Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger"

Transkript

1 LandLabDK 1

2 Indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger 3 Et vandkulturhus i Thyborøn på den yderste tange mellem fjord og hav 4 Formål og synergimuligheder 7 Baggrund 8 VISION: VandVærk et kildevæld af aktiviteter 14 Thyborøn Fritidscenter 16 Om projektet og den eksisterende sportshal 20 Interessenter og samarbejdspartnere 21 Organisering 21 Faser / tidsplan 22 Økonomi budget/finansieringsplan/drift 24 Bilag 24 Vedlagte udtalelser og anbefalinger Kontaktoplysninger Formand for bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter Jesper Vinther Fruergaard Mobil: Mail: LandLabDK 2

3 Et vandkulturhus i Thyborøn - på den yderste tange mellem fjord og hav For 200 år siden var Thyborøn en del af landsdelen Thy, men vand og stærke naturkræfter ville det anderledes, og siden en stormflod gennembrød landtangen i 1825, har Thyborøn endegyldigt ligget på spidsen af Harboøre Tange med vand til tre sider; Vesterhavet mod vest, Nissum Bredning mod øst, og kanalen, med en kort og smuk sejlads til Agger Tange og Thy Nationalpark, mod nord. Faktisk er der også vand på den fjerde side, hvor den store indsø ligger på engen mellem klitter og tangevejen syd for Thyborøn. I et historisk perspektiv har Thyborøns vækst været kort og heftig; fra 9 huse i 1879, over opblomstringen af en moderne mindre stations- og havneby omkring år 1900, til stor vækst og fremgang for fiskeriet op gennem det 20. århundrede. I dag, i starten af det 21. århundrede, er Thyborøn en by så langt fra de store vækstcentre i byerne, som man næsten kan komme, men samtidig et lokalsamfund så autentisk og tæt på naturen samt sin erhvervsmæssige oprindelse i havet og fiskeriet, som det overhovedet er muligt. Thyborøn har sin identitet intakt; byen er hele vejen igennem en fiskerby, som turisterne besøger; og ikke en turist- eller badeby, hvor fiskerne lander deres fangst. Thyborøn har derfor også et lokalsamfund, med en stærk lokal identitet og hverdag ved siden af turismen. Også arkitektonisk fremstår Thyborøn som en pragmatisk og usentimental by med en stor variation i bygninger og i materialer. Fra museumsområdet og den lille klynge af større gulkalkede, klassisk repræsentative bygninger, der, sammen med de pittoreske og rødmalede træbygninger, pryder havnefronten mod nord, til en skønsom blanding af boliger og erhverv, der langsomt går over i de store flade parcelhusudstykninger, der ligger i byens sydlige ende, hvor også Thyborøn Fritidscenter er placeret. I Thyborøn er der ganske små fysiske afstande mellem meget forskellige aktiviteter, bygningstyper og rumoplevelser. Både fiskeauktionen, havnen og fiskeindustriens store bygningsanlæg er placeret i tæt kontakt til byens centrum. Den unikke beliggenhed, de store skalaspring og den arbejdende fiskerihavn i en lille kystby omgivet af hav og store vidder, gør et besøg i Thyborøn til en helt særlig oplevelse af by, natur og skalaforhold. LandLabDK 3

4 Thyborøn LandLabDK 4

5 Formål og synergimuligheder Projektets hovedformål er tilvejebringelsen af et vandkulturhus til glæde for borgere og lokalsamfund. Den frivillige bestyrelse for Thyborøn Fritidscenter ser det som en vigtig opgave at sikre, at der fortsat er motions- og svømmeundervisningsmuligheder i kystbyen. I en kystby, hvor man lever i daglig tæt kontakt med hav og fjord og hvor optimistjollesejlads for børn er en af de særdeles populære fjordaktiviteter i Thyborøn Sejlklub, er sikkerhed en vigtig motivation bag den frivillige indsats for fortsat at bevare indendørs svømmemuligheder i Thyborøn. Men som lokale ildsjæle er vi også særdeles opmærksomme på projektets driftsudfordringer. Det er derfor en central del af projektets vision, at koble vandkulturhusets afsæt i det lokale kultur- og fritidsliv med innovative, kreative og nyskabende udviklingsmuligheder for områdets øvrige aktører på såvel uddannelses-, turisme- og erhvervsområdet. I lokalområdet eksisterer der nemlig allerede mange aktører og aktiviteter, der vil kunne indgå i synergi med de rammer og faciliteter et vandkulturhus kan tilbyde. Et af eksemplerne er det nyligt etablerede Naturrum, der er et arkitektonisk orkestreret oplevelsesrum i naturen. Aktiviteterne, der er målrettet både borgere og besøgende, dækker et større geografisk område og en lang række forskellige aktiviteter i naturen. Det er vores ønske, at et Vandkulturhus kan bidrage til at udvide og udvikle Naturrums eksisterende oplevelses- og aktivitetsplatform. Men vi samarbejder også ud af vores eget lokalsamfund. På idræts- og fritidsområdet har vi allerede i dag et tæt samarbejde med Harboøre, der ligger umiddelbart syd for Thyborøn. Et vandkulturhus vil kunne indgå i dette samarbejde og komme begge lokalsamfund til gavn og glæde. I den lokale arbejdsgruppe ser vi ideudviklingen og programmeringen af et kommende vandkulturhus som en fælles opgave for hele aktørkredsen, og arbejdsgruppen har derfor også gjort en stor indsats for at etablere viden og ejerskab hos de øvrige potentielle lokale interessenter. Det er i dette helt specifikke koblingsfelt, hvor en lokal kultur- og fritidsplatform også kan anvendes i et lokalt forretningsstrategisk perspektiv, at Thyborøn ser sin chance. Her er en oplagt mulighed for at etablere et nyskabende fremtidsscenarie baseret på udvikling af autentiske og stedbundne potentialer, og på baggrund af en unik folkelig sammenhængskraft med dybe rødder i en stærk maritim tradition. LandLabDK 5

6 Med projektbeskrivelsen for et nyt Vandkulturhus, ønsker bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter at være med til at tilvejebringe byen en ny og unik bygning, der kan fortsætte traditionen fra vores nye kirke, til et tilsvarende nyskabende arkitektonisk byggeri i forlængelse af ombygningen af en helt traditionel idrætshal. På det indholdsmæssige plan forestiller vi os, at Vandkulturhuset formuleres og skitseres i de snitflader og potentialemuligheder, der eksisterer mellem et lokalsamfunds helt almindelige dagligdag med behov for varierede lokale servicefaciliteter, der understøtter det gode forenings-, fritids- og familieliv, - og så de turismerelaterede og udefrakommende behov, der giver en kystby som Thyborøn nye og interessante forretnings- og udviklingsmuligheder inden for natur, turisme, uddannelse og erhverv. I forhold til de turismerelaterede funktioner kan Thyborøn byde på mange forskellige større og mindre overnatningsmuligheder. Med den nuværende gennemsnitlige belægningsprocent er der gode muligheder for at kunne udbygge turismeaktiviteter, der kan gøre anvendelse af overskudskapaciteten. Særligt i forhold til samarbejde med Thyborøn Camping og Hytteby er bestyrelsen for Fritidscentret inspireret af forretningsideen bag Skærbæk Fritidscenter, hvor lokale kultur- og fritidsaktiviteter udvikles løbende og går hånd i hånd med turisme- og konferenceaktiviteter. Vandkulturhuset tænkes placeret i den nordligt beliggende og nyeste af de to eksisterende idrætshaller i Thyborøn Fritidscenter. Thyborøn Camping ligger lige op til fritidscentret og der vil kunne etableres direkte adgang til vandkulturhuset herfra. LandLabDK 6

7 Baggrund Den nuværende Thyborøn Svømmesal er en kommunalt ejet institution opført i Svømmesalen, der ligger centralt placeret lige ved siden af Thyborøn Skole, indeholder et mindre bassin med målene 10 x 25 meter og med 90 cm. som den laveste vanddybde og 110 cm. som den dybeste. Grundet renoveringsbehov har svømmehallen været lukket i 2013 og 2014 og skolebørnene har fået svømmeundervisning i Lemvig, indtil det blev vedtaget at nedlægge undervisningen på grund af tidspresset i forlængelse af den lange transporttid. Ved en eventuel nedrivning og fjernelse af bygningen, er det skolebestyrelsens ønske, at arealerne inddrages og anlægges som grønne udearealer for Thyborøn Skole. Kommunalbestyrelsen har i 2013 afsat kr. til svømmehallens istandsættelse. Men da det anslåede renoveringsbehov er særdeles omfattende, og også indbefatter vitale bygningskonstruktioner samt centrale tekniske installationer, er Lemvig Kommune lydhøre i forhold til alternative løsninger. Kommunen har tilkendegivet, at de gerne indgår positivt i en dialog omkring nye og alternative placeringer, herunder dialog omkring en fælles finansieringsmodel af en ny svømmehalsfunktion med nye og udvidede aktivitetsmuligheder. På udvalgsmøde for Familie- og Kulturudvalget den 4. marts 2014 blev det derfor vedtaget, at renovering af Thyborøn Svømmesal stilles i bero, indtil det er klarlagt, hvorvidt det er muligt at etablere svømmefaciliteter i Thyborøn Fritidscenter. LandLabDK 7

8 VISION VandVærk et kildevæld af aktiviteter I Thyborøn brydes både bølger og holdninger, men når det gælder, er der ikke noget, der deler vandene, - derimod planlægges det, at en række forskellige aktører skal dele det samme vand. I Thyborøn er planen nemlig at samle både skolebørn og borgere i alle aldre, med turister, erhvervsliv samt de maritime uddannelser i et nyt Vandkulturhus, og meget gerne med en forretningsmodel, der er sin første af slagsen blandt Danmarks mange Vandkulturhuse. I Thyborøn Vandkulturhus er fritids-, motions- og kulturaspekterne fortsat projektets kerne og udgangspunkt. Men her på den yderste tange er man gået et skridt videre. Projektet ønsker nemlig i praksis at demonstrere, hvordan et mindre lokalsamfund kan arbejde med at etablere merværdi og synergi i forlængelse af lokale servicefunktioner inden for sport, idræt, kultur og fritid. Gennem samtænkning af en bred repræsentation af brugergrupper med forskellige kulturer og formål får Vandkulturhuset liv døgnet rundt, året rundt og måske også både over og under vandet. LandLabDK 8

9 Både på det arkitektoniske og på det forretningsmæssige område er det projektansøgers ønske, at den model, der udvikles gennem projektet, kan være en inspiration og eksempeldannende for de mange kommende renoveringer og anlægsinvesteringer i de ældre idrætshaller i landdistrikternes mindre lokalsamfund. Projektansøger indgår derfor gerne i dialogforløb omkring denne udvikling og foreslår, at projektudviklingen indgår i en arkitektkonkurrence, der i et tværfagligt konkurrenceteam skal udvikle en løsning, hvor såvel arkitektur som forretningsplan indgår i en symbiose. Hvis vi kigger i krystalkuglen og ser frem til 2030 er indbyggerantallet i Thyborøn steget fra 2219 indbyggere i 2014 til næsten 2348 indbyggere. Det mærkes især på, at det pludseligt er nødvendigt at anlægge nye parkeringspladser omkring det tidligere Thyborøn Fritidscenter, der er navngivet VandVærk og i daglig tale omtales som Fiskeskællet, fordi den iøjnefaldende bygningskonstruktion og de præfabrikerede energiakkumulerende facadeelementer får bygningen til at ligne et fiskeskind. Efter den store ombygning, hvor den ene idrætshal blev omdannet til et vandkulturhus, er brugen af huset vokset voldsomt. De lokale beboere har taget de nye badefaciliteter til sig. Både tidligt om morgenen og sent om aftenen anvendes de mange motions- og wellness- muligheder af alle aldersgrupper. Parallelt med de mange øvrige idræts- og motionstilbud i Fritidscentret, er der i VandVærk mulighed for alle former for udfoldelse i vand; fra almindelig motionssvømning i baner, over baby- eller seniorsvømning, fra vandaerobics til cykelaktiviteter i spinning- bassin og endelig det sidste nye; underwater- mindfulness med lydeffekter og midnats- meditation med hvalsang under vand. LandLabDK 9

10 For sommerturisterne giver vandkulturhuset en mulighed for badeoplevelser i dårligt vejr. Men også i de skuldersæsoner, som er yderst populære hos naturturisten og den midaldrende segment, er vandkulturhuset en vigtig platform. Denne gruppe af turister er voksende og kommer bl.a. til området for at besøge Nationalparken Thy gennem den smukkeste indgang; nemlig sejladsen fra Thyborøn til Agger Tange. I denne købestærke gruppe er det særligt de kulinariske oplevelser, der er i centrum; med fiskeri på hav og fjord, samt fouragering i naturen; som eksempelvis plukning af østers i Limfjorden og svampe og bær på Klosterheden. Realiseringen af VandVærk har også medført, at skolen igen har fået integreret svømmeundervisning for alle klassetrin. Svømmesikkerheden vægtes højt i en kystby, men i den nye heldagsskole og med VandVærk som platform, kobles vandaktiviteterne med undervisning i entreprenørskab og kreative samarbejder med de mange virksomheder, der er skudt op i miljøet omkring VandVærk. Denne nye vinkel på undervisning og samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution har også pustet nyt liv i den nedlagte efterskole. Allerede i forbindelse med den spæde planlægning og konceptudvikling af aktiviteterne i VandVærk, besluttede man sig for, at der omkring den centrale og mere traditionelle kerne af fritids- og kulturaktiviteter skulle udvikles et hus, der også kunne rumme og imødekomme en forretningsplan for lokalsamfundsudvikling. Afsættet for dette samarbejde skulle være tætte og forpligtende samarbejder med de lokale turisme-, erhvervs- samt uddannelsesaktører. Dette samarbejde har i dag resulteret i, at Thyborøn er godt på vej med en mindre - og på landsplan unik - HUB af små virksomheder, der alle har formået at anvende VandVærks faciliteter og muligheder i deres services og videre forretningsudvikling. LandLabDK 10

11 Mulighederne tiltrækker også nye og unge entreprenører, og for første gang i mange år ser Thyborøn en tilvækst i såvel succesfulde mindre virksomheder, der alle har glæde af det tætte samarbejde, som i tilflytterantallet, da mange af de unge familier vælger at bosætte sig i området. Modsat erhvervsudviklingen i mange andre udkantsområder, hvor de mindre virksomheder tilbyder ikke fysiske produkter og services, er løsningen i Thyborøn at tilbyde services og produkter on the spot, - men af en type og kvalitet, så kunderne kommer og opholder sig i området og samtidig får del i den merværdi, den unikke placering i naturen giver. Gennem et udvidet samarbejde med regionen og sundhedssektoren er der udviklet en helt ny sundhedsturisme- platform med udgangspunkt i genoptræning og aktiviteter i vand. Mange af de ældre patienter medbringer ægtefæller og kombinerer opholdet med ferie og oplevelser, hvor man bevæger sig i naturen. Ophold, der kombinerer genoptræning, motion, kost og sundhed har medført, at flere sundhedsaktører som eksempelvis massører, fysioterapeuter og diætister har bosat sig Thyborøn, fordi der med afsæt i VandVærk pludselig viste sig en professionel platform, hvor man kunne blive del af et mindre tværfagligt sundhedsteam. Gennem et tæt samarbejde med campingpladsens hytteby og de øvrige overnatningsfaciliteter er der også opbygget en solid tradition for intime konferencefaciliteter, der særligt tiltrækker offentlige og kommunale kunder, der kommer til Thyborøn for at lære mere om lokalsamfundsudvikling. På det seneste har der endda været besøg fra kinesiske og indiske offentlige myndigheder, hvor de i deres arbejde med velfærdsløsninger, netop er inspireret af styrken i den danske velfærds- og fællesskabsmodel. LandLabDK 11

12 Men også de maritime uddannelser i Thyborøn har fået udvidet deres aktivitetsmuligheder gennem VandVærk. Der er i dag næsten mand udstationeret på Nordsøen. Fiskeriskolen har i den forbindelse haft stor succes med udvidelser på offshore- området og institutionen benytter i vid udstrækning VandVærk og de særlige bassiner som træningsbase for deres evakueringskurser og søsikkerhedsøvelser. Herudover har Fiskeriskolen anvendt deres faglige undervisningskompetencer på nye og innovative måder og senest har de udvidet med indsatsen Underwater Teambuilding som en aktivitet, der kan udbydes enten som et sikkerhedskursus, eller som en platform for aktiv medarbejder- og virksomhedsudvikling. Endelig er Underwater Teambuilding blevet det det sidste nye blandt mange af de turister, der besøger krigsmuseet West Coast Center Jutland, der blev anlagt i 2015, da Gert Normann, grundlæggeren af Strandingsmuseet i Thorsminde, flyttede hele sin private samling til Thyborøn. I turisme- versionen opbygges teambuildingkurset omkring historiske søslag og redningsaktioner og vandgangen kombineres med historisk formidling, dykkerudflugter og besøg på museet med de mange artefakter. Den overordnede strategiske forretningsmodel for lokalsamfundsudvikling, der ligger bag realiseringen af VandVærk, har dermed også givet Thyborøn mulighed for at øge og udvikle indsatsen med afledte indtægter på eksempelvis hotel-, restaurations- og museumsområdet. LandLabDK 12

13 Realiseringen af VandVærk var i sidste ende meget mere end tilvejebringelsen af en fritids- og motionsmulighed for de lokale borgere; - det var en ventilation af det samlede lokalsamfund. Det var nemlig også realiseringen af en overlevelsesstrategi med indbyggede udviklingsmuligheder på baggrund af områdets naturlige styrkepositioner. Med stor hjælp fra gode fonde, greb borgere, foreninger, uddannelser og erhvervsliv i Thyborøn sammen med Lemvig Kommune disse muligheder og med afsæt i VandVærk fik de i fællesskab etableret et skoleeksempel på en lokalsamfundsudvikling, hvor der er synergi mellem kultur, fritid og erhvervsudvikling; hvor udviklingen realiseres lokalt og hvor anlægsinvesteringerne optimeres til det yderste gennem fokus på lokal synergi og en kreativ programlægning af bygningens indhold. VandVærk kan oversættes Waterworks; og i Thyborøn og i Lemvig Kommune er man enige om, at water really works! LandLabDK 13

14 Thyborøn Fritidscenter Thyborøn Fritidscenter er en selvejende institution ledet af en frivillig bestyrelse. Centret ligger i Thyborøns sydlige periferi og består af to idrætshaller; en nyere og en ældre hal. De to haller ligger side om side omkring et fælles indgangsområde med toiletter og depotrum i det langsgående mellemrum mellem hallerne. Ved siden af de mange motions- og idrætsaktiviteter anvendes fritidscentret også til en lang række aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet. Med cafeteria og to større selskabslokaler er Fritidscentret ramme for en bred variation i de sociale aktiviteter. Dels i forbindelse med faste arrangementer, som når Humørklubben afholder deres seniorselskaber, og dels i forbindelse med arrangementer som polterabend, fester og kurser; - alle sammen aktiviteter, der vil kunne videreudvikles og få naturlig glæde af rammerne i et vandkulturhus. Endelig rummer Fritidscentret også Lemvig Kommunes borgerservice med åbent to dage om ugen. I forbindelse med åbningen af borgerservice på første sal blev der installeret elevator i det fælles indgangsområde. LandLabDK 14

15 De mange forskellige lokale sports- og idrætsforeninger, der i dag har til huse i Fritidscentret, samles i efteråret 2014 i én forening med én ledelse. Medlemmerne er mange og aktive og i centrets åbningstider anslås det, at der dagligt passerer ca. 150 brugere gennem døren. Det er brugere i alle aldre, og de besøger Fritidscentret for at dyrke et væld af forskellige aktiviteter. LandLabDK 15

16 Projektet og sportshallen Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter ønsker at ombygge den nyeste af de to idrætshaller i Fritidscentret. Den ældste hal er opført med spær i limtræ og derfor ikke egnet til vådrum, hvorimod den nye hal fra 2008 er opført med stålspær. Hallens dimensioner er 30 x 60 meter. I hallens vestlige ende findes i stuetagen ungdomsklub, depot og internetcafe. I etagen ovenover er der på første sal indrettet et nyt og stort fitness- og motionsrum, hvor medlemmer har adgang med nøglekort. Fra Fitness- rummet er der glas i hele bygningens bredde og frit udsyn til hallen. I forbindelse med ombygning til vandkulturhus tænkes idrætshallen delt i to, således den første 1/3, der ligger i umiddelbar sammenhæng med ungdomsklub og fitnessfaciliteter bibeholdes som multisal. De resterende 2/3 dele foreslås ombygget til vandkulturhus med direkte adgang til campingplads og hytteby. De tekniske detaljer omkring hallen er udførligt beskrevet i Bilag A. Vi forestiller os en energiforsyning baseret på alternative energikilder. Varmeforsyningen i Thyborøn er i forvejen fjernvarme baseret på flis, og vi ser gerne, at der indarbejdes såvel jordvarme som solceller samt andre alternative energiløsninger i vandkulturhuset. LandLabDK 16

17 Den berørte hal fra 2008 er på alle måder en pragmatisk og usentimental bygning, der vil kunne tåle meget i forbindelse med en ombygning. Vi forestiller os, at ombygningen vil resultere i nyskabende arkitektur på området og vi er meget inspirerede af den nyligt renoverede sportshal Diamanten i Fynshav i Sønderborg Kommune, der netop har modtaget Renovérprisen 2014, og som Lokale- og Anlægsfonden også har været involveret i. I begrundelsen for prisen lyder det En udvikling fra usexet tristesse til oplevelsesrig arkitektur med noget på hjertet. Vi har også noget på hjertet i Thyborøn og vi vil gerne, at det skal kunne ses i vandkulturhusets arkitektur. LandLabDK 17

18 Eksisterende forhold LandLabDK 18

19 Fremtidige funktioner LandLabDK 19

20 Interessenter og samarbejdspartnere ANSØGER OG PROJEKTHOLDER Bestyrelsen for den selvejende institution Thyborøn Fritidscenter INTERESSENTER Lemvig Kommune Thyborøn skole Fiskeriskolen, EUC Nordvest, Thyborøn Museerne, herunder NATURRUM og aktuelle planer med Gert Normann og West Coast Center Jutland Thyborøn Camping, hotel og hytteby Thyborøn Hotel Seaside Hotel VisitLemvig Jyllandsakvariet Kystcentret Fiskeriauktionen Thyborøn Havn Fiskeriforeningen LandLabDK 20

21 Organisering Vandkulturhuset bliver en del af den selvejende institution Thyborøn Fritidscenter og kommer som sådan under den samme bestyrelse og daglige ledelse. Driften kommer til at ligge i Fritidscentret nuværende driftsorganisation. I forbindelse med centrets egne aktivitetstilbud er bestyrelsen ansvarlig for livredder og anden sikkerhed, hvorimod ansvaret for badesikkerheden overgår til lejer i de tilfælde, hvor hallen udlejes eller leases til anden bruger. Faser / procesplan Fase 1 - Skitsering og projektering; evt. arkitektkonkurrence Fase 2 - Anlægsaktiviteter Fase 3 - Indvielse LandLabDK 21

22 Økonomi BUDGETOVERSLAG Ombygning af eksisterende tørhal 1050 m2 Se detaljer i Bilag C ,- kr. FINANSIERINGSPLAN Lemvig Kommune Fonde Lokal støtte, inkl. Frivilligt arbejde Lån Kommunekredit ,- kr. LandLabDK 22

23 DRIFTSBUDGET / overslag* Indtægter Driftstilskud Lemvig Kommune Lejeindtægter fra samarbejdspartnere Genoptræning mv. Foreninger Reklamer Udgifter Lønninger Energiforbrug Vedligehold og nyanskaffelser Rengøringsartikler Anden kemi Forsikringer Vand / spildevand Diverse Renter 3% Afdrag lån Overskud ,- kr ,- kr ,- kr. * Økonomien er opsat på baggrund af allerede tilvejebragte tal i Bilag D Projektbeskrivelsens vision om udvidet synergi og nye brugerflader fra såvel erhvervsliv, uddannelse og turisme er ikke taget i betragtning. Visionen kan eventuelt åbne for en udvidet investorkreds, der kan bidrage til finansiering af nødvendigt specialudstyr og specialbassiner. LandLabDK 23

24 VandVærk THYBORØN vandkulturhus Bilag Bilag A - Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus I eksisterende sportshal. Rambøll, dateret Bilag B - Nyt Vandkulturhus i eksisterende sportshal. Rambøll, dateret Bilag C- - Investeringsoverslag Bilag D Revisor - budgetoverslag Vedlagte udtalelser og anbefalinger Ole Pedersen, Direktør Familie og Kultur, Lemvig Kommune Søren Hyllen, Forstander, Fiskeriskolen i Thyborøn Bjørn M Sigurjonsson, Turistchef, Lemvig / Thyborøn LandLabDK 24

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn program for indbudt projektkonkurrence februar 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden 43 konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats

2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats VISIONSKATALOG Erhvervsudvikling og Levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune 2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats LandLabDK 2013 Suzanne

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter

Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter Side 1 af 51 1. Executive Summary... 3 2. Forord... 3 2.1. Baggrund... 3 2.2. Markedsanalysen... 3 2.3. Metodevalg... 3 2.4. Opbygning af præsentationen...

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår LandLabDK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 Indholdsfortegnelse 3 Forord DEL 1 BAGGRUND til de videbegærlige 4 Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Landsbyudvikling. et idékatalog

Landsbyudvikling. et idékatalog Landsbyudvikling et idékatalog Idékatalogets teori og anbefalinger er baseret på et større forsknings- og evalueringsarbejde gennemført af Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter af bypuljeprojekter

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere