Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008"

Transkript

1 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

2 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen skal være kommunen og statens 1 fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Det er de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcenteret står overfor, selv tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Beskæftigelsesministerens mål er de eneste landsdækkede mål, der bliver udmeldt, hvilket giver rum for at fastsætte supplerende lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregionerne udmelder og fastsætter ikke mål som jobcentrene skal indarbejde i beskæftigelsesplanen. I 2006 udarbejdede jobcentrene en beskæftigelsesplan light for I forhold til udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 er det vigtigt at gøre opmærksom på, at beskæftigelsesplanen for 2008 skal opfylde alle de krav til beskæftigelsesplanen, der beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 161 af 22. februar 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 18 24, samt de krav der er beskrevet i denne skabelon til beskæftigelsesplanen for Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2008 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen bestemmer selv omfanget af beskæftigelsesplan De enkelte jobcentre står over for forskellige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og beskæftigelsesplanerne vil derfor i større eller mindre grad variere fra jobcenter til jobcenter, selvom beskæftigelsesplanerne udformes efter den samme skabelon. Beskæftigelsesplanen for 2008 skal som minimum indeholde: 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer på baggrund af: 1 I pilotjobcentrene, hvor staten har delegeret ansvaret for beskæftigelsesindsatsen til kommunen, skal kommunen udarbejde en beskæftigelsesplan, der både indeholder beskæftigelsesindsatsen overfor de kommunale og statslige målgrupper. Skabelon beskæftigelsesplan

3 a) de mål, som ministeren har meldt ud b) resultatrevisionen for det forudgående år 2, og c) det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. 3) Strategi og mål for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed, herunder indsatsen i forbindelse med formidling, information og vejledning samt tilbud over for målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udlændinge omfattet af kapitel 4 i integrationsloven og personer omfattet af opfølgning efter sygedagpengeloven. 4) Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats, herunder at skaffe virksomhederne den nødvendige og ønskede arbejdskraft og forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. 5) Strategi og mål for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, herunder måltal for hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre aktører. 6) Budget for beskæftigelsesindsatsen opdelt på en kommunal og en statslig del. I beskæftigelsesplanen for 2008 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer som jobcenteret står overfor i I beskæftigelsesplanen skal det beskrives, på hvilken måde jobcenteret vil angribe de beskæftigelsespolitiske udfordringer, og de mål, der opstilles i beskæftigelsesplanen, skal altid kunne relateres til en beskæftigelsespolitisk udfordring. I arbejdet med beskæftigelsesplanen er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de konkrete mål for indsatsen og de politiske målsætninger, strategier og operationelle indsatsområder, som medarbejderne i jobcentret skal arbejde inden for. De mål, som beskæftigelsesministeren udmelder, skal indarbejdes i jobcentrets tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen, så jobcentret tager højde for ministerens mål i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen for Jobcentret skal ligeledes have fokus på, at lovgivningen direkte eller indirekte sætter mål, som jobcentrene bliver nødt til at tage højde for i deres planlægning. Det er vigtigt, at jobcenteret på baggrund af ministerens mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer - sætter sig konkrete mål for de resultater, man vil opnå, og ikke kun mål for de aktiviteter, man vil gennemføre. De resultatmål, som jobcenteret vælger, bør være konkrete og målbare, så jobcenteret løbende kan følge op og dermed tage stilling til, om målene bliver opfyldt. 2 Der skal først udarbejdes en egentlig resultatrevision i 2008 for indsatsåret Den resultatrevision, der kan trækkes i 2007 vil kunne bruges som en nulpunktsanalyse. Skabelon beskæftigelsesplan

4 1. Beskæftigelsesministerens mål Beskæftigelsesministeren vil hvert år udmelde et begrænset antal beskæftigelsespolitiske mål i form af indsatsområder, som der i det kommende år er behov for et særligt fokus på for at løfte resultaterne af indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren udmelder, skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Målene er retningsgivende for jobcentrenes planlægning af indsatsen, idet der vil være mulighed for, at udmønte og tilrettelægge indsatsen i forhold til de lokale udfordringer, som jobcentret står overfor. I beskæftigelsesplanen skal det derfor beskrives hvilke udfordringer jobcenteret har i forhold til ministerens mål og hvilken beskæftigelsespolitisk indsats jobcenteret vil iværksætte, samt hvilke konkrete indsats- eller resultatmål jobcenteret vil opstille. Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 er blevet udmeldt til kommuner og jobcentre. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 kan endvidere findes på Beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd (RBR) vil være ansvarlige for overvågningen og opfølgningen på resultaterne af jobcentrenes indsats i forhold til ministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008, ligesom målene vil indgå i den resultatrevision, som jobcentrene skal udarbejde i 2008 for indsatsåret De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står over for i det kommende år. Beskrivelsen skal først og fremmest tage udgangspunktet i de mål, som ministeren har udmeldt, men også tage udgangspunkt i nogle af de lokale udfordringer, som jobcentret står over for. For at kunne beskrive de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer vil det være nødvendigt, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret har kendskab til udviklingen på det lokale og regionale arbejdsmarked i forhold til udbud og efterspørgsel af arbejdskraft mv. De regionale beskæftigelsesråds analyserapporter for 2007 indeholder en beskrivelse af nogle af de udfordringer og problemstillinger, som jobcentrene kan sætte fokus på i det kommende års beskæftigelsesindsats. På beskæftigelsesregionernes hjemmesider vil der ligeledes være forskellige statistiske beskrivelser af kommunernes arbejdsmarked, befolkning, uddannelsesniveau, beskæftigelse, ledighed, pendling, overførselsindkomster og aktivering mv. Skabelon beskæftigelsesplan

5 Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at jobcenteret indgår i en dialog med det lokale beskæftigelsesråd (LBR) om beskæftigelsesplanen, da LBR har en bred og stor viden om arbejdsmarkedet, virksomhederne og de ledige borgere. 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats I beskæftigelsesplanen for 2008 skal indgå en beskrivelse af jobcenterets mål og strategi for den borgerrettede indsats. I forhold til målene for den borgerrettede indsats er det vigtigt, at jobcentret gør sig overvejelser omkring og kort beskriver i beskæftigelsesplanen, hvordan jobcentret vil tilrettelægge indsatsen for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed, herunder hvordan indsatsen tilrettelægges i forbindelse med formidling, information og vejledning samt hvilke tilbud, som jobcentret vil tilbyde de forskellige målgrupper. Der er intet krav om, at der skal sættes konkrete mål i beskæftigelsesplanen for beskæftigelsesindsatsen over for alle de målgrupper, som er omfattet af indsatsen i jobcentret. Det er vigtigt, at jobcenteret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer - sætter sig konkrete mål for de resultater, man vil opnå, og ikke kun mål for de aktiviteter, man vil gennemføre. Jobcentrets strategi for at nå målene skal fremgå af beskæftigelsesplanen i form af en kort beskrivelse af, hvordan jobcenteret vil udmønte og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen. De 15 kommuner, der i februar 2007 har fået tildelt en bevilling til ansættelse af ekstra jobkonsulenter til indvandrere, skal årligt udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplanen. (se tillægget til beskæftigelsesplanen). 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats I beskæftigelsesplanen skal jobcentrets mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats indgå, herunder hvordan man i jobcentret mellem kommune og stat vil sætte fokus på samarbejdet om den virksomhedsrettede indsats, bl.a. hvordan jobcenteret vil samarbejde med andre jobcentre om den virksomhedsrettede indsats. Til forskel fra den borgerrettede indsats er den virksomhedsrettede indsats i mindre grad lovbunden, hvilket i højere grad gør det muligt, at prioritere indsatsen. Det er vigtigt, at jobcentrene allerede fra starten fokuserer på den virksomhedsrettede indsats og indgår i en dialog med virksomhederne for at sikre en effektiv virksomhedskontakt, som kan bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Det er vigtigt, at jobcenteret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer - sætter sig konkrete mål for de resultater, man vil opnå, og ikke kun mål for de aktiviteter, man vil gennemføre. Skabelon beskæftigelsesplan

6 I forhold til flaskehalsindsatsen er det nødvendigt, at det enkelte jobcenter gør sig nogle strategiske overvejelser over, hvordan indsatsen bedst muligt rettes mod flaskehalsområder generelt. Derfor bør jobcentret planlægge, hvordan de på den bedst mulige måde kan anvende flaskehalsmidlerne fra beskæftigelsesregionen. I beskæftigelsesplanene skal desuden indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets strategi og mål for at inddrage andre aktører 3 skal fremgå i beskæftigelsesplanen. Der skal herunder udarbejdes måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre aktører jf. 20, stk. 1, nr. 5 og 44 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcentrets strategi for inddragelse af andre aktører skal som minimum indeholde en beskrivelse af de målgrupper, der henvises til andre aktører, og planerne for samarbejdet i jobcentret om andre aktører. Ved fastlæggelse af målgrupper skal jobcentret være opmærksom på pligten til at henvise alle ledige LVU til statslige rammeaftaler efter 4 henholdsvis 7 måneders ledighed. Planer for samarbejdet om andre aktører kan dreje sig om: Planer for samarbejdet mellem kommunen og staten i jobcentret, herunder indgåelse af fælles delaftaler og/eller gennemførelse af fælles udbudsforretninger Planer for samarbejdet med staten og kommunen i andre jobcentre, herunder indgåelse af fælles delaftaler og/eller gennemførelse af fælles udbudsforretninger Strategi og planer for brug af rammeaftaler under serviceudbudet Der gøres opmærksom på, at der for staten i jobcentrene centralt er fastsat rammer for inddragelse af andre aktører, herunder ministerens handlingsplan fra juli 2005, ny betalingsmodel mv. Jobcentret skal som minimum opstille ét fælles måltal i beskæftigelsesplanen udtrykt som den andel af alle jobcentrets ledighedsberørte, der har påbegyndt forløb hos andre aktører. 3 Andre aktører er eksterne leverandører, som i en aftalt periode varetager beskæftigelsesindsatsen for jobcentrene. Andre aktører kan f.eks. være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, faglige organisationer og foreninger. Andre aktører gennemfører en beskæftigelsesindsats for ledige, mens der ikke tales om andre aktører ved almindeligt uddannelseskøb (køb af vejledning og opkvalificering). Kommunale institutioner mv., der organisatorisk er placeret uden for jobcentret, kan byde på staten i jobcentrets eller andre jobcentres udbud. Der står mere om reglerne i udbudsvejledningen, som ligger på AMS hjemmeside. Skabelon beskæftigelsesplan

7 Ved ledighedsberørte forstås i denne sammenhæng de forsikrede ledige og de arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Ved forløb hos andre aktører forstås i denne sammenhæng alle forløb uden for jobcentrene, hvor jobcentret betaler en anden aktør for at varetage beskæftigelsesindsatsen. Tilfælde, hvor jobcentret alene betaler for uddannelse eller andre enkeltstående aktiveringstilbud, skal ikke betragtes som forløb hos andre aktører. Staten og kommunen kan fastsætte selvstændige måltal som supplement til et fælles måltal. 6. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Finansieringen af beskæftigelsesindsatsen for både løn, øvrig drift, samt finansiering af aktiviteterne og forsørgelsen vil forsat være delt mellem stat og kommune. Kommunerne afholder selv udgifter til beskæftigelsesindsatsen for de kommunale målgrupper i jobcentret. Jobcentret modtager i forhold til den statslige beskæftigelsesindsats 4 en økonomisk ramme til drifts- og aktiveringsindsatsen fra driftsregionen og et udmeldt måltal for antal aktiverede helårspersoner i tilknytning til aktivrammen. Derudover bliver der udmeldt midler til flaskehalsindsatsen. Til den kommunale del af centeret i form af et acontobeløb og til den statslige del af centeret i form af en dispositionsret. Budgettet skal afspejle den lokale beskæftigelsesplan og prioriteringen af de enkelte redskaber. De viste skabeloner skal anvendes. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udarbejde en særskilt budgetskabelon, som pilotjobcentrene skal anvende. 4 Pilot jobcentrene vil modtage en bevilling fra AMS. Skabelon beskæftigelsesplan

8 Den kommunale del af jobcentret Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen* Budget 2007 Budget 2008 mio. kr. (netto) mio. kr. (netto) Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) xxx xxx Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) xxx xxx Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) xxx xxx Revalidering (inkl. forrevalidering) (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) xxx xxx Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Driftsudgifter (konto ) xxx xxx Sygedagpenge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) xxx xxx Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter (konto ) xxx xxx Flaskehalsproblemer Udgifter (konto ) xxx xxx Hovedkonto 6. Administration mv. Budget 2007 Budget 2008 mio. kr. (netto) mio. kr. (netto) Administrationsudgifter vedrørende jobcentre Udgifter (konto ) xxx xxx * Opgørelsen skal omfatte dranst 1 udgifter, dvs driftsudgifter og indtægter, men skal være ekskl. Refusion (dranst 2) LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Skabelon beskæftigelsesplan

9 Den statslige del af jobcentret Driftsbevilling Budget 2007 Budget 2008 (mio. kr.) (mio. kr.) Samlet driftbevilling I alt xxx (udmelding) xxx (udmelding) - Heraf løn xxx (udmelding) xxx (udmelding) - Heraf Jobcenter budget xxx (udmelding) xxx (udmelding) Aktiveringsbevillinger Budget 2008 Budget 2008 (mio. kr.) (mio. kr.) Samlet ramme til aktiv indsats Aktiveringsramme xxx (udmelding) xxx (udmelding) Antal helårspersoner xx (udmelding) xx (udmelding) Flaskehalsdispositionsret xxx (udmelding) xxx (udmelding) Aktiveringsrammen Vejledning og opkvalificering Andre aktører Antal helårskontaktforløb xx xx Aktivitetspuljen Hjælpemidler Mentor Forsørgelse af aktiverede Aktiveringsydelse i alt - heraf vejledning og opkvalificering antal helårspersoner xx xx - heraf virksomhedspraktik antal helårspersoner xx xx Løntilskudsstillinger hos offentlige arbejdsgivere Løntilskudsstillinger hos private arbejdsgivere Uddannelsesaftaler for ledige (voksenlærlinge) Samlet sum for aktivering af ledige xx xx Uddannelsesaftaler for beskæftigede (voksenlærlinge) Flaskehalsproblemer Jobrotation Alle tal i budgettet skal svare til det indtastede i IDA Skabelon beskæftigelsesplan

10 Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplan for 2008 Beskæftigelsesplanen for 2008 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2007 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. kommunalbestyrelsen og AMS/Driftsregionerne, skal senest den 15. oktober 2007 godkende beskæftigelsesplanen med LBR s bemærkninger. For den statslige dels vedkommende dog med forbehold for den endelige vedtagelse af finansloven for det kommende år. Jobcenteret skal senest den 31. oktober 2007 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcenteret skal offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2008 senest den 10. januar Inden offentliggørelsen skal udmeldingen af den statslige bevilling samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt Ultimo marts Medio/ultimo april Senest 1. juli Senest 31. august Senest 15. oktober Senest 31. oktober Aktivitet Ministeren har udmeldt indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen for 2008 De 4 RBR er afholder konferencer for jobcentrene/lbr om analyserapporten mv. Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR (dog ekskl. det statslige budget, da dette ikke er udmeldt endnu) LBR afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Godkendelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen og i AMS/Beskæftigelseschefen (inkl. det foreløbige budget for den statslige del). Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR 10. januar Den endelige beskæftigelsesplan incl. budget skal offentliggøres Skabelon beskæftigelsesplan

11 Tillæg til beskæftigelsesplanen Bevilling til ekstra jobkonsulenter til indvandrere De 15 kommuner, der i februar 2007 har fået tildelt en bevilling til ansættelse af ekstra jobkonsulenter til indvandrere, skal årligt udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplanen. Tillæg skal offentliggøres sammen med beskæftigelsesplanen. Tillægget skal herudover fremsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. I tillægget skal angives kommunens overordnede mål for indsatsen i den 4-årige periode ( ) samt hvordan kommunen vil sammetænke indsatsen med jobcenteret øvrige indsats for målgruppen. Den enkelte kommune skal opstille konkrete kvantitative mål- og resultatkrav for indsatsen, som der kan følges op gennem eksisterende målinger i jobindsats.dk. Herudover skal kommunen i tillægget redegøre for, hvordan de vil anvende bevillingen, herunder tilrettelægge indsatsen i bevillingsperioden. Kommunen skal ved fastsættelse af de konkrete mål- og resultatkrav og i forbindelse med tilrettelæggelse af indsatsen tage udgangspunkt i aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer for målgruppen. Målgruppen består af alle kommunens indvandrere og efterkommere på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. Udgangspunktet er, at der skal kunne påvises en forøgelse i beskæftigelsen blandt målgruppen i løbet af indsatsperioden. Mål- og resultatkrav kan med fordel sammentænkes med Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2008, samt målsætningerne for NY CHANCE FOR ALLE. Kommunen kan også opstille mål- og resultatkrav for særlig relevante indsatsområder eller målgrupper i den enkelte kommune. Skabelon beskæftigelsesplan

12 Supplerende materiale mv. AMS har udarbejdet et notat, der har til formål, at give et overblik over styringen, planlægningen og opfølgningen i det nye beskæftigelsessystem i Danmark. I notatet er en beskrivelse af formålet med og indholdet i de to nye styringsredskaber resultatrevisionen og beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesregion Nordjylland: Beskæftigelsesregion Midtjylland: Beskæftigelsesregion Syddanmark: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008: Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 161 af 22. februar 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik: Skabelon beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Jobcenter Gladsaxe. Beskæftigelsesplan for indsatsåret 2009

Jobcenter Gladsaxe. Beskæftigelsesplan for indsatsåret 2009 Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan for indsatsåret 2009 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Jobcentrets plan for, hvordan Jobcenteret møder de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen revideres

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/16 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Lokale udfordringer 5 3.1 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i jobcenterområde 5

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2009...4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer...8 4. Mål og strategier for den borgerrettede indsats...13 5. Mål og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Indledning. Denne pixiudgave giver overblik over:

Indledning. Denne pixiudgave giver overblik over: Indledning Denne pixiudgave er udarbejdet for at give dig et kortfattet og præcist overblik over de udfordringer, mål og strategier der står i Høje-Taastrups Kommunes beskæftigelsesplan for 2009. Beskæftigelsesplanen

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og strategier 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 5 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

ÅRSPLAN FOR UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV OG DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 2010

ÅRSPLAN FOR UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV OG DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 2010 ÅRSPLAN FOR UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV OG DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 2010 Årsplanen for 2010 omfatter følgende elementer Styringhjul Udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011 Det lokale beskæftigelsesråds

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 14. september 2011 Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus 1. Resume Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus indstilles her til byrådets godkendelse.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010

Beskæftigelsesplan 2010 Beskæftigelsesplan 2010 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Ministerens indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

(Synopsis for) Resultatrevision Indsats og udvikling 1. juli juni 2018

(Synopsis for) Resultatrevision Indsats og udvikling 1. juli juni 2018 (Synopsis for) Resultatrevision 2017-2018 Indsats og udvikling 1. juli 2017-30. juni 2018 Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Vejledende beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd RBR Mål og fokuspunkter Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Andre rammer for den regionale styring af beskæftigelsesindsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Notat. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse

Notat. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse Notat Lovforslag vedrørende kommunernes overtagelse af den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentrene samt forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2009 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning side 3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 5

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2009... 2 Læsevejledning:... 2 Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2009... 4 Kapitel

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 11. november 2010 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 11. november 2010 1. Fællesmøde

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/22 INDLEDNING... 3 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 2 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4 3 MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 S. 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Beskæftigelsesministerens mål for 2009...2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Furesø Kommune...4

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg Version: 06.08.07 Side 1 af 18 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Status på ministerens mål 5 4 De

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 29. august 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume af målene for 2013... 5 Beskæftigelsesministerens mål og lokalt mål for 2013... 6 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Beskæftigelsesplan Oktober 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse 1.2 Færre personer

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere