De lokale uddannelsesudvalgs rolle i efteruddannelsesudvalgenes og de faglige udvalgs arbejde med behovs- og udviklingsredegørelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lokale uddannelsesudvalgs rolle i efteruddannelsesudvalgenes og de faglige udvalgs arbejde med behovs- og udviklingsredegørelser."

Transkript

1 BILAG 1 Den 17. december 2009 Notat LDJ Sammenfatning af idéer og ønsker fra LUU-dialogmøder afholdt i efteråret 2009 Der er blevet afholdt fire fyraftensmøder om det fremtidige samarbejde mellem LUU og Industriens Uddannelser. Her blev der også debatteret de udfordringer, der findes i relation til udviklingen indenfor erhvervs- og efteruddannelsesområdet. Temaet på de fire møder var blandt andet: De lokale uddannelsesudvalgs rolle i efteruddannelsesudvalgenes og de faglige udvalgs arbejde med behovs- og udviklingsredegørelser. Bedre kommunikation mellem LUU, de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalgene. Ved de fire møde var der en livlig, konstruktiv og god debat. Møderne rummede mange forslag til at kvalificere arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. Industriens Uddannelser har udarbejdet følgende sammenfatning fra de 4 møder med henblik på at bruge de fremkomne forslag mere fremadrettet. LUU s formål og opgaver Der efterlyses klarere information om LUU s formål og arbejdsområder. Der udtrykkes ønske om mere topstyrede og målrettede opgaver fra IU. LUU-håndbogen udgivet af IU skal gøres mere synlig, så den bruges af LUU. Der er bred enighed om, at bogen er anvendelig. Der blev fremsat forslag fra deltagerne om, at der iværksættes en hjælpeordning til dårligt fungerende LUU, så der kom en støttepædagog fra IU eller det centrale udvalg. Det blev anført, at LUU kunne arbejde med centrale emner og arbejdsopgaver, evt. med regionale studiekredse, der vil kunne give en bedre erfaringsudveksling og vidensdeling. Det blev foreslået, at der kunne oprettes et gruppe/debatforum på hjemmesiden, som kan skabe mere centrale temaer mellem udvalgene. LUU ønsker, at der kommer mere gang i selve udvalgsmøderne, fx kunne de holdes ude hos virksomhederne. Men økonomien har en betydning for mødeafholdelsen. Nogle mister en dagsløn ved at deltage i møderne. Side 1/2

2 Der er hos deltagerne uklarhed om LUU s involvering i ansøgning omkring FKB er. Det blev foreslået, at LUU kunne forsøge at udarbejde lokale uddannelsesplaner, der imødekommer udfordringen med at ikke alle skoler kan tilbyde alle fag som valgfri specialer. Det blev også foreslået, at LUU kunne indgå i arbejdet med at oplyse folkeskoleelever om uddannelserne. Samarbejde mellem LUU, FU og de centrale udvalg LUU ønsker, at der skal holdes kontakt om gode idéer mm. året rundt, fx ved at IU deltager i nogle møder og udveksler information på anden måde. Deltagerne mente, at det ville være en god idé at skabe et overblik over referaterne fra LUU, for at se om der er en rød tråd eller centrale emner, der skal arbejdes med. Der opfordres til en forbedring af dialogen mellem de centrale udvalg og LUU. Det er også vigtigt, at dialogen tages seriøst begge veje, så man besvarer henvendelser og opfordringer fra det andet udvalg. Det foreslås, at de centrale udvalg kan være en slags katalysator for LUU, og der gøres opmærksom på, at de meget gerne vil have referater fra hinandens møder. Det ses som en fordel, hvis der også er LUU-medlemmer repræsenteret i det centrale udvalg. Idé at de centrale udvalg fik ressourcer til at samles med LUU fra hele landet. Erfaringer fra nogle udvalg om givtigt resultat efter møde mellem centralt udvalg og LUU. Uddannelse af LUU-medlemmer Medlemmerne vil meget gerne uddannes. Et introduktionskursus vil samtidig også skabe netværksrelation på tværs af de forskellige LUU. Et introduktionskursus kunne afholdes heleller halvårligt regionalt. Spørgeskemaer Det fremkom den idé, at spørgeskemaer ikke (kun) sendes til enkeltpersoner, men også til selve udvalget, så det kan behandles på mødet og være udgangspunkt for en diskussion. Side 2/2

3 Sagsnr.: D.021 Industriens Fællesudvalg 27. november 2009 BILAG 2 Udviklingsredegørelse 2010 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende 1 1 pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens for det aktuelle år Videreuddannelsesfrekvens for det aktuelle år *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2008 og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Inden for overfladebehandlerbranchen er der en relativ set en positiv udvikling. Branchen oplever en god søgning, både fra elevernes og praktikvirksomhedernes side. Det er udvalgets vurdering, at der stadig et potentiale for flere uddannelsesaftaler inden for uddannelsen. Der er stor opbakning fra de relevante brancheorganisationer i forhold til at udbrede kendskabet til overfladebehandleruddannelsen hos både potentielle elever og branchens virksomheder. Ligeledes er der stor opbakning til de supplerende AMU uddannelsestilbud inden for overfladebehandling. Overfladebehandlingsindustrien i Danmark er et konkurrenceudsat område, hvor det for branchens virksomheder primært rentabelt at fastholde komplicerede overfladebehandlingsløsninger i Danmark samt de opgaver, hvor overfladebehandlingen er en integreret del af en samlet vareproduktion, som f.eks. inden for boliginventarindustrien. Det afgørende konkurrenceparameter for danske overfladebehandlervirksomheder er, at de kan håndtere overfladebehandling med state-of- the- art malinger, samt

4 Sagsnr.: D.021 at de kan udvikle og fremstille holdbare overfladebehandlinger i forhold til forskellige mere eller mindre specifikke kundekrav for slutproduktets egenskaber. Standardisering, dokumentation af produktionen, kvalitetskontrol samt miljø- og arbejdsmiljøkrav er områder, hvor der sker en løbende udvikling i arbejdsopgaver i takt med introduktionen af nye malinger og lakker. Spørgeskemaundersøgelse blandt branchens virksomheder viser også, at mange virksomheder forventer at overfladebehandlernes deltagelse i den daglige arbejdsplanlægning og fordeling af opgaver vil være stigende fremover. Inden for industrilakeringsområdet er brugen af lakker i øjeblikket ved at ændre sig pga. implementering af VOC (Volatile Organic Compound) direktivet fra Sigtet med VOC-direktivet er at sænke forbruget af lakker indeholdende organiske opløsningsmidler, og i stedet anvende de substituerende 2- komponente og vandfortyndbare lakker, som i dag findes på markedet. Det er forventningen, at implementeringen af VOC-direktivet vil øge efterspørgslen på kompetencer i overfladebehandling med 2- komponente -og vandbaserede lakker. Udvalget vil i 2010 udvide AMU-porteføjle til at omfatte kurser inden for 2 komponente og vandfortyndbare lakker. Udvalget har efteråret 2009 igangsat en analyse af, hvilke kompetence- og uddannelsesbehov brugen af nanoteknologi stiller til operatørarbejdet for overfladebehandlere og operatører i farve/lak industrien. Analyseprojektet forventes at blive afsluttet i februar 2010, hvor resultaterne vil indgå i arbejdet med udvikling af den eksisterende AMU-portefølje på området. Endvidere vil det blive vurderet, hvilken konsekvens analysens resultater har på den eksisterende erhvervsuddannelses fagsammensætning. De foreløbige undersøgelser i analysen peger på, at brugen af nanoteknologiske baserede malinger finder sted i et vist omfang i branchen, men at det forventes at få mere betydning for de faglærtes opgaver inden for en periode på 3-5 år. Den igangsatte analyse vil også trække på erfaringer fra Tyskland, når der skal konkluderes på, hvilke uddannelsestilbud i forhold til nanoteknologi, der er behov for i forhold til overfladebehandleruddannelsen på det korte sigt og måske også det lidt længere sigt (+ 3 år). Den danske overfladebehandlingsbranche har tradition for at hente know-how i Tyskland, særligt erfaringer fra bilindustrien. Det er et vilkår for branchen, at brugen af state-of- the-art malingstyper ofte har sit udgangspunkt fra Tyskland. Derfor har udvalget til stadighed fokus på at drøfte, hvorledes viden fra Tyskland og andre førende lande inden for overfladebehandling påvirker kompetencebehovene i den danske overfladebehandlingsindustri. Den stigende kompleksitet i overfladebehandlingsopgaverne hos danske overfladebehandlervirksomheder betyder, at faglært arbejdskraft også i frem vil være en efterspurgt kompetence, formodentlig i højere grad end i dag. Beskæftigelsesprocenten for færdigudlærte overfladebehandler-elever er høj. De ovenstående udviklingstendenser betyder, at udvalget løbende forholder sig til, om de eksisterende fag inden for området skal omskrives eller nye fagområder skal indarbejdes i uddannelsen. Resultatet af disse overvejelser har indtil nu været, at uddannelsen vurderes som dækkende i forhold til kompetencebehovene inden for overfladebehandlingsbranchen, som den ser ud i dag. Der er muligvis behov for at justere inden for de næste 1-2 år.

5 Sagsnr.: D.021 Tekst til Praktikpladssituationen for Overfladebehandleruddannelsen : Inden for overfladebehandleruddannelsen er der gode muligheder for at få en praktikplads. Beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse er gode. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Ikke p.t. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Udvalget vil i 2010 drøfte erfaringerne med trin i uddannelsen, med henblik på afklaring af, om trinnene lever op til erhvervslivets kompetencebehov og behovet hos de uddannelsessøgende. (jf. aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser D. Opfølgning.). Udvalget vil endvidere gennemgå udannelsens kompetencemål med henblik på at vurdere om der stilles unødige faglige krav, og om obligatoriske dele skal gøres valgfrie. (Jf. aftale om flere unge i uddannelse og job af 5. November 2009 Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne ) 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Nej. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel De lokale uddannelsesudvalg inden for overfladebehandleruddannelsen har i samarbejde med uddannelsens skoler indstillet en logbog til uddannelsens praktikdel. Logbogen er godkendt af Udviklingsudvalget for overfladebehandling. Det er udvalgets forventning, at brugen af logbogen vil bidrage til kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel. Endvidere har udvalget drøftet muligheden for at indsætte en selvvalgt taksonomi for praktiktidens kompetencemål i uddannelsesordningen, således at denne vil kunne blive synlig for uddannelsens brugere i Udvalgets forventning til tidsperspektivet i dette arbejde er, at det kan igangsættes i Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Udvalget har i regi af AMU igangsat en analyse af kompetence- og uddannelsesbehov vedrørende brugen af nanoteknologi i operatørarbejdet. Analysen forventes færdig i februar 2010 og udvalget vil herefter vurdere, hvilken konsekvenser analysens resultater har for det eksisterende AMU udbud og det faglige indhold i overfladebehandleruddannelsen. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2009 Udvalget har særligt forholdt sig til CAP projekterne vedr. nanoteknologi i erhvervsuddannelserne. Udvalget har med afsæt i de to analyser fra DTU Management/Kubix og Teknologisk Institut igangsat sin egen analyse af de kompetencemæssige konsekvenser af brugen af nanoteknologi i overfladebehandlerbranchen og farve/lak branchen. Analysen udføres af Teknologisk Institut.

6 Godkendte virksomheder pr. 7. juli Overfladebehandleruddannelsen BILAG 3 Navn Adresse Postnr.+Distrikt Speciale Elever i 2010 Regionsnavn B18-1 A/S Breeltevej Hørsholm 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden Bagsværd-Farum Industrilakering V/ Alex Hindborg J Bygmarken 21A 3520 Farum 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden Castella S Industrilakering Eftf. ApS Islevdalvej Rødovre 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Hovedstaden Humlebæk Møbellakering v/ Adiqüzel Pehlivan Bakkegårdsvej Humlebæk 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Hovedstaden Jensen Denmark A/S Ejnar Jensens Vej 1, Rønne 3700 Rønne 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Hovedstaden Laduco Industrilakereri A/S Baldersbækvej Ishøj 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden OMØ A/S Islevdalvej Rødovre 2 Overfladebehandler/konstruktion 2 Region Hovedstaden Pdc-Coating A/S Bakkegårdsvej 306A 3050 Humlebæk 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden Protectors A/S Dalager Brøndby 2 Overfladebehandler/konstruktion 2 Region Hovedstaden Sur-Tech A/S Bygmarken Farum 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Hovedstaden 2E Ellgard Equipment A/S Stadionvej Rødkærsbro 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland AVK International A/S Smedeskovvej Galten 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Bombardier Transportation Denmark A/S Toldbodgade Randers NØ 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Bosal-Sekura Industries A/S Clausholmvej Randers SØ 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Capricorn Mads Ken Vognstrup Nielsen Industrivej Hadsten 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Centerlak ApS Hadsundvej Randers NØ 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland CM Industrilakering ApS Industribakken 11 Johannesberg 8870 Langå 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Dan-color A/S Salten Skovvej Them 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Djuma Industri A/S Attrupvej 4, Strøby 8550 Ryomgård 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Djuma Industri A/S Attrupvej 4, Strøby 8550 Ryomgård 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland Expedit A/S Toftegårdsvej Hadsten 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Expedit A/S Østergade Ulstrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland F.H. Lakering V/ Frank Hermann Blytækkervej Viborg 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland GPV International A/S Håndværkervej Tarm 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Hendricks Industries ApS Mørupvej 27, Mørup 7400 Herning 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Midtjylland Holmris A/S Odinsvej Bjerringbro 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Horsens Industrilakering A/S Saturnvej Horsens 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej Vildbjerg 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Malerfirma Andreassen V/ Franz Boris Andreassen Århusvej Grenaa 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Midtjylland Malerfirmaet Anwo Jørna Tommerup Værftsvej Thyborøn 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland Ranlak ApS Under Konkurs Grenåvej Randers SØ 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Scanlak Balling A/S Ørnevej 10, Balling 7860 Spøttrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Sm Pulverlakering v/ Paul Bregenov Islandsvej Horsens 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Spjald Sandblæsning Og Industri- Lakering V/ Jørge Bækvej Spjald 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland Steel Coating Stilling A/S Grønlandsvej Skanderborg 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Midtjylland Terma A/S Hovmarken Lystrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Terma A/S Fabrikvej Grenaa 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland Vald. Birn A/S Frøjkvej Holstebro 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Midtjylland

7 Godkendte virksomheder pr. 7. juli Overfladebehandleruddannelsen VSB Coating A/S Vandværksvej 44, Assentoft 8960 Randers SØ 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Midtjylland ARMA COAT A/S HUGINSVEJ Grindsted 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Midtjylland 3N Lakering A/S Industrivej Thisted 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Bladt Industries A/S Nørredybet Aalborg Øst 2 Overfladebehandler/konstruktion 4 Region Nordjylland Brønderslev Industrilakering A/S Skjoldborgsgade Brønderslev 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Dof Frederikshavn ApS Lindekrogen Frederikshavn 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Nordjylland HMK Bilcon A/S Hadsundvej Gistrup 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Interlak A/S Bjergegaardsvej Aalestrup 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Nordjylland Martin Professional A/S Saltebakken Frederikshavn 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Martin Professional A/S Saltebakken Frederikshavn 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Nordjylland Mekoprint A/S Fåborgvej Aalborg Øst 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Skanlak ApS Daniavej 51, Assens 9550 Mariager 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Nordjylland Farvandsvæsenet Driftcenter Korsør Søbatteriet Korsør 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Sjælland Malerflex Industrilakering ApS Notgangen Karlslunde 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Sjælland Næstved Pulverlakering A/S Kornbuen 8, Øverup 4700 Næstved 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Sjælland B Kildemoes Cykelfabrik A/S Albanivej 7 Nr Lyndelse 5792 Årslev 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark B Kildemoes Cykelfabrik A/S Nymarksgyden 3 Nr Lyndelse 5792 Årslev 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Billums Industrilakering A/S Værkmestervej Faaborg 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Syddanmark BM Industri A/S Industrivej Nørre Aaby 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Brandt A/S Formervej Varde 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Dansk Overflade Teknik A/S Nyborgvej Ferritslev Fyn 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Dansk Overflade Teknik A/S Nyborgvej Ferritslev Fyn 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark DS Semaco A/S Industrivej Rødekro 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark GJ Painters A/S Fabriksvej 27, Indsl-Tårup 5592 Ejby 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark Ib Andresen Industri A/S Industrivej Langeskov 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark Jyllak Pulver- Og Industrilakering V/ Bjarne Kriste Nørremarken Agerbæk 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Lammhults Biblioteksdesign A/S Dalbækvej Holsted 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Louis Poulsen Lighting A/S Industrivej Vest Vejen 3 Overfladebehandler/komponenter 1 Region Syddanmark Louis Poulsen Lighting A/S Industrivej Vest Vejen 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Mlp Ejendomme ApS Jakob Knudsens Vej Odense NV 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Odense Staalskibsværft A/S Lindøalleen Munkebo 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Pluscoat A/S Fabriksvej 27, Ejby 5592 Ejby 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark SI-Lak Svendborg A/S Finlandsvej 7, Tved 5700 Svendborg 3 Overfladebehandler/komponenter 2 Region Syddanmark Tom Schmidt Industrilakering A/S Bodøvej 9B 5700 Svendborg 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark Veksø-Taulov Holding ApS Toldbodvej 64, Snoghøj 7000 Fredericia 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark Vestas Towers A/S Rudkøbing Schnohrsvej Rudkøbing 2 Overfladebehandler/konstruktion 1 Region Syddanmark VSM Contractors A/S Smedevej 12, Tommerup St 5690 Tommerup 2 Overfladebehandler/konstruktion 0 Region Syddanmark P.E. Andreassen A/S Krogagervej Ringe 3 Overfladebehandler/komponenter 0 Region Syddanmark

8 BILAG 4 FKB 2755 Overfladebehandling, aktivitet fordelt på kursisters landsdel Antal kursister Kursus Landsdel Airless og pneumatisk malingspåføring Automatisk pulverpåføring for operatører Fristråleblæsning af stålkonstruktioner Kemisk forbehandling på industrianlæg Kommunikation i teams Kunde/leverandørforhold for operatører Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Malingspåføring med airlessudstyr Malingspåføring med elektrostatisk spraymixudstyr Malingspåføring med spraymixudstyr Manuel pulverpåføring for operatører Uoplyst/ukendt 10 Nordjylland Vestjylland Østjylland 13 Fyn 6 14 Sydjylland Østjylland 5 Sydjylland Uoplyst/ukendt 21 Nordjylland Vestjylland 16 6 Østjylland 19 Fyn Sydjylland Nordjylland 10 Nordjylland Vestjylland 14 Østjylland Østjylland Østjylland Uoplyst/ukendt Sydjylland Sydjylland 11 Nordjylland 5 7 Vestjylland

9 Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Metallisering af stålkonstruktioner Opbygning af malingssystemer efter specifikation Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Østjylland 11 Fyn 7 Sydjylland Uoplyst/ukendt Nordjylland Vestjylland Østjylland 24 Fyn Sydjylland Københavns by 5 Nordsjælland 5 15 Østsjælland Uoplyst/ukendt 21 Nordjylland Vestjylland 17 8 Østjylland 17 Fyn Sydjylland Københavns by Uoplyst/ukendt 9 Nordjylland Vestjylland 14 6 Østjylland 10 7 Fyn 10 6 Sydjylland Uoplyst/ukendt Nordjylland Vestjylland Østjylland Fyn Sydjylland Bornholm 15 Københavns by 7 9 Østsjælland

10 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Pulverpåføring efter behandlingsspecifikation Teambuilding for selvstyrende grupper Østjylland 6 6 Nordjylland 6 Østjylland 8 5 Sydjylland Nordjylland 12 Østjylland 11 Fyn Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Østjylland Nordjylland Videndeling og læring for Østjylland medarbejdere Østjylland 6 Vådlakering efter behandlingsspecifikationer Sydjylland Vådlakering for operatører Østjylland AMU-AKTIVITET FORDELT PÅ SKOLER (AMU) Antal kursister FKB 2755: Overfladebehandling kvartal AMU-Vest Efteruddannelsesudvalget Randers Tekniske Skole for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse AMU-Vest Herningsholm Erhvervsskole 38 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Randers Tekniske Skole Roskilde Tekniske Skole 20 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 12 Tech College Aalborg

BILAG 1 MERITGIVNINGER FOR OVERFLADEBEHANDLERUDDANNELSEN I PERIODEN 2009-2010

BILAG 1 MERITGIVNINGER FOR OVERFLADEBEHANDLERUDDANNELSEN I PERIODEN 2009-2010 BILAG 1 MERITGIVNINGER FOR OVERFLADEBEHANDLERUDDANNELSEN I PERIODEN 2009-2010 Dato Køn Alder Virksomhed Kontrakt- Skoleuger Merit Meritgrundlag v/merit længde 29-09-2006 M 35 år Børge Kildemoes A/S 30

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Innovation i AMU og EUD opfølgning på udvalgets drøftelser 21. januar 2012

Innovation i AMU og EUD opfølgning på udvalgets drøftelser 21. januar 2012 BILAG 2 Innovation i AMU og EUD opfølgning på udvalgets drøftelser 2. januar 202 På udvalgsmødet den 26. januar 202 drøftede medlemmerne af UU overfladebehandling, hvordan innovation skal forstås i forhold

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato:25-09-2017 Udviklingsudvalg for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Formål og opdeling. Varighed

Formål og opdeling. Varighed BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Kom i dybden. med overfladen. KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med overfladebehandling

Kom i dybden. med overfladen. KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med overfladebehandling Kom i dybden med overfladen KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med 1 INDHOLD Hvorfor er kompetencer så vigtige? Sådan kan du bruge erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37 Sagsnr.: 130.43K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal

Læs mere

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN HVAD ER EN OVERFLADEBEHANDLER? S om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

BILAG 1. Notat. Den 18. september 2013. Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale

BILAG 1. Notat. Den 18. september 2013. Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale BILAG 1 Den 18. september 2013 CSH Notat Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale Sekretariatet gennemførte i 2013 en analyse af IF s erhvervsuddannelser for at afklare, om nogle af uddannelserne

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Forord 2 Sådan kommer du i gang 3 Kursuspakke1 - Miljø- og sikkerhed ved arbejde med overfladebehandling 4 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1 NR. 3 OKTOBER 4. KVARTAL 214 STATISTIK OVER LEDIGE ERHVERVSLOKALER Oline-ED Statistikken På landsplan faldt ledigheden marginalt for kontorlokaler med,1 procentpoint til 9,8 pct. gennem perioden fra den

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 85 96 98

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Kontakt kursusstedet:

Kontakt kursusstedet: BILAG 2 Kontakt kursusstedet: AMU Nordjylland, tlf.: 9633 2211 AMU SYD, tlf.: 7637 3737 AMU-Fyn, tlf.: 6613 6670 AMU-Vest, tlf.: 7914 0322 Tradium, tlf.: 7011 1010 KURSUSKALENDER fra juni 2012 Juni Juli

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere