder for fleksjobbere (andel i Sorø 1,5 % mod 1,1 % i Østdanmark), hvorimod Sorø har relativt færre på ledihedsydelse. Da den statistiske tyngde, ca. 82 % af det samlede billede, ligger på førtidspension, er det 3 BRHS: Baggrund for fastlæggelse af justerede niveauer for Ministermål i Østdanmark i 2011, juni

6 især her, vi finder årsagen til, at 9,9 % af befolkningen i Sorø Kommune modtager de nævnte permanente ydelser, mod 7,5 % i Østdanmark. 4 Mål 2 Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december 2009 december Målet er særdeles ambitiøst, da det realisering kræver en meget betydeligt reduktion af den hidtil sete stigning i antallet af førtidspensionister på ca. 2 % årligt, samtidigt med, at antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse skal holdes i ro. Hvis målet skal realiseres, vil det både kræve en effektiv forebyggende indsats, herunder så de svageste sygedagpengemodtagerne hjælpes i vej mod et come-back på arbejdsmarkedet, om nødvendigt i et nyt arbejdsområde. Samtidigt skeles til beskæftigelsesregionens konstatering af, at der i nogen grad er demografisk medvind på førtidspensionsområdet, idet der i disse år ses en øget aldersbetinget afgang fra førtidspension til folkepension. Der henvises til udfordring 2 nedenfor. Ministerens mål 3: begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Ministerens udmeldte mål 3 om begrænsning af antallet af unge under 30 år på forsørgelsesydelser udgør en væsentlig udvidelse af det hidtidige ministermål på ungeområdet, der alene har været fokuseret på ledighed. Fremadrettet omhandler målet samtlige ydelsesmålgrupper blandt de unge, jf. nedenfor. Selv om nogle af målets delmålgrupper er meget små, udgør målet samlet set en væsentlig udfordring for Jobcenter Sorø. Det sidste fremgår af, at 14,1 % af de årige i Sorø Kommune er på offentlig forsørgelse, mod kun 11,1 % i Østdanmark. Ydelsesgruppe A-dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Status Jobcenter Sorø har per december unge modtagere af a-dagpenge. Det er en stigning på 50,8 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 81,3 %) Jobcenter Sorø har per december unge arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 12,1 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 37,2 %) Jobcenter Sorø har per december unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 61,5 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 21,7 %) Jobcenter Sorø har per december unge 4 Alle tal er fra BRHS: Beskæftigelsesplan 2011, Jobcenter Sorø Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011, april 2010: 3. Tallet for ydelsesmodtagernes andel af befolkningen er opgjort i forhold til befolkningsantallet i gruppen år. 6

7 Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister I alt introduktionsydelsesmodtagere. Det er en stigning på 133,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 38,2 %) Jobcenter Sorø har per december unge revalidender. Det er et fald på 95,7 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 9,6 %) Jobcenter Sorø har per december unge forrevalidender. Det er en stigning på 750 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 21,1 %) Jobcenter Sorø har per december unge sygedagpengemodtagere. Det er et fald på 18,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 0,9 %) Jobcenter Sorø har per december unge ledighedsydelsesmodtagere. Det er et fald på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 7 %) Jobcenter Sorø har per december unge i fleksjob. Det er en stigning på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 10,8 %) Jobcenter Sorø har per december unge førtidspensionister. Det er en stigning på 3,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 1,6 %) Jobcenter Sorø har per december unge modtagere af offentlig forsørgelse. Det er en stigning på 17,3 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 27,2 %). De offentligt forsørgede unge udgør 14,1 % af samtlige årige i Sorø Kommune (tilsvarende andel for Østdanmark: 11,1 %) Som det fremgår af tabellen varierer det ganske meget, hvordan Sorø placerer sig i sammenligning med Østdanmark. Dette skal ses i lyset af de i en række tilfælde meget små delmålgrupper i Jobcenter Sorø. De statistiske tilfældighederne elimineres dog i vidt omfang når der i målfastlæggelsen arbejdes med sumtal for hele den samlede ungemålgruppe, jf. tabellens nederste række. Mål 3 7

8 Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december Ledige på kontanthjælp (her: uanset om de vurderes arbejdsmarkedsparate) samt a-dagpenge udgør størstedelen af de unge modtagere af offentlig forsørgelse. Målets ambitionsniveau afhænger derfor i høj grad af ledighedsudviklingen. Der henvises til udfordring 3 nedenfor. Ministerens mål 4: begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Ministerens udmeldte mål 4 om begrænsning af antallet af ikke vestlige nydanskere på offentlige forsørgelsesydelser er et helt nyt ministermål. For Sorø gælder på den ene side, at målgruppen er beskeden, men på den anden side også, at gruppen relativt har udviklet sig mere ugunstigt i Sorø, end i Østdanmark. Der er således god grund for Jobcenter Sorø til at tage udfordringen op, om end målgruppen ikke har en størrelse, der berettiger helt særlige specialiserede indsatser. Ydelsesgruppe A-dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Status Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige modtagere af a-dagpenge. Det er en stigning på 47,1 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 44,7 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 50 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 10,6 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 42,1 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 2,9 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige introduktionsydelsesmodtagere. Det er en stigning på 35 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 23,5 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige revalidender. Det er et fald på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 12 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige forrevalidender. Stigningen er sket fra nul, hvorfor udviklingen i forhold til samme måned året før ikke kan opgøres (år-til-år-udvikling for 8

9 Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister I alt Østdanmark: -23,1 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige sygedagpengemodtagere. Det er en stigning på 160 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: - 2,1 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige ledighedsydelsesmodtagere. Det er en stigning på 0 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 13,9 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige i fleksjob. Det er en stigning på 100 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 1,9 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige førtidspensionister. Det er en stigning på 16,7 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 8,4 %) Jobcenter Sorø har per december ikke vestlige modtagere af offentlig forsørgelse. Det er en stigning på 34,4 % i forhold til samme måned året før (tilsvarende udvikling for Østdanmark: 10,9 %). De offentligt forsørgede ikke vestlige udgør 3 % af alle indbyggere i Sorø Kommune (tilsvarende andel for Østdanmark: 10 %) Som det fremgår af tabellen varierer det ganske meget, hvordan Sorø placerer sig i sammenligning med Østdanmark. Dette skal ses i lyset af de i en række tilfælde meget små delmålgrupper i Jobcenter Sorø. De statistiske tilfældighederne elimineres dog i vidt omfang når der i målfastlæggelsen arbejdes med sumtal for hele den samlede målgruppe af ikke vestlige udlændinge, jf. tabellens nederste række. Mål 4 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Ledige på kontanthjælp (her: uanset om de vurderes arbejdsmarkedsparate) samt a-dagpenge udgør størstedelen af de ikke-vestlige modtagere af offentlig forsørgelse. Hertil kommer, at gruppen af førtidspensionister, der udgør en væsentlig del af de resterende, kun kan påvirkes af jobcentret i begrænset omfang. Målets ambitionsniveau afhænger derfor i høj grad af om den i forsommeren 2010 indtrådte stabilisering i ledighedstallene udgør begyndelsen til en blivende vending i udviklingen, eller om stabiliseringen viser sig forbigående. 9

10 Der henvises til udfordring 4 nedenfor. 2. De lokale udfordringer i 2011 Ministermålene har i forhold til tidligere år udviklet sig til mere omfattende mål, der omfatter mange delmålgrupper. En fokuseret indsats kræver derfor et nærmere kig på, hvilke lokale udfordringer, Sorø Kommune står overfor i sine bestræbelser på at nå sine mål. Udfordringer ift. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven Ministeren sætter med sit mål 1 fokus på, at arbejdskraftreserven begrænses mest muligt. Jobcenter Sorø har fastlagt et lokalt mål, der indebærer at arbejdskraftreserven skal begrænses til 524 personer ved udgangen af 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december Det er karakteristisk, at dets realisering kræver en effektiv tidlig indsats, så gennemstrømningen af ledige holder et højt niveau og ingen nye ledige bliver i systemet længere end højst nødvendigt. Samtidigt kan det konstateres, at der trods sådanne bestræbelser er områder, hvor der allerede er en del langtidsledige. Her er udfordringen at fastholde en effektiv indsats, der forhindrer, at de ledige som der er betydeligt empirisk belæg for helt mister arbejdsidentiteten og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Når både ledighedsvolumen og udvikling tages i betragtning, ses den beskrevne dobbelt udfordring især at være aktuel i forhold til de forsikrede ledige indenfor 3F, HK, Metal samt Kristelig A-kasse. Det er derfor en del af udfordringen at sikre, at jobcentret har tilstrækkeligt relevante tilbud til disse kategorier af ledige. 5 Udfordringer ift. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede Ministeren sætter med sit mål 2 fokus på begrænsning af antallet af personer i fleksjob, på ledighedsydelse og på førtidspension. Jobcenter Sorø har fastlagt et lokalt mål, der indebærer at antallet af modtagere af disse ydelser skal begrænses til personer ved udgangen af 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december Det er karakteristisk, at den helt store volumen (82 %) ligger på førtidspensionsområdet. Når man dertil lægger, at Sorø Kommune har ganske godt greb om fleksjob (udvikling december : 0,7 %) og især ledighedsydelse (tilsvarende: - 16,7 %), så kan den væsentligste lokale udfordring afgrænses til førtidspensionsområdet. Dog med den forudsætning, at den neutrale - positive udvikling for fleksjob og ledighedsydelse kan fastholdes Jobcentret har ingen handlemuligheder i forhold til den gruppe af ca borgere, der allerede har fået tilkendt førtidspension. I stedet kræver målets realisering, at der bliver en bedre balance mellem antallet af nye tilkendelser af førtidspension på den ene side, og afgangen fra ydelsen på den anden. I 2008 og 2009 har tilgangen til ordningen udgjort ca. 30 personer flere, end afgangen fra samme. Be- 5 BRHS: Udvikling i ledighed, arbejdskraftreserve og CV-samtaler for forsikrede ledige fordelt på a-kasser opgjort på jobcentre. 10

11 skæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland gør dog gældende, at der i de kommende år vil være demografisk medvind på området, idet et stigende antal førtidspensionister forventes at nå folkepensionsalderen (pt. 65 år). Vurderingen er ikke underbygget af tal fra beskæftigelsesregionens side, men ifølge jobindsats.dk vil i de kommende fem år gennemsnitligt ca. 70 førtidspensionister overgå til folkepension årligt. 6 Det er ikke umiddelbart muligt at konstatere, i hvilket omfang dette tal er højere end tidligere. Men medvinden ses dog deraf, at der i 2010 er tendens til, at gabet mellem nyindledte sager og afsluttede sager lukkes. Med ovennævnte resultatmål har Jobcenter Sorø sat sig for at minimere den årlige nytilvækst af førtidspensionister samtidigt med, at antallet af borgere i fleksjob og på ledighedsydelse fortsat skal holdes i ro. Jobcenter Sorø har efter en praksisundersøgelse fået Ankestyrelsens ord for, at jobcentret laver: et usædvanligt flot og grundigt stykke sagsarbejde på førtidspensionsområdet, og intet tyder på, at sagsbehandlingen på området har været lemfældig hidtil. Udfordringen er derfor først og fremmest at fastholde opmærksomheden på, at alle andre muligheder definitivt er udtømte, før end der indledes sagsbehandling til førtidspension. Den ambitiøse målsætning fastlægges dermed uden, at der lægges op til praksisændringer. Halvdelen af førtidspensionssagerne oprettes og afsluttes som følge af mellemkommunale flytninger, hvorfor flyttemønstre (hvor mange førtidspensionister der flytter ind, hhv. ud af kommunen) kan få afgørende betydning for målopfyldelsen. Udfordringer ift. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Ministeren sætter med sit mål 3 fokus på unge under 30 på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcenter Sorø har fastlagt et lokalt mål der indebærer, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december Det er karakteristisk, at størstedelen af de unge ydelsesmodtagere (63 %) modtager a-dagpenge eller kontanthjælp, og at disse delmålgrupper ses at have udviklet sig dramatisk siden efteråret Da jobcentret har et godt greb om udviklingen for de øvrige delmålgrupper, er det først og fremmest denne store gruppe af ordinære ledige (uanset forsikringsstatus og arbejdsmarkedsparathed), der skal tøjles, hvis målet skal realiseres. Dette er dermed den helt centrale udfordring for mål 3. Med til udfordringen hører sikringen af, at de unge ledige mødes med en hurtig og konsekvent indsats, og at der opretholdes en tilbudsvifte med et relevant miks af uddannelsesrettede og jobrettede elementer. Udfordringens vanskelighed afhænger i stor udstrækning af, hvorledes konjunkturerne udvikler sig i den kommende tid. Hvis den i foråret 2010 indtrådte stabilisering i ledighedsudviklingen udgør begyndelsen til en egentlig vending, kan målsætningens og udfordringens ambitionsniveau hurtigt vise sig for lavt. Hvis det omvendt viser sig, at der er yderligere afmatning i vente, kan ambitionsniveauet vise sig urealistisk højt. 6 Jobindsats.dk/førtidspension. 11

12 Udfordringer ift. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse Ministeren sætter med sit mål 4 fokus på indsaten for ikke-vestlige udlændinge på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcenter Sorø har fastlagt et mål, der indebærer, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Sorø Kommune har relativt få ikke-vestlige borgere (3 % overfor 10 % i Østdanmark). Heraf udgør målgruppen på offentlig forsørgelse i alt 164 personer (per december 2009). Heraf er 49 (30 %) førtidspensionister, mens de resterende 115 fordeler sig på alle de øvrige forsørgelsesydelser, idet jobcentret per december 2009 dog ikke har nogen ikke-vestlige udlændinge i forrevalidering eller på ledighedsydelse. Grundet den beskedne volumen, og målgruppens fordeling på mange delmålgrupper, er Jobcenter Sorø reelt afskåret fra at initiere særlige og speciale indsatser specifikt for ikke-vestlige udlændinge. Derfor er den primære udfordring i forhold til dette mål at sikre, at der tages effektivt hånd om indsatsen for målgruppen desuagtet, at tilbuddene til disse borgere nødvendigvis skal findes i jobcentrets almindelige tilbudsvifte. I tillæg til arbejdet med at leve op til de fremhævede udfordringer, vægter Jobcenter Sorø at sikre forsat tilfredsstillende resultater på de øvrige driftsområder. 3. Den borger- og virksomhedsrettede indsats i 2011 Ovenfor er beskrevet, hvilke mål Jobcenter Sorø har sat sig for 2011 (kapitel 1), samt hvilke udfordringer, der i den henseende anses for de væsentligste (kapitel 2). I dette kapitel følger en beskrivelse af, hvilke strategier og indsatser Jobcenter Sorø vil anvende i sine bestræbelser på at overvinde udfordringerne og realisere de opstillede resultatmål for Strategi og indsats vedr. mål 1, begrænsning af arbejdskraftreserven På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 524 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december 2009 til december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet er, at gennemstrømningen af ledige holder et højt niveau og ingen nye ledige bliver i systemet længere end højst nødvendigt. For allerede langtidsledige er udfordringen at fastholde en effektiv indsats, der forhindrer, at de ledige som der er betydeligt empirisk belæg for helt mister arbejdsidentiteten og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er endvidere beskrevet, at det er en del af udfordringen at sikre, at jobcentret har tilstrækkeligt relevante tilbud til målgruppen, og at dette ikke mindst er aktuelt for den store del af målgruppen, der falder indenfor de områder, der favnes af 3F, HK, Metal samt Kristelig A-kasse 12

13 Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Generelt skærpet fokus på arbejdskraftreserven Herunder månedligt udtræk af reserven samt mere konsekvent og ensartet brug af muligheden for at rådighedsvurdere, hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige). Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Hurtigt i gang-aktiviteter Jobcentret vil med samme motivation afholde samtaler, informationsarrangementer eller tidlig aktivering (efter individuelt behov) for udvalgte grupper af forsikrede nyledige indenfor de første måneder af ledighedsperioden, fx for medlemmer af udvalgte a-kasser. Desuden vil jobcentret gøre flittig brug af anden aktør for disse ledige i de situationer, hvor det er relevant. Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden, så der sikres en aktiv indsats til tiden for de ledige. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Indsats overfor ledige, der tilmeldes med forudgående offentlig forsørgelse Jobcentret samarbejder med a-kasserne om problemstillinger hos de ledige, der især ved forudgående sygeforløb kan have glæde af en tidlig indsats ved tilbagevenden til arbejdsløshedsdagpenge, herunder anvendes rundbordssamtaler m.v. Opkvalificering: Voksenlærlingeordningen, 6 ugers selvvalgt m.v. Det er desværre fortsat sådan, at de ledige generelt er væsentligt dårligere uddannet, end de beskæftigede. Dette er uheldigt såvel for den enkelte som i et samfundsperspektiv, idet efterspørgslen koncentrerer sig om den velkvalificerede del af arbejdsstyrken. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der har de bedste beskæftigelsesmuligheder. Tilsvarende vil jobcentret også i 2011 have fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, ligesom jobcentret vægter at vejlede de ledige grundigt om mulighederne for 6 ugers selvvalgt. Strategi og indsats vedr. mål 2, begrænsning af permanent forsørgede På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december 2009 december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet kan afgrænses til førtidspensionsområdet. Dog med den forudsætning, at den positive udvikling for fleksjob og ledighedsydelse kan fastholdes. Det er ligeledes beskrevet, hvorledes jobcentrets handlemuligheder ift. førtidspensionister er stærkt begrænsede, hvorfor udfordringen først og fremmest består i at fastholde 13

14 opmærksomheden på, at alle andre muligheder definitivt er udtømte, før der indledes sagsbehandling til førtidspension. Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Vejledning om særlige muligheder Borgere med særlige behov vejledes om deres særlige muligheder. Fx vejledes personer med funktionsnedsættelser om mulighederne for personlig assistance, støtteperson, hjælpemidler, isbryderordningen m.v. Handicapkompenserende ordninger Tidligere undersøgelser har vist, at virksomhederne generelt har et meget dårligt kendskab til de handicapkompenserende ordninger. Der er derfor også brug for vejledning herom på virksomhedssiden. Jobcenter Sorø vil derfor arbejde på at udbrede kendskabet til ordningerne, som bør indgå naturligt i de redskaber, der i forvejen arbejdes med i fastholdelse og indslusning af borgere på arbejdsmarkedet. Fastholdelse Jobcenter Sorø vil i 2011 fortsat vægte forebyggelsen af udstødelse fra arbejdsmarkedet, herunder ved dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, fx via job på særlige vilkår eller tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Endvidere inddrages virksomhederne aktivt i opkvalificering af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, fx via løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation. Virksomhedscentre Jobcenter Sorø har med succes etableret sine første virksomhedscentre i I 2011 vil jobcentret fortsat styrke og udvikle sådanne tiltag. Revalidering, virksomhedsrevalidering, voksenlærlingeordningen og korterevarende kurser Jobcenter Sorø vil i 2011 fastholde stor opmærksomhed på relevant og målrettet brug af uddannelsestilbuddene, hvor det sker med perspektiv for sikring af en ellers skrøbelig arbejdsmarkedstilknytning. Socialmedicinsk afklarende team (SMAT) Som udløber af et af Arbejdsmarkedsstyrelsen støttet projekt ( ) viderefører jobcentret sit socialmedicinske afklaringsteam for hurtig afklaring af alle sygemeldte samt ledige uanset målgruppe. Derved muliggøres en tidlig sundhedsfaglig intervention i de tilfælde, hvor det vurderes relevant, herunder i sager med stress eller depression eller diffuse somatiske symptomer. Delvis genoptagelse af arbejdet Jobcenter Sorø vil også i 2011 lægge vægt på at fremme delvis genoptagelse af arbejde i de situationer, hvor det er realistisk. Nye tilbudstyper Den nye sygedagpengelov, der giver rum for en mere aktiv indsats på området skal udnyttes til at fremme, at den enkeltes arbejdsevne vedligeholdes under sygdomsforløbet. Jobcenter Sorø har etableret helt nye tilbudstyper til denne brug, og vil i den forbindelse lægge vægt på at inddrage den fornødne sundhedsfaglige ekspertise og på respekt for de sygemeldtes begrænsninger og skånebehov. Jobcentret vil løbende justere sin tilbudsvifte på området i takt med, at erfaringerne indløber. 14

15 Strategi og indsats vedr. mål 3, begrænsning af unge på offentlig forsørgelse På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet er, at tøjle den hidtil ganske dramatiske stigning i antallet af unge ledige (uanset forsikringsstatus og arbejdsmarkedsparathed). Det er desuden beskrevet, at det hører med til udfordringen at sikre, at de unge ledige mødes med en hurtig og konsekvent indsats, og at der opretholdes en tilbudsvifte med et relevant miks af uddannelsesrettede og jobrettede elementer. Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Skærpet fokus på ungegruppen Jobcenter Sorø har i 3. kvartal 2010 valgt at samle al indsats for ungegruppen i et særligt decentralt team. Det er sket for at sikre udviklingen af et godt miljø for en effektiv indsats for de unge, såvel som for at understøtte jobcentrets opbygning af den fornødne ekspertise. Den særlige enhed foretager månedligt udtræk af ungegruppen samt skærpet vurdering af rådigheden hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige). I 2011 vil der være stort fokus på at optimere teamet og dets indsatser, så der bliver de bedst mulige rammer om ungeindsatsen. Aktiv indsats til unge mellem 15 og 18 år Jobcentret vil, i samarbejde med UU og de ansvarlige for indsatsen på børne-/ungeområdet, medvirke til en fremrykket indsats til denne målgruppe. Aktiv indsats til årige Der gives strakstilbud til denne målgruppe. Ny chance til unge Jobcenter Sorø vil i 2011 øge antallet af virksomhedspraktikker og løntilskud. Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Det gælder ikke mindst overfor de unge. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Samarbejde med andre aktører Jobcentret har i 2010 indledt et samarbejde med andre aktører og eksterne leverandører indenfor flere af ungemålgrupperne. I 2011 fortsættes dette samarbejde, således at en del unge henvises til en indsats 15

16 hos jobcentrets samarbejdspartnere. Det gælder både unge forsikrede ledige med uddannelse og andre delmålgrupper af unge, alt efter hvordan beskæftigelsen og erfaringerne med samarbejdet udvikler sig. Tilskyndelse til uddannelse Unge ledige uden uddannelse skal i videst muligt omfang tilskyndes og motiveres til at tage en uddannelse, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes Jobcenter Sorø benytter sig herunder af mulighederne for at pålægge yngre modtagere af forsørgelsesydelser at gennemføre en uddannelse efter eget valg. Opkvalificering: Voksenlærlingeordningen, 6 ugers selvvalgt m.v. Det er desværre fortsat sådan, at de ledige generelt er væsentligt dårligere uddannet, end de beskæftigede. Dette er uheldigt såvel for den enkelte som i et samfundsperspektiv, idet efterspørgslen koncentrerer sig om den velkvalificerede del af arbejdsstyrken. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der har de bedste beskæftigelsesmuligheder. Tilsvarende vil jobcentret også i 2011 have fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, ligesom jobcentret vægter at vejlede de ledige grundigt om mulighederne for 6 ugers selvvalgt. Jobcentret tilbyder alle med behov FVU-undervisning, introducerende undervisning eller anden undervisning efter bestemmelserne herom. Mentor Som et led i at styrke den lediges oplæring i jobbet eller fastholdelse i uddannelse gør jobcentret brug af mentorer, hvor det vurderes relevant. I 2010 gennemførtes virksomhedsmentoruddannelse målrettet unge og uddannelse, og der blev etableret netværk. Jobcentret forventer at gennemføre tilsvarende forløb i Strategi og indsats vedr. mål 4, begrænsning af ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse På dette ministermålsområde har Jobcenter Sorø fastlagt følgende mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Det er ovenfor beskrevet, at den væsentligste udfordring i forhold til realisering af målet er at sikre, at der tages effektivt hånd om indsatsen for målgruppen desuagtet, at tilbuddene til disse borgere nødvendigvis skal findes i jobcentrets almindelige tilbudsvifte. Jobcenter Sorø vil i 2011 anvende følgende strategier / indsatser: Øje for særlige behov Da antallet af ikke-vestlige udlændinge som beskrevet er for lille til at have en samlet specialiseret indsats på området, skal denne opgave løses indenfor Jobcenter Sorøs almindelige ramme. Jobcentret vil dog bestræbe sig på at have øje for de særlige problemstillinger, der kan være indenfor denne målgruppe. Dette fremmes blandt andet af, at jobcentret tager mangfoldighedshensyn i sin egen rekruttering. 16

17 Mentor Som et led i at styrke den lediges oplæring i jobbet eller fastholdelse i uddannelse gør jobcentret brug af mentorer, hvor det vurderes relevant For LBR s plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer henvises til tillæg Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Andre aktører kan bidrage positivt til løsning af de beskæftigelsespolitiske udfordringer. De har især meget at byde på, når det gælder at skræddersy en indsats til en specifik målgruppes forudsætninger og behov. Jobcenteret har mulighed for at vælge sine aktører fra forskellige udbud: Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført udbud for ledige med langvarig uddannelse, som er obligatorisk for jobcentrene at benytte (rammeudbud på LVU-området). Beskæftigelsesregionen tilbyder en række aftaler under Serviceudbuddet som indeholder kontaktforløb og indsats for en række andre målgrupper, heriblandt seniorer, uddannede, ufaglærte og ungemålgrupperne. Derudover har jobcenter mulighed for at samarbejde med eksterne leverandører om afklarings- vejlednings- og jobsøgningsforløb, men disse samarbejdsaftaler figurerer ikke under denne beskæftigelsesplans måltal, selvom leverandørerne af disse forløb i jobcenterets hverdag behandles og opfattes på samme måde. Forskellen ligger i om der overdrages ansvar for kontaktforløb og aktivering eller ej. Jobcenter Sorø ønsker at udbygge samarbejdet med andre aktører og har da også i 2010 inddraget disse i løsningen af indsatsen i et betydeligt større omfang end tidligere. Der er oprettet fælles aftaler, hvor både forsikrede og ikke forsikrede ledige henvises til samme aktør, og der er skabt et fælles overblik over jobcenterets samlede anvendelse af såvel aktører som kursusleverandører med henblik på, at gode samarbejdsrelationer med aktører kan udnyttes bredt i jobcenteret. Udfordringen i 2011 består i at trimme dette samarbejde samt at sikre at det også giver en reel beskæftigelsespolitisk effekt. Det betyder at jobcenteret må arbejde med at sikre en ensartet kvalitet og linje i indsatsen såvel som i de lediges kontakt til aktørerne, samt at påse at aftaler om rettidighed og aktiveringsgrad overholdes. Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen er ikke udliciteret, kun opgaven. Ansvaret ligger fortsat hos kommunalbestyrelsen, og i takt med en større udlicitering skal opfølgningen og tilsynet med andre aktører og eksterne leverandører intensiveres. Tilsynet tilrettelægges med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens reviderede tilsynsmanual efter konkret lokal vurdering og tilpasning og omfatter såvel de egentlige andre aktører som de øvrige eksterne leverandører. I 2011 forventes 20 pct. af de ledighedsberørte i Sorø kommune at påbegynde forløb hos andre aktører. Ved ledighedsberørte forstås i denne sammenhæng de forsikrede ledige og de ikke-forsikrede ledige. 17

18 Måltal Jobcenter Sorø vil i 2011 inddrage andre aktører i indsatsen for 20 % af de ledighedsberørte svarende til ca. 400 personer 5 De budgetmæssige rammer XXXX AFSNITTET ER SENEST REVIDERET DEN 15. SEP. 2010, MEN REVIDERES IGEN EFTER BUDGETVEDTAGELSEN, HVIS DER KOMMER ÆNDRINGER XXXX Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2010 Budget 2011 mio. kr. * mio. kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto samt ) 25 31,5 Antal helårspersoner Enhedspris Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Forrevalidering indgår her. Antal helårspersoner Enhedspris Revalidering (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) ,4 Antal helårspersoner Enhedspris Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Driftsudgifter (konto ) 58 50,4 Antal helårspersoner Enhedspris Sygedagpenge (forsørgelse samt aktivering og løntilskud) Driftsudgifter (konto ) 63 62,2 Antal helårspersoner Enhedspris Beskæftigelsesordninger (incl. udgifter til flaskehalsindsats) Driftsudgifter (konto ) 6 6,4 Antal helårspersoner Enhedspris Flaskehalsproblemer (konto ) Indtægter

19 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto ) 18 21,3 Antal helårspersoner Enhedspris Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto ) 18 21,3 Antal helårspersoner Enhedspris Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 100 pct. kommunalt bidrag ** NY Driftsudgifter (gruppering ) 0 Antal helårspersoner 0 Enhedspris 0 Forsikrede ledige m.v. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige Driftsudgifter (konto , gruppering ) 4 5,5 Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering Enhedspris Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) 2 1,9 Antal helårspersoner Enhedspris Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 002) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) 4 4 Antal helårspersoner Enhedspris Seks-ugers selvvalgt uddannelse Udgifter (konto , gruppering 015) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Jobrotation Udgifter (konto , gruppering ) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige Udgifter (konto , gruppering 020) 0 0 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 0 0 Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) 1 1 Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering )

20 Hovedkonto 6. Administration mv. Budget 2010 Budget 2011 mio. kr. * mio. kr. * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre Udgifter (konto ) Heraf administrative udgifter til andre aktører Udgifter (gruppering og ) 0 0 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 50 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. 6 Tillæg og bilag Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2011 Mål 1, jf. ministermål 1 (arbejdskraftreserven) Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 524 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011 svarende til en stigning på 2 % fra december 2009 til december Mål 2, jf. ministermål 2 (permanente forsørgelsesordninger) Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011 svarende til en stigning på 0,5 % fra december 2009 december Mål 3, jf. ministermål 3 (unge på offentlig forsørgelse) Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 418 personer (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) i december 2011 svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december Mål 4, jf. ministermål 4 (ikke-vestlige udlændinge på offentlig forsørgelse) Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 169 i december 2011 (fuldtidspersoner inklusive aktiverede) svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 december Måltal for brug af andre aktører Jobcenter Sorø vil i 2011 inddrage andre aktører i indsatsen for 20 % af de ledighedsberørte svarende til ca. 400 personer. 20

21 Tillæg 2: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer Det Lokale Beskæftigelsesråd (herefter LBR) skal årligt fastlægge en plan for, hvilke initiativer rådet påtænker at gennemføre med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen, der indgår i jobcentrets beskæftigelsesplan, beskriver dermed også, til hvilke formål rådet er sindet at udmønte sine midler. Bevilling for 2011 Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en bevilling til LBR Sorø på kr. i år 2011 (under forudsætning af finanslovens vedtagelse). Hertil skal lægges en eventuel overførsel af restmidler fra 2010, idet reglerne tillader, at op til 25 % af årets bevilling kan overføres til det kommende år. Det er endnu for tidligt at vurdere, om / i hvilket omfang det kan blive aktuelt at overføre midler fra 2010 til Rammer for anvendelse af LBR s midler Efter lovgrundlaget kan LBR-midlerne anvendes til: - at udvikle og understøtte virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud - at udvikle nye tilbud til personer med begrænset arbejdsevne eller som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet - at opkvalificere og efteruddanne medarbejdere - at gennemføre evaluering og formidling. Beskæftigelsesministeriet har i forlængelse heraf udmeldt følgende indsatsområde for anvendelse af midlerne i 2011: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Fokusområder og mulige initiativer i LBR s virksomhedsrettede plan for 2011 De foreslåede initiativer og aktiviteter støtter op om beskæftigelsesplanens mål og skal samtidigt ses som et supplement til den indsats, der ydes af Jobcenter Sorø: - Uddannelses-, indslusnings- eller fastholdelsesrelaterede tiltag, der baserer sig på virksomhedscenterprincipper eller rotationsordninger, således at aktiviteterne kan få en vis volumen og nå bredt ud blandt personer med ingen, begrænset eller truet arbejdsmarkedstilknytning, - Opkvalificering / (efter)uddannelse af arbejdsmarkedets svageste, herunder langtidsledige ufaglærte, unge uden uddannelse, sygemeldte med vanskelige problematikker samt unge mødre uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet, - Samarbejde om ovennævnte typer af tiltag over kommunegrænsen og/eller med andre LBR skal tilgodeses, idet LBR Sorø vægter, at tiltagene i videst mulige omfang tager højde for, at arbejdsmarkedet ikke ophører ved kommunengrænsen, 21

22 - Brobygning mellem forskellige aktører og myndigheder. LBR ønsker, at jobcentret samarbejder optimalt med andre aktører på beskæftigelsesområdet, herunder ikke mindst a-kasser, andre jobcentre samt sundhedsinstanser. Samarbejdet kan fx udvikles i form af metodeudviklingssamarbejder om sygedagpengemodtagere eller via tiltag der kvalificerer og optimerer rådighedsvurderingen eller samarbejdet om samme. Tillæg 3: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer Som led i regeringens aftale omkring bekæmpelse af langtidsledigheden har Jobcenter Sorø modtaget puljemidler i en periode af 4 år. Sorø har modtaget kr. fordelt over perioden Jobcenter Sorø har valgt at supplere med egne driftsmidler for at kunne ansætte en virksomhedskonsulent i 37 timer. Som led i en reorganisering har Sorø Kommune nedlagt eksisterende kommunale projekter og oprettet nye tilbud målrettet ungegruppen her har jobcentret i tilbudsindhold og mål, opprioriteret virksomhedspraktikker og løntilskud kombineret med et fortsat fokus på uddannelse. Således kombineres uddannelsesindsats med virksomhedspraktikker, og den unge modtager hjælp til så vidt muligt at finde praktikplads indenfor sit fremtidige uddannelsesområde. Jobcentret har tilsvarende besluttet, at alle ledige uanset aldersgruppe senest efter 6 måneder tilbydes kontakt til virksomhedskonsulent med henblik på virksomhedspraktik/løntilskud. Endvidere ydes hjælp og støtte til opkvalificering og evt. brancheskift. Endelig er Jobcenter Sorø optaget af at sikre en fortsat udvikling og anvendelse af vores virksomhedscentre målrettet den gruppe af ledige, der har andre problemer end ledighed. Målsætningen er, at antallet af praktikpladser/løntilskud udvides med 40 årspladser i 2011, og med yderligere 10 årspladser for hvert af årene 2012 og Ovennævnte er sat i værk med virkning fra 1. januar Der vil blive målt månedsvis i forhold til januar Opgørelsen sker via Essentia. Måned a) Antal praktikker/løntilskud 2010 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September b) Antal praktikker/løntilskud 2011 Mål: a + 40 c) Antal praktikker/løntilskud 2012 Mål: a + 50 d) Antal praktikker/løntilskud 2013 Mål: a

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere