Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere"

Transkript

1 Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Juni 2015

2 Indhold 1. Ansættelse af særlige rådgivere 3 2. Fremgangsmåde ved opsigelse og fritstilling som følge af udskrivelse af valg til Folketinget 3 3. Inddragelse af arbejdsredskaber mv. ved fritstilling - telefonordning, hjemme-pc mv Modregning af løn og minimalerstatning 5 5. Ferie i fritstillingsperioden 7 6. Udnævnelse af ny minister/regeringsrokader 8 Bilag 1. Standardkontrakt for særlige rådgivere 10 Bilag 2. Orienteringsbrev til den særlige rådgiver ved udskrivelse af valg til Folketinget 13 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN Foto: Rune Steen Johnsson

3 Side 3 af 16 Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Denne vejledning bygger på hensyn og anbefalinger, som fremgår af Betænkning 1143/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand samt af Betænkning 1537/2013 om ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn. Vejledningen erstatter Finansministeriets vejledning af 26. august 2011 vedrørende ansættelsesforhold for særlige rådgivere. I forhold til den tidligere vejledning er der ikke foretaget materielle ændringer men alene en sproglig og strukturel forenkling. 1. Ansættelse af særlige rådgivere Særlige rådgivere ansættes med udgangspunkt i den standardkontrakt, der er optrykt i bilag 1. Ansættelse af særlige rådgivere skal forelægges regeringens ansættelsesudvalg efter de retningslinjer, der udsendes af Statsministeriet. Det bemærkes i lighed med almindelig praksis for statslige ansatte, at ansættelsesmyndigheden ikke bør aftale og indskrive arbejdsredskaber med karakter af personalegoder i de særlige rådgiveres ansættelseskontrakter, jf. afsnit 3 nedenfor om inddragelse af arbejdsredskaber. For så vidt angår overvejelser om særlige rådgiveres rådgivning og bistand i forbindelse med ministerens partiarbejde henvises til Betænkning 1443/ Fremgangsmåde ved opsigelse og fritstilling som følge af udskrivelse af valg til Folketinget Når den særlige rådgiver opsiges og fritstilles ved udskrivelse af valg til Folketinget, må vedkommende ikke herefter have sin daglige gang i ministeriet. Derfor er det vigtigt, at ministeriet følger en relativt fast fremgangsmåde i forbindelse med opsigelsen og fritstillingen. Når der er udskrevet valg til Folketinget, skal den særlige rådgiver have besked om dette så hurtigt som muligt ved overbringelsen af et orienteringsbrev om opsigelsen og fritstillingen (se standardorienteringsbrev i bilag 2). Brevet skal afleveres personligt. Såfremt den særlige rådgiver er fraværende (fx. på grund af ferie eller sygdom), skal vedkommende have besked ved et telefonopkald, hvor indholdet af opsigelsesbrevet bekendtgøres. Afhængig af den konkrete situation

4 Side 4 af 16 kan den skriftlige opsigelse herefter sendes anbefalet hjem til den særlige rådgiver eller ligge klar til den særlige rådgiver, når vedkommende vender tilbage til sit kontor for at pakke sine ting ned. Efter overbringelsen af opsigelsesbrevet skal den særlige rådgiver have mulighed for at pakke sine ting sammen på kontoret, hvorefter vedkommende skal forlade ministeriet hurtigst muligt og senest samme dag. Ministeriet skal samtidig inddrage nøgler, adgangskort etc. I visse situationer, hvor den særlige rådgiver eksempelvis ansættes i ministerens parti eller som ministerens personlige rådgiver under valgkampen, vil der dog kunne opstå behov for at have kontakt med ministeriet. Denne kontakt må udelukkende vedrøre koordination i forhold til ministerens kalender, hvorfor kontakten skal gå til ministeriets ledelsessekretariat (typisk ministersekretæren). 3. Inddragelse af arbejdsredskaber mv. ved fritstilling - telefonordning, bærbar pc mv. For at skabe rene linjer mellem ministerium og den særlige rådgiver efter opsigelse og fritstilling skal ministeriet i forbindelse med fritstillingen inddrage eventuelle arbejdsredskaber, herunder arbejdsredskaber der kan have karakter af personalegoder. Arbejdsredskaber, der kun kan benyttes af den særlige rådgiver i erhvervsmæssig sammenhæng, skal inddrages i forbindelse med fritstillingen, medmindre særlige praktiske forhold taler imod inddragelse. Den særlige rådgivers telefon med SIM-kort skal inddrages, så den særlige rådgiver ikke beholder det ministerielle telefonnummer. Inddragelse af telefonen med SIM-kort skal ske på dagen for udskrivelse af valg til Folketinget, så der ikke kan opstå tvivl om, at den særlige rådgiver er blevet fritstillet. Ministeriet skal på telefonsvareren gøre opmærksom på den særlige rådgivers fritstilling og kan endvidere oplyse om den særlige rådgivers nye kontaktoplysninger. Andre arbejdsredskaber kan have karakter af personalegoder som fx fri avishold, bredbånd (ADSL), ipad og bærbar pc, der ikke på samme måde fremtræder som ministerielle. Ministeriet kan vælge at lade den særlige rådgiver beholde sådanne arbejdsredskaber i opsigelses- og fritstillingsperioden, hvis den pågældende har haft adgang til at benytte disse i både erhvervsmæssig og privat sammenhæng. Ministeriet skal dog være opmærksom på at lukke for den særlige rådgivers adgang til intranettet, arbejdsmail etc. Ministeriet skal sætte et autosvar på e- mailadressen, hvoraf det fremgår, at den særlige rådgiver ikke kan træffes på grund af fritstilling som følge af udskrivelse af valg til Folketinget. Ministeriet kan i autosvaret opgive den særlige rådgivers nye kontaktoplysninger.

5 Side 5 af 16 Hvorvidt et arbejdsredskab med karakter af personalegode kan inddrages uden kompensation ved fritstilling af den særlige rådgiver afhænger af, om arbejdsredskabet er stillet til rådighed for og kan anvendes til privat brug. Det er således afgørende, om arbejdsredskabet må anses for at erstatte kontant løn. Såfremt arbejdsredskabet gennem rådgiverens private brug eller mulighed for privat brug udgør en ikke-kontant økonomisk fordel for rådgiveren, vil der skulle ydes kompensation ved inddragelsen. Kompensationen skal svare til den skattemæssige værdi af godet fastsat af SKAT. Hvis ministeriet alene har stillet bredbånd (ADSL), avishold etc. til rådighed til ren erhvervsmæssig benyttelse, kan disse ordninger ophøre, uden at der ydes kompensation. Boks 1 Eksempel på inddragelse af arbejdsredskaber med karakter af personalegoder En særlig rådgiver har som en del af sin ansættelse rådet over fri telefon, aviser, bredbåndsforbindelse (ADSL) og bærbar pc. Aviser, bredbåndsforbindelse (ADSL) og bærbar pc lader ministeriet den særlige rådgiver beholde i opsigelsesperioden for at undgå udregning og udbetaling af lønkompensation. Det vil sige, at ministeriet lader avis- og bredbåndabonnement løbe videre i hele opsigelsesperioden samt lader den særlige rådgiver beholde sin bærbare pc. Dog skal ministeriet naturligvis lukke for den særlige rådgivers adgang til ministeriets mailboks, intranet mv. Ministeriet inddrager telefonen med SIM-kort. Ved inddragelse af fri telefon, der kan benyttes i privat sammenhæng, skal der ydes kompensation. Dette kan gøres enten ved at stille en ny fri telefon til rådighed for rådgiveren i opsigelsesperioden eller ved at udbetale en kompensation svarende til den månedlige skattepligtige værdi fastsat af SKAT. 4. Modregning af løn og minimalerstatning Ifølge standardkontraktens punkt 8 ophører ansættelsen med 6 måneders varsel til udgangen af en måned i forbindelse med udskrivelse af valg til Folketinget. Den særlige rådgiver fritstilles i perioden og modtager løn af ministeriet. Modregning Som fritstillet er den særlige rådgiver berettiget til at påtage sig andet arbejde. I den forbindelse følger det af standardkontrakten, at: Den særlige rådgiver har pligt til skriftligt at oplyse ministeriet om andet arbejde i fritstillingsperioden, herunder om indtægterne herved. Ministeriet modregner indtægten ved nyt arbejde i lønnen i fritstillingsperioden. Modregning vil dog ikke ske af indtægt fra eksisterende bijob, der i samme (uændrede) omfang fortsætter i fritstillingsperioden.

6 Side 6 af 16 Ministerierne skal foretage modregning af indtægter i fritstillingsperioden. Ministerierne skal derfor i orienteringsbrevet om opsigelse og fritstilling til den særlige rådgiver oplyse, at de foretager modregning af indtægter i fritstillingsperioden, jf. bilag 2. Hvis den særlige rådgivers eventuelle bijob i forbindelse med fritstillingen ændres, skal den særlige rådgiver orientere ministeriet herom. Der skal foretages modregning for den indtjening, som opnås på grund af rådgiverens frigjorte arbejdskraft. Har rådgiveren hele tiden haft et bijob, som fortsætter uændret, skal dette ikke modregnes. Særligt om minimalerstatning Standardkontraktens punkt 8 fastsætter i forbindelse med modregningen, at modregning i fritstillingsperioden sker efter funktionærlovens regler, herunder reglerne om minimalerstatning, jf. principperne i funktionærlovens 3. Minimalerstatningen udgør en begrænsning i modregningsadgangen med 3 måneders løn og betyder konkret, at den særlige rådgiver uanset indtægt fra eventuelt nyt job i opsigelsesperioden bevarer ret til 3 måneders løn. Hvis regeringen fortsætter efter valget, kan ministeriet vælge at annullere opsigelsen af den særlige rådgiver, således at rådgiveren kan genindtræde i sin hidtidige stilling. Genansættelsen af den særlige rådgiver skal i det tilfælde ikke forelægges regeringens ansættelsesudvalg på ny. Det samme gælder, hvis den særlige rådgiver, der blev opsagt ved valgudskrivelsen, ansættes i en tilsvarende stilling i et andet ministerium umiddelbart efter valget Hvis den særlige rådgiver genindtræder i samme stilling inden udløbet af varslingsperioden, bortfalder den hidtidige løn i den resterende del af perioden, herunder også minimalerstatningen. Det samme gælder, hvis den særlige rådgiver inden udløbet af varselsperioden ansættes i en tilsvarende stilling i et andet ministerium. Der kan således ikke ydes dobbelt løn i samme stilling eller i forbindelse med ansættelse i en tilsvarende stilling i et andet ministerium.

7 Side 7 af 16 Boks 2 Eksempler på lønkompensation og minimalerstatning Eksempel 1: Der udskrives valg til Folketinget, hvorefter den særlige rådgiver for x-minister opsiges og fritstilles. Den særlige rådgiver har nu seks måneders opsigelse. Den siddende regering vinder valget, x-minister fortsætter som x-minister og den særlige rådgivers opsigelse annulleres eller vedkommende genindtræder i samme stilling. I denne situation vil den særlige rådgiver ikke få udbetalt minimalerstatning. Den særlige rådgiver vil have fået udbetalt løn fra ministeriet i de ca. tre uger valgkampen har varet (jf. retten til seks måneders opsigelse), men i det øjeblik den særlige rådgiver genindtræder i sin stilling, bortfalder retten til den hidtidige løn herunder også minimalerstatningen. Samme situation vil gælde, hvis rådgiveren bliver ansat i en tilsvarende stilling i et andet ministerium. Den særlige rådgiver kan altså ikke i sådanne situationer oppebære dobbelt løn fra staten. Der skal ske modregning i lønnen for de tre uger, hvis den særlige rådgiver har haft andet indtægtsgivende arbejde i perioden, uden at den særlige rådgiver kan gøre krav på minimalerstatning. Eksempel 2: Der udskrives valg til Folketinget, hvorefter den særlige rådgiver for x-minister opsiges og fritstilles. Den særlige rådgiver har nu seks måneders opsigelse. Den siddende regering afgår, eller x-minister fortsætter ikke som minister. I denne situation vil den særlige rådgiver typisk ikke genindtræde i samme eller i en tilsvarende stilling som særlig rådgiver i et ministerium. I denne situation skal ministeriet modregne den særlige rådgivers nye indtægt i opsigelsesperioden. Dog er den særlige rådgiver som minimum berettiget til en minimalerstatning på tre måneders løn. Ansættes eksempelvis den særlige rådgiver hurtigt som kommunikationsrådgiver i et stort privat firma og herigennem oppebærer en løn, som måske er dobbelt så stor, som den hidtidige løn, vil den særlige rådgiver stadig modtage minimalerstatning svarende til tre måneders løn. Hvis den særlige rådgiver ikke får et nyt job i opsigelsesperioden, er vedkommende berettiget til fuld løn i hele opsigelsesperiodens seks måneder. Eksempel 3: Hvis situationen er den, at den siddende regering afgår, hvorfor den særlige rådgiver ikke genindtræder i samme eller tilsvarende stilling, og den særlige rådgivers bijob fx for et politisk parti ændres til en fuldtidsstilling, skal den særlige rådgiver orientere ministeriet om det ændrede ansættelsesforhold, og ministeriet skal ligeledes modregne denne indtægt. Der gælder stadig samme regler som i eksempel 2 vedrørende den særlige rådgivers ret til minimalerstatning. 5. Ferie i fritstillingsperioden Som udgangspunkt anses tilgodehavende ferie for afholdt i en fritstillingsperiode, hvis ferien samt varslet på henholdsvis 3 måneder (hovedferie) og 1 måned (restferie) kan rummes inden for perioden. I fritstillingsperioder, hvor arbejdsgiveren har adgang til at modregne lønnen fra en eventuel ny arbejdsgiver, anses ferien dog kun for afviklet, hvis den ansatte rent faktisk efter varslingsperiodens udløb har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde. Der henvises til ferielovens 16. Da den særlige rådgiver har ret til minimalerstatning, det vil sige fuld løn i de første tre måneder uden modregningsadgang, vil tilgodehavende restferie således altid kunne anses for afholdt. Om hovedferien tilsvarende kan anses for afholdt, afhænger derimod af, om den særlige rådgiver inden for de sidste tre måneder af fritstillingsperioden har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde det vil sige enten en periode uden anden ansættelse eller ferie fra ansættelsen hos en ny arbejdsgiver.

8 Side 8 af 16 Boks 3 Eksempler på afvikling af ferie i forbindelse med fritstilling Eksempel 1: Der udskrives valg til Folketinget, hvorefter den særlige rådgiver afskediges og fritstilles. Den særlige rådgiver har seks måneders opsigelsesvarsel. På afskedigelsestidspunktet har den særlige rådgiver 5 ugers tilgodehavende ferie. Den siddende regering vinder valget, men den særlige rådgiver ønsker ikke at blive genansat, men tiltræder en stilling i en privat virksomhed efter at have været fritstillet i 4 måneder. I denne situation anses den pågældende for at have afholdt både sin rest- og hovedferie, da såvel varslerne som feriens længde kan indeholdes i de første 4 måneder i fritstillingsperioden. Eksempel 2: Der udskrives valg til Folketinget, hvorefter den særlige rådgiver afskediges og fritstilles. Den særlige rådgiver har seks måneders opsigelsesvarsel. På afskedigelsestidspunktet har den særlige rådgiver ret til 5 ugers tilgodehavende ferie. Den siddende regering vinder valget, og efter 7 uger genindtræder den særlige rådgiver i sin tidligere stilling uden at have haft anden beskæftigelse i den mellemliggende periode. I denne situation har den særlige rådgiver afholdt 2 ugers restferie idet den pågældende efter udløbet af varslet på 1 måned har haft en arbejdsfri periode på 2 uger. Betingelserne for at anse hovedferien for afholdt er derimod ikke opfyldt. Eksempel 3: Der udskrives valg til Folketinget, hvorefter den særlige rådgiver afskediges og fritstilles. Den særlige rådgiver har seks måneders opsigelsesvarsel. På afskedigelsestidspunktet har den særlige rådgiver 5 ugers tilgodehavende ferie. Den særlige rådgiver bliver umiddelbart efter sin fritstilling ansat i en privat virksomhed med samme løn som hidtil. Restferien anses for afholdt, da der i fritstillingsperiodens første 3 måneder, hvor der ydes minimalerstatning, ikke kan ske modregning. Den særlige rådgiver afholder herefter sin hovedferie hos sin nye arbejdsgiver i fritstillingsperiodens 5. måned, og som følge heraf skal x-ministerium ikke afregne feriegodtgørelse til FerieKonto for det pågældende ferieår. Eksempel 4: Der er tale om den samme situation som i eksempel 3, bortset fra at den særlige rådgiver ikke har en arbejdsfri periode i fritstillingsperiodens 5. måned. Ansættelsesmyndigheden skal derfor afregne feriegodtgørelse for hovedferien til FerieKonto. 6. Udnævnelse af ny minister/regeringsrokader Ved udnævnelse af en ny minister ophører den særlige rådgivers ansættelse med 6 måneders varsel til udgangen af en måned, og den særlige rådgiver fritstilles i perioden, jf. standardkontraktens punkt 8. Ved udnævnelse af en ny minister følges samme procedure som i forbindelse med fritstilling af den særlige rådgiver ved udskrivelse af valg, jf. pkt. 2-5 ovenfor. Der skal således gives den særlige rådgiver skriftlig orientering om opsigelsen og om forholdene i forbindelse med ansættelsens ophør og fritstillingen. Det som bilag 2 vedlagte opsigelsesbrev tilpasses til den konkret foreliggende situation. Principperne for inddragelse af arbejdsredskaber i pkt. 3 og for modregning af løn og minimalerstatning i pkt. 4 anvendes tilsvarende. Således gælder princippet om, at en særlig rådgiver ikke vil kunne oppebære dobbelt løn fra staten i forbindelse med en fritstilling også ved udnævnelse af en ny minister eller ved ministerrokade, hvor den særlige rådgiver ligeledes fritstilles

9 og samtidig eller senere genindtræder i samme stilling eller ansættes i en tilsvarende stilling i et andet ministerium. Side 9 af 16

10 Side 10 af 16 Bilag1. Standardkontrakt for særlige rådgivere 1. Ansættelse, ansættelsesområde og arbejdssted (Navn).., (cpr. nr.).. ansættes herved som særlig rådgiver (evt. alternativ titel) i. ministeriet, (adresse) med virkning fra (dato)... Ansættelsesområdet er ministeriets departement. Stillingen er knyttet til ministersekretariatet og dertil knyttede stabsfunktioner. 2. Generelle retningslinjer Ansættelsen sker efter de retningslinjer, der er angivet i betænkning nr. 1443/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre samt betænkning 1537/2013 om ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn. Det indebærer bl.a., at der ikke til stillingen er knyttet instruktionsbeføjelser over for det almindelige embedsværk. Stillingen som særlig rådgiver er endvidere underlagt de almindelige principper om lovlighed, sandhedspligt og faglighed, der er beskrevet i betænkningen. En særlig rådgiver er undergivet straffelovens og forvaltningslovens regler om tavshedspligt for personer, som virker inden for den offentlige forvaltning. Denne tavshedspligt omfatter bl.a. hensynet til enkeltpersoners personlige forhold, ligesom hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces efter omstændighederne kan begrunde tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Ved ansættelsens påbegyndelse gennemføres et introduktionsforløb om de grundlæggende forvaltningsretlige principper og centraladministrationens opbygning og virkemåde. 3. Offentliggørelse af oplysninger om den særlige rådgiver Der vil blive offentliggjort oplysninger på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside om den særlige rådgivers navn, ansættelsessted, arbejdsfunktioner, relevant uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund samt aflønning. 4. Overenskomstgrundlag, løn a) Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for akademikere i staten.

11 Side 11 af 16 Aflønningen sker som fuldmægtig, idet du indplaceres på.. (trin) /specialkonsulent/chefkonsulent, pr... i alt. kr. årligt, svarende til.. kr. månedligt. Alternativt b) Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for journalister i statens tjeneste, idet du indplaceres på (trin)., pr... i alt kr. årligt, svarende til kr. månedligt. Herefter kan indsættes Herudover ydes et kvalifikationstillæg på. kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012), pr... i alt kr., svarende til kr. månedligt. Der ydes endvidere et funktionstillæg på. kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012), pr. i alt.. kr., svarende til. kr. månedligt. Tillægget dækker evt. merarbejde i forbindelse med varetagelsen af stillingen. Den samlede aflønning udgør herefter.. kr. årligt, svarende til.. kr. månedligt. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Beløbene er ekskl. pensionsbidrag. 5. Pension Der indbetales pensionsbidrag af de i pkt. 4 nævnte løndele. I henhold til overenskomsten udgør pensionsbidraget for tiden. pct. (overenskomstens pensionsbidragsprocent) af de pensionsgivende løndele, fordelt med i eget bidrag (overenskomstens eget bidrag) og i arbejdsgiverbidrag (overenskomstens arbejdsgiverbidrag). Pensionsbidraget indbetales til (overenskomstens pensionsordning/-kasse). 6. Arbejdstid Arbejdstiden er indtil videre aftalt til gennemsnitlig. timer pr. uge. Den særlige rådgiver har pligt til at udføre merarbejde. Der henvises til pkt. 4, for så vidt angår tillæg for eventuelt merarbejde. 7. Ferie Den særlige rådgiver følger aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om ferie. 8. Ansættelsens ophør Ved udskrivelse af valg til Folketinget eller ved udnævnelse af en ny minister ophører ansættelsen med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Den særlige rådgiver fritstilles i perioden.

12 Side 12 af 16 Den særlige rådgiver er berettiget til at tage andet arbejde i fritstillingsperioden, men har pligt til skriftligt at oplyse. ministeriet herom, herunder om indtægten ved sådant arbejde... ministeriet modregner indtægten ved nyt arbejde i lønnen i fritstillingsperioden efter funktionærlovens regler, herunder reglerne om minimalerstatning, jf. principperne i funktionærlovens 3. Hvis den særlige rådgiver genindtræder eller efter opslag genansættes i samme stilling inden udløbet af varselsperioden, bortfalder lønnen i den resterende del af perioden. Det samme gælder, hvis den særlige rådgiver inden udløbet af varselsperioden ansættes i en tilsvarende stilling i et andet ministerium. Der kan således ikke ydes dobbelt løn i samme stilling eller i forbindelse med ansættelse i en tilsvarende stilling i et andet ministerium. Ministeriet vil ikke modregne indtægter fra bijob, som den særlige rådgiver bestrider inden fristillingen, og som fortsætter i samme omfang i fritstillingsperioden. Ansættelsesforholdet kan i øvrigt opsiges efter overenskomstens almindelige regler. 9. Øvrige vilkår for ansættelsesforholdet For ansatte, der rekrutteres fra en anden stilling i centraladministrationen, skal der tages stilling til en eventuel tilbagegangsret: Ved fratræden fra stillingen er der en tilbagegangsret til en stilling som i. ministeriet. Hvis den særlige rådgiver i forbindelse med udskrivelse af valg til Folketinget eller ministerskifte ønsker at benytte tilbagegangsretten, indtræder rådgiveren i tilbagegangsstillingen umiddelbart efter udskrivelsen af valg til Folketinget eller ministerskiftet, men således at rådgiverens hidtidige løn opretholdes i en periode svarende til opsigelsesvarslet. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i overenskomsten. København, den. (ansættelsesmyndigheden). (den ansatte)

13 Side 13 af 16 Bilag 2. Orienteringsbrev til den særlige rådgiver ved udskrivelse af valg til Folketinget <Navn på særlig rådgiver> Kære <navn> <Dato> Der er d.d. udskrevet valg til Folketinget. Jeg skal derfor oplyse, at din ansættelse som <titel> i <ministeriet> ophører ved udgangen af <måned> <år>. Du fritstilles fra d.d. i perioden frem til ansættelsens ophør. Vilkårene i forbindelse med din ansættelses ophør og fritstillingsperioden fremgår af punkt 8 i din ansættelseskontrakt. I fritstillingsperioden må du ikke have din daglige gang i ministeriet. Derudover vil du ikke kunne have adgang til ministeriets netværk og e-postsystem. Din e- postadresse er derfor fra i dag blevet spærret, ligesom du ikke længere har adgang til ministeriets netværk. I den forbindelse kan det oplyses, at din e-postadresse er opsat med et autosvar, hvoraf det fremgår, at du ikke træffes på grund af fritstilling i forbindelse med udskrivelse af folketingsvalg. Tilsvarende vil gælde telefonsvareren på din mobiltelefon. Du bedes straks aflevere følgende til <titel> <navn>, <afdeling>: Adgangskort og nøgler til <ministeriet> Adgangskort til Folketinget Mobiltelefon og SIM-kort Samtidig bedes du rydde dit kontor for dine personlige ejendele. Herefter bedes du forlade arbejdspladsen. I hele fritstillingsperioden er du berettiget til at påtage dig andet arbejde. Du har dog pligt til skriftligt at oplyse om evt. anden beskæftigelse samt indtægten herved, da <ministeriet>, jf. ansættelseskontraktens punkt 8, skal modregne indtægten ved nyt arbejde i lønnen i fritstillingsperioden. Modregning sker efter funktionærlovens regler, herunder reglerne om minimalerstatning, jf. principperne i funktionærlovens 3.

14 Side 14 af 16 I forbindelse med modregning skal det her fremhæves, at såfremt du efter valgets gennemførelse genindtræder i samme stilling eller ansættes i en tilsvarende stilling i et andet ministerium, vil din ret til din hidtidige løn bortfalde fra tidspunktet, hvor du genindtræder i samme stilling eller ansættes i en tilsvarende stilling. <Departementet kan her tilføje oplysninger vedr. ferie, feriegodtgørelse mv.> Med venlig hilsen <Navn på afsender>

15 Side 15 af 16

16

Vejledning vedr. ansættelsesforhold for særlige rådgivere

Vejledning vedr. ansættelsesforhold for særlige rådgivere Vejledning vedr. ansættelsesforhold for særlige rådgivere 26. august 2011 Med denne vejledning præciseres en række konkrete forhold vedr. særlige rådgivere og deres ansættelsesforhold. Vejledningen regulerer

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugen af særlige rådgivere. December 2009

Beretning til Statsrevisorerne om brugen af særlige rådgivere. December 2009 Beretning til Statsrevisorerne om brugen af særlige rådgivere December 2009 BERETNING OM BRUGEN AF SÆRLIGE RÅDGIVERE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere