LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 13. LIVSOPLEVELSEN SOM FORUDSÆTNING FOR UDVIKLING. Jes Dietrich H Livsoplevelsen er Sjælen i den Evolutions-struktur, der danner fundamentet for vores udvikling gennem den nuværende evolutions cyklus. ele vores udvikling er tæt knyttet til vores livsoplevelser. Som vi udvikler os vil vores livsoplevelse ændre sig både som et resultat af vores gerninger og handlinger og udlevelse af os selv, men også for at give os den vækstmulighed, som vi har brug for. Vores livsoplevelse vil have indflydelse på vores bevidsthed, på vores kontakt til livets forskellige tilværelsesplaner, på vores evne til at manifestere os og skabe i en livsdimension, på vores kontakt til de forskellige dimensioner i os selv, og på vores påvirkning af andre individers overbevidsthed. Lige nu er vores største udfordring som Menneskehed at opnå Hjertets livsoplevelse. I denne Lektion vil jeg atter bringe Livsoplevelsen helt i centrum og vise dig flere eksempler på hvor stor en rolle den spiller for din udvikling.

3 1. Livsoplevelser og Bevidsthed. Livsoplevelsen er den forudsætning vi har for at interagere med livet. I de tidlige perioder, såsom Rod perioden, kan vi se at vores interaktion med livet styres af instinkter. I Rod periodens Livsoplevelse er disse instinkter vist i det lag der ligger lige under udviklingsspiralerne. Der er ikke et lag for underbevidstheden, og der er ikke komplekser, og udviklingsspiralen indeholder ikke sindstilstande, som den gør i Egoets udviklingsperiode. Derfor er der ikke i Rod periodens livsoplevelse forudsætningen, for at opleve den bevidste interaktion med livet som vi nu oplever. Selv hvis skaberen selv dikterede, at en person i Rod perioden godt måtte opleve verden med den bevidsthed, som dagens mennesker kender, da ville det ikke kunne lade sig gøre fordi personens aktuelle livsoplevelse simpelthen ikke giver forudsætningen for en sådan bevidst livsoplevelse. Graden af bevidst interaktion med verden omkring dig og med dine med mennesker bestemmes af din livsoplevelse. Når vi når til Egoets udviklingsperiode, da ændres vores livsoplevelse sig til at indeholde nye lag, der giver os nye forudsætninger for interaktion med livet. Et af lagene er det Underbevidste lag, og derudover er udviklingsspiralen gjort op af sindstilstande og fokuseret på Egoet, og man kan sige at behag/ubehags oplevelsen er løftet op på et nyt niveau fra instinkt niveauet til følelses niveauet, et niveau beregnet til at udvikle Egoets bevidste oplevelse af os selv og bevidste interaktion med livet. Den næste livsoplevelse, Hjertets livsoplevelse, giver os endnu en ny forudsætning, og det er at opleve livet fuldstændig uden smerte, uden angst og frygt, og uden at blive fjernet fra nuet af en underbevidsthed/ego bevidsthed, som er så fokuseret på fortiden og fremtiden, på ikke at acceptere gammel smerte, og på at gardere sig mod fremtidig smerte. Hjertets livsoplevelse giver os den forudsætning, fordi den er opbygget anderledes end Egoets livsoplevelse. Den indeholder ikke laget for underbevidstheden. Dens udviklingsspiral har ikke med sindstilstande at gøre, og har ikke EE som dybeste energi kilde. Den giver Livsoplevelsen er omdrejningspunktet for alt liv, for al udvikling, og for al forandring. Den er et udtryk for vores oplevelse af Kilden selv. Igennem vores Livsoplevelsen forandres Kilden. mulighed for en ny bevidst interaktion med livet i nuet, via en ny udviklingsspiral, og en direkte forbindelse til den personlige Overbevidsthed, samt en vis bevidst kontakt med den livsdimension der indeholder de store livstemaer. Den måde Hjertets livsoplevelse er bygget op på muliggør en fundamentalt anderledes bevidst interaktion med livet, end tidligere livsoplevelser gjorde. Samtidig muliggør 3

4 denne livsoplevelse også en ny interaktion mellem den personlige Overbevidsthed og den Kollektive Overbevidsthed, hvilket jeg vil fortælle om forneden. Til slut vil jeg nævne, at der er en anden bevidstheds oplevelse, som også ændres når vi går fra Egoets til Hjertets livsoplevelse, og det er Ny-bevidstheden, eller bevidstheds lynene. Når Ny-bevidstheden ændrer sig er det selvfølgelig på grund af vores bevidsthedsudvikling, for når bevidstheden udvikles, da skal der højere bevidsthedslyn til at give dig den Ny-bevidstheds oplevelse som din udvikling nu kræver. Man kan også se det fra livsoplevelsens synspunkt idet din evne til at opleve livet bestemmer hvilken type Ny-bevidstheds oplevelse der kan lade sig gøre. I teorien ville det være sådan, at hvis man tog et væsen som var nået gennem de guddommelige udviklingsperioder og f.eks lod dette væsen opleve livet med Egoets livsoplevelse, da ville dette væsens interaktion med (og oplevelse af) livet være begrænset af denne livsoplevelse, uanset om vedkommende var millioner af år længere fremme i sin udvikling. Dette sker naturligvis aldrig eftersom livsoplevelses-evnen følger ens udvikling men pointen er at din evne til livsoplevelse giver dig forudsætningen for bevidst, Overbevidst, samt Ny-bevidst interaktion med livet. Livsoplevelsen definerer forudsætningen men sætter også grænsen for hvad der er dig muligt at opleve! Livsoplevelsen giver dig forudsætningen for bevidst, Overbevidst, og Ny-bevidst interaktion med livet. 2. Livsoplevelsen og Livsfelterne. En anden ting som Livsoplevelser har en indflydelse på er, som vi har set det, din evne til at have bevidst kontakt til de store tilværelsesplaner, eller dimensioner, i livet (hvoraf det fysiske er en af disse dimensioner). Jeg kalder de forskellige tilværelsesplaner for Livsfelter, og du kan se en beskrivelse af dem i figur 52 og figur 53. Et Livsfelt indeholder alle de Livsoplevelser, som er af den type der har en affinitet til Livsfeltet. Samtidig er det Livsfeltets funktion af skabe kontakt mellem de Livsoplevelser som det indeholder. Et Livsfelt er som en Livsdimension, og udgøres af det fysiske Felt, det Pre-psykiske og Psykiske Felt, osv, lige til det Kosmiske Felt. Et Livsfelt muliggør at Livsoplevelser kan manifestere sig. Det første Livsfelt er altså det fysiske, som du for første gang får kontakt med i Rod udviklingsperioden, via dennes Livsoplevelse. Det næste Livsfelt er det Pre-psykiske Livsfelt som du får kontakt med i Pre-Ego perioden. Det næste Felt, Det Psykiske Livsfelt er særlig aktuelt for mennesket, og har kontakt med både det bevidste og personlige underbevidste i vores personligheder. Kontakten til dette Livsfelt starter i Pre-Ego perioden, og tager for alvor fart i Ego udviklingsperioden, via Ego- Livsoplevelsen.

5 Figur 52. Sammenhængen mellem Bevidsthed og de 7 Livsfelter (her vist i 4 grupper). Det næste Livsfelt, Hjerte Livsfeltet, får en vigtig rolle for din udvikling i Hjerte udviklingsperioden. Det er et Livsfelt som du lige nu har kontakt med via din personlige overbevidsthed. Vi har set at det er Hjertets livsoplevelse, der muliggør kontakt til denne dimension (eller tilværelsesplan) af livet. Når du opnår det udviklingsniveau hvor du har Hjerte bevidsthed, da vil dette Livsfelt blive tilgængeligt gennem din livsoplevelse, og desuden i særlig grad når du rammes af et bevidsthedslyn fra Overbevidstheden, som kan resonansaktivere din Hjertebevidsthed og give dig en midlertidig oplevelse af Hjerteenergien, som den eksisterer i Overbevidstheden og altså en intensiveret kontakt til Hjerte Livsfeltet. Som din Hjertebevidsthed udvikler sig vil denne kontakt til Hjerte Livsfeltet blive alt mere permanent og intens. De næste Livsfelter er de Guddommelige Livsfelter. De findes i 3 varianter, GD-1, GD-2 og GD-1 Livsfelterne. For at kunne være i bevidst kontakt med de 2 øverste Livsfelter, da kræver det en endnu højere livsoplevelse end Hjertets hvilket kun meget få individer besidder. Når vi er helt ude af Egoets udviklingsperiode kan vi for første gang udsættes for de første bevidsthedslyn fra denne dimension af livet (og først i anden halvdel af Hjerte perioden begynder det Guddommelige Livsfelt-2 så småt at blive en permanent del af vores bevidste oplevelse af livet). Der er endnu et Livsfelt, det Kosmiske Livsfelt, svarende til det Kollektive Overbevidste tilværelsesplan. Dette Livsfelt bliver en bevidst del af din Livsoplevelse i 5

6 den sidste udviklingsperiode. Der er altså 7 Livsfelter (en for hver udviklingsperiode), og du kan betragte Den Bevidste og Overbeviste Evolution som et stort spektre af energier holdt sammen af Livsfelterne. Livsfelterne er indeholdt i hinanden, og hele denne store struktur, dette evolutions-livsfelt, interagerer med alle væsener - gennem deres Livsoplevelse. Det har jeg illustreret i figur 53, der viser både den Bevidste og Overbevidste Livsoplevelse, samt hvilket Livsfelt der er tilgængelig for de Bevidstheder og Overbevidstheder, der er i kontakt med Evolutions Feltet. Lad mig lige samle op på dette inden jeg forsætter: du er altså i kontakt med 7 forskellige tilværelsesplaner/livsfelter, og kontakten sker via lige så mange forskellige bevidsthedsniveauer i dig selv; det fysiske Livsfelt får du først kontakt med via det vi kunne kalde Rod bevidstheden ; det psykiske/pre-psykiske Livsfelt via Pre-Ego bevidstheden, Ego-bevidstheden og din underbevidsthed; Hjerte og GD Livsfelterne via de tilsvarende Bevidstheder. Kontakten til et Livsfelt sker dog hvad enten du er bevidst om den pågældende del af dig selv eller ej men når bevidstheden udvikles i dig, da intensiveres altså kontakten til det tilsvarende Livsfelt og ligeså dine muligheder for at skabe i denne tilværelsesdimension, samt opnå forbindelse til alt hvad der eksisterer i denne dimension. Når du f.eks opnår Ego bevidsthed, da åbnes det Psykiske Livsfelt for dig og bliver tilgængeligt for bevidst kontakt, og i samme grad som du opnår Hjertebevidsthed åbnes det næste Livsfelt for din bevidsthed (gennem en resonansaktivering af Hjertebevidstheden, så at denne (ofte kortvarigt) kommer til at svare til det laveste af din Hjerte-Overbevidsthed. Den Bevidste Evolution er et stort spektre af energier holdt sammen af Livsfelter og i stadig kontakt med et utal af væsener gennem deres Livsoplevelse.

7 7

8 Figur 53. Vores Evolutions Felt sammenhæng mellem Livsoplevelse og Livsfelterne. En Livsoplevelse giver adgang til et Livsfelt. Dette gælder både den Livsoplevelse, som eksisterer i Overbevidstheden, og den som er i vores Bevidsthed. Livsoplevelsen i vores Overbevidsthed er en halv udviklingsperiode længere fremme end den i Bevidstheden, hvilket også afspejles i det Livsfelt som der er adgang til. Således er de 2 Evolutioner et med alle Livsfelterne, der igen binder de væsener sammen der har adgang til dem via deres Livsoplevelsen. Det ses at alle Livsfelterne kan underinddeles yderligere i adskillige lag. En af grundene til at et Livsfelt bliver tilgængelige for direkte kontakt er at bevidstheden i en pågældende Udviklingsperiode aktiverer nye Livstemaer. De nye Livstemaer er nemlig knyttet til et nyt specifikt Livsfelt hvortil dine Livsoplevelser nu dirigeres og lagres. Sammenhængen mellem Livsfelter og Livstemaer kommer jeg tilbage til i næste Lektion. Den Overbevidste evolution er en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste evolution, og dette gælder også Livsoplevelsen samt de Livsfelter der er tilgængelige. De forskellige dele af dit væsen har altså kontakt til forskellige Livsfelter, der alle bidrager til din samlede Livsoplevelse. 3. Livsoplevelser og manifestation/skabelse Et andet vigtigt aspekt ved Livsoplevelsen er, at man kan også se den som middel/forudsætning for manifestation og skabelse. Ordet manifestation defineres traditionelt som åbenbaring og at komme til udtryk. Ordet Skabe betyder at give liv eller eksistens, at forårsage at noget opstår; at frembringe noget nyt, tilvejebringe eller etablere noget som i øjeblikket mangler, eller ikke er til. Når du manifesterer dig i en dimension, da skaber du automatisk og ændrer dermed den dimension som du manifesterer dig i. Dette kan aldrig være anderledes. Prøv f.eks at forestil dig at du med et manifesterede dig i en fysisk dimension i et fysisk legeme. I det øjeblik du manifesterer dig i dimensionen, da ændrer du på den. Når du manifesterer dig i den er du nemlig nu selv en del af den, og så er den per definition ændret fra tidligere, hvor du ikke var en del af den. Bare det at du står på den fysiske jord, flytter på det jord eller de sten du står på, vil ændre på den fysiske dimension. Manifestation er derfor altid lig skabelse og ændring. Livet kan, som sagt, opdeles i forskellige dimensioner, som forskellige dele af dig selv har kontakt med og som din bevidsthed har kontakt med, alt efter dens udviklingsniveau. De forskellige dimensioner er det jeg kalder Livsfelter. Man kan sige at livsfelter er noget som medierer kontakt mellem væsener i den grad de er i bevidst kontakt med feltet. Et Livsfelt er ligesom et hav, der kan mediere kontakten mellem 2 skibe (som altså formår at bruge vand-dimensionen), eller en fysisk jord der medierer kontakten mellem to individer (som formår at tage fysisk form). De forskellige Livsfelter er som tomme kar der venter på indhold, nærmest som

9 arketyper omsat til Livsdimensioner. Dette indhold leveres af Livsoplevelser. Fra de forskellige udviklingsperioder strømmer Livsoplevelser til fra de mennesker, der udviklingsmæssigt befinder sig i perioderne til de Livsfelter der passer til perioderne. Livsoplevelserne giver Livsfelterne substans og sjæl og bestemmer således deres indre form, men ikke deres ydre form som er givet på forhånd. Vi skal høre mere om denne Kar-struktur i næste Lektion. Nogle af de tidligere udviklingsspiraler (i Rod og Pre-Ego perioderne) havde med fysisk manifestation at gøre, med at opøve vores interaktion med denne dimension. I denne periode udviklede vi vores evne til at begå og manifestere os i den fysiske dimension, og samtidig ændrede vi selve den fysiske dimension hvilket for øvrigt også virker tilbage på de andre væsener som interagerer med den. Således starter altså en gensidigt interaktion med henblik på at opnå forandring af både selve dimensionen og de væsener som interagerer med den ultimativt med det formål at skabe fundament for, og udvikling af, Livsoplevelsen. Ser vi på den fysiske dimension, da er det jo ganske tydeligt, at vi i løbet af vores bevidstheds-udvikling i Rod/Pre- Ego/Ego perioden har ændret denne dimension betragteligt, og at denne dimension har skabt fundamentet for at vi selv har kunne udvikle os. I Ego udviklings-perioden ændres vores udvikling til at fokusere på hvad vi kunne kalde psykisk manifestation, mens vi kan kalde det åndelig manistation, i Hjertets udviklingsperiode og Guddommelig manifestation i de Guddommelige udviklingsperioder. Generelt gælder det, at i samme takt som vores evne til at sanse og manifestere os i en dimension udvikles, da ændres også vores indflydelse på dimension. Væsener med et højt bevidstheds niveau og stor kraft bag deres tanker og høje følelser vil f.eks udøve større indflydelse på det Psykiske Felt end lavt udviklede mennesker. Vores sanse og manifestations evne hører altså sammen med vores bevidsthed om dimensionen. Jo mere bevidste vi er om en dimension, jo mere kan vi nemlig skabe i den. Jo mere bevidst vores interaktion med en dimension er, jo mere ændrer vi den. Bevidstheden er som et brændglas, der fokuserer en ellers overfladisk sansning til en fokuseret dybdegående sansning med langt større indflydelse på det som sanses, altså det pågældende Livsfelt. Din evne til at påvirke andre mennesker gennem tanker og følelser bliver altså større og større, jo mere bevidst du er om det Psykiske Felt. Egoet og det Psykiske Livsfelt Mens vi arbejder på at udvikle Egoets livsoplevelse, da giver denne livsoplevelse os muligheden, og forudsætningen, for at blive bevidste om den psykiske dimension, Det 9

10 Psykiske Livsfelt. Interaktionen mellem mennesker, der har Ego-Livsoplevelsen som den dominerende Livsoplevelse foregår altså gennem det Psykiske Felt. Egoet, den personlige underbevidsthed, og vores Ego-bevidsthedsniveau gør at vi sanser denne psykiske dimension, det Psykiske Livsfelt, og i samme grad som vi sanser dette Felt og er bevidst om det, da skaber vi i det (at sanse er jo at skabe) og påvirker derved ikke bare dimensionens indhold, men også selve den Menneskehed som har kontakt med dimensionen. Påvirkningen af Menneskeheden sker på grund af at alle mennesker, som sagt, er i kontakt med hinanden via denne ikke-fysiske dimension, Alle mennesker er i kontakt med hinanden via Det som jeg altså betegner Det psykiske Felt. Når du f.eks psykiske Felt. Kontakten tænker en tanke, da påvirker du dette plan. Når du føler en involverer Egoet bevidstheden, følelse, da påvirker du dette plan. Selv indholdet i din underbevidstheden, tanker og underbevidsthed er endda også en del af dette plan. Vores følelser. tanker og følelser er således ikke kun begrænset til os selv, og alle bliver vi influeret af indholdet i dette Livsfelt. Det er et Livsfelt, der er knyttet til den sene Pre-Ego udviklingsperiode og i særlig grad til Ego perioden. Man kunne også kalde Det Psykiske Felt for Tilværelses planet for tanker og følelser. Du kan altså se det som om at dine tanker og følelser lagrer sig i det psykiske felt, og bliver en del af selve Feltet, en del som nu vil påvirke alle mennesker, som har kontakt med det (gennem deres Ego-Livsoplevelse. Denne påvirkning vil naturligvis ikke være en påvirkning af alt i det menneskelige væsen, men vil være fokuseret på at påvirke tanker og følelser. Det som jo skaber den oplevelse vi kalder tanker og følelser er Egoets Livsoplevelse. Vi kan derfor også sige at det er din egen Ego-Livsoplevelse der lagrer sig i det Psykiske Felt og derigennem har indflydelse på alle andre menneskers Ego-livsoplevelse særlig i den grad som der er affinitet mellem deres og din Ego-Livsoplevelse. Med vores Livsoplevelse påvirker vi altså andre menneskers Livsoplevelse gennem det Livsfelt der passer til Livsoplevelsen. Det er altså ikke muligt at være i kontakt med noget uden at påvirke det. Når du således sanser et plan/dimension/felt via din Livsoplevelse, da påvirker du det, da ændrer du det, og da skaber du i det, og da ændrer du alle som har kontakt med det. Det som du manifesterer i den fysiske dimension er din fysiske krop og den del af din Livsoplevelse der har at gøre med denne dimension. Det som du manifesterer i det Psykiske Livsfelt er dine tanker og følelser, via din Ego-Livsoplevelse lige fra de primitive følelser, der ligger lige over instinkt niveauet, til de høje tanker/følelser, der er startet med at blive influeret af Hjertet (og som derfor involverer Hjertets livsoplevelse). Din fysiske manifestation påvirker andre fysiske væsener, samt den fysiske dimension. Din psykiske dimension påvirker andre menneskers følelser og tanker, samt selve det Psykiske Livsfelt og sådan forsætter det. Hjertet og Hjerte Livsfeltet.

11 I Hjerte perioden evner vi Hjertets livsoplevelse. Dette muliggør det jeg kalder åndelig manifestation, manifestation i Hjerte Livsfeltet med vores Bevidstheden, samt i det Kosmiske Livsfelt med vores Overbevidsthed. Læg mærke til at Hjerte Livsfeltet var det, som vores Overbevidsthed havde kontakt til i Ego perioden. Hvis Egoet derfor skulle udtrykke hvad der sker for os i Hjerte perioden, da ville det sige at vi får kontakt med vores Overbevidsthed dvs det som Egoet oplever som Overbevidsthed. På den eneside er det ikke korrekt, idet det som kun Overbevidstheden havde adgang til i Ego perioden, har Hjertet nu adgang til med bevidstheden. Dog på den anden side karakteriseres Hjertets Livsoplevelse faktisk af en mere intens kontakt med den Overbevidste Livsdimension grundet fraværet af underbevidstheden. Denne Overbevidsthed er dog udviklet i forhold Ego perioden, og den mere intense kontakt betyder ikke at den er ved at blive bevidstgjort. Når vi når til Hjerte perioden har vi været gennem den fysiske manifestation via vores krop og fysiske Livsoplevelse, den psykiske manifestation via vores psyke/ego, og nu kommer altså den åndelige manifestation via Hjerte Livsoplevelsen. Manifestationen har på dette tidspunkt en ganske særlig kraft fordi det er en manifestation der udspringer af Hjertets Livsoplevelse, der modsat de tidligere Livsoplevelser for første gang evner at komme i bevidst kontakt med noget af denne Overbevidsthed i dig selv, og grundet denne kontakt med Hjerte Livsfeltet. Hjerte Livsfeltet, det Felt som knytter sig til Hjertets Livsoplevelse (og altså mennesker i Hjerte udviklingsperioden) er blandt andet stedet hvor vores Enhedsoplevelse lagrer sig. Det er også i dette felt at den lykkefølelse, som opstår ud af et intenst nærvær i livet (blandt andet grundet fraværet af underbevidstheden), lagrer sig. Som altid er der nye Livstemaer knyttet til Hjertets Livsoplevelse og de hjælper blandt andet til at oplevelser inden for deres domæne lagres i det Livsfelt de er knyttet til. Hjertets Livsoplevelse vil manifestere sig, lagre sig, i Hjerte LIvsfeltet, og der nå ud til alle andre væsener som formår at være i kontakt med dette Livsfelt. 2 ting afgør styrken af denne kontakt, dels hvor meget bevidsthed der er forbundet med din Hjerte Livsoplevelse (i starten af Hjerte perioden er kun en lille del af din samlede aktuelle bevidsthed knyttet til Hjertets Livsoplevelse), og dels hvor meget det påvirkede væsen er i kontakt med Hjerte Livsfeltet. Dem som har affinitet til din Hjerte Livsoplevelse vil påvirkes mest af den. Grundet denne direkte bevidste kontakt mellem din aktuelle bevidsthed og din personlige Overbevidsthed og Hjertefeltet, da vil du fyldes med den enhedsoplevelse (med alle mennesker) som eksisterer i disse livsdimensioner. Dette kan ikke lade sig gøre hvis 11

12 man er domineret af Egoets dualistiske livssyn (med EE som den dybeste energi kilde) og altså delvist tilstede i underbevidstheden. Med Hjertets livsoplevelse vil du opnå en bevidsthed som har udviklet sig ud over Ego-bevidstheden, medførende at underbevidstheden ikke mere eksisterer, og du er nu fuldt tilstede, hviler i dig selv, og er helt åben for at du indgår i et større fællesskab. Kort sagt, du er klar til at få kontakt med Hjerte LIvsfeltet (og mere intens kontakt med din personlige Overbevidsthed) samt den livs dimension/livsfelt som det fungerer i. Dermed vil styrken af Feltets påvirkning af dig også intensiveres. Når Hjertets livsoplevelse således åbner op for nye livsdimensioner, da åbner den ligeledes op for den åndelige forbundenhed til Menneskeheden, som dominerer denne dimension i dig selv og nu vil dit livs fokusere på dette med fornyet kraft. Figur 54. Livsoplevelser og Livsfelter. Figuren viser udviklingen gennem Egoets, Hjertets og de Guddommelige udviklingsperioder. I Ego perioden har man bevidst kontakt til det tilknyttede Livsfelt via Ego spiralen (der involverer Ego bevidstheden og underbevidstheden). I Hjertet gælder en ny Livsoplevelse, som nu også giver direkte (delvis) bevidst kontakt til det tilværelsesplan/livsfelt hvor den Personlige Overbevidsthed eksisterer. I den Guddommelige periode-1 gælder endnu en ny Livsoplevelse som giver adgang til endnu et nyt Livsfelt hvor Den Kollektive Overbevidsthed eksisterer. Bevidst kontakt til dette tilværelsesplan fører til en transformation af individet, der fører til slutningen af en epoke og starten af en ny epoke som ikke nødvendigvis skal foregå på jorden mere, men derimod i andre dimensioner, der er bedre egnet til at føre dig igennem de sidste 2 udviklingsperioder.

13 13

14 Med denne nye bevidsthed om den åndelige dimension, denne nye evne til at sanse det Hjerte Livsfeltet, da bliver du nu også i stand til at manifestere dig i denne dimension og at skabe i den. En af de måder vi skaber på er ved at påvirke andre væsener igennem dimensionen via en lagring af vores Hjerte Livsoplevelse i den. Således beliver vi det, og muliggør at det kan styrke og stimulere andre menneskers Hjerte Livsoplevelse. På denne måde manifesterer vi os altså i de forskellige Livsfelter via vores forskellige Livsoplevelser, og fylder Felterne med det liv der kommer til at udgøre deres essens, samt det som de vil påvirke alle mennesker med. 4. Livsoplevelser og livstemaer. I Rod og Pre-Ego perioderne er instinkterne den afgørende energi kilde til vores liv. Men de er underordnet de store Livstemaer, og instinkterne styrer os altså i overensstemmelse med disse temaer. I Egoets periode kommer vi tættere på temaerne, og i Egoets livsoplevelse kanaliseres disse livstema energier gennem det underbevidste (og nu ikke bare gennem instinkterne) før de når os. Vi forsøger i denne periode, som i andre perioder, at leve i overensstemmelse med livstemaerne og vores Ego på bedst mulige måde. Egoet har det ofte med at råbe højst, men den stærkeste kraft kommer nu alligevel fra Livstemaerne og deres energier. Når vi går fra Pre-Ego perioden, hvor livstemaerne overvejende når os gennem instinkterne (og pre-komplekserne), til Ego perioden, er vi derved bevidsthedsmæssigt kommet tættere på Livstemaerne, idet der nu er mere bevidsthed forbundet med Egoet end med Pre-Egoet. Vi er bevidsthedsmæssigt tættere på den kraft de kanaliserer. Går vi nu videre til Hjertets Livsoplevelse, da ser vi at den ikke indeholder laget for det underbevidste. Livstemaerne kan således mere direkte kontakte laget for bevidsthed (med de personlige udviklingsspiraler). Med Hjertets livsoplevelse indgår altså Livstemaerne som en langt mere levende del. Man kan sige, at du nu evner at forvalte de store Livslove på en mere bevidst måde. Du er tildeles bevidst om den kraft som de indeholder, og om hvad de står for. Du mærker levende den vilje der ligger bag disse love, og delvist bliver det til din egen vilje. En ganske utrolig oplevelse! Du fornemmer således ikke blot din egen retning i livet, men også hele Menneskehedens retning og du fornemmer i særdeleshed spille-reglerne for den rejse som Menneskeheden er ude på. Denne oplevelse indgyder dig en samhørighedsfølelse med Menneskeheden, og oven i dette fornemmer du altså den store vilje bag hele denne udvikling fra Overbevidstheden, en udvikling hvoraf du selv er en del. Dette påvirker tydeligt din egen vilje til fremdrift, og til at gøre en positiv forskel for Menneskeheden. Det er denne livsoplevelse, som er dit næste store evolutions-mål! Hjertets Livsoplevelse er den sidste livsoplevelse hvor Livstema energien spiller en

15 afgørende rolle. Når du nemlig opnår den næste livsoplevelse - fuldt ud - da er du ikke længere under indflydelse af Livstemaerne, og på det tidspunkt vil du være klar til at forsætte din udvikling andre steder end på denne klode, og klar til at leve dit liv i andre Livsfelter end det Fysiske Livsfelt. Princippet bag Livstemaerne består. Kraften de kanaliserede består, men Livstemaerne som vi forstår dem ophører. 5. Livsoplevelse det ultimative sanseorgan til livet. Som vi nu har set er Livsoplevelsen en helt afgørende forudsætning for din udvikling. Det er igennem Livsoplevelsen at du har kontakt med livet omkring dig, og med livet i dig. Det er Livsoplevelsen som giver dig bevidsthedsmæssig adgang til de forskellige Livsfelter (dimensioner) og adgang til dine medmennesker via Livsfelterne. Det er Livsoplevelsen som skal give dig det du har brug for i din egen bevidsthedsudvikling det som skal forankre en stadig mere udviklet bevidsthed i dig, og det som skal motivere dig til at ville mere. Vi har set at Livsoplevelsen også styrer de tilværelsesplaner du har adgang til, og har med manifestation og skabelse at gøre i de forskellige livsdimensioner dvs din påvirkning af disse dimensioner. Som din Livsoplevelse udvikler sig, kommer du tættete og tættere på den inderste Kilde til hele vores eksistens for som jeg skrev tidligere er vores Livsoplevelser dybest set Kildens manifestations form dvs dens måde at manifestere sig på, i et sprog som vi forstår. Jeg har omtalt de sanseorganer som eksisterer i den personlige Overbevidsthed, og at udviklingsspiralerne kan betragtes som vores bevidste sanseorganer. Alle disse ting kan lægges sammen, hvorpå de vil give os vores livsoplevelse. Således kan vi også se Livsoplevelsen som det ultimative sanseorgan til livet, et sanseorgan der består af adskillige lag og af flere mindre (og mere specifikke) sanseorganer. Det er igennem dette sanseorgan, Livsoplevelsen, at vi evner at eksistere. Dette sanseorgan giver dig evnen til at være i kontakt med livet, evnen til at påvirke det, evnen til at ændre det, og evnen til at udvikle din bevidsthed og dermed dig selv som væsen. Det giver Livet, og Kilden til det, muligheden for at udleves gennem dig. Det giver Kilden muligheden for at blive forandret, via din Livsoplevelse. Det næste udviklingsskridt for mennesket er et som vi allerede er i gang med. Det er skridtet på vej mod Hjertets Livsoplevelse. De fleste mennesker er allerede startet på Hjertets udviklingsperiode, og selvom Egoets udviklingsperiode stadig er dominerende, da bliver Hjertet en stadig større del af vores (bevidstheds-) liv. Vi har set at større Hjerte bevidsthed er et skridt nærmere Livstemaerne, og den vældige kraft og vilje bag disse. Det er et skridt mod større kontakt til vores personlige Overbevidsthed og hele det Livsfelt som det virker i. Livsfeltet vil give os en fornemmelse af det felt som binder væsner sammen via Hjerte Livsfeltet en ganske 15

16 overvældene oplevelse. Når Hjertets livsoplevelse bliver den dominerende Livsoplevelse for Menneskeheden - vil det være den mest gennembrydende forandring i hele menneskehedens historie. Hjerteperioden ligger midt imellem de første 3 perioder og de sidste 3 perioder. De første 3 perioder handler om at kunne beherske det fysiske livsaspekt samt om at udvikle vores Ego, vores individualitet, vores evne til at kunne skelne mellem os selv og verden, og altså om vores selvbevidsthed. De sidste 3 perioder repræsenterer de Guddommelige perioder. Det er i de perioder vi får direkte kontakt med Kilden, og dermed ændres vores Livsoplevelse på måder vi ikke kan forestille os. Hjertet baner således vejen til 3 perioder der alle har fokus på noget som er større end selv Menneskeheden. På denne måde kan man se hele den store udviklingscyklus som bestående at 2 faser, hver bestående af 3 perioder adskilt af Hjertets periode, som både afslutter en lang foregående udvikling samt forbereder os på den næste store 3- periodes udviklingsfase. En helt unik rolle har Hjertets periode altså, og vores alles store udfordring er nu at forsætte vores vej ind i Hjertets udviklingsperiode, og at udvikle vores evne til at opleve livet med Hjertets Livsoplevelse. Hvordan dette gøres vil vi se nærmere på i næste afsnit. Der vil jeg komme ind på hvordan Livsoplevelsen beliver de store Livskar og ultimativt den struktur de udgør Evolutions karret, og jeg vil beskrive Menneskehedens store netværk, og Livsoplevelsens rolle i dette fantastiske netværk. Den Bevidste Evolution er et stort spektre af energier holdt sammen af Livsfelter og i stadig kontakt med et utal af væsener gennem deres Livsoplevelse. Livsoplevelsen er det ultimative Sanseorgan til Livet, det indre såvel som det ydre. Det er forudsætningen for at du kan være i live. Det er midlet til hele din udvikling. Det er som en livmoder, ud af hvilken din bevidsthed skal fødes. Det er Kildens manifestations form som den bruger til selv at opnå forandring og udvikling.

17 Figur 55. De 7 Livsoplevelser i den udviklingscyklus vi befinder os i. 17

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Workshop om mod ELLA Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Program Præsentation + forventningsafstemning. Mindfulness en venlighedsmeditation.

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side

Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side Kanaliseret af Michelle Manders Oversat af Heidi Trolle Enevoldsen. Redigeret af Helleh Kjær Hansen Alle rettigheder forbeholdt & Copyright Michelle Manders Kanaliseret

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS 10.03.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Oplæggets indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III. IV. Sundhedspædagogik

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Jeget og "Det evige Nu"

Jeget og Det evige Nu At leve i nuet er livets teknik - og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Piet Hein Jeget og "Det evige Nu" Per Bruus-Jensen Som enhver kan konstatere,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien.

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. (oversat af Birgitte Meinert) Artiklen herunder præsenterer LightBody Balancing med den magiske Ny energis natur, skabt af Villma Gros. Dette

Læs mere

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter Stigmatisering v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter 1 En hurtig flyvetur henover begrebet stigmatisering - Definition af Stigmatisering - Konsekvenser på individniveau og samfundsniveau

Læs mere

Worldviews. (Rachel M. Goldberg, How Our Worldviews Shape Our Practice (2009)

Worldviews. (Rachel M. Goldberg, How Our Worldviews Shape Our Practice (2009) Worldviews Mennesker skaber rammer, som afgrænser, hvad de opfatter, og disse rammer bestemmer, hvad der er vigtigt, irrelevant, godt, ondt i disse opfattelser, altså at nogle ting dømmes inde, og andre

Læs mere

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4) Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere