Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!"

Transkript

1 Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

2 Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed Copyright Dansk Sygeplejeråd 2010 ISBN: Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Manglende lønudbetaling 4 Betalingsstandsning 5 Konkurs 6 3

4 MANGLENDE LØNUDBETALING Udbetales din løn ikke til sædvanlig tid, kan det skyldes, at din arbejdsgiver er i økonomiske vanskeligheder. Uanset årsagen til den manglende lønudbetaling, er det vigtigt, at der reageres omgående. Nedenfor er oplistet en række gode råd, og du er altid velkommen til at kontakte Dansk Sygeplejeråd for yderligere rådgivning og bistand. Ingen lønudbetaling. Hvad gør du? Det er vigtigt, at du reagerer med det samme. Påkrav Du skal skrive et brev (påkrav) til din arbejdsgiver, hvori du oplyser, at du ikke har fået din løn udbetalt til sædvanlig tid, og at du derfor er berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet, hvis lønnen ikke er udbetalt inden en angiven frist. Fristen bør sættes til 4-6 dage. Ophævelse af ansættelsesforhold og erstatning Udløber fristperioden, og har du fortsat ikke fået udbetalt din løn, foreligger der væsentlig misligholdelse fra arbejdsgiver, og du kan derfor ophæve ansættelsen. Ophævelsen skal meddeles skriftligt, og gerne ledsages af dit erstatningskrav. Erstatningskravet vil typisk bestå af din manglende løn, løn og pension i opsigelsesperioden svarende til arbejdsgivers opsigelsesvarsel - samt feriegodtgørelse. Dansk Sygeplejeråd vil gerne hjælpe dig med ovenstående. Ledigmeldelse Når du har ophævet dit ansættelsesforhold på grund af arbejdsgivers væsentlige misligholdelse, skal du straks melde dig ledig på jobcenteret. Hvis virksomheden senere går konkurs, kan du få dit erstatningskrav udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, men LG stiller krav om tabsbegrænsning, og det er derfor et krav, at du er tilmeldt jobcenteret. Fortsat manglende løn efter ophævelsen Har du ophævet ansættelsesforholdet som beskrevet ovenfor, og fortsat ikke modtaget din løn efter 4-6 dage, vil Dansk Sygeplejeråd overveje, om der er grund til at indgive konkursbegæring mod virksomheden. Er den udeblevne løn begrundet i andre forhold end manglende betalingsevne, vil Dansk Sygeplejeråd forfølge sagen på anden måde. 4

5 BETALINGSSTANDSNING En virksomhed der har problemer med at klare sine betalinger, kan rette henvendelse til skifteretten og anmelde betalingsstandsning. Er betingelserne for betalingsstandsning opfyldt, godkender skifteretten en advokat, som skal føre tilsyn med virksomheden under betalingsstandsningen. Betalingsstandsningen løber typisk i 3 måneder, men kan forlænges i op til 1 år. Formålet med en betalingsstandsning er at give virksomheden frirum til at få virksomheden tilbage på rette køl, og derved undgå en konkurs. Lykkes det ikke virksomheden at få rettet op på de økonomiske forhold, vil skifteretten erklære virksomheden konkurs. Betalingsstandsning. Hvad gør du? En betalingsstandsning betyder ikke umiddelbart noget for dit ansættelsesforhold, og du skal således fortsat arbejde for arbejdsgiveren, ligesom din løn skal udbetales til sædvanlig tid. Udbetales løn eller feriepenge ikke til sædvanlig tid, skal du eller Dansk Sygeplejeråd skrive et påkrav til arbejdsgiveren, se ovenfor. Sikkerhedsstillelse Du skal fortsætte med at passe dit arbejde, selvom virksomheden er gået i betalingsstandsning. Du skal naturligvis også have din løn udbetalt. Når en virksomhed er i betalingsstandsning, er det et udtryk for at arbejdsgiveren har økonomiske problemer, og for at sikre dig selv økonomisk, kan du som ansat anmode om at få stillet sikkerhed for din løn. Sikkerheden vil angå næste måneds løn, og vil som regel være en bankgaranti. Virksomheden har 14 dage til at stille sikkerheden. Lønmodtagernes Garantifond Du kan ikke få udbetalt løn fra Lønmodtagernes Garantifond (LG), så længe der alene er tale om betalingsstandsning. Udbetaling fra LG kræver et konkursdekret, dvs. at skifteretten har erklæret virksomheden konkurs. Får du ikke din løn eller feriegodtgørelse for det arbejde du har udført for virksomheden, kan du eller Dansk Sygeplejeråd formulere en påkravsskrivelse, ophæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning, se afsnittet ovenfor Manglende lønudbetaling. Kontakt Dansk Sygeplejeråd Du bør kontakte Dansk Sygeplejeråd for råd og vejledning, hvis din arbejdsgiver er gået i betalingsstandsning. 5

6 KONKURS En virksomhed tages under konkursbehandling, når en kreditor - eller arbejdsgiveren selv - sender en konkursbegæring til skifteretten, og det kan dokumenteres, at arbejdsgiveren er insolvent. Arbejdsgiveren er insolvent, hvis han ikke kan betale sine kreditorer, og hvis der ikke er udsigt til, at situationen ændrer sig. Du bør altid kontakte Dansk Sygeplejeråd, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs. Din arbejdsgiver er gået konkurs. Hvad gør du? Du og dine kolleger vil ofte blive opsagt og fritstillet umiddelbart efter konkursens indtræden. Du vil blive orienteret herom af den advokat, som skifteretten har udpeget som kurator. Kurator vil tage stilling til, om han har brug for din arbejdskraft, og indtil du modtager besked om andet, skal du møde på arbejde, men ikke udføre arbejde. Hvis kurator beder dig fortsætte med at arbejde, skal du eller Dansk Sygeplejeråd skriftligt overfor konkursboet stille krav om sikkerhed for din løn. Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke løn for dage, hvor du har arbejdet for konkursboet. Fritstilling Du vil ofte blive fritstillet ved kurators første orientering af medarbejderne. Når du er fritstillet, kan du betragte ansættelsesforholdet som ophørt, og du kan tage anden beskæftigelse. Du har fortsat krav på udbetaling af løn og løn for opsigelsesperioden, og kravet herpå anmeldes til og udbetales af Lønmodtagernes Garantifond. Du skal være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond kan modregne i lønkravet for opsigelsesperioden udover de første 3 måneder, hvis du opnår anden beskæftigelse. 6

7 Anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond (LG) Du kan tidligst anmelde krav overfor LG, når der er afsagt konkursdekret. Dansk Sygeplejeråd hjælper gerne med anmeldelse til LG. Såfremt du ønsker dette skal du kontakte Dansk Sygeplejeråd. Du vil herefter få tilsendt en anmeldelsesblanket, som du udfylder og returnerer. Du skal vedlægge følgende dokumentation: Ansættelsesbevis Stillingsbeskrivelse Lønsedler og evt. timesedler Opsigelsesskrivelse Evt. hævebrev Pensionspolice Vær opmærksom på Kravet om godtgørelse skal anmeldes til LG inden fire måneder efter konkursens indtræden Du skal være jobsøgende, jf. om regler for udbetaling nedenfor. Hvad dækker LG? Løn og tillæg Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden Pension Feriepenge Ferietillæg Fritvalgsordning Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a og 2b Godtgørelse for usaglig opsigelse Løn under sygdom og barselsorlov Fri bil og telefon Dokumenterede krav på bonus og provision. Hvad dækker LG ikke? Kørselsgodtgørelse Rejsegodtgørelse Diæter Repræsentationsudgifter Andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere Ældre krav, der skulle have været betalt mere end seks måneder før konkursen/ ophøret 7

8 Erstatning for løn i opsigelsesperioden (funktionærer!) LG dækker løn i opsigelsesperioden for funktionærer Anciennitet Op til 5 måneders ansættelse Op til 2 år og 9 måneders ansættelse Op til 5 år og 8 måneders ansættelse Op til 8 år og 7 måneders ansættelse Over 8 år og 7 måneders ansættelse Opsigelsesvarsel 1 måned 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder NB. LG har en maksimal dækning på kr. netto. Regler for udbetaling af løn Hvis din opsigelsesperiode er på op til 3 måneder, har du ret til udbetaling af følgende: Løn for udført arbejde Løn for hele opsigelsesperioden, uanset om du har fået nyt arbejde i perioden Hvis din opsigelse er på mere end 3 måneder, har du ret til udbetaling af følgende: Løn for udført arbejde Løn for de første 3 måneder af opsigelsesperioden (minimalerstatning), uanset om du har fået nyt arbejde - Udbetaling af løn i de resterende måneder af dit opsigelsesvarsel afhænger af, om du har lidt et tab. Har du fået nyt job med højere løn, vil du således ikke have lidt et krav og dermed ikke have krav på erstatning. Har du fået nyt job med en lavere løn, har du krav på udbetaling af differencen. Du kan maksimalt få udbetalt kr. fra LG efter skat + feriepenge. Du har pligt til at oplyse LG, hvis du får nyt job i opsigelsesperioden. Feriepenge LG følger ferielovens regler om betaling af feriepenge. Forudgående optjeningsår Ferie, som ikke anses afviklet i opsigelsesperioden, udbetales på feriekort For den ferie, der afvikles i opsigelsesperioden, udbetales tillige ferietillæg (1 % efter ferieloven). 8

9 Indeværende optjeningsår Der udbetales feriegodtgørelse for hele året samt for opsigelsesperioden, dog kun indtil datoen for ny beskæftigelse. Ferieafvikling i opsigelsesperioden Efter ferielovens 16 anses mest mulig ferie for afviklet i en fritstillingsperiode. LG har følgende praksis Hovedferien (15 dage) anses for afviklet i opsigelsesperioden, hvis Opsigelsesperioden rækker ind i ferieåret med lige så mange dage, som hovedferien udgør, og Opsigelsesvarslet er langt nok til, at ferievarslet på 3 måneder plus feriedagene kan rummes i perioden. Restferien (10-15 dage) anses for afviklet i opsigelsesperioden, hvis Opsigelsesperioden rækker ind i ferieåret med lige så mange dage, som restferien udgør, og Opsigelsesvarslet er langt nok til, at ferievarslet på 1 måned plus feriedagene kan rummes i perioden. Feriefridage Der gælder forskellige regler for feriefridage. Hvis det kan dokumenteres, at der er regler for kontant udbetaling, evt. i henhold til en overenskomst, kan LG imødekomme anmodning om udbetaling, men det er LG s vurdering der er afgørende. LG kan også vælge at anse feriefridagene for afviklet i opsigelsesperioden enten uvarslet eller efter reglerne om varsling af restferie. Lån fra Dansk Sygeplejeråd LG har ofte en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder. Det kan være lang tid at vente, og du kan derfor søge Dansk Sygeplejeråd om lån i denne periode. Det er en betingelse for lån, at Dansk Sygeplejeråd indsender din anmeldelsesblanket på dine vegne, og at du på blanketten udfylder fuldmagten. Fuldmagten giver Dansk Sygeplejeråd transport i dit krav hos LG, og det er således Dansk Sygeplejeråd, der modtager LGs udbetaling i første omgang. Dansk Sygeplejeråd foretager herefter modregning i forhold til det beløb, som du har lånt i perioden, og det overskydende beløb overføres til dig. 9

10 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax Grafisk Enhed

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere