Lokalplan Bramdrupdam Hallerne. - et område til idræt. 12. juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 0721-23. Bramdrupdam Hallerne. - et område til idræt. 12. juni 2006"

Transkript

1 !! Lokalplan Sønderjydske Motorvej Nørreskovgårdsvej!!!!!!!!!!!!!!! Bramdrupskovvej!!!!!!!!!!!!!!!!! Bramdrupdam Hallerne - et område til idræt 12. juni 2006

2 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 3 Bestemmelser 5 1 Formål 5 2 Område (og zonestatus) 5 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 6 6 Ledningsanlæg 8 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 9 Ubebyggede arealer 9 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 11 Vedtagelsespåtegning 12 Retsvirkninger 13 Redegørelse 14 Eksisterende forhold 14 Lokalplanens indhold 14 Trafik 15 Bebyggelsens fremtræden 15 Grønne områder 16 Affaldshåndtering 16 Miljøforhold 16 Økologi i planlægning og byggeri 16 Agenda 21 - naturmiljøvurdering 16 Forhold til øvrig planlægning for området 17 Regionplan Kystnærhed 17 Kirkeomgivelser 17 Grundvand 17 Naturbeskyttelse 17 Kulturarv 17

3 Miljøforhold 17 Kommuneplan Hovedstruktur 18 Rammedel 18 Forudsætningsdel - rekreativ politik 18 Zonestatus 18 Spildevandsplan 19 Vandforsyning 19 Varmeplan Tilladelser fra andre myndigheder 19 Vejanlæg m.m. 19 Øvrige forhold 19 Ledningsanlæg 19 Byggeriets omfang og placering 19 Arkæologiske og fossile fund 19 Bilag 1 Regulativ for skilte og facader i Kolding

4 Lokalplan / Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger øst for Vejlevej og syd for den Sønderjydske Motorvej i den nordlige del af Bramdrupdam. Området omfatter cirka 1,7 ha, der ligger i byzone. Inden for lokalplanområdet ligger Bramdrupdam Hallerne, en daginstitution samt en skolefritidsordning. Nord og vest for området ligger idrætsarealer, og mod syd og øst ligger haveboliger. Området er en del af enkeltområde 0721 Bramdrupvej Nørregyden Vest i Kommuneplan Området er udlagt som offentligt område. Området har vejadgang fra Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej Oversigtskort med hvid markering af lokalplanområdet Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at kunne imødekomme et ønske om en til- og ombygning af Bramdrupdam Hallerne. Sportscentret ønskes suppleret med idræts- og forsamlingslokaler samt overnatningslokaler til idrætsudøvere i forbindelse med arrangementer. Området er omfattet af lokalplan for et område til idræt og andre fritidsformål i Bramdrup. I lokalplanen er området allerede udlagt til offentlige formål, såsom idrætshaller og lignende, men lokalplanen giver ikke mulighed for den ønskede om- og tilbygning. Derfor er denne lokalplan udarbejdet. 3

5 Ud over at give mulighed for udvidelse af det eksisterende sportscenter sikrer lokalplanen den selvstændigt beliggende daginstitution og dennes opholdsareal inden for lokalplanområdet. Til- og ombygning inden for lokalplanområdet skal harmonere med den eksisterende halbebyggelse. Adgangen til området skal ske fra Bramdrupskovvej og Nørreskovgårdsvej, og der skal sikres stiforbindelse til idrætsarealerne på den vestlige side af Bramdrupskovvej. Eksisterende forhold med markering af lokalplanområdet 4

6 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål at muliggøre en udbygning af eksisterende sportscenter med mulighed for idræts-, forsamlings- og overnatningslokaler at sikre, at ny bebyggelse harmonerer med den eksisterende halbebyggelse at sikre parkeringsforholdene at sikre mulighed for stiforbindelse til idrætsarealerne på den vestlige side af Bramdrupskovvej at sikre daginstitutionens opholdsareal at ophæve lokalplan Område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Bramdrupskovvej, mod nord af Nørreskovgårdsvej, mod øst af sti ved boligområdet Januarvænget og mod syd af sti ved boligområdet Aprilvænget samt parcelhusgrunde på Aprilvænget. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 12n Bramdrup By, Nr. Bramdrup og del af det umatrikulerede vejareal 7000i og alle parceller, der efter den 25. november 2005 udstykkes fra de nævnte matrikelnumre. Kortbilag 1. Matrikelkort med afgrænsning af lokalplanområdet 5

7 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1 og 2, som vist på kortbilag 2. Kortbilag 2. Områdeinddeling 3 Områdets anvendelse 3.1 Område 1 må kun anvendes til offentlige formål, herunder skole, idræt, daginstitution og lignende med tilhørende opholdsareal. 3.2 Område 2 må kun anvendes til offentlige formål, herunder institution samt idræts-, forsamlings- og overnatningslokaler til idrætsudøvere i forbindelse med arrangementer. 4 Udstykninger 4.1 Der tillades ikke udstykninger inden for lokalplanområdet. Arealet inden for område 2 tillades sammenlagt til én matrikel. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til Nørreskovgårdsvej og til Bramdrupskovvej samt stiadgang til Bramdrupskovvej udlægges som vist på kortbilag 3. 6

8 5.2 I område 2 fastholdes den eksisterende sti, der sikrer stiforbindelse til den vestlige side af Bramdrupskovvej. Stien fremgår af kortbilag 3. Stien skal fastholdes med en bredde på mindst 2 meter. 5.3 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal for nybyggeri. Parkering udlægges som samlede arealer i princippet som vist på kortbilag 3. Kortbilag 3. Vej, sti og parkering 7

9 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Der skal være etableret fælles TV- og radioantenneanlæg for området, eller området skal tilknyttes eksisterende fællesantenneanlæg. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midtlinie. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter Bebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel end 5 meter Der tillades etableret op til 2 flugtvejstrapper ved den nordlige grænse af område 1 til brug for Bramdrupdam Hallerne. Trapperne skal løbe parallelt med den sydøstlige facade af den østligste halbygning i område Område Bygningshøjden må ikke overstige 11,5 meter Bebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel end 5 meter, og bebyggelse må ikke opføres nærmere end 10 meter til vejskel. Endelig må bebyggelse ikke opføres syd for en linie, der flugter den sydøstlige gavl af den østligste hal Ved opførelse af nyt byggeri mellem sportscentrets sydlige bygninger, skal byggeriet flugte med den østlige bygnings sydøstlige gavl. 7.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. 8

10 7.4 Anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer skal være en del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område Tage og facader skal med hensyn til materialevalg og farvesammensætning tilpasses byggeri i område Område Tage og facader skal med hensyn til materialevalg og farvesammensætning tilpasses det eksisterende byggeri i område Til udvendige bygningssider skal anvendes tegl, stål, glas og/eller eternit. Til tagflader skal anvendes tagpap. 8.3 Inden for området må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner. 8.4 For skiltning og facader gælder retningslinierne i det vedhæftede Bilag 1 Regulativ for skilte og facader i Kolding, afsnit 5. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Opholdsarealet skal mindst svare til 50 procent af etagearealet. 9.2 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, gårdsplads, terrasse, fælles opholdsareal og affaldsø. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til affaldsø skal være befæstet. 9.3 Belysningen på veje, stier og pladser skal fremstå med armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde ind til 3 meter. 9.4 Der tillades ikke langtidsparkering af lastbiler, både, campingvogne og anhængere. 9

11 9.5 Der skal etableres beplantning i form af enkeltstående træer med sammenhængende bundbeplantning langs Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej i princippet som vist på kortbilag Terrænregulering skal ske i et mindstemål. Kortbilag 4. Beplantning langs Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles sti- og vejadgang og beplantning parkeringsarealer fællesantenneanlæg eller tilslutning til fællesantenneanlæg anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 10

12 12 Ophævelse af lokalplan Lokalplan ophæves for ejendommen matr.nr. 12-n Bramdrup By, Bramdrup, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 28. februar Grundejerforening Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 11

13 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 12. juni 2006 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 21. juni Ovenstående lokalplan begæres i henhold til 2 tinglyst på matr. nr. 12n Bramdrup By, Nr. Bramdrup. Lokalplan tinglyst den begæres i henhold til 12 aflyst i sin helhed på matr. nr. 12n Bramdrup By, Nr. Bramdrup Kolding, den Jens Kr. Petersen Landinspektør Retten i Kolding Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: F495 Påtegning på byrde Vedrørende matr. nr. 12n grund, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Ejendomsejer: Kolding Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kolding den Lyst første gang den: under nr Senest ændret den: under nr P. a. Birgitta Jensen 12

14 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). En lokalplan kan udlægge et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Kommunen har dog kun pligt til overtagelse, hvis ejeren ikke kan udnytte arealet på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af ejendommene rundt om. (Planlovens 48). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 13

15 Redegørelse Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område på cirka 1,7 ha, som anvendes til idrætsfaciliteter og institutioner i form af Bramdrupdam Hallerne, børneinstitutionen Fristedet samt en skolefritidsordning. Herudover findes der inden for lokalplanområdet arealer til parkering, ophold, veje og stier. Lokalplanområdet ligger i den nordligste del af Bramdrupdam. Mod nord ligger idrætsarealer samt den Sønderjydske Motorvej, mod øst og syd er området omgivet af et boligområde og mod vest ligger Bramdrup skole og idrætsarealer. Områdets terræn er faldende fra syd mod nord. Der er vejadgang til området fra Nørreskovgårdsvej og fra Bramdrupskovvej. Derudover er området tilknyttet et stisystem, der forbinder det øst- og sydfor liggende boligområde med skole- og idrætsområdet, der ligger vest for lokalplanområdet og for Bramdrupskovvej. Der er senest sket tilbygning til Bramdrupdam Hallerne i Tilbygningen ligger i den vestlige del af lokalplanområdet, og den indeholder blandt andet reception, minihal, omklædningsfaciliteter samt klublokaler. Bramdrupdam Hallerne set fra Bramdrupskovvej mod nordøst. 14 Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for om- og tilbygning af det eksisterende sportscenter Bramdrupdam Hallerne. Sportscentret indeholder på nuværende tidspunkt blandt andet to haller med tilhørende omklædningsfaciliteter samt klublokaler. Der ønskes mulighed for at

16 supplere med yderligere en hal samt med en tilbygning indeholdende overnatningsmuligheder for idrætsudøvere i forbindelse med arrangementer. Tilbygningerne ønskes placeret dels mellem eksisterende byggeri, dels som en tilbygning til eksisterende byggeri i områdets nordvestlige ende mod Bramdrupskovvej. Det nye byggeri skal tilpasses det eksisterende byggeri og skal have en udformning, der giver en helhed i det samlede bygningskompleks. Illustration om muligt nybyggeri Lokalplanområdet opdeles i 2 områder, hvor det ene område omfatter en daginstitution, mens det andet område omfatter sportscentret samt en skolefritidsordning. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres 2 flugttrapper inden for område 1 til brug for Bramdrupdam Hallerne. Der stilles i lokalplanen krav om etablering af mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal for nybyggeri. Derudover gælder, at der for eksisterende byggeri skal være mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Der er på nuværende tidspunkt etableret et forholdsmæssigt større antal parkeringspladser i forhold til det eksisterende byggeri. Trafik Lokalplanen udlægger areal til stier, som fortsat skal indgå i det eksisterende stisystem. Stisystemet forbinder lokalplanområdet, boligområdet og det nærliggende skole- og idrætsområde. I henhold til Trafikplan er der adgang fra de sekundære trafikveje Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej, der fordeler trafikken i bydelen og sammenbinder bydelens enkelte lokalområder med hinanden. 15

17 Bybusser, der kører ad Bramdrupskovvej, udgør områdets offentlige trafikbetjening. Bebyggelsens fremtræden Ny bebyggelse i området skal tilpasses det eksisterende sportscenter, således at der opnås en samlet helhed i bebyggelsen. De udvendige bygningssider skal fremtræde med tegl, stål, glas og/eller eternit, mens der til tagflader skal anvendes tagpap. I forbindelse med det eksisterende sportscenter tillades opført ny bebyggelse med en maksimal højde på 11,5 meter. Grønne områder Hovedparten af opholdsarealerne ligger i lokalplanområdets sydlige del, i forbindelse med daginstitutionen. Derudover er der en begrænset mængde opholdsarealer inden for lokalplanområdet. Som tidligere nævnt ligger der udendørs idrætsarealer nord og vest for lokalplanområdet. Der stilles i lokalplanen krav om etablering af beplantning langs Bramdrupskovvej og Nørreskovgårdsvej. Affaldshåndtering Lokalplanen anviser, at anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer skal være del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. Økologi i planlægning og byggeri Lokalplanen fastlægger kun forhold af planmæssig karakter, i henhold til planloven. Naturog miljøhensyn er søgt fremmet i bestemmelser omfattende terrænet, beplantning og krav til placering af bebyggelse. En særlig byøkologisk indsats må gøres i forbindelse med realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder ved projektering og byggesagsbehandling. Retningslinier fremgår af publikationen Økologi i planlægning og byggeri, Kolding Kommune Agenda 21 - naturmiljøvurdering Naturmiljøvurderingen viser, at denne plan kan gennemføres med nogen hensyntagen til naturmiljøet. Hensynet er taget ved, at der stilles krav om beplantning langs Nørreskovgårdsvej og Bramdrupskovvej. Naturmiljøvurderingen viser dog også, at det er begrænset, hvad der er mulighed for at integrere af mere grønt i lokalplanen. Det vurderes derfor, at denne plan forholder sig neutralt i forhold til Kolding Kommunes Agenda 21 mål på naturmiljøområdet såsom, at lokalplaner skal sikre bedre levevilkår for flora og fauna. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) 3, stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering for planer som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er nævnt i lovens bilag. Bilaget omfatter blandt andet anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkerings- 16

18 pladser, og i henhold til bilaget omfattes også ændringer eller udvidelser af eksisterende forhold. Det fremgår af lovens 3, stk. 2, at hvis planer fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen er blevet screenet. Screeningen viste blandt andet: Der er ingen væsentlige naturinteresser i lokalplanområdet. I området er sporadisk beplantning mod boligområderne mod øst og syd. Området har ikke kontakt til væsentlige naturværdier uden for området. Det vurderes, at der vil ske en mindre øgning af biltrafik til hallerne efter udvidelsen. Spidsbelastningen vil primært ligge i aftentimerne og i weekender. Det vurderes, at den samlede belastning fra biltrafikken vil være relativt lille. De anførte påvirkninger af miljøet anses ikke for at have en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Forhold til øvrig planlægning for området Regionplan 2005 Kystnærhed Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen. Kirkeomgivelser Lokalplanens område ligger uden for kirkeomgivelser for Bramdrup kirke. Grundvand Lokalplanens område ligger i Regionplan for Vejle Amt i område med drikkevandsinteresser i Bramdrupdam Vandværks og Østre Vandværks indvindingsoplande. Lokalplanområdet ligger endvidere inden for indsatsområde 2, hvilket betyder, at området vil blive kortlagt, og at der vil blive udført en indsatsplanlægning efter en tidsmæssig prioriteret rækkefølge. Naturbeskyttelse Der er ikke beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens 3 inden for lokalplanområdet. Kulturarv Der findes ikke forhold beskyttet efter museumslovens 8a inden for lokalplanområdet. Miljøforhold Lokalplanens område ligger cirka meter fra den Sønderjydske Motorvej, og der kan ifølge Vejle Amts støjkortlægning forventes en støjbelastning fra vejen på 55 db eller derover. Ved opførelse af bebyggelse i et sådant område, vil der i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive stillet krav om at sikre det indendørs støjniveau mod den udefrakommende støj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db. Området er i øvrigt uden registreret jordforurening. 17

19 Kommuneplan Hovedstruktur Det fremgår af hovedstrukturen, at der skal være muligheder for et bredt og mangfoldigt lokalt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Lokalplanen er således i overensstemmelse med hovedstrukturens intentioner. Rammedel Området er del af rammedelens funktionsområde Her er lokalplanområdet udlagt som offentligt område med bestemmelserne anvendes til offentlige og private fællesanlæg til uddannelse, kulturelle formål, idræt, pleje, kongres, hotel, forlystelse, forsyning bebyggelsesprocent højst 40 bygningshøjde indtil 1½ etage/8,5 meter opholdsareal mindst halvdelen af etagearealet. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinierne for lokalplanlægningen, bortset fra bestemmelserne om bygningshøjde og bebyggelsesprocent. I lokalplanen er bebyggelsesprocenten fastsat til højst 50 og bygningshøjden er fastsat til maksimalt 11,5 meter for området til idræts-, forsamlings- og overnatningslokaler. Hjemmel findes i Tillæg 34 til Kommuneplan Særlige bestemmelser i rammedelen for det enkeltområde, som lokalplanområdet er en del af - (0131 Industri NV II) - rummer følgende bestemmelser af betydning for lokalplanområdet: ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses omgivelserne terrænregulering må kun udføres i et mindstemål, så hensyntagen til bestående forhold kan gå forud karakteren af områdets bebyggelse skal fastholdes ny bebyggelse skal have en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, og må kun ske med tilladelse i henhold til Regulativ for skilte og facader i Kolding fjernvarmeområde, tilslutningspligt. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse særlige bestemmelser. Forudsætningsdel fritids- og idrætspolitik Det fremgår af forudsætningerne, at det er Fritids- og Idrætsudvalgets mål at skabe bedst mulige fysiske rammer for aktivitetsudfoldelse såvel i lokalområder som generelt i kommunen, samt at sørge for optimale forhold for byens borgere i form af gode og tidssvarende fritids- og idrætsanlæg. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens forudsætninger. Zonestatus Lokalplanens område har status af byzone. 18

20 Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Vandforsyning Lokalplanområdet hører under Bramdrupdam vandværks vandforsyning. Varmeplan 2002 Lokalplanområdet er i varmeplanen udlagt til kollektiv varmeforsyning. Tilladelser m.v. fra andre myndigheder Vejanlæg m.m. Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte politiets godkendelse. Øvrige forhold Ledningsanlæg Ved godkendelse af ledningsarbejder kan det blive krævet, at ledningsanlæg overalt skal registreres i den udstrækning, de er til brug for mere end én forbruger. På ejendomme med flere selvstændige forbrugere skal der registreres frem til sokkel af bygning. Registrering omfattende tracepunkter og bygværker skal ske i landskoordinatsystemet. Anlæg, hvis ledninger eller byggelinier fører over matrikuleret ejendom og er til brug for flere forbrugere eller for andre end ejendommens ejer, skal yderligere sikres ved tinglysning. Hvis det af tekniske/økonomiske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, gas, telefon, fællesantenne over parcellerne, er parcelejerne efter anden lovgivning pligtige til uden vederlag at tåle dette, i det omfang det kan ske uden indskrænkning i grundenes mulighed for opførelse af bebyggelse efter de angivne retningslinier. Byggeriets omfang og placering Ved godkendelse af byggeri kan det blive krævet, at afsætning af al bebyggelse skal opmåles ved facade. Opmåling og registrering skal ske i landskoordinatsystemet. Arkæologiske og fossile fund Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) og geologiske genstande og genstande af fossil karakter (botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlægstilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren oplyses om museumslovens om forhåndsvurdering, eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil. Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. Museet anfører, at på denne baggrund mener museet ikke, at der er større 19

21 risiko for, at der inden for det af lokalplanen berørte område findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder, der vil skulle undersøges inden byggeriet. 20

22 Bilag 1 Regulativ for skilte og facader i Kolding Vedtaget af Kolding Byråd den 10. december 2001 Uddrag 5. Byområdet i øvrigt, side Byområdet i øvrigt Virksomhederne skal som udgangspunkt have mulighed for at reklamere ved forskellige former for skiltning. Men skiltene skal udformes, så de ikke virker dominerende eller skæmmende. De følgende regler skal sikre, at der ikke er unødvendig dominerende skiltning, som er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne Facader En facade defineres som den bygningsflade, der vender mod den adressegivende vejadgang. En bygning kan som udgangspunkt kun have én facade. Ved hjørneplacering, f.eks. ved stamvej/stikvej, vælges een bygningsflade som facade. Ved placering med matrikelskel mod 2 parallelle veje kan der være tale om 2 facader. Der bør på alle facader skiltes med tydeligt husnummer, læseligt fra vejen. Retningslinier: Ved facaderenoveringer skal det tilstræbe, at facadebeklædninger og eksisterende faste baldakiner fjernes, samt at de oprindelige facadematerialer respekteres. Væsentlige bygningsdetaljer bevares og istandsættes. Ved skiltning må bygningsdetaljer som bånd, pilastre og indfatninger ikke dækkes. Markiser tilpasses husets arkitektur og opdeles efter vindues/dørpartier. Markisedugen skal være foldbar og af et stoflignende materiale, der kan rulles ind. Faste baldakiner er ikke tilladt. Blænding af vinduer tillades ikke, og højst 20% af vinduesfladerne må tilklæbes Skiltning Retningslinier: Den primære skiltning kan være et fritstående skilt og/eller en skiltning på én facade. Hvis en virksomhed ligger med facade mod to parallelle veje, er der mulighed for en skiltning på begge facade. Skiltning på facader tillades kun udført med udskårne enkeltbogstaver direkte på facaden og med en bogstavhøjde på max. 1m; og gerne op til 50 cm fri facadeflade over bogstaverne. Skilte opsat over tagfod godkendes ikke. Hvor baggrunden indgår som et væsentligt element i virksomhedens logo og firmanavn, er der mulighed for en bagplade på op til 1,5 m2. Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning. Som sekundær skiltning er det virksomhedens hovedproduktgruppe, der kan skiltes med. Denne skiltning skal indordne sig under den primære skiltning både hvad angår bogstavstørrelser og omfang. 21

23 Skiltning for enkeltprodukter tillades ikke. Såfremt der udlejes lokaler til flere firmaer på en ejendom, skal al skiltning samordnes i ét skilt, eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept til godkendelse i Teknisk Forvaltning. Butikker under 150 m2 behandles efter skiltekoncept for bymidten. Henvisningsskilte i forbindelse med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres under 1. sals vinduer ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden, eller på det sted der er henvist til i et eventuelt godkendt skiltekoncept. Al skiltning placeres på eget areal og ingen del af skiltningen må være ud over matrikelgrænsen. Hvor der er fortov er der mulighed for udhængsskilte på max. 0,5 m2, placeret min. 2,2 m over fortov og mindst 1 m fra kanten af kørebanen. Se også skiltevejledningen for bymidten omkring udhængsskilte. Farvede bånd på facader er ikke tilladt, med mindre de indgår som en del af den oprindelige arkitektur. Reglerne i forhold til vej gælder kun for kommuneveje og private fællesveje Fritstående skilte Fritstående skilte kan f.eks. være galgeskilte, søjleskilte, vartegn, bomærker eller skulpturer. Retningslinier: Ved byggeri under 3,5 meter til sternkant kan skiltearealet være op til 2,0 m2 og have en max. højde over terræn på 2 m. Ved byggeri mellem 3,5 og 8,0 m til sternkant kan skiltearealet være op til 3,0 m2 og have en max. højde over terræn på 3 m. Ved byggeri over 8,0 meter til sternkant kan skiltearealet være op til 6,0 m2 og have en max. højde over terræn på 6 m. Der accepteres kun ét fritstående skilt på hver ejendom. Hvis der er flere lejere lejere/ejere må de samordne skiltningen på én skilteflade. Skiltet placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej og nabo, med mindre der er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen Lys Retningslinier: På lysskilte kan bogstaver og/eller logo lyse, når dette ikke er til ulempe i forhold til omgivelserne. Lysskilte med løbende eller blinkende lys er ikke tilladt. Lysbånd og lyskasser på bygninger er ikke tilladt. Til oplysning af skilte kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og armaturer. Disse skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til facaden de sættes op på. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer. Lys og spotlamper monteres, så de ikke er til ulempe for trafikanter eller beboere i omkringliggende boliger. Lysstyrken tilpasses omgivelserne. Laserlys og alt bevægeligt lys er ikke tilladt. Oplysning af hele facader tillades normalt ikke. 22

24 Flagstænger til reklameflag Retningslinier: Til hver ejendom med en facadelængde på over 10 m. kan der opsættes flagstænger; én flagstang for hver påbegyndt 50 m hovedfacade mod vej. Disse kan placeres i én eller flere flaggrupper. Flagstænger placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej og nabo, med mindre der er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen. Flagstænger kan være op til 10 m høje, og må ikke placeres på kunstige høje. Firmaflaghøjden må max. være 1/5 af stanghøjden. Bannere er mulige, dog max. 1 m brede og 2/3 af stanghøjden. Spotbelysning af flag og flagstænger er ikke tilladt Grønne bælter Der gælder særlige regler for de grønne bælter, der er udlagt i henhold til partielle byplanvedtægter, lokalplaner og deklarationer. Retningslinier: Grønne bælter skal holdes fri for skiltning. Henvisningsskilte med en skilteflade på max. 1,5 m2 kan i særlige tilfælde opsættes ved indkørslen til ejendommen efter forudgående tilladelse fra Teknisk Forvaltning. Henvisningsskilte kan være op til 1,5 m høje og skal altid placeres på eget areal og udenfor vejudvidelseslinier og oversigtslinier. Er der flere virksomheder, der benytter den samme indkørsel, samordnes henvisningsskiltningen Midlertidig skiltning Retningslinier: Midlertidige skilte i forbindelse med byggerier kan opstilles på selve byggepladsen. Salgsskilte for byggegrunde og huse tillades opstillet som informationsskilte i rimelig størrelse på selve matriklen Service- og benzinstationer med tilhørende udsalgssteder Retningslinier: Der tillades kun ét fritstående logoskilt eller standardprisskilt pr. station. For stationer på hjørnegrunde dog 2 fritstående logoskite eller standardprisskilte såfremt facadelængderne mod vejene er over 50 m. Fritstående logoskilt og standardprisskilt samordnes i et skilt. Fritstående logoskilt/standardprisskilt kan være op til 6 m højt og have en bredde på højst 1,5 m. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående logoskilte og standardprisskilte. Tilladelse vil enkelte steder kunne gives mod udarbejdelse af deklaration om at skiltningen skal fjernes for ansøgerens regning, hvis det senere kræves af vejmyndigheden. Logoskiltet og underskilt/prisskilt kan udføres som lysskilte. 23

25 I forkanten af sternen på overdækninger ved tankanlæg og bygninger i øvrigt godkendes ikke stærke farver, logoer, lysskilte eller lys. Belysning under overdækninger ved tankanlæg må kun lyse ned på tankpladsen. Ekstra logoskilte eller firmaskilte, butiksskiltning, henvisninger til Quick-food, grillbar, vaskehal, pusleplads, smørehal, reparation eller anden skiltning tillades kun i meget begrænset omfang. Skiltningen skal være tilpasset bygningens arkitektur. Skriften må være max. 30 cm høj. Plakater samt klapskilte tillades kun placeret på og ved bygningen eller butikken. Skiltningen skal have begrænset omfang og en skilteflade på max. 0,5 m2. Øvrige produktreklameflag, bannere, klapskilte, flagguirlander og lignende tillades ikke. Hver station må opsætte een indpil pr. indkørsel, udført som lysskilt med en flade på max. 0,25 m2. Der kan tillades opsat én flagstang på max. 10 m pr. station og med et firma flag eller Dannebrogsflag på max. 1/5 af flagstangens højde. For stationer på hjørnegrunde tillades dog to flagstænger. Spotbelysning af flag eller flagstænger tillades ikke. 24

26

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indhold ISBN 87-90773-74-8

Indhold ISBN 87-90773-74-8 Indhold Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område 2 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykninger 3 5 Veje, stier og parkering 3 6 Ledningsanlæg 3 7

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område (og zonestatus) 2 3 Områdets anvendelse 2 4 Udstykninger 2 5 Veje og stier 3 6 Ledningsanlæg 3 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 0719-11/2003-08-15

Lokalplan 0719-11/2003-08-15 Indhold Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område og zonestatus 2 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykninger 4 5 Veje, stier og parkering 4 6 Ledningsanlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanområdet omfatter i alt cirka 8 ha. Heraf er de 7,5 ha bebygget med etageboliger, mens der på de resterende knap 0,5 ha kan bygges nyt.

Lokalplanområdet omfatter i alt cirka 8 ha. Heraf er de 7,5 ha bebygget med etageboliger, mens der på de resterende knap 0,5 ha kan bygges nyt. Indhold Indhold 0 Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 3 1 Formål 3 2 Område 3 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykninger 4 5 Veje, stier og parkering 5 6 Ledningsanlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere