DI DEBAT. Lokal erhvervspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI DEBAT. Lokal erhvervspolitik"

Transkript

1 DI DEBAT Lokal erhvervspolitik Et svar på globale udfordringer

2 Lokal erhvervspolitik Et svar på globale udfordringer Maj 2006

3 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Hanne Schou og Gitte Bengtsson Tryk: Kailow Graphic ISBN:

4 Forord Skønt danske virksomheder konkurrerer globalt, spiller lokale rammevilkår en vigtig rolle for virksomhedernes konkurrenceevne. 3 Forord Det er i kommunernes folkeskoler, at fundamentet lægges for de kompetencer, som virksomhedernes medarbejdere senere har med eller mangler i bagagen. Det er kommunerne, som fastlægger de kommunale rammevilkår for virksomhederne mht. godkendelser, forsyninger, infrastruktur, erhvervsservice mv. Og kommunerne er også med til at pålægge virksomheder forskellige skatter og afgifter, der kan gøre det lettere eller sværere for den enkelte virksomhed at være konkurrencedygtig i forhold til virksomheder i andre kommuner og andre lande. De kommunale udgifter udgør en stor del af de offentlige udgifter. Næsten halvdelen af de offentlige udgifter (49 pct.) går i dag til kommunerne. Når kommunalreformen træder i kraft 1. januar 2007 får kommunerne desuden ansvar for nye opgaver af betydning for virksomhederne bl.a. på miljø- og planlægningsområderne. Derfor er vi optaget af, hvordan kommunerne kan være med til at skabe gode udviklingsvilkår for erhvervslivet. Med denne pjece lægger vi vores bud frem til inspiration og debat. Maj 2006 Hans Skov Christensen Adm. direktør

5

6 Indhold Erhvervslivet og kommunerne Kommunal effektivisering Skattestoppet skal fastholdes og økonomiaftaler overholdes.. 9 Øget benchmarking og demografiske besparelser Udlicitering og OPP mere service for færre penge Samarbejde om innovation Digital effektivisering på tværs af kommunegrænser INDHold Folkeskole og vejledning Bedre folkeskole til flere Vejledning mod beskæftigelse Arbejdskraft Én indgang til jobservice Flaskehalsproblemer skal imødegås Fokus på integration Andre kommunale erhvervsvilkår Ny organisering af den kommunale erhvervspolitik lokale og 5 regionale erhvervsservicecentre Kommunens erhvervsservice skal begrænses Dækningsafgiften skal fjernes Infrastruktur er vigtig Nytænkning på miljø- og planområdet Den regionale forskel

7 6 erhvervsliv og kommunerne Med kommunalreformen er der skabt mulighed for, at kommunerne kan indrette sig mere effektivt samt give borgere og virksomheder en bedre service. Det er afgørende, at lokalpolitikerne tør gribe denne historiske mulighed og gøre en forskel.

8 Erhvervslivet og kommunerne 7 erhvervsliv og kommuner For at skabe vækst og velfærd, skal det private erhvervsliv have gode rammevilkår. Her spiller kommunerne en afgørende rolle. Med kommunalreformen er der skabt mulighed for, at kommunerne kan indrette sig mere effektivt samt give borgere og virksomheder en bedre service. Det er afgørende, at lokalpolitikerne tør gribe denne historiske mulighed og gøre en forskel. For erhvervslivet handler det ikke alene om den direkte kommunale erhvervsservice. At gøre Danmark til en global vindernation er også at sikre: Kommunal effektivitet Kommunerne skal sikre, at deres opgaver udføres bedst og billigst. Det kræver et skifte i kommunerne fra fokus på rollen som driftsledere til rollen som myndighed i forhold til prioritering, kontrol og beslutningsproces i det politiske system. Folkeskole og vejledning Grundlaget for en konkurrencedygtig nation lægges i folkeskolen. En vigtig opgave for kommunerne er derfor at sikre, at ingen unge forlader folkeskolen uden forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Arbejdskraft Med kommunalreformen bliver en af de nye og centrale opgaver for kommunerne i samarbejde med AF at sikre, at så mange som muligt er arbejdsmarkedsparate, så virksomhederne kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Kommunale erhvervsvilkår For kommunerne er udfordringen at tilrettelægge de lokale erhvervsvilkår, så nye virksomheder har lyst til at placere sig i kommunen og eksisterende virksomheder har lyst til at udvide eksisterende aktiviteter.

9 8 Med kommunesammenlægningerne og de deraf større kommunale enheder er der skabt et nyt grundlag for en optimal drift og effektivisering af kommunerne. Dette bør give basis for lavere kommunale skatter.

10 Kommunal effektivisering 9 Kommunal effektivisering På sigt skal kommunalreformen føre til en mere effektiv offentlig sektor og et lavere skattetryk. Med udsigt til et fald i arbejdsstyrken i de kommende år, er det samtidig vigtigt, at den offentlige sektor ikke bruger mere arbejdskraft end højst nødvendigt. Skattestoppet skal fastholdes og økonomiaftaler overholdes Fra kommunalreformen i 1970 og frem til 2001 er de kommunale skatteprocenter steget markant. Først fra 2001 med regeringens skattestop er de kommunale skatteprocenter holdt i ro. Skattestoppet indebærer, at de gennemsnitlige kommunale skatteprocenter, grundskylds- og dækningsafgiftspromiller ikke må stige på landsplan. Desuden er der indført loft over den årlige stigning i grundskylden, som følge af stigende ejendomspriser. Dette gælder dog ikke for erhverv, hvor der ikke er fastsat et tilsvarende loft over den årlige stigningstakt i dækningsafgiften. Den samlede kommunale skatteprocent Pct Grafen viser den gennemsnitlige udskrivningsprocent til kommune, amt og kirke. De seneste fem år har den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent således været 33,3 pct. (inkl. kirkeskat) Kilde: Skatteministeriets "Tal og statistik, 2006"

11 10 Kommunal effektivisering Amterne og kommunernes udgifter er større end budgetteret Mia. kr Realvækst ud over aftalt niveau, kommuner og amter, Budgetterede overskridelser Faktiske overskridelser Kilde: Finansministeriet og DI. Med kommunesammenlægningerne og de deraf større kommunale enheder er der skabt et nyt grundlag for en optimal drift og effektivisering af kommunerne. Dette bør give basis for lavere kommunale skatter. Desuden har der de seneste fem år været overskridelser i det aftalte kommunale forbrug på i alt 18 mia. kr. Når man ser på de kommunale regnskaber, kniber det for amter og kommuner at overholde egne budgetter. Regnskaberne viser således et langt større forbrug end ventet i budgetterne. Et er at budgetterne de seneste fem år samlet set har ligget tre mia. kr. over de aftalte rammer, men de seneste fem års kommunale regnskaber viser, at de faktiske udgifter er endt endnu højere, nemlig 18 mia. kr. højere end aftalt. Den faktiske overskridelse er altså fem gange større end vedtaget i budgetterne. Disse budgetoverskridelser er ikke holdbare. Derfor skal det sikres, at de årlige aftaler mellem staten og kommunerne om kommunernes økonomi overholdes fremover. Øget benchmarking og demografiske besparelser Ved vedtagelsen af kommunalreformen var det en vigtig forudsætning, at kommunerne fremover skal benchmarkes og evalueres i langt højere grad for der igennem at blive mere effektive. Samtidig er det vigtigt, at kommunerne får høstet de sammenlægningsgevinster og demografiske besparelser, som der opstår mulighed for. Ek-

12 Hvad kan kommunen gøre? Bedre økonomistyring i kommunerne, så man med større sikkerhed kan overholde den aftalte ramme Lade effektiviseringsgevinster blive til skattelettelser sempelvis faldt antallet af folkeskoleelever i perioden med 20 pct. uden, at udgifterne til folkeskolen blev tilpasset tilsvarende. Tværtimod steg udgifterne til folkeskolen i denne periode. Udlicitering og OPP giver mere service for færre penge Med kommunalreformen står kommunerne overfor at skulle harmonisere serviceniveauerne i forhold til de gamle kommuner. Det vil medføre et pres for at fastlægge et serviceniveau svarende til det højeste af de oprindelige kommuner. Løsningen på denne udfordring er blandt andet øget udlicitering og ikke øgede skatter. Hvis kommunerne gennemsnitlig øger udliciteringen med fire pct. kan de finansiere en udbredelse af det højeste serviceniveau blandt de sammenlagte kommuner til hele den nye kommune uden at hæve skatten. På landsplan vil det indebære, at kommunerne under ét skal hæve udliciteringsgraden fra det nuværende gennemsnit på 11,6 pct. til 15,5 pct. Store forskelle på udlicitering I dag er der store forskelle på, hvor meget kommunerne udliciterer. Der er flest erfaringer med udlicitering 11 Kommunal effektivisering Stor forskel på udlicitering af hårde ydelser Farum Jelling Holstebro Purhus Vallø Top 5 Bund 5 81,8 pct Aalborg 72,2 pct Frederiksberg 70,4 pct Roskilde 67,7 pct København 66,4 pct Odense 21,2 pct 19,3 pct 18,9 pct 16,6 pct 14,3 pct Hårde ydelser er defineret som: Byudvikling, bolig- og miljøområdet, forsyningsvirksomhed samt vejvæsen. Kilde: DI-beregninger baseret på Danmarks Statistik

13 12 Kommunal effektivisering Stor forskel på udlicitering af bløde ydelser Top 5 Bund 5 Græsted-Gilleleje Farum Skovbo Ølstykke Århus 18,8 pct 14,7 pct 14,5 pct 12,4 pct 12,3 pct Egebjerg Videbæk Åskov Aulum-Haderup Høng 4,4 pct 4,3 pct 4,3 pct 4,1 pct 4,1 pct Bløde ydelser defineres som: Undervisning og kultur, sygehusvæsen og sygesikring, social og sundhed samt administration. Kilde: DI-beregninger baseret på Danmarks Statistik på det tekniske område, hvor ydelserne relativt nemt beskrives, og der er mange private leverandører. Udliciteringer af bløde ydelser er i dag relativt begrænset. Men nogle kommuner som eksempelvis Græsted-Gilleleje Kommune har gode erfaringer med udlicitering af bløde opgaver. Som udgangspunkt kan de fleste offentlige opgaver udliciteres. Det gælder også de fælleskommunale selskaber, som i dag løser diverse forsynings- og renovationsopgaver. Her er opgaverne af en sådan type og størrelse, at det er klart interessant for private virksomheder at byde på opgaven. Selvom kommunen ikke ender med at udlicitere en bestemt opgave, så er alene udbudsfasen givtig. Kun gennem konkurrenceudsættelse, løbende evaluering og benchmarking kan kommunerne samtidig finde ud af, om de får nok service for pengene. Hvad kan kommunen gøre? De nye kommuner bør indgå flere partnerskaber med private virksomheder om løsning af offentlige serviceopgaver Kommunerne kan ved at hæve udliciteringsgraden finansiere en harmonisering af serviceniveauerne blandt de kommuner, som sammenlægges De nye kommuner bør undersøge om opgaver, der i dag løses i kommunale samarbejder og selskaber, kan løses bedre privat Kommunerne bør løbende konkurrenceudsætte opgaver samt måle og sammenligne kvalitet og udgifter ved levering af de offentlige serviceydelser

14 3 eksempler på offentligt-privat samarbejde Solrød Kommune Bygningsdrift og vedligehold Solrød Kommune har stor erfaring med partnerskabsaftaler indenfor drifts- og vedligeholdelsesområdet. 13 Kommunal effektivisering I 2002 udbød kommunen 80 opgaver inden for drift og vedligehold af skoler og andre kommunalt ejede bygninger. Med den nye aftale er det entreprenørerne, som selv aftaler arbejdets gennemførelse med den enkelte institution. Dette har betydet en prisreduktion på pct. Udover det direkte udbytte på priserne har kommunens byggeafdeling kunnet reducere sin egen administration ved at udbyde opgaver samlet i stedet for aftaler om enkeltopgaver. Solrød Kommune har m 2 og bruger ca. 80 kr. pr. m 2 til løbende og planlagt vedligehold. Med det nye samarbejde kan Solrød Kommune spare op til 25 pct. på at udbyde opgaver samlet. Trehøje Kommune Offentligt-privat partnerskab (OPP) om skolebyggeri Trehøje Kommune har udbudt opførelse, drift og vedligeholdelse af en ny folkeskole som et samlet udbud med en kontraktsum på 120 mio. kr. Kommunen har forpligtet sig til at leje lokalerne i en 30-årig periode og opnået en økonomisk besparelse på 7-9 pct. af kontraktsummen. Den nye Vildbjerg Skole ejes og drives af selskabet OPP-Vildbjergskolen. Det nye OPP-samarbejde betyder desuden, at skolens pædagogiske ledelse kan koncentrere sig 100 pct. om det undervisningsmæssige, mens OPP-selskabet bruger sin ekspertise på drift og vedligeholdelse af bygningerne. Græsted-Gilleleje Kommune Udlicitering på ældreområdet Græsted-Gilleleje Kommune har siden 1992 arbejdet med udvikling og kvalitetssikring af ældreservice. I dag leveres samtlige ydelser på ældreområdet af private leverandører, herunder tungere pleje, indsatsen for demente og andre opgaver, som traditionelt har været henlagt til sygeplejersker. Kommunen har indhøstet betydelige besparelser ved at indgå i partnerskab med private leverandører.

15 14 Kommunal effektivisering Digitalisering af sygedagpenge Før i tiden da indberetning skete på papir var der fejl i over halvdelen af indberetningerne. Det betød, at kommunen efterfølgende måtte have fat i enten arbejdsgiver eller lønmodtager for at få rettet fejlene. Med den nye digitale løsning bliver oplysningerne, som virksomheden indberetter, straks kontrolleret, og eventuelle fejl rettet med det samme. I den digitale løsning er kravet om medarbejderunderskrift afskaffet, og oplysninger fra CVR- og CPR-registrene bliver automatisk hentet over, så virksomheder slipper for at skulle indberette oplysninger, som det offentlige allerede har. Forsøgsordningen, som er ved at blive udbredt til hele landet, er blevet godt modtaget af virksomhederne, som efterspørger flere digitale løsninger bl.a. på sygedagpengeområdet. Samarbejde om innovation Kommunerne har udover udlicitering, offentlig-private-partnerskaber og udbredelse af frit-valg-modeller også andre muligheder for at samarbejde med private virksomheder. I forbindelse med kommunernes indkøb er der muligheder for at indgå innovations-samarbejder med private virksomheder om udvikling og innovation af de produkter og services, som kommunerne bruger og leverer. Ligesom private virksomheder løbende udvikler og investerer for at kunne overleve, er det også væsentligt for kommunerne at sikre, at ny teknologi løbende og effektivt bliver udviklet og implementeret. Private virksomheder har stor kompetence i innovation og kombineres denne med kommunernes viden, behov og udfordringer, vil der kunne skabes gode resultater til glæde for såvel kommunernes effektivitet og modtagerne af kommunernes service som for virksomhedernes afsætningsmuligheder. Digital effektivisering på tværs af kommunegrænser Få godkendt din ansøgning om fredagen kl. 18 en umulighed i dag, men hvorfor egentlig? Med digital forvaltning kan kommunerne give virksomhederne en bed-

16 Hvad kan kommunen gøre? I videst mulig omfang digitalisere områder, hvor virksomhederne hyppigt er i kontakt med kommunen Gå sammen med andre kommuner om fælles digitale løsninger og samle indberetningsdele i centrale løsninger Sørge for, at oplysninger, der indberettes elektronisk straks-valideres for formelle fejl og at virksomheden modtager en straks-kvittering Genbruge allerede indberettede oplysninger uanset om oplysninger er indberettet til en anden myndighed Sikre ensartet design på kommunale hjemmesider og digitale løsninger, så virksomheder og borgere nemt og hurtigt kan navigere rundt. re og mere effektiv service, samtidig med at kommunen internt kan effektivisere og få frigjort ressourcer. En øget digital effektivisering kræver, at kommunerne går sammen og udvikler fælles løsninger. På en række områder kan det være en fordel med en central løsning, hvor administrationen af indberetningerne samles ét sted, så kun sagsbehandlingen ligger ude i kommunerne. finde de relevante kommunale digitale løsninger. For virksomhederne vil det være hensigtsmæssigt, at kommunerne udvikler fælles systemer på områder, hvor reglerne er ens f.eks. byggesagsbehandling og sygedagspengeudbetalinger. Kombineret med kommunalreformen har kommunerne en oplagt mulighed for at gentænke interne sagsgange og få indrettet mere effektive sagsgange, hvor potentialet i digital forvaltning kan udnyttes fuldt ud. Hvad kan kommunen gøre? Fast inddrage demografiske nøgletal i budgetlægningen medvirke aktivt til benchmarking mellem kommunerne med henblik på at lære af de bedste 15 Kommunal effektivisering Kommunerne bør sikre, at virksomhederne via Virk.dk som er virksomhedernes indgang til det offentlige kan

17 16

18 Folkeskole og vejledning 17 Folkeskole og vejledning Den globale udvikling forudsætter, at danske virksomheder placerer sig i den mest lønsomme del af værdikæden, hvor der ikke alene konkurreres på pris, men også på kvalitet. Derfor gælder det for industrien om at have den bedste adgang til viden og kvalifikationer. Viden og kvalifikationer forudsætter uddannelse. Her spiller folkeskolen en afgørende rolle. Det er i folkeskolen, at fundamentet for fortsat uddannelse og fremtidig beskæftigelse grundlægges. nødvendigt at se nærmere på kommunernes udgifter til folkeskolen og folkeskolens resultater. Folkeskolens rammer Folkeskolen er en kommunal opgave, som varetages indenfor rammer fastsat af Undervisningsministeriet om bl.a. formål, mål og minimums timetal. Bedre folkeskole til flere Vi har i dag en af verdens dyreste folkeskoler, men ikke en af verdens bedste. Der er derfor grund til at se på, hvordan vi bruger ressourcerne på folkeskoleområdet og til at diskutere, om vi bruger dem godt nok. Ikke fordi, der skal spares på folkeskolen, men fordi pengene skal bruges bedst muligt. På landsplan anvendes flere og flere penge til andet end skolens kerneområde: Undervisning. Derfor er det

19 18 Folkeskole og vejledning Stor forskel på kommunernes udgifter til folkeskolen Top 10 Bund 10 Ikast Hvorslev Marstal Holstebro Kjellerup Trehøje Aaskov Blåvandshuk Møldrup Hadsten kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Karlebo Skærbæk Tølløse Ishøj Ravnsborg Årslev Høje-Taastrup Ryslinge Frederiksberg København kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Undervisningsudgifter pr. år (netto) pr. elev Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal 2005 Som det fremgår, er der i dag meget store forskelle på kommunerne udgifter. En elev i Karlebo kommune koster næsten det dobbelte af en elev i Ikast Kommune. Selv om rammerne fastsættes af staten, er folkeskolen en kommunal opgave, som det er kommunalbestyrelsens ansvar at opstille mål for og sikre målopfyldelsen af.

20 Det drejer sig ikke mindst om at sikre en professionalisering af skoleledelsen. En stærkere skoleledelse forudsætter, at ledelsen får ledelsesret, -rum og -redskaber. Det vil eksempelvis betyde, at mange ledere skal efteruddannes indenfor ledelse, eller der skal ansættes ledere med anden baggrund end en læreruddannelse. Med regeringens mål om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse, øges kravene til folkeskolen. Det kræver, at alle unge, der forlader folkeskolen, som et minimum kan regne, læse og skrive og også gerne behersker engelsk. Det er i dag nødvendigt i næsten alle uddannelser og jobs. Alle unge i folkeskolen skal derfor sikres lysten til og forudsætningerne for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Vejledning mod beskæftigelse At hæve uddannelsesniveauet hos fremtidens arbejdsstyrke kræver også, at vejledere på UU-centre (ungdommens uddannelsesvejledningscentre) og lærerne i folkeskole, gymnasium og erhvervsskoler har et godt kendskab til erhvervsliv og arbejdsmarked og kan guide de unge mod uddannelser, som er spændende og fører til beskæftigelse. Hvad kan kommunen gøre? Sætte mål for de enkelte folkeskoler både fagligt og økonomisk Sikre en professionalisering af skoleledelsen. Benchmarke kommunens udgifter til folkeskoler samt elevernes faglige resultater i forhold til andre kommuner Sikre, at lærere kun underviser i fag, som de har faglige kvalifikationer i målrette 10. klasse til de cirka 30 pct. af en årgang, der reelt får udbytte af det ekstra skoleår Sikre tilbud om lektiehjælp i skolefritidsordningerne analysere hvad der virker og ikke virker på specialundervisningsområdet med henblik på en bedre udnyttelse af midlerne Følge udviklingen i de unges uddannelsesvalg efter folkeskolen hvert år og sammenligne med unge i andre kommuner og i andre lande Sætte klare mål og rammer for UU-centrene, som har ansvaret for vejledningen af elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne Stille krav om, at vejledningen af unge om erhvervs- og uddannelsesvalg tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og dermed elevernes beskæftigelsesmuligheder. Sikre dialog mellem vejledere og erhvervsliv om virksomhedernes behov for medarbejdere nu og fremover 19 Folkeskole og vejledning

21 20 Det er i alles interesse, at så få personer som muligt er på passiv forsørgelse. Dette er særlig vigtigt i en periode, hvor der er fuld fart på den økonomiske aktivitet, og et stigende antal virksomheder risikerer at måtte afvise ordrer, fordi de ikke kan skaffe kvalificeret arbejdskraft.

22 Arbejdskraft 21 arbejdskraft Som led i kommunalreformen træder en ny beskæftigelsesreform i kraft. Reformen betyder, at den kommunale og statslige beskæftigelsesindsats senest pr. 1. januar 2007 flytter sammen i 91 jobcentre fordelt på fire beskæftigelsesregioner. De nye jobcentre har til opgave at sikre en effektiv formidling af arbejdskraft herunder sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft. Det er jobcentrenes opgave at fokusere på at få de ledige i job, uanset om de er på kontanthjælp eller på dagpenge. Én indgang til jobservice Med de nye jobcentre vil virksomhederne få én indgang til det kommunale og statslige beskæftigelsessystem. Til hvert jobcenter er knyttet et lokalt beskæftigelsesråd (LBR), hvor blandt andet kommunerne og arbejdsgiverne er repræsenterede. Det lokale beskæftigelsesråd rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og overvåger resultater og effekter af jobcenterets indsats. Flaskehalsproblemer skal imødegås Det er i alles interesse, at så få personer som muligt er på passiv forsørgelse. Dette er særlig vigtigt i en periode, hvor der er fuld fart på den økonomiske aktivitet, og et stigende antal virksomheder risikerer at måtte afvise ordrer, fordi de ikke kan skaffe kvalificeret arbejdskraft. I den forbindelse skal jobcentrene have fokus på at imødegå flaskehalsproblemer herunder er det vigtigt at sikre, at de ledige er mobile i forhold til ledige job, og at jobcentrene også formidler på tværs af kommune- og regionsgrænser. Kommunernes opgave er at sikre, at kontanthjælpsmodtagere, som er arbejdsmarkedsparate, er tilmeldt AF, og at de kontanthjælpsmodtagere, der

23 22 arbejdskraft ikke er arbejdsmarkedsparate, får en opkvalificering, så de bliver arbejdsmarkedsparate. I den aktive beskæftigelsesindsats er det væsentligt at holde fast i, at det at være ledig, hvad enten man er kontanthjælps- eller dagpengemodtager, er en midlertidig status, og den vigtigste funktion for jobcentrene er at sikre kortest mulige ledighedsperioder og dermed reducere mængden af personer, der er på passiv forsørgelse. Fokus på integration Med en stadig mindre arbejdsstyrke er det afgørende, at alle ledige kommer i beskæftigelse eller uddannelse herunder også indvandrere og deres Svag udvikling i erhvervsdeltagelsen for indvandrere i Danmark Pct Uden for arbejdsstyrken Arbejdsmarkedstilknytning i pct. af befolkningsgruppen 40 Ledige Beskæftigede Anm.: årige indvandrere fra mindre udviklede lande. Databrud ml. årene 2003 og Kilde: Skatteministeriets "Tal og statistik, 2006"

24 efterkommere, som de kommende år vil udgøre en stadig større del af befolkningen. I dag står omtrent halvdelen af indvandrerne ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Det skyldes ofte manglende kvalifikationer, såvel sproglige som faglige, som skal til for at klare sig på det danske arbejdsmarked. Det er i stort omfang kommunernes ansvar at sikre, at indvandrere uden for arbejdsmarkedet får en tilstrækkelig opkvalificering til, at de kan klare sig på det danske arbejdsmarked. Hvad kan kommunen gøre? Sikre at ikke-forsikrede ledige, som er arbejdsmarkedsparate, er tilmeldt AF Benchmarke egen indsats med andre kommuner for at lære af de bedste Sikre at jobcentret har fokus på at få folk i arbejde. Det gælder både kontanthjælps- og dagpengemodtagere herunder også ledige, som har behov for opkvalificering. Sikre at jobcentret tilrettelægger en aktiv, koordineret virksomhedsopsøgende indsats. Sikre at jobcentrene samarbejder de ledige skal formidles på tværs af kommune- og regionsgrænser. Sikre at jobcentret understøtter virksomhedernes rekrutteringsgrundlag gennem en aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter i det lokale beskæftigelsesråd. 23 arbejdskraft Tårnby Kommune Integration Tårnby Kommune er en af de kommuner, som leverer en effektiv integrationsindsats. Her kommer nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigt i længerevarende beskæftigelse eller uddannelse. Vejen til succesfuld integration går blandt andet gennem en specialiseret og beskæftigelsesrettet indsats samt politisk fokus på og prioritering af integrationsindsatsen.

25 24

26 Andre kommunale erhvervsvilkår 25 Kommunale erhvervsvilkår Kommunerne spiller en stor rolle for virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Virksomhederne er i løbende kontakt med kommunen om bl.a. byggesager, miljøsager, sygedagpenge og erhvervsservice. Fælles for virksomhedernes kontakt med kommunen er, at virksomhederne har behov for en hurtig, effektiv og kompetent sagsbehandling. Ny organisering af den kommunale erhvervspolitik Med kommunalreformen har kommunerne fået det entydige ansvar for den lokale erhvervsservice, ligesom kommunerne er med til at forme den regionale erhvervspolitik via deltagelse i de regionale vækstfora. På erhvervsområdet bør kommunen klart adskille strategi og implementering. Den strategiske tænkning og fastlæggelse af de erhvervspolitiske mål bør ske i økonomiudvalget eller som alternativ i sit eget selvstændige udvalg med borgmesteren for bordenden. Med en sådan model kan erhvervspolitikken spille sammen med kommunens vision og strategi for langsigtet vækst og udvikling indenfor blandt andet uddannelses- og infrastrukturområderne. Derfor er en tæt koordinering med resten af de kommunalpolitiske områder afgørende. Kommunerne bør endvidere overveje, hvordan de fremover vil organisere kontakten til det lokale erhvervsliv. En oplagt mulighed er at lave et erhvervskontaktudvalg med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv. Det er samtidig en god mulighed for at få set på, om kontakten med de mere vækst- og fremadrettede dele af erhvervslivet er god nok. Samtidig kan selve driften af erhvervsservicen med fordel udføres af en ekstern leverandør. Erhvervsserviceoperatøren kan godt være det lokale erhvervsråd, men det gælder om at finde den bedste og billigste operatør til opgaven. Udover de økonomiske gevinster giver en privat ekstern operatør politikerne bedre mulighed for styring og måling af erhvervsservicen.

27 26 Kommunale erhvervsvilkår Udviklingen stiller en række nye krav til den måde erhvervsservicen skal organiseres på. Ikke mindst, hvis kommunerne skal være i stand til at løfte den del af erhvervsservicen, som p.t. ligger i de regionale erhvervsservicecentre. 25 lokale og 5 regionale erhvervsservicecentre For at opnå en kritisk masse i antallet af virksomheder samt iværksættere og et højt fagligt niveau i de ansattes faglighed og dermed i erhvervsservicen, bør kommunerne gå sammen om at tilbyde erhvervsservice til virksomhederne i deres område. Det gælder både den generelle og den mere specialiserede erhvervsservice. Det er ikke nødvendigt med et kommunalt erhvervsservicekontor i hver af de nye kommuner. De nye kommuner bør i stedet gå sammen om denne opgave lokale erhvervsservicecentre landet over vil være rigeligt. Hvordan kommunerne konkret ønsker at gå sammen, bør overlades til kommunerne selv. Det afgø- DI s forslag til fremtidens lokale erhvervsserviceenheder Thy-Mors Vendsyssel Aalborg Det er ikke nødvendigt med et kommunalt erhvervsservicekontor i hver af de nye kommuner lokale erhvervsservicecentre landet over vil være rigeligt. Himmerland Nordvestjylland Skive/Viborg Randers Vestjylland Silkeborg Djursland Herning Århus Horsens Sydvestjylland Trekantsområdet Region Hovedstaden Fyn Vestsjælland Roskilde/Køge Bugt Sønderjylland Sydsjælland/Lolland Falster Bornholm

28 rende er, at kommunerne helhjertet tilslutter sig en model med fælles ledelse, så der ikke opbygges nye strukturer ved siden af hinanden. DI mener, at alle kommuner i en region bør gå sammen om at løfte og styre denne indsats. På denne måde sikres det også, at den enstrengede indsats fastholdes ved, at den enkelte kommunalbestyrelse hvert år tager stilling til, hvilke opgaver og dermed ressourcer de vil bruge lokalt, og hvilke opgaver det vil være mere hensigtsmæssigt at få udført i fællesskab med alle de øvrige kommuner i regionen. Med hensyn til de nuværende amtslige erhvervsservicecentre bør ansvaret hurtigst muligt overgå til kommunerne. De fem erhvervsservicecentre (ét i hver region) kan varetage den mere specialiserede erhvervsservice indenfor bl.a. patentansøgninger, udbud af specialiserede teknologiprogrammer, iværksættervejledning til særligt innovative vækst-virksomheder mv. Disse centre kan også huse de Iværksætterhuse som regeringen har foreslået placeret i hver region. Kommunal erhvervsservice skal være begrænset I forbindelse med drøftelsen af den fremtidige erhvervsservice skal det præciseres, at erhvervsservice ikke Nordvestjysk Erhvervsråd Syv kommuner i det nordvestlige hjørne af Ringkøbing Amt er gået sammen om et fælles erhvervsråd: Nordvestjysk Erhvervsråd, som yder rådgivning til virksomheder og iværksættere samt gennemfører erhvervsrettede projekter. Efter de nye kommuner træder i kraft 1. januar 2007 vil Nordvestjysk Erhvervsråd dække tre nye kommuner: Holstebro, Struer og Lemvig. Det fælles erhvervsråd fortsætter, idet området udgør et samlet arbejdsmarked og har fælles udfordringer som et udkantsområde i Region Midtjylland. Erhvervsrådet fortsætter som de tre kommuners erhvervsserviceoperatør og et politisk kontaktpunkt for dialogen imellem erhvervsliv og kommuner. Erhvervsrådets bestyrelse består af de tre borgmestre samt seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. 27 Kommunale erhvervsvilkår

29 28 Kommunale erhvervsvilkår er en offentlig pligtopgave, som kommunerne skal tilbyde, men en opgave, som de kan vælge at tilbyde. Der eksisterer i dag en række private konsulenter og rådgivere, som tilbyder en bred vifte af forskellige typer erhvervsservices. Kommunerne skal derfor være opmærksomme på ikke at tilbyde erhvervsservice i konkurrence med private rådgivere. Hvad kan kommunen gøre? Sikre at kommunalbestyrelsen fastlægger en erhvervspolitisk strategi i sammenhæng med kommunens øvrige overordnede strategi Sikre et forum for politisk dialog mellem kommunalbestyrelsen og det lokale fremadrettede erhvervsliv Udskille erhvervsserviceopgaven, så den kan udbydes og der kan måles på resultaterne Holde øje med at den kommunalt betalte erhvervsservice kun omfatter den indledende problemafklaring, information og henvisning Gå sammen med nabokommunerne om at løse erhvervsserviceopgaver, så der fremover bliver max 25 lokale erhvervsservicekontorer landet over Gå sammen på regionsplan om at løse de mere specielle erhvervsserviceopgaver Dækningsafgiften skal fjernes Dækningsafgiften er en unødig ekstraskat på erhvervslivet, som opkræves på erhvervsejendomme af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien. Kommunernes begrundelse for at opkræve dækningsafgift er, at bl.a. virksomhederne skal bidrage til kommunekassen, fordi de f.eks. slider på veje. Men virksomhederne betaler i forvejen selskabsskatter og ejendomsskatter, som kommer kommunerne til gode. Desuden betaler virksomhedens medarbejdere skat til kommunen. Dækningsafgiften er en skat på udvikling. Bygger en virksomhed til, stiger dækningsafgiften. For virksomhederne er dækningsafgiften derfor alene en konkurrenceforvridende særskat, som rammer skævt. Dækningsafgiften opkræves kun i nogle kommuner. Desuden er afgiftens størrelse forskellig. Det giver ulige konkurrencevilkår, svækker virksomhedernes konkurrenceevne og mindsker incitamentet til at investere. 80 af de nuværende 271 kommuner opkræver i dag dækningsafgift hos erhvervsvirksomheder i kommunen heraf opkræver 29 kommuner den maksimale sats på 10 promille. Selv om ingen kommuner i 2006 har hævet satsen for dækningsafgift på erhvervsejendomme, indkasserer kommunerne alligevel over 200 mil-

30 lioner kroner mere på dækningsafgiften pga. stigende ejendomsvurderinger. I alt indkasserer kommunerne i 2006 knap 2,4 milliarder kroner fra dækningsafgiften. Målet for kommunerne må være at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i kommunen. Derfor er opkrævning af dækningsafgift udtryk for en forfejlet og erhvervsfjendtlig holdning i kommunen. Investeringer skaber vækst og øget beskæftigelse. Det er derfor ødelæggende, når kommunerne med dækningsafgiften straffer virksomheder, der investerer og udvider. Hvad kan kommunen gøre? Kommunalpolitikerne bør afskaffe dækningsafgiften i de kommuner, hvor den stadig opkræves Når de nye kommuner skal harmonisere det fremtidige skatteniveau, bør dækningsafgiften afvikles over en kort årrække 29 Kommunale erhvervsvilkår Dækningsafgifter 2006 De sorte kommuner opkræver dækningsafgift. De røde kommuner er i fare for at få det, da de fra 2007 slås sammen med en kommune, der har dækningsafgift. De grå kommuner har besluttet at stoppe med opkrævning af dækningsafgift fra 2007.

31 30 Kommunale erhvervsvilkår Infrastruktur er vigtig Trafikal mobilitet har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, lokalisering og muligheder for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med de relevante kompetencer. God trafikal mobilitet betyder også tilgængelighed og er en vigtig forudsætning for, at Danmark fremstår som et attraktivt sted for udenlandske virksomheder at etablere sig. Udbygning af vejnettet God trafikal mobilitet kræver ikke mindst et veludbygget og vel vedligeholdt vejnet, hvor trafikken er i stand til at blive afviklet hurtigt, sikkert og uden væsentlige gener i form af trængsel mv. Vejenes betydning understreges af, at hele 92 pct. af al persontransport afvikles på vejene. Også hovedparten af godstransporten finder sted der. Med strukturreformen er kommunernes ansvar for vejnettet vokset, idet de overtager ca. 80 pct. af de tidligere amtsveje. Kommunerne har samtidig modtaget en tilsvarende del af de vejmidler, som amterne hidtil har fået. Kollektiv transport og arbejdskraftens mobilitet Det er også kommunernes ansvar alene eller i samarbejde inden for de enkelte regioner at sikre den kollektive persontransport. Det er afgørende, at der sker en koordinering, som sikrer effektiv kollektiv transport, og ikke afgrænses af kommune- og regionsgrænser. De ansvarlige myndigheder bør gå i en tæt dialog med det lokale erhvervsliv, så den kollektive trafik også imødekommer virksomhedernes og medarbejdernes transportbehov, hvor dette er praktisk muligt og samfundsøkonomisk fornuftigt.

32 Havne og lufthavne Havne og lufthavne spiller også en væsentlig rolle for mobilitet og erhvervsudviklingen i de enkelte regioner. Derfor bør de også udvikles i overensstemmelse med det regionale behov på markedsmæssige vilkår. Bedst og billigst i trafikal infrastruktur Industrien er fuldt opmærksom på, at myndighedernes midler er begrænsede. Derfor peger vi på, at midlerne bør anvendes så effektivt som muligt. Heri ligger også, at myndighederne løbende bør overveje, hvorvidt de selv er de mest kosteffektive til at løse en opgave, de har ansvaret for. I mange tilfælde kan et samarbejde mellem Hvad kan kommunen gøre? Kommunerne skal holdes fast på, at god trafikal mobilitet er et væsentligt rammevilkår for det erhvervsliv og arbejdsmarked, som udgør den økonomiske rygrad i lokalsamfundet Kommunerne skal prioritere bevillinger til området i overensstemmelse hermed. Dette gælder også vedligeholdelsessiden. Her kan en laden stå til politik give uoverskuelige store genopretningsregninger, hvis vejnettet får lov til at forfalde Kommunerne og regionerne bør indgå i en tæt dialog med erhvervslivet om tilrettelæggelse af den kollektive trafik det offentlige og private sikre gode løsninger. Nytænkning på miljø og planområdet Med kommunalreformen får kommunerne en central placering i relation til miljøpolitikken, idet de overtager en væsentlig del af de nuværende amters opgaver. Kommunerne vil som hovedregel få ansvaret for både godkendelser og tilsyn af vand-, spildevands- og affaldsregulering. På planlægningsområdet får kommunerne derfor mulighed for selv at formulere visioner og krav til hvilken type af erhvervsmæssig aktivitet, der kan foregå i kommunerne. Kommunen som miljømyndighed Det er vigtigt, at strukturreformen og dens påvirkning af miljøgodkendelser og -tilsyn kommer til at virke hensigtsmæssigt også i forhold til erhvervslivets interesser. Et væsentligt element er en niveaudeling af virksomhederne, som skal sikre, at virksomheder, der kan dokumentere styr på deres miljøforhold, oplever lettelser i deres dialog med myndighederne. Det nye system for brugerbetaling kan imidlertid også misbruges til at øge de kommunale budgetter på miljøområ- 31 Kommunale erhvervsvilkår

33 32 Kommunale erhvervsvilkår det, og det bliver virksomhederne, der kommer til at betale. Det er naturligvis ikke acceptabelt. Kommunerne må foretage en saglig vurdering af behovet for tilsyn. Virksomhederne har krav på åbenhed og forudsigelighed i forhold til brugerbetalingen. Hvad kan kommunen gøre? Sørge for effektive sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser Sikre brugertilfredshed og tillid til kommunens miljøafgørelser Prioritere ressourcer i forhold til de forskellige virksomhedskategorier Give prisoverslag på gebyrer ved miljøsagsbehandling Koordinere mellem hinanden i forhold til miljøproblemer, som er grænseoverskridende Kommunen som planlægger Med kommunalreformen skal regionsrådet fremover ikke længere i detaljer udarbejde planer for brugen/anvendelsen af områderne i regionen. Regionsrådet skal i stedet fremlægge en regional udviklingsplan, som mere overordnet beskriver, hvorledes områderne skal udvikles, blandt andet med mulighed for vækst i industrien. Herved er det kommunerne, der får ansvaret for planlægning og udarbejdelse af planer, som tager hensyn til lokale forhold. Ved kommunal planlægning og placering af erhvervs- og boligområder spiller to modsatrettede hensyn ind. Geografisk nærhed gør det på den ene side nemt at komme på arbejde og kan derved tiltrække skatteydere til området. En for tæt placering af industri- og boligområder kan på den anden side give miljømæssige problemer, især når det gælder støj. Kommunen bør derfor sikre erhvervslivet gode muligheder for udvikling. Sam- Hvad kan kommunen gøre? Udarbejde en lokal planlægning, som tager højde for virksomhederne muligheder for at udvikle sig Sikre fleksibilitet, konsekvens og overskuelighed i lokalplanlægningen, herunder adgang til erhvervsarealer arealer, der ligger tæt op ad erhvervsområder, bør ikke udlægges til beboelse Sikre, at ændringer af lokalplaner for industriområder ikke forringer industriens muligheder for at udvikle sig, f.eks. ved at skærpe støj- eller afstandskrav, eller ved at åbne mulighed for mere følsomme anvendelser inden for området, såsom boliger, institutioner eller lignende

34 33 Kommunale erhvervsvilkår tidig skal trafik og infrastruktur indtænkes i kommunens planlægning. Kommunen som leverandør Kommunerne driver i dag både deponier, forbrændingsanlæg og genvindingsvirksomhed. Samtidig har kommunerne myndighedskasketten på ved anvisning af affald til behandling på bestemte anlæg. Dette er ikke en hensigtsmæssig organisering, da området ikke udsættes for konkurrence. I affaldssektoren er der påvist et stort effektiviseringspotentiale, som bl.a. kan høstes ved, at affaldsbranchen i højere grad fungerer på markedsvilkår I vandforsynings- og spildevandsektoren har Konkurrencestyrelsen vist et effektiviseringspotentiale på ca. 1,3 mia. kr. En ændret økonomisk regulering af vandsektoren samt en adskillelse fra den kommunale økonomi kan skabe større effektivitet, gennemsigtig prisfastsættelse og mere hensigtsmæssige investeringsbeslutninger. Det vil give virksomhederne lavere priser. Hvad kan kommunen gøre? Kommunale forbrændingsanlæg samt vandforsynings- og spildevandsanlæg bør gøres til selvstændige enheder, så de adskilles fra den øvrige kommunale økonomi Pris- og kapacitetsudvikling bør overvåges løbende inden for området, såsom boliger, institutioner eller lignende

35 34 DI s mål for de regionale vækstfora DI s mål for arbejdet i de regionale vækstfora er et internationalt og vækstorienteret fokus gennem: Internationalt udsyn, så det undgås, at der bliver fokus på den interne konkurrence mellem regionerne. Den enkelte region skal i stedet se, hvordan den ud fra egne styrker kan ruste sig bedre til den internationale konkurrence Fokus på initiativer, der kan skabe vækst i hele regionen frem for interne geografiske hensyn i regionen De enkelte parter kan bidrage til regionens erhvervsmæssige vækst ved at varetage de rammevilkår, som de har ansvar for, bedst muligt. Eksempelvis kan kommunerne sørge for en optimal folkeskole og regionerne for et effektivt sundhedsvæsen Hvordan sikres regional udvikling? I de regionale vækstfora skal fokus holdes på emner, som er af stor betydning for den konkurrenceudsatte del af erhvervslivet og for vækstskabelsen. Det drejer sig især om: Udvikling af samarbejdet mellem videninstitutioner og erhvervsliv Gode vilkår for start og udvikling af egen virksomhed, herunder iværksætteri i uddannelsessystemet Udvikling af unikke erhvervsrettede spidskompetencer på områdets uddannelsesinstitutioner Lettelse af lokale administrative byrder

36 Den regionale forskel 35 Den regionale forskel De regionale vækstfora får en nøglerolle i den fremtidige erhvervsudvikling. De regionale vækstfora er et samarbejde mellem tre ligeværdige parter politikere, videninstitutioner og erhvervsliv som går sammen om at skabe udvikling og vækst i regionen. Vækstforaene har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og indenfor den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. De regionale vækstfora vil imidlertid alle få en afgørende indflydelse på anvendelse af social- og regionalfondsmidler fra EU samt på anvendelsen af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål. Ved anvendelse af EU-midler skal fokus ændres fra kortsigtede socialpolitiske målsætninger, som har kendetegnet den hidtidige anvendelse af EU s strukturfondsmidler, til fokus på produktivitetsfremme og vækst. Arbejdet i de enkelte vækstfora vil således variere fra region til region alt efter regionens rammebetingelser, styrker og svagheder, kultur mv.

37 Samfund, Viden og Holdning Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om erhvervspolitiske emner. Vær med i debatten på opinion.di.dk DANSK INDUSTRI H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats Organisation for erhvervslivet 18. marts 2009 De fleste pilotkommuner yder ringere indsats AF CHEFKONSULENT THOMAS Q. CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Der er meget stor forskel på kommunernes indsats, når de skal

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne Organisation for erhvervslivet maj 2009 Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store ressourcer AF KONSULENT CLAUS ROSENKRANDS OLSEN, CLO@DI.DK Niveaudeling er stort set ikke eksisterende på erhvervsuddannelserne

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Underdirektør Hanne Schou, DI Dagsorden 1. Värför började DI med Erhvervsklima-mätning? 2. Vad har ni för erfarenheter med det? 2 1. Värför började DI

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di FYN 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-733-763-3 800.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre en forskel

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di sønderjylland 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-7353-774-9 600.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di HORSENS 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-7353-764-0 400.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre en forskel

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di norddjurs 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-7353-768-8 300.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre en

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009. Køge bugt

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009. Køge bugt Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di ROskilde/ bugt 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-7353-769-5 400.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di Trekantområdet 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-7353-776-3 500.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere