Arbejdsplads til nye danskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplads til nye danskere"

Transkript

1 Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En række undersøgelser 1 om nydanskere og arbejdsmarkedet viser, at et stort flertal af virksomheder gerne vil ansætte nydanskere, og at langt størstedelen af de virksomheder, der har haft nydanskere ansat, har gode erfaringer med ansættelsen. Der er dog stadig mange virksomheder, som endnu ikke har erfaringer med at ansætte nydanskere. Det gælder både offentlige og private virksomheder. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet 2 viser, at større virksomheder har været bedre end mindre virksomheder til at ansætte nydanskere. Det tyder på et behov for, at der skal gøres en særlig målrettet indsats i relation til de små og mellemstore virksomheder. En række virksomheder har allerede erfaringer med ansættelse af nydanske medarbejdere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. En undersøgelse 3 viser, at gode erfaringer fra andre virksomheder kan få de virksomheder, der endnu ikke har erfaring med at ansætte nydanskere til selv at ansætte nydansk arbejdskraft. Samme undersøgelse viser, at de adspurgte virksomheder mener, at fordomme hos virksomheder og medarbejdere har stor betydning for, at nydanskere er uden arbejde. Der er således behov for at videreformidle de gode erfaringer med nydanskere på arbejdsmarkedet og de gode erfaringer med ledelse af mangfoldighed. Formål og målgruppe Formålet med programmet er, at langt flere virksomheder selv får erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. Det er programmets sigte, at nå disse mål gennem bearbejdning af holdninger og formidling af viden, værktøjer og relationer. Programmet vil have fokus på at opsamle, videreudvikle og videreformidle virksomheders gode erfaringer med ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare. 1 Blandt andet de seneste års undersøgelse udført af Institut for Konjunktur Analyser for Integrationsministeriet. Den seneste er Rapport om nydanskere, lærlingepraktik og mentorordninger Februar Socialforskningsinstituttet: Virksomhedernes sociale ansvar årbog Afrapportering af survey om beskæftigelse af etniske minoriteter svarfordelinger per 9. september 2005, foretaget blandt virksomheder i Beskæftigelsesministeriets virksomhedspanel.

2 Programmet vedrører alene personer med anden etnisk oprindelse. Mangfoldighed defineres ofte bredere med udgangspunkt i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 4, så begrebet også omfatter for eksempel alder og handicap. Der vil i forbindelse med udmøntningen af programmet blive taget højde for, at personer med anden etnisk baggrund ikke er en homogen gruppe, men er i besiddelse af mangfoldige ressourcer og kompetencer. Programmets målgruppe er både private og offentlige virksomheder, og fokus vil være på små og mellemstore virksomheder. Programmet vil blive gennemført over en fireårig periode fra 2006 til og med Der er ved satspuljeforhandlingerne for 2006 afsat midler til fremme af et mangfoldigt arbejdsmarked, og i den fireårige periode vil 18 mio. kr. blive anvendt til at gennemføre programmet. Der gennemføres en række initiativer, som til sammen skal bidrage til at nå programmets mål. Initiativer som vil inddrage virksomheder, ledere, medarbejdere og organisationer. Integrationsministeriet vil gennemføre en del af initiativerne, og andre vil blive gennemført af eksterne parter. Programmet opdeles i to perioder af to års varighed, og der vil i programperioden blive afholdt to ansøgningsrunder, hvor der kan søges om midler til at gennemføre initiativerne. Ved den første ansøgningsrunde, som afholdes med ansøgningsfrist 1. september 2006, vil de afsatte midler i 2006 og 2007 blive fordelt. Programmet revideres i efteråret 2007 på baggrund af de foreløbige erfaringer med programmet, og der reserveres et beløb på ca. 1 mio. kr., som kan anvendes til nye initiativer. Herefter afholdes den anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. september 2007, hvor de resterende midler vil blive fordelt. I det følgende præsenteres forslag til programmets elementer. Initiativer Katalog af best practices Indhold: Der udarbejdes et katalog af gode erfaringer for ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare med udgangspunkt i udvalgte virksomheder. Eksemplerne på best practices lægges sammen med de bedste og mest brugbare af de mangfoldighedsværktøjer, der allerede er udarbejdet, på programmets hjemmeside til inspiration for virksomhedernes indsats på området. Med udgangspunkt i dokumentationsmaterialet fra Integrationsprisarrangementet, MIAPRI- SEN og netværksprisen samt Foreningen Nydanskers erfaringer med gennemførelse af 4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005 om forbud mod forskelsbehandling mv. Side 2

3 konkrete mangfoldighedsprojekter udarbejdes et katalog, der beskriver de mange erfaringer, der allerede er med ledelse af mangfoldighed i Danmark. Kataloget skal indeholde eksempler fra såvel private og offentlige virksomheder og fra små, mellemstore og store virksomheder, herunder virksomhedernes forskellige motivationer, tilgange og metoder. Ansvarlige aktører: Projektet gennemføres af Integrationsministeriet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Tidsplan: Projektet iværksættes i august 2006 og afsluttes i efteråret 2006, hvor programmets hjemmeside etableres. Økonomi: Der afsættes kr. i Virksomhedsturné til virksomheder Indhold: Der gennemføres en virksomhedsturne, hvor relevante virksomheder besøges for at øge antallet af danske virksomheder, der har erfaring med eller indgående viden om ansættelse af nydanske medarbejdere. Ved virksomhedsbesøgene videregives gode erfaringer med integration af nydanskere på arbejdsmarkedet fra andre virksomheder. Der besøges både offentlige og private virksomheder, og det tilstræbes, at en tredjedel af virksomhederne er offentlige virksomheder. Der skal desuden være fokus på ansættelse af nydanske kvinder. Der etableres et landsdækkende netværk af konsulenter med viden og konkrete erfaringer med integration, der virker i virksomheder. Dette netværk dyrker de gode eksempler og igangsætter en målrettet og konkret anvendelse af de mest effektfulde metoder. Der kan blandt andet tages udgangspunkt i best practice kataloget og mangfoldighedsværktøjerne, som samles og vil være tilgængelige på programmets hjemmeside. Erfaringerne med anvendelse af trappemodellen, som er aftalt i forbindelse med fire-parts aftalen, bør også indgå. Initiativet tager udgangspunkt i virksomhedernes ønske om at høre om andre virksomheders erfaringer, som det fremgår af undersøgelsen fra Beskæftigelsesministeriets virksomhedspanel. Det kan indgå som et delprojekt, at der ligeledes sættes fokus på medarbejdernes mulighed for at bidrage til en mangfoldig arbejdsplads. Initiativet skal desuden medvirke til at forbedre samarbejdet mellem virksomhederne og kommunerne, herunder forbedre kommunernes aktiveringsindsats. Der er tale om et større initiativ, som gennemføres i løbet af hele programmets fireårige periode. Der iværksættes et pilotprojekt af et års varighed, og på baggrund af de indhøstede erfaringer og opnåede resultater vil der blive søgt tilvejebragt supplerende midler til de kommende års indsats. Tidsplan: Iværksættes i Økonomi: Der afsættes kr. i 2006 og søges supplerende midler til gennemførelse af projektet fra 2007 og frem til og med Side 3

4 Fra virksomhed til virksomhed Indhold: Virksomheder med gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare videregiver disse erfaringer til andre virksomheder. Det kan for eksempel være ved møder i lokalafdelinger af Rotary, Lions mv. eller ved møder arrangeret af de regionale netværk eller lokale brancheforeninger. Der kan udvælges en række virksomheder, som endnu ikke har større erfaring med ansættelse af nydanskere, men som ønsker at ansætte nydanskere fremover, og som kan have glæde af andre virksomheders erfaringer. Disse virksomheder matches, så en virksomhed med gode erfaringer fungerer som mentor for en virksomhed med begrænset erfaring med ansættelse af nydanskere og mangfoldighedsledelse. Det kan ligeledes indgå, at mentee virksomhederne på frivillig basis videregiver de opnåede erfaringer til nye virksomheder, nu i rollen som mentorvirksomhed, således at erfaringerne med mangfoldighedsledelse fortsat gives videre. Der kan ligeledes inddrages nydanske medarbejdere, som kan bidrage med deres erfaringer med mødet med danske virksomheder. Endelig kan der være fokus på hvordan virksomhederne via kompetenceudviklingsforløb kan forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af nydanskere. Tidsplan: Projektet iværksættes i slutningen af 2006 og løber frem til og med Økonomi: Der afsættes kr. Fra leder til leder Indhold: Ledere med gode erfaringer med en sammensat medarbejderstab deler deres viden med mindre erfarne lederne, og erfarne ledere såvel danske som nydanske deler deres viden med nyudnævnte nydanske ledere. Målgruppen er ledere i såvel offentlige som private virksomheder. Der kan herunder være fokus på nydanske kvindelige ledere. Videndelingen kan for eksempel ske via mentorordninger og/eller netværk og ved afholdelse af workshops og konferencer. Der gennemføres desuden et udviklingsprojekt med fokus på styrkelse af nydanskeres karrieremuligheder og lederrekruttering blandt nydanske medarbejdere på en række udvalgte virksomheder. Det er vigtigt, at nydanskere både kvinder og mænd - indgår på lige fod på det danske arbejdsmarked, og at deres arbejdsindsats værdsættes. Nydanskere skal have samme muligheder for at opkvalificere sig og gøre karriere. Det kan være med til at styrke fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, og nydanske ledere kan udgøre rollemodeller for andre nydanskere. Tidsplan: Initiativet iværksættes i efteråret 2006 og løber frem til og med Økonomi: Der afsættes kr. Side 4

5 Fra medarbejder til medarbejder Indhold: Der udarbejdes et undervisningsprogram for mentorer på små og mellemstore virksomheder, som afprøves i praksis på en række virksomheder såvel offentlige som private. Mange virksomheder har gode erfaringer med, at en erfaring medarbejder fungerer som mentor for en ny medarbejder, og anvendelse af mentorer ved ansættelse af nydanskere er en oplagt mulighed. Kært barn har mange navne, og hvad enten betegnelsen er mentor, sidemandoplæring, onkelordning eller andet, er idéen, at mentoren introducerer den nyansatte til virksomheden og fungerer som støtteperson for den nyansatte, der skal integreres på virksomheden. Mentoren vil som regel både påtage sig opgaver af faglig, social og praktisk karakter. Der er særligt behov for mentorer, hvis der er tale om nyansatte, som ikke har megen arbejdsmarkedserfaring og ikke er vant til omgangstonen på en arbejdsplads. Virksomhederne kan i henhold til integrationsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats få tilskud til en mentorfunktion i forbindelse med ansættelse af en ledig person. Den seneste undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse om virksomhedernes erfaring med mentorordninger, som kommunen eller AF har ydet støtte til, viser desværre, at omkring 70 % af de adspurgte virksomheder ikke har sådanne erfaringer, og at den vigtigste årsag til dette er manglende kendskab. Der er med andre ord behov for, at flere virksomheder får kendskab til støttemulighederne. Projektet skal bidrage til dette. Det er dog tanken, at undervisningsprogrammet kan anvendes uanset, om nydanskeren kommer fra ledighed eller fra et andet job. Tidsplan: Initiativet gennemføres i 2007, 2008 og Økonomi: Der afsættes kr. Partnerskaber med virksomheder Indhold: Der etableres partnerskaber med en række større virksomheder med et centralt hovedkontor og afdelinger rundt om i landet, hvor en model for virksomhedernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats bliver beskrevet, og hvor målet er, at den ledige ansættes efter integrationsforløbet, såfremt dette gennemføres tilfredsstillende. For at matche virksomhedernes stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kan udarbejdelse af et opkvalificeringsprogram indgå. Modellerne skal inddrage de indhøstede erfaringer med trappemodellen fra fire-parts aftalen, skal videreformidles til relevante parter som kommuner, andre virksomheder, brancheforeninger mv., og skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem virksomheder og de nye storkommuner. Modellerne kan ligeledes anvendes i virksomhedsturnéen. Tidsplan: Initiativet iværksættes og gennemføres i Økonomi: Der afsættes kr. Side 5

6 Ledelse af mangfoldighed i offentlige virksomheder Indhold: Der iværksættes et initiativ, der har fokus på at udbrede og mainstreame ledelse af mangfoldighed i offentlige virksomheder. Initiativet skal bygge videre på Personalestyrelsens og Kommunernes Landsforenings erfaringer, samt erfaringer opnået i det Landsdækkende netværk for integration på offentlige virksomheder, som Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats (CABI) tog initiativ til i starten af 2005 og som videreføres med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet til udgangen af Initiativet kan omhandle konkrete udviklingsopgaver vedrørende rekruttering og fastholdelse af nydanskere, herunder hvordan virksomhederne via kompetenceudviklingsforløb kan forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af nydanskere. Det vil her være oplagt, at der fokuseres på aftalerne om integrationsog oplæringsstillinger på det statslige og det kommunale område. Det kan for eksempel være afprøvning af nye værktøjer til rekruttering i forbindelse med etablering af integrations- og oplæringsstillinger, proaktiv markedsføring, nye opsøgende rekrutteringsprocedurer eller lignende. Det kan også være udvikling af værktøjer til fastholdelse af nydanskere, som mangler formelle kvalifikationer og har svage arbejdsmarkedskompetencer samt anerkendelse af udenlandske uddannelser Tidsplan: Initiativet iværksættes i 2007 og gennemføres i 2007 og Økonomi: Der afsættes kr. Religion på arbejdsmarkedet Indhold: Der gennemføres et initiativ om religion i arbejdslivet. Selvom det kan være en ressource med religiøs mangfoldighed på arbejdspladsen, kan der ofte være usikkerhed over for spørgsmål vedrørende religion. Virksomheder vil sandsynligvis i stigende grad finde behov for at forholde sig til spørgsmålet om religion. Initiativet skal være baseret på eksisterende erfaringer fra virksomheder i ind- og udland, samt på de problemstillinger og anbefalinger, der er identificeret i LG Insights rapport Interesser og holdninger til arbejde. Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelsesindsatsen. Rapporten peger især på problemer med kommunernes aktiveringsindsats, visitation og administration af rådighedsreglerne. På denne baggrund skal det indgå, at der udarbejdes værktøjer, som retter sig mod kommunale sagsbehandlere. Initiativet gennemføres i samarbejde med udvalgte kommuner og virksomheder. Tidsplan: Projektet gennemføres i 2007 og Økonomi: Der afsættes kr. Side 6

7 Organisering af indsatsen i forbindelse af programmet Oprettelse af en koordinationsgruppe. Indhold: Der nedsættes en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter fra alle igangsatte projekter, som samles hver tredje måned og til en årlig workshop. Integrationsministeriet er sekretariat for koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen skal sikre, at mangfoldighedsprogrammet gennemføres som et sammenhængende program, og medvirke til at der opnås størst mulig synlighed om programmet og de opnåede resultater. Det er vigtigt, at der løbende sker en erfaringsudveksling mellem de, der deltager i gennemførelsen af programmet, og at de opnåede erfaringer videreformidles til så mange som muligt især til små og mellemstore virksomheder. Koordinationsgruppen bidrager desuden ved den løbende opfølgning og evaluering af projektet og ved planlægningen af midtvejskonferencen og den afsluttende konference, jf. nedenfor. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet. Tidsplan: Hele programperioden. Økonomi: Der afsættes til udgifter til ekstern bistand ved sekretariatsbetjeningen af koordinationsgruppen. Formidling af programmet og dets resultater Indhold: Der indgås aftale med et kommunikationsbureau, der kan bidrage til at udbrede de gode erfaringer og skabe synlighed om programmet. Det er et væsentligt formål med programmet at videreformidle gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og ledelse af mangfoldighed. Det er også vigtigt, at videreformidle indsatsen i forbindelse med gennemførelse af programmet og de opnåede resultater. Kommunikationsbureauet skal rådgive om og medvirke til at gennemføre relevante kampagneelementer i forbindelse med gennemførelse af programmet og de konkrete initiativer. Det kan f.eks. være udarbejdelse af informationsmateriale om mangfoldighedsprogrammet, udarbejdelse af logo eller kampagnedesign for programmet, anvendelse af direct mail til virksomheder, anvendelse af annoncering, iværksættelse og gennemførelse af events mv. med det formål at skabe opmærksomhed om mangfoldighedsprogrammet eller de konkrete initiativer. Side 7

8 Der oprettes en hjemmeside, hvor mangfoldighedsprogrammet præsenteres, og erfaringerne med projektet kan formidles. Det skal være muligt for virksomhederne at stille spørgsmål om ansættelse af nydanskere og ledelse af mangfoldighed via hjemmesiden. Ansvarlige aktører: Integrationsministeriet. Tidsplan: I programmets fireårige periode. Økonomi: Der afsættes kr. Beløbet dækker udgifter til kommunikationsmæssig rådgivning og gennemførelse af relevante kampagneelementer relateret til programmet og de konkrete initiativer. Rundbordssamtale om mangfoldighed en gang årligt Indhold: Integrationsministeren afholdt i februar 2006 en rundbordssamtale med en række virksomheder og organisationer, som har gode erfaringer med ledelse af mangfoldighed eller som er vigtige for udbredelsen af de gode erfaringer. Formålet med rundbordssamtalen var at få gode idéer til dette program, og sikre at programmets indhold er i overensstemmelse med virksomhedernes og organisationernes ønsker på området. Programmet er udarbejdet på baggrund af rundbordssamtalen, og som opfølgning på dette afholdes en gang årligt rundbordssamtale om mangfoldighed. På møderne skal drøftelserne om udbredelse af de gode erfaringer og videreudvikling af området fortsættes, blandt på baggrund af erfaringerne fra mangfoldighedsprogrammet. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet. Tidsplan: I hele programperioden fra 2006 til og med Økonomi: Udgifterne afholdes af Integrationsministeriet. Løbende opfølgning og evaluering af programmet Indhold: Det anses for væsentligt, at der fastsættes klare mål for de enkelte projekter og dermed for det samlede program, og at der følges op på om de fastsatte mål nås. De forskellige projekter skal til sammen bidrage til, at langt flere virksomheder får kendskab til ledelse af mangfoldighed og ansætter flere nydanskere. Integrationsministeriet vil i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, som har erfaring med opfølgning og evaluering, godkende de enkelte projekters indhold, mål og succeskriterier. Konsulentfirmaet vil herefter løbende følge de enkelte projekter og gennemføre en evaluering af projekterne og det samlede program ved programperiodens afslutning. Som en del af den løbende opfølgning gennemføres en årlig undersøgelse af virksomhedernes erfaringer med og holdninger til mangfoldighedsledelse med henblik på at opnå større viden om den faktuelle og potentielle udbredelse af mangfoldighedsledelse. Undersøgelsen skal også give viden om gruppen af virksomheder, der endnu ikke har større kendskab til Side 8

9 mangfoldighedsledelse, og herunder potentialet i små- og mellemstore virksomheder. Endvidere skal erfaringer med mangfoldighedsledelse i den offentlige sektor indgå. Ansvarlige aktører: Integrationsministeriet i samarbejde med et konsulentfirma. Den årlige undersøgelse gennemføres af et analyseinstitut. Tidsplan: I hele programperioden fra 2006 til og med Økonomi: Der afsættes kr. Midtvejskonference og afsluttende konference om mangfoldighedsledelse Indhold: Der afholdes en midtvejskonference og en afsluttende konference om mangfoldighedsledelse. Konferencerne skal bidrage til at skabe synlighed om målsætningen om at der skal være plads til flere nydanskere på arbejdsmarkedet og om mangfoldighedsprogrammet. Ved konferencerne skal der sættes fokus på virksomhedernes gode erfaringer med ansættelse af nydanskere og der skal videreformidles erfaringer fra mangfoldighedsprogrammet. Der inviteres en bred kreds af virksomheder og andre relevante aktører. Planlægningen af midtvejskonferencen i 2007 skal tage højde for, at 2007 er Det Europæiske År for Lige Muligheder for alle Mod et retfærdigt samfund. Et angivet mål for EU året er at give mulighed for at fremme et samfund præget af større samhørighed, blandt andet ved at øge kendskabet til den omfattende EU-lovgivning inden for ligestilling og ikke-forskelsbehandling, samt ved at fremme debat, dialog og udveksling af god praksis. Ansvarlig aktør: Integrationsministeriet i samarbejde med ekstern samarbejdspart. Tidsplan: Midtvejskonferencen afholdes i slutningen af 2007, og den afsluttende konference afholdes i Økonomi: Der afsættes kr. i 2007 og kr. i Side 9