Arbejdsplads til nye danskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplads til nye danskere"

Transkript

1 Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En række undersøgelser 1 om nydanskere og arbejdsmarkedet viser, at et stort flertal af virksomheder gerne vil ansætte nydanskere, og at langt størstedelen af de virksomheder, der har haft nydanskere ansat, har gode erfaringer med ansættelsen. Der er dog stadig mange virksomheder, som endnu ikke har erfaringer med at ansætte nydanskere. Det gælder både offentlige og private virksomheder. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet 2 viser, at større virksomheder har været bedre end mindre virksomheder til at ansætte nydanskere. Det tyder på et behov for, at der skal gøres en særlig målrettet indsats i relation til de små og mellemstore virksomheder. En række virksomheder har allerede erfaringer med ansættelse af nydanske medarbejdere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. En undersøgelse 3 viser, at gode erfaringer fra andre virksomheder kan få de virksomheder, der endnu ikke har erfaring med at ansætte nydanskere til selv at ansætte nydansk arbejdskraft. Samme undersøgelse viser, at de adspurgte virksomheder mener, at fordomme hos virksomheder og medarbejdere har stor betydning for, at nydanskere er uden arbejde. Der er således behov for at videreformidle de gode erfaringer med nydanskere på arbejdsmarkedet og de gode erfaringer med ledelse af mangfoldighed. Formål og målgruppe Formålet med programmet er, at langt flere virksomheder selv får erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. Det er programmets sigte, at nå disse mål gennem bearbejdning af holdninger og formidling af viden, værktøjer og relationer. Programmet vil have fokus på at opsamle, videreudvikle og videreformidle virksomheders gode erfaringer med ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. 1 Blandt andet de seneste års undersøgelse udført af Institut for Konjunktur Analyser for Integrationsministeriet. Den seneste er Rapport om nydanskere, lærlingepraktik og mentorordninger Februar Socialforskningsinstituttet: Virksomhedernes sociale ansvar årbog Afrapportering af survey om beskæftigelse af etniske minoriteter svarfordelinger per 9. september 2005, foretaget blandt virksomheder i Beskæftigelsesministeriets virksomhedspanel.

2 Programmet vedrører alene personer med anden etnisk oprindelse. Mangfoldighed defineres ofte bredere med udgangspunkt i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 4, så begrebet også omfatter for eksempel alder og handicap. Der vil i forbindelse med udmøntningen af programmet blive taget højde for, at personer med anden etnisk baggrund ikke er en homogen gruppe, men er i besiddelse af mangfoldige ressourcer og kompetencer. Programmets målgruppe er både private og offentlige virksomheder, og fokus vil være på små og mellemstore virksomheder. Programmet vil blive gennemført over en fireårig periode fra 2006 til og med Der er ved satspuljeforhandlingerne for 2006 afsat midler til fremme af et mangfoldigt arbejdsmarked, og i den fireårige periode vil 18 mio. kr. blive anvendt til at gennemføre programmet. Der gennemføres en række initiativer, som til sammen skal bidrage til at nå programmets mål. Initiativer som vil inddrage virksomheder, ledere, medarbejdere og organisationer. Integrationsministeriet vil gennemføre en del af initiativerne, og andre vil blive gennemført af eksterne parter. Programmet opdeles i to perioder af to års varighed, og der vil i programperioden blive afholdt to ansøgningsrunder, hvor der kan søges om midler til at gennemføre initiativerne. Ved den første ansøgningsrunde, som afholdes med ansøgningsfrist 1. september 2006, vil de afsatte midler i 2006 og 2007 blive fordelt. Programmet revideres i efteråret 2007 på baggrund af de foreløbige erfaringer med programmet, og der reserveres et beløb på ca. 1 mio. kr., som kan anvendes til nye initiativer. Herefter afholdes den anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. september 2007, hvor de resterende midler vil blive fordelt. I det følgende præsenteres forslag til programmets elementer. Initiativer Katalog af best practices Indhold: Der udarbejdes et katalog af gode erfaringer for ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare med udgangspunkt i udvalgte virksomheder. Eksemplerne på best practices lægges sammen med de bedste og mest brugbare af de mangfoldighedsværktøjer, der allerede er udarbejdet, på programmets hjemmeside til inspiration for virksomhedernes indsats på området. Med udgangspunkt i dokumentationsmaterialet fra Integrationsprisarrangementet, MIAPRI- SEN og netværksprisen samt Foreningen Nydanskers erfaringer med gennemførelse af 4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005 om forbud mod forskelsbehandling mv. Side 2

3 konkrete mangfoldighedsprojekter udarbejdes et katalog, der beskriver de mange erfaringer, der allerede er med ledelse af mangfoldighed i Danmark. Kataloget skal indeholde eksempler fra såvel private og offentlige virksomheder og fra små, mellemstore og store virksomheder, herunder virksomhedernes forskellige motivationer, tilgange og metoder. Ansvarlige aktører: Projektet gennemføres af Integrationsministeriet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Tidsplan: Projektet iværksættes i august 2006 og afsluttes i efteråret 2006, hvor programmets hjemmeside etableres. Økonomi: Der afsættes kr. i Virksomhedsturné til virksomheder Indhold: Der gennemføres en virksomhedsturne, hvor relevante virksomheder besøges for at øge antallet af danske virksomheder, der har erfaring med eller indgående viden om ansættelse af nydanske medarbejdere. Ved virksomhedsbesøgene videregives gode erfaringer med integration af nydanskere på arbejdsmarkedet fra andre virksomheder. Der besøges både offentlige og private virksomheder, og det tilstræbes, at en tredjedel af virksomhederne er offentlige virksomheder. Der skal desuden være fokus på ansættelse af nydanske kvinder. Der etableres et landsdækkende netværk af konsulenter med viden og konkrete erfaringer med integration, der virker i virksomheder. Dette netværk dyrker de gode eksempler og igangsætter en målrettet og konkret anvendelse af de mest effektfulde metoder. Der kan blandt andet tages udgangspunkt i best practice kataloget og mangfoldighedsværktøjerne, som samles og vil være tilgængelige på programmets hjemmeside. Erfaringerne med anvendelse af trappemodellen, som er aftalt i forbindelse med fire-parts aftalen, bør også indgå. Initiativet tager udgangspunkt i virksomhedernes ønske om at høre om andre virksomheders erfaringer, som det fremgår af undersøgelsen fra Beskæftigelsesministeriets virksomhedspanel. Det kan indgå som et delprojekt, at der ligeledes sættes fokus på medarbejdernes mulighed for at bidrage til en mangfoldig arbejdsplads. Initiativet skal desuden medvirke til at forbedre samarbejdet mellem virksomhederne og kommunerne, herunder forbedre kommunernes aktiveringsindsats. Der er tale om et større initiativ, som gennemføres i løbet af hele programmets fireårige periode. Der iværksættes et pilotprojekt af et års varighed, og på baggrund af de indhøstede erfaringer og opnåede resultater vil der blive søgt tilvejebragt supplerende midler til de kommende års indsats. Tidsplan: Iværksættes i Økonomi: Der afsættes kr. i 2006 og søges supplerende midler til gennemførelse af projektet fra 2007 og frem til og med Side 3

4 Fra virksomhed til virksomhed Indhold: Virksomheder med gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare videregiver disse erfaringer til andre virksomheder. Det kan for eksempel være ved møder i lokalafdelinger af Rotary, Lions mv. eller ved møder arrangeret af de regionale netværk eller lokale brancheforeninger. Der kan udvælges en række virksomheder, som endnu ikke har større erfaring med ansættelse af nydanskere, men som ønsker at ansætte nydanskere fremover, og som kan have glæde af andre virksomheders erfaringer. Disse virksomheder matches, så en virksomhed med gode erfaringer fungerer som mentor for en virksomhed med begrænset erfaring med ansættelse af nydanskere og mangfoldighedsledelse. Det kan ligeledes indgå, at mentee virksomhederne på frivillig basis videregiver de opnåede erfaringer til nye virksomheder, nu i rollen som mentorvirksomhed, således at erfaringerne med mangfoldighedsledelse fortsat gives videre. Der kan ligeledes inddrages nydanske medarbejdere, som kan bidrage med deres erfaringer med mødet med danske virksomheder. Endelig kan der være fokus på hvordan virksomhederne via kompetenceudviklingsforløb kan forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af nydanskere. Tidsplan: Projektet iværksættes i slutningen af 2006 og løber frem til og med Økonomi: Der afsættes kr. Fra leder til leder Indhold: Ledere med gode erfaringer med en sammensat medarbejderstab deler deres viden med mindre erfarne lederne, og erfarne ledere såvel danske som nydanske deler deres viden med nyudnævnte nydanske ledere. Målgruppen er ledere i såvel offentlige som private virksomheder. Der kan herunder være fokus på nydanske kvindelige ledere. Videndelingen kan for eksempel ske via mentorordninger og/eller netværk og ved afholdelse af workshops og konferencer. Der gennemføres desuden et udviklingsprojekt med fokus på styrkelse af nydanskeres karrieremuligheder og lederrekruttering blandt nydanske medarbejdere på en række udvalgte virksomheder. Det er vigtigt, at nydanskere både kvinder og mænd - indgår på lige fod på det danske arbejdsmarked, og at deres arbejdsindsats værdsættes. Nydanskere skal have samme muligheder for at opkvalificere sig og gøre karriere. Det kan være med til at styrke fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, og nydanske ledere kan udgøre rollemodeller for andre nydanskere. Tidsplan: Initiativet iværksættes i efteråret 2006 og løber frem til og med Økonomi: Der afsættes kr. Side 4

5 Fra medarbejder til medarbejder Indhold: Der udarbejdes et undervisningsprogram for mentorer på små og mellemstore virksomheder, som afprøves i praksis på en række virksomheder såvel offentlige som private. Mange virksomheder har gode erfaringer med, at en erfaring medarbejder fungerer som mentor for en ny medarbejder, og anvendelse af mentorer ved ansættelse af nydanskere er en oplagt mulighed. Kært barn har mange navne, og hvad enten betegnelsen er mentor, sidemandoplæring, onkelordning eller andet, er idéen, at mentoren introducerer den nyansatte til virksomheden og fungerer som støtteperson for den nyansatte, der skal integreres på virksomheden. Mentoren vil som regel både påtage sig opgaver af faglig, social og praktisk karakter. Der er særligt behov for mentorer, hvis der er tale om nyansatte, som ikke har megen arbejdsmarkedserfaring og ikke er vant til omgangstonen på en arbejdsplads. Virksomhederne kan i henhold til integrationsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats få tilskud til en mentorfunktion i forbindelse med ansættelse af en ledig person. Den seneste undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse om virksomhedernes erfaring med mentorordninger, som kommunen eller AF har ydet støtte til, viser desværre, at omkring 70 % af de adspurgte virksomheder ikke har sådanne erfaringer, og at den vigtigste årsag til dette er manglende kendskab. Der er med andre ord behov for, at flere virksomheder får kendskab til støttemulighederne. Projektet skal bidrage til dette. Det er dog tanken, at undervisningsprogrammet kan anvendes uanset, om nydanskeren kommer fra ledighed eller fra et andet job. Tidsplan: Initiativet gennemføres i 2007, 2008 og Økonomi: Der afsættes kr. Partnerskaber med virksomheder Indhold: Der etableres partnerskaber med en række større virksomheder med et centralt hovedkontor og afdelinger rundt om i landet, hvor en model for virksomhedernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats bliver beskrevet, og hvor målet er, at den ledige ansættes efter integrationsforløbet, såfremt dette gennemføres tilfredsstillende. For at matche virksomhedernes stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kan udarbejdelse af et opkvalificeringsprogram indgå. Modellerne skal inddrage de indhøstede erfaringer med trappemodellen fra fire-parts aftalen, skal videreformidles til relevante parter som kommuner, andre virksomheder, brancheforeninger mv., og skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem virksomheder og de nye storkommuner. Modellerne kan ligeledes anvendes i virksomhedsturnéen. Tidsplan: Initiativet iværksættes og gennemføres i Økonomi: Der afsættes kr. Side 5

6 Ledelse af mangfoldighed i offentlige virksomheder Indhold: Der iværksættes et initiativ, der har fokus på at udbrede og mainstreame ledelse af mangfoldighed i offentlige virksomheder. Initiativet skal bygge videre på Personalestyrelsens og Kommunernes Landsforenings erfaringer, samt erfaringer opnået i det Landsdækkende netværk for integration på offentlige virksomheder, som Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats (CABI) tog initiativ til i starten af 2005 og som videreføres med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet til udgangen af Initiativet kan omhandle konkrete udviklingsopgaver vedrørende rekruttering og fastholdelse af nydanskere, herunder hvordan virksomhederne via kompetenceudviklingsforløb kan forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af nydanskere. Det vil her være oplagt, at der fokuseres på aftalerne om integrationsog oplæringsstillinger på det statslige og det kommunale område. Det kan for eksempel være afprøvning af nye værktøjer til rekruttering i forbindelse med etablering af integrations- og oplæringsstillinger, proaktiv markedsføring, nye opsøgende rekrutteringsprocedurer eller lignende. Det kan også være udvikling af værktøjer til fastholdelse af nydanskere, som mangler formelle kvalifikationer og har svage arbejdsmarkedskompetencer samt anerkendelse af udenlandske uddannelser Tidsplan: Initiativet iværksættes i 2007 og gennemføres i 2007 og Økonomi: Der afsættes kr. Religion på arbejdsmarkedet Indhold: Der gennemføres et initiativ om religion i arbejdslivet. Selvom det kan være en ressource med religiøs mangfoldighed på arbejdspladsen, kan der ofte være usikkerhed over for spørgsmål vedrørende religion. Virksomheder vil sandsynligvis i stigende grad finde behov for at forholde sig til spørgsmålet om religion. Initiativet skal være baseret på eksisterende erfaringer fra virksomheder i ind- og udland, samt på de problemstillinger og anbefalinger, der er identificeret i LG Insights rapport Interesser og holdninger til arbejde. Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelsesindsatsen. Rapporten peger især på problemer med kommunernes aktiveringsindsats, visitation og administration af rådighedsreglerne. På denne baggrund skal det indgå, at der udarbejdes værktøjer, som retter sig mod kommunale sagsbehandlere. Initiativet gennemføres i samarbejde med udvalgte kommuner og virksomheder. Tidsplan: Projektet gennemføres i 2007 og Økonomi: Der afsættes kr. Side 6

7 Organisering af indsatsen i forbindelse af programmet Oprettelse af en koordinationsgruppe. Indhold: Der nedsættes en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter fra alle igangsatte projekter, som samles hver tredje måned og til en årlig workshop. Integrationsministeriet er sekretariat for koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen skal sikre, at mangfoldighedsprogrammet gennemføres som et sammenhængende program, og medvirke til at der opnås størst mulig synlighed om programmet og de opnåede resultater. Det er vigtigt, at der løbende sker en erfaringsudveksling mellem de, der deltager i gennemførelsen af programmet, og at de opnåede erfaringer videreformidles til så mange som muligt især til små og mellemstore virksomheder. Koordinationsgruppen bidrager desuden ved den løbende opfølgning og evaluering af projektet og ved planlægningen af midtvejskonferencen og den afsluttende konference, jf. nedenfor. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet. Tidsplan: Hele programperioden. Økonomi: Der afsættes til udgifter til ekstern bistand ved sekretariatsbetjeningen af koordinationsgruppen. Formidling af programmet og dets resultater Indhold: Der indgås aftale med et kommunikationsbureau, der kan bidrage til at udbrede de gode erfaringer og skabe synlighed om programmet. Det er et væsentligt formål med programmet at videreformidle gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af mangfoldighed. Det er også vigtigt, at videreformidle indsatsen i forbindelse med gennemførelse af programmet og de opnåede resultater. Kommunikationsbureauet skal rådgive om og medvirke til at gennemføre relevante kampagneelementer i forbindelse med gennemførelse af programmet og de konkrete initiativer. Det kan f.eks. være udarbejdelse af informationsmateriale om mangfoldighedsprogrammet, udarbejdelse af logo eller kampagnedesign for programmet, anvendelse af direct mail til virksomheder, anvendelse af annoncering, iværksættelse og gennemførelse af events mv. med det formål at skabe opmærksomhed om mangfoldighedsprogrammet eller de konkrete initiativer. Side 7

8 Der oprettes en hjemmeside, hvor mangfoldighedsprogrammet præsenteres, og erfaringerne med projektet kan formidles. Det skal være muligt for virksomhederne at stille spørgsmål om ansættelse af nydanskere og ledelse af mangfoldighed via hjemmesiden. Ansvarlige aktører: Integrationsministeriet. Tidsplan: I programmets fireårige periode. Økonomi: Der afsættes kr. Beløbet dækker udgifter til kommunikationsmæssig rådgivning og gennemførelse af relevante kampagneelementer relateret til programmet og de konkrete initiativer. Rundbordssamtale om mangfoldighed en gang årligt Indhold: Integrationsministeren afholdt i februar 2006 en rundbordssamtale med en række virksomheder og organisationer, som har gode erfaringer med ledelse af mangfoldighed eller som er vigtige for udbredelsen af de gode erfaringer. Formålet med rundbordssamtalen var at få gode idéer til dette program, og sikre at programmets indhold er i overensstemmelse med virksomhedernes og organisationernes ønsker på området. Programmet er udarbejdet på baggrund af rundbordssamtalen, og som opfølgning på dette afholdes en gang årligt rundbordssamtale om mangfoldighed. På møderne skal drøftelserne om udbredelse af de gode erfaringer og videreudvikling af området fortsættes, blandt på baggrund af erfaringerne fra mangfoldighedsprogrammet. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet. Tidsplan: I hele programperioden fra 2006 til og med Økonomi: Udgifterne afholdes af Integrationsministeriet. Løbende opfølgning og evaluering af programmet Indhold: Det anses for væsentligt, at der fastsættes klare mål for de enkelte projekter og dermed for det samlede program, og at der følges op på om de fastsatte mål nås. De forskellige projekter skal til sammen bidrage til, at langt flere virksomheder får kendskab til ledelse af mangfoldighed og ansætter flere nydanskere. Integrationsministeriet vil i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, som har erfaring med opfølgning og evaluering, godkende de enkelte projekters indhold, mål og succeskriterier. Konsulentfirmaet vil herefter løbende følge de enkelte projekter og gennemføre en evaluering af projekterne og det samlede program ved programperiodens afslutning. Som en del af den løbende opfølgning gennemføres en årlig undersøgelse af virksomhedernes erfaringer med og holdninger til mangfoldighedsledelse med henblik på at opnå større viden om den faktuelle og potentielle udbredelse af mangfoldighedsledelse. Undersøgelsen skal også give viden om gruppen af virksomheder, der endnu ikke har større kendskab til Side 8

9 mangfoldighedsledelse, og herunder potentialet i små- og mellemstore virksomheder. Endvidere skal erfaringer med mangfoldighedsledelse i den offentlige sektor indgå. Ansvarlige aktører: Integrationsministeriet i samarbejde med et konsulentfirma. Den årlige undersøgelse gennemføres af et analyseinstitut. Tidsplan: I hele programperioden fra 2006 til og med Økonomi: Der afsættes kr. Midtvejskonference og afsluttende konference om mangfoldighedsledelse Indhold: Der afholdes en midtvejskonference og en afsluttende konference om mangfoldighedsledelse. Konferencerne skal bidrage til at skabe synlighed om målsætningen om at der skal være plads til flere nydanskere på arbejdsmarkedet og om mangfoldighedsprogrammet. Ved konferencerne skal der sættes fokus på virksomhedernes gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og der skal videreformidles erfaringer fra mangfoldighedsprogrammet. Der inviteres en bred kreds af virksomheder og andre relevante aktører. Planlægningen af midtvejskonferencen i 2007 skal tage højde for, at 2007 er Det Europæiske År for Lige Muligheder for alle Mod et retfærdigt samfund. Et angivet mål for EU året er at give mulighed for at fremme et samfund præget af større samhørighed, blandt andet ved at øge kendskabet til den omfattende EU-lovgivning inden for ligestilling og ikke-forskelsbehandling, samt ved at fremme debat, dialog og udveksling af god praksis. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet i samarbejde med ekstern samarbejdspart. Tidsplan: Midtvejskonferencen afholdes i slutningen af 2007, og den afsluttende konference afholdes i Økonomi: Der afsættes kr. i 2007 og kr. i Side 9

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER Række Spørgsmål fra Interviewer Svar fra Informant rå tekst 1. Person. Refererende 3. Person. Commen Sence tolkning 1 Intro Jeg ved ikke, om I har fået det,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Tidsplan Kl. 17:00 Velkomst Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Kl. 17:30 Integration som hovedområdet i ÅUF v. Marie Trads Kl. 17:45 Samarbejdsprojekt mellem politiske

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere