Rekonstruktion og konkurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruktion og konkurs"

Transkript

1 Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning fra din lokalafdeling

2 Rekonstruktion Hører du, at din arbejdsgiver er gået i rekonstruktion, anbefaler vi, at du omgående tager kontakt til forbundet for at få hjælp. Her nedenfor kan du læse om de regler, der gælder. Hvis en virksomhed får problemer med at klare sine betalinger, kan virksomheden eller de, som virksomheden skylder penge (kreditorerne), bede skifteretten om at tage virksomheden under rekonstruktion. Skifteretten beslutter, om betingelserne for at indlede en rekonstruktion er opfyldt. Herefter udvælger retten en rekonstruktør (ofte en advokat). Rekonstruktøren skal forsøge enten at få kreditorerne til at nedsætte deres gæld (tvangsakkord) eller sælge virksomheden. En rekonstruktion kan typisk tage op til 7 måneder, og i visse tilfælde kan den forlænges op til 1 år. En rekonstruktion betyder umiddelbart ikke noget for dit ansættelsesforhold. Du skal fortsætte dit arbejde hos arbejdsgiveren, og din løn skal udbetales til sædvanlig tid. Mangler du at få løn for tiden inden rekonstruktionen, kan arbejdsgiver nægte at udbetale denne, så længe rekonstruktionen er i kraft. Får du ikke din løn, skal du kontakte din afdeling. Hvis dit ansættelsesforhold er blevet ophævet på grund af arbejdsgivers misligholdelse (typisk manglende løn), da kan rekonstruktøren under visse betingelser genoprette ansættelsesforholdet i op til fire uger. Hvis det sker, skal du kontakte din afdeling. Hvis lønnen udbetales periodevis bagud, kan du, som det står i konkurslovens 12 q, kræve, at skyldneren stiller betryggende sikkerhed for det til enhver tid først forfaldne vederlag. Det betyder, at du kan kræve sikkerhed for, at din løn vil være til rådighed på det aftalte tidspunkt (normalt den sidste hverdag i måneden). Du skal fremsætte kravet skriftligt, og får du ikke inden 14 dage denne sikkerhed, kan du hæve arbejdsforholdet. Hvis du arbejder for virksomheden under rekonstruktionen, og virksomheden senere går konkurs, vil den løn, du har til gode, blive udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond. Kontakt altid Teknisk Landsforbund inden du foretager dig noget, og få hjælp til at rejse krav om sikkerhedsstillelse mv. Konkurs Hører du, at din arbejdsgiver er gået konkurs, anbefaler vi, at du omgående kontakter din afdeling for at få hjælp. Du kan nedenfor læse om de regler, der gælder. Bliver din arbejdsgiver erklæret konkurs, vil du og dine kolleger - ofte samme dag eller dagen efter - blive orienteret af den advokat (kurator) som Skifteretten har udpeget som bestyrer af konkursboet. Advokaten vil oplyse om virksomhedens fortsatte drift, og som regel vil de ansatte blive sagt op. Kurators opgave er at afvikle eller sælge virksomheden på en sådan måde, at kreditorerne lider mindst muligt tab.

3 Kurator vil her ud fra tage stilling til, om han har brug for din arbejdskraft. Modtager du ingen meddelelse fra kurator, skal du møde på arbejde men ikke udføre arbejde (lave ingenting). Hjemsendelse Kurator har 14 dage fra konkursdatoen til at tage stilling til, om han vil benytte din arbejdskraft. Han kan vælge at hjemsende dig, men du har pligt til at stå til rådighed i denne periode. Du kan ikke tage nyt permanent arbejde uden at sige op på normalt vis. Hvis du mangler at få forfalden løn betalt, kan afdelingen dog hjælpe dig med at rejse krav om betaling og eventuelt efterfølgende ophæve ansættelsesforholdet se herom nedenfor. Du skal som udgangspunkt have skriftlig besked om hjemsendelse. Beder kurator dig om at arbejde for konkursboet, skal du skriftligt kræve en bankgaranti for din løn. Får du den garanti, er du forpligtet til at udføre arbejde for konkursboet på samme vilkår, som du var forpligtet i forhold til din hidtidige arbejdsgiver. Bankgarantien behøver ikke at være for hele måneder til funktionærer men kan eksempelvis også være fra uge til uge. Får du ikke en bankgaranti - skal du alligevel møde på virksomheden, men ikke udføre arbejde (lave ingenting). Hvis du inden for en 14-dages periode skulle have udbetalt løn, men ikke får den, er det grov misligholdelse af dit ansættelsesforhold fra virksomhedens side. Det betyder, at du med et passende varsel (normalt 8-10 dage), og efter at du skriftligt har krævet at få din løn udbetalt, kan hæve ansættelsesforholdet. Den løn du har til gode samt løn for opsigelsesperioden, skal anmeldes overfor og vil blive udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond. Kontakt altid Teknisk Landsforbund inden du foretager dig noget. Fritstilling Ofte tager kurator stilling allerede ved første orientering af medarbejderne og fritstiller hele eller en del af medarbejderstaben. Du får i reglen skriftlig besked om fritstilling. Bliver du fritstillet, kan du betragte ansættelsesforholdet som ophørt, og du skal tage anden beskæftigelse. Du har fortsat krav på tilgodehavende løn og løn for opsigelsesperioden. Kravet skal anmeldes overfor og udbetales af Lønmodtagernes Garantifond. Efter fratrædelsen Du har som lønmodtager pligt til at begrænse dit tab og skal som følge heraf aktivt søge at opnå beskæftigelse i opsigelsesperioden. Ender arbejdsgiverens konkurs med, at du må fratræde dit job, skal du derfor på din første arbejdsfrie dag sørge for at tilmelde dig som arbejdssøgende på Du skal oprette et CV på jobnet og gå aktivt i gang med at søge nyt arbejde. Du kan finde vejledning herom på A-kassens hjemmeside på

4 Anmeldelse af krav på løn, feriepenge, pension m.v. Anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond skal ske elektronisk ved brug af NemID på fondens hjemmeside LG (Lønmodtagernes Garantifond). Du kan anmelde dine krav selv, eller du kan henvende dig i din lokalafdeling, hvor vi hjælper dig med at anmelde dine krav på løn, feriepenge og andet over for Lønmodtagernes Garantifond og over for konkursboet. Lønmodtagernes Garantifond skal have dokumentation, for de krav du anmelder. Dokumentationen vedhæftes den elektroniske anmeldelse. Inden du går i gang med at udfylde det elektroniske anmeldelsesskema, er det derfor en god idé at scanne dokumenterne ind på din computer, således at de er klar og kan vedhæftes i slutningen af det elektroniske anmeldelsesskema. Ønsker du hjælp til at udfylde anmeldelsesskemaet, beder vi dig om at aftale et møde i din afdeling til at anmelde dine krav til Lønmodtagernes Garantifond. Du skal forvente, at det tager ca. en times tid at udfylde skemaet. Du kan ligeledes få dine dokumenter scannet ind med hjælp fra afdelingen. Følgende dokumenter skal altid vedhæftes anmeldelsen: Ansættelsesaftale Stillingsbeskrivelse (du skal beskrive dit arbejde grundigt LG vurderer, om du er omfattet af funktionærlovens bestemmelser, med de særlige rettigheder der følger heraf) Lønsedler (de sidste 6 lønsedler og december-lønseddel fra foregående år (feriepengekrav)) Opsigelse evt. hævebrev Pensionsoplysninger, udskrift af pensionsindbetalinger hvis du har krav på pension Dokumentation for specielle krav sundhedsordning, bonus, fri bil m.v. Gammel ansættelsesaftale, hvis du tidligere har været virksomhedsoverdraget. ( Til brug for dokumentation af anciennitet og evt. fratrædelsesgodtgørelse) Dine krav skal anmeldes overfor Lønmodtagernes Garantifond inden 4 måneder fra konkursdatoen, ellers kan Lønmodtagernes Garantifond afvise at betale. Økonomi Du kan låne penge af Teknisk Landsforbund, indtil du får udbetalt din tilgodehavende løn fra Lønmodtagernes Garantifond - dog kun hvis du ikke har fået andet arbejde, og du har været medlem af Teknisk Landsforbund i mindst 12 måneder inden problemet er opstået. Lånet er rentefrit og udbetales måned for måned. Tilbagebetaling af lånet sker, når Lønmodtagernes Garantifond udbetaler din løn. Det kan du få dækket Lønmodtagernes Garantifond dækker krav, der vedrører løn, pension, erstatning (løn i opsigelsesperioden), fritvalg og andre vederlag + feriegodtgørelse.

5 Udlæg for arbejdsgiver f.eks. kørselsgodtgørelse, kan derimod ikke udbetales fra Lønmodtagernes Garantifond, men er et simpelt krav, der anmeldes i konkursboet og har samme status som alle andre kreditorer. Udbetalingens størrelse Du kan maksimalt få udbetalt kroner fra Lønmodtagernes Garantifond efter skat + feriepenge og fritvalgssaldo. Krav, der ikke kan udbetales af Lønmodtagernes Garantifond, (f.eks. kørselsgodtgørelse) vil blive fastholdt over for konkursboet. Hvis der er midler til det, vil dit tilgodehavende blive udbetalt, når konkursboet er endeligt gjort op, hvilket i nogle tilfælde kan vare meget lang tid. Regler for udbetaling Opsigelsesvarsler dækkes normalt kun, indtil lønmodtageren har fået andet arbejde. Har du eksempelvis et 6 måneders opsigelsesvarsel, og får nyt job i de to sidste måneder af opsigelsesvarslet, da trækker LG din løn fra det nye job fra i din erstatning. For funktionærer er der dog en særlig regel om, at erstatningen aldrig kan blive mindre end svarende til tre måneders løn minimalerstatningen. Hvis man får job hurtigt kan man således ende med at få dobbelt løn i en periode. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udbetales fra Lønmodtagernes Garantifond efter følgende regler.: For det forudgående optjeningsår (kalenderår): Lønmodtagernes Garantifond kan iflg. Ferieloven placere ferie i opsigelsesperioden, såfremt lønmodtageren fritstilles. En meddelelse om fritstilling anses for en meddelelse om, at ferie så vidt muligt afvikles i opsigelsesperioden, uanset om ferien tidligere er varslet eller ej, blot varslingsreglerne i ferieloven overholdes, dvs 3 måneder for hovedferie og 1 måned for øvrige feriedage fra fritstillingstidspunktet og indtil opsigelsesperiodens udløb. Evt. manglende ferietillæg (ferieloven= 1 %) udbetales af Lønmodtagernes Garantifond. For indeværende optjeningsår (kalenderår): Der udbetales feriegodtgørelse for hele året samt for opsigelsesperioden. Dog kun indtil datoen for eventuel ny beskæftigelse. Skat Lønmodtagernes Garantifond beregner, hvilken løn du har krav på efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag efter følgende regler: Løn (for udført arbejde): Skatten beregnes med trækprocent og personligt skattefradrag. Erstatning (løn i opsigelsesperioden): Skatten beregnes med trækprocent uden personligt skattefradrag. Fratrædelsesgodtgørelse: Der trækkes ikke Arbejdsmarkedsbidrag og skat af de første kr. Det resterende beløb beskattes fuldt ud som personlig indkomst.

6 Feriepenge og ferietillæg v/ferie med løn: Skatten beregnes med trækprocent uden personligt skattefradrag. Lønmodtagernes Garantifond meddeler Skat, hvad der er udbetalt, og hvordan der er beregnet skat. Virksomhedsoverdragelse I forbindelse med rekonstruktion og konkurs, kan det ske, at virksomheden eller dele heraf bliver solgt/videreført af en ny ejer. Opstår denne situation, bør du altid kontakte Teknisk Landsforbund. Bliver virksomheden overdraget før konkursen, da bevarer du alle rettigheder i ansættelsesforholdet (herunder din anciennitet). Erhververen (din nye arbejdsgiver) skal betale din tilgodehavende løn, ferie mm. Hvis virksomheden bliver overdraget af konkursboet, da bevarer du alle rettigheder i ansættelsesforholdet (herunder din anciennitet). Lønmodtagernes garantifond dække dine krav frem til overdragelsen og erhververen dækker din løn, ferie mm. efter konkursen. Du skal være opmærksom på, at du godt kan være virksomhedsoverdraget selv om der ikke findes en formel kontrakt om overdragelse. Hvis du bliver tilbudt arbejde i en virksomhed, der skal lave det samme som din tidligere arbejdsgiver, da skal du kontakte din afdeling for at få vurderet, om der reelt er sket en virksomhedsoverdragelse. Du kan også ved virksomhedsoverdragelse kontakte din afdeling og få hjælp til at anmelde dine krav.

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere