SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER"

Transkript

1 SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014

2 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold og forløb Semester (Figur 2)...5 Deltagerforudsætninger...7 Studieaktiviteter og læringstilbud...7 Læringsmål...7 Semesterets evaluering og bedømmelse...8 Introduktion til semesterets uddannelsesmål og bedømmelse...8 Midtvejsevaluering...8 Slutevaluering af undervisningsforløb...8 Tema 1 Teknologisk projektarbejde Tema 2 Videnskabsteori og metode Tema 3 Teknisk integration Tema 4 Innovativ produkt- og teknologiudvikling og Idegenerering og den lærende organisation Specialisering Side 2 af 17

3 Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at kunne integrere forskellige teknologier og videns former i forbindelse med arbejdsopgaver indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter, såvel nationalt som internationalt i overensstemmelse med den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. Herudover skal den færdiguddannede professionsbachelor kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver. Uddannelsen skal tillige kvalificere den studerende til at kunne fortsætte i videre uddannelse. (Kilde: Studieordningen) Uddannelsens indhold og forløb Nedenstående figur 1 viser overordnet de 3 semestre uddannelsen indeholder. Figur 1 Overordnet semester indhold De 3 semestre der baserer sig på samarbejde i grupper, undervisning og selvstudier og indeholder overordnet: 5. semester sætter fokus på teamprocessen, metoder til indsamling og anvendelse af viden og sætter scenen for fremtidens konkurrencedygtighed resultatet heraf er et koncept til et produkt eller en ydelse 6. semester er klargøring af ideen til implementering og forberedelse af projektets overlevering 7. semester er praktikforløb og bachelorprojekt Den studerende indgår i en tværfaglig gruppe, hvis formål er at udvikle et nyt produkt gennem relevante forløb. Arbejdsformen skal sikre, at alle deltagere byder ind med deres kompetencer parallelt med undervisning og videnssøgning. Side 3 af 17

4 Indhold og forløb Det overordnede formål med studiet er at lære den studerende om processen fra jobtager til jobmager. Det betyder bl.a., at den studerende skal lære hvordan personlige og faglige potentialer kan realiseres og omsættes til nye produkter. Studiets 4 projektforløb er bygget op omkring 6 temaer, der hver især giver den studerende en teoretisk, metodisk og empirisk forståelse for, hvordan denne proces kan praktiseres. I begyndelsen af studiet vælges projekter, som kan være interessante at arbejde med, og grupper omkring disse etableres. Der fokuseres på processen omkring udvikling og i at anvende de studerendes forskellige faglige og personlige kompetencer med det formål at opbygge viden omkring omgivelsernes behov/ krav og udvikle et bæredygtigt koncept klar til implementering. Konceptet skal svare på: Om vi kan sælge det? Om vi kan lave det? Om vi kan tjene penge på det? Og om vi kan få det finansieret? Det er vigtigt, at alle deltagere byder ind med deres respektive kompetencer, og at den gensidige respekt for hinandens kompetencer opbygges i gruppen. Projektarbejdet deles op i faser som bedømmes individuelt og gennemføres som en kombination af individuelle opgaver og fællesopgaver. Gruppernes størrelse er typisk 3-5 studerende pr. gruppe. Gruppearbejde er uddannelsens omdrejningspunkt, idet det er et vigtigt mål at du gennem netop denne uddannelse bliver god til at samarbejde og koordinere med andre om at løse en fælles opgave. Samarbejdsevne, kommunikation, koordination og ledelse er vigtige kompetencer der er stærkt efterspurgt i erhvervslivet, og derfor forsøger vi gennem hele uddannelsen at forbedre disse kompetencer. En af forudsætningerne for at du kan tilegne dig disse kompetencer er, at du er til stede i gruppen og i klasseundervisningen. Derfor lægger vi også stor vægt på et højt fremmøde på uddannelsen. I tilfælde af manglende studieaktivitet eller for store mangler i studieforudsætninger vil du blive vejledt til at gå semestret om, eller i værste tilfælde, droppe uddannelsen. Side 4 af 17

5 Figur 2. Obligatoriske elementer 5.. Semester (Figur 2) 5. semester er bygget op omkring 4 overordnede temaer, som er: Teknologisk projektarbejde, Videnskabsteori og metode, Teknisk integration og Innovation og produktudvikling. Semestret indeholder 2 projektforløb. Projektforløb 1 - Forretningsideen Forretningsideen hvad skal være den bærende ide for de efterfølgende projektforløb være? Vi starter med at opdage en mulighed. Efterfølgende skal det vurderes om vi kan lave det, sælge det, tjene penge og få det finansieret. I starten er vi ubevidst inkompetente, det betyder, at den studerende skal kombinere sin ide med viden, iagttagelser, undren og stille opklarende spørgsmål til ideen. Det skal selvfølgelig også være noget der interesserer os, eller som har tilknytning til en virksomhed og deres produkt portefølje som kan udvikles. Den systematiske fremgangsmåde kan indeholde følgende indfaldsvinkler: - Input fra omverdenen (Strategisk tænkning og observations metode) o Mega trends (bl. a social ansvarlighed) o Lokale trends - Input fra teknologi (Strategisk tænkning, observations metode, spørgeskema undersøgelse og interview) Side 5 af 17

6 o Ny teknologi o Kendt teknologi men anvendt i ny kombination - Hvad siger kunden (kundens stemme) o Hvilke iagttagelser har vi gjort o Hvad skal vi undersøge o Hvad er nytteværdien for kunden (Vi ved mere om hvad kunderne har brug for end de selv ved og hvorfor) - Hvem vil være med (holdspil er alfa og omega) o Teamet o Udvikling af teamet (hvilken proces skal vi igennem og hvor er vi?) o Hvordan skal der arbejdes (hvilke muligheder giver kubus konceptet os?) - Hvor ser vi os selv i fremtidens produktion (hvor kan vi bidrage i forsyningskæden?) Eksamen Projektforløb 1 De studerende skal aflevere en grupperapport, hvor der er arbejdet med en konkret problemstilling. Grupperapporten skal afspejle de læringsmål, der er opstillet i modulbeskrivelsen for Tema 1, 2 og 3. Til eksamen forbereder gruppen en præsentation af 20 minutters varighed. Herefter er der en individuel eksaminering af hver deltager på 15 minutter. Her spørges der specifikt ind til relevansen af emner fra Tema 1,2 og 3. Den studerende får en samlet karakter, hvor projektarbejdet vægter 50 % og den individuelle præstation 50 %. Bedømmelse sker ved en intern præsentation af projektet og eksamination(intern censor). Projektforløb 2 - For projektet. Ideen skal udvikles målrettet, så vi kan realisere den, sælge den, tjene penge og få den finansieret. Vi har som ubevidst inkompetent set potentialet i idéen. Næste skridt er at blive bevidst kompetent. Det betyder, at idéen skal kvalificeres. For at gøre det, er dialog med brugerne og mulighederne for produktion afgørende. Der skal her indsamles og produceres viden, som kan kvalificere idéen. Den systematiske fremgangsmåde kan indeholde følgende indfaldsvinkler: - Hvordan arbejder vi kreativt? - Hvordan får vi den rigtige information fra brugeren. Hvad er faldgruberne og hvordan undgår vi dem? - Hvordan opnår vi læring fra egen organisation (Organisationen omkring os)? - Hvordan laver vi prototyper? - Hvad betyder den sociale ansvarlighed? Side 6 af 17

7 Eksamen Projektforløb 2 De studerende skal aflevere en grupperapport, hvor der er arbejdet med en konkret problemstilling. Arbejdet skal reflektere over de læringsmål der er opstillet i modulbeskrivelsen for Tema 4. Til eksamen forbereder gruppen en præsentation af 20 minutters varighed. Herefter er der en individuel eksaminering af hver deltager på 15 minutter. Her spørges der specifikt ind til emner fra Tema 4 i relevans til projektet. Den studerende får en samlet karakter hvor projektarbejdet vægter 50 % og den individuelle præstation 50 %. Bedømmelse sker ved præsentation af projektet og eksamination(ekstern censor). Deltagerforudsætninger For optagelse på 5. semester skal du opfylde adgangsforudsætningerne som angivet i adgangsbekendtgørelsen for uddannelsen. dgangskrav.aspx Studieaktiviteter er og læringstilbud Studiets pædagogik er overvejende baseret på den projektorienterede læringsform Læringsmål Læringsmål (obligatorisk del 90 ECTS-point) er hentet fra uddannelsens studieordning og indsat under studiets temaer. Overordnet er studiets formål: Selvstændigt og professionelt at kunne integrere forskellige teknologier og videns former i forbindelse med arbejdsopgaver indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter, såvel nationalt som internationalt i overensstemmelse med den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. Herudover skal den færdiguddannede professionsbachelor kunne varetage tværfaglige og teknisk betonede ledelsesopgaver. Uddannelsen skal tillige kvalificere den studerende til at kunne fortsætte i videre uddannelse Side 7 af 17

8 Semesterets evaluering og bedømmelse Introduktion til semesterets uddannelsesmål og bedømmelse Formålet med Introduktionsmødet er at give de studerende mulighed for at få medindflydelse på planlægning og gennemførelse af undervisningen, samt opnå forståelse for sammenhængen mellem semesterets læringsmål og den afsluttende evaluering og bedømmelse. Introduktionsmødet afholdes i forbindelse med semesterstart. På mødet orienteres om semesterindholdet, tidsplaner, undervisnings- og arbejdsformer samt forventninger til de studerendes roller. I en dialog med de studerende omkring dette afstemmes forventningerne. Midtvejsevaluering Formålet med midtvejsevaluering er, at den enkelte klasse giver underviserne en tilbagemelding på, hvordan de oplever undervisningens planlægning, gennemførelse, faglige indhold og pædagogiske tilgang. Deltagere er alle studerende i klassen Midtvejsevaluering gennemføres i hvert semesterforløb som et fællesmøde, hvor klasserepræsentanterne deltager, og fremlægger klassernes stillingtagen til ovennævnte. Resultaterne drøftes af undervisererne og de studerende. Drøftelserne afsluttes med at fastlægge om, og i givet fald hvilke ændringer, prioriteringer mv. der skal indarbejdes i resten af undervisningsforløbet. Slutevaluering af undervisningsforløb Slutevaluering af et modul/semester gennemføres ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som omhandler følgende temaer: Undervisningens organisering og planlægning Læringsudbytte Indfrielse af læringsmål Samarbejdet omkring undervisningen Studieledelsen er ansvarlig for, at den elektroniske evaluering udsendes til de studerende og at lærerteamet medvirker til dens gennemførelse. Side 8 af 17

9 Evalueringen gennemføres elektronisk i SurveyXact. Evalueringsrapporter genereres automatisk, og ved åbne besvarelser erstattes personidentificerbart indhold og navne med NN før de frigives af studieledelsen. Evalueringsrapporten drøftes i lærerteamet. Ved resultater der bør medføre ændringer her og nu inddrager teamet studieledelsen. Teamet fremlægger evalueringsresultaterne for de studerende og drøfter, om disse giver anledning til yderligere opfølgning med studenterinddragelse. Ved mindre ændringer af semesterforløbet, sikrer lærerteamet at dette indføjes i den kommende semesterorientering. Side 9 af 17

10 Tema 1 Teknologisk projektarbejde Hovedemne: Teknologisk projektarbejde Varighed: 5 ECTS Introduktion - Problemorienteret og procesorienteret arbejds- og læringsformer ved gennemførelse af teknologiske projekter - Se problemet ubevidst inkompetent (Ved ikke hvad det er du ikke ved) kubus - Iværksætterens DNA - Organiserer arbejdet tværorganisatorisk teambaseret Læringsmål: Viden: Du skal have viden om: Grundlæggende viden om ledelse, projektledelse, projektstyring og projektorganisation i forbindelse med gennemførelse af et projekt Forstå begreber Færdigheder: Du skal kunne: Tilegne dig ny viden Vurdere kvaliteten af teknologisk projektarbejde (team præstationen) Kompetencer: Du skal kunne: Opbygge et projektdesign på baggrund af analyse af problemstillingen Opbygge fremgangsmåden for teknologisk projektarbejde Identificere egne løsningsbehov Skrive projektrapport Anvende sprog/ formidling Anvende relevant it-formidlingsværktøj Arbejde tværorganisatorisk Organisere og arbejde i team Indhold: Strategi, herunder: Differentieret fokus Side 10 af 17

11 Blue Ocean Team Developer Kubuskoncept Projektledelse et overblik Referencer og vidensgrundlag Teknologisk projektarbejde - Kubuskonceptet, Henrik Herlau - Team Performance, Jack McGourty - Diverse artikler udleveret af underviser Side 11 af 17

12 Tema 2 Videnskabsteori og metode Hovedemne: Videnskabsteori og metode Varighed: 5 ECTS Læringsmål: Viden: Du skal have viden om og forståelse for: Videnskabsteoretiske hovedretninger Informationssøgning Problemformulering Forskellen på kvantitative og kvalitative metoder til indsamling og analyse af data Videnskabsteoretiske grundbegreber; induktion, deduktion og hypotetisk deduktion, reliabilitet og validitet Videnskabelig argumentation Formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til forskellige målgrupper, herunder opbygningen af en akademisk rapport Færdigheder: Du skal kunne anvende, vurdere, begrunde, vælge og formidle: Dit videnskabsteoretiske ståsted Andres og egen viden på en videnskabelig måde Din problemformulering Dit projekts videnskabsteoretiske og metodiske ramme. Herunder sammenhænge mellem videnskabsteoretisk ståsted, metode (undersøgelsesteknikker/undersøgelsesinstrumenter) og empiri (information/data). Projektets afgrænsning (til- og fravalg) i forhold til formål, problemformulering, teori og metode og konsekvenserne for projektets resultater ved denne afgrænsning i forhold til valg af andre metoder Centrale videnskabelige begreber entydigt Projektarbejdet entydigt og klart i en logisk opbygget rapport. Kompetencer: Du skal kunne identificere, håndtere og strukturere Videnskabsteoretiske tilgange som er relevante for undersøgelsen af det problem, som Side 12 af 17

13 du vil undersøge Andres videnskabelige artikler, rapporter og afhandlinger i forbindelse med identifikation og undersøgelse af problemstillinger og udvikling af teknologiske løsninger inden for professionens område Mindre mængder af data og analyser på baggrund af en grundlæggende viden om kvantitative og kvalitative metoder. Egne videnskabelige undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt under hensyntagen til dit videnskabsteoretiske og metodiske ståsted vurderet i forhold til problemformulering og målgruppe. Indhold: Refleksion som kernekompetence, herunder: Selvrefleksion og emnerefleksion Målsætning, selvevaluering og vidensdeling Vejledningsmøder Informationssøgning, herunder: Anvendelse af Bibliotekets ressourcer Anvendelse af internettet Kildekritik Videnskabsteori, herunder: Samfundsvidenskab Problemidentifikation, afgrænsning og formulering Metodelærens begreber; videnskabsteorier og metoder; undersøgelsesteknikker og undersøgelsesinstrumenter Induktion og deduktion Kvalitative og kvantitative metoder, herunder validitet og reliabilitet Logiske slutninger (konklusioner) Formidling Referencer og vidensgrundlag (Videnskabsteori og metode) Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed. 5. udg. 2013, Forlaget Samfundslitteratur Jakobsen, M.R., Fokusgrupper for begyndere. 2011, Frydenlund, Frederiksberg Rienecker, Lotte m.fl., Studiehåndbogen. 2011, Samfundslitteratur, København Rienecker, Lotte m.fl. Specielt om specialer. En aktivitetsbog. 4. udg. 2011, Forlaget Samfundslitteratur Rienecker, Lotte m.fl. Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg., 2. oplag Forlaget Samfundslitteratur. Thurén, Torsten. Videnskabsteori for begyndere. 2. udgave, 1. oplag Rosinante Side 13 af 17

14 Tema 3 Teknisk integration Hovedemne: Teknisk k integration Varighed: 5 ECTS Læringsmål: Viden: Du skal have viden om: Grundlæggende produktionsfilosofier og deres indflydelse på et produkts konkurrenceevne Supply Chains betydning for markedsføring af et produkt Betydningen af at fremstilling og distribution sker under etiske korrekte forhold (Corporate Social Responsibility) Hvordan fremstilling, anvendelse og bortskaffelse af et produkt påvirker omverdenen Færdigheder: Du skal kunne: Vurdere den forretningsmæssige værdi for et givet produkt/ ydelse Opbygge og formidle en konceptuel løsning af et givet problemområde Kompetencer: Du skal kunne: Identificere og redegøre for væsentlige praktiske og teoretiske aspekter ved teknisk integration i forbindelse med produkter og systemer herunder relationerne mellem teknologi, teknik, viden, organisation og produkt Udvise forretningsforståelse i relation til arbejdet med teknisk integration Gøre rede for udviklingen i grundlæggende produktionsfilosofier og deres betydning for arbejdet med kvalitet, produktivitet og logistik i moderne virksomheder Udvise et generelt produktionsteknisk overblik, der involverer viden om flow, kapabilitet, ERPsystemer, logistik og Supply Chain Management Redegøre for betydningen af CSR (Corporate Social Responsibility) set i relation til udvikling og fremstilling af produkter, systemer og ydelser Indhold: Industriel udvikling, herunder: Historisk udvikling af industrien i Danmark Dansk industri set i et internationalt perspektiv Produktionsfilosofier Side 14 af 17

15 Supply Chain Management Fremtidens krav til dansk industri, herunder: Den lærende økonomi og innovation Udviklingstendenser indenfor markeder og produkter Social ansvarlighed Den interaktive virksomhed Ledelsesformer i den interaktive virksomhed Netværk Fremtidens produktion Den lærende organisation,, herunder: Viden, kompetence og læring Udvikling af en ledelse model til forbedring af organisatorisk læring Referencer og vidensgrundlag Teknisk integration Fremtidens produktion i Danmark Dansk Industri. Interaktive virksomheder Dansk Industri Materiale udleveres af underviser: Produktionsfilosofier Supply Chain Management CSR Side 15 af 17

16 Tema 4 Innovativ produkt- og teknologiudvikling og Idegenerering og den lærende organisation Hovedemne: Innovativ produkt- og teknologiudvikling og Idegenerering og den lærende organisation Varighed: 10 ECTS Læringsmål: Den studerende skal opbygge kompetencer inden for udvikling af produkter og produktion. Hvordan lærer vi af hinanden internt og eksternt. Viden: Du skal have viden om: Sammenhæng mellem produktudvikling og forretningsskabelsen Produktudvikling og organisation set i sammenhæng med virksomhedens organisation Færdigheder: Du skal kunne: Udføre systematisk ideudvikling Udføre analytisk ideudvikling Kommunikere med brugeren (dialog) Bidrage til en eksperimenterende og samtalende kultur Forstå og arbejde med den lærende organisation tværorganisatorisk Tilegne dig ny viden Kompetencer: Du skal kunne: Arbejde med metodikker inden for ideudvikling, idegenerering og innovation Udføre behovs og funktionsanalyser (bruger dreven innovation) Konkretisere løsninger (prototyper, simuleringer) Arbejde med tværfaglige perspektivers indflydelse på produktets tilblivelse Inddrage miljø og bæredygtighed (grønt regnskab) i produktudviklingen Udføre innovation og produktudvikling i samarbejde med andre faggrupper Inddrage Supply Chain i produktudviklingen Indhold: Idegenerering og den d lærende organisation, herunder: An engineering Management model for improvement Phantom turbine development Process improvement simulations Knowledge overlapping seminars Design of Supply Chains Side 16 af 17

17 Miljø og bæredygtighed Sammenhæng mellem produktudvikling og forretningsskabelse Innovativ produkt- og teknologi udvikling, herunder: User driven development Referencer og vidensgrundlag Teknisk integration User Driven Product development The Art of Innovation Vinderkoncepter brugerdreven innovation og forretningsudvikling (uddrag af) Artikler De Bono Six Thinking hata Peter Senge Peter Cronemyre: Towards learning organization for product development Complex responsive processes in organisations Learning and knowledge creation, Ralph Stacy Specialisering 1 Formålet er, at den studerende tilegner sig ny viden inden for egen specialisering. Hvad rør sig inden for egen profession? Hvilke nye teknologier opstår? Hvordan kan de bruges? Hvor kan de bruges Hvem har behovene? Hvordan kommer jeg videre? Mulige emner: Produktion: Lean EFQM Outsourcing Produktudvikling: Rapid prototyping Installation:? IT:? Vejledning består i sparing med fagperson for sammen at fastlægge, hvor den nye viden skal søges. Belastning: 5ECTS à 25 timer = 125 timer fordelt på 10 uger (12 13 timer pr. uge) Arbejdet dokumenteres i en rapport, som bedømmes med en karakter samt en mundtlig tilbagemelding heraf. Side 17 af 17

Indhold ... 3 ... 4 ... 7. Side 2 af 16

Indhold ... 3 ... 4 ... 7. Side 2 af 16 SEMESTERORIENTERING 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknis sk integration Uddannelsen til professionsbachelor VIA University College Horsens Foråret 2014 Indhold Uddannelsens formål... 3 Uddannelsens indhold

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og markedsføring 2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2013

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere