Gladsaxe i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe i bevægelse 2010-2013"

Transkript

1 Gladsaxe i bevægelse Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte sig og ændre adfærd. Forskellige målgrupper har behov for forskellige indsatser, også når målet er mere motion og fysisk aktivitet i hverdagen. En af de helt centrale målgrupper er de mange børn og unge, som vokser op i kommunen. Gladsaxe Kommune har udarbejdet en strategi for motion og bevægelse med særlig fokus på børn og unge herefter benævnt: Gladsaxe i bevægelse. Gladsaxe i bevægelse med særlig fokus på børn og unge Gladsaxe Kommune inviterer med Gladsaxe i bevægelse til et bredt samarbejde, der sikrer, at det ikke bliver tilfældigheder, der styrer de muligheder for motion og fysisk aktivitet, som børn og unge har. Prioritering af indsatser og samtidighed i aktiviteter skal sikres. Ressourcerne hos forældre, familie, kammerater og andre voksne i daginstitution, skole, foreninger og øvrige udbydere af motion og bevægelse skal inddrages med et fælles mål om mere motion og fysisk aktivitet både for de børn og unge, som er her nu og for fremtidens børn og unge i Gladsaxe. Gladsaxe i bevægelse forpligter ledere, medarbejdere og foreningsliv til at arbejde aktivt for, at strategiens vision, mission og målsætninger bliver udmøntet gennem de politikker og handleplaner, der arbejdes med i de respektive områder. Strategien er ikke en selvstændig politik, men en fælles ramme for de implicerede fagområder og aktører. Dermed kan sikres sammenhæng mellem projektet og politikker på områderne. Gladsaxe i bevægelse vil således ikke have en selvstændig årlig handleplan. Med Gladsaxe i bevægelse sættes en proces i gang på mange niveauer i kommunen. Ved revision af politikker, målsætninger og udarbejdelse af handleplaner sikrer strategien, at der bliver skabt og synliggjort sammenhængende og tværfaglige indsatser, der fremmer et fysisk aktivt liv hos alle børn og unge i Gladsaxe Kommune. Med Gladsaxe i bevægelse sættes politisk fokus på vigtigheden af, at alle børn og unge har et fysisk aktivt liv. Motionsvaner og adfærdsmønstre bæres ofte fra barndommen med ind i voksenlivet. Fysisk aktive børn og unge har derfor større sandsynlighed for at forblive fysisk aktive som voksne. Fysisk inaktive børn og unge skal have forbedrede muligheder for fysisk bevægelse i hverdagen, og børn og unge med psykiske eller fysiske handicap skal tilbydes adgang til motion og bevægelse, der imødekommer deres behov for et aktivt liv. Der er evidens for, at fysisk aktivitet fremmer indlæring, udvikler sociale kompetencer og skaber grundlag for venskaber. Både nuværende og nye indsatser skal primært basere sig på evidens eller erfaringsviden. Strategien giver også mulighed for at tænke nyt, inddrage nye aktører og igangsætte forsøg med nye samarbejds- og dialogformer. Indsatserne dokumenteres og evalueres løbende med henblik på at kunne integreres som naturlige elementer i hverdagen for kommunens børn og unge. J. nr. Sag:

2 Ramme for Gladsaxe i bevægelse: Vision Gladsaxe Kommune inkluderer, motiverer og fastholder alle børn og unge i et fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen til og med teenageårene. Mission Fysisk aktivitet bruges aktivt som et middel Fysisk aktivitet bruges bevidst og evidensbaseret som middel til at fremme sociale fællesskaber, læring og mental sundhed 1 hos børn og unge med respekt for at motivation afhænger af individuelle mål hos den enkelte. Børn og unge har krav på positive rollemodeller Kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige samt aktiv forældreinddragelse sikrer, at børn og unge møder voksne rollemodeller med synlig bevidsthed om betydningen af motion og bevægelse. Bevægelse i hverdagen er det naturlige valg Børn og unge motiveres til at transportere sig selv fx gående og på cykel, løbehjul, rulleskøjter frem for passiv transport i bil, bus og tog. Byens rum, legeplader og naturområder skal udvikles og udnyttes så mulighederne for at være fysisk aktiv fremmes. Målsætninger Alle børn og unge skal være fysisk aktive mindst 1 time om dagen Breddeidrætsudvalgets og Sundhedsstyrelsens anbefaling for børn og unge er mindst 1 times moderat til hård fysisk aktivitet om dagen. Gladsaxes Kommunestrategi har indarbejdet anbefalingen som tværgående målsætning for at sikre og forbedre sundheden blandt børn og unge. De kommunale institutioner udmønter målsætningen gennem konkrete motionsaktiviteter og fysisk aktivitet i kombination med råd og vejledning med fokus på, at også nye metoder skal søges udviklet og afprøvet. Naturområderne kan danne ramme om læring koblet til fysisk aktivitet samt nye aktiviteter som fx naturbeskyttelsesindsatser. Foreningsliv og fritids- og idrætsanlæg udmønter målsætningen ved at tilbyde åbne, fleksible tilbud der appellerer til forskellige målgrupper inde for et bredt spektrum af motion- og fritidsaktiviteter, der rummer muligheder for fysisk bevægelse. Fysisk inaktive børn og unges deltagelse i idrætslivet skal øges Fysisk inaktive børn og unge er karakteriseret ved kun i mindre omfang at benytte tilbud om motion og bevægelse. De er kendetegnet ved at have et behov for særlig tilskyndelse til at bevæge sig. De kommunale institutioner udmønter målsætningen med henblik på øget inklusion i de eksisterende indsatser og fællesskaber både i de kommunale institutioner og i foreningslivet. De kommunale institutioner prioriterer udvikling af nye metoder og supportfunktioner til opsporing og fastholdelse med særlig fokus på denne målgruppe. 1 Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.

3 Den selvorganiserede idræt skal styrkes Selvorganiseret idræt defineres som de former for motion og fysisk aktivitet, som foregår uden for foreningerne og private og kommunale motionsudbydere. Selvorganiseret motion og bevægelse rummer blandt andet løbe, gåture, fysisk aktiv leg og boldspil i nærmiljøet, byrummet og naturen. Skoler og institutioner udmønter målsætningen om at styrke den selvorganiserede idræt ved at sikre, at institutioner og skolers udearealer, byrum, naturområder og kommunale idrætsfaciliteter og -anlæg appellerer til og fremmer selvorganiseret idræt. For at få flere til at bevæge sig mere, skal mulighederne for at bevæge sig synliggøres og udvikles. Der skal tænkes kreativt, når forudsætningerne og rammerne for et fysisk aktivt liv skal tilrettelægges. Motion og idræt for børn og unge i dag Afsættet for mere motion og fysisk aktivitet for børn og unge er stærkt i Gladsaxe Kommune: På skoleområdet er der gennem hele skoleforløbet min. 2 lektioners ugentligt idrætsundervisning på alle klassetrin. Der er idrætsundervisning på alle klassetrin og undervisning i svømning på 4./5. klassetrin. Dermed er idræt det 3. største fag i folkeskolen i Gladsaxe. Bevægelse indgår på flere skoler udenfor den almindelige undervisning. Det er fx hopperuder i skolegårde, legepatruljer og skoler, der deltager i kampagnen Vi cykler til skole. Specielt på de ældste klassetrin arbejder skolerne med idræt som projekt, hvor såvel teoretiske som praktiske øvelser indgår. Derudover rummer frikvartererne mulighed for fysisk aktivitet for eleverne, og der er stor fokus på omdannelse af skolegårde til aktivitetspladser. SFO erne har en lang tradition for at inddrage motion og bevægelse i det pædagogiske arbejde. Der er udearealer til alle SFO er, og det giver plads til fysisk aktivitet både som organiserede voksenaktiviteter og som børnenes selvorganiserede lege. Deltagelse i stævner arrangeret af Institutionernes Sportsudvalg giver mulighed for at træne i de forskellige discipliner samt mulighed for at tilegne sig sociale kompetencer, som en integreret del af den fysiske aktivitet. SFO erne deltager desuden i Institutionernes Sejlklub, hvor børnene dels lærer at ro i kano eller sejle i optimistjolle, dels bruger området ved Bagsværd Sø til fysisk aktivitet. På sundhedsområdet samarbejdes der på tværs af forvaltninger om bl.a. individorienteret forebyggelse, kampagner og konkrete motionsarrangementer som eksempelvis Gladsaxe cykler, Trafiklegedag og Store Cykeldag. Borgere, foreninger og institutioner kan søge økonomisk støtte til aktiviteter og projekter i Sundt Liv Puljen, hvor der bl.a. er bevilget penge til familieidrætsdag og andre motionsarrangementer for børn og unge. Sundhedsformidlere bidrager til at motions- og idrætstilbud også når gruppen af børn og unge med minoritetsbaggrund. Der er åbnet en sundhedsbutik i Værebro for at øge dialogen om sundhed. Forebyggelsescentret tilbyder rådgivning til alle borgere, herunder børn og unge. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen har desuden med tilskud fra en satspulje iværksat projekt med fokus på bevægelse for socialt udsatte og sårbare grupper. I forbindelse med projektet produceres en oplysnings dvd om bevægelse på fem sprog. For familier med børn med overvægt i alderen tre til seks år, samt børn der får ophold på Julemærkehjem er der tilbud om familiesamtaler, hvor målet er et sundere liv med mere bevægelse for barnet og familien. For børn med overvægt i alderen 10 til 13 år tilbydes Flik Flak til 16 familier årligt. Tilbuddet er en kombination af fysisk aktivitet to gange ugentlig, familiesamtaler, gruppesamtaler og undervisning om mad. På dagtilbudsområdet, der omfatter dagpleje og 0-6 års institutioner, er der pædagogiske læreplaner med målsætninger og læringsmål for krop og bevægelse, som institutionerne arbejder med i det daglige pædagogiske arbejde. I dette arbejde lægges der særlig vægt på, at børnene udvikler kropsbevidsthed og oplever glæden ved bevægelse og motoriske færdigheder. Fysisk udfoldelse er en del af de pædagogiske aktiviteter i dagtilbud og dagpleje. Bevægelse foregår indendørs via leg, dans, og motorisk træning og gennem udeliv på legepladsen og ved brug af kommunens faciliteter som natur- og sejlklub, madpakkehuse, offentlige legepladser, svømme- og skøjtehal. Nogle institutioner har skovgrupper, hvor dagen

4 primært tilbringes udendørs. Dagplejen bruger ofte fritidsklubbernes sportssale, og børnenes daglige transport foregår primært til fods. Dagtilbuddene har sundhedsmedarbejdere, der er nøglepersoner indenfor sundhed. De står for at videreformidle viden om sammenhænge mellem overvægt, mad og bevægelse. Sundhedsmedarbejderen tænker sundhed ind i den daglige pædagogiske praksis og sætter bevægelsesaktiviteter i gang for inaktive børn. På klubområdet er et sportsudvalg, der planlægger fælles sportsaktiviteter for klubber og børn og unge. Målsætninger for fritids- og ungdomsklub rummer et indholdstema om fysisk udfoldelse og sport. Klubberne har generelt mange udendørs aktiviteter med fysisk aktivitet. Indendørs har nogle klubber tilbud om bevægelsesaktiviteter med appel til specielle målgrupper som f.eks. dans og konsulspil med bevægelsesaktiviteter. Fritids- og ungdomsklubberne er et tilbud til de unge, og de vælger selv til og fra på aktiviteter som f.eks. bowling, svømning, skøjteløb, basket, cricket, boldspil og sejlads. På idrætsområdet er der over 100 idrætsforeninger, hvor børn og unge kan dyrke et bredt udvalg af idrætsgrene. Der er idrætsgrene, hvor konkurrencemomentet er udtalt og der er de mere motionsprægede idrætsgrene og foreninger. Langt de fleste idrætsforeninger er medlem af Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe. Det betyder, at konkrete indsatser kan kanaliseres ud via idrætsorganisationen og dermed supplere et kommunalt initiativ. Der er også gode muligheder for selv at tilrettelægge sin udøvelse på idrætsanlæggene ved betaling af entré fx til skøjtehallen eller svømmehallerne. Der er flere eksempler på, at initiativer fra idrætsanlæggene kommer i stand ved inddragelse af idrætsforeningerne. Minisport er eksempel på et succesfuldt tilbud med en anderledes organisationsform. Uden for det etablerede foreningsliv er der flere initiativtagere som bidrager til et alsidigt udbud. Fitnesscentre, danseskoler og den private svømmeskole bidrager. Forslag til handlinger i 2010/2011: Udmøntning af målsætningerne i Gladsaxe i bevægelse understøtter Kommunestrategiens tværgående målsætninger og resultatkrav om sundhedsfremme for børn og unge og deres familier. Indsatser med afsæt i strategien vil bidrage positivt til opfyldelse af de opstillede resultatkrav for overvægt og selvvurderet helbred hos børn og unge. Når strategien er vedtaget, vil de enkelte områder og aktører begynde arbejdet med den konkrete udmøntning af strategiens målsætninger. Arbejdet tager afsæt i Kommunestrategien samt de nuværende og kommende politikker på området, og udmøntes i nye handleplaner på de respektive politikområder på børne- og kulturområdet, socialområdet og sundhedsområdet: Kommunestrategi Sundhedspolitik Fritids- og Idrætspolitik Politik for mad, måltider og bevægelse Sammenhængende børnepolitik Målsætning for dagtilbud Målsætning for fritids- og ungdomsklub Skolepolitik Kulturpolitik Integrationspolitik 2008 Handicappolitik 2008 Strategien vil blive understøttet af en selvstændig kommunikationsplan, der sikrer synligheden af strategiens udmøntning overfor borgere og medarbejdere. For at sikre grundlaget for udmøntning af strategien foreslås følgende igangsat i 2010 og 2011:

5 1. Strategiens målsætninger integreres i politikker og målsætninger samt handleplaner, der udarbejdes i projektperioden Der indarbejdes mål for den enkelte institutions og skoles indsats i forhold til strategien i kontraktstyringen. 3. De enkelte områder prioriterer kompetencemidler til efter- og videreuddannelse, der understøtter udmøntning af strategien indenfor de enkelte fagområder. 4. De enkelte fagområder sikrer, at der etableres funktioner med særligt ansvar for motion og fysisk aktivitet. 5. Der vil blive etableret netværk i og på tværs af de enkelte fagområder med henblik på at sikre videndeling. 6. På alle fagområder aftales procedurer, der synliggør hvem på kommunens institutioner og skoler, der har forpligtelsen til at rådgive og vejlede fysisk inaktive børn og unge. Der skal være særligt fokus på overgange, hvor kendte rammer, omsorgspersoner og venskaber skifter. 7. Foreningslivet motiveres og inspireres til at igangsætte nye initiativer, der kan fremme nye dialogformer og øge inddragelsen af forældrene i foreningslivet. 8. Der skal sikres midler og tilskud til indsatser og aktiviteter, der fremmer motion og bevægelse. 9. Der skal sikres hal- og banetid til indsatser, der understøtter strategien. 10. De enkelte fagområder fremlægger handleplaner, der synliggør udmøntning af strategien for eget område i perioden inden udgangen af september 2010.

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG WWW.KUM.DK IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT - konklusioner og forslag 2 IDRÆT FOR ALLE

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

2. UDGAVE: 1. april 2014. Varde Kommun

2. UDGAVE: 1. april 2014. Varde Kommun E I SKOLEN S L E G Æ V E B E R ME 2. UDGAVE: 1. april 2014 e Varde Kommun 2 FORORD Fra 2014 er der vedtaget en ny folkeskolereform. Varde Kommune har tilrettelagt processen med at implementere reformen

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere