Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)"

Transkript

1 Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med verdensaltets levende struktur som organisme for et levende gigantvæsen, i hvilket vi alle leve, røres og er. Og vi har set det levende væsens identitet som et evigt eller udødeligt, treenigt princip. Vi har set, at dette princip gælder ligesåvel for verdensaltet, som det gælder for os eller et hvilket som helst andet levende væsen. Disse tre principper kender vi som det levende væsens jeg, dets skabeevne og det skabte. Som det allerhøjeste Noget" i et levende væsens organisme er dets, over organismen herskende, jeg eller det Noget", der oplever og skaber ved hjælp af dets organismes fysiske og åndelige struktur. Dette gælder alle de i Guddommens organisme eller verdensaltet forekommende væsener både i mikrokosmos og i makrokosmos, eftersom alle levende væsener jo netop tilsammen udgør den uadskillelige enhed eller det levende væsen, vi kalder Gud. De levende væseners jeg'er udgør, som tidligere nævnt, tilsammen Guddommens jeg, deres skabeevner og organismer udgør tilsammen Guddommens skabeevne og organisme. Guddommens jeg og skabeevne bor således i ethvert eksisterende væsens jeg og skabeevne. Al skabelse er derfor Guds manifestation, ligesom enhver oplevelse er en oplevelse af Guds manifestation. 2. Bevægelse kan kun have et levende væsen til ophav Hvad er så en manifestation? Det er en kombination af forskellige bevægelsesarter. Men hvad er så igen bevægelse? Det er et objekts flytning fra et sted til et andet eller et objekts forvandling fra en tilstand til en anden. Flytning af genstande eller forvandling af tilstande er igen det samme som det, vi kalder skabelse". Skabelse og bevægelse er således i virkeligheden det samme. Når et væsen skal skabe, sætter det en bevægelse i gang. Uden bevægelse absolut ingen skabelse. Men en skabelse og dermed en bevægelse kan absolut ikke være sit eget ophav. Den kan kun have noget levende til ophav. Dette vil igen sige, at den kun kan eksistere som virkninger af et jeg. Det er således ligemeget hvilken som helst bevægelse, vi bliver vidne til, ligegyldigt om det er solenes og stjernetågernes bevægelse i det evige verdensrum, eller det er mikrokosmiske bevægelser i atom- og elektronverdenernes rum i det små, de kan absolut kun eksistere som virkninger af levende væsener, lige som vor bevægelse eller skabelsesudfoldelse kun kan eksistere i kraft af os eller vort eget selv eller jeg. Bevægelse kan umuligt komme af noget dødt eller livløst. Den kan i sin første instans kun udløses af et absolut levende ophav. Bevægelse bliver derfor uomstødeligt livets fornemste kendetegn. 93

2 3. Vi bliver her i bevægelsens analyser vidne til, at en absolut død er en umulighed Da hele det for sanserne tilgængelige verdensalt består af bevægelse, forandring og skabelse, kan intet som helst blive ved med at være i samme tilstand, alt er under forvandling og dermed permanent i bevægelse. Absolut ubevægelighed findes således ikke uden i de levende væseners evige, uforanderlige og dermed udødelige jeg, som netop derved udgør livets absolut eneste eksisterende faste punkt", ikke et skabt" fast punkt, men derimod et fast punkt der har den enestående egenskab at være uløseligt forbundet med to andre evige realiteter eller principper, med hvilke det udgør en udelelig enhed, ved hvilket det opfylder netop de tre betingelser, der kræves, for at det evigt kan fremtræde som et levende væsen. Da der ikke eksisterer nogen som helst anden form for fast punkt, idet hele det uendelige verdensrum udelukkende består af skabte ting, der er det samme som bevægelseskombinationer, og alt således er bevægelse, bliver det her til kendsgerning for den udviklede forsker, at ingen som helst realistisk eller absolut død kan eksistere. Der findes således absolut ikke andet end selve livet og det, der oplever og skaber livet. Livet er således identisk med bevægelse. Bevægelse er jeg'ets liv. Uden bevægelse ville jeg'et ikke have noget liv, og der ville ikke kunne eksistere noget som helst levende væsen, ja, Gud ville heller ikke have noget liv. Men til gengæld, hvis jeg'et eller Gud ikke eksisterede, ville der absolut heller ikke eksistere nogen som helst bevægelse og dermed ingen som helst skabelse eller livsoplevelse. Et virkeligt intet" ville eksistere der, hvor det evige liv i dag, som Guds ånd over vandene befordrer adgangen til det evige lys i Guddommens strålevæld. 4. Ethvert levende væsen er medskaber af verdensaltets bevægelseseller skabelsesprocesser Alt det skabte, alt det, der overhovedet er tilgængeligt for almindelig sansning, hvilket vil sige, alt det, vi kalder bevægelse og stilstand, alt hvad vi kalder materie eller stof, både faste, flydende, luftformige og stråleformige, alt hvad vi kalder bjærge og dale, alt hvad vi kalder by og land, alt hvad vi kalder mennesker, dyr og planter, alt hvad vi kalder skrift og tale o.s.v. udgør hver især en form eller former for bevægelse, hvad enten det tilsyneladende er bevægelse eller stilstand. Alt stof eller materie fra det mest faste til det mest flydende samt luft- og stråleformige er således en kombination af bevægelse. Ligeledes er alt det stof, de levende væseners organismer er bygget op af, en kombination af bevægelsesarter. Der eksisterer således i virkeligheden kun jeg'et og bevægelsen. De mange skabte ting er kun opbygninger af bevægelsesarter eller former. Det er kun i de levende væseners sansefelter, bevægelserne i kraft af perspektivprincippet bliver erkendt eller oplevede som skabte ting, der er bygget op af stof eller materie. Denne opbygning eller regulering af bevægelserne er altså det samme som skabelse. Da der foruden skabelsen kun eksisterer skaberen, og denne skaber er jeg'et, ser vi her, at al skabelse, al bevægelse og al regulering af bevægelse kun 94

3 kan eksistere med et jeg som ophav. Og det enkelte levende væsens jeg i forbindelse med alle de øvrige levende væseners jeg'er danner altså tilsammen Guddommens jeg. Og de er således hver især medskaber af hele verdensaltets bevægelses- eller skabelsesstruktur. Ingen som helst bevægelse kan således blive til af sig selv, men må, som før nævnt, udgå fra et jeg. 5. Bevægelserne kan kun eksistere med jeg'erne som ophav Da alt det skabte er identisk med bevægelse, er der jo kun jeg'erne med deres skabeevne og bevægelse til. Af disse foreteelser bliver jeg'erne med deres skabeevne det primære og bevægelserne det sekundære. Da bevægelsen ikke kan blive til af sig selv, men kun i kraft af et ophav, må jeg'erne blive dette ophav. Jeg'erne udløser altså bevægelserne. Denne udløsning af bevægelse er jeg'ernes oplevelse og skabelse af livet. Samme oplevelse består altså dybest set i at skabe. Ved oplevelse modtager væsenerne bevægelsesarter. Ved skabelse afsender de bevægelsesarter. Vi skal senere komme tilbage til at se, hvorledes disse bevægelsesarter, som allerede nævnt, udgør skabelse og skabte ting. Her vil vi holde os til selve bevægelsen, som jo er de skabte tings indre analyse. 6. Mellemkosmiske, mikrokosmiske og makrokosmiske bevægelsesarter Da bevægelse er et bevidsthedsprodukt, som igennem jeg'ets skabeevne bliver til materieformer eller skabte ting, har den en psykisk og en fysisk side. Det, menneskene bedst kender under begrebet bevægelse", er en fysisk tings flytning fra et sted til et andet, f. eks, et tog der kører, et menneske eller dyr der ligeledes bevæger sig fra sted til sted, et hjul der bevæger sig i en maskine eller andre ting, der på lignende måde bevæger sig. Sådanne bevægelser er kendt af alle. Disse bevægelser kan vi udtrykke som mellemkosmiske bevægelsesarter, hvilket betyder, at de er synlige for mellemkosmiske væseners fysiske sansesæt. Men der findes naturligvis også mikrokosmiske bevægelsesarter. De er mere eller mindre utilgængelige for fysiske sanser. Det er disse bevægelsesarter, der udgør stoffet eller materien for de nævnte sanser. At denne materie viser sig for os som skabte ting forandrer ikke stoffets eller materiens identitet som bevægelse. Ligesom der findes mellemkosmiske og mikrokosmiske bevægelsesformer, findes der naturligvis også makrokosmiske bevægelsesformer eller arter. Vi ser disse bevægelsesarter som klode- og solsystemers bevægelsesarter. De kan indtil en vis grad også erkendes igennem fysisk sansning. 7. Bevægelsen forekommer i en fysisk og en åndelig form Som nævnt har bevægelsen også en psykisk form. Medens den fysiske form for bevægelse er en flytning fra sted til sted i fysisk afstand og kan måles i tid, er den psykiske bevægelsesart ikke en bevægelse fra fysisk sted til sted, men derimod en bevægelse fra en tilstand til en anden. Vi ser f. eks. et lille barns forvandling fra barndom til ungdom og fra ungdom til manddom og fra 95

4 manddom til alderdom. Vi ser også årstidernes forvandling og ligeledes mange andre fysiske tings forvandling. Denne forvandling er også en bevægelse, men den kan ikke måles i meter eller kilometer, for den er ikke en bevægelse fra sted til sted. Men den har andre mærkepæle. Vi kan inddele denne forvandling i grader. Den psykiske forvandling, vi kalder udvikling", inddeler vi således i grader eller trin. Disse grader eller trin er hver især udtryk for en særlig tilstand. Et væsen kan således stå på et højt udviklingstrin, hvilket vil sige en højt detailleret logisk tilstand, medens et andet væsen kan stå på et lavt udviklingstrin, hvilket altså vil sige: en mindre detailleret og mindre logisk tilstand. Disse to væsener kan leve på samme sted, men ikke i samme tilstand. De befinder sig således i en slags afstand i tilstand. Vi ser således her, i kraft af disse to bevægelsesformer, to oplevelsesformer, to oplevelsesmuligheder, nemlig en fysisk og en åndelig. Den fysiske markeres ved afstand, medens den åndelige markeres ved tilstand. 8. Bevægelsens slutfacit er balance Igennem nævnte to bevægelsesformer afslører der sig en særlig lov for bevægelse. Denne lov bringer alle bevægelsesformer til at følge en bestemt hensigt som slutfacit for bevægelse. Denne hensigt kender vi under begrebet balance". Alle bevægelsesarter søger hver især imod en balance, hvilket vil sige: en ligevægt mellem den selv og andre bevægelsesarter. Vi ser, at vandet f. eks. søger ned imod de laveste steder og danner søer og have. Disse søer og have er således en slags balance, en ligevægt vandets bevægelse fra sted til sted er kommet i og derfor er ophørt. Når kloder og sole fremtræder i kugleform, er det også fordi kugleformen er grundbalancen mellem de energier og materier, der er kombineret i solene og planeterne og bevirker, at disse i kraft af kugleformen kan udføre deres mission på ligelig måde til alle sider. 9. Cirklen og den lige linie At der er denne lovbundethed i bevægelserne kommer også til syne i den såkaldte lige linie". I absolut forstand eksisterer den lige eller rette linie ikke. Den vil altid være noget af et kredsløb i sit princip og derfor, fysisk set, noget af en cirkel. Enhver lige linie vil, hvis den er lang nok eller er helt gennemført, uundgåeligt være en cirkel. Men en cirkel kan jo være så kæmpemæssig, at vi kun kan se en så lille del af den, at vore sanser i samme del ikke kan registrere dens krumning. Nævnte lille del af cirklen vil derfor for sanserne fremtræde som en tilsyneladende lige linie". Hvis jordens overflade var totalt glat, og der ikke var hverken bjærge og dale eller andre ujævnheder, ville denne overflade vise sig at være i water, hvor som helst på jorden vi ville måle den med et almindeligt waterpas, skønt den er rund. Denne runding ville komme til syne, hvis vi tænkte os at have et waterpas, der målte nogle hundrede kilometer i længden. Vi ville da se, at den rette eller lige linie, som dette waterpas tilsyneladende repræsenterer, 96

5 ikke kan følge den tilsyneladende rette eller lige linie, som jordens tænkte glatte overflade tilsyneladende udgør. Dette gigantwaterpas ville ganske vist kunne bringes i water i forhold til jorden, men dets ender ville pege desto mere bort fra jordens overfladelinie, desto længere samme gigantwaterpas måtte være. Det samme princip ser vi også i havets såkaldte vandrette" overfladelinie. Hvis ikke den vandrette linie var rund, ville skibene og andre foreteelser på havet jo ikke kunne synke ned under horisonten, således som tilfældet er. Desto længere et skib er ude på havet, desto mindre kan vi se af det. Da dette er tilfældet ude på havet, hvad enten man ser imod syd eller nord eller ser imod øst eller vest, bliver det altså hermed synligt, at jorden mere eller mindre har kugleform. 10. Vi begynder at skimte skæbneloven:»det, et menneske sår, skal det høste«når den lige eller rette linie således er illusorisk og i absolut forstand ikke eksisterer, skyldes det, at alle energi- eller bevægelsesarter er undergivet kredsløbsprincippet, der befordres af den syvende grundenergi, moderenergien. Alt må gå i cirkelbaner. Da ingen som helst bevægelse kan udgå uden fra et levende ophav, og loven for bevægelse, således som vi har set, betinger, at ingen som helst bevægelse kan gå i lige linie, men kun i cirkel- eller kredsløbsbaner, må enhver bevægelse i sit slutfacit virke tilbage på sit ophav. Og vi begynder her at skimte skæbneloven og dermed sandheden i det evige ord: det, et menneske sår, skal det høste". 11. Forklaringen til symbol nr. 15 Den runde hvide figur foroven symboliserer kugleformen, der er alle bevægelsers kosmiske grundbalance. Den øverste hvide linie symboliserer den såkaldte»lige linie«. Men denne betegnelse gælder ikke i absolut eller kosmisk forstand, idet nævnte linie i sig selv er så buet, at den udgør et stykke af en cirkel på 40 meter i diameter. Krumningen er her inden for et vist område så mikroskopisk, at den er totalt usynlig for fysiske sanser. Den kommer derved til at se ud som en ret linie. De andre hvide linier på symbolet udtrykker også cirkler, men her er cirklerne så små og buningen eller krumningen så stærkt markeret, at den kan ses med det fysiske syn. En hvilken som helst cirkel har altså et felt, hvor buningen er så mikroskopisk, at man ikke kan se den ved hjælp af det fysiske syn. På de hvide cirkler på symbolet ser vi, hvorledes buningen tager af og bliver mindre og mindre, eftersom de pågældende cirkler tager til i størrelse, indtil buningen er så lille, at vi ikke kan se den. Og vi har da for os den lige linie, som vist foroven. I henhold til, at den lige linie ikke eksisterer, vil enhver kvadrat, således som symbolet viser, i absolut forstand eller kosmisk set, også til en vis grad være en illusion, eftersom alle tilsyneladende rette flader også rummer krumninger, men så mikroskopiske, at de ikke kan sanses. Og fladerne viser sig som rette og ikke som hvælvinger eller fladerne af en kugle, således som de i virkeligheden er, åndeligt eller kosmisk set. De ved de tynde streger markerede cirkler på symbolet skal blot udtrykke, at hele verdensaltets bevægelsesarter befinder sig i cirkelbaner, hvilket her vil sige, at alle eksisterende former for materie eller stof, ligegyldigt hvilke, ligegyldigt om det er faste, flydende, luftformige eller stråleformige, befinder sig i kreds- 97

6 løb. Det er derfor, vi har dag og nat, vinter og sommer, forår og efterår, barndom og ungdom, manddom og alderdom. Alt er bundet i fysiske og åndelige kredsløb. Hvis ikke energierne var bundet i kredsløb, eksisterede der hverken livsoplevelse eller skæbne, hverken bevidsthed eller organisme, hverken kontinenter eller have, hverken kloder, sole eller mælkeveje. Guddommen ville være»et Noget«, der ville leve i et fuldstændigt»intet«, uden mentalitet eller bevidsthed eftersom der absolut heller ikke ville være noget, der eksisterede som»levende væsener«. Et Noget indhyllet i absolut intet, kan ikke være et levende væsen. Den evige Guddom, hvis bevidsthed udelukkende er verdensaltets levende væsener, ville således være en total umulighed. Et»intet«, ville ruge der, hvor Guds ånd i dag lyser, varmer og indblæser sin evige bevidstheds funklende strålevæld som liv i alt levende.

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM

GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Afstande i verdensrummet Vi ved alle, at verdensaltet udgør et uendeligt rum, i hvilket der svæver et utal af mælkeveje,

Læs mere

Symbol nr. 40. Korsets tegn

Symbol nr. 40. Korsets tegn Symbol nr. 40 Korsets tegn Livsmysteriets løsning kan kun tilegnes ad en vej, der ligger uden for den gudløse materialistiske forskning 40.1 Den på jorden til dato gældende, videnskabelige forskningsmetode,

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4) Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et

Læs mere

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2016 Uge 1 og 2 Jeget, livets kerne Udarbejdet af Eigil Kristensen Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes

Læs mere

Det evige livs struktur

Det evige livs struktur Symbol nr. 36 Det evige livs struktur Hvorledes tiden og rummet opstår Hvad er tid og rum? 36.1 Som vi er blevet kendt med, er det levende væsen evigt eksisterende. Det har aldrig nogen sinde begyndt og

Læs mere

Kunst, kærlighed og kosmologi

Kunst, kærlighed og kosmologi Kunst, kærlighed og kosmologi - i et kosmisk perspektiv fra det evige verdensbillede Poul Dyrholm Med poetiske meditationer ved Ulla-Mir Renöfält Scientia Intuitiva Kunst, kærlighed og kosmologi Poul Dyrholm,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 LIVETS VEJ MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1961 Eget tryk 1. KAPITEL Den evige vej Alverdens mennesker er på vandring. De befinder sig på en ejendommelig vej. Det

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET MARTINUS H0JINTELLEKTUALITET OG LA VINTELLEKTUALITET ~~ ~'j\:'~ ~~~ ~ ~,~, MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Bearbejdet af Mogens MØller Logos-Tryk 1. KAPITEL

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut UNIVERSETS MÆLKEVEJE Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Det fysiske verdensrum Hvad kender vi til den umådelige stjernehimmel, vi i skyfri nætter ser hvælve sig over vore hoveder?

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

tilføjet igennem de hellige sandhedsord fra verdensgenløsningen

tilføjet igennem de hellige sandhedsord fra verdensgenløsningen (Symbol nr. 21) 1. Dyrets angstskrig Inde i det levende væsens psyke er der indbygget en organisk foreteelse, der bringer det til at råbe efter lys, når mørket kulminerer i dets skæbne. Dette råb" begynder

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut DEN STORE FØDSEL Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Når menneskene lever på naivitet og uvidenhed Menneskehedens mest fundamentale spørgsmål i dag er dette: "Hvad er livets mening"?

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 09.30-12.00 Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe. Frokost- og læsepause

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 09.30-12.00 Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe. Frokost- og læsepause 1 Program Kurset begynder med en velkomst søndag den 6. september kl. 19.00 på Terrassen. Mandag-fredag mødes vi i studiegruppen kl. 9.30-12.00, hvor der er et lille oplæg om dagens tema. Herefter gennemgår

Læs mere

MENNESKEHEDEN ET MED GUD

MENNESKEHEDEN ET MED GUD MENNESKEHEDEN ET MED GUD MARTINUS MENNESKEHEDEN ET MED GUD FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 Copyright by Martinus 1959 Logos-Tryk 1. KAPITEL Bibelens forudsigelse af dommedagen og dens opfyldelse I Bibelen

Læs mere

MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 UDØDELIGHED MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by Martinus 1957 IBMK-TRYK 1. KAPITEL Tilbedelse af døden i stedet for af livet Det almene jordiske menneske lever i en større

Læs mere

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed MARTINUS DE LEVENDE VÆSENERS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1957 Eget tryk 1. KAPITEL Kun igennem erkendelsen af væsenernes udødelighed

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

TO SLAGS KÆRLIGHED. Martinus

TO SLAGS KÆRLIGHED. Martinus Martinus TO SLAGS KÆRLIGHED Ægteskabsprincippets mission Det store fundamentale princip, som på forskellig måde har været det levende væsens livsfundament i dets eksistens og væremåde i dets udviklingspassage

Læs mere

Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente Introduktion til Martinus værk Det Tredie Testamente de kosmiske symboler og den samlede litteratur Disse Virkninger udgør min samlede Manifestation: Skabelsen af en virkelig matematisk Verdensanalyse,

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Ugekursus 11. 17. Sept. 2016 Kend dig selv og du kender hele verden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut JDLELYSENE Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut 1. KAPITEL Fysiske vintre og somre Midvinteren er årets mørkeste tid. Og mørket er særligt fremtrædende sammen med kulde og blæst, frost og sne,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed

Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed I de syditalienske byer Kroton og Elea opstod omkring 500 f.v.t. to filosofiske retninger, som fik stor betydning for senere tænkning og forskning. Den ene

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Det Tredje Testamente

Det Tredje Testamente MARTINUS Det Tredje Testamente LNETSBOG BIND4 BORGENSFORIAG Symbolet på forsiden, nr. 23: Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse, og symbolet på bagsiden, nr. 19: Gennem indvielsens mørke,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

MENNESKEHEDENS SKÆBNE

MENNESKEHEDENS SKÆBNE MENNESKEHEDENS SKÆBNE MARTINUS MENNESKEHEDENS SKÆBNE 1962 FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN F Copyright by MARTINUS EGET TRYK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. kapitel: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Læs mere

Jeget og "Det evige Nu"

Jeget og Det evige Nu At leve i nuet er livets teknik - og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Piet Hein Jeget og "Det evige Nu" Per Bruus-Jensen Som enhver kan konstatere,

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Boggruppen 2014. Uge 3 og 6

Boggruppen 2014. Uge 3 og 6 Martinus Center Klint Boggruppen 2014 Uge 3 og 6 Mennesket og dets livskraft og Ægteskabet og alkærligheden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN

KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN Den Evige Søn er den fuldkomne og endelig udtrykkelse af det første personlige og absolutte begreb af den Universelle Far. I overensstemmelse hermed, når som helst og hvor end Faderen

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Det evige verdensbillede Det levende væsen II Den evige Guddom og de evige Gudesønner

Det evige verdensbillede Det levende væsen II Den evige Guddom og de evige Gudesønner Det evige verdensbillede Det levende væsen II Den evige Guddom og de evige Gudesønner (Symbol nr. 11) 1. Verdensaltet kommer til syne som et levende væsen Vi er nu kommet så langt i vor fremstilling af

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE

EN INTRODUKTION TIL. Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE EN INTRODUKTION TIL Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE RoLF ELVING EN INTRODUKTION TIL Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE 2 Originaludgave Goteborg, 1999 Første danske udgave Borgens

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

De fire Grundelementer og Verdensrummet

De fire Grundelementer og Verdensrummet De fire Grundelementer og Verdensrummet Indledning Denne teori går fra Universets fundament som nogle enkelte små frø til det mangfoldige Univers vi kender og beskriver også hvordan det tomme rum og derefter

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 2 - juni 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Ny viden Livet kan kun opretholdes i kraft af tilegnelse af ny viden. Al bevægelse i tilværelsen består kun i at gøre uvidenhed til viden. Den

Læs mere

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Noter om Bærende konstruktioner Membraner Finn Bach, december 2009 Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Statisk virkemåde En membran er et fladedannende konstruktionselement, der i lighed

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre Symbol nr. 44 Loven for tilværelse elsker hverandre Jorden - et fartøj på evighedens umådelige hav 44.1 Hen over evighedens umådelige hav går et lille fartøj. Det er på rejse i verdensrummet. Det svæver

Læs mere

Martinus Center Klint. Kristus set i lyset af Det Tredje Testamente

Martinus Center Klint. Kristus set i lyset af Det Tredje Testamente Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2016 Uge 5 og 6 Kristus set i lyset af Det Tredje Testamente Udarbejdet af Søren Olsen Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret

Læs mere

1. Jordkloden 1.1. Inddelinger og betegnelser

1. Jordkloden 1.1. Inddelinger og betegnelser 1. Jordkloden 1.1 Inddelinger og betegnelser 1! Bredde Grad! [ ]! =! 10.000 / 90! =! 111 km 1! Bredde Minut! [ ]! =! 111 / 60! =! 1,850 km * 1! Bredde Sekund! [ ]! =! 1850 / 60! =! 31 m 1! Sømil *!!! =!

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen Om myter Et undervisningsforløb for overbygningen 1 Definitioner af myten Kraftigt virkende, tidløse historier med magt til at forme og styre vores liv og således enten inspirere os eller ødelægge vores

Læs mere

MARTINUS BISÆTTELSE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1951

MARTINUS BISÆTTELSE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1951 BISÆTTELSE MARTINUS BISÆTTELSE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1951 Copyright hy MARTINUS H. SEHRNOT & CO. A/s BOGTRYKKERI K8HVH. 1. KAPITEL Menneskehedens llndelige horisontudvide/se og moralske kursændring.

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

RUMMET. Af Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

RUMMET. Af Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 RUMMET Af Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 RUMMET af Torkom Saraydarian Fra The Science of Becoming Oneself Rummet er kilden, hvorfra alt udgår. Rummet er et levende, bevidst, allestedsnærværende,

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab NUMMER 2 - JUNI 2009-27. ÅRGANG Jordmenneskenes skytsengel Har jordkloden styr på sin klimabalance? Et evolutionært tigerspring Tidsskrift for åndsvidenskab Vi skal være medskabere i en ny kultur Menneskene

Læs mere

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord En gennemgang af Størrelsesforhold i vort Solsystem Solen og dens 8(9) planeter Set fra et rundt havebord Poul Starch Sørensen Oktober / 2013 v.4 - - - samt meget mere!! Solen vores stjerne Masse: 1,99

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Nr. 1. Marts 2013 33. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 1. Marts 2013 33. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1. Marts 2013 33. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn En sædemand gik ud for at så. Markusevangeliet kapitel 4. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Aristoteles og de athenske akademier

Aristoteles og de athenske akademier lige geometriske genstande, som var evige og foranderlige størrelser i en abstrakt verden. Erkendelse var således ikke erkendelse af sansernes verden, men af en anden verden, kun tilgængelig for ånden.

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er bevidsthed? Af Erik Ansvang I sin bog Det gådefulde univers skrev den engelske fysiker James Jeans, for mange år siden dette: I nutiden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Vort solsystem Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Vort solsystem Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Vort solsystem Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilken måleenhed måles kræfter i? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. joule newton pascal watt kilogram Opgave 2 Her er forskellige

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE Om Homøopati Homøopatisk medicin fremstilles ud fra planteriget, mineralriget og dyreriget. Stofferne udtrækkes ved særlige metoder, hvorefter de undergår en farmaceutisk proces, hvor stofferne fortyndes

Læs mere

Om den subjektive virkeligheds mysterium

Om den subjektive virkeligheds mysterium Per Bruus-Jensen Om den subjektive virkeligheds mysterium (Vedr. verdensbilledets erkendelsesmæssige aspekt) Fænomenet livsoplevelse er uden sammenligning verdensaltets største mirakel. Martinus Den subjektive

Læs mere