Der forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år."

Transkript

1 Bilag 1 Udkast til Handlingsplan for 2015 Gladsaxe Kommunes Affaldsplan Gladsaxe Kommune forventer at godkende affaldsplan for periode i april Arbejdet med at imødekomme målene i den nye affaldsplan er igangsat med implementering af ny indsamlingsordning for genanvendelige fraktioner i 2013 og temadrøftelser om eventuel indførelse af indsamling af madaffald i Dette udkast til handlingsplan er en præsentation af større opgaver og projekter, som skal gennemføres i 2015 i Gladsaxe Kommune indenfor affaldsområdet. Ikke alle opgaver og projekter er på nuværende tidspunkt planlagt endeligt for det kommende år, der vil derfor blive forelagt et endeligt udkast til godkendelse senere på året. De enkelte arbejdsopgaver er præsenteret med titel, beskrivelse af hvilke mål og effekter de skal bidrage til at opfylde i hele planperioden, samt beskrivelse af planlagte aktiviteter med fokus på 2014 og Der forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år. Sidst i dokumentet findes en oversigt over indsatsområderne i affaldsplanen, og en foreløbig oversigt over planlagte projekter og aktiviteter, der skal bidrage til at opfylde affaldsplanens mål. J. nr P16 1

2 Aktivitet A Affaldsplan endelig vedtagelse og gennemførelse Affaldsplanen dækker alle indsatsområder. Oktober Endeligt forslag til affaldsplan fremlægges November/december ugers offentlig høring Januar/Februar 2015 Behandling af høringssvar Marts/april Politisk godkendelse I de kommende år præsenteres årlige Handleplaner for det kommende år og Statusnotater/Evalueringer for det forgangne år. Aktivitet B EU-udbud (nuværende kontrakter udløber 1. april 2016) Følgende kontrakter udløber med udgangen af marts 2016: Dagrenovation (i ny kontrakt skal madaffald evt. indgå) Storskrald og genbrugsmaterialer Haveaffald Farligt affald I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet skal det vurderes hvilke ændringer, der er behov for med henblik på at leve op til affaldsplanens mål. Det afklares om der er behov for ændringer i indsamlingen af plast, metal, glas og papir. Bedre udnyttelse af madaffald indarbejdes i en evt. ny ordning. Det vurderes om der er mulighed for forbedring af indsamling af elektronikaffald Det vurderes hvordan storskraldsordningen kan optimeres med henblik på arbejdsforhold, økonomi og serviceniveau. Problemstofferne skal ud af affaldet Muligheder for forbedring og optimering af indsamling af elektronik, sparepærer, batterier og farligt affald vurderes. Borgerinddragelse tænkes ind i udformning og tilpasning af ordninger. I slutningen af 2014 og starten af 2015 drøftelse af ændringer og forbedringstiltag særligt i forhold til at opnå Regeringens mål i Ressourcestrategien, men også i forhold til at ordningerne skal være robuste og driftssikre og skraldemændenes arbejdsmiljø skal sikres bedst muligt. April/maj 2015 godkendelse og offentliggørelse af udbudsmateriale August 2015 frist for spørgsmål fra tilbudsgivere og udarbejdelse af svar til disse. September 2015 frist for afgivelse af tilbud Oktober/november 2015 valg af entreprenør J. nr P16 2

3 November/december 2015 indgåelse af kontrakt Januar til marts 2016 planlægning af kontraktstart. Aktivitet C Madaffald udvikling af ny ordning forudsat politisk vedtagelse i 2014 Bedre udnyttelse af madaffald indarbejdes i en evt. ny ordning. Borgerinddragelse tænkes ind i udformning og tilpasning af ordninger Forud for udbudsprocessen (Aktivitet B) skal der tages en række beslutninger om for eksempel afsætning, eventuel etapevis opstart, valg af materiel med videre. Sideløbende med EU-udbudsprocessen udvikles ordningen herunder indkøb af materiel, kommunikation til borgerne med videre. Aktivitet D Genbrugsordning fortsat udvikling Fortsat udvikling af den nye ordning som blev indført i 2013 Den nye ordning for genanvendelige materialer skal fortsat udvikles dels med henblik på at sikre hensigtsmæssig indsamling i de større boligselskaber og dels med henblik på at vurdere om der er behov for tilpasning af ordningen og for yderligere kommunikation om ordningen. Udvikling og optimering af ordningen skal sikre, at mest muligt plast, metal, glas, papir og pap indsamles. Borgerinddragelse tænkes ind i tilpasning af ordninger. Indsats overfor større boligselskaber Værebro Der har været fokus på sortering af affaldet i Værebro i 2014, men der er fortsat udfordringer. Indsatsen fortsættes nu i tættere samarbejde boligselskabets bestyrelse og ledelse. Høje Gladsaxe - Der er etableret samarbejde med Forretningsudvalget. I perioden september 2014 til marts 2015 udarbejdes forslag til hensigtsmæssig affaldsløsning i samarbejde med konsulent med henblik på vedtagelse i boligselskabets budget for Gyngemosen - Særlig fokus igangsættes i 2015 Haveboliger Der er i 2014 gennemført undersøgelse af ordningen i samarbejde med Vestforbrænding. I 2014 og 2015 følges op på resultaterne af undersøgelsen. J. nr P16 3

4 Haveforeninger Der gennemføres tilsyn i 2014 med henblik på eventuel relevant tilpasning af ordningen i 2015 eller i næste kontrakt om relevant. Ordningen generelt De indsamlede mængder følges og ordningens effekt vurderes. Aktivitet E Udvidelse af genbrugsstation Fortsættelse af det igangværende arbejde med at projekterer en udvidelse af genbrugsstationen under hensyntagen til resultat af VVM og øvrigt myndighedsarbejde. Udvidelse af genbrugsstationen skal sikre at borgerne kan komme af med mest muligt sorteret affald. Genbrugsstationen skal udvides så der bliver rum til nye fraktioner, højt serviceniveau og godt flow. Der skal være gode muligheder for undervisning og formidling. Der skal tilbydes mulighed direkte genbrug i forbindelse med genbrugsstationen. Det skal være muligt at komme af med byggeaffald til genanvendelse i størst mulig udstrækning. Virksomheder skal have let adgang til at bortskaffe genanvendelige fraktioner på genbrugsstationen. Problemstofferne skal ud af affaldet Muligheder for forbedring af og optimering af håndtering af modtagelse af farligt affald herunder asbest og sparepærer skal tænkes ind. Dialogen med kommunens borgere og virksomheder forbedres, antallet af besøg af skoleklasser øges. Den udvidede genbrugsstation skal give mulighed for at brugere mødes om forskellige emner og samtidigt får inspiration og viden om affald. Den udvidede genbrugsstation åbner muligheder for nye rammer for mødet og dialogen med borgere og borgergrupper. -beskrivelse af aktiviteter i 2015 følger senere Aktivitet F Institutioner Deltagelse i samarbejde mellem SSF, BKF og BMF om indførelse af sortering i alle kommunale institutioner. De kommunale institutioner skal sortere mindst ligeså godt som borgerne. Det sikres, at kommunens institutioner får viden om og mulighed for at sortere plast, metal, glas og papir samt madaffald. Problemstofferne skal ud af affaldet J. nr P16 4

5 Det sikres, at kommunens institutioner får viden om og mulighed for at sortere elektronik, sparepærer, batterier, farligt affald og medicinrester Brugerinddragelse tænkes ind i tilbud om løsninger til indsamling og tilrettelæggelse af kommunikation til ansatte og brugere. Tidsplan overordnet 2014 Pilotprojekter, indledende kortlægning og beskrivelse af koncept og løsningsmuligheder Evaluering af Pilotprojekter, implementering og fortsat kortlægning Fortsat implementering i resterende institutioner Projektafslutning og evaluering. Tidsplan detaljeret for 2014 og Pilotprojekter i udvalgte institutioner (Cathrinegården, Tornehøjgård og Nybrogård samt børnehusområderne: Stengård, Vadgård og Søgård) 2014 Valg af ca. 30% af øvrige institutioner, som kortlægges og forberedes til implementering i Udarbejdelse af koncepter for forskellige institutioner Evaluering af pilotprojekter med henblik på implementeringsprocessen, herunder kommunikation og formidling Implementering af affaldsordning i 30% institutioner Kortlægning af resterende 70% institutioner. Aktivitet G Kommunikation Gennem målrettet formidling inspireret af brugerne vil vi aflive myter om affaldshåndtering, sprede budskabet om at Affald er ressourcer og øge borgernes og virksomheders viden om affald og deres motivation for at træffe gode valg i forhold til affaldshåndtering. Borgerinddragelse tænkes ind i kommunikationsarbejdet. -beskrivelse af aktiviteter i 2015 følger senere Aktivitet H It-indsats digitalisering mv. Gladsaxes digitale tilbud på affaldsområdet skal være så gode og tilgængelige at brugerne i højere og højere grad vælger at benytte selvbetjening frem for telefonisk kontakt. De etablerede ordninger, borgeradgang til RenoWeb, SMS-service, den kommende APP videreudvikles og udbygges med fokus på tilgængelighed for borgerne. Der prioriteres en jævnlig og vedvarende kommunikation til brugerne om systemerne. J. nr P16 5

6 2014 APP implementeres og de øvrige ordninger optimeres 2015 Der udarbejdes en strategi for hvordan digitale løsninger udvikles og bruges indenfor affaldsformidling. Aktivitet I Samarbejde internt Samarbejde med andre afdelinger primært Miljøafdelingen om indsatser, som ikke er omfattet af øvrige arbejdsområder. Affaldsteamet vil løbende samarbejde med Miljøafdelingen om virksomhedernes affaldshåndtering og om hensigtsmæssig håndtering af bygge- og anlægsaffald. Virksomheder, der udfører bygge og renovationsopgaver skal have god information om regler og muligheder. Virksomheder skal være velinformerede om affaldsordninger og vurdering af affaldshåndtering er en vigtig del af de almindelige affaldstilsyn. Problemstofferne skal ud af affaldet De farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald skal indsamles og behandles/genanvendes optimalt. Der skal være bedre dialog og forståelse om affaldshåndtering ved tilsyn på virksomhederne. -beskrivelse af aktiviteter i 2015 følger senere. J. nr P16 6

7 Oversigt over indsatsområder Indsats 1 Gladsaxe Kommune vil øge indsamling og genanvendelse af papir, pap, plast, metal og glas, også kaldet emballageaffald. 2 Gladsaxe Kommune vil forbedre sorteringen af byggeaffald 3 Gladsaxe Kommune vil sikre bedre udnyttelse af madaffald 4 Gladsaxe Kommune vil arbejde for bedre udnyttelse af sjældne metaller i elektronikaffald 5 Gladsaxe Kommune vil øge indsamlingen af genanvendeligt affald fra virksomheder 6 Gladsaxe Genbrugsstation udvides 7 Optimering af storskraldsindsamling 8 Fortsat fokus på direkte genbrug 9 Forebyggelse af dannelse af affald Indsats Problemstoffer skal ud af affaldet 10 Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald 11 Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier 12 Fokus på medicinrester 13 Farligt affald bedre indsamlingsordninger Indsats 14 Fokus på affaldstilsynet 15 Metoder til mere målrettet formidling 16 Udvikling af fremtidens genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring 17 Flere og bedre selvbetjeningsløsninger 18 Motivering af virksomheder 19 Information til og dialog med den digitale bruger 20 Styrket brugerinddragelse J. nr P16 7

8 Udkast - Foreløbige projekter, der vedrører affaldsplanens mål Arbejdsområder Indsatsområder A Affaldsplan endelig vedtagelse og gennemførelse Alle B EU-udbud (nuværende kontrakter udløber 1. april 2016) 1, 3, 4, 7, 11, 13, 20 C Madaffald udvikling af ny ordning forudsat politisk vedtagelse i , 20 D Genbrugsordning fortsat udvikling af ordning 1, 7, 15, 20 E Udvidelse af genbrugsstation 1, 2, 4, 5, 6, 8, 16, 20 F Institutioner 1, 3, 11, 12, 13, 20 G Kommunikation 15, 16, 17, 19, 20 H It-indsats digitalisering mv. 17, 19 I Samarbejde internt 2, 5, 10, 14, 18 J Samarbejde eksternt primært Vestforbræding Beskrives senere. 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Definerede projekter kører Udvikling af projekter, eller opfølgning på tidligere projekter J. nr P16 8

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Affaldsmængder Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald. Forsyningsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Affaldsmængder Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald. Forsyningsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald NOTAT Dato: 18. september 2015 Af: Anja Hoff Hansen og Lenette Møller Jensen Gladsaxe Kommunes affaldsordninger skal

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1 - Introduktion NOTAT Dato: 9. maj 2011 Af: Gorm Falk Miljøudvalget 26.05.2011 Sag nr. 38, bilag 1 Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling

Læs mere

Bilag. Status på mål og Handlingsplan for Affaldsplan Miljøudvalgsmøde J. nr P16 1 Sag: 2015/

Bilag. Status på mål og Handlingsplan for Affaldsplan Miljøudvalgsmøde J. nr P16 1 Sag: 2015/ Bilag Status på mål og Handlingsplan for -2017 Affaldsplan 2015-2024 Miljøudvalgsmøde 24.05. J. nr. 07.00.01P16 1 Indhold Indledning... 3 Status på mål i affaldsplanen... 4 Ressourcerne skal ud af affaldet...

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Emne: Evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Til: sagen Dato: 10. oktober 2018 Sagsbeh.: aja Sagsnr.: I affaldshåndteringsplan 2014-2024 er

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Statusnotat 2015 og Handlingsplan 2016

Statusnotat 2015 og Handlingsplan 2016 Statusnotat 2015 og Handlingsplan 2016 1 Indholdsfortegnelse Status på affaldsområdet 2015 3 Status for genanvendelsen i kommunen 3 Indsamling på tværs 5 Nye affaldsordninger 5 Udvikling af forretningssystemet

Læs mere

Svendborg uden affald 2022

Svendborg uden affald 2022 Svendborg uden affald 2022 Svendborg Kommune skal ændre på ordningerne for husholdningsaffald for at øge mængden af affald som genanvendes. Det nationale mål er, at der skal genanvendes minimum 50% af

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Bilag 1. Status på mål i Affaldsplan Afrapportering 2016/2017 og Handleplan Miljøudvalgsmøde

Bilag 1. Status på mål i Affaldsplan Afrapportering 2016/2017 og Handleplan Miljøudvalgsmøde Bilag 1 Status på mål i Affaldsplan 2015-2024 Afrapportering 2016/2017 og Handleplan 2018 Miljøudvalgsmøde 19.04.2018 Indhold Indledning side 3 Status på mål i Affaldsplan 2015-2024 side 3 Ressourcerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Statusnotat 2016 og handlingsplan 2017

Statusnotat 2016 og handlingsplan 2017 Statusnotat 2016 og handlingsplan 2017 1 På affaldsområdet udarbejdes der hvert år en status for den indsats, der er udført i løbet af året, og der udarbejdes en ny handlingsplan for det kommende år. Dette

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024 1 2014 2024 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS,

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan

Tillæg til Affaldsplan BALLERUP KOMMUNE Dato: 2. august 208 Tlf. dir.: 475 03 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Heidi Erndal Tillæg til Affaldsplan 203-8 FORORD Som kommune har vi en vigtig opgave i at løse affaldshåndteringen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT 2 FORORD I Herlev Kommune ønsker vi at tage vores del af ansvaret for miljøet. Affald er sammen med energi og vand et område, hvor alle kan være med til at gøre en forskel hver dag. Og interessen og lysten

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2015-2024 Forside Planens opbygning Vision Mål Høringssvar fra LA 21 Vi savner en mere synlig kobling fx i skemaform mellem de kommunale, de nationale og EU affaldsmål, så vi som borgere kan

Læs mere

Storskraldsordningen omfatter to forskellige ordninger, målrettet de forskellige boligtyper:

Storskraldsordningen omfatter to forskellige ordninger, målrettet de forskellige boligtyper: GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 2 - Udbud af storskrald NOTAT Dato: 25. september 2015 Af: Lenette Møller Jensen, Anja Hoff Hansen og Malene Matthison-Hansen Introduktion og lovgrundlag Gladsaxe

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER AFFALDSPLAN

AFFALD = RESSOURCER AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER AFFALDSPLAN 2014-2024 INDHOLD Forord I Rødovre Kommune er affald ikke bare affald. Vi ser på affaldet som ressourcer, hvor materialerne kan bruges igen og igen. For den enkelte borger

Læs mere

Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Beslutningstema: Sagsfremstilling:

Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Beslutningstema: Sagsfremstilling: Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/12707 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget skal beslutte, om udvalget

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 1. Ordning for genanvendelige materialer. Forsyningsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 1. Ordning for genanvendelige materialer. Forsyningsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Ordning for genanvendelige materialer NOTAT Dato: 25. september 2015 Anja Hoff Hansen & Malene-Mattison Hansen Introduktion I april 2013 indførte Gladsaxe

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Drøftelse: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/2513 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Forvaltningen

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Notat. Evaluering af Affaldsplan status for initiativer

Notat. Evaluering af Affaldsplan status for initiativer Notat Evaluering af Affaldsplan 2009-2012 status for initiativer Affaldsplan 2009-2012 indeholder 41 initiativer, hvoraf 16 er gennemført, mens yderligere 16 er delvist gennemført. De resterende 9 initiativer

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan

affald = ressourcer // affalds plan 1 2 Forord I Ballerup Kommune har vi fokus på, at miljøbeskyttelse er en fælles sag for alle i kommunen, både borgere, virksomheder og kommunen selv. Affald og energi er områder, hvor vi alle kan bidrage

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. T F

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.   T F Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Forord I Albertslund Kommune går vi forrest for miljøet. Affald er sammen

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Bilag 2. Baggrund for koncept for gebyropkrævning

Bilag 2. Baggrund for koncept for gebyropkrævning Bilag 2 Baggrund for koncept for gebyropkrævning Indledning Bilag 1 Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet beskriver hvordan alle gebyrer på affaldsområdet bliver fastsat. Konceptet er udarbejdet

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. T F

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.  T F Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD I Albertslund Kommune går vi forrest for miljøet. Affald er sammen

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Miljøstyrelsen er flyttet flytter love og regler med? Genanvend Biomasse 2019 Charlotte Moosdorf

Miljøstyrelsen er flyttet flytter love og regler med? Genanvend Biomasse 2019 Charlotte Moosdorf Miljøstyrelsen er flyttet flytter love og regler med? Genanvend Biomasse 2019 Charlotte Moosdorf Disposition Miljøstyrelsen er flyttet næsten også fysisk De cirkulære bekendtgørelser Affaldsplan/EU-direktiver

Læs mere

AFFALDSPLAN Ishøj Kommune

AFFALDSPLAN Ishøj Kommune AFFALDSPLAN 2019-2030 Ishøj Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 03 Forord 04 Introduktion 05 Vision De fire temaer 06 Temaoversigt 07 Tema 1 Mere og bedre genanvendelse 08 Tema 2 Smartere affaldsløsninger

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder Ishøj Kommune 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

Referat. Forum: Brugergruppen Tid: 4. oktober 2012 kl. 19 Sted: Rådhusets kantine

Referat. Forum: Brugergruppen Tid: 4. oktober 2012 kl. 19 Sted: Rådhusets kantine Forum: Brugergruppen Tid: 4. oktober 2012 kl. 19 Sted: Rådhusets kantine Deltagere: Se vedlagte navneliste Brugergruppens formand Mehmet Kücükakin Forsyningschef Hans-Henrik Høg Referent: Niels Hansen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

Branchefælles standarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald

Branchefælles standarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald Branchefælles standarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald Lykkesholm Anne Stine Henriksen Miljøstyrelsen En politisk strategi om Cirkulær Økonomi Politisk ønske Regeringen ønsker en mere

Læs mere

Notat. Bedre indsamlingsordninger i boligselskaber, boligforeninger og lignende bebyggelser.

Notat. Bedre indsamlingsordninger i boligselskaber, boligforeninger og lignende bebyggelser. Notat. Bedre indsamlingsordninger i boligselskaber, boligforeninger og lignende bebyggelser. Version 5 (3-1-2019) Dette notat beskriver fire forslag til forbedring af indsamlingsordningerne i boligselskaber,

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

til genanvendelse i 2022.

til genanvendelse i 2022. Ressourceteamet hvem er vi? Miljøstyrelsen etablerede i juni 2014 Ressourceteamet. I samarbejde med KL hjælper vi frem til udgangen af 2017 kommunerne med at nå målsætningen om at sende 50 % af husholdningsaffaldet

Læs mere

277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020

277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kommunalbestyrelsen Mødet den 29. november 2018 side 1 af 5 277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020 07.18.00-G00-5-16 BerBur Resumé PMT og KB er på tidligere møder

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

UDKAST : TEKST TIL AFFALDSPLAN EGEDAL KOMMUNE

UDKAST : TEKST TIL AFFALDSPLAN EGEDAL KOMMUNE UDKAST : TEKST TIL AFFALDSPLAN 2019-30 EGEDAL KOMMUNE Forord...3 Introduktion...4 Vision...5 Tema 1 Mere og bedre genanvendelse...6 Tema 2 Smartere affaldsløsninger...7 Tema 3 Sammen om affald...8 Tema

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2024 Affaldsplan for Læsø Kommune 2019-2024: Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering

Læs mere

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund...3 2 Datakilder...3 2.1 Husholdningsaffald...3 2.2 Erhvervsaffald...3 2.3 Import og eksport...3 3 Husholdningsaffald...4

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 05-10-2010 Dato: 15-09-2010 Sag nr.: KB 218 Sagsbehandler: Thomas Jørgensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige 2014 2024 2 FORORD Gentofte Kommune arbejder for en bæredygtig udvikling på affaldsområdet. Vi ser det som et fælles ansvar for hele kommunen, at vi er med til at bevare de værdifulde ressourcer, som findes

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 03 Forord 04 Introduktion 05 Vision De fire temaer 06 Temaoversigt 07 Tema 1 Mere og bedre genanvendelse 08 Tema 2 Smartere affaldsløsninger

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Årshjul for større og principielle udbud

Årshjul for større og principielle udbud Dato: 22. januar 2018 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Årshjul for større og principielle udbud Nærværende årshjul giver et overblik over tidsmæssige milepæle for større og principielle udbud, der

Læs mere

Vil du være med til at virkeliggøre vores visioner?

Vil du være med til at virkeliggøre vores visioner? Vil du være med til at virkeliggøre vores visioner? Vi Designer Livet på renovationsområdet. Vil du være med til at skabe fremtidens renovationsløsninger i Kolding Kommune? så er det dig, vi søger. Kolding

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere