De lokale uddannelsesudvalgs rolle i efteruddannelsesudvalgenes og de faglige udvalgs arbejde med behovs- og udviklingsredegørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lokale uddannelsesudvalgs rolle i efteruddannelsesudvalgenes og de faglige udvalgs arbejde med behovs- og udviklingsredegørelser."

Transkript

1 BILAG 1 Den 17. december 2009 Notat LDJ Sammenfatning af idéer og ønsker fra LUU-dialogmøder afholdt i efteråret 2009 Der er blevet afholdt fire fyraftensmøder om det fremtidige samarbejde mellem LUU og Industriens Uddannelser. Her blev der også debatteret de udfordringer, der findes i relation til udviklingen indenfor erhvervs- og efteruddannelsesområdet. Temaet på de fire møder var blandt andet: De lokale uddannelsesudvalgs rolle i efteruddannelsesudvalgenes og de faglige udvalgs arbejde med behovs- og udviklingsredegørelser. Bedre kommunikation mellem LUU, de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalgene. Ved de fire møde var der en livlig, konstruktiv og god debat. Møderne rummede mange forslag til at kvalificere arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. Industriens Uddannelser har udarbejdet følgende sammenfatning fra de 4 møder med henblik på at bruge de fremkomne forslag mere fremadrettet. LUU s formål og opgaver Der efterlyses klarere information om LUU s formål og arbejdsområder. Der udtrykkes ønske om mere topstyrede og målrettede opgaver fra IU. LUU-håndbogen udgivet af IU skal gøres mere synlig, så den bruges af LUU. Der er bred enighed om, at bogen er anvendelig. Der blev fremsat forslag fra deltagerne om, at der iværksættes en hjælpeordning til dårligt fungerende LUU, så der kom en støttepædagog fra IU eller det centrale udvalg. Det blev anført, at LUU kunne arbejde med centrale emner og arbejdsopgaver, evt. med regionale studiekredse, der vil kunne give en bedre erfaringsudveksling og vidensdeling. Det blev foreslået, at der kunne oprettes et gruppe/debatforum på hjemmesiden, som kan skabe mere centrale temaer mellem udvalgene. LUU ønsker, at der kommer mere gang i selve udvalgsmøderne, fx kunne de holdes ude hos virksomhederne. Men økonomien har en betydning for mødeafholdelsen. Nogle mister en dagsløn ved at deltage i møderne. Side 1/2

2 Der er hos deltagerne uklarhed om LUU s involvering i ansøgning omkring FKB er. Det blev foreslået, at LUU kunne forsøge at udarbejde lokale uddannelsesplaner, der imødekommer udfordringen med at ikke alle skoler kan tilbyde alle fag som valgfri specialer. Det blev også foreslået, at LUU kunne indgå i arbejdet med at oplyse folkeskoleelever om uddannelserne. Samarbejde mellem LUU, FU og de centrale udvalg LUU ønsker, at der skal holdes kontakt om gode idéer mm. året rundt, fx ved at IU deltager i nogle møder og udveksler information på anden måde. Deltagerne mente, at det ville være en god idé at skabe et overblik over referaterne fra LUU, for at se om der er en rød tråd eller centrale emner, der skal arbejdes med. Der opfordres til en forbedring af dialogen mellem de centrale udvalg og LUU. Det er også vigtigt, at dialogen tages seriøst begge veje, så man besvarer henvendelser og opfordringer fra det andet udvalg. Det foreslås, at de centrale udvalg kan være en slags katalysator for LUU, og der gøres opmærksom på, at de meget gerne vil have referater fra hinandens møder. Det ses som en fordel, hvis der også er LUU-medlemmer repræsenteret i det centrale udvalg. Idé at de centrale udvalg fik ressourcer til at samles med LUU fra hele landet. Erfaringer fra nogle udvalg om givtigt resultat efter møde mellem centralt udvalg og LUU. Uddannelse af LUU-medlemmer Medlemmerne vil meget gerne uddannes. Et introduktionskursus vil samtidig også skabe netværksrelation på tværs af de forskellige LUU. Et introduktionskursus kunne afholdes heleller halvårligt regionalt. Spørgeskemaer Det fremkom den idé, at spørgeskemaer ikke (kun) sendes til enkeltpersoner, men også til selve udvalget, så det kan behandles på mødet og være udgangspunkt for en diskussion. Side 2/2

3 Sagsnr.: D.021 Industriens Fællesudvalg 27. november 2009 BILAG 2 Udviklingsredegørelse 2010 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende 1 1 pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens for det aktuelle år Videreuddannelsesfrekvens for det aktuelle år *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2008 og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Inden for overfladebehandlerbranchen er der en relativ set en positiv udvikling. Branchen oplever en god søgning, både fra elevernes og praktikvirksomhedernes side. Det er udvalgets vurdering, at der stadig et potentiale for flere uddannelsesaftaler inden for uddannelsen. Der er stor opbakning fra de relevante brancheorganisationer i forhold til at udbrede kendskabet til overfladebehandleruddannelsen hos både potentielle elever og branchens virksomheder. Ligeledes er der stor opbakning til de supplerende AMU uddannelsestilbud inden for overfladebehandling. Overfladebehandlingsindustrien i Danmark er et konkurrenceudsat område, hvor det for branchens virksomheder primært rentabelt at fastholde komplicerede overfladebehandlingsløsninger i Danmark samt de opgaver, hvor overfladebehandlingen er en integreret del af en samlet vareproduktion, som f.eks. inden for boliginventarindustrien. Det afgørende konkurrenceparameter for danske overfladebehandlervirksomheder er, at de kan håndtere overfladebehandling med state-of- the- art malinger, samt

4 Sagsnr.: D.021 at de kan udvikle og fremstille holdbare overfladebehandlinger i forhold til forskellige mere eller mindre specifikke kundekrav for slutproduktets egenskaber. Standardisering, dokumentation af produktionen, kvalitetskontrol samt miljø- og arbejdsmiljøkrav er områder, hvor der sker en løbende udvikling i arbejdsopgaver i takt med introduktionen af nye malinger og lakker. Spørgeskemaundersøgelse blandt branchens virksomheder viser også, at mange virksomheder forventer at overfladebehandlernes deltagelse i den daglige arbejdsplanlægning og fordeling af opgaver vil være stigende fremover. Inden for industrilakeringsområdet er brugen af lakker i øjeblikket ved at ændre sig pga. implementering af VOC (Volatile Organic Compound) direktivet fra Sigtet med VOC-direktivet er at sænke forbruget af lakker indeholdende organiske opløsningsmidler, og i stedet anvende de substituerende 2- komponente og vandfortyndbare lakker, som i dag findes på markedet. Det er forventningen, at implementeringen af VOC-direktivet vil øge efterspørgslen på kompetencer i overfladebehandling med 2- komponente -og vandbaserede lakker. Udvalget vil i 2010 udvide AMU-porteføjle til at omfatte kurser inden for 2 komponente og vandfortyndbare lakker. Udvalget har efteråret 2009 igangsat en analyse af, hvilke kompetence- og uddannelsesbehov brugen af nanoteknologi stiller til operatørarbejdet for overfladebehandlere og operatører i farve/lak industrien. Analyseprojektet forventes at blive afsluttet i februar 2010, hvor resultaterne vil indgå i arbejdet med udvikling af den eksisterende AMU-portefølje på området. Endvidere vil det blive vurderet, hvilken konsekvens analysens resultater har på den eksisterende erhvervsuddannelses fagsammensætning. De foreløbige undersøgelser i analysen peger på, at brugen af nanoteknologiske baserede malinger finder sted i et vist omfang i branchen, men at det forventes at få mere betydning for de faglærtes opgaver inden for en periode på 3-5 år. Den igangsatte analyse vil også trække på erfaringer fra Tyskland, når der skal konkluderes på, hvilke uddannelsestilbud i forhold til nanoteknologi, der er behov for i forhold til overfladebehandleruddannelsen på det korte sigt og måske også det lidt længere sigt (+ 3 år). Den danske overfladebehandlingsbranche har tradition for at hente know-how i Tyskland, særligt erfaringer fra bilindustrien. Det er et vilkår for branchen, at brugen af state-of- the-art malingstyper ofte har sit udgangspunkt fra Tyskland. Derfor har udvalget til stadighed fokus på at drøfte, hvorledes viden fra Tyskland og andre førende lande inden for overfladebehandling påvirker kompetencebehovene i den danske overfladebehandlingsindustri. Den stigende kompleksitet i overfladebehandlingsopgaverne hos danske overfladebehandlervirksomheder betyder, at faglært arbejdskraft også i frem vil være en efterspurgt kompetence, formodentlig i højere grad end i dag. Beskæftigelsesprocenten for færdigudlærte overfladebehandler-elever er høj. De ovenstående udviklingstendenser betyder, at udvalget løbende forholder sig til, om de eksisterende fag inden for området skal omskrives eller nye fagområder skal indarbejdes i uddannelsen. Resultatet af disse overvejelser har indtil nu været, at uddannelsen vurderes som dækkende i forhold til kompetencebehovene inden for overfladebehandlingsbranchen, som den ser ud i dag. Der er muligvis behov for at justere inden for de næste 1-2 år.

5 Sagsnr.: D.021 Tekst til Praktikpladssituationen for Overfladebehandleruddannelsen : Inden for overfladebehandleruddannelsen er der gode muligheder for at få en praktikplads. Beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse er gode. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Ikke p.t. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Udvalget vil i 2010 drøfte erfaringerne med trin i uddannelsen, med henblik på afklaring af, om trinnene lever op til erhvervslivets kompetencebehov og behovet hos de uddannelsessøgende. (jf. aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser D. Opfølgning.). Udvalget vil endvidere gennemgå udannelsens kompetencemål med henblik på at vurdere om der stilles unødige faglige krav, og om obligatoriske dele skal gøres valgfrie. (Jf. aftale om flere unge i uddannelse og job af 5. November 2009 Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne ) 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Nej. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel De lokale uddannelsesudvalg inden for overfladebehandleruddannelsen har i samarbejde med uddannelsens skoler indstillet en logbog til uddannelsens praktikdel. Logbogen er godkendt af Udviklingsudvalget for overfladebehandling. Det er udvalgets forventning, at brugen af logbogen vil bidrage til kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel. Endvidere har udvalget drøftet muligheden for at indsætte en selvvalgt taksonomi for praktiktidens kompetencemål i uddannelsesordningen, således at denne vil kunne blive synlig for uddannelsens brugere i Udvalgets forventning til tidsperspektivet i dette arbejde er, at det kan igangsættes i Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Udvalget har i regi af AMU igangsat en analyse af kompetence- og uddannelsesbehov vedrørende brugen af nanoteknologi i operatørarbejdet. Analysen forventes færdig i februar 2010 og udvalget vil herefter vurdere, hvilken konsekvenser analysens resultater har for det eksisterende AMU udbud og det faglige indhold i overfladebehandleruddannelsen. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2009 Udvalget har særligt forholdt sig til CAP projekterne vedr. nanoteknologi i erhvervsuddannelserne. Udvalget har med afsæt i de to analyser fra DTU Management/Kubix og Teknologisk Institut igangsat sin egen analyse af de kompetencemæssige konsekvenser af brugen af nanoteknologi i overfladebehandlerbranchen og farve/lak branchen. Analysen udføres af Teknologisk Institut.

6 Godkendte virksomheder pr. 7. juli Overfladebehandleruddannelsen BILAG 3 Navn Adresse Postnr.+Distrikt Speciale Elever i 2010 Regionsnavn B18-1 A/S Breeltevej Hørsholm 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden Bagsværd-Farum Industrilakering V/ Alex Hindborg J Bygmarken 21A 3520 Farum 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden Castella S Industrilakering Eftf. ApS Islevdalvej Rødovre 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Hovedstaden Humlebæk Møbellakering v/ Adiqüzel Pehlivan Bakkegårdsvej Humlebæk 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Hovedstaden Jensen Denmark A/S Ejnar Jensens Vej 1, Rønne 3700 Rønne 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Hovedstaden Laduco Industrilakereri A/S Baldersbækvej Ishøj 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden OMØ A/S Islevdalvej Rødovre 2 Overfladebehandler/konstruktion 2 Region Hovedstaden Pdc-Coating A/S Bakkegårdsvej 306A 3050 Humlebæk 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden Protectors A/S Dalager Brøndby 2 Overfladebehandler/konstruktion 2 Region Hovedstaden Sur-Tech A/S Bygmarken Farum 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden 2E Ellgard Equipment A/S Stadionvej Rødkærsbro 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland AVK International A/S Smedeskovvej Galten 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Bombardier Transportation Denmark A/S Toldbodgade Randers NØ 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Bosal-Sekura Industries A/S Clausholmvej Randers SØ 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Capricorn Mads Ken Vognstrup Nielsen Industrivej Hadsten 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Centerlak ApS Hadsundvej Randers NØ 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland CM Industrilakering ApS Industribakken 11 Johannesberg 8870 Langå 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Dan-color A/S Salten Skovvej Them 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Djuma Industri A/S Attrupvej 4, Strøby 8550 Ryomgård 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Djuma Industri A/S Attrupvej 4, Strøby 8550 Ryomgård 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland Expedit A/S Toftegårdsvej Hadsten 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Expedit A/S Østergade Ulstrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland F.H. Lakering V/ Frank Hermann Blytækkervej Viborg 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland GPV International A/S Håndværkervej Tarm 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Hendricks Industries ApS Mørupvej 27, Mørup 7400 Herning 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Midtjylland Holmris A/S Odinsvej Bjerringbro 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Horsens Industrilakering A/S Saturnvej Horsens 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej Vildbjerg 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Malerfirma Andreassen V/ Franz Boris Andreassen Århusvej Grenaa 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Midtjylland Malerfirmaet Anwo Jørna Tommerup Værftsvej Thyborøn 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland Ranlak ApS Under Konkurs Grenåvej Randers SØ 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Scanlak Balling A/S Ørnevej 10, Balling 7860 Spøttrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Sm Pulverlakering v/ Paul Bregenov Islandsvej Horsens 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Spjald Sandblæsning Og Industri- Lakering V/ Jørge Bækvej Spjald 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland Steel Coating Stilling A/S Grønlandsvej Skanderborg 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Terma A/S Hovmarken Lystrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Terma A/S Fabrikvej Grenaa 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Vald. Birn A/S Frøjkvej Holstebro 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland

7 Godkendte virksomheder pr. 7. juli Overfladebehandleruddannelsen VSB Coating A/S Vandværksvej 44, Assentoft 8960 Randers SØ 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland ARMA COAT A/S HUGINSVEJ Grindsted 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Midtjylland 3N Lakering A/S Industrivej Thisted 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Bladt Industries A/S Nørredybet Aalborg Øst 2 Overfladebehandler/konstruktion 4 Region Nordjylland Brønderslev Industrilakering A/S Skjoldborgsgade Brønderslev 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Dof Frederikshavn ApS Lindekrogen Frederikshavn 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Nordjylland HMK Bilcon A/S Hadsundvej Gistrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Interlak A/S Bjergegaardsvej Aalestrup 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Nordjylland Martin Professional A/S Saltebakken Frederikshavn 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Martin Professional A/S Saltebakken Frederikshavn 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Nordjylland Mekoprint A/S Fåborgvej Aalborg Øst 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Skanlak ApS Daniavej 51, Assens 9550 Mariager 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Farvandsvæsenet Driftcenter Korsør Søbatteriet Korsør 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Sjælland Malerflex Industrilakering ApS Notgangen Karlslunde 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Sjælland Næstved Pulverlakering A/S Kornbuen 8, Øverup 4700 Næstved 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Sjælland B Kildemoes Cykelfabrik A/S Albanivej 7 Nr Lyndelse 5792 Årslev 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark B Kildemoes Cykelfabrik A/S Nymarksgyden 3 Nr Lyndelse 5792 Årslev 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Billums Industrilakering A/S Værkmestervej Faaborg 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Syddanmark BM Industri A/S Industrivej Nørre Aaby 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Brandt A/S Formervej Varde 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Dansk Overflade Teknik A/S Nyborgvej Ferritslev Fyn 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Dansk Overflade Teknik A/S Nyborgvej Ferritslev Fyn 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark DS Semaco A/S Industrivej Rødekro 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark GJ Painters A/S Fabriksvej 27, Indsl-Tårup 5592 Ejby 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark Ib Andresen Industri A/S Industrivej Langeskov 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark Jyllak Pulver- Og Industrilakering V/ Bjarne Kriste Nørremarken Agerbæk 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Lammhults Biblioteksdesign A/S Dalbækvej Holsted 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Louis Poulsen Lighting A/S Industrivej Vest Vejen 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Louis Poulsen Lighting A/S Industrivej Vest Vejen 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Mlp Ejendomme ApS Jakob Knudsens Vej Odense NV 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Odense Staalskibsværft A/S Lindøalleen Munkebo 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Pluscoat A/S Fabriksvej 27, Ejby 5592 Ejby 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark SI-Lak Svendborg A/S Finlandsvej 7, Tved 5700 Svendborg 3 Overfladebehandler/komponenter 2 Region Syddanmark Tom Schmidt Industrilakering A/S Bodøvej 9B 5700 Svendborg 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Veksø-Taulov Holding ApS Toldbodvej 64, Snoghøj 7000 Fredericia 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark Vestas Towers A/S Rudkøbing Schnohrsvej Rudkøbing 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Syddanmark VSM Contractors A/S Smedevej 12, Tommerup St 5690 Tommerup 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark P.E. Andreassen A/S Krogagervej Ringe 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark

8 BILAG 4 FKB 2755 Overfladebehandling, aktivitet fordelt på kursisters landsdel Antal kursister Kursus Landsdel Airless og pneumatisk malingspåføring Automatisk pulverpåføring for operatører Fristråleblæsning af stålkonstruktioner Kemisk forbehandling på industrianlæg Kommunikation i teams Kunde/leverandørforhold for operatører Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Malingspåføring med airlessudstyr Malingspåføring med elektrostatisk spraymixudstyr Malingspåføring med spraymixudstyr Manuel pulverpåføring for operatører Uoplyst/ukendt 10 Nordjylland Vestjylland Østjylland 13 Fyn 6 14 Sydjylland Østjylland 5 Sydjylland Uoplyst/ukendt 21 Nordjylland Vestjylland 16 6 Østjylland 19 Fyn Sydjylland Nordjylland 10 Nordjylland Vestjylland 14 Østjylland Østjylland Østjylland Uoplyst/ukendt Sydjylland Sydjylland 11 Nordjylland 5 7 Vestjylland

9 Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Metallisering af stålkonstruktioner Opbygning af malingssystemer efter specifikation Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Østjylland 11 Fyn 7 Sydjylland Uoplyst/ukendt Nordjylland Vestjylland Østjylland 24 Fyn Sydjylland Københavns by 5 Nordsjælland 5 15 Østsjælland Uoplyst/ukendt 21 Nordjylland Vestjylland 17 8 Østjylland 17 Fyn Sydjylland Københavns by Uoplyst/ukendt 9 Nordjylland Vestjylland 14 6 Østjylland 10 7 Fyn 10 6 Sydjylland Uoplyst/ukendt Nordjylland Vestjylland Østjylland Fyn Sydjylland Bornholm 15 Københavns by 7 9 Østsjælland

10 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Pulverpåføring efter behandlingsspecifikation Teambuilding for selvstyrende grupper Østjylland 6 6 Nordjylland 6 Østjylland 8 5 Sydjylland Nordjylland 12 Østjylland 11 Fyn Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Østjylland Nordjylland Videndeling og læring for Østjylland medarbejdere Østjylland 6 Vådlakering efter behandlingsspecifikationer Sydjylland Vådlakering for operatører Østjylland AMU-AKTIVITET FORDELT PÅ SKOLER (AMU) Antal kursister FKB 2755: Overfladebehandling kvartal AMU-Vest Efteruddannelsesudvalget Randers Tekniske Skole for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse AMU-Vest Herningsholm Erhvervsskole 38 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Randers Tekniske Skole Roskilde Tekniske Skole 20 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 12 Tech College Aalborg

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 20. september 2013 UDD0-9-19318 Nøgletal 2010

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost

Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost Mødested hos Industriens Uddannelser MI-møde kl. 10.00-12.00 Frokost kl.

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere