Bytorvet Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune"

Transkript

1 Bytorvet Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

2 Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal udarbejde en resultatrevision på baggrund af data, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller til rådighed på Resultatrevisionen skal forelægges Beskæftigelsesregionen, som kommer med bemærkninger til udkastet, hvorefter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) får mulighed for at komme med bemærkninger. Derefter skal resultatrevisionen med bemærkninger godkendes af kommunalbestyrelsen forud for vedtagelse af budgettet for det kommende år. Jobcenter Albertslund udarbejder årligt en resultatrevision med udgangspunkt i data fra jobindsats.dk. Resultatrevisionen skal indeholde: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse i forhold til den seneste måned og samme måned året før. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Jobcenter Albertslund er i klynge med de jobcentre, der af Arbejdsmarkedsstyrelsen er fastlagt som havende de samme rammevilkår i 2013: Brøndby, Fredericia, København, Odense, Aalborg, Aarhus, Svendborg. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Styrelsen har meddelt, at Resultatrevision 2013 ikke skal indeholde Scorecard, og at det ikke er muligt at opgøre resultatet af ministermålet om uddannelsesgrad. Resultatrevisionen er baseret på en sammenligning af data fra december 2013 med samme måned året før. Data kan suppleres med andre udtræk fra jobindsats.dk eller andre kilder. Ledighedsudviklingen Udviklingen i ledigheden følger som hovedregel den almindelige konjunktur i alle kommuner, men derudover påvirkes ledighedstallene også af politiske tiltag og initiativer. I 2013 drejer det sig bl.a. om halvering af dagpengeperioden. Kilde: Statistikbanken I Albertslund var ledigheden på 8% i december 2013, mens den var 8,7% i december Albertslund har siden sommeren 2010 (bortset fra et par måneder i starten af 2012) haft den højeste ledighedsprocent i klyngen. Udsvingene i Albertslund følger i stor udstrækning bevægelserne i de øvrige kommuner.

3 Resultatoversigt Resultatoversigten sammenfatter udviklingen i forhold til ministerens mål for 2013, antallet af forsørgede fuldtidspersoner, fordelt på ydelser og match og indsatsen i forhold til aktivering og samtaler. Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Antal 2 Ift. samme udvikling i Gnsn. udvikling i klyngen Ift. perioden før, periode klyngen ift. pct. 2 året før, perioden ift. perioden pct. 2 året før, året før, pct. 2 pct. 2 Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 2. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. Resultatoversigten viser, at der har været en tilgang til førtidspension på blot 36 personer fra december 2012 til december Dette skyldes først og fremmest vedtagelse af Førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar Antallet af langtidsledige er faldet i 2013 med 13% i Albertslund. Dette svarer til gennemsnittet i klyngen. Det dækker imidlertid over meget store forskydninger mellem dagpenge og kontanthjælp, hvor der er et fald på 49% på dagpenge og en stigning på 50% på kontanthjælp. Samlet er der dog et stort fald på knap 50 personer. Ministerens mål Der er 4 ministermål i 2013: Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen For hvert ministermål er der fastsat et resultatkrav i beskæftigelsesplanen for Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Resultatkrav i beskæftigelsesplan 2013: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 som minimum være på 28,9 pct, svarende til en stigning på 5 procentpoint fra 2011 til Uddannelsesgraden opgøres som den tid unge, der i løbet af året har fået ydelser, har været under uddannelse i samme år. Uddannelsesgraden er imidlertid ikke opgjort siden april 2013, da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af tekniske årsager ikke har kunnet sikre validiteten af målingen. I stedet kan det være interessant at se, hvordan udviklingen har været i de unge ydelsesmodtagere.

4 Tabel: Unge ydelsesmodtagere i Albertslund dec-12 dec-13 Udvikling i antal Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Kilde: jobindsats.dk Det mest interessante i udviklingen er, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er faldet med 40 fuldtidspersoner i 2013, svarende til et fald på godt 9%. Der er kun en kommune i klyngen, der har haft en større fald end Albertslund. Jobcentret har haft stort fokus på at give uddannelsespålæg til de unge, som var omfattet af regelsættet. Fra 2014 er det alle unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse, som skal i uddannelse. Det forventes at ville reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere fremadrettet yderligere. Mål 2: Færre personer på førtidspension Resultatkrav i beskæftigelsesplan 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2013, svarende til et fald på 10 pct, fra december 2011 til december Målet er vedtaget i kommunalbestyrelsen i oktober I december 2013 ændrede Folketinget lovgivningen på området med en førtidspensionsreform, som markant har ændret målgruppen og rammerne for tildeling af førtidspension. Kommunalbestyrelsen har ikke vedtaget et nyt mål for førtidspension i Tilgangen til førtidspension i Albertslund var i personer, mens den i 2013 var 36 personer. Mål 3: Langtidsledighed Resultatkrav i beskæftigelsesplan 2013: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 290 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 til december Resultatkravet om et fald på 18% er ikke nået. Der har været et fald på 13% fra 2012 til 2013, hvilket svarer til den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Der har været et forventeligt fald i antallet af langtidsledige på A- dagpenge, p.gr.a. forkortelsen af dagpengeperioden. Til gengæld har der været en stigning i antallet på kontanthjælp, men i sammenligning med klyngen er stigningen langt mindre end gennemsnittet. Mål 4: Tættere kontakt med de lokale virksomheder Resultatkrav i beskæftigelsesplan 2013: Der er ikke sat noget resultatkrav som opgøres nationalt, da der først i 2014 er kommet en måling i jobindsats.dk på graden af kontakt til de lokale virksomheder. I beskæftigelsesplan 2013 er der imidlertid sat følgende konkrete mål: 1. Jobcentret skal i kontakte alle virksomheder i Albertslund Kommune med over 2 ansatte 2. Andelen af virksomhedsrettede forløb skal være minimum 55% 3. Antallet af private løntilskud skal øges fra 23 i 1. kvartal 2012 til minimum 40 ved udgangen af Jobcentret skal indgå i og gennemføre kampagner overfor virksomheder for flere voksenlærlinge, jobrotation m.v. Ad 1. Jobcentret har i 2013 kontaktet alle virksomheder og alle virksomheder, der har ønsket et besøg, er blevet besøgt af virksomhedskonsulenter. Ad 2. I 2013 var der 444 fuldtidspersoner i aktivering på alle ydelser. Heraf var 223 i virksomhedsrettede forløb, svarende til 50,2%. Målet er altså ikke nået helt. Antallet har imidlertid været stigende, således at der i december var 54% i virksomhedsrettede forløb.

5 Ad 3. Antallet af helårspersoner i privat løntilskud i alle ydelser er ifølge jobindsats.dk steget fra 36 i 1. kvartal 2012 til 45 i fjerde kvartal Væksten har især været på kontanthjælpsmodtagere. Ad 4. Jobcentret har indgået i alle de kampagner, der har været iværksæt af Beskæftigelsesregion og andre samarbejdspartnere. Derudover har LBR finansieret en kampagne for at få flere i fleksjob i Endelig har jobcentret iværksæt en indsats med henblik på at få kontakt med alle virksomheder i kommunen. Lokalt mål: Sygedagpenge Resultatkrav: Det samlede antal sygedagpengemodtagere vil falde med 5% svarende til 22 personer i december 2013 sammenlignet med december Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger vil være uændret. Jobindsats viser, at der i december 2011 var 466 fuldtidspersoner på sygedagpenge, mens der i december 2013 var 411. Der har altså været et fald på 11,8%. I forhold til antallet af forløb over 52 uger har der været en stigning fra 49 sager i december 2012 til 54 sager i december Samlet vurdering i forhold til klyngen Til resultatrevisionen har der tidligere kunnet trækkes et scorecard i jobindsats.dk, som sammenligner udviklingen i ministermålene i Albertslund med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Dette er ikke tilgængeligt i 2013, men ved at trække resultatoversigt for alle jobcentre i klyngen kan det samlede billede vises. Sammenligning af udvikling i ministermål i klyngen Førtidspension Langtidsledighed Resultat Rang Resultat Rang Fredericia Aalborg Odense Svendborg Aarhus København Brøndby Albertslund Kilde: jobindsats.dk På tilgangen til førtidspension har Albertslund det 3. største fald i tilgangen i procentpoint. Det er et 10%- point større fald end Brøndby, som er det jobcenter i klyngen, der ligner Albertslund mest. På langtidsledigheden har Albertslund en gennemsnitlig position på en delt 4. plads. Der ligger i alt 4 jobcentre på fald fra 12-14% og et fald på 13% er også det gennemsnitlige resultat i klyngen. Antallet af forsørgede Samlet set for alle ydelser er der et fald på 9% i fuldtidspersoner, hvilket svarer til den bedste udvikling i klyngen. Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec

6 Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Der er et fald i alle jobklare personer, bortset fra ledighedsydelse, som er personer, der er tilkendt fleksjob, men ikke i job aktuelt. Stigningen her hænger sammen med stigningen i antallet på fleksjob, som er en forventet stigning som konsekvens af førtidspensionsreformen, der har gjort det muligt at have fleksjob med kortere ugentligt timetal. Hensigten er, at langt flere skal være aktive på arbejdsmarkedet, f.eks. gennem fleksjob. Jobcenter Albertslund har kørt kampagner med gode resultater for at få etableret flere fleksjob. Stigningen i ledighedsydelsesmodtagere kan også skyldes lovændringen, som betyder, at der er borgere visiteret til fleksjob, der tidligere var på kontanthjælp, som i 2013 kom på ledighedsydelse. For de indsatsklare personer har der været en lille stigning i kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i før, pct. samme pct. point i samme point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Sidste del af resultatoversigten er data for indsatsen i forhold til hhv. aktivering og samtaler. Der er et fald i aktiveringsgraden i forhold til samme måned året før. Det dækker over et generelt fald i aktiveringen af a- dagpengemodtagere og en stigning i aktivering af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som særlig ses sidste på året, hvor aktiveringsgraden er steget 15% fra november til december 13. Samlet set adskiller aktiveringsgraden i Albertslund sig ikke væsentligt fra gennemsnittet i klyngen. I opfyldelsen af minimumskrav på samtaler og aktivering ligger Albertslund bedre end gennemsnittet for samtaler. For aktivering mangler der aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. En indsats for at indhente det afspejles i den stigende aktiveringsgrad, som ses sidst på året for de indsatsklare. Besparelsespotentiale Den sidste del af resultatrevisionen er en opgørelse over besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er udtryk for, hvor mange penge kommunen kunne spare på forsørgelse, såfremt andelen af befolkningen på den konkrete ydelse var lig med det antal, jobcentrets rammevilkår tilsiger. Negative resultater for besparelsespotentiale indgår ikke i det samlede potentiale, da besparelsen her allerede er opnået. Langt de fleste jobcentre har derfor et besparelsespotentiale.

7 Besparelsespotentiale Albertslund jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,19 3, ,9 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 6,65 6, ,5 Sygedagpenge 2,19 1, ,5 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,77 6, ,4 I alt 19,81 18, ,4 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Opgørelsen viser et besparelsespotentiale på 32,4 mio. kr. Halvdelen af dette beløb ligger på de permanente ydelser, hvor Albertslund er præget af en befolkning med større andel på førtidspension end gennemsnittet. De permanente ydelser, der er tilkendt, står ikke til at ændre. Der er godt en halv procent for mange kontanthjælpsmodtager i befolkningen, mens der omvendt er færre dagpengemodtagere end forventet. Resultatet illustrerer at der er færre, der er medlem af en a-kasse i Albertslund. Tabellen viser, at der ud over førtidspension m.v. er 115 ydelsesmodtagere for mange i Albertslund end forventet i opgørelsen over besparelsespotentiale. Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter Beskæftigelsesrevisionen skal indeholde en opfølgning på mål og resultatkrav for den indsats, jobcentret har iværksat som følge af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Jobcenter Albertslund har for perioden fået samlet 1,565 mio. kr. til en forstærket virksomhedsindsats. Der er i beskæftigelsesplanerne fastsat mål og strategi for indsatsen. Målet i beskæftigelsesplan 2013 var, at andelen af aktiveringsforløb med virksomhedsperspektiv skulle øges til at udgøre minimum 55% af alle tilbud. Det var målet i Albertslund at øge andelen af virksomhedsrettede forløb. For dagpengemodtagere er andelen øget fra 52% i 2010 til 65% i 2013 og for kontanthjælpsmodtagere fra 28% i 2010 til 56% i Tabel: Andelen af aktiveringsforløb i Albertslund der er virksomhedsrettede A-dagpenge 52,4 55,4 61,2 64,9 Kontanthjælp 28,2 48,1 48,7 56,4 Kilde: jobinsats.dk Jobcentret har i 2013 gennemført en kampagne overfor alle virksomhederne i Albertslund Kommune for at få flere til at indgå samarbejde med jobcentret. Der er således ringet til alle virksomheder for at få booket besøg

8 med virksomhedskonsulenter. Dette har resulteret i en række kontakter om ordinære stillinger, fleksjob, jobrotation, løntilskud og virksomhedspraktik. Udfordringer Resultatrevisionen viser en række positive udviklingstræk, men samtidig en stor udfordring først og fremmest i et stort antal kontanthjælpsmodtagere. Det er nødvendigt, at der med kontanthjælpsreformen i 2014 sættes nyt fokus på kontanthjælpsmodtagerne. Der er især potentiale i at få flere unge i uddannelse, hvilket forventeligt vil kunne reducere antallet af ydelsesmodtagere. Førtidspensionsreformen har betydet en markant reduktion i tilgangen af førtidspensionstildelinger. Mange af de potentielle førtidspensionister er i stedet på kontanthjælp. Udviklingen i 2013 viser, at det er vigtigt, at jobcentret har fokus på muligheden for at iværksætte ressourceforløb for de personer, som tidligere var målgruppen for førtidspension. Jobcentret har en stor virksomhedsindsats, som det er afgørende at fastholde og forstærke både for at medvirke til at sikre at virksomhederne har den tilstrækkelige arbejdskraft og for at give de ledige muligheder for at komme i virksomhedsrettede tilbud. Resultatrevisionen vil indgå i arbejdet med den kommende beskæftigelsesplan for 2015.

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere