Indhold Side 2 af 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold ... 3 ... 4 ... 7. Side 2 af 16"

Transkript

1 SEMESTERORIENTERING 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknis sk integration Uddannelsen til professionsbachelor VIA University College Horsens Foråret 2014

2 Indhold Uddannelsens formål... 3 Uddannelsens indhold og forløb... 3 Indhold og forløb semester Deltagerforudsætninger... 6 Studieaktiviteter og læringstilbud... 6 Semesterets evaluering og bedømmelse... 7 Introduktion til semesterets uddannelse esmål og bedømmelsee... 7 Midtvejsevaluering... 7 Slutevaluering af undervisningsforløb... 7 Læringsmål... 8 Tema 1 Teknologisk projektarbejde... 9 Tema 2 Videnskabsteori og metode Tema 3 Teknisk integrationn Specialisering Side 2 af 16

3 Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændis igt og professionelt at kunne integrere forskellige teknologier og videns former i forbindelse med arbejdsopgaver in- inter- denfor udvikling og konstruktionn af tekniske systemer og produkter, såvel nationalt som nationalt i overensstemmelse med den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. Herudoverr skal den færdiguddannede professionsbachelor kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver. Uddannelsen skal tillige kvalificere den d studerende til at kunne fortsætte i videre uddannelse. ( Kilde: Studieordningen) Uddannelsens indholdd og forløb Nedenstående figur 1 viser overordnet de 3 semestree uddannelsen indeholder. Figur 1 Overordnet semester indhold De 3 semestre der baserer sig på samarbejde i grupper, undervisning og selvstudier indeholder overordnet: 5. semester sætter fokus på teamprocessen, metoder til indsamling og anvendelse af viden og sætter scenen for fremtidens konkurrencedygtighed resultatet heraf er et koncept til et pro- 7. semester er praktikforløb og bachelorprojekt dukt eller en ydelse 6. semester er klargøring af ideen til implementering og forberedelse af projektets overlevering Den studerende indgår i en tværfaglig gruppe,, hvis formål er at udvikle et nyt produkt gennem relevante forløb. Arbejdsformen skal sikre at alle deltagere byder ind med deres kompetencer parallelt med undervisning og viden søgning. Side 3 af 16

4 Indhold og forløb Det overordnede formål med studiet er at ændre den studerende fra at være jobtager til at blive jobmager, det vil sige at komme gennem processen, der ud fra muligheder skaber en bæ- der hver især giver input til forløbet. I begyndelsen af studiet vælges projekter, som kan være interessante at arbejde med og grup- redygtig ide klar til implementering. Studiets 4 projektforløb er bygget b op omkring 6 temaer, per omkring disse etableres. Der fokuseress på processen omkring udvikling og i at anvende de studerendes forskellige faglige og personlige kompetencer medd det formål at opbygge viden omkring omgivelsernes behov/ krav og udvikle et bæredygtigt koncept k klar til implementering. Konceptett skal svare på: Om vi kan sælge det? Om vi kan lave det? d Om vi kan tjene penge på det? Og om vi kan få det finansieret? Det er vigtigt, at alle deltagere byder ind med deres respektive kompetenck cer, og at den gensi- af dige respekt for hinandens kompetencer opbygges i gruppen. Projektarbejdet deles op i faser, som bedømmes individuelt og gennemføres somm en kombination individuellee opgaver og fællesopgaver. Gruppernes størrelse er typisk 3-5 studerende. Gruppearbejde er uddannelsens omdrejningspunkt, idet det er et vigtigt mål, at du gennem netop den- Samarbejdsevne, kommunikation, koordination og ledelsee er vigtige kompetencek er, der er stærkt efter- ne uddannelse bliver god til at samarbejde og koordinere med andre om at løse en fælles opgave. spurgt i erhvervslivet, og derfor forsøger vi gennem hele uddannelsenn at forbedree disse kompetencer. En af forudsætningernee for at du kan tilegne dig disse kompetencer er, e at du er til stede i gruppen og i klassen, derfor lægger vi også vægt på en høj tilstedeværelse på uddannelsen. I tilfælde af manglendee studieaktivitet eller forr store mangler i studieforudsætninger vil du blive vejledt til at gå semestret om, eller i værste tilfælde, droppe uddannelsen. 5. semester 5. semester (Fig. 2) er bygget op omkring 4 overordnede temaer, somm er Teknologisk projektarbejde, Videnskabsteori og metode og Teknisk integration og Innovation og produktudvikling. Semestret indeholder 2 projektforløb. Side 4 af 16

5 Figur 2. Obligatoriske elementer Projektforløb 1 - Forretningsideen Forretningsideen hvad skal være den bærende ide på de 4 projektforløbb være? Vi starter med at opdage en mulighed. Efterfølgendee skal det vurderes om vi kan lave det, sælge det, tjene penge og få det finansieret. I starten er vi ubevidst inkompetent derfor drejer det sig om at kombinere sin viden med iagttagelser, undren og stille opklarende spørgsmål. Det skal selvfølgelig også være noget der r interessere os, eller vi har tilknytning til en virksomhed og deres produkt portefølje som kan udvikles Den systematiske fremgangsmåde kan indeholde følgende indfaldsvinkler: Input fra omverdenen (Strategisk tænkning og observations metode) m o Mega trends (bl. a social ansvarlighed) o Lokale trends Input fra teknologi (Strategisk tænkning, observations metode, spørgeskema undersøgelse og interview) o Ny teknologi o Kendt teknologi men anvendt i ny kombination Hvad siger kunden (kundens stemme) ) o Hvilke iagttagelser har vi gjort o Hvad skal vi undersøge o Hvad er nytteværdien for kunden (Vi ved mere om hvad kundernee har brug for end de selv ved og hvorfor) Side 5 af 16

6 Hvem vil være med (holdspil er alfa ogg omega) o Teamet o Udvikling af teamett (hvilken proces skal vi igennem ogg hvor er vi??) o Hvordan skal der arbejdes (hvilke muligheder giver kubus konceptet os?) Hvor ser vi os selv i fremtidens produktion (hvor kan vi bidragee i forsyningskæden?) Arbejdet dokumenteres i en rapport, der afleveres efter første del af 5. 5 semester,, og som bedømmes ved en intern præsentation af projektet og eksamination( intern censor). Projektforløb 2 - For projektet. Ideen skal udvikles målrettet, så vi kan lave det, sælge det, tjene penge ogg få det finansieret. Vi er nu bevidst inkompetent vi har set muligheden. Næste skridt er at blive bevidstt kompe- Der tent. For at blive det er dialog med brugeren og mulighederne for produktion afgørende. skal her indsamles viden målrettet for ikkee at drukne i information. Den systematiske fremgangsmåde kan indeholde følgende indfaldsvinkler: Hvordan arbejder vi kreativt Hvordan får vi den rigtige information fra brugeren. Hvadd er faldgruberne og hvordan undgår vi dem Hvordan opnår vi læring fra egen organisationn (Organisationen omkring os) Hvordan laver vi prototyper Hvad betyder den sociale ansvarlighed Arbejdet dokumenteres i en rapport, der afleveres efter anden del af 5. semester, og som bedømmes ved en intern præsentation af projektet og eksamination (Ekstern censor) Deltagerforudsætninger For optagelse på 5. semester skal du opfylde adgangsforudsætningerne som angivet i adgangsbe- dgangskrav.aspx kendtgørelsen for uddannelsen. Studieaktiviteter og læringstilbud Studiets pædagogik er overvejende baseret påå den projektorienterede læringsform Side 6 af 16

7 Semesterets evaluering og bedømmelse Introduktion til semesteretss uddannelsesmål og bedømmelse Formålet med Introduktionsmødet er at sikre de studerende medindflydelse på planlægning og gennemførelse af undervisningen, samt opnå forståelse for sammenhængen mellemm semeste- samt rets læringsmål og den afsluttende evaluering og bedømmelse. Introduktionsmødet afholdes i forbindelse f med semesterstart. På mødet orienteres om semesterindholdet, tidsplaner, undervisnings- og arbejdsformer forventninger til de studerendes roller. I enn dialog med de studerende omkring dette afstem- mes forventningerne. Midtvejsevaluering Formålet med midtvejsevaluering er, at den enkelte klasse giver underviserne en tilbagemel- og ding på, hvordan de oplever undervisningens planlægning, gennemførelse, faglige indhold pædagogiske tilgang. Deltagere er alle studerende i klassen Midtvejsevaluering gennemføres i hvert semesterforløb som et fællesmøde, hvor klasserepræ- at fastlæg- sentanterne deltager, og fremlægger klassernes stillingtagen til ovennævnte. Resultaterne drøftes af underviserne og dee studerende. Drøftelserne afsluttes med ge om, og i givet fald hvilke ændringer, prioriteringer mv. der skal indarbejdes i resten af un- som omhandler følgende temaer: Undervisningens organisering og planlægningg Læringsudbytte Indfrielse af læringsmål Samarbejdet omkring undervisningen Studieledelsen er ansvarlig for, at den elektroniske evaluering udsendes u til de studerende og dervisningsforløbet. Slutevaluering af undervisningsforløb Slutevaluering af et modul/semester gennemføres ved hjælp aff et elektronisk spørgeskema, at lærerteamet medvirker til dens gennemførelse. Side 7 af 16

8 Læringsmål Evalueringen gennemføres elektronisk i SurveyXact. Evalueringsrapporter genereres automatisk, og ved åbne besvarelser erstattes personidentificerbart indhold og navne med NN før de frigives af studieledelsen. Evalueringsrapporten drøftes i lærerteamet. Ved resultater der bør b medføre ændringer her og nu inddrager teamet studieledelsen. Teamet fremlægger evalueringsresultaterne for de studerende og o drøfter, om disse giver an- ledning til yderligere opfølgning med studenterinddragelse. Ved mindre ændringer af semesterforløbet, sikrer lærerteamet at dette indføjes i den kom- mende semesterorientering. Læringsmål (obligatorisk del 90 ECTS-point) er hentet fra uddannelsens studieordning og indsat un- i for- der studietss temaer. Overordnet er studiets formål: Selvstændigt og professionelt at kunne integrere forskellige teknologier ogg videns former bindelse med arbejdsopgaver indenfor udvikling og konstruktion n af tekniske systemer og pro- viden- dukter, såvel nationalt som internationalt i overensstemmelse med den teknologiske, skabelige og samfundsmæssige udvikling.. Herudover skal den færdiguddaf annede professions- skal bachelor kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver. Uddannelsen tillige kvalificere den studerende til at kunne fortsætte i videre uddannelseu e. Side 8 af 16

9 Tema 1 Teknologisk projektarbejde Varighed: 5 ECTS Læringsmål: Viden: Du skal have viden om: problemorienteret og projektorienteret arbejds- og læringsformer ved gennemførelse af teknologiske projekter. at Se problemet og hvad det vil sigee at være ubevidst inkompetent at Organisere arbejdet tværorganisatorisk og teambaseret. grundlæggende ledelse, projektledelse, projektstyring ogg projektorganisation i forbindelse med gennemførelse af projekt Færdigheder: Du skal kunne opbygge et projektdesign på baggrund af analyse af problemstillingen opbygge et teknologisk projektarbe ejde (fremgangsmåden) vurdere kvaliteten af teknologisk projektarbejde (team præstationen) identificere egne løsningsbehov Kompetencer: Du skal kunne: arbejde Tværorganisatorisk kunne organisere et Team tilegne dig ny viden Indhold: Team performance: team udviklingsstadier de ydre påvirkninger og medlemme ernes bagage optimering af præstationen Side 9 af 16

10 Strategi: blue Ocean porters five forces Kubus: procesorienteret fremgangsmåde vidensopbygning Referencer og vidensgrundlag: Jack McGourty: The Team Developer H. Herlau og H. Tezschner: Kubuskonceptet prejektledelse ogg innovation Diverse artikler udleveret af underviser. Side 10 af 16

11 Tema 2 Videnskabsteori og metode Varighed: 5 ECTS Læringsmål: Viden: Færdigheder: Du skal have viden om: betydningen af refleksion i forbindelse med arbejdet somm studerende, herunder viden om portfolio betydningen af refleksion i forbindelse med arbejdet medd PTI hvordan man opsøger videnskabeligt baseret informationn videnskabsteoretiske grundbegreber videnskabsteoretiske metoder, der er relevante for PTI s arbejdsfelt, herunder induktion, deduktion og hypotetisk deduktionn kvantitative og kvalitative metoder som grundlag for analyse, herunder begreberne relia- herunder den formellee akademiske bilitet og validitet sammenhængen mellem forskning og teknologisk udvikling forskellige vidensformer, herunder eksplicit og tavs videnn formidling af tekniske problemstillinger og løsningsmuligheder til forskellige målgrupper, rapport Du skal kunne: bruge portfolio til refleksion over egen læring, herunder dit d samarbejde med andre reflektere over hvordan forskningg kan bruges til at løse teknologiskee problemstillinger vurdere, udvælge og anvende metoder til at udvikle ny viden til brug g for beslutnings- af ny tagen indsamle forskningsbaseret viden, der er relevant for PTI arbejde med problemformuleringg og dataindsamling somm grundlag for udvikling viden formidle dine undersøgelser og resultater på en hensigtsmæssig måde til kunder, sam- arbejdspartnere, leverandører samt internt i virksomhede en Kompetencer: Du skal kunne: identificere dine egnee læringsbehov samt udarbejde en strategi s for dækning af disse behov Side 11 af 16

12 gøre rede for videnskabsteoretiske tilgange, der er relevante for at belyse praksis inden- deduktiv metode for PTI gøre rede for videnskabsbaseredee metoder, herunder induktion, deduktion og hypotetisk gøre rede for forskellige vidensformer, der anvendes i professionens praksis, herunder eksplicit viden og tavs viden anvende videnskabelige artikler, rapporter og afhandlinger i forbindelse med bearbejd- område ning af problemstillinger og udvikling af teknologiske løsninger indenn for professionens redegøre for sammenhængen mellem forskning og teknologisk udvikling udføre mindre analyser inden for PTIområdet på baggrund af en grundlæggendee viden om kvantitative og kvalitative metoder, herunder reliabilitet og validitet formidle dine undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt under hensyntagen til din målgruppe Indhold: Refleksion som kernekompetence, herunder: selvrefleksion og emnerefleksion portfolio målsætning, selvevaluering og vidensdeling vejledningsmøder Informationssøgning, herunder: anvendelsee af Bibliotekets ressourcer anvendelsee af internettet kildekritik Videnskabsteori, herunder: videnskabsteoretiske grundbegreb ber forskning overfor dagligdags erfaringer objektivitett empiri Problemformulering, herunder: begrundelse for emnevalg udformning af spørgsmålet afgrænsning teori og metode Undersøgelsesmetoder, herunder: observationsmetode spørgeskemaundersøgelse Side 12 af 16

13 interview Formidling, herunder: Præsentationsteknik Rapportskrivning Referencer og vidensgrundlag (Videnskabsteori og metode) Andersen, I. 2013,Den skinbarlige virkelighed vidensproduktion i samfundsvidenskaberne, 5. udg., Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg Jakobsen, M.R. 2011, Fokusgrupper for begyndere, Frydenlund, Frederiksberg Stray Jørgensen, P. & Rienecker, L. 2011, Studiehåndbogen, Samfundslitteratur, Københavnn Stray Jørgensen, P., Rienecker, L. & Skov, S. 2011, Specielt om specialer en aktivitetsbog, 4. udg., Samfundslitteratur, Frederiksberg Thuren, T. 2006, Videnskabsteori for f begyndere, Rosinante/Munksgaard, København Side 13 af 16

14 Tema 3 Tekniskk integration Varighed: 5 ECTS Læringsmål: Viden: Du skal have viden om: grundlæggende produktionsfilosofier og deres indflydelsee på et produkts konkurrence- evne supply Chains betydning for markedsføring af et produkt betydningen af at fremstilling og distribution sker under etiske e korrekte forhold ( Corpora- te Social Responsibility) hvordan fremstilling, anvendelse og bortskaffelse af et produkt påvirker omverdenens miljø Færdigheder: Du skal kunne: vurdere den forretningsmæssige værdi for et givet produkt/ ydelse opbygge og formidle en konceptuel løsning af et givet problemområde Kompetencer: Du skal kunne: identificeree og redegøre for væsentlige praktiske og teoretiske aspekter ved teknisk inte- teknik, viden, organisation og produkt udvise forretningsforståelse i relation til arbejdet med teknisk integration gøre rede for udviklingen i grundlæggende produktionsfilosofier og deres betydning for gration i forbindelse med produkter og systemer herunde relationerne mellem teknologi, arbejdet med kvalitet, produktivitet og logistik i moderne virksomheder udvise et generelt produktionsteknisk overblik, der involverer viden om flow, kapabilitet, ERP-systemer, logistik og Supply Chain Management redegøre for betydningen af CSR (Corporate Social Responsibility) set i relation til udvikling og fremstilling af produkter, systemer og ydelser Indhold: Industriel udvikling, herunder: historisk udvikling af industrien i Danmark dansk industri set i et internationai alt perspektiv Side 14 af 16

15 trends Fremtidens danske industri, herunder: udviklingstendenser indenfor markeder og produkter fremtidens produktion (SCM, produktionsfilosofier ) den lærende økonomi og innovation social ansvarlighed den interaktive virksomhed ledelsesformer i den interaktive virksomhed netværk Den lærende organisation, herunder: viden, kompetence og læring en ledelse model til forbedring af organisatorisk læring Referencer og vidensgrundlag (Videnskabsteori og metode) Fremtidens produktion i Danmark Dansk Industri. Interaktive virksomheder Dansk Industri Peter Cronemyre: Towards a learning organization for Product Development (1988 sider artikel) Diverse cases udleveret under semestret. Side 15 af 16

16 Specialisering 1 Tilegne sig ny viden inden for egen specialisering. Hvad rør sig inden for egen profession? Hvilke nye teknologier opstår? Hvordan kan de bruges? Hvor kan de bruges Hvem har behovene? Hvordan kommer jeg videre? Mulige emner: Produktion: Lean EFQM Outsourcing Produktudvikling: Rapid prototyping Installation:? IT:? Vejledning består i sparing med fagpersonn og sammen fastlægge hvor denn nye viden skal søges. Belastning: 5ECTS à 25 timer = 125 timer r fordelt på 10 uger (12 13 timer pr. uge) Side 16 af 16

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere