Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør"

Transkript

1 Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet virksomheden) og medundertegnede Navn Adresse (kaldet direktøren) Er dags dato indgået direktørkontrakt på følgende vilkår: 2. Ansættelsesperiode Direktøren er ansat i virksomheden med tiltrædelse d. xx. Aftalen er indgået for en tidsubestemt periode. Aftalen kan ikke, bortset fra i tilfælde af væsentlig misligholdelse af enhver art, opsiges uden varsel, der nærmere fastlægges i 12. Direktøren refererer til (navn) (herefter kaldet A). 3. Direktørens forpligtelser Direktøren er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle sine kundskaber på at varetage den daglige ledelse af virksomhedens samlede drift. Direktøren må ikke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse medmindre A tillader dette. Side 1 af 5

2 Direktøren er ansvarlig for, at virksomheden drives i overensstemmelse med ledelsens forskrifter, vedtægter og lovgivningen i øvrigt. 4. Direktørens begrænsninger Direktøren må ikke være deltager, aktionær eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende, der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med virksomheden. 5. Aflønningsvilkår Den fastsatte månedlige grundløn, der udbetales 12 gange årligt, er aftalt til kr. xx og betales bagud hver måned, således at lønnen er til disposition hver d. xx. Lønnen forhandles én gang årligt i forbindelse med regnskabsårets udløb. Der betales ikke ekstra for overarbejde eller rejser, men rejseudgifter dækkes mod forevist dokumentation. Så længe direktøren er i besiddelse af gyldigt kørekort, vil virksomheden stille firmabil til rådighed. Bilen kan anvendes i firmaøjemed samt i rimelig udstrækning privat. Virksomheden betaler udgifter til forsikring, leasing og vedligeholdelse samt benzin og olie. Bilen vil være i kategorien xx eller lignende. Udgifter til telefon, biltelefon og avis vil blive betalt af virksomheden. Virksomheden vil refundere de udgifter, direktøren afholder i forbindelse med virksomheden, og som kan godkendes efter virksomhedens normale procedurer. 6. Bonusordning Direktøren har ret til en bonus på kr. xx, hvis de for direktøren opsatte budgetter opfyldes. Aftalens parter er enige om, at bonus - uanset arten af denne - ikke udgør en del af lønnen, og at ansvaret for og beslutningen om udbetalingen af bonusen alene er virksomhedens. Selv i de tilfælde, hvor bonus er blevet udbetalt i flere på hinanden følgende år, forbeholder virksomheden sig ret til at afbryde betalingsrækken. Herudover er parterne enige om, at direktøren ikke har ret til at kræve nogen form for bonus udbetalt, hvis vedkommende ikke længere er ansat på betalingstidspunktet. 7. Ferie Direktøren har ret til 5 ugers årlig ferie med løn jf. ferieloven. Ved fratrædelse tilkommer der direktøren feriegodtgørelse jf. ferieloven. Side 2 af 5

3 8. Fravær Hvis fravær er planlagt, skal der gives varsel, og tilladelse skal opnås hos A. Hvor fraværet er uforudset, for eksempel på grund af sygdom eller andet, skal direktøren øjeblikkeligt orientere A herom. Direktøren har ret til løn under sygdom jf. funktionærloven. 9. Forflyttelse Virksomheden forbeholder sig ret til at forflytte direktøren til andre opgaver, som kan betragtes som svarende til direktørens professionelle kapacitet, uden at dette bliver betragtet som et brud på aftalen. Samtidig er parterne enige om, at ændringer vedrørende arbejdsstedet ikke vil blive betragtet som en sådan ændring, at det vil være et brud på aftalens vilkår. Dog skal direktøren ikke kunne forflyttes til udlandet uden direktørens accept. Kontraktens bestemmelser om løn, bonus med videre er tillige gældende i udlandet, medmindre andet aftales. 10. Tavshedspligt Direktøren er forpligtet til såvel under ansættelsesforholdet som efter dets ophør at udvise absolut tavshedspligt med hensyn til alt, hvad vedkommende erfarer om virksomhedens forhold, herunder oplysninger om navne og adresser på virksomhedens kunder og forretningsforbindelser, hemmelige kommercielle koncessioner og fortrolig information i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, medmindre der er tale om forhold, som er bestemt til umiddelbar offentliggørelse. Hvis Direktøren fratræder sin stilling skal alt materiale og lignende tilhørende virksomheden straks leveres tilbage. Opfindelser, produktionsmåder, udarbejdelse af programmel og andre tekniske udviklinger og fremskridt, som direktøren måtte foretage eller opfinde under sin ansættelse i virksomheden, er ligesom ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og mønsterrettigheder virksomhedens ejendom, uden at direktøren skal modtage særskilt vederlag herfor. 11. Konkurrenceklausul Så længe direktørkontrakten er i kraft, og i en periode på x år efter direktørens fratræden, gælder følgende konkurrenceklausul: Direktøren er ikke berettiget til uden skriftligt samtykke fra A direkte eller indirekte at blive økonomisk interesseret i nogen virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med virksomheden. Ligeledes er direktøren ikke berettiget til at starte, tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed, herunder som bestyrelsesmedlem, kommitteret eller konsulent. Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. Side 3 af 5

4 Ved fratræden forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt, hvortil direktøren modtager løn fra virksomheden, uanset om han ophører med at fungere på et tidligere tidspunkt. Som kompensation for accepten af konkurrenceklausulen ydes et tillæg på kr. xx pr. måned. Såfremt direktøren overtræder denne konkurrenceklausul, skal der udredes en konventionalbod på kr. xx for hver gang overtrædelsen finder sted, og tillæg ydet i forbindelse med accepten af konkurrenceklausulen skal tilbagebetales for det tidsrum, overtrædelsen har fundet sted. Overtrædelse af denne konkurrenceklausul kan ligeledes imødegås ved fogedforbud, og en overtrædelse forpligter, ud over konventionalboden, til fuld erstatning over for virksomheden. 12. Opsigelse Nærværende kontrakt kan af virksomheden opsiges med xx måneders varsel til udgangen af en måned og af direktøren med xx måneds varsel til udgangen af en måned. 13. Misligholdelse Gør en af parterne sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, kan den anden part bringe ansættelsesforholdet til ophør uden varsel eller til et inden for opsigelsesvarslet vilkårligt fastsat tidspunkt. Den misligholdende part er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler. Væsentlige misligholdelser fra direktørens side efter denne kontrakt er fx, at direktøren groft eller gentagne gange forsømmer sit arbejde eller pådrager sig straf for handlinger, der i væsentlig grad nedsætter vedkommendes agtelse i det almindelige omdømme, at direktøren måtte blive umyndiggjort, standser sine betalinger, tages under konkursbehandling, eller at der åbnes forhandlinger om tvangsakkord. Som eksempel på væsentlig misligholdelse fra virksomhedens side kan nævnes manglende betaling af løn og andre ydelser. 14. Regelsæt I det omfang nærværende kontrakt ikke er udtømmende, gælder funktionærloven og analogien heraf, ligebehandlingsloven samt de i virksomhedens personalehåndbog gældende kutymer, herunder bl.a. for fravær på grund af graviditet og barsel. 15. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Kontrakten er undergivet dansk ret. Side 4 af 5

5 Side 5 af 5

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere