Videnskatalog : Børns inde- og udeleg. af Lars Kjær Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskatalog : Børns inde- og udeleg. af Lars Kjær Larsen"

Transkript

1 Videnskatalog : Børns inde- og udeleg. af Lars Kjær Larsen Baggrund: I dokumentet University College Lillebælt i projekt Legende Innovation 1 hedder det bl.a. : Børn skal have gode rammer for at lege både ude og inde. Børns udeleg er i den nordiske tradition lige så vigtig og berigende som børns indeleg. Ligeledes deler vi den udbredte forståelse af, at børns leg og læring er tæt forbundet med bevægelse og sansning. Ovennævnte citat er baggrunden for den følgende beskrivelse, og i denne kontekst og forståelse er temaet belyst som: - Barnets leg forbundet gennem krop, bevægelse og sanselighed. - Barnets leg inde og ude på den konstruerede legeplads Børns leg Den gode leg 2 : Legen børns leg - bliver her opfattet og forstået som et samlende begreb for karakteristiske aktivitets-, fællesskabs-, og udtryksformer. Legebegrebet er således bredt og har afsæt i flere forhold bl.a. kan man sige, at den gode leg som udgangspunkt er fri. Legen er fri i den forstand, at den ikke har et påtvunget formål ud over sig selv. Børn leger, fordi de leger, fordi det er sjovt at lege, fordi der er sus og flow i at fordybe sig alene eller sammen med andre, og fordi det er fedt at blive bedre og bedre til at beherske sproget, kroppen, kammeratskabet og livet. Disse kvaliteter ved legen kan ikke tilrettelægges eller iscenesættes udefra eller som led i f.eks. voksnes forudbestemte læremål. Legens rum, indhold og forløb bestemmes, forhandles og iværksættes af legens aktører selv. 3 Den frie leg står altså i denne forståelse i et vist modsætningsforhold til den leg, som de voksne tilrettelægger og iscenesætter for at opnå læring. - En læring, hvor læreprocessernes sigter mod bestemte læremål. DGI arbejder i deres forståelse videre med begrebet den frie leg og bruger udtrykket Slip Legen fri og henviser bl.a. til følgende citat af Per Skriver 4 Vi skal lege. Vi skal lære. Vi skal ikke lege så meget, at vi ikke lærer. Vi skal ikke lære så meget, at vi ikke leger. Herved henvises 1 Dokument af maj 2011 på projektgruppens vegne, Jette Grønbech Jensen 2 Legekulturteori udviklet af bl.a. Flemming Mouritsen 3 Niels Mors i kultur som ramme og værktøj i pædagogisk arbejde. Pædagoguddannelsen på tværs Fra DGIs materiale Brug Bolden af Max Rasmussen og Kirsten Harkjær Larsen 1

2 der til den fine balance mellem at lege og lære, mellem børnenes frie leg i forhold til de voksnes ønsker om børns læring. Børns kropslighed: Vi har tidligere nævnt, at leg i denne kontekst også er tæt forbundet med krop, bevægelse og sanselighed. Man kunne hævde, at der i børns leg altid er elementer af kropslighed, krop og bevægelse. Hvis man analyserer dette forhold udefra kan man lidt firkantet inddele børns kropslighed i 4 funktioner 5 : - Krop og bevægelse som redskab til at erobre verden. Kroppen er redskabet, hvormed barnet forflytter sig i miljøet. - Krop og bevægelse som sanselig tilgang til verden. Kroppen har en viden som kan reflekteres og udtrykkes og en viden som er tavs og indlejret i de kropslige handlinger. - Krop og bevægelse som grundlag for social iscenesættelse og for kommunikation og samarbejde...kroppen er et kommunikativt redskab, en bærer af kulturel kapital og et redskab for social iscenesættelse. - Krop og bevægelse som den identitetsskabende og forankrende funktion...krop og bevægelse er forudsætning for barnets position i det sociale fællesskab. Sammenfattende : Legens egentlige formål er ikke at opnå nogen bestemt form for læring. Man kan ikke kun forklare Den gode leg ved at henvise til, hvad børn lærer af den. Leg er en integreret og symbolsk aktivitet, hvor fordybelsen i legens tema, udviklingen af dens rum og ramme og organiseringen af dens sociale sammenhæng er tre sider af samme sag. 6 I al leg bruger børn sanserne. I leg bevæger børn sig og bruger kroppen til at erobre verden. Igennem leg og aktiv handling 7 - inde som ude - tilegner børn sig samspil med andre børn således viden og erfaring. Det gælder på sociale, kropslige, kognitive, sproglige og følelsesmæssige områder. Voksnes ønske om læring i forbindelse med børns leg kræver empati, viden og indsigt. Det må ske nænsomt og i respekt for børns legeunivers, kreativitet og fantasi - og i samspil med børn. 5 Moser, Herskind (2004) 6 Niels Mors i kultur som ramme og værktøj i pædagogisk arbejde. Pædagoguddannelsen på tværs John Dewey. Learning by doing 2

3 Børns leg på legepladsen og 10 dogme-bud på legepladsen. Børns leg er som omtalt en integreret og symbolsk aktivitet. Det gælder selvfølgelig også, når der leges på legepladsen, som oftest er en konstruktion skabt af voksne og oftest efter en bestemt hensigt. Det forhindrer imidlertid ikke, at man kan prøve at gøre sig nogle overvejelser over Den gode Legeplads. Her er således skabt 10 dogme-bud på en legeplads. 1)Legepladsen, hvor legen kan slippes fri Først og fremmest jævnfør tidligere.er det vigtigt, at legen skal kunne slippes fri. Det er vigtigt, at legepladsen uanset tema og hensigt også giver mulighed for Den gode leg. Det vil sige, at der skal være mulighed for at lave forskellige rum, hvor fantasien selv kan få frit spil. Der skal være steder, hvor børn kan være - om ikke usynlige - så skulle kunne gemme sig for voksne. Der skal være fordybelse og mange timers intens leg. Legepladsen må heller ikke være for forudsigelig og der skal være mulighed for at børnenes lege frit skal kunne udvikle sig - Det er vigtigt at lege, og det er vigtigt at TURDE slippe legen fri! At legen slippes fri kan betyde, at børnene selv vælger, hvad de vil lege, vælger reglerne, vurderer eller dømmer, ændrer betingelserne undervejs, ændrer holdsammensætninger og så videre. Dermed lærer de at tage ansvar for egne valg og handlinger 8 2)Legepladsen som redskab for fælles leg og læring Leg og læring er i fokus. Legepladsen vil i fremtiden mere og mere have karakter af at være en arena for læring. Sprog-stimulering gennem leg, matematik gennem kropsspil etc. Er temaer der er i fuld fokus i øjeblikket. UCL Jelling har lavet sin gymnastiksal om til et læringsrum, hvor studerende, pædagoger, lærere og børn kan lave rummet om efter tema og leg. Ved hjælp af gardiner fra loftet, særlig lyssætning, farvede figurer på gulvet, adgang til udearealet kan børn nu selv i samarbejde skabe nye rum, gøre nye kropserfaringer, lege med farver, former og figurer etc. Legepladsen i fremtiden vil medinddrage barnet på sammen måde som den virtuelle verden inviterer til det. 3) Legepladsen, hvor barnet kan mestre, udfordre og konstruere. Børn vil udfordre og mestre.. og kan gentage en øvelse, leg, rytme igen og igen. Det skal legepladsen kunne give mulighed for. Samtidig er barnet nysgerrigt og skabende og elsker Konstruktionsleg 9. Derfor må der gerne være faste installationer på legepladsen, men der skal også kunne bygges, rives ned, laves om, skabes nyt. 8 Max Rasmussen DGI.Brug Bolden. Slip Legen Fri. 9 Leg, hvor barnet konstruerer, bygger, skaber noget, hvor produktet kan være målet, men hvor selve konstruktionsarbejdet også er et mål i sig selv. Pædagogisk/psykologisk opslagsbog. 3

4 4) Legepladsen der inddrager og stimulere børns sansning, bevægelse og motorik. Især i de senere år er man blevet meget opmærksom på vigtigheden af børns sansning, bevægelse og motorik. En god legeplads stimulerer til at børn bruger de naturlige bevægelser: Triller, kryber, kravler, går.løber, hopper, hinker, springer, balancerer, roterer vipper/gynger, svinger/klatrer, skubber/ trækker. Disse bevægelser indgår fint i samspil med alle sanserne: Den vestibulære sans (labyrintsans/ balancesans).den kinestetiske sans (muskelsans/ledsans). Den visuelle sans (synssans). Den auditive sans (høresans). Den taktile sans (følesans). Smagssansen og lugtesansen. 10 Sprogudvikling går i øvrigt hånd i hånd med bevægelse. Sang hører sammen med at gynge etc. 5) Legepladsen som er foranderlig, fleksibel og fantasifuld. Legepladsen skal have elementer der kan ændres og laves om, formes på i takt med børnenes fantasi og leg 6) Legepladsen som er en del af Uderummet (naturen)på alle årstider Ikke alle legepladser har lige gode muligheder for at inddrage naturen, men alle gode legepladser bør kunne anvendes hele året rundt..på alle årstider. Modsat bør årstidernes skiften inspirere til mange forskellige temaer, traditioner og historier, der kan inddrages i legen. Ligeledes vil de mange forskellige sanseoplevelser kulde/varme vådt/tørt - sol/sne etc. være vigtigt for barnets oplevelse af sig selv i forhold til omverdenen. 7) Legepladsen som er bygget af sunde, naturlige og holdbare materialer Som udgangspunkt må det være en selvfølge, at de materialer, der anvendes overholder f.eks. dagtilbudsloven, når det drejer sig om dagtilbudsbørn. - I Dagtilbudsloven (LBK nr 668 af 17/06/2011) står der i 7, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring". Loven stiller dermed indirekte krav til forholdene på legepladsen. Hvad sunde, naturlige og holdbare materialer i øvrigt betyder i denne sammenhæng udover de ovennævnte lovmæssige krav - må selvfølgelig være en smagssag. Der synes imidlertid at være en særlig nordisk trend eller tradition, der indebærer at lokale træarter i høj grad indgår i materialevalget af legepladsen. 8) Legepladsen som har elementer af områdets kultur, historie eller fortælling Det er oplagt, at legepladsen digter med på et lokalt særpræg. Hvis der er en god historie at fortælle, så lad den indgå i legepladsen. På Jelling Skovlegeplads er temaet vikingetiden og det går igen med små antydninger i træskærerarbejde, ved bålhuset og legeredskaberne. På den 10 Ahlmann(2011).Bentsen(2010).Brodersen(2009). Byrner/Tromborg(1999) 4

5 måde kan Jellings særlige historie også stimulere til vikingeleg på skovlegepladsen ) Legepladsen der er båret af en æstetik og skønhed. Æstetik og skønhed er givet mere i fokus hos voksne end hos børn. Men da voksne hele tiden skal med på legepladsen er det vigtigt at øjet bliver fornøjet og glædet gennem et godt, smukt, gennemført og gennemtænkt legeområde men måske er tesen om at man holder mere af noget smukt end af noget grimt gyldig for alle. 10) Legepladsen som er sikker og overskuelig for børn og voksne. Legepladsen skal selvfølgelig overholde gældende regler og normer: I Bygningsreglementet af 2008 står der i kap. 4.4 stk.1, at "Legepladsredskaber og lignende der er offentligt tilgængelige skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader." Her henvises til standarder, redskaber, faldunderlag m.v. Selvom der skal være gemmesteder og hemmelige steder, skal der også være en logisk overskuelighed, som giver både børn og voksne en tryghed. Legepladsens ydre grænse behøver ikke altid være et hegn. I Malmø bruger børnene i projektet Stock och Sten 12 en central bypark som deres daglige uderum/legeplads. Her flytter man dagligt rundt fra område til område, og den daglige grænse for færdsel er det reb, som pædagogerne ruller ud. Her til og ikke længere i dag Børnene respekterer grænsen! 11 Skovlegepladsen i Jelling Skov er blevet til i et samarbejde mellem Den jydske Sparekasse, som ejer den del af skoven, Vejle Kommunes dagtilbud og Natur og Miljø, samt lokale borgere. 12 Vastra-Innerstaden/Uteforskolan-Stock-och-Sten.html 5

6 Eksempler på nyere litteratur og forskning på området: Ahlmann, Lise. Leg og bevægelse 1½-4år. Frydenlund (2011) Andersen, Katrine og Brøndsted, Balder. Leg så hjernerne banker: Legebog for børnehavebørn. Dafolo (2009) Gjesing, Gudrun. Kroppens muligheder og kropumulige unger. I indskoling, fritid og derhjemme. Dafolo (2009) Knudsen, Lars Emmerik Damgaard. Kroppen i læringsrum. Forlaget UP-Unge Pædagoger og forfatterne (2011) Maanum, Lars. Mangfoldig naturglede i barnehagen. Lek med natur, miljø og teknikk. Kommuneforlaget AS, Oslo (2010) Nebelong, Helle. Vi leger at - : tanker om leg, læring og indretning af legepladser og sansehaver for børn. Dafolo (2008) Playspots Lokale- og Anlægsfonden, Peter Holst Arkitektur & Landskab Indsigt i leg : guide til fremtidens legelandskaber forfattere: Marianne Kristensen Schacht, Ida Høgstedt, Bjørn Borbye Pedersen ; redaktører: Kalle Jørgensen, Bjørn Borbye Pedersen Kbh. : Monday Morning Innovation : for Fremtidens Milliardindustrier, Forskning: Nordisk Barnehageforskning 2010: Fysisk aktivitet i barnehagen Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med 5-åringer Rune Giske, Magrethe Tjensvoll & Sindre M. Dyrstad Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger, Norge 6

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pegagogical work with nursery children s play and learning in nature in order to support children

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Udearealer er vigtige miljøer i børn, unge og voksnes hverdag. Deres udformning og aktivitetsmuligheder har betydning for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Børnehaven Stadens Vænge

Børnehaven Stadens Vænge Børnehaven Stadens Vænge Læreplan 2013/2014 Læreplan Ifølge Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner skal der i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Leg og bevægelse i indskolingen

Leg og bevægelse i indskolingen Leg og bevægelse i indskolingen Af forlagsredaktør Marie Honoré Klausen Sundhed og motion er vigtige temaer i tidens skoledebatter. I formålet for Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere