Arbejdsplads til nye danskere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplads til nye danskere"

Transkript

1 Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En række undersøgelser 1 om nydanskere og arbejdsmarkedet viser, at et stort flertal af virksomheder gerne vil ansætte nydanskere, og at langt størstedelen af de virksomheder, der har haft nydanskere ansat, har gode erfaringer med ansættelsen. Der er dog stadig mange virksomheder, som endnu ikke har erfaringer med at ansætte nydanskere. Det gælder både offentlige og private virksomheder. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet 2 viser, at større virksomheder har været bedre end mindre virksomheder til at ansætte nydanskere. Det tyder på et behov for, at der skal gøres en særlig målrettet indsats i relation til de små og mellemstore virksomheder. En række virksomheder har allerede erfaringer med ansættelse af nydanske medarbejdere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. En undersøgelse 3 viser, at gode erfaringer fra andre virksomheder kan få de virksomheder, der endnu ikke har erfaring med at ansætte nydanskere til selv at ansætte nydansk arbejdskraft. Samme undersøgelse viser, at de adspurgte virksomheder mener, at fordomme hos virksomheder og medarbejdere har stor betydning for, at nydanskere er uden arbejde. Der er således behov for at videreformidle de gode erfaringer med nydanskere på arbejdsmarkedet og de gode erfaringer med ledelse af mangfoldighed. Formål og målgruppe Formålet med programmet er, at langt flere virksomheder selv får erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. Det er programmets sigte, at nå disse mål gennem bearbejdning af holdninger og formidling af viden, værktøjer og relationer. Programmet vil have fokus på at opsamle, videreudvikle og videreformidle virksomheders gode erfaringer med ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. 1 Blandt andet de seneste års undersøgelse udført af Institut for Konjunktur Analyser for Integrationsministeriet. Den seneste er Rapport om nydanskere, lærlingepraktik og mentorordninger Februar Socialforskningsinstituttet: Virksomhedernes sociale ansvar årbog Afrapportering af survey om beskæftigelse af etniske minoriteter svarfordelinger per 9. september 2005, foretaget blandt virksomheder i Beskæftigelsesministeriets virksomhedspanel.

2 Programmet vedrører alene personer med anden etnisk oprindelse. Mangfoldighed defineres ofte bredere med udgangspunkt i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 4, så begrebet også omfatter for eksempel alder og handicap. Der vil i forbindelse med udmøntningen af programmet blive taget højde for, at personer med anden etnisk baggrund ikke er en homogen gruppe, men er i besiddelse af mangfoldige ressourcer og kompetencer. Programmets målgruppe er både private og offentlige virksomheder, og fokus vil være på små og mellemstore virksomheder. Programmet vil blive gennemført over en fireårig periode fra 2006 til og med Der er ved satspuljeforhandlingerne for 2006 afsat midler til fremme af et mangfoldigt arbejdsmarked, og i den fireårige periode vil 18 mio. kr. blive anvendt til at gennemføre programmet. Der gennemføres en række initiativer, som til sammen skal bidrage til at nå programmets mål. Initiativer som vil inddrage virksomheder, ledere, medarbejdere og organisationer. Integrationsministeriet vil gennemføre en del af initiativerne, og andre vil blive gennemført af eksterne parter. Programmet opdeles i to perioder af to års varighed, og der vil i programperioden blive afholdt to ansøgningsrunder, hvor der kan søges om midler til at gennemføre initiativerne. Ved den første ansøgningsrunde, som afholdes med ansøgningsfrist 1. september 2006, vil de afsatte midler i 2006 og 2007 blive fordelt. Programmet revideres i efteråret 2007 på baggrund af de foreløbige erfaringer med programmet, og der reserveres et beløb på ca. 1 mio. kr., som kan anvendes til nye initiativer. Herefter afholdes den anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. september 2007, hvor de resterende midler vil blive fordelt. I det følgende præsenteres forslag til programmets elementer. Initiativer Katalog af best practices Indhold: Der udarbejdes et katalog af gode erfaringer for ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare med udgangspunkt i udvalgte virksomheder. Eksemplerne på best practices lægges sammen med de bedste og mest brugbare af de mangfoldighedsværktøjer, der allerede er udarbejdet, på programmets hjemmeside til inspiration for virksomhedernes indsats på området. Med udgangspunkt i dokumentationsmaterialet fra Integrationsprisarrangementet, MIAPRI- SEN og netværksprisen samt Foreningen Nydanskers erfaringer med gennemførelse af 4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005 om forbud mod forskelsbehandling mv. Side 2

3 konkrete mangfoldighedsprojekter udarbejdes et katalog, der beskriver de mange erfaringer, der allerede er med ledelse af mangfoldighed i Danmark. Kataloget skal indeholde eksempler fra såvel private og offentlige virksomheder og fra små, mellemstore og store virksomheder, herunder virksomhedernes forskellige motivationer, tilgange og metoder. Ansvarlige aktører: Projektet gennemføres af Integrationsministeriet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Tidsplan: Projektet iværksættes i august 2006 og afsluttes i efteråret 2006, hvor programmets hjemmeside etableres. Økonomi: Der afsættes kr. i Virksomhedsturné til virksomheder Indhold: Der gennemføres en virksomhedsturne, hvor relevante virksomheder besøges for at øge antallet af danske virksomheder, der har erfaring med eller indgående viden om ansættelse af nydanske medarbejdere. Ved virksomhedsbesøgene videregives gode erfaringer med integration af nydanskere på arbejdsmarkedet fra andre virksomheder. Der besøges både offentlige og private virksomheder, og det tilstræbes, at en tredjedel af virksomhederne er offentlige virksomheder. Der skal desuden være fokus på ansættelse af nydanske kvinder. Der etableres et landsdækkende netværk af konsulenter med viden og konkrete erfaringer med integration, der virker i virksomheder. Dette netværk dyrker de gode eksempler og igangsætter en målrettet og konkret anvendelse af de mest effektfulde metoder. Der kan blandt andet tages udgangspunkt i best practice kataloget og mangfoldighedsværktøjerne, som samles og vil være tilgængelige på programmets hjemmeside. Erfaringerne med anvendelse af trappemodellen, som er aftalt i forbindelse med fire-parts aftalen, bør også indgå. Initiativet tager udgangspunkt i virksomhedernes ønske om at høre om andre virksomheders erfaringer, som det fremgår af undersøgelsen fra Beskæftigelsesministeriets virksomhedspanel. Det kan indgå som et delprojekt, at der ligeledes sættes fokus på medarbejdernes mulighed for at bidrage til en mangfoldig arbejdsplads. Initiativet skal desuden medvirke til at forbedre samarbejdet mellem virksomhederne og kommunerne, herunder forbedre kommunernes aktiveringsindsats. Der er tale om et større initiativ, som gennemføres i løbet af hele programmets fireårige periode. Der iværksættes et pilotprojekt af et års varighed, og på baggrund af de indhøstede erfaringer og opnåede resultater vil der blive søgt tilvejebragt supplerende midler til de kommende års indsats. Tidsplan: Iværksættes i Økonomi: Der afsættes kr. i 2006 og søges supplerende midler til gennemførelse af projektet fra 2007 og frem til og med Side 3

4 Fra virksomhed til virksomhed Indhold: Virksomheder med gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare videregiver disse erfaringer til andre virksomheder. Det kan for eksempel være ved møder i lokalafdelinger af Rotary, Lions mv. eller ved møder arrangeret af de regionale netværk eller lokale brancheforeninger. Der kan udvælges en række virksomheder, som endnu ikke har større erfaring med ansættelse af nydanskere, men som ønsker at ansætte nydanskere fremover, og som kan have glæde af andre virksomheders erfaringer. Disse virksomheder matches, så en virksomhed med gode erfaringer fungerer som mentor for en virksomhed med begrænset erfaring med ansættelse af nydanskere og mangfoldighedsledelse. Det kan ligeledes indgå, at mentee virksomhederne på frivillig basis videregiver de opnåede erfaringer til nye virksomheder, nu i rollen som mentorvirksomhed, således at erfaringerne med mangfoldighedsledelse fortsat gives videre. Der kan ligeledes inddrages nydanske medarbejdere, som kan bidrage med deres erfaringer med mødet med danske virksomheder. Endelig kan der være fokus på hvordan virksomhederne via kompetenceudviklingsforløb kan forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af nydanskere. Tidsplan: Projektet iværksættes i slutningen af 2006 og løber frem til og med Økonomi: Der afsættes kr. Fra leder til leder Indhold: Ledere med gode erfaringer med en sammensat medarbejderstab deler deres viden med mindre erfarne lederne, og erfarne ledere såvel danske som nydanske deler deres viden med nyudnævnte nydanske ledere. Målgruppen er ledere i såvel offentlige som private virksomheder. Der kan herunder være fokus på nydanske kvindelige ledere. Videndelingen kan for eksempel ske via mentorordninger og/eller netværk og ved afholdelse af workshops og konferencer. Der gennemføres desuden et udviklingsprojekt med fokus på styrkelse af nydanskeres karrieremuligheder og lederrekruttering blandt nydanske medarbejdere på en række udvalgte virksomheder. Det er vigtigt, at nydanskere både kvinder og mænd - indgår på lige fod på det danske arbejdsmarked, og at deres arbejdsindsats værdsættes. Nydanskere skal have samme muligheder for at opkvalificere sig og gøre karriere. Det kan være med til at styrke fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, og nydanske ledere kan udgøre rollemodeller for andre nydanskere. Tidsplan: Initiativet iværksættes i efteråret 2006 og løber frem til og med Økonomi: Der afsættes kr. Side 4

5 Fra medarbejder til medarbejder Indhold: Der udarbejdes et undervisningsprogram for mentorer på små og mellemstore virksomheder, som afprøves i praksis på en række virksomheder såvel offentlige som private. Mange virksomheder har gode erfaringer med, at en erfaring medarbejder fungerer som mentor for en ny medarbejder, og anvendelse af mentorer ved ansættelse af nydanskere er en oplagt mulighed. Kært barn har mange navne, og hvad enten betegnelsen er mentor, sidemandoplæring, onkelordning eller andet, er idéen, at mentoren introducerer den nyansatte til virksomheden og fungerer som støtteperson for den nyansatte, der skal integreres på virksomheden. Mentoren vil som regel både påtage sig opgaver af faglig, social og praktisk karakter. Der er særligt behov for mentorer, hvis der er tale om nyansatte, som ikke har megen arbejdsmarkedserfaring og ikke er vant til omgangstonen på en arbejdsplads. Virksomhederne kan i henhold til integrationsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats få tilskud til en mentorfunktion i forbindelse med ansættelse af en ledig person. Den seneste undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse om virksomhedernes erfaring med mentorordninger, som kommunen eller AF har ydet støtte til, viser desværre, at omkring 70 % af de adspurgte virksomheder ikke har sådanne erfaringer, og at den vigtigste årsag til dette er manglende kendskab. Der er med andre ord behov for, at flere virksomheder får kendskab til støttemulighederne. Projektet skal bidrage til dette. Det er dog tanken, at undervisningsprogrammet kan anvendes uanset, om nydanskeren kommer fra ledighed eller fra et andet job. Tidsplan: Initiativet gennemføres i 2007, 2008 og Økonomi: Der afsættes kr. Partnerskaber med virksomheder Indhold: Der etableres partnerskaber med en række større virksomheder med et centralt hovedkontor og afdelinger rundt om i landet, hvor en model for virksomhedernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats bliver beskrevet, og hvor målet er, at den ledige ansættes efter integrationsforløbet, såfremt dette gennemføres tilfredsstillende. For at matche virksomhedernes stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kan udarbejdelse af et opkvalificeringsprogram indgå. Modellerne skal inddrage de indhøstede erfaringer med trappemodellen fra fire-parts aftalen, skal videreformidles til relevante parter som kommuner, andre virksomheder, brancheforeninger mv., og skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem virksomheder og de nye storkommuner. Modellerne kan ligeledes anvendes i virksomhedsturnéen. Tidsplan: Initiativet iværksættes og gennemføres i Økonomi: Der afsættes kr. Side 5

6 Ledelse af mangfoldighed i offentlige virksomheder Indhold: Der iværksættes et initiativ, der har fokus på at udbrede og mainstreame ledelse af mangfoldighed i offentlige virksomheder. Initiativet skal bygge videre på Personalestyrelsens og Kommunernes Landsforenings erfaringer, samt erfaringer opnået i det Landsdækkende netværk for integration på offentlige virksomheder, som Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats (CABI) tog initiativ til i starten af 2005 og som videreføres med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet til udgangen af Initiativet kan omhandle konkrete udviklingsopgaver vedrørende rekruttering og fastholdelse af nydanskere, herunder hvordan virksomhederne via kompetenceudviklingsforløb kan forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af nydanskere. Det vil her være oplagt, at der fokuseres på aftalerne om integrationsog oplæringsstillinger på det statslige og det kommunale område. Det kan for eksempel være afprøvning af nye værktøjer til rekruttering i forbindelse med etablering af integrations- og oplæringsstillinger, proaktiv markedsføring, nye opsøgende rekrutteringsprocedurer eller lignende. Det kan også være udvikling af værktøjer til fastholdelse af nydanskere, som mangler formelle kvalifikationer og har svage arbejdsmarkedskompetencer samt anerkendelse af udenlandske uddannelser Tidsplan: Initiativet iværksættes i 2007 og gennemføres i 2007 og Økonomi: Der afsættes kr. Religion på arbejdsmarkedet Indhold: Der gennemføres et initiativ om religion i arbejdslivet. Selvom det kan være en ressource med religiøs mangfoldighed på arbejdspladsen, kan der ofte være usikkerhed over for spørgsmål vedrørende religion. Virksomheder vil sandsynligvis i stigende grad finde behov for at forholde sig til spørgsmålet om religion. Initiativet skal være baseret på eksisterende erfaringer fra virksomheder i ind- og udland, samt på de problemstillinger og anbefalinger, der er identificeret i LG Insights rapport Interesser og holdninger til arbejde. Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelsesindsatsen. Rapporten peger især på problemer med kommunernes aktiveringsindsats, visitation og administration af rådighedsreglerne. På denne baggrund skal det indgå, at der udarbejdes værktøjer, som retter sig mod kommunale sagsbehandlere. Initiativet gennemføres i samarbejde med udvalgte kommuner og virksomheder. Tidsplan: Projektet gennemføres i 2007 og Økonomi: Der afsættes kr. Side 6

7 Organisering af indsatsen i forbindelse af programmet Oprettelse af en koordinationsgruppe. Indhold: Der nedsættes en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter fra alle igangsatte projekter, som samles hver tredje måned og til en årlig workshop. Integrationsministeriet er sekretariat for koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen skal sikre, at mangfoldighedsprogrammet gennemføres som et sammenhængende program, og medvirke til at der opnås størst mulig synlighed om programmet og de opnåede resultater. Det er vigtigt, at der løbende sker en erfaringsudveksling mellem de, der deltager i gennemførelsen af programmet, og at de opnåede erfaringer videreformidles til så mange som muligt især til små og mellemstore virksomheder. Koordinationsgruppen bidrager desuden ved den løbende opfølgning og evaluering af projektet og ved planlægningen af midtvejskonferencen og den afsluttende konference, jf. nedenfor. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet. Tidsplan: Hele programperioden. Økonomi: Der afsættes til udgifter til ekstern bistand ved sekretariatsbetjeningen af koordinationsgruppen. Formidling af programmet og dets resultater Indhold: Der indgås aftale med et kommunikationsbureau, der kan bidrage til at udbrede de gode erfaringer og skabe synlighed om programmet. Det er et væsentligt formål med programmet at videreformidle gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af mangfoldighed. Det er også vigtigt, at videreformidle indsatsen i forbindelse med gennemførelse af programmet og de opnåede resultater. Kommunikationsbureauet skal rådgive om og medvirke til at gennemføre relevante kampagneelementer i forbindelse med gennemførelse af programmet og de konkrete initiativer. Det kan f.eks. være udarbejdelse af informationsmateriale om mangfoldighedsprogrammet, udarbejdelse af logo eller kampagnedesign for programmet, anvendelse af direct mail til virksomheder, anvendelse af annoncering, iværksættelse og gennemførelse af events mv. med det formål at skabe opmærksomhed om mangfoldighedsprogrammet eller de konkrete initiativer. Side 7

8 Der oprettes en hjemmeside, hvor mangfoldighedsprogrammet præsenteres, og erfaringerne med projektet kan formidles. Det skal være muligt for virksomhederne at stille spørgsmål om ansættelse af nydanskere og ledelse af mangfoldighed via hjemmesiden. Ansvarlige aktører: Integrationsministeriet. Tidsplan: I programmets fireårige periode. Økonomi: Der afsættes kr. Beløbet dækker udgifter til kommunikationsmæssig rådgivning og gennemførelse af relevante kampagneelementer relateret til programmet og de konkrete initiativer. Rundbordssamtale om mangfoldighed en gang årligt Indhold: Integrationsministeren afholdt i februar 2006 en rundbordssamtale med en række virksomheder og organisationer, som har gode erfaringer med ledelse af mangfoldighed eller som er vigtige for udbredelsen af de gode erfaringer. Formålet med rundbordssamtalen var at få gode idéer til dette program, og sikre at programmets indhold er i overensstemmelse med virksomhedernes og organisationernes ønsker på området. Programmet er udarbejdet på baggrund af rundbordssamtalen, og som opfølgning på dette afholdes en gang årligt rundbordssamtale om mangfoldighed. På møderne skal drøftelserne om udbredelse af de gode erfaringer og videreudvikling af området fortsættes, blandt på baggrund af erfaringerne fra mangfoldighedsprogrammet. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet. Tidsplan: I hele programperioden fra 2006 til og med Økonomi: Udgifterne afholdes af Integrationsministeriet. Løbende opfølgning og evaluering af programmet Indhold: Det anses for væsentligt, at der fastsættes klare mål for de enkelte projekter og dermed for det samlede program, og at der følges op på om de fastsatte mål nås. De forskellige projekter skal til sammen bidrage til, at langt flere virksomheder får kendskab til ledelse af mangfoldighed og ansætter flere nydanskere. Integrationsministeriet vil i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, som har erfaring med opfølgning og evaluering, godkende de enkelte projekters indhold, mål og succeskriterier. Konsulentfirmaet vil herefter løbende følge de enkelte projekter og gennemføre en evaluering af projekterne og det samlede program ved programperiodens afslutning. Som en del af den løbende opfølgning gennemføres en årlig undersøgelse af virksomhedernes erfaringer med og holdninger til mangfoldighedsledelse med henblik på at opnå større viden om den faktuelle og potentielle udbredelse af mangfoldighedsledelse. Undersøgelsen skal også give viden om gruppen af virksomheder, der endnu ikke har større kendskab til Side 8

9 mangfoldighedsledelse, og herunder potentialet i små- og mellemstore virksomheder. Endvidere skal erfaringer med mangfoldighedsledelse i den offentlige sektor indgå. Ansvarlige aktører: Integrationsministeriet i samarbejde med et konsulentfirma. Den årlige undersøgelse gennemføres af et analyseinstitut. Tidsplan: I hele programperioden fra 2006 til og med Økonomi: Der afsættes kr. Midtvejskonference og afsluttende konference om mangfoldighedsledelse Indhold: Der afholdes en midtvejskonference og en afsluttende konference om mangfoldighedsledelse. Konferencerne skal bidrage til at skabe synlighed om målsætningen om at der skal være plads til flere nydanskere på arbejdsmarkedet og om mangfoldighedsprogrammet. Ved konferencerne skal der sættes fokus på virksomhedernes gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og der skal videreformidles erfaringer fra mangfoldighedsprogrammet. Der inviteres en bred kreds af virksomheder og andre relevante aktører. Planlægningen af midtvejskonferencen i 2007 skal tage højde for, at 2007 er Det Europæiske År for Lige Muligheder for alle Mod et retfærdigt samfund. Et angivet mål for EU året er at give mulighed for at fremme et samfund præget af større samhørighed, blandt andet ved at øge kendskabet til den omfattende EU-lovgivning inden for ligestilling og ikke-forskelsbehandling, samt ved at fremme debat, dialog og udveksling af god praksis. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet i samarbejde med ekstern samarbejdspart. Tidsplan: Midtvejskonferencen afholdes i slutningen af 2007, og den afsluttende konference afholdes i Økonomi: Der afsættes kr. i 2007 og kr. i Side 9

Undersøgelsen kan fås ved henvendelse til Public Communication, kontakt Charlotte Sørensen, tlf. 26 85 28 20 eller på e-mail CS@public.dk.

Undersøgelsen kan fås ved henvendelse til Public Communication, kontakt Charlotte Sørensen, tlf. 26 85 28 20 eller på e-mail CS@public.dk. FAKTA Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En række undersøgelser 1 om nydanskere og arbejdsmarkedet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 4 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

MIKS-konferencens formål

MIKS-konferencens formål MIKS-konferencens formål 1. At tilskynde offentlige arbejdspladser til i højere grad at arbejde systematisk med mangfoldighed og integration. 2. At styrke offentlige ledere i udviklingen af strategier

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Integration som del af en vækstdagsorden. Program. Hvem er Novum? Hvad vil højtuddannede nydanskere? Hvad vil virksomheder?

Integration som del af en vækstdagsorden. Program. Hvem er Novum? Hvad vil højtuddannede nydanskere? Hvad vil virksomheder? Integration som del af en vækstdagsorden Program Hvem er Novum? Hvad vil højtuddannede nydanskere? Hvad vil virksomheder? Besparelser i den offentlige sektor Novums diagram Projektet Forskel gør en forskel

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7.

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. TALE Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. maj 2009 07-05-2009 J.nr. 2009-3974 (2009-0005757) Ligestillingsafdelingen/asm

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere