Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37"

Transkript

1 Sagsnr.: K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * 6 14 Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2011, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal) Beskæftigelsesfrekvens (inkl syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens**** 0,26 0,25 ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Udviklingsudvalget har siden 2010 fulgt Tradiums EU finansierede for-projekt, som via besøg i udlandet skal afklare mulighederne for et større EU projekt, hvori overfladebehandler uddannelsen kan indgå. For-projektet har været i gang siden 2011, hvor Tradium fik besøg af faglærer fra Tyskland. Tradium har i 2012 besøgt tyske uddannelsesinstitutioner og praktikvirksomheder inden for overfladebehandling. En repræsentant fra udviklingsudvalg for overfladebehandling deltog i også besøget i Tysk-

2 Sagsnr.: K.391 land. Udvalget har drøftet inputtene fra studiebesøget i Tyskland i løbet af foråret 2012 og det forventes, at inspirationen fra studiebesøget også vil blive anvendt i udviklingsudvalgets arbejde fremadrettet. Endvidere vil udvalget undersøge, om der skal gøres yderligere for at fremme brugen af PIU ordningen inden for over overfladebehandleruddannelsen. Teknologiudvikling; Flere af branchens virksomheder peger på, at automatisering vil blive mere udbredt i fremtiden. Dette vil øge behovet for, at uddannede overfladebehandlere kan betjene større og mere komplicerede procesanlæg. Hensynet til kvalitet og miljø gør, at der løbende introduceres nye malematerialer, som overfladebehandlerne skal have indsigt i. Samme udviklingstendens gør sig gældende i forhold til forbehandlingsprocesser. Dette integreres løbende i uddannelsens områdefag. Virksomhedernes udvikling Flere virksomheder inden for branchen giver udtryk for, at der i stigende grad er behov for overfladebehandlere som både kan være specialister og generalister. De færdigudlærte overfladebehandlerne skal have tilstrækkelig med specialistviden til at betjene komplicerede procesanlæg og udvikle kundetilpassede malingsløsninger. Samtidig skal de også kunne arbejde som generalister i forhold til resten af virksomheden, hvilket øger kravene til overfladebehandlernes kompetencer inden for skriftlig og mundtlig kommunikation, projektstyring, sikkerhed, lean, arbejdsmiljø, flowlogistik mv. Behovet for faglærte Generelt er der stor efterspørgsel på faglærte overfladebehandlere i branchen. Det vurderes, at der er behov for flere faglærte til branchen, hvorfor arbejdet med at skaffe praktikpladser har høj prioritet. Udviklingstendenser på tilgrænsende uddannelsesområder Udvalget har for nylig fået udarbejdet en analyse af AMU uddannelsesbehovene inden for overfladebehandlingsindustrien. Analysen har en række anbefalinger til, hvorledes man via AMU uddannelsespakker kan understøtte medarbejdernes kompetencer både i forhold til de teknisk-faglige kompetencer og i forhold til generalistkompetencer inden for IT, administration, kommunikation, samarbejde, kvalitet, videndeling olign. Udvalget vil, i forbindelse med implementeringen af analysens anbefalinger undersøge nærmere, hvorvidt anbefalingerne bør have konsekvenser for indholdet af den eksisterende erhvervsuddannelse på området Udviklingen i nøgletallene Udvalget kan konstatere at der i perioden fra 2010 til 2011 er sket en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Den positive udvikling skal ses i lyset af, at der i den foregående periode fra har været et markant fald i antallet af indgåede praktikaftaler. Udvalget forventer at der i vil være svag stigning i antallet af uddannelsesaftaler. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Intet behov. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Udvalget har af flere omgange drøftet, hvorledes man kan fremme elevernes innovative kompetencer i overfladebehandleruddannelsen. Udvalget vurderer, at der er behov for følgende revisioner af uddannelsen:

3 Sagsnr.: K.391 I uddannelsens slutmål skal indgå et mål omhandlende elevens innovative kompetencer Indarbejdelse af faglige mål omkring lean kompetencer i uddannelsens hovedforløbsfag Indførelse af praktikopgaver, som kan styrke koblingen mellem skoleundervisningen og virksomhedspraktikken 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Intet behov. 5. Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Udviklingsudvalget er i løbende i dialog med området skuemestre og medlemmer af lokale uddannelsesudvalg vedr. uddannelsens kvalitet. Generelt er der stor tilfredshed uddannelsens kvalitet. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Udvalget ønskede at afskaffe uddannelsens trin 1 pga. manglende efterspørgsel. Dette ønske er sat i bero, da der af flere grunde er hensigtsmæssigt at have en afstigningsprøve efter uddannelsens første to år. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter offentliggjort 2012 Af de aktuelle CAP rapporter er det særligt rapporten muligheder og barrierer for øget overgang til videregående uddannelser af AKF og Muligheder og barrierer på erhvervsuddannedes unges vej til videregående uddannelser af RUC, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. Begge undersøgelser peger på, at der er mange barrierer for erhvervsuddannedes videreuddannelse. Udviklingsudvalget for overfladebehandlingsindustri har tidligere drøftet behovet for en styrkelse af videreuddannelsesaspektet for de færdige faglærte. Konklusionen på disse drøftelser var, at der i høj grad er behov for at øge synligheden for efteruddannelsesmuligheder i udlandet. Der vurderes ikke at være behov for flere KVU uddannede i branchen pt. Den mest aktuelle udfordring er at få flytte flere af branchens ufaglærte til faglært niveau. 8. Trin i uddannelsen Udviklingsudvalget vurderer løbende relevansen af uddannelsernes trindeling i forhold til, hvilket omfang trinnet anerkendes som erhvervsuddannelse af elever og virksomheder. 9. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for tilvejebringelse af praktikpladser. Handlingsplanen skal være disponeret således: 1. Beskrivelse af udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2013 og evt. de følgende et/to år. Overfladebehandleruddannelsen har i dag 91 godkendte praktikpladser. I 2009 blev der godkendt 10 virksomheder, i 2010 blev der godkendt 8 virksomheder, mens der i 2011 blev godkendt 18 virksomheder. I perioden 1. januar -1. juli 2012 blev der godkendt 5 virksomheder. Det peger i retning af, at antallet af nygodkendte virksomheder i 2012 vil blive mindre end i det foregående år. Udvalget forventer, at der i de kommende vil blive nygodkendt omkring 10 virksomheder årligt. Udvalget forventer, at niveauet af indgåede uddannelsesaftaler i de kommende år vil være svagt stigende i forhold til niveauet i 2011.

4 Sagsnr.: K En konkret og tidsfæstet angivelse af de handlinger udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i erhvervsuddannelseslovens 43, stk Udvalget har i samarbejde med skolerne og de lokale uddannelsesudvalg stort fokus på at tilvejebringe flere praktikpladser og vil i 2013 arbejde med at optimere de praktikpladsopsøgende aktiviteter. Udvalget har deltaget på den årlige branchedag i maj 2012, hvor branchens virksomheder er inviteret. Branchedagen arrangeres af skolen og giver en unik mulighed for at markedsføre uddannelsen over for branchens virksomheder. Udvalget planlægger at deltage på næste års overfladebehandlermesse, som forventes at blive afholdt i foråret Oplysninger om det faglige udvalgs konkrete samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om praktikpladsskabelse. Udvalget har støttet et AER projekt, som er blevet ansøgt af det lokale uddannelsesudvalg på Tradium i april Udvalget afholder dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg en gang årligt, næste gang bliver i september Her drøftes praktikpladssituationen og mulige initiativer også. Herudover er udviklingsudvalget i løbende kontakt med de lokale uddannelsesudvalg omkring det praktikpladsopsøgende arbejde. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 21. september 2012 til mailadressen 1 De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

5 BILAG 2 Notat Kvalitet i AMU og EUD hvordan arbejder vi med det? Til brug for drøftelse af hvordan vi fremadrettet kan arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling for overfladebehandleruddannelserne (AMU og EUD) er der i det følgende en gennemgang af, hvilke aktører som er involveret i kvalitetsarbejdet. Hvem arbejder med kvalitet i forhold til EUD? I forhold til kvalitet i EUD er der flere aktører, som er involveret i kvalitetsarbejdet. I tabel 1 nedenfor er de enkelte aktører og deres ansvar beskrevet. Tabel 1: Aktører og ansvarsområde i forhold til kvalitet i EUD Aktør Ansvar og opgaver Ministeriet for Børn og Har det overordnede ansvar for at understøtte Undervisning udviklingen af kvalitet bl.a. gennem tilsyn og på baggrund af den rådgivning som Ministeriet modtager fra Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Centrale udvalg (Faglige udvalg) Har ansvar for at følge op på, om den konkrete uddannelse lever op til de forventede kvalitetskrav som er beskrevet for uddannelsen 1 Godkender praktikvirksomheder. Lokale uddannelsesudvalg Skal i samarbejde med de faglige udvalg og praktikvirksomhederne foretage løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikdelen 2. 1 BEK nr. 834 af 27/06/ stk. 1 2 BEK nr. 834 af 27/06/ stk. 2 Side 1/5

6 Skolen Skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel 3. Danmarks Evalueringsinstitut Skolen skal sikre, at medarbejdere, elever samt det lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen og i arbejdet med planer for opfølgning 4 Kan af egen drift foretage evalueringer, som fokusere på kvalitet i EUD. Har senest gjort dette med evalueringen Sammenhæng mellem skole og praktik fra 2013 Hvem arbejder med kvalitet i forhold til AMU? I forhold til kvalitet i AMU er det de samme aktører, som er involveret i kvalitetsarbejdet. Ansvaret og opgaverne er lidt anderledes i forhold til EUD området. I tabel 2 nedenfor er de enkelte aktører og deres ansvar beskrevet. Tabel 2: Aktører og ansvarsområde i forhold til kvalitet i EUD Aktør Ansvar Ministeriet for Børn og Har det overordnede ansvar for at understøtte Undervisning (MBU) udviklingen af kvalitet bl.a. gennem tilsyn og på baggrund af den rådgivning som Ministeriet modtager fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse ((VEU). Ministeren kan efter udtalelse fra VEU- rådet fastsætte regler om kvalitetsudvikling og- kontrol 5 Ministeriet udvikler og vedligeholder kvalitetsstikringsredskaber for AMU og kan gennemføre stikprøveundersøgelser af uddannelsesstedernes og efteruddannelsesudvalgenes kvalitetssikring 6. 3 BEK nr. 834 af 27/06/ stk. 1 4 BEK nr. 834 af 27/06/ stk. 5 5 LBK 381 af 26/03/ stk. 1 6 BEK 724 af 21/06/ stk. 1 Side 2/5

7 Centrale udvalg (Efteruddannelsesudvalg) Bidrager til at udvikle og forny kvalitetsredskaber 7. Skal anvende de fælles kvalitetssikringsredskaber som er fastlagt af MBU 8 Skal ved hjælp af bl.a. de fælles kvalitetssikringsredskaber sikre, at de udviklede AMU kurser er relevante for virksomhederne og deltagerne 9 Lokale uddannelsesudvalg Medvirker til at løse efteruddannelsesudvalget opgaver i forhold til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Skolen Bidrager til at udvikle kvalitetsredskaber 10. Danmarks evalueringsinstitut Skal anvende de fælles kvalitetssikringsredskaber som er fastlagt af MBU 11 Skal systematisk foretage kvalitetssikring og udvikling af: 1. Målopfyldelse i de enkelte AMU kurser 2. Indledende kompetenceafklaring inden påbegyndelse af AMU (vurdering af basale færdigheder) 3. Individuel kompetenceafklaring Kan af egen drift foretage evalueringer, som fokusere på kvalitet i AMU. Har senest gjort dette med evalueringen Virksomhedernes brug og vurdering af AMU: Status i 2011 og udviklingen siden LBK 381 af 26/03/ stk. 2 8 BEK 724 af 21/06/ stk. 1 9 BEK 724 af 21/06/ LBK 381 af 26/03/ stk BEK 724 af 21/06/ stk. 1 Side 3/5

8 Kvalitet i uddannelserne hvordan? I det følgende gives mere konkrete eksempler på, hvordan de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg kan arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i forhold til AMU og EUD. Kvalitet i praktikuddannelsen - EUD Det Faglige Udvalg har sammen med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne ansvaret for at kvaliteten i praktikken er som den skal være. Det Det er også en fælles opgave mellem de tre aktører at sikre, at der en god kobling mellem skoledelen og praktikken, da dette også påvirker uddannelsens samlede kvalitet. God kvalitet i praktikken opnås ved at eleven får mulighed for at øve sig i de opgaver og arbejdsfunktioner, som giver kompetencer inden for de praktikmål som er opstillet for uddannelsen. Man bør på lokalt niveau have en drøftelse af, hvilke praktikopgaver man forventer eleven som minimum kommer til at arbejde med. Samt drøfte, om man skal tage initiativer i forhold til at sikre, at eleven faktisk kommer igennem de opstillede praktikmål. Det kan f.eks. være at en beslutning om at udarbejde logbøger, som virksomhederne skal udfylde efter hvert praktikophold. Dette kan ses som en form for kvalitetssikring, hvor udvalget kan gribe ind, hvis logbøgerne udfyldes mangelfuldt. Det lokale uddannelsesudvalg kan også arbejde med kvalitetsudvikling af praktikdelen. Det kan for eksempel gøres ved, at det lokale uddannelsesudvalg udarbejder en vejledning til virksomhederne, hvor man klart opridser hvad man forventer af den faglige oplæring i virksomheden. Samt give virksomheden vejledning i, hvad der er for muligheder, hvis der er områder, hvor de ikke kan leve op til de fastlagte kvalitetskrav for praktiktiden. Kvalitet i skoledelen EUD I forhold til kvaliteten af skoledelen er dette en opgave for de lokale uddannelsesudvalg at overvåge kvaliteten. Det er skolens ansvar at tilrettelægge og gennemføre undervisningen i den fornødne kvalitet. Det lokale uddannelsesudvalg har flere forskellige redskaber til at overvåge kvaliteten i skoleundervisningen. Blandt andet kan det lokale uddannelsesudvalg se på følgende forhold: Side 4/5

9 At eleverne når målene i uddannelsens fag (områdefag, specialefag, valgfri specialefag) At skoledel og praktikdel understøtter hinanden At de valgte undervisningsmetoder understøtter de forskellige fag som indgår i uddannelsen At undervisningsudstyret giver eleverne den fornødne faglige indsigt i forhold til deres arbejdsopgaver i praktikken At lærerne har tilstrækkelige faglige og pædagogiske kvalifikationer og løbende får den fornødne efteruddannelse At eleverne får karaktere svarende til karakterne på tilsvarende elever på andre skoler At elevernes frafald ikke skyldes dårlig kvaltiet i undervisningen. Kvalitet i AMU kurserne Det lokale uddannelsesudvalg har også en rolle i forhold til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af AMU kurserne. For at kunne udføre denne opgave er det vigtigt, at det lokale uddannelsesudvalg får oplysninger om AMU brugernes tilfredshed med de kurser, som de har gennemført på skolen. Det kan blandt andet gøres ved, at det lokale uddannelsesudvalg sammen med skolen gennemgår resultaterne fra det fælles kvalitetssikringssystem som er evalueringsresultater fra skolens AMU kursister. Der er også andre metoder, det er noget man kan drøfte i det lokale uddannelsesudvalg, hvis man gerne vil gå nye veje i sin måde at kvalitetssikre AMU kurserne på. Side 5/5

10 BILAG 3 Notat Den 20. september 2013 CSH Miljømæssig bæredygtighed en mulighed i LUP Udviklingsudvalget har vurderet, at de nuværende kompetencemål for overfladebehandleruddannelsen giver gode muligheder for at styrke elevernes kompetencer inden for miljømæssig bæredygtighed. Hvad er miljømæssig bæredygtighed? En gængs definition på miljømæssig bæredygtighed er den, som anvendes i den såkaldte Brundtland-rapport fra 1983, som blev udgivet af FN s Verdenskommission for miljø og udvikling. Rapporten definerer bæredygtighed på følgende måde: En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Der skelnes i FN regi med tre dimensioner inden for bæredygtighed: Den sociale-, den økonomiske- og den miljømæssige bæredygtighed. Det er samspillet mellem de tre dimensioner som er bestemmende for, at en bæredygtig udvikling kan opnås. I forhold til overfladebehandleruddannelsen er det udvalgets vurdering, at kompetencer inden for økonomiske bæredygtighed allerede indgår som en væsentlig faktor i både skoleundervisningen og i den praktiske oplæring. Miljømæssig bæredygtighed i skoleundervisningen 1 I forhold til miljømæssig bæredygtighed kan det indgå i skoleundervisningen på mange forskellige måder. I skoleundervisningen kan man styrke elevens kompetencer i miljømæssig bæredygtighed ved at undervise eleven i følgende: 1 Det følgende er hentet fra rapporten Miljømæssig bæredygtighed i erhvervsuddannelserne i Region Sjælland, udarbejdet af Damvad i August 2010, særligt side Side 1/2

11 Viden om miljøbelastning forårsaget af de råvarer, halvfabrikata mv. der anvendes i produktionen samt hvordan man kan minimere disse Viden om miljøbelastninger forårsaget af en given produktion (energiforbrug, vandforbrug, forurening mv. ) og hvordan i produktionsprocessen kan minimere disse belastninger Viden om miljøbelastning forårsaget af transport af produkter og mennesker og bruge denne til at minimere belastning som følge af transport Viden om den miljøbelastning som følger af brugen af et givent produkt og hvordan man via rådgivning kan minimere denne belastning Viden om, hvordan business-to-business kunder inden for overfladebehandling agerer i forhold til bæredygtighed Viden om de miljømæssige konsekvenser af egen adfærd, der ikke er knyttet snævert til produkter Hvilke af disse kompetencer der er mest relevant vil formodentlig variere, alt efter hvilket områdefag der er tale om. F.eks. vil viden omkring råvarers miljøbelastning være mest relevant at lægge ind i undervisning af faget procesudvikling ved overfladebehandling, mens viden omkring miljøbelastninger ved produktionen vil være mest oplagt at lægge ind i undervisningen på faget Procesudvikling ved overfladebehandling osv. Undervisningsmaterialer - miljømæssig bæredygtighed I forhold til undervisningsmaterialer ligger der generelt undervisningsmateriale omkring miljømæssig bæredygtighed tilgængeligt på flere portaler. Nogle af de mest kendte portaler er oplistet nedenfor: Portal Link EMU Portalen for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Regional Center of Expertise Side 2/2

12 BILAG 4 Den 18. september 2013 CSH Indstillingsnotat Standardmeritter for personer som har bestået dele af eller hele vognmaleruddannelsen Sekretariatet har gennemgået alle behandlede meritsager for overfladebehandleruddannelsen i perioden Formålet har været at se, hvordan historikken omkring meritgivning i forhold personer som har bestået dele af eller hele vognmaleruddannelsen har været. Indstilling På baggrund af denne gennemgang indstiller sekretariatet i alt fire typer af standardmeritter for personer, som har bestået dele af eller hele vognmaleruddannelsen 1 : Teoretisk erfaring Praktisk erfaring Standardmerit Udlært vognmaler + Min. 4 års erfaring fra overfladebehandlerbranchen Trin 1 (skole og praktik) Udlært vognmaler + Ingen erfaring fra Grundforløb + ½ år af overfladebehandlerbranchen praktiktiden Bestået grundforløb Min. 2 års erfaring fra Grundforløb 20 uger vognmaler overfladebehandlerbranchen måneder af praktiktiden Bestået grundforløb Ingen erfaring fra De første 12 uger af + vognmaler overfladebehandlerbranchen grundforløbet De foreslåede standardmeritterne inkluderer en vægtning af den faglærte vognmalers praktiske erfaring med overfladebehandlingsbranchen. Således indstilles det, at der gives mere merit til udlærte vognmalere med praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen, end udlærte vognmalere som ikke har nogen praktisk erfaring fra overfladebehandlerbranchen. Samme fremgangsmåde er valgt for elever som har bestået vognmaleruddannelsens grundforløb. 1 Tabellen skal læses vandret på følgende måde: Udlært vognmaler+ min. 4 års erfaring fra overfladebehandler branchen udløser merit for trin 1 (skole og praktik) Side 1/1

13 BILAG 5 Indstillingsnotat Den 27. september 2013 CSH Standardmeritter for de særlige kompetencemål for personer med relevant erhvervserfaring Overfladebehandleruddannelsen indeholder en række fælles kompetencemål på grundforløbet, som gælder for alle elever i indgangen produktion og udvikling. Der er12 uger til at undervise i de fælles kompetencemål. Desuden er der opstillet særlige kompetencemål, for de elever som skal på overfladebehandleruddannelsens hovedforløb. Der er afsat 8 uger til at undervise i de særlige kompetencemål. Indholdet af de generelle og særlige kompetencemål er gengivet nedenfor: Fælles kompetencemål for produktion og udvikling Eleven kan 1) udvælge og anvende almindeligt forekommende materialer til givne opgaver inden for indgangens jobområder på baggrund af opnået materialekendskab, 2) fremstille og anvende enkle skitser, tegninger, diagrammer og tilhørende beskrivelser, 3) foretage hensigtsmæssige valg af værktøjer og maskiner til udførelse af enkle arbejdsopgaver inden for indgangens jobområder, 4) udføre enkle faglige beregninger i forbindelse med gennemførelsen af faglige arbejdsopgaver, 5) udvise kendskab til de værdiskabende led og sammenhænge i organiseringen af håndværksmæssige og industrielle fremstillingsprocesser inden for indgangens jobområder, 6) forstå værdien af samarbejde med andre i forbindelse med håndværksmæssig og industriel fremstilling, 7) anvende og vedligeholde gængse kontrolværktøjer og har forståelse for betydningen af, at givne kvalitetskriterier og -specifikationer overholdes, 8) anvende informationsteknologiske værktøjer til ukompliceret fagrelateret informationssøgning og kommunikation og 9) udføre arbejdsopgaverne sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for grundfaget Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. Side 1/3

14 Særlige kompetencemål for overfladebehandleruddannelsen: Eleven kan 1. udføre enkle praktiske arbejdsopgaver inden for kemisk og mekanisk forbehandling, 2. udføre enkle praktiske metalliseringsopgaver, 3. udføre enkle arbejdsopgaver inden for vådlakering og 4. udføre enkle arbejdsopgaver inden for pulverlakering. Erfaringer med merit for erhvervserfaring Sekretariatet har gennemgået alle behandlede meritsager for overfladebehandleruddannelsen i perioden Formålet har været at se, hvordan der tidligere har været givet merit for henholdsvis de generelle kompetencemål på grundforløbet og de særlige kompetencemål på grundforløbet. Sekretariatet har endvidere orienteret sig i, hvordan praksis for meritgivning i forhold til erhvervserfaring er inden for transportuddannelserne. Her er praksis, at f.eks. chauffører med 4 års relevant erhvervserfaring får merit for hele grundforløbet samt får afkortet deres uddannelsesforløb med 60% Indstilling På baggrund af ovenstående indstiller sekretariatet seks standardmeritter for personer med relevant erhvervserfaring. Det skal notereres at det i alle tilfælde er forudsat, at de pågældende profiler får merit for de fælles kompetencemål på grundforløbet (første 12 uger). De seks indstillede meritter er gengivet i tabellen nedenfor 1 : Erhvervserfaring Ufaglært overfladebehandler 4 år Supplerende kursuskrav Mindst 3 AMU kurser inden for overfladebehandling samt epoxy-bevis Forslag til merit Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Afkortning af praktiktiden med 1 år på trin 1 1 Tabellen skal læses vandret på følgende måde: Erfaring som overfladebehandler i 3 år+ min. 3 AMU kurser inden for overfladebehandling samt epoxy-beviser udløser merit for de 8 ugers særlige kompetencemål på overfladebehandlerens grundforløb. Side 2/3

15 Erhvervserfaring Ufaglært overfladebehandler og forbehandler i 4 år Supplerende kursuskrav Mindst 3 AMU kurser inden for overfladebehandling samt epoxy-bevis Forslag til merit Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Faglært bygningsmaler med 5 års erhvervserfaring Afkortning af praktiktiden med seks måneder på trin 1 Epoxy-bevis Alle fælles kompetencemål på grundforløbet (12 uger) 5 uger (svarende til knap 2/3) af de særlige kompetencemål for grundforløbet Ufaglært maler/overfladebehandler i 2 år Afkortning af praktiktiden med 3 måneder på trin 1 Epoxy-bevis Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Ufaglært vingeoperatør i 2 år Erfaring som arbejdsmand inden for overfladebehandling i 2 år Epoxy-bevis Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Epoxy-bevis Grundforløbet (20 uger), svarende til alle fælles og særlige kompetencemål for grundforløbet Side 3/3

16 BILAG 6 Den 23. september 2013 CSH AMU behovsindmeldelse - overfladebehandling Brancheområde FKB Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Overfladebehandlingsindustri FKB 2755 Overfladebehandling Flere virksomheder i branchen introducerer lean-koncepter i produktionen. Det er meget forskelligt, hvorledes virksomhederne implementerer lean-koncepterne, derfor er kompetencebehovene også meget differentierede. Udvalget vurderer, at virksomhedernes uddannelsesbehov i forhold til lean kan dækkes af den eksisterende portefølje inden for det arbejdsorganisatoriske område. Den generelle teknologiske udvikling i branchen går i retning af, at der stilles højere og højere krav til overfladebehandlingens holdbarhed. Dette betyder, at man ofte vælger løsninger som stiller større krav til arbejdsmiljøet, men som samtidig giver en lang produktlevetid. Udvalget er overvåger på, om denne udviklingstendens giver nye kompetencebehov. Analyse - Forhåndsanmeldelse af FKB - Forhåndsanmeldelse af uddannelsesmål Udvalget noterer sig, at der sker en kraftig udvikling i forhold til typer af malematerialer- og dokumentationskrav, især inden for overfladebehandling af komponenter. På baggrund af dette har udvalget igangsat en revision af de eksisterende pulverkurser på området. Udvalget forventer, at der vil også vil opstå nye kompetencebehov som følge af denne udvikling inden for de kommende år. 1 uddannelsesmål inden for Vådlakering komponenter Forhåndsanmeldelse af UV-midler Forhåndsanmeldelse af lærerudd. BEHOVSREDEGØRELSE 1 undervisningsmateriale inden for Vådlakering komponenter - uændret Forventet behov for tilskud til udvikling FKB 2755 Overfladebehandling Udvikling af uddannelsesmål Undervisningsmaterialer Læreruddannelse Analyser I alt kr kr kr kr kr kr.

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

BILAG 1. Notat. Den 18. september 2013. Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale

BILAG 1. Notat. Den 18. september 2013. Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale BILAG 1 Den 18. september 2013 CSH Notat Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale Sekretariatet gennemførte i 2013 en analyse af IF s erhvervsuddannelser for at afklare, om nogle af uddannelserne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 85 96 98

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato:25-09-2017 Udviklingsudvalg for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Det Faglige Udvalg for Digital Media 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 56 60 69 pr. 31/12

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 14 19 20 pr. 31/12

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135 UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135 Nøgletal 2010 2011

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 20.september 2013 Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler i det aktuelle

Læs mere

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg BILAG 1 25. september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 10.oktober 2012 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Poul Viggo Fischer (AMU Vest) Afbud: Oluf Lauritsen (DI) Peter Skærbæk (DI)

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Formål og opdeling. Varighed

Formål og opdeling. Varighed BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere