Stk. 1 Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 1 Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag."

Transkript

1 SF s love 2014 Navn og formål 1 Partiets navn er SF - Socialistisk Folkeparti. 2 Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag. SF s organisation skal være præget af åbenhed og gensidig respekt samt repræsentere den mangfoldighed, som SF s medlemsskare er præget af. Medlemsoptagelse 3 Medlemskab af SF forudsætter, at medlemmet tilslutter sig partiets formål og program, ikke er medlem af et andet dansk politisk parti og ikke opstiller til valg til kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing eller europaparlament for en med SF konkurrerende liste. Landsledelsen kan efter at have indhentet udtalelse fra partiforeningen dispensere i forhold til opstilling til kommunalbestyrelsesvalg på lokale lister, som er i valgforbund med SF. Anmodning om medlemskab indgives skriftligt til partisekretariatet. Medlemskab er gyldigt, når det er registreret i partisekretariatet godkendt af partiforeningen og første kontingent er indbetalt. For betalende medlemmer af SFU under 26 år kan landsledelsen dog beslutte, at der ikke opkræves kontingent. Hvis en person, der søger optagelse, tidligere har haft tillidsposter i SF eller i et andet politisk parti eller har stillet op på en med SF konkurrerende liste, skal landsledelsen godkende medlemskab. Det samme gælder i særlige tilfælde, hvor partiforeningen eller landsledelsen har begrundet formodning om, at en person, der søger optagelse, ikke opfylder kravene i stk. 1. Partiforeninger 4 Stk.1 Partiets medlemmer er sammensluttet i partiforeninger i områder baseret på landets inddeling i kommuner og opstillingskredse. Landsledelsen kan godkende en anden afgrænsning. Landssekretæren kan inden for rammer fastsat af landsledelsen godkende at et medlem er medlem af en anden partiforening end den, vedkommende tilhører efter disse regler, eller at et medlem ikke er tilknyttet en partiforening. Udgået Udgået 1

2 En partiforening oprettes ved beslutning på en stiftende generalforsamling. Der gives besked til partisekretariatet om oprettelsen. Der kan ikke uden landsledelsens godkendelse oprettes mere end én partiforening i hver kommune. En partiforening kan deles op ved generalforsamlingsbeslutning og efterfølgende godkendelse af landsledelsen. Hvis der ønskes en opdeling med en anden afgrænsning end kommunens eller opstillingskredsens, skal landsledelsen godkende dette på forhånd. Sammenlægning af to partiforeninger sker ved beslutning på generalforsamlinger i de to partiforeninger. Partiforeningen vedtager selv sine vedtægter. Landsledelsen udformer en standardvedtægt og kan her fastsætte bestemmelser, som er bindende for partiforeningerne. Stk. 6 Partiforeningen ledes af en bestyrelse eller et tilsvarende organ. Bestyrelsen har ansvar for: - det lokale partiarbejde og forbindelsen til partiet på landsplan, partiforeningens organisatoriske virke, - at partiforeningen fastlægger partiets politik i den pågældende kommune, der ligesom det øvrige lokale partiarbejde skal følge de hovedlinjer for partiets politik, der lægges af landsmødet og landsledelsen, - opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, - opkrævning af kontingent og af partiskat fra hverv på kommunalt plan, - at partiforeningen forholder sig til landspolitikken og den internationale politik, - at der i partiforeningen arbejdes såvel indadtil som udadtil med en mangfoldighed af aktiviteter. Stk. 7 Det skal i partiforeningens vedtægter præciseres, hvordan kommunalpolitikken fastlægges, herunder i hvilket omfang det sker gennem en eller flere baggrundsgrupper. Stk. 8 Er der flere partiforeninger inden for en kommune, skal de i fællesskab foretage opstilling til kommunalbestyrelsesvalg og fastlægge den politik, der skal føres i kommunalbestyrelsen. Storkredsorganisationer 5 I hver storkreds etableres en storkredsorganisation. Storkredsorganisationen vedtager selv sine vedtægter. Landsledelsen udformer en standardvedtægt og kan her fastsætte bestemmelser, som er bindende for storkredsorganisationerne. Storkredsorganisationen højeste myndighed er et repræsentantskab, hvor alle storkredsens partiforeninger er repræsenteret. Repræsentantskabet fastsætter i storkredsorganisationens vedtægter hvordan bestyrelsen sammensættes. Storkredsbestyrelsen har ansvar for: - at organisationen fastlægger regionsrådspolitikken, der skal følge de hovedlinjer for partiets politik, der lægges af landsmødet og landsledelsen, - storkredsorganisationens organisatoriske virke, - opstillinger til folketingsvalg og regionsrådsvalg, - introduktionskurser for nye medlemmer i storkredsen i det omfang partiforeninger ikke påtager sig dette, - partiforeningsarbejdet i de områder af storkredsen, hvor partiforeningsarbejdet reelt ikke fungerer, - at koordinere og fremme partiaktiviteten i storkredsen, - opkrævning af partiskat på regionsplan og evt. kontingent fra partiforeningerne. 2

3 Er der flere storkredse inden for en region, skal de i fællesskab fastsætte bestemmelser om, hvordan opstilling til regionsrådsvalg foregår, og hvordan den politik, der skal føres i regionsrådet, fastlægges. Såfremt storkredsorganisationerne i fællesskab opretter en regionsorganisation, har denne adgang til at opkræve kontingent/valgkampbidrag fra partiforeningerne. Landsledelsen kan fastsætte bindende bestemmelser om samarbejde om regionsarbejdet. Landsmøde 6 Partiets højeste myndighed er landsmødet. Der er dog mulighed for at sende visse spørgsmål til afgørelse ved urafstemning, jf. 39. Landsmødet afholdes hvert år mellem 1. januar og 1. oktober. Det indkaldes af landsledelsen med mindst tre måneders varsel. I indkaldelsen foreslår landsledelsen, hvilke hovedpunkter der skal behandles, og fastsætter samtidig tidsfrister for indgivelse af forslag og for offentliggørelse af materialet. Hver partiforening vælger én delegeret pr. påbegyndt 40 medlemmer. Medlemmer opgøres på grundlag af seneste kvartalsoptælling foretaget af sekretariatet. Valg af delegerede foretages på et dertil indkaldt medlemsmøde i partiforeningen. Udgået Udgået I landsmødet deltager også de af landsledelsens medlemmer, der ikke er valgt som delegerede, men uden stemmeret til beretninger og til personvalg, der rækker ud over landsmødet. Endvidere deltager landssekretæren, partiets revisorer og lovnævnets medlemmer, folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentsmedlemmer og borgmestre som faste gæster uden stemmeret. Herudover kan landsledelsen invitere gæster, der ikke har stemmeret. Landsmødet er i den udstrækning de praktiske forhold tillader det åbent for alle medlemmer som tilhørere. Landsmødet kan dig beslutte at et punkt behandles for lukkede døre, hvor kun delegerede, landsledelsesmedlemmer og faste gæster har adgang. 6A Det ekstraordinære landsmøde den 1. og 2. marts 2014 træder i stedet for det ordinære landsmøde, som er planlagt til april Følgende bestemmelser sættes ud af kraft: Bestemmelsen i 6 stk. 1 om at landsmødet indkaldes med tre måneders varsel og bestemmelsen i 8 stk. 2 om at navne på kandidater til landsledelsen skal offentliggøres senest én måned før afholdelse af det landsmøde, hvor valget foretages. Denne paragraf bortfalder med udgangen af På landsmødet aflægger landsledelsen en skriftlig beretning om partiets politiske og organisatoriske virke og om partiets økonomi. 3

4 Landsmødet fastlægger hovedlinjerne for partiets politik, vedtager overordnede programmer, arbejdsplan og partilove, godkender regnskab og tager stilling til forslag, der er forelagt af landsledelsen. Endelig kan partiforeninger og enkeltmedlemmer stille forslag til landsmødet. Landsledelsen indstiller til landsmødet hvilke forslag der skal realitetsbehandles. Landsmødet vælger et regnskabsudvalg til gennemgang af det reviderede årsregnskab, herunder revisionsfirmaets revisionsberetning med landsledelsens kommentarer, og beretningen fra de landsmødevalgte revisorer. 8 Landsmødet vælger i lige år 16 medlemmer og fem suppleanter til landsledelsen. På landsmøder i ulige år kan der foretages suppleringsvalg. Navne på kandidater, der ønsker at stille op til landsledelsen skal offentliggøres senest én måned før afholdelse af det landsmøde, hvor valget foretages. Landsmødets valg af landsledelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning. Der skal afgives stemmer på mindst 5 og højst 9 kandidater. De 16 kandidater, der får flest stemmer, er valgt, og de næste fem er suppleanter i den rækkefølge deres stemmetal angiver, jf. dog stk. 5 og 6. Højst fire af de landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer (udover formanden) kan være medlemmer af Folketinget, Europaparlamentet eller ministre. Hvis dette antal overskrides på grund af ændringer i disse landsledelsesmedlemmers status, udtræder folketingsmedlemmer/ministre med det laveste stemmetal, og suppleanterne indkaldes. Hvis et medlem, der er udtrådt af landsledelsen som følge af den maksimale kvote for folketingsmedlemmer/ministre, udtræder af Folketinget/regeringen, kan vedkommende genindtræde i landsledelsen, hvis der sker en supplering i landsledelsen som følge af et andet medlems udtræden. Et landsledelsesmedlem, der indtræder som midlertidigt folketingsmedlem, betragtes i denne sammenhæng ikke som folketingsmedlem. Stk. 6 Såfremt der er opstillet én eller flere kandidater fra hver region, er den kandidat fra hver region, der opnår højst stemmetal, valgt forud for andre kandidater, som måtte opnå højere stemmetal. Stk. 7 Hvis der efter regional indkvotering er storkredse, hvorfra der var opstillet kandidater til landsledelsen, uden at nogen af disse opnåede valg i henholdt til stk. 4, 5 og 6, udvides landsledelsen med den aktuelt bosiddende kandidat fra hver storkreds, som opnåede flest stemmer ved valget. Fraflytter et ordinært landsledelsesmedlem en storkreds, hvorefter storkredsen står uden bosiddende medlem, sker der indsupplering efter samme principper. Såfremt et ordinært landsledelsesmedlem flytter til en storkreds, hvorfra der er indtrådt et medlem iht. denne bestemmelse, skal sidstnævnte udtræde af landsledelsen. Stk. 8 Hvis landsledelsens beretning forkastes skal der foretages nyvalg af formand og landsledelsesmedlemmer. Stk. 9 Landsmødet vælger ligeledes i lige år et lovnævn og revisorer. 9 4

5 Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af landsledelsen. Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes til afholdelse mindst en og højst to måneder efter, at partiforeninger, der repræsenterer mindst 25 procent af partiets medlemmer, har anmodet om det med angivelse af konkret og begrundet forslag til dagsorden. Kontaktrådet 10 Kontaktrådet mødes mindst to gange årligt. Landsledelsen er forpligtet til at forelægge større politiske og organisatoriske tiltag til drøftelse. Kontaktrådet består af landsledelsesmedlemmer, folketingsmedlemmer, europaparlamentsmedlemmer, ministre, borgmestre, partiforeningsformænd, storkredsformænd (eller en anden repræsentant valgt af hhv. partiforening/storkreds), SF s medlemmer af KL s repræsentantskab, SF s medlemmer af Danske Regioners bestyrelse, tre repræsentanter valgt af Fagligt Landsudvalg samt tre repræsentanter valgt af SFU. Landsledelsen kan invitere flere deltagere. Landsledelsen 11 Landsledelsen er partiets højeste myndighed mellem landsmøderne. Landsledelsen består af formanden og 16 medlemmer valgt af landsmødet. På første landsledelsesmøde efter et landsmøde, hvor der har været valg af landsledelsesmedlemmer, vælger landsledelsen en eller to næstformænd. Landsledelsen kan nedsætte en daglig ledelse eller vedtage nærmere retningslinjer for arbejdsdelingen mellem formanden og næstformanden/næstformændene. Landsledelsen samles mindst ti gange årligt. Landsledelsen skal inden for rammerne af landsmødets beslutninger: - fastlægge hovedlinjerne i partiets politik, - lægge overordnede rammer for partiets organisatoriske arbejde, - fastsætte budget og medlemskontingent, - forelægge årsregnskab for landsmødet.. Såfremt formanden finder der fornødent eller mindst fire medlemmer af landsledelse anmoder om det med angivelse af punkter, der ønskes behandlet, skal der indkaldes til ekstraordinært møde. Landsledelsesmøderne er åbne for tilhørere. Dagsorden og mødested offentliggøres senest 7 dage før mødets afholdelse. Landsledelsen kan dog beslutte at en sag behandles for lukkede døre. Stk. 6 Et medlem af landsledelsen betragtes som udtrådt af landsledelsen, hvis landsledelsesmedlemmet på tre på hinanden følgende landsledelsesmøder ikke giver møde. Dette gælder uanset om landsledelsesmedlemmet har meldt afbud til et eller flere af møderne. Landsledelsen kan i sin forretningsorden bestemme, at denne regel under bestemte betingelser kan fraviges, f.eks. på grund af søgt og bevilget orlov fra landsledelsen eller lignende. Stk. 7. 5

6 Alle medlemmer af landsledelsen er forpligtet til at fungere som bindeled mellem storkredsorganisation og landsorganisation. Den konkrete forpligtelse fastlægges af landsledelsen efter indstilling fra kontaktrådet. Stk. 8 Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. dog stk Formanden vælges ved urafstemning blandt partiets medlemmer. Valget foretages forud for landsmødet i lige år, således at valget er afsluttet inden landsmødet, jf. dog litra c. Kandidater til formandsposten skal opstilles af 100 stillere. Den siddende formand kan dog opstille uden stillere. a) Hvis der kun er opstillet én kandidat er vedkommende valgt uden afstemning. b) Hvis der er opstillet to kandidater gennemføres urafstemning blandt medlemmerne mellem kandidaterne. Den kandidat, der får flest stemmer er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem kandidaterne foretages en ny afstemning. c) Såfremt der er opstillet mere end to kandidater, foretager landsmødet en afstemning mellem kandidaterne og de to kandidater, der har fået flest stemmer går videre til en urafstemning. Såfremt der er stemmelighed mellem to kandidater, som deler andenpladsen, foretages en ny afstemning mellem disse to kandidater. e) Hvis der skal gennemføres urafstemning, nedsætter landsledelsen et stemmeudvalg, som forestår afstemningen. Formandens funktionsperiode slutter, når ny formand er valgt, medmindre formandens afgang skyldes at landsledelsens beretning er blevet nedstemt i ulige år eller et ekstraordinært landsmøde udtaler mistillid til landsledelsen. Såfremt formanden går af før valgperiodens afslutning, fastsætter landsledelsen tidspunktet for formandsvalget. 13 Udgået Fagligt Landsudvalg 14 Det faglige landsudvalg (FLU)'s opgaver er at bidrage til at fastlægge partiets arbejdsmarkedspolitik og til at styrke partiets arbejdsmarkedspolitiske indsats, bl.a. gennem netværksbaserede kampagner og fremme af samarbejdet mellem partiets fagligt aktive medlemmer. Landsledelsens og folketingsgruppens centrale initiativer på arbejdsmarkedspolitiske område forelægges FLU til udtalelse. FLU vælges for to år af et fagligt delegeretmøde. Det faglige delegeretmøde, som holdes i ulige år, sammensættes af delegerede fra partiforeningerne og faglige netværk efter nærmere bestemmelser fastsat af landsledelsen. Kommunalpolitisk Landsudvalg 15 6

7 Det kommunalpolitiske landsudvalg (KPLU)'s opgaver er at bidrage til fastlæggelse af partiets kommunalpolitik, fremme samarbejdet mellem partiets medlemmer af de kommunale råd, og styrke partiets kommunalpolitiske indsats i alle landets kommuner og regioner. Landsledelsens og folketingsgruppens centrale initiativer på det kommunalpolitiske område forelægges KPLU til udtalelse. De nærmere regler for det kommunalpolitiske landsmøde og det kommunalpolitiske landsudvalg fastsættes af det kommunalpolitiske landsmøde i en vedtægt, som godkendes af landsledelsen. Lovnævn 16 Landsmødet vælger et lovnævn på 3 medlemmer, samt 2 suppleanter. Nævnet konstituerer sig selv med en formand. Udgået Nævnets medlemmer må ikke være medlemmer af landsledelsen eller folketingsgruppen. Nævnets vigtigste opgave er at påse, at de bestemmelser, der fastsættes af landsledelsen, ikke strider mod partiets love og regler. Landsledelsesbeslutninger, der indebærer fortolkning af partiets love og regler, kan af partiforeninger, storkredsorganisationer og medlemmer forelægges for lovnævnet til udtalelse. Stk. 6 Partiforeninger og storkredsorganisationer kan forelægge spørgsmål, der indebærer fortolkning af partiets love og regler, for lovnævnet til udtalelse. Stk. 7 Lovnævnet kan rådgive landsledelsen i spørgsmål vedrørende udarbejdelse af bestemmelser og fortolkning af eksisterende love og regler. Stk. 8 Lovnævnet aflægger beretning til landsmødet i lige år. Udvalg og netværk 17 Landsledelsen nedsætter et økonomiudvalg. Herudover kan landsledelsen nedsætte faste partiudvalg til at beskæftige sig med afgrænsede områder af partiets politik. Landsledelsen kan i et kommissorium fastlægge det enkelte udvalgs arbejdsopgaver. Inden valg af udvalgene skal der indhentes kandidatforslag fra partiforeninger og storkredse. 18 Et hvert medlem har mulighed for at etablere åbne netværk med deltagelse af såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Netværk kan søge landsledelsen om at blive godkendt til at modtage støtte til rejseudgifter o.l. Landsledelsen kan fastsætte nærmere regler for netværkenes arbejde indenfor og udenfor SF. 7

8 Parlamentariske repræsentanter 19 Partiets repræsentanter i parlamentariske forsamlinger er forpligtede til at fremme og formidle partiets politik, som den er vedtaget af landsmøder, andre kompetente partiorganer og ved urafstemninger, og til at holde relevante partiorganer orienteret om deres arbejde.. Henstillinger fra landsmødet eller partiledelsen bør øve afgørende indflydelse på de parlamentariske repræsentanters stilling. Ingen kan dog pålægges at gå ind for synspunkter, der strider mod vedkommendes overbevisning. Medlemmer af Folketinget og Europaparlamentet 20 Medlemmer af Folketinget og Europaparlamentet skal i udførelsen af deres hverv støtte sig på partiets kompetente organer, særligt landsmødet og landsledelsen. Folketingsgruppen og europaparlamentsgruppen skal løbende holde landsledelsen orienteret om sit arbejde. Samarbejde med andre partier, der hviler på skriftlig eller anden udtrykkelig aftale og ikke blot omhandler en enkelt sag, skal godkendes af landsledelsen enten ved at landsledelsen forud lægger forhandlingsrammer eller efterfølgende godkender aftaler. Medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd 21 Et medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd er i sit politiske virke og stillingtagen forpligtet af valggrundlaget for SF-kandidater ved kommunalbestyrelses/regionsrådsvalget og af de lokale kompetente organers beslutninger. Er der flere SF-medlemmer i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd forventes det, at de stemmer sammen i større og mere principielle politiske sager, herunder ved stillingtagen til det kommunale budget. Et kommunalbestyrelses/regionsrådsmedlem, der undtagelsesvis ikke kan stemme sammen med den øvrige gruppe eller ikke kan følge en beslutning i partiforeningen/regionsorganisationen, skal inden afstemningen tilkendegive dette over for såvel gruppen som partiorganisationen. Det pågældende medlem skal på anmodning give en redegørelse til partiorganisationen om sit standpunkt. Et medlem, der undtagelsesvis udtaler et særstandpunkt til pressen, skal udtrykkeligt og loyalt anføre, at det er den pågældendes eget standpunkt og ikke partiets. Andre repræsentanter 22 Medlemmer, der af SF er udpeget som medlemmer af udvalg, kommissioner, råd, nævn eller lignende organer, er på tilsvarende måde, som beskrevet i 19, forpligtet over for landsmødet og de partiorganer, de er udpeget af. Dette gælder dog ikke, hvis en lov kræver uafhængighed ved varetagelse af hvervet. 8

9 Opstilling og valg til parlamentariske forsamlinger 23 Ved beslutninger om opstillingsregler og opstilling til kommunal-, regionsråds- og folketingsvalg har medlemmer stemmeret i den kommune/region/kreds/storkreds, hvor de bor. Et medlem, der er medlem af en anden partiforening end den, i hvis område medlemmet bor, skal i god tid overfor opstillingsmyndigheden gøre opmærksom på sin stemmeret. Opstilling af kandidater til kommunalbestyrelser og regionsråd 24 Opstilling af kandidater samt valg af opstillingsform til kommunalbestyrelser sker på et dertil indkaldt medlemsmøde, en generalforsamling eller ved en urafstemning. Opstilling af kandidater samt valg af opstillingsform til regionsråd foretages af repræsentantskabet eller ved en urafstemning Opstilling af kandidater til kommunale valg foretages samlet for den enkelte kommune og region. En efter stk. 1 lovlig gennemført kandidatopstilling kan ikke ændres, medmindre en eller flere kandidater trækker sig, og det fremgår af den vedtagne opstillingsprocedure. Hvis der efter opstillingen indtræder ganske særlige omstændigheder, kan landsledelsen dog godkende, at det på en dertil indkaldt generalforsamling besluttes at afholde nyopstilling, når det af generalforsamlingens dagsorden udtrykkeligt fremgår, hvad der foreslås besluttet. Hvis generalforsamlingen beslutter at foretage nyopstilling, fastlægger den procedure og opstillings- og afstemningsform i overensstemmelse med stk. 1. Opstilling af kandidater til Folketinget 25 Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for opstilling af kandidater til Folketinget. Opstillede kandidater skal godkendes af landsledelsen. Opstilling af folketingskandidater finder sted i lige år. Opstillinger (inklusive eventuelle nummereringer på partiliste eller nominering) skal være afsluttet senest 1. oktober. Opstillingsregler, opstillingsform og anmeldelsesform fastsættes i første halvår og selve opstillingen finder sted i august-september. Opstillingen kan dog efter vedtagelse i landsledelsen undtagelsesvis finde sted efter andre terminer, hvis et valg til Folketinget nødvendiggør dette. Opstilling af folketingskandidater kan ske ved fællesopstilling i hele storkredsen, jf. 26, eller ved enkeltopstilling i de enkelte opstillingskredse, jf Ved anmeldelse af kandidaterne kan anvendes kredsopstilling med partiliste eller sideordnet opstilling med nominering. Et fællesmøde i storkredsen afgør, hvilken opstillingsform og anmeldelsesform, der skal anvendes og fastsætter øvrige regler for opstillingen. Stk. 6. 9

10 På fællesmødet har hver partiforening én stemme pr. påbegyndt 40 medlemmer på grundlag af seneste kvartalsoptælling fra partisekretariatet. Storkredsorganisationen kan i sine vedtægter fastsætte nærmere regler herom. Inden fællesmødet beslutter den enkelte partiforening på et dertil indkaldt medlemsmøde, hvilken opstillingsform og anmeldelsesform, den ønsker, og prioriterer de øvrige muligheder med henblik på afstemningen på fællesmødet. Stk. 7 Afstemningen på fællesmødet sker ved, at der stemmes om alle foreslåede muligheder (maksimalt fire: fællesopstilling med partiliste, fællesopstilling med sideordnet anmeldelse, enkeltopstilling med partiliste eller enkeltopstilling med sideordnet anmeldelse), og for hver afstemning udelukkes den mulighed (de muligheder), der har fået færrest stemmer. Et beslutningsreferat fra fællesmødet skal indsendes til partisekretariatet. Stk. 8 Landsledelsen udarbejder en vejledning vedrørende de spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med opstilling af og afstemning om kandidater. Såfremt der ikke udtrykkelig vedtages andet, anses storkredsen for at følge den fremgangsmåde, der fremgår af vejledningen. Fremgangsmåde ved fællesopstilling 26 Fællesopstilling vil sige, at opstilling af kandidater foregår samlet i hele storkredsen, og at alle medlemmer i storkredsen ved urafstemning kan stemme om alle kandidatforslag.. Opstilling af og afstemning om kandidaterne kontrolleres af et stemmeudvalg, der vælges af storkredsbestyrelsen/fællesmødet. Stemmeudvalget består af mindst 5 medlemmer, der så vidt muligt skal repræsentere hver sin partiforening.. Ved anvendelse af fællesopstilling og sideordnet anmeldelse med nominering skal fællesmødet tage stilling til hvor mange kandidater, der skal opstilles i storkredsen, og hvordan nominering af kandidater skal foregå. Alle valgte kandidater skal opstilles i alle opstillingskredse. Hvis der benyttes fællesopstilling med partiliste, skal der vælges et antal kandidater svarende til antallet af opstillingskredse i storkredsen. Afstemningsresultatet angiver dels den rækkefølge, i hvilken kandidaterne kan vælge opstillingskreds, og dels rækkefølgen på partilisten. Fremgangsmåde ved enkeltopstilling 27 Enkeltopstilling vil sige, at opstilling af kandidat foregår i hver enkelt opstillingskreds for sig, og at medlemmerne i den enkelte opstillingskreds ved urafstemning vælger opstillingskredsens kandidat. Opstilling og afstemning kontrolleres af et stemmeudvalg. Indkaldelse af forslag til kandidater skal ske ved meddelelse til medlemmerne i opstillingskredsen, f.eks. gennem medlemsbladet. Er der kun en kandidat, er pågældende valgt uden afstemning.. Ved kredsopstilling kan en kandidat kun opstilles i en opstillingskreds. Der kan kun opstilles en kandidat i hver kreds. 10

11 I opstillingskredse, der består af flere kommuner, påhviler det partiforeningen i kredskommunen (jf. folketingsvalglovens valgkredsfortegnelse) i samarbejde med kredsens øvrige partiforeninger at forestå opstillingsarbejdet. Har kredskommunen ingen partiforening, tager storkredsorganisationen initiativet. Udgifterne i forbindelse med opstillingen afholdes af kredskommunens partiforening, som fordeler dem mellem opstillingskredsens partiforeninger i forhold til medlemstallet i den seneste kvartalsoptælling fra partisekretariatet. Hvis der benyttes enkeltopstilling med partiliste, nummereres de opstillede kandidater ved en urafstemning i hele storkredsen. Stk. 6 Afstemning om nummereringen af kandidaterne kontrolleres af et stemmeudvalg, der vælges af storkredsbestyrelsen/fællesmødet. Stemmeudvalget består af mindst 5 medlemmer, der så vidt muligt skal repræsentere hver sin partiforening. Opstilling af kandidater til Europaparlamentet 28 Opstilling af kandidater til Europaparlamentet forestås af et opstillingsudvalg på 5 medlemmer, som nedsættes af landsledelsen senest 6 måneder før afholdelse af valget. Der opstilles højst 20 kandidater til Europaparlamentet. Hvorvidt der skal anvendes sideordnet opstilling eller partiliste afgøres af det ordinære landsmøde et år før europaparlamentsvalget. Opstillede kandidater skal godkendes af landsledelsen. Der vælges ved urafstemning 4 spidskandidater. Opstilling af de fire spidskandidater skal være afsluttet senest 4 måneder før afholdelse af valget til Europa-Parlamentet. Forslag til spidskandidat kan fremsættes af en partiforening, 25 medlemmer eller af landsledelsen. SFU vælger efter afslutningen af opstilling af spidskandidater - og senest 10 uger før afholdelse af valget til Europaparlamentet - en kandidat, der placeres som nr. 5 på listen. Denne kandidat skal være medlem af SF. Stk. 6 Efter opstillingen af spidskandidater vælger landsledelsen kandidater på pladserne 6-20 på baggrund af indstillinger fra storkredsorganisationerne og partiforeningerne Regler for at modvirke dobbelthverv 29 Medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet kan kun opstille til kommunal- og regionsvalg, såfremt landsledelsen giver dispensation hertil efter indstilling fra den lokale partiforening. Et medlem af Folketinget eller Europaparlamentet, der opnår valg ved kommunal- eller regionsvalg, skal udtræde af Folketinget henholdsvis Europaparlamentet ved førstkommende valg. Ved opnåelse af kommunale eller regionale heltidshverv skal udtrædelse ske umiddelbart. Begrænsninger i dette stykke omhandler ikke medlemmer, der midlertidigt er medlem af Folketinget. 11

12 Kommunalbestyrelses- og regionrådsmedlemmer kan opstille til Folketinget eller Europaparlamentet. Hvis de opnår valg til Folketinget eller Europaparlamentet, skal de udtræde af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Udgået Hvis et medlem af Folketinget indvælges i Europaparlamentet, skal vedkommende udtræde af Folketinget. Hvis et medlem af Europaparlamentet indvælges i Folketinget, skal vedkommende udtræde af Europaparlamentet. Besættelse af poster uden for SF 30 Landsledelsen vælger partiets repræsentanter i udvalg, kommissioner, bestyrelser, råd, nævn og lignende, med mindre reglerne for valg til det enkelte organ nødvendiggør en anden fremgangsmåde. Inden landsledelsens valg til disse poster, opslås posterne f.eks. i medlemsbladet eller på hjemmesiden. Inden valg til kommunalpolitiske poster foretages indstilling af det kommunalpolitiske landsudvalg. Landssekretæren har ansvaret for, at der i rette tid bliver indhentet kandidatforslag, foretaget indstillinger og valg. I tilfælde, hvor partiet kan opnå poster gennem konstitueringsaftaler med andre partier, er landsledelsen ansvarlig for, at der nedsættes et forhandlingsudvalg. Partisekretariatet 31 Partiets administration ledes af landssekretæren, der ansættes af landsledelsen og er ansvarlig over for samme. Økonomi, tegning og revision 32 Partiets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Forud for eller i begyndelsen af hvert regnskabsår vedtager landsledelsen et budget efter indstilling fra landssekretæren. Landssekretæren er med reference til landsledelsen ansvarlig for partiets økonomi, og har adgang til at disponere indenfor rammerne af det vedtagne budget. Det af landsledelsen valgte økonomiudvalg er forberedende og rådgivende for landsledelsen. Økonomiudvalget behandler budgetudkast og regnskab inden behandling i landsledelsen. 12

13 Landsledelsen forelægger det reviderede årsregnskab for landsmødet. 33 I økonomiske anliggender tegnes partiet af formanden og en næstformand. Landsledelsen kan meddele prokura til landssekretæren og til en anden medarbejder ved partisekretariatet. 34 Landsledelsen vælger et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma til at foretage revision af partiets regnskaber.. Revisionens omfang fastlægges af landsledelsen. Revisionsfirmaets beretninger tilsendes landsledelsen og de landsmødevalgte revisorer, samt forelægges landsmødets regnskabsudvalg med landsledelsens kommentarer. 35 Landsmødet vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. De landsmødevalgte revisorer gennemgår det reviderede regnskab og vurderer hensigtsmæssigheden af den økonomiske forvaltning og prioriteringen af partiets indtægter og udgifter. De landsmødevalgte revisorer aflægger beretning til landsmødet og dettes regnskabsudvalg. Kontingent 36 Landsledelsen fastsætter medlemskontingentet, hvoraf en del tilfalder partiforeningerne. Herudover kan partiforeningerne fastsætte et særligt lokalt kontingent til partiforeningen. Det lokale kontingent må højst udgøre 50 procent for hver kontingentsats af det kontingent, landsledelsen fastsætter. Landsledelsen kan i særlige tilfælde godkende højere satser. Partiskat 37 Medlemmer, der for SF opstilles, indstilles, vælges eller udnævnes til lønnede tillidshverv, forpligter sig dermed til at betale partiskat af de indtægter, der følger af det pågældende hverv. Landsledelsen fastsætter detaljerede regler for partiskattebetalingen. Partiskatten betales efter de til enhver tid gældende regler. Partiskatteprocenten for et hverv kan ikke forhøjes inden for opstillingsperioden. 13

14 Partiskat, der er forfalden til betaling, kan der laves aftaler med en afdragsordning om. Partiskat kan i særlige tilfælde eftergives. Det er det organ, der modtager partiskatten, der kan aftale en afdragsordning, og som kan eftergive partiskatten. Eftergivelse af partiskat skal dog godkendes af landsledelsen. Valgbarhedsregler 38 Ved valg til følgende poster kræves mindst et års uafbrudt medlemskab af partiet: - opstilling som kandidat til Folketinget, Europaparlamentet, regionsråd, kommunalbestyrelser samt hverv, der er omfattet af 30. Landsledelsen kan i særlige tilfælde dispensere, - medlem af landsledelsen, lovnævnet og økonomiudvalget. Ved valg til følgende poster kræves mindst et halvt års uafbrudt medlemskab af partiet: - formand, kasserer eller sekretær i en partiforening eller storkredsorganisation. Landsledelsen kan i særlige tilfælde dispensere. Medlemskab opgøres på tidspunktet for valget. Ved valg, der foretages ved urafstemning, regnes til afstemningens afslutning. Ved opstilling af kandidater til regionsråd og kommunalbestyrelser er den kommunale valgdato udgangspunktet for opgørelsen. Medlemmer, der er i restance med partiskat, kan ikke opstilles eller vælges til de poster, som er nævnt i stk. 1. Medlemmer, der er ansat i faste stillinger med mindst 15 timers ugentlig arbejdstid i partisekretariatet, ved partiets folketingsgruppe eller ved parlamentariske grupper, hvor SF indgår, kan ikke vælges til landsledelsen, lovnævn, revisor eller partiudvalg. Urafstemninger 39. Uanset hvor kompetencen ligger i henhold til lovene, kan politiske spørgsmål, der er klart afgrænsede, sendes til afgørelse ved urafstemning blandt alle partiets medlemmer. En forudsætning for afholdelse af en urafstemning er, at der er tilstrækkelig tid til debat forud for afstemningen.. Urafstemning kan afholdes, hvis landsmødet ved almindeligt flertal eller landsledelsen med 2/3-flertal beslutter det. Urafstemning skal afholdes, hvis et antal partiforeninger svarende til 1/3 af medlemmerne eller hvis 1/5 af SF s medlemmer skriftligt anmoder herom. Landsledelsen godkender formuleringen af det spørgsmål, der skal sendes til urafstemning. Urafstemninger kan foregå pr. brev, ved fremmøde eller elektronisk. Uanset hvilken for, der anvendes skal hemmelig stemmeafgivning og pålidelighed sikres. 14

15 Generelle afstemningsregler 40 Ved personvalg i et partiorgan skal skriftlig afstemning anvendes, når blot et stemmeberettiget medlem kræver det på det pågældende møde. 41 Ved kandidatanmeldelse har kandidaten selv ansvaret for, at kandidatanmeldelsen er fremme i rette tid. Ved afstemning pr. brev har hvert medlem selv ansvaret for, at vedkommendes stemme er fremme i rette tid. 42 Der må ved ingen afstemninger stemmes ved pointsystemer eller lignende. Udelukkelse af medlemmer 43 Manglende indbetaling af kontingent efter to påmindelser medfører, at medlemskabet betragtes som ophørt. Manglende indbetaling af partiskat efter gentagne påmindelser medfører, at medlemskabet betragtes som ophørt, medmindre der er lavet en afdragsordning eller sket en eftergivelse. Ophør som følge af manglende indbetaling af partiskat skal godkendes af landsledelsen. Udelukkelse kan ske, hvis et medlem modarbejder SF eller gør sig skyldig i handlinger, der på anden måde kan virke belastende for SF. Udelukkelse kan ikke motiveres ved personlige modsætningsforhold, eller ved at et medlem på enkelte punkter er uenig i SF's politik. Udelukkelse som følge af forhold nævnt i stk. 2, besluttes af landsledelsen efter indstilling fra den partiforening, hvor vedkommende er medlem. Partiforeningen træffer beslutning om sin indstilling på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor det udtrykkeligt fremgår af generalforsamlingens dagsorden, hvad der foreslås besluttet. I særlige tilfælde kan landsledelsen behandle et forslag om udelukkelse, selvom der ikke foreligger indstilling fra partiforeningen. Et medlem, der foreslås udelukket, skal indkaldes til de møder, hvor sagen foreligger til afgørelse og har her ret til at fremlægge sine synspunkter i sagen. Indstilling til landsledelsen med anmodning om udelukkelse skal ledsages af en redegørelse. Landsledelsen kan stille en sag i bero, indtil yderligere oplysninger er indhentet, og stille som betingelse, at sagen først genoptages, når bestemte betingelser er opfyldt. Udelukkelse træder i kraft, når den er besluttet af landsledelsen. Om forsøg 44 Landsledelsen kan med 2/3 flertal som led i forsøg med organisationsudvikling, godkende fravigelse fra disse love. 15

16 Når landsledelsen dispenserer fra lovene efter denne bestemmelse, skal det fastsættes klart, hvilke bestemmelser i lovene, der dispenseres fra, og hvilke bestemmelser der sættes i stedet. Landsledelsen skal ligeledes sikre, at partiets grundlæggende medlemsdemokratiske principper opretholdes. Endelig skal landsledelsen fastsætte en forsøgsperiode og sikre sig rapportering af erfaringerne fra forsøg. Ikrafttræden og særlige bestemmelser/retningslinjer 45 Disse love træder i kraft straks efter vedtagelsen. Dog træder ændringen af 3 stk. 1 først i kraft den 1/ Således vedtaget af SF s landsmøde 26. april 2009 med ændringer godkendt af SF s landsmøde den 25. april 2010, den 15. maj 2011, den 15. april 2012, den 5. maj 2013 og 1. og 2. marts

Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag.

Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag. SF s love 2011 Navn og formål 1 Partiets navn er SF - Socialistisk Folkeparti. 2 Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag.

Læs mere

Stillet af landsledelsen, som med et flertal på 19 indstiller forslaget til vedtagelse, et medlem indstiller forslaget til forkastelse.

Stillet af landsledelsen, som med et flertal på 19 indstiller forslaget til vedtagelse, et medlem indstiller forslaget til forkastelse. Lovændringsforslag Forslag 1: Om stillerkrav ved fremsættelse af forslag til landsmødet I 7 stk. 2 anden sætning ændres fra Endelig kan partiforeninger og enkeltmedlemmer stille forslag til landsmødet

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 Vedtægter Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 1 Det Konservative Folkeparti har til formål at samle alle, der tilslutter sig partiets program, og at virke for udbredelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke 1 Formål Mellemfolkeligt Samvirkes formål er at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at

Læs mere

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune [1] Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune Marts 2013 [2] 1. En eller flere vælgerforeninger I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening. Foreningens navn : Venstre Aabenraa Kommune

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vejledning om opstilling af folketingskandidater

Vejledning om opstilling af folketingskandidater Vejledning om opstilling af folketingskandidater 2016 Godkendt af landsledelsen den 29. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 2 2. Opstillingsprocessens hovedtræk s. 2 3. Hvornår gennemføres

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg Fredensborg Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg CVR 33013078 Februar 2017 1. Navn, hjemsted og adresse...2 2. Formål...2 3. Medlemskreds...2 4. Generalforsamlingen...2 5. Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter. Det Konservative Folkepartis landsorganisation

Vedtægter. Det Konservative Folkepartis landsorganisation Vedtægter Det Konservative Folkepartis landsorganisation Vedtægter for Det Konservative Folkepartis landsorganisation Vedtaget 30. september 2012 på Det Konservative Folkepartis landsråd i Herning Layout:

Læs mere

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke 1 Formål Mellemfolkeligt Samvirkes formål er at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk

Læs mere

Vedtægter for LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Vedtægter for LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Vedtægter for LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kapitel 1: Navn, hjemsted, formål og struktur 1. Foreningens navn er LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser,

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen)

Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen) Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen) 1. Fællesledelsens navn og tilhørsforhold De socialdemokratiske kredsforeninger i Kolding kommune er organiseret i en fællesledelse under

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune.

Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune. Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune. 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 2 Stk. 1: Flere foreninger i én kommune.... 2 Stk. 2. Opstilling

Læs mere