NOTAT. Forsøg med kildesortering i kommunens daginstitutioner, skoler og SFO er. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Forsøg med kildesortering i kommunens daginstitutioner, skoler og SFO er. Baggrund"

Transkript

1 NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Forsøg med kildesortering i kommunens daginstitutioner, skoler og SFO er Køge Rådhus Torvet Køge Baggrund Tlf Indfrielse af målet om øget kildesortering af genanvendelige materialer i kommunens institutioner kan tilvejebringes gennem koordineret samarbejde mellem institutionernes ledelse, ETK Ejendomme, ETK Entreprenør og Miljøafdelingen. Det Grønne Hus indledende undersøgelse af affaldshåndtering i kommunale institutioner afdækker nogle udfordringer og potentialer med henblik på at øge kildesortering og dermed genanvendelse. I rapporten Ressourcetjek 1 foreslår Det Grønne Hus, at affaldsløsninger i institutionerne opgraderes til niveau med husholdningers løsninger. Kommunens renovationsordning for husholdninger omfatter indsamling af dagrenovation, glas, papir, batterier, storskrald (herunder plast og metal), haveaffald samt genbrugspladsordningen. Kommunale institutioner er (jf. 64 og 67 i affaldsbekendtgørelsen) forpligtet til at kildesortere deres affald med henblik på genanvendelse. Institutionerne kan - i modsætning til private husholdninger- vælge at tilmelde sig en eller flere affaldsordninger hos kommunen eller hos en privat renovatør. I Affaldsplan er målet at de kommunale institutioner skal være på niveau eller bedre end husholdningerne, når det gælder kildesortering af affald. Dette mål indebærer at de kommunale institutioner som minimum sorterer deres affald i følgende affalds-typer: Papir Pap Glas Batterier Kontakt: Carlo Jordan Tlf Mail 1 Ressourcetjek - Undersøgelse af affaldshåndtering i kommunale institutioner. Det Grønne Hus/ Køge Kommune Side 1 / 11

2 Plast Metal Elektronik affald Storskrald Restaffald/ dagrenovation Når indsamling af bioaffald starter i kommunen, skal institutionerne med. Dette bør tænkes ind allerede nu, især i forhold til indretning af affaldsgårde og køkkener mm. En del institutioner sorterer allerede friskt grønt køkken-affald til egen kompostering. Det kan naturligvis fortsætte, og er en vigtig brik i den samlede fortælling om affaldets genanvendelse. De kommunale affaldsordninger Institutionerne kan vælge nedenstående kommunale indsamlingsmuligheder Glas og papir Kommunens institutioner kan efter behov vælge mellem forskellige containere til indsamling af glas og papir. Hvis der kun er begrænsede mængder affald af denne type, kan institutionen vælge en prisbillig løsning med en 240L to-rums container, magen til den der står ved enfamilie-boliger. Batterier Indsamling af batterier i foregår i special-designet cylinder. Ordningen finansieres gennem DUT-midler. Pap Institutioner kan vælge mellem forskellige størrelser pap containere. Papindsamling i container er ikke udbredt i kommunen, hvilket gør indsamlingen omkostningstung. Der kan derfor med fordel tænkes i fælles-løsninger for de institutioner, der ligger i nærheden af hinanden. Pap kan også sorteres til storskrald; men det kræver at pappet opbevares tørt, dvs indendørs. Genbrugspladsordning Kommunale institutioner kan som alle øvrige erhvervsvirksomheder benytte kommunens genbrugspladser. Taksten for virksomheds besøg er 175,- kr. ekskl. moms (Takst 2016). Indsamling af storskraldsfraktioner fra kommunens institutioner ETK Ejendomme sørger for afhentning af storskraldsfraktioner fra kommunale institutioner og afleverer det på genbrugspladsen. Institutioner bestiller derfor afhentning af storskrald hos ETK Ejendomme efter behov. Med henblik på at konsolidere denne arbejdsgang foreslår Miljøafdelingen, at der køres en forsøgsperiode fra november 2016 til marts ETK Entreprenør (som henter storskrald fra husstande) kan under forsøget afhente storskrald fra daginstitutioner, skoler og SFO er. ETK Entreprenør Side 2/11

3 har desuden værdifuld viden og erfaring med vejledning omkring indretning af affaldsgård, sortering, samt afhentning af affald. Økonomi Mere sortering medfører flere containere, hvilket naturligvis fører til nye omkostninger. Til gengæld kan nye omkostninger, i visse tilfælde, udlignes ved færre tømninger af dagrenovations-containeren, eller ved at udskifte institutionens dagrenovations-container til mindre størrelse og dermed opnå lavere renovationstakst. For eksempel vil reduktion af tømmefrekvens fra ugetømning til 14-dages tømning på en 8kbm vippecontainer give en årlig besparelse på kr Eventuelle besparelser i renovationsafgiften kan på sigt indgå til medfinansiering af institutionens affaldsgård. Affaldstype Containertype Antal tømninger/ år Pris kr./ år Papir/ glas 240L genbrugsspand 12 tømninger/år 30 Papir 400L minicontainer 26 tømninger/år 350 Glas 240L glascontainer 26 tømninger/år 700 Batterier Battericylinder 26 tømninger/år Pap 660L minicontainer 26 tømninger/år Dagrenovation 8 kbm vippecontainer 52 tømninger/ år Dagrenovation 8 kbm vippecontainer 26 tømninger/ år Dagrenovation 770L minicontainer 52 tømninger/ år Alle containere, størrelser, tømningsfrekvenser og tømningspriser i de kommunale ordninger kan ses i bilag 1. Side 3/11

4 Daginstitutioner Ressourcetjek rapporten viser at daginstitutionernes nuværende affaldssortering fungerer godt og at de gerne vil sortere mere. Ledere og personale ser de daglige praktiske opgaver som en professionel pædagogisk udfordring og er bevidste om deres vigtige rolle med at forberede børnene til at blive ressourcebevidste samfundsborgere. Daginstitutionerne er generelt idérige og finder selv på gode løsninger; men mangler sorteringsmuligheder. De fleste daginstitutioner har i dag kun containere til restaffald, og der er stor forskel på daginstitutionernes ordninger for genanvendelige fraktioner. Daginstitutioner vil fremover kunne tilbydes en fleksibel kommunal affaldsordning bestående af containere til papir, glas, batterier og pap, samt den ny storskralds-ringeordning. Forsøg med bedre affaldssortering i daginstitutionerne Forsøgsperiode: uge 44/ 2016 uge 13/2017 Formål Formålet er at få afprøvet ny kildesorterings-praksis i alle de kommunale daginstitutioner. I forsøgsperioden samles nødvendig viden om hvordan løsningerne fungerer i institutionernes hverdag, således at ordningerne kan justeres, forbedres og tilpasses lokale forhold. Beskrivelse Institutionerne skal med virkning fra 1. november 2016 sortere i følgende fraktioner. Affaldstype Bruger Opbevaring/ Ordning Institutionen skal. afhentning Papir Papir-affald sorteres på stuer og i andre lokaler Papir-container Papir-indsamling Sørge for at der er papiraffalds-spande strategiske steder. Pap Pap-affald til pap-container Pap-container Pap-indsamling Informere alle brugere. Glas Glas-affald til glascontainer Glas-container Glas-indsamling Informere alle brugere. Batterier Brugte batterier til batteribeholder Batteri-beholder Batteri-indsamling Informere alle brugere. Opsætte batteribeholder. Plast Plast-affald til I klare sække/ Informere alle brugere. Opstille sækkevogn eller lign til. Metal Elektronik Metal-affald til Elektronik-affald til Til I klare sække/ Andet storskrald Restaffald I skraldespande Container til dagrenovation Dagrenovation Informere alle brugere. Opstille sækkevogn eller lign til. Informere alle brugere. Overveje indretning/ etablering af affaldsgård. Evt ændre dagrenovationsafhentning fra 52 uger til 26 uger. Side 4/11

5 Startskuddet til forsøgsperioden med den nye sorteringspraksis er en workshop for daginstitutionernes ledere og køkken medarbejdere, hvor praktiske og pædagogiske løsninger bliver præsenteret. Workshoppen (september 2016) Workshoppen skal samle ledende medarbejdere, køkkenmedarbejdere, ETK ledere, kommunens affaldsteam og kommunens børne-unge forvaltning. Workshoppen foreslås at finde sted i ETK s kantine på Høgevej 9, 4600 Køge i slutning af september Workshoppen indeholder følgende: Indledningsvis forklares formål med øget sortering og affaldsplanen. Lovmæssige forpligtelser, affaldsordninger og økonomi forklares. Forsøg og forsøgsperiode forklares detaljeret og institutionernes rolle gøres klar. Oplæg fra DGH/ anden aktør/ institution om deres arbejde med og fokus på affald. Pause og sceneskift Arbejds-stationer hvor deltagerne kan skitsere praktiske og pædagogiske idéer til: 1) sortering af affald fra køkken; 2) sortering af krea-materialer; 3) aktivitetsforslag til at øge børnenes forståelse og evner for sortering; 4) aktiviteter til lancering af forsøg/ nye ordninger. Opsamling fra bordene. 2 deltagere vælges til en følgegruppe. 1 fra ledergruppen og 1 blandt køkken -medarbejdere. Workshoppen afsluttes med udlevering af batteribeholdere til institutionerne. Opstart Materiale udsendes til alle institutioner i god tid inden ordninger træder i kraft, den 1. november Materiale indeholder: Information om nye ordninger; Information om institutionens forpligtelser; opsamling fra workshop med idéer og links. Pressemeddelelse, presse, event Hvad skal institutionen selv sørge for? Det er institutionen selv, der sørger for den nødvendige sortering og indsamling. Institutionen skal også sørge for at containere placeres praktisk og tilgængeligt for både personale og renovatør. Monitorering Daginstitutionsledere og en servicemedarbejder inviteres til at være med i en følgegruppe. Følgegruppen mødes 2 gange midtvejs og ved afslutningen for at kvalificere resultaterne og videreudvikle løsningerne. Monitoreringen af ordningen er et spørgeskema til institutionens personalemøde. Som minimum tages det op inden forsøget starter og ved forsøgets afslutning. Side 5/11

6 Kvalitet: hvor godt bliver der sorteret? Kvantitet: hvor meget bliver der sorteret? Pædagogisk: er børnene inddraget? bruges sorteringen i de daglige pædagogiske aktiviteter? Personale: er personale (inkl rengøring) informeret, inddraget og hvordan? Arbejdsmiljø: er der arbejdsmiljømæssige udfordringer ifm de nye ordninger? Evaluering Sammenfatning af tilbagemeldinger. Følgegruppens anbefalinger. Afslutning Feedback til alle daginstitutioner om forsøgets resultater og konklusioner. Side 6/11

7 Skoler, specialskoler og SFO er I skolerne fylder affald ikke meget i dagligdagen, selvom alle skoler har haft temauger eller deltaget i affalds-indsamlinger. Ledere og servicepersonale er dog lydhøre og vil gerne bidrage til mere genanvendelse. Skolerne er ikke vilde med forsøgsordninger. Det er derimod vigtigt for skolerne, at løsningerne er ordentligt forberedte og lette at håndtere for elever og personale. Løsningsforslag for skoler og SFO er vedrører indendørs sorteringsmuligheder samt affalds udendørs. Indendørs løsning går ud på at indføre papir-opsamlingskasse til alle skolens lokaler. For de øvrige genanvendelige fraktioner, består løsningen af en central sorteringsvogn til skolens personale og elever. Sorteringsvognen skal skabe forbindelse til containerne udendørs. Indretning af affaldsgårde er ligeledes et centralt element i affaldshåndtering. En fremtidssikret affaldsgård skal som minimum kunne rumme containere til restaffald, bioaffald, papir, glas, pap, plast og metal samt opsamling af storskrald. Placering af affaldsgård er desuden relevant i forhold til indgangs- og kørselsforhold, brandsikkerhedsregler, lokalplan, byggeregler, m.v. ETK forestår bl.a. mindre anlægsopgaver for kommunens ejendomme og kan derfor varetage planlægning og indretningen af affaldsgårde i skolerne. Under Ressourcetjeks undersøgelse har 5 skoler/ SFO er givet udtryk for, at de gerne vil deltage i et forsøg om affaldshåndtering. Disse institutioner har for tiden forskellige løsninger for de genanvendelige fraktioner, og en 8 kbm container til restaffald. Forsøg med bedre affaldssortering i skoler/sfo Forsøgsperiode: uge 44/ 2016 uge 13/2017 Formål Formålet er at få afprøvet ny kildesorterings-praksis i nogle udvalgte institutioner, for dermed at få grundlag for at rulle denne praksis ud til samtlige skoler/ specialskoler og SFO i Køge Kommune. Beskrivelse Forsøget skal give erfaring med udvidet sortering af affald i skoler/ SFO. Det sker ved afprøvning af ordningerne i 5 udvalgte institutioner: Heldagsskolen i Slimminge, Alkestrupskolen, Søndre skole, Vemmedrup skole og Strandgården SFO. I forsøgsperioden indføres kildesortering af følgende affaldsfraktioner. Affaldstype Bruger Opbevaring/ Ordning Tiltag afhentning Papir Papir-affald i papir-spande. SFO: Rent tørt papir affald til Papir-container Papir-indsamling Nye papirkasse leveres til alle lokaler. mini- genbrugsstation Pap Pap-affald til minigenbrugsstation Pap-container Pap-indsamling Mini-genbrugsstation. Side 7/11

8 Glas Batterier Plast Metal Elektronik Andet storskrald Glas-affald til minigenbrugsstation Brugte batterier til minigenbrugsstation Plast-affald til minigenbrugsstation Metal-affald til minigenbrugsstation Elektronik-affald til minigenbrugsstation Afleveres til Serviceleder Glas-container Glas-indsamling Mini-genbrugsstation. Batteri-beholder Batteri-indsamling Mini-genbrugsstation. I klare sække/ I klare sække/ Restaffald I skraldespande Container til dagrenovation Dagrenovation Mini-genbrugsstation. Mini-genbrugsstation. Mini-genbrugsstation. ETK Ejendomme overvejer indretning/ etablering af affaldsgård. Eksisterende skraldespande benyttes. Dagrenovationsafhentning ændres fra 52 uger til 26 uger. Nye papir-affalds beholdere De skoler, der er med i forsøget, vil få udleveret nye papir-opsamlingskasse til alle lokaler. I SFO foregår papirindsamlingen på mini-genbrugs-stationen. Mini-genbrugs-station Minigenbrugs-stationen etableres inde på skolen. Et sted hvor der er adgang for alle skolens brugere. Stationen skal være forsynet med affalds-spande til alle affaldstyperne, undtagen papir og restaffald, der allerede findes ude i lokalerne. Det vil sige pap, glas, metal, plast, batterier og elektronik. Fordelen med sorteringsvognen er at affaldet nemt kan køres ud til containerne udendørs. Skolen kan vælge at købe en egentlig sorteringsvogn, fx San Sac Model eller G, eller finde på egen løsning, gerne med inddragelse af både elever og servicefolk. Det kan fx være en brugt trækvogn, der indrettes af sløjdholdet i samarbejde med servicelederen med rum til forskellige spande mm. Batteribeholder En standard kommunal batteribeholder vil blive udleveret til alle skoler i forsøget. Affaldsgård Etablering af en egentlig affaldsgård anbefales; men det afhænger naturligvis af institutionens økonomi og budget. ETK Entreprenør kan med fordel inddrages med hensyn til indretning af affaldsgård. Opstart (uge 44/ 2016) Der holdes informationsmøde for skoleledelse og servicemedarbejdere. Materiale udsendes til alle institutioner i god tid inden ordninger træder i kraft. Materiale indeholder: Information om nye ordninger; Information om institutionens forpligtelser; idéer og links. Pressemeddelelse, presse, event Side 8/11

9 Hvad skal institutionen selv sørge for? Det er skolen selv, der er ansvarlig for den nødvendige sortering og indsamling af alle fraktioner. Skolen skal sørge for at informere alle brugere om hvordan og hvorfor affaldet nu skal sorteres anderledes. Det er vigtigt også at få informeret rengøringspersonale, foreninger, aftenskoler osv. Skolen skal sørge for at de nye spande og sorteringsvognen er ude i lokalerne til tiden. Monitorering En servicemedarbejder, en skoleleder, en SFO medarbejder og en elev inviteres til at være med i en følgegruppe, der også omfatter repræsentanter fra daginstitutionerne samt ETK Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen. Følgegruppen mødes 2 gange midtvejs og ved afslutningen for at kvalificere resultaterne og videreudvikle løsningerne. Monitoreringen af forsøgs-ordningen forventes at indeholde følgende temaer. Kvalitet: hvor godt bliver der sorteret? Kvantitet: hvor meget bliver der sorteret? Læring: bruges affalds-sorteringen i det daglige skole-arbejde? Personale: er personale (inkl. rengøring) informeret, inddraget og hvordan? Arbejdsmiljø: er der arbejdsmiljømæssige udfordringer ifm de nye ordninger? Det kan i øvrigt overvejes om servicepersonalet på skolerne kan inddrages i en mere nøjagtig måling af affalds-mængder og sorteringens kvalitet før og efter forsøg. Evaluering Sammenfatning af tilbagemeldinger og anbefalinger fra følgegruppen. Afslutning Feedback til alle skoler/ SFO om forsøgets resultater og konklusioner, samt info om udrulning til alle institutioner. Side 9/11

10 Forsøgs med afhentning af storskraldsfraktioner fra daginstitutioner, skoler og SFO er Forsøgsperiode: uge 44/ 2016 uge 13/2017 Formål Formålet er at bygge nogle erfaringer op omkring afhentning af storskraldsfraktioner fra kommunens institutioner. Den erhvervede viden omkring affaldssammensætning, mængder og udgifter forbundet med afhentningen vil danne grundlag for tilpasning af storskraldsafhentning i forhold til kommunens institutioners behov. Beskrivelse Forsøgsordningen vil fungere som en ringeordning, der indebærer at institutionen ringer til ETK Ejendomme, når der er en passende mængde storskrald. Afhentning af storskraldsfraktioner er vigtig for at nå målet om øget kildesortering. Afhentning af plast og metal sammen med storskraldsfraktioner vil blive undersøgt med forsøget. Hvad skal institutionen selv sørge for? Daginstitutioner, skoler og SFO er er ansvarlige for indsamling og af storskrald. Storskraldet skal være sorteret i følgende affaldsfraktioner: pap, jern og metal, elektronikaffald, plast, brændbart og ikke-brændbart. Institutionerne skal efter behov bestille afhentning af storskrald hos ETK Ejendomme. Institutionerne skal sørge for at informere alle brugere om hvordan storskrald skal sorteres. Det er vigtigt også at få informeret rengøringspersonale, foreninger, aftenskoler osv. Placering af storskrald kan aftales med ETK Ejendomme. Monitorering ETK Entreprenør journalfører relevante information omkring afhentninger (tømmefrekvenser), indsamlede affaldsmængder og afgifter. En servicemedarbejder, en institutionsleder, en SFO medarbejder og en elev inviteres til at være med i en følgegruppe, der også omfatter repræsentanter fra daginstitutionerne samt ETK og forvaltning. Evaluering Sammenfatning af ETK Entreprenørs journalføring. Følgegruppens anbefalinger. Afslutning Feedback til alle skoler/ SFO om forsøgets resultater og konklusioner, samt info om udrulning til alle institutioner. Side 10/11

11 Bilag 1 prisoversigt for containerordninger 2016 Dagrenovation 6 tømn. 12 tømn. 26 tømn. 52 tømn. 104 tømn. 400l minontainer l minicontainer l minicontainer kbm vippecontainer kbm vippecontainer kbm komprimatorcontainer kbm komprimatorcontainer Genbrug 6 tømn. 12 tømn. 26 tømn. 52 tømn. 104 tømn. 240l glascontainer ,5 kbm glasboble l papircontainer l papircontainer kbm vippecontainer papir kbm vippecontainer papir kbm maxicontainer til papir kbm maxicontainer til glas Storskrald 6 tømn. 12 tømn. 26 tømn. 52 tømn. 104 tømn. 660l papcontainer kbm vippecontainer pap kbm vippecontainer pap kbm maxicontainer brændbart kbm maxicont. - ikke-brændbart kbm maxicontainer - jern/metal kbm maxicontainer - brændbart kbm maxicont. - ikke-brændbart kbm maxicontainer - jern/metal kbm maxicontainer - brændbart kbm maxicont. - ikke-brændbart kbm maxicontainer - jern/metal kbm komprimatorcontainer til pap kbm komprimatorcontainer til pap Side 11/11

Ressourcetjek. Undersøgelse af affaldshåndtering i kommunale institutioner

Ressourcetjek. Undersøgelse af affaldshåndtering i kommunale institutioner Undersøgelse af affaldshåndtering i kommunale institutioner Det Grønne Hus Køge Kommune 2015 Indhold Baggrund... 3 Sammendrag... 3 Metode... 5 Analyse af besøgsrapporterne: Daginstitutioner... 6 Status...

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Takstforslag renovation 2015 - midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Indeks, Renovation/genbrug 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

R Ø D O V R E KO M M U N E

R Ø D O V R E KO M M U N E R Ø D O V R E KO M M U N E Elvergaardens Grundejerforening Att.: Bestyrelsen Krusedinesen@privat.dk 16. november 2012 Opfølgning på møde vedr. implementering af nyt affaldssystem i Rødovre Kommune, Minervavej,

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Afrunding af test 2016 Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Roskilde, oktober 2016 Hvad skal vi nå i dag? Velkomst Hvad har vi lært/resultater? Kommunikation/quiz/oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde/sandwich

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere