Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union

2 Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer 8.: Hædersbeviser 9.: Revision 10.: Hæftelsesforhold 11.: Udmeldelse og eksklusion 12.: Opløsning af DFU 13.: Overgangsbestemmelser

3 1.: Almindelige bestemmelser 1.1.: Unionens navn er Dansk Fodbolddommer-Union. I almindelighed forkortes unionens navn som DFU. 1.2.: DFU er stiftet den 28. maj : DFU s hjemsted er i den kommune, hvori formanden bor. 1.4.: DFU s formål er at varetage medlemmernes og de enkelte fodbolddommeres interesser overfor DBU, DBU s lokalunioner, boldspilklubber, spillere, øvrige sammenslutninger, presse, m.v. 1.5.: DFU s medlemmer er følgende landsdelsorganisationer: 1. Jydsk Fodbolddommer-Union 2. Fyns Fodbolddommer-Klub 3. DFU-Sjælland 4. Bornholms Fodbolddommer-Klub 5. Københavns Fodbolddommerklub 6. Lolland-Falsters Fodbolddommerklub 1.6.: Lovene og vedtægterne for landsdelsorganisationerne må ikke stride mod DFU s gældende vedtægter og vedtagelser. 1.7.: Det påhviler landsdelsorganisationerne at påse, at vedtægterne og lovene for disses medlemmer (de enkelte fodbolddommerkluber) ikke strider mod DFU s gældende vedtægter og vedtagelser. 1.8.: Det påhviler samtlige fodbolddommere, der direkte eller indirekte er medlemmer af landsdelsorganisationerne, at bære DFU s logo på dommerdragten over venstre bryst under afvikling af fodboldkampe. Fodbolddommere under FIFA er dog undtaget denne forpligtelse. 1.9.: DFU s associerede medlemmer er følgende: 1. Grønlands Fodbolddommer-Union 2. Færøernes Fodbolddommer-Union

4 2.: DFU s organer 2.1.: DFU s organer er delegeretmøde, bestyrelsen og formandsmøder. 2.2.: Delegeretmøde (det være sig ordinært delegeretmøde som ekstraordinært delegeretmøde) er DFU s højeste myndighed i alle DFU s anliggender. Det er udelukkende delegeretmøde, der kan vedtage ændringer i nærværende vedtægter. 2.3.: Bestyrelsen forestår DFU s ledelse under ansvar for delegeretmøde. 2.4.: Formandsmøderne har vejledende og rådgivende karakter overfor bestyrelsen.

5 3.: Delegeretmøde 3.1.: Ordinært delegeretmøde : Ordinært delegeretmøde afholdes én gang hvert år : Ordinært delegeretmøde afholdes i perioden 1. oktober 1. december. Bestyrelsen fastsætter tidspunkt og sted for ordinært delegeretmødets foretagelse : Formanden indkalder til ordinært delegeretmøde med minimum 4 ugers varsel : Indkaldelse sker til dels formændene for lokalunionerne, dels til bestyrelsen : Uden at det er en betingelse for rettidig indkaldelse til ordinært delegeretmøde annonceres ordinært delegeretmødets afholdelse ligeledes om muligt på DFU s hjemmeside : Dagsorden for ordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden om DFU s stilling 3. Forelæggelse og godkendelse af det af revisorerne reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 7. Valg: Lige år: a.: Kasserer b.: 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer Ulige år. b.: Formand c.: Ét ordinært bestyrelsesmedlem 8. Valg af to prioriterede bestyrelsessuppleanter 9. Valg af én revisor for 2 år 10. Valg af én revisorsuppleant for kritisk revisor 11. Eventuelt : Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

6 3.1.8.: Forslag der ønskes behandlet på ordinært delegeretmøde, skal fremsendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før ordinært delegeretmødets foretagelse : Det bør tilstræbes, at flest mulige fodbolddommerklubber repræsenteres på ordinært delegeretmøde som delegerede : Alle medlemmer af fodbolddommerklubber i Danmark og Rigsfællesskabet har adgang til og taleret ved ordinært delegeretmøde. Herudover har formanden mulighed for individuelt at invitere personer og organisationer : Individuelt inviterede personer og organisationer har taleret på ordinært delegeretmøde under punktet Eventuelt, men har derudover ikke hverken stemmeeller taleret : Ved ordinært delegeretmøde er 45 stemmeberettigede delegerede. Disse stemmer fordeler sig som følger: Bestyrelsen: 3 delegerede fra hver landsdelsorganisation: 5 stemmer 18 stemmer De øvrige 22 delegerede fordeles efter den d Honske metode mellem landsdelsorganisationerne efter medlemstallet den 1. januar i det år ordinært delegeretmøde afholdes, dog således, at ingen landsdelsorganisation kan være repræsenteret med mere end 17 delegerede. Den enkelte landsdelsorganisation træffer selv vedtagelse om, hvem der udøver stemmeretten i henhold antallet af stemmeberettigede : Afgivelse af stemme ved ordinært delegeretmøde sker ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt. Ved stemmeafgivningen har hver delegeret udelukkende at stemme efter egen overbevisning : Vedtagelser på ordinært delegeretmøde sker med almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter : Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis én delegeret fremsætter ønske herom overfor dirigenten eller dirigenten i øvrigt skønner det påkrævet.

7 3.2.: Ekstraordinært delegeretmøde : Ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes, når én af følgende fremsætter skriftlig begæring herom overfor formanden: et flertal i bestyrelsen 2 landsdelsorganisationer Formanden for en ekskluderet landsdelsorganisation Herudover er formanden berettiget til at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde : Begæring om afholdelse af ekstraordinært delegeretmøde skal af den begærende part vedlægges en dagsorden indeholdende det eller de forslag, der skal behandles på ekstraordinært delegeretmøde : Formanden indkalder til ekstraordinært delegeretmøde med et varsel på minimum 2 uger : Ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes senest 4 uger efter formanden har modtaget begæring herom : Afstemninger på ekstraordinært delegeretmøde følger de under pkt fastsatte regler for afgivelse af stemmer under ordinært delegeretmøde.

8 4.: Bestyrelsen 4.1.: Bestyrelsen vælges af delegeretmøde. 4.2.: Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlemmer af en landsdelsorganisations eller dommerklubs bestyrelse. Vælges et bestyrelsesmedlem fra en landsdelsorganisation eller en dommerklub til bestyrelsen, skal den pågældende afgå fra den lokale organisation ved dennes første ordinære delegeretmøde eller generalforsamling. 4.3.: Bestyrelsen består af 5 personer; én formand, én kasserer og 3 ordinære medlemmer. 4.4.: Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog således at delegeretmødets valg af formand og kasserer ikke kan ændres. 4.5.: Bestyrelsen er berettiget til under valgperioden at ændre sin konstitution, dog således at delegeretmødets valg af formand og kasserer ikke kan ændres. 4.6.: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 4.7.: Afgår et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten i bestyrelsen som på ny konstituerer sig selv, dog således at delegeretmødets valg af formand og kasserer ikke kan ændres. 4.8.: Fratræder formanden sit hverv på andre tidspunkter end ved delegeretmøde, indtræder en suppleant i bestyrelsen som herefter på ny konstituerer sig selv, herunder træffer bestemmelse om, hvem der er ny formand for DFU. Tilsvarende fremgangsmåde anvendes hvis kassereren fratræder sit hverv i utide. Sådanne ændringer skal godkendes af første ordinære eller ekstraordinære delegeretmøde. 4.9.: Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller når to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom : Bestyrelsen er beslutningsdygtig når enten fire bestyrelsesmed-lemmer eller mindst to bestyrelsesmedlemmer samt formanden er til stede : Hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter, træffer bestyrelsen afgørelse i alle foreliggende sager, medmindre bestyrelsen henskyder sagen til afgørelse af Delegeretmøde : Bestyrelsen fører protokol over delegeretmøder og bestyrelsesmøder.

9 5.: Formandsmøder 5.1.: Formanden indkalder til formandsmøder, når det findes passende, dog i almindelighed mindst 2 gange om året. 5.2.: I formandsmøder deltager DFU s bestyrelse, formændene for lokalunionerne, et medlem af divisionsdommerudvalget, der repræsenterer de aktive fodbolddommere i divisionsdommer-udvalget og derudover personer, som af formanden er særskilt inviteret.

10 6.: Udvalg 6.1.: Efter hvert delegeretmøde, nedsætter bestyrelsen dels et ordensudvalg, dels et divisionsdommerudvalg. Bestyrelsen kan derudover nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for de enkelte udvalg, herunder de faste udvalg. 6.2.: Ordensudvalget består af 3 medlemmer hvoraf formanden skal være jurist. Der udpeges endvidere 2 suppleanter, hvoraf den ene skal være jurist. Ordensudvalget er rådgivende for bestyrelsen og kan ikke træffe afgørelser i sager, der forelægges. 6.3.: Divisionsdommerudvalget består af 8 medlemmer. Divisionsdommerudvalget sammensættes som følger: DFU s formand der samtidig er formand for Divisionsdommerudvalget 1 repræsentant for superligadommerne 1 repræsentant for FIFA-liniedommere 1 repræsentant for elitedommerne 1 repræsentant for dommere i 2. division 1 repræsentant for kvindelige elitedommere 1 repræsentant for eliteudviklere 1 repræsentant udpeget af DFU s Bestyrelse Der udarbejdes en rammeaftale for arbejdet mellem divisionsdommerudvalget og DFU der skal godkendes af begge parter. 7.: Forholdet til andre organisationer 7.1.: Afgørelser truffet af delegeretmøde og bestyrelsen kan ikke indbringes for hverken domstolene eller voldgifter.

11 8.: Hædersbeviser 8.1.: Uagtet at DFU s medlemmer ikke er fysiske personer, kan sådanne af bestyrelsen tildeles hædersbeviser. 8.2.: Bestyrelsen kan udnævne personer, der har ydet en stor indsats for DFU til æresmedlemmer. 8.3.: Bestyrelsen kan tildele DFU s Guldnål til personer, der efter bestyrelsens afgørelse har gjort sig fortjent hertil. 8.4.: Bestyrelsen kan fratage tildelte hædersbeviser, såfremt dén person hædersbeviset er tildelt har udvist illoyal handlemåde overfor DFU s formål eller virksomhed. 8.5.: Bestyrelsens afgørelse i henhold til pkt er endelige, og kan ikke indbringes for delegeretmøde, domstole eller voldgift. 8.6.: Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over personer, der tildeles hædersbeviser.

12 9.: Revision 9.1.: DFU s regnskabsår er 1. oktober 30. september. 9.2.: DFU s regnskaber revideres af 2 revisorer som følger: Én revisor der skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor. Én kritisk revisor 9.3.: Revisorerne vælges af delegeretmøde for en 2-årig periode. Revisorerne afgår skiftevis. 9.4.: Medlemmer af bestyrelsen kan ikke ligeledes være revisor. 9.5.: Såfremt den folkevalgte kritiske får forfald indtræder revisorsuppleanten. 9.6.: Bestyrelsen skal senest 15. oktober forelægge årsrapporten for revisionen, dog senest 14 dage forud for ordinært delegeretmøde.

13 10.: Hæftelsesforhold 10.1.: DFU er en juridisk person. Overfor tredjemand hæfter kun DFU s formue. De delegerede, formanden, kassereren og ordinære medlemmer af bestyrelsen hæfter derfor ikke overfor tredjemand for opfyldelse af kontrakter, opfyldelse af aftaler, m.v.

14 11.: Udmeldelse og eksklusion 11.1.: En landsdelsorganisation kan melde sig ud af DFU med et varsel på mindst 6 måneder til den 30. september : Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra formanden for landsdelsorganisationen til DFU s formand : Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere en landsdelsorganisation i følgende situationer: 1. Hvis en landsdelsorganisation er i betalingsrestance overfor DFU, og trods skriftlig påkrav med mindst 3 måneders varsel ikke har foretaget betaling 2. Hvis en landsdelsorganisation modarbejder DFU s interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinjer : Forinden en beslutning om eksklusion kræves altid en udtalelse fra de berørte parter : Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indbringes for delegeretmøde : Såfremt en ekskluderet landsdelsorganisation indbringer eksklusionen for delegeretmøde senest 4 uger efter at have modtaget underretning om eksklusionen, har dette opsættende virkning : Såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på delegeretmøde stemmer for eksklusion af en landsdelsorganisation, ekskluderes den pågældende landsdelsorganisation endeligt af DFU.

15 12.: Opløsning af DFU 12.1.: Bestemmelse om opløsning af DFU kan udelukkende træffes af delegeretmøde : Til beslutning om opløsning af DFU kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer : På det ophævende delegeretmøde træffes samtidig bestemmelse om afvikling af DFU s forpligtelser og formue.

16 Sidst revideret på ekstraordinært delegeretmøde den 2. oktober 2011

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere