Lokalplan Bramdrupdam Hallerne. - et område til idræt. 12. juni 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 0721-23. Bramdrupdam Hallerne. - et område til idræt. 12. juni 2006"

Transkript

1 !! Lokalplan Sønderjydske Motorvej Nørreskovgårdsvej!!!!!!!!!!!!!!! Bramdrupskovvej!!!!!!!!!!!!!!!!! Bramdrupdam Hallerne - et område til idræt 12. juni 2006

2 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 3 Bestemmelser 5 1 Formål 5 2 Område (og zonestatus) 5 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 6 6 Ledningsanlæg 8 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 9 Ubebyggede arealer 9 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 11 Vedtagelsespåtegning 12 Retsvirkninger 13 Redegørelse 14 Eksisterende forhold 14 Lokalplanens indhold 14 Trafik 15 Bebyggelsens fremtræden 15 Grønne områder 16 Affaldshåndtering 16 Miljøforhold 16 Økologi i planlægning og byggeri 16 Agenda 21 - naturmiljøvurdering 16 Forhold til øvrig planlægning for området 17 Regionplan Kystnærhed 17 Kirkeomgivelser 17 Grundvand 17 Naturbeskyttelse 17 Kulturarv 17

3 Miljøforhold 17 Kommuneplan Hovedstruktur 18 Rammedel 18 Forudsætningsdel - rekreativ politik 18 Zonestatus 18 Spildevandsplan 19 Vandforsyning 19 Varmeplan Tilladelser fra andre myndigheder 19 Vejanlæg m.m. 19 Øvrige forhold 19 Ledningsanlæg 19 Byggeriets omfang og placering 19 Arkæologiske og fossile fund 19 Bilag 1 Regulativ for skilte og facader i Kolding

4 Lokalplan / Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger øst for Vejlevej og syd for den Sønderjydske Motorvej i den nordlige del af Bramdrupdam. Området omfatter cirka 1,7 ha, der ligger i byzone. Inden for lokalplanområdet ligger Bramdrupdam Hallerne, en daginstitution samt en skolefritidsordning. Nord og vest for området ligger idrætsarealer, og mod syd og øst ligger haveboliger. Området er en del af enkeltområde 0721 Bramdrupvej Nørregyden Vest i Kommuneplan Området er udlagt som offentligt område. Området har vejadgang fra Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej Oversigtskort med hvid markering af lokalplanområdet Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at kunne imødekomme et ønske om en til- og ombygning af Bramdrupdam Hallerne. Sportscentret ønskes suppleret med idræts- og forsamlingslokaler samt overnatningslokaler til idrætsudøvere i forbindelse med arrangementer. Området er omfattet af lokalplan for et område til idræt og andre fritidsformål i Bramdrup. I lokalplanen er området allerede udlagt til offentlige formål, såsom idrætshaller og lignende, men lokalplanen giver ikke mulighed for den ønskede om- og tilbygning. Derfor er denne lokalplan udarbejdet. 3

5 Ud over at give mulighed for udvidelse af det eksisterende sportscenter sikrer lokalplanen den selvstændigt beliggende daginstitution og dennes opholdsareal inden for lokalplanområdet. Til- og ombygning inden for lokalplanområdet skal harmonere med den eksisterende halbebyggelse. Adgangen til området skal ske fra Bramdrupskovvej og Nørreskovgårdsvej, og der skal sikres stiforbindelse til idrætsarealerne på den vestlige side af Bramdrupskovvej. Eksisterende forhold med markering af lokalplanområdet 4

6 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål at muliggøre en udbygning af eksisterende sportscenter med mulighed for idræts-, forsamlings- og overnatningslokaler at sikre, at ny bebyggelse harmonerer med den eksisterende halbebyggelse at sikre parkeringsforholdene at sikre mulighed for stiforbindelse til idrætsarealerne på den vestlige side af Bramdrupskovvej at sikre daginstitutionens opholdsareal at ophæve lokalplan Område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Bramdrupskovvej, mod nord af Nørreskovgårdsvej, mod øst af sti ved boligområdet Januarvænget og mod syd af sti ved boligområdet Aprilvænget samt parcelhusgrunde på Aprilvænget. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 12n Bramdrup By, Nr. Bramdrup og del af det umatrikulerede vejareal 7000i og alle parceller, der efter den 25. november 2005 udstykkes fra de nævnte matrikelnumre. Kortbilag 1. Matrikelkort med afgrænsning af lokalplanområdet 5

7 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1 og 2, som vist på kortbilag 2. Kortbilag 2. Områdeinddeling 3 Områdets anvendelse 3.1 Område 1 må kun anvendes til offentlige formål, herunder skole, idræt, daginstitution og lignende med tilhørende opholdsareal. 3.2 Område 2 må kun anvendes til offentlige formål, herunder institution samt idræts-, forsamlings- og overnatningslokaler til idrætsudøvere i forbindelse med arrangementer. 4 Udstykninger 4.1 Der tillades ikke udstykninger inden for lokalplanområdet. Arealet inden for område 2 tillades sammenlagt til én matrikel. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til Nørreskovgårdsvej og til Bramdrupskovvej samt stiadgang til Bramdrupskovvej udlægges som vist på kortbilag 3. 6

8 5.2 I område 2 fastholdes den eksisterende sti, der sikrer stiforbindelse til den vestlige side af Bramdrupskovvej. Stien fremgår af kortbilag 3. Stien skal fastholdes med en bredde på mindst 2 meter. 5.3 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal for nybyggeri. Parkering udlægges som samlede arealer i princippet som vist på kortbilag 3. Kortbilag 3. Vej, sti og parkering 7

9 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Der skal være etableret fælles TV- og radioantenneanlæg for området, eller området skal tilknyttes eksisterende fællesantenneanlæg. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midtlinie. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter Bebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel end 5 meter Der tillades etableret op til 2 flugtvejstrapper ved den nordlige grænse af område 1 til brug for Bramdrupdam Hallerne. Trapperne skal løbe parallelt med den sydøstlige facade af den østligste halbygning i område Område Bygningshøjden må ikke overstige 11,5 meter Bebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel end 5 meter, og bebyggelse må ikke opføres nærmere end 10 meter til vejskel. Endelig må bebyggelse ikke opføres syd for en linie, der flugter den sydøstlige gavl af den østligste hal Ved opførelse af nyt byggeri mellem sportscentrets sydlige bygninger, skal byggeriet flugte med den østlige bygnings sydøstlige gavl. 7.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. 8

10 7.4 Anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer skal være en del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område Tage og facader skal med hensyn til materialevalg og farvesammensætning tilpasses byggeri i område Område Tage og facader skal med hensyn til materialevalg og farvesammensætning tilpasses det eksisterende byggeri i område Til udvendige bygningssider skal anvendes tegl, stål, glas og/eller eternit. Til tagflader skal anvendes tagpap. 8.3 Inden for området må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner. 8.4 For skiltning og facader gælder retningslinierne i det vedhæftede Bilag 1 Regulativ for skilte og facader i Kolding, afsnit 5. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Opholdsarealet skal mindst svare til 50 procent af etagearealet. 9.2 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, gårdsplads, terrasse, fælles opholdsareal og affaldsø. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til affaldsø skal være befæstet. 9.3 Belysningen på veje, stier og pladser skal fremstå med armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde ind til 3 meter. 9.4 Der tillades ikke langtidsparkering af lastbiler, både, campingvogne og anhængere. 9

11 9.5 Der skal etableres beplantning i form af enkeltstående træer med sammenhængende bundbeplantning langs Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej i princippet som vist på kortbilag Terrænregulering skal ske i et mindstemål. Kortbilag 4. Beplantning langs Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles sti- og vejadgang og beplantning parkeringsarealer fællesantenneanlæg eller tilslutning til fællesantenneanlæg anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 10

12 12 Ophævelse af lokalplan Lokalplan ophæves for ejendommen matr.nr. 12-n Bramdrup By, Bramdrup, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 28. februar Grundejerforening Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 11

13 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 12. juni 2006 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 21. juni Ovenstående lokalplan begæres i henhold til 2 tinglyst på matr. nr. 12n Bramdrup By, Nr. Bramdrup. Lokalplan tinglyst den begæres i henhold til 12 aflyst i sin helhed på matr. nr. 12n Bramdrup By, Nr. Bramdrup Kolding, den Jens Kr. Petersen Landinspektør Retten i Kolding Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: F495 Påtegning på byrde Vedrørende matr. nr. 12n grund, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Ejendomsejer: Kolding Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kolding den Lyst første gang den: under nr Senest ændret den: under nr P. a. Birgitta Jensen 12

14 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). En lokalplan kan udlægge et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Kommunen har dog kun pligt til overtagelse, hvis ejeren ikke kan udnytte arealet på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af ejendommene rundt om. (Planlovens 48). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 13

15 Redegørelse Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område på cirka 1,7 ha, som anvendes til idrætsfaciliteter og institutioner i form af Bramdrupdam Hallerne, børneinstitutionen Fristedet samt en skolefritidsordning. Herudover findes der inden for lokalplanområdet arealer til parkering, ophold, veje og stier. Lokalplanområdet ligger i den nordligste del af Bramdrupdam. Mod nord ligger idrætsarealer samt den Sønderjydske Motorvej, mod øst og syd er området omgivet af et boligområde og mod vest ligger Bramdrup skole og idrætsarealer. Områdets terræn er faldende fra syd mod nord. Der er vejadgang til området fra Nørreskovgårdsvej og fra Bramdrupskovvej. Derudover er området tilknyttet et stisystem, der forbinder det øst- og sydfor liggende boligområde med skole- og idrætsområdet, der ligger vest for lokalplanområdet og for Bramdrupskovvej. Der er senest sket tilbygning til Bramdrupdam Hallerne i Tilbygningen ligger i den vestlige del af lokalplanområdet, og den indeholder blandt andet reception, minihal, omklædningsfaciliteter samt klublokaler. Bramdrupdam Hallerne set fra Bramdrupskovvej mod nordøst. 14 Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for om- og tilbygning af det eksisterende sportscenter Bramdrupdam Hallerne. Sportscentret indeholder på nuværende tidspunkt blandt andet to haller med tilhørende omklædningsfaciliteter samt klublokaler. Der ønskes mulighed for at

16 supplere med yderligere en hal samt med en tilbygning indeholdende overnatningsmuligheder for idrætsudøvere i forbindelse med arrangementer. Tilbygningerne ønskes placeret dels mellem eksisterende byggeri, dels som en tilbygning til eksisterende byggeri i områdets nordvestlige ende mod Bramdrupskovvej. Det nye byggeri skal tilpasses det eksisterende byggeri og skal have en udformning, der giver en helhed i det samlede bygningskompleks. Illustration om muligt nybyggeri Lokalplanområdet opdeles i 2 områder, hvor det ene område omfatter en daginstitution, mens det andet område omfatter sportscentret samt en skolefritidsordning. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres 2 flugttrapper inden for område 1 til brug for Bramdrupdam Hallerne. Der stilles i lokalplanen krav om etablering af mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal for nybyggeri. Derudover gælder, at der for eksisterende byggeri skal være mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Der er på nuværende tidspunkt etableret et forholdsmæssigt større antal parkeringspladser i forhold til det eksisterende byggeri. Trafik Lokalplanen udlægger areal til stier, som fortsat skal indgå i det eksisterende stisystem. Stisystemet forbinder lokalplanområdet, boligområdet og det nærliggende skole- og idrætsområde. I henhold til Trafikplan er der adgang fra de sekundære trafikveje Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej, der fordeler trafikken i bydelen og sammenbinder bydelens enkelte lokalområder med hinanden. 15

17 Bybusser, der kører ad Bramdrupskovvej, udgør områdets offentlige trafikbetjening. Bebyggelsens fremtræden Ny bebyggelse i området skal tilpasses det eksisterende sportscenter, således at der opnås en samlet helhed i bebyggelsen. De udvendige bygningssider skal fremtræde med tegl, stål, glas og/eller eternit, mens der til tagflader skal anvendes tagpap. I forbindelse med det eksisterende sportscenter tillades opført ny bebyggelse med en maksimal højde på 11,5 meter. Grønne områder Hovedparten af opholdsarealerne ligger i lokalplanområdets sydlige del, i forbindelse med daginstitutionen. Derudover er der en begrænset mængde opholdsarealer inden for lokalplanområdet. Som tidligere nævnt ligger der udendørs idrætsarealer nord og vest for lokalplanområdet. Der stilles i lokalplanen krav om etablering af beplantning langs Bramdrupskovvej og Nørreskovgårdsvej. Affaldshåndtering Lokalplanen anviser, at anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer skal være del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. Økologi i planlægning og byggeri Lokalplanen fastlægger kun forhold af planmæssig karakter, i henhold til planloven. Naturog miljøhensyn er søgt fremmet i bestemmelser omfattende terrænet, beplantning og krav til placering af bebyggelse. En særlig byøkologisk indsats må gøres i forbindelse med realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder ved projektering og byggesagsbehandling. Retningslinier fremgår af publikationen Økologi i planlægning og byggeri, Kolding Kommune Agenda 21 - naturmiljøvurdering Naturmiljøvurderingen viser, at denne plan kan gennemføres med nogen hensyntagen til naturmiljøet. Hensynet er taget ved, at der stilles krav om beplantning langs Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej. Naturmiljøvurderingen viser dog også, at det er begrænset, hvad der er mulighed for at integrere af mere grønt i lokalplanen. Det vurderes derfor, at denne plan forholder sig neutralt i forhold til Kolding Kommunes Agenda 21 mål på naturmiljøområdet såsom, at lokalplaner skal sikre bedre levevilkår for flora og fauna. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) 3, stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering for planer som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er nævnt i lovens bilag. Bilaget omfatter blandt andet anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkerings- 16

18 pladser, og i henhold til bilaget omfattes også ændringer eller udvidelser af eksisterende forhold. Det fremgår af lovens 3, stk. 2, at hvis planer fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen er blevet screenet. Screeningen viste blandt andet: Der er ingen væsentlige naturinteresser i lokalplanområdet. I området er sporadisk beplantning mod boligområderne mod øst og syd. Området har ikke kontakt til væsentlige naturværdier uden for området. Det vurderes, at der vil ske en mindre øgning af biltrafik til hallerne efter udvidelsen. Spidsbelastningen vil primært ligge i aftentimerne og i weekender. Det vurderes, at den samlede belastning fra biltrafikken vil være relativt lille. De anførte påvirkninger af miljøet anses ikke for at have en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Forhold til øvrig planlægning for området Regionplan 2005 Kystnærhed Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen. Kirkeomgivelser Lokalplanens område ligger uden for kirkeomgivelser for Bramdrup kirke. Grundvand Lokalplanens område ligger i Regionplan for Vejle Amt i område med drikkevandsinteresser i Bramdrupdam Vandværks og Østre Vandværks indvindingsoplande. Lokalplanområdet ligger endvidere inden for indsatsområde 2, hvilket betyder, at området vil blive kortlagt, og at der vil blive udført en indsatsplanlægning efter en tidsmæssig prioriteret rækkefølge. Naturbeskyttelse Der er ikke beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens 3 inden for lokalplanområdet. Kulturarv Der findes ikke forhold beskyttet efter museumslovens 8a inden for lokalplanområdet. Miljøforhold Lokalplanens område ligger cirka meter fra den Sønderjydske Motorvej, og der kan ifølge Vejle Amts støjkortlægning forventes en støjbelastning fra vejen på 55 db eller derover. Ved opførelse af bebyggelse i et sådant område, vil der i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive stillet krav om at sikre det indendørs støjniveau mod den udefrakommende støj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db. Området er i øvrigt uden registreret jordforurening. 17

19 Kommuneplan Hovedstruktur Det fremgår af hovedstrukturen, at der skal være muligheder for et bredt og mangfoldigt lokalt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Lokalplanen er således i overensstemmelse med hovedstrukturens intentioner. Rammedel Området er del af rammedelens funktionsområde Her er lokalplanområdet udlagt som offentligt område med bestemmelserne anvendes til offentlige og private fællesanlæg til uddannelse, kulturelle formål, idræt, pleje, kongres, hotel, forlystelse, forsyning bebyggelsesprocent højst 40 bygningshøjde indtil 1½ etage/8,5 meter opholdsareal mindst halvdelen af etagearealet. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinierne for lokalplanlægningen, bortset fra bestemmelserne om bygningshøjde og bebyggelsesprocent. I lokalplanen er bebyggelsesprocenten fastsat til højst 50 og bygningshøjden er fastsat til maksimalt 11,5 meter for området til idræts-, forsamlings- og overnatningslokaler. Hjemmel findes i Tillæg 34 til Kommuneplan Særlige bestemmelser i rammedelen for det enkeltområde, som lokalplanområdet er en del af - (0131 Industri NV II) - rummer følgende bestemmelser af betydning for lokalplanområdet: ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses omgivelserne terrænregulering må kun udføres i et mindstemål, så hensyntagen til bestående forhold kan gå forud karakteren af områdets bebyggelse skal fastholdes ny bebyggelse skal have en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, og må kun ske med tilladelse i henhold til Regulativ for skilte og facader i Kolding fjernvarmeområde, tilslutningspligt. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse særlige bestemmelser. Forudsætningsdel fritids- og idrætspolitik Det fremgår af forudsætningerne, at det er Fritids- og Idrætsudvalgets mål at skabe bedst mulige fysiske rammer for aktivitetsudfoldelse såvel i lokalområder som generelt i kommunen, samt at sørge for optimale forhold for byens borgere i form af gode og tidssvarende fritids- og idrætsanlæg. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens forudsætninger. Zonestatus Lokalplanens område har status af byzone. 18

20 Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Vandforsyning Lokalplanområdet hører under Bramdrupdam vandværks vandforsyning. Varmeplan 2002 Lokalplanområdet er i varmeplanen udlagt til kollektiv varmeforsyning. Tilladelser m.v. fra andre myndigheder Vejanlæg m.m. Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte politiets godkendelse. Øvrige forhold Ledningsanlæg Ved godkendelse af ledningsarbejder kan det blive krævet, at ledningsanlæg overalt skal registreres i den udstrækning, de er til brug for mere end én forbruger. På ejendomme med flere selvstændige forbrugere skal der registreres frem til sokkel af bygning. Registrering omfattende tracepunkter og bygværker skal ske i landskoordinatsystemet. Anlæg, hvis ledninger eller byggelinier fører over matrikuleret ejendom og er til brug for flere forbrugere eller for andre end ejendommens ejer, skal yderligere sikres ved tinglysning. Hvis det af tekniske/økonomiske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, gas, telefon, fællesantenne over parcellerne, er parcelejerne efter anden lovgivning pligtige til uden vederlag at tåle dette, i det omfang det kan ske uden indskrænkning i grundenes mulighed for opførelse af bebyggelse efter de angivne retningslinier. Byggeriets omfang og placering Ved godkendelse af byggeri kan det blive krævet, at afsætning af al bebyggelse skal opmåles ved facade. Opmåling og registrering skal ske i landskoordinatsystemet. Arkæologiske og fossile fund Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) og geologiske genstande og genstande af fossil karakter (botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlægstilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren oplyses om museumslovens om forhåndsvurdering, eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil. Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. Museet anfører, at på denne baggrund mener museet ikke, at der er større 19

21 risiko for, at der inden for det af lokalplanen berørte område findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder, der vil skulle undersøges inden byggeriet. 20

22 Bilag 1 Regulativ for skilte og facader i Kolding Vedtaget af Kolding Byråd den 10. december 2001 Uddrag 5. Byområdet i øvrigt, side Byområdet i øvrigt Virksomhederne skal som udgangspunkt have mulighed for at reklamere ved forskellige former for skiltning. Men skiltene skal udformes, så de ikke virker dominerende eller skæmmende. De følgende regler skal sikre, at der ikke er unødvendig dominerende skiltning, som er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne Facader En facade defineres som den bygningsflade, der vender mod den adressegivende vejadgang. En bygning kan som udgangspunkt kun have én facade. Ved hjørneplacering, f.eks. ved stamvej/stikvej, vælges een bygningsflade som facade. Ved placering med matrikelskel mod 2 parallelle veje kan der være tale om 2 facader. Der bør på alle facader skiltes med tydeligt husnummer, læseligt fra vejen. Retningslinier: Ved facaderenoveringer skal det tilstræbe, at facadebeklædninger og eksisterende faste baldakiner fjernes, samt at de oprindelige facadematerialer respekteres. Væsentlige bygningsdetaljer bevares og istandsættes. Ved skiltning må bygningsdetaljer som bånd, pilastre og indfatninger ikke dækkes. Markiser tilpasses husets arkitektur og opdeles efter vindues/dørpartier. Markisedugen skal være foldbar og af et stoflignende materiale, der kan rulles ind. Faste baldakiner er ikke tilladt. Blænding af vinduer tillades ikke, og højst 20% af vinduesfladerne må tilklæbes Skiltning Retningslinier: Den primære skiltning kan være et fritstående skilt og/eller en skiltning på én facade. Hvis en virksomhed ligger med facade mod to parallelle veje, er der mulighed for en skiltning på begge facade. Skiltning på facader tillades kun udført med udskårne enkeltbogstaver direkte på facaden og med en bogstavhøjde på max. 1m; og gerne op til 50 cm fri facadeflade over bogstaverne. Skilte opsat over tagfod godkendes ikke. Hvor baggrunden indgår som et væsentligt element i virksomhedens logo og firmanavn, er der mulighed for en bagplade på op til 1,5 m2. Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning. Som sekundær skiltning er det virksomhedens hovedproduktgruppe, der kan skiltes med. Denne skiltning skal indordne sig under den primære skiltning både hvad angår bogstavstørrelser og omfang. 21

23 Skiltning for enkeltprodukter tillades ikke. Såfremt der udlejes lokaler til flere firmaer på en ejendom, skal al skiltning samordnes i ét skilt, eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept til godkendelse i Teknisk Forvaltning. Butikker under 150 m2 behandles efter skiltekoncept for bymidten. Henvisningsskilte i forbindelse med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres under 1. sals vinduer ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden, eller på det sted der er henvist til i et eventuelt godkendt skiltekoncept. Al skiltning placeres på eget areal og ingen del af skiltningen må være ud over matrikelgrænsen. Hvor der er fortov er der mulighed for udhængsskilte på max. 0,5 m2, placeret min. 2,2 m over fortov og mindst 1 m fra kanten af kørebanen. Se også skiltevejledningen for bymidten omkring udhængsskilte. Farvede bånd på facader er ikke tilladt, med mindre de indgår som en del af den oprindelige arkitektur. Reglerne i forhold til vej gælder kun for kommuneveje og private fællesveje Fritstående skilte Fritstående skilte kan f.eks. være galgeskilte, søjleskilte, vartegn, bomærker eller skulpturer. Retningslinier: Ved byggeri under 3,5 meter til sternkant kan skiltearealet være op til 2,0 m2 og have en max. højde over terræn på 2 m. Ved byggeri mellem 3,5 og 8,0 m til sternkant kan skiltearealet være op til 3,0 m2 og have en max. højde over terræn på 3 m. Ved byggeri over 8,0 meter til sternkant kan skiltearealet være op til 6,0 m2 og have en max. højde over terræn på 6 m. Der accepteres kun ét fritstående skilt på hver ejendom. Hvis der er flere lejere lejere/ejere må de samordne skiltningen på én skilteflade. Skiltet placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej og nabo, med mindre der er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen Lys Retningslinier: På lysskilte kan bogstaver og/eller logo lyse, når dette ikke er til ulempe i forhold til omgivelserne. Lysskilte med løbende eller blinkende lys er ikke tilladt. Lysbånd og lyskasser på bygninger er ikke tilladt. Til oplysning af skilte kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og armaturer. Disse skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til facaden de sættes op på. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer. Lys og spotlamper monteres, så de ikke er til ulempe for trafikanter eller beboere i omkringliggende boliger. Lysstyrken tilpasses omgivelserne. Laserlys og alt bevægeligt lys er ikke tilladt. Oplysning af hele facader tillades normalt ikke. 22

24 Flagstænger til reklameflag Retningslinier: Til hver ejendom med en facadelængde på over 10 m. kan der opsættes flagstænger; én flagstang for hver påbegyndt 50 m hovedfacade mod vej. Disse kan placeres i én eller flere flaggrupper. Flagstænger placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej og nabo, med mindre der er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen. Flagstænger kan være op til 10 m høje, og må ikke placeres på kunstige høje. Firmaflaghøjden må max. være 1/5 af stanghøjden. Bannere er mulige, dog max. 1 m brede og 2/3 af stanghøjden. Spotbelysning af flag og flagstænger er ikke tilladt Grønne bælter Der gælder særlige regler for de grønne bælter, der er udlagt i henhold til partielle byplanvedtægter, lokalplaner og deklarationer. Retningslinier: Grønne bælter skal holdes fri for skiltning. Henvisningsskilte med en skilteflade på max. 1,5 m2 kan i særlige tilfælde opsættes ved indkørslen til ejendommen efter forudgående tilladelse fra Teknisk Forvaltning. Henvisningsskilte kan være op til 1,5 m høje og skal altid placeres på eget areal og udenfor vejudvidelseslinier og oversigtslinier. Er der flere virksomheder, der benytter den samme indkørsel, samordnes henvisningsskiltningen Midlertidig skiltning Retningslinier: Midlertidige skilte i forbindelse med byggerier kan opstilles på selve byggepladsen. Salgsskilte for byggegrunde og huse tillades opstillet som informationsskilte i rimelig størrelse på selve matriklen Service- og benzinstationer med tilhørende udsalgssteder Retningslinier: Der tillades kun ét fritstående logoskilt eller standardprisskilt pr. station. For stationer på hjørnegrunde dog 2 fritstående logoskite eller standardprisskilte såfremt facadelængderne mod vejene er over 50 m. Fritstående logoskilt og standardprisskilt samordnes i et skilt. Fritstående logoskilt/standardprisskilt kan være op til 6 m højt og have en bredde på højst 1,5 m. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående logoskilte og standardprisskilte. Tilladelse vil enkelte steder kunne gives mod udarbejdelse af deklaration om at skiltningen skal fjernes for ansøgerens regning, hvis det senere kræves af vejmyndigheden. Logoskiltet og underskilt/prisskilt kan udføres som lysskilte. 23

25 I forkanten af sternen på overdækninger ved tankanlæg og bygninger i øvrigt godkendes ikke stærke farver, logoer, lysskilte eller lys. Belysning under overdækninger ved tankanlæg må kun lyse ned på tankpladsen. Ekstra logoskilte eller firmaskilte, butiksskiltning, henvisninger til Quick-food, grillbar, vaskehal, pusleplads, smørehal, reparation eller anden skiltning tillades kun i meget begrænset omfang. Skiltningen skal være tilpasset bygningens arkitektur. Skriften må være max. 30 cm høj. Plakater samt klapskilte tillades kun placeret på og ved bygningen eller butikken. Skiltningen skal have begrænset omfang og en skilteflade på max. 0,5 m2. Øvrige produktreklameflag, bannere, klapskilte, flagguirlander og lignende tillades ikke. Hver station må opsætte een indpil pr. indkørsel, udført som lysskilt med en flade på max. 0,25 m2. Der kan tillades opsat én flagstang på max. 10 m pr. station og med et firma flag eller Dannebrogsflag på max. 1/5 af flagstangens højde. For stationer på hjørnegrunde tillades dog to flagstænger. Spotbelysning af flag eller flagstænger tillades ikke. 24

26

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42 Byggesag Byggesag Byggesag KOV0_Våben_Rød Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé 0211-42 - et bydelscenter FORSLAG BORTFALDET Revideret forslag 23. juni 2010-8. juli 2010 Lokalplan 0211-42 Kolding Kommune Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1018-21 !!! Ved Dalby Møllegård. - boligområder, lokalt centerområde og offentligt område med boldbaner. 12. juni 2006

Lokalplan 1018-21 !!! Ved Dalby Møllegård. - boligområder, lokalt centerområde og offentligt område med boldbaner. 12. juni 2006 !!!! okalplan 1018-21 Agtrupvej Nyhegnet Gl Tved Engen Bøgevænget Skamlingvejen Skovly Idyl Allé!! Dalbyvej!!!!!!!!! Idyl!!!!!!!!!!! Krogen!!!!!!!!!!!!! Gl Skartved indgårdsvej Alleen Gammeltoft Ved Dalby

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere