HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER"

Transkript

1 HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

2 LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 2 LOKALPLANENS PARAGRAFFER Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-,sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG NR. 1: Matrikelkort mål 1:1000 KORTBILAG NR. 2: Situationsplan mål 1:1000 KORTBILAG NR. 3: Illustrationsplan

3 LOKALPLAN NR. 54 SIDE 2 A& 117 Ejerlav: Hammel by, Hammel Anmelder: Matr.nr.: 25b, 25s og 25ap Tlf.nr.: Navn: Hammel Kommune Ådr.: Torvegade 7, 8450 Hammel STEMPELMÆRKE SILKEBORG RETTEN KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT Q Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen OG 09*07 OOO1* S«01 Baggrund for lokalplanen Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med ARKITEKTGRUPPEN aarhus, og giver mulighed for en udvidelse af Hammel Neurocenter. Eksisterende forhold Området består af 2 amtslige institutioner henholdsvis Hammel Neurocenter, som er genoptrænings-og efterbehandlingscenter, samt Urbakken en institution for psykisk handicappede, l lokalplanområdet er der herudover beliggende en enfamiliebolig samt et mindre gartneri. Fremtidige forhold l forbindelse med en udvidelse af Neurocentret forsøges de 2 ejendomme langs Voldbyvej, hhv. gartneri og en enfamiliebolig, erhvervet, især for at gøre adgangs- og parkeringsforholdene bedre. Udbygningen af Neurocentret skal foregå i etaper, på situationsplanen er vist de enkelte etaper. Hammel Neurocenter bliver udformet som en ny vinkelbygning, der samler og slutter den eksisterende bebyggelse. Det eksisterende tårn mod Voldbyvej bliver skellet mellem de gamle og de nye bygninger. Formmæssigt vil de nye bygninger fremstå med et nutidigt selvstændigt udtryk. Materialemæssigt er det hensigten at videreføre den eksisterende gedigne materialeholdning for at sammenkæde nyt og gammelt. Nybygningernes facader opføres enten som røde teglmure eller eventuelt som teglmure med vandskurede og indfarvede overflader. Adgangsforhold Der etableres en ny vejadgang fra Voldbyvej, som vist på kortbilag nr. 1. Den nye vejadgang fra Voldbyvej vil blive den primære adgang til området for personale og gæster. Neurocentrets nye hovedindgang vil blive placeret i forbindelse med vejen og parkeringspladserne, der skal etableres her. Der vil fortsat være indkørsel fra Urbakkevej for bl.a. varetilkørsel og ambulancekørsel. Men med den nye indkørsel fra Voldbyvej skulle noget af presset på Urbakkevej og Urvej gerne tage af. Der vil i forbindelse med udvidelsen også blive anlagt en ny parkeringsplads.

4 LOKALPLAN NR. 54 SIDE 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Spildevandsplan Varmeplan Vandforsyning Elforsyning Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammer 01.D.9 offentligt område, B.7 boligområde og C.1 centerområde. Bygningshøjden inden for område 01.D.9 offentligt område ønskes ændret til 18 meter og bebyggelserne i områderne B. 7 og C. 1 ønskes inddraget i område 01. D.9, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 15 til kommuneplanen for dette område. Lokalplanområdet er beliggende indenfor den godkendte spildevandsplans oplandsgrænse. Lokalplanområdet er beliggende indenfor den godkendte varmeplan, der udlægger området til forsyning med fjernvarme fra Hammel fjernvarme A.m.b.A.. Lokalplanområdet er beliggende indenfor den godkendte vandforsyningsplan og forsynes af Hammel Vandværk. Lokalplanområdet er beliggende indenfor Hammel Elforsynings forsyningsområde. Ingen

5 LOKALPLAN NR. 54 SIDE 4 l henhold til lov om planlægning (L.bk. nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Denne lokalplan har til formål: at sikre en udvidelse af Hammel Neurocenter at fastlægge retningslinier for bebyggelsens udformning og placering at sikre den fremtidige anvendelse af området med hensyn til placering af vejadgange, stier og parkeringsarealer. 2 Område og zonestatus Stk. 2 Stk. 3 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nr. alle af Hammel By, Hammel: 25 b, 25 ap og 25 s samt alle parceller, der efter den 1. oktober 1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanens område opdeles i delområderne l og II, som vist på kortbilag nr. 1 Hele området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse Lokalplanens område må anvendes til offentlige formål, såsom institutionsog undervisningsformål. 4 Udstykninger Der må alene ske udstykning på baggrund af en af Hammel Kommune godkendt samlet plan for lokalplanområdet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Stk. 2 Stk. 3 Der skal etableres ny vejadgang til området fra Voldbyvej, som vist på kortbilag nr. 2. Der skal etableres parkeringsmuligheder, der svarer til: - 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal for offentligt byggeri. Parkeringspladser etableres i princippet, som vist på kortbilag nr. 2. (Se endvider illustrationsplanen, kortbilag nr. 3). Der skal være mulighed for at

6 LOKALPLAN NR. 54 SIDES cirkulere mellem parkeringspladserne ved NeuroCentret og Institutionen Urbakken inde på grunden. 6 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet må ikke overstige 100 for området som helhed. Delområde l Stk. 2 Inden for niveauplan C må der opføres bebyggelse i maksimalt 4 etager, svarende til en max. bygningshøjde på 18 meter. Bygningshøjden beregnes ud fra et niveauplan, i princippet som vist på kortbilag nr. 1. Den entydige fastlæggelse af niveauplanet skal ske senest ved udstedelse af byggetilladelse. Ud over maksimum bygningshøjde kan opføres elevatortårne, ventilationsanlæg, afkastskorstene samt lign. tekniske anlæg. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Ny bebyggelse langs Voldbyvej skal udføres i samme flugt som eksisterende rødstensbygning ± 2 meter. Ny bebyggelse inden for niveauplan A må ikke opføres i en højde, der overstiger 3 meter + 0,65 x afstanden til naboskel. Ny bebyggelse inden for niveauplan B må ikke opføres i en højde, der overstiger afstanden til skel. Delområde II Stk. 6 Ny bebyggelse indenfor delområde II reguleres efter de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 2 Ny bebyggelse skal i sin form og karakter give en fornyelse i bybilledet. Samtidig skal den indpasses i harmoni med den eksisterende bebyggelse. Inden væsentlige tilbygninger påbegyndes skal der indsendes et forslag til facadeudformning til godkendelse ved Hammel Kommune. Dette forslag skal være retningsgivende ved en etapevis udbygning. 8 Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal tilsås, beplantes og befæstes, således at der opnås veldefinerede adgangs- og opholdsarealer. 9 Tekniske anlæg Inden for lokalplanens område er der placeret et offentligt sikringsrum. Ønskes sikringsrummet fjernet i forbindelse med udvidelsen, skal der etable-

7 LOKALPLAN NR. 54 SIDE 6 res et nyt sikringsrum inden for lokalplanens område, med samme størrelse. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse inden for området skal tilsluttes Hammel Fjernvarme A.m.b.A., og ibrugtagen må ikke ske før tilslutning er foretaget. 11 Lokalplanens retsvirkninger l følge planlovens 18 må ejendomme omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil. En lokalplan medfører ikke en "handlepligt" til at ændre lovligt bestående forhold i overensstemmelse med planen. Efter planlovens 19 stk.1 kan byrådet dispenserer fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. l følge 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget fremlægges i henhold til 24 i lov om planlægning. Hammel Byråd, den 10. november 1999 Niels Erik Nielsen Borgmester Leif Vestergaard Nielsen Teknisk chef

8 LOKALPLAN NR. 54 SIDE 7 l henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Hammel Byråd, den 8. marts 2000 Niels Erik Nielsen borgmester Leif Vestergaara Nielsen teknisk chef Den endeligt vedtagne lokalplan er bekendtgjort den 22. marts 2000

9 L Akt: Skab n r. (udfyldes af dommerkontorel)... - Områdegrænse.*...***. Del område --- Niveauplaner Bygning der nedrives 4 80,75 Dækselkote c LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL KOMMUNE Udfærdiget til brug ved tinglysning Matc nr. 25b, 25s og 25 ap Hammel by, Hammel Matakelkort Kortbilag nr. 1 1:lOOO I I I O m Den Danske Landinspektørforening

10 Akt: Skab n r. (udfyldes af dommerkontoret) 1 3lanketnr 296 v; <$! c,. a De!n Danske Landinspektørforening I LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL KOMMUNE Udfærdiget tu brug ved tinglysning Matr. nr. 25b,-25s og 25 ap Hammel by, Hammel Situationsplan Kortbilag nr. 2 1:1000 I I I O m

11 I II I.- I L I l- I LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL KOMMUNE illustrationsplan

12 *** * *** Side: 8 * * * * * *** * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AB 197 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 25 B m.fl., Hammel By, Hammel Ejendomsejer: Aarhus Amtskommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på ejendommene matr.nr. 25 B, 25 S og 25 AP Hammel by, Hammel Retten i Silkeborg den Henning/Ahlgreen

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055

ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055 ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055 F a ET OIYWIADIE TIL WFENTLIQE FORMAL - PLEJEHJ M OG TRYQHIEDS60UQUI VED HJØRWET AF HOLSTEtNSGADE OG SBNMRBAKKEN I ODOER BY. ". ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1055 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By Lokalplan 11.76 Brædstrup By INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere