LEKTIONER og ARTIKLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 13. LIVSOPLEVELSEN SOM FORUDSÆTNING FOR UDVIKLING. Jes Dietrich H Livsoplevelsen er Sjælen i den Evolutions-struktur, der danner fundamentet for vores udvikling gennem den nuværende evolutions cyklus. ele vores udvikling er tæt knyttet til vores livsoplevelser. Som vi udvikler os vil vores livsoplevelse ændre sig både som et resultat af vores gerninger og handlinger og udlevelse af os selv, men også for at give os den vækstmulighed, som vi har brug for. Vores livsoplevelse vil have indflydelse på vores bevidsthed, på vores kontakt til livets forskellige tilværelsesplaner, på vores evne til at manifestere os og skabe i en livsdimension, på vores kontakt til de forskellige dimensioner i os selv, og på vores påvirkning af andre individers overbevidsthed. Lige nu er vores største udfordring som Menneskehed at opnå Hjertets livsoplevelse. I denne Lektion vil jeg atter bringe Livsoplevelsen helt i centrum og vise dig flere eksempler på hvor stor en rolle den spiller for din udvikling.

3 1. Livsoplevelser og Bevidsthed. Livsoplevelsen er den forudsætning vi har for at interagere med livet. I de tidlige perioder, såsom Rod perioden, kan vi se at vores interaktion med livet styres af instinkter. I Rod periodens Livsoplevelse er disse instinkter vist i det lag der ligger lige under udviklingsspiralerne. Der er ikke et lag for underbevidstheden, og der er ikke komplekser, og udviklingsspiralen indeholder ikke sindstilstande, som den gør i Egoets udviklingsperiode. Derfor er der ikke i Rod periodens livsoplevelse forudsætningen, for at opleve den bevidste interaktion med livet som vi nu oplever. Selv hvis skaberen selv dikterede, at en person i Rod perioden godt måtte opleve verden med den bevidsthed, som dagens mennesker kender, da ville det ikke kunne lade sig gøre fordi personens aktuelle livsoplevelse simpelthen ikke giver forudsætningen for en sådan bevidst livsoplevelse. Graden af bevidst interaktion med verden omkring dig og med dine med mennesker bestemmes af din livsoplevelse. Når vi når til Egoets udviklingsperiode, da ændres vores livsoplevelse sig til at indeholde nye lag, der giver os nye forudsætninger for interaktion med livet. Et af lagene er det Underbevidste lag, og derudover er udviklingsspiralen gjort op af sindstilstande og fokuseret på Egoet, og man kan sige at behag/ubehags oplevelsen er løftet op på et nyt niveau fra instinkt niveauet til følelses niveauet, et niveau beregnet til at udvikle Egoets bevidste oplevelse af os selv og bevidste interaktion med livet. Den næste livsoplevelse, Hjertets livsoplevelse, giver os endnu en ny forudsætning, og det er at opleve livet fuldstændig uden smerte, uden angst og frygt, og uden at blive fjernet fra nuet af en underbevidsthed/ego bevidsthed, som er så fokuseret på fortiden og fremtiden, på ikke at acceptere gammel smerte, og på at gardere sig mod fremtidig smerte. Hjertets livsoplevelse giver os den forudsætning, fordi den er opbygget anderledes end Egoets livsoplevelse. Den indeholder ikke laget for underbevidstheden. Dens udviklingsspiral har ikke med sindstilstande at gøre, og har ikke EE som dybeste energi kilde. Den giver Livsoplevelsen er omdrejningspunktet for alt liv, for al udvikling, og for al forandring. Den er et udtryk for vores oplevelse af Kilden selv. Igennem vores Livsoplevelsen forandres Kilden. mulighed for en ny bevidst interaktion med livet i nuet, via en ny udviklingsspiral, og en direkte forbindelse til den personlige Overbevidsthed, samt en vis bevidst kontakt med den livsdimension der indeholder de store livstemaer. Den måde Hjertets livsoplevelse er bygget op på muliggør en fundamentalt anderledes bevidst interaktion med livet, end tidligere livsoplevelser gjorde. Samtidig muliggør 3

4 denne livsoplevelse også en ny interaktion mellem den personlige Overbevidsthed og den Kollektive Overbevidsthed, hvilket jeg vil fortælle om forneden. Til slut vil jeg nævne, at der er en anden bevidstheds oplevelse, som også ændres når vi går fra Egoets til Hjertets livsoplevelse, og det er Ny-bevidstheden, eller bevidstheds lynene. Når Ny-bevidstheden ændrer sig er det selvfølgelig på grund af vores bevidsthedsudvikling, for når bevidstheden udvikles, da skal der højere bevidsthedslyn til at give dig den Ny-bevidstheds oplevelse som din udvikling nu kræver. Man kan også se det fra livsoplevelsens synspunkt idet din evne til at opleve livet bestemmer hvilken type Ny-bevidstheds oplevelse der kan lade sig gøre. I teorien ville det være sådan, at hvis man tog et væsen som var nået gennem de guddommelige udviklingsperioder og f.eks lod dette væsen opleve livet med Egoets livsoplevelse, da ville dette væsens interaktion med (og oplevelse af) livet være begrænset af denne livsoplevelse, uanset om vedkommende var millioner af år længere fremme i sin udvikling. Dette sker naturligvis aldrig eftersom livsoplevelses-evnen følger ens udvikling men pointen er at din evne til livsoplevelse giver dig forudsætningen for bevidst, Overbevidst, samt Ny-bevidst interaktion med livet. Livsoplevelsen definerer forudsætningen men sætter også grænsen for hvad der er dig muligt at opleve! Livsoplevelsen giver dig forudsætningen for bevidst, Overbevidst, og Ny-bevidst interaktion med livet. 2. Livsoplevelsen og Livsfelterne. En anden ting som Livsoplevelser har en indflydelse på er, som vi har set det, din evne til at have bevidst kontakt til de store tilværelsesplaner, eller dimensioner, i livet (hvoraf det fysiske er en af disse dimensioner). Jeg kalder de forskellige tilværelsesplaner for Livsfelter, og du kan se en beskrivelse af dem i figur 52 og figur 53. Et Livsfelt indeholder alle de Livsoplevelser, som er af den type der har en affinitet til Livsfeltet. Samtidig er det Livsfeltets funktion af skabe kontakt mellem de Livsoplevelser som det indeholder. Et Livsfelt er som en Livsdimension, og udgøres af det fysiske Felt, det Pre-psykiske og Psykiske Felt, osv, lige til det Kosmiske Felt. Et Livsfelt muliggør at Livsoplevelser kan manifestere sig. Det første Livsfelt er altså det fysiske, som du for første gang får kontakt med i Rod udviklingsperioden, via dennes Livsoplevelse. Det næste Livsfelt er det Pre-psykiske Livsfelt som du får kontakt med i Pre-Ego perioden. Det næste Felt, Det Psykiske Livsfelt er særlig aktuelt for mennesket, og har kontakt med både det bevidste og personlige underbevidste i vores personligheder. Kontakten til dette Livsfelt starter i Pre-Ego perioden, og tager for alvor fart i Ego udviklingsperioden, via Ego- Livsoplevelsen.

5 Figur 52. Sammenhængen mellem Bevidsthed og de 7 Livsfelter (her vist i 4 grupper). Det næste Livsfelt, Hjerte Livsfeltet, får en vigtig rolle for din udvikling i Hjerte udviklingsperioden. Det er et Livsfelt som du lige nu har kontakt med via din personlige overbevidsthed. Vi har set at det er Hjertets livsoplevelse, der muliggør kontakt til denne dimension (eller tilværelsesplan) af livet. Når du opnår det udviklingsniveau hvor du har Hjerte bevidsthed, da vil dette Livsfelt blive tilgængeligt gennem din livsoplevelse, og desuden i særlig grad når du rammes af et bevidsthedslyn fra Overbevidstheden, som kan resonansaktivere din Hjertebevidsthed og give dig en midlertidig oplevelse af Hjerteenergien, som den eksisterer i Overbevidstheden og altså en intensiveret kontakt til Hjerte Livsfeltet. Som din Hjertebevidsthed udvikler sig vil denne kontakt til Hjerte Livsfeltet blive alt mere permanent og intens. De næste Livsfelter er de Guddommelige Livsfelter. De findes i 3 varianter, GD-1, GD-2 og GD-1 Livsfelterne. For at kunne være i bevidst kontakt med de 2 øverste Livsfelter, da kræver det en endnu højere livsoplevelse end Hjertets hvilket kun meget få individer besidder. Når vi er helt ude af Egoets udviklingsperiode kan vi for første gang udsættes for de første bevidsthedslyn fra denne dimension af livet (og først i anden halvdel af Hjerte perioden begynder det Guddommelige Livsfelt-2 så småt at blive en permanent del af vores bevidste oplevelse af livet). Der er endnu et Livsfelt, det Kosmiske Livsfelt, svarende til det Kollektive Overbevidste tilværelsesplan. Dette Livsfelt bliver en bevidst del af din Livsoplevelse i 5

6 den sidste udviklingsperiode. Der er altså 7 Livsfelter (en for hver udviklingsperiode), og du kan betragte Den Bevidste og Overbeviste Evolution som et stort spektre af energier holdt sammen af Livsfelterne. Livsfelterne er indeholdt i hinanden, og hele denne store struktur, dette evolutions-livsfelt, interagerer med alle væsener - gennem deres Livsoplevelse. Det har jeg illustreret i figur 53, der viser både den Bevidste og Overbevidste Livsoplevelse, samt hvilket Livsfelt der er tilgængelig for de Bevidstheder og Overbevidstheder, der er i kontakt med Evolutions Feltet. Lad mig lige samle op på dette inden jeg forsætter: du er altså i kontakt med 7 forskellige tilværelsesplaner/livsfelter, og kontakten sker via lige så mange forskellige bevidsthedsniveauer i dig selv; det fysiske Livsfelt får du først kontakt med via det vi kunne kalde Rod bevidstheden ; det psykiske/pre-psykiske Livsfelt via Pre-Ego bevidstheden, Ego-bevidstheden og din underbevidsthed; Hjerte og GD Livsfelterne via de tilsvarende Bevidstheder. Kontakten til et Livsfelt sker dog hvad enten du er bevidst om den pågældende del af dig selv eller ej men når bevidstheden udvikles i dig, da intensiveres altså kontakten til det tilsvarende Livsfelt og ligeså dine muligheder for at skabe i denne tilværelsesdimension, samt opnå forbindelse til alt hvad der eksisterer i denne dimension. Når du f.eks opnår Ego bevidsthed, da åbnes det Psykiske Livsfelt for dig og bliver tilgængeligt for bevidst kontakt, og i samme grad som du opnår Hjertebevidsthed åbnes det næste Livsfelt for din bevidsthed (gennem en resonansaktivering af Hjertebevidstheden, så at denne (ofte kortvarigt) kommer til at svare til det laveste af din Hjerte-Overbevidsthed. Den Bevidste Evolution er et stort spektre af energier holdt sammen af Livsfelter og i stadig kontakt med et utal af væsener gennem deres Livsoplevelse.

7 7

8 Figur 53. Vores Evolutions Felt sammenhæng mellem Livsoplevelse og Livsfelterne. En Livsoplevelse giver adgang til et Livsfelt. Dette gælder både den Livsoplevelse, som eksisterer i Overbevidstheden, og den som er i vores Bevidsthed. Livsoplevelsen i vores Overbevidsthed er en halv udviklingsperiode længere fremme end den i Bevidstheden, hvilket også afspejles i det Livsfelt som der er adgang til. Således er de 2 Evolutioner et med alle Livsfelterne, der igen binder de væsener sammen der har adgang til dem via deres Livsoplevelsen. Det ses at alle Livsfelterne kan underinddeles yderligere i adskillige lag. En af grundene til at et Livsfelt bliver tilgængelige for direkte kontakt er at bevidstheden i en pågældende Udviklingsperiode aktiverer nye Livstemaer. De nye Livstemaer er nemlig knyttet til et nyt specifikt Livsfelt hvortil dine Livsoplevelser nu dirigeres og lagres. Sammenhængen mellem Livsfelter og Livstemaer kommer jeg tilbage til i næste Lektion. Den Overbevidste evolution er en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste evolution, og dette gælder også Livsoplevelsen samt de Livsfelter der er tilgængelige. De forskellige dele af dit væsen har altså kontakt til forskellige Livsfelter, der alle bidrager til din samlede Livsoplevelse. 3. Livsoplevelser og manifestation/skabelse Et andet vigtigt aspekt ved Livsoplevelsen er, at man kan også se den som middel/forudsætning for manifestation og skabelse. Ordet manifestation defineres traditionelt som åbenbaring og at komme til udtryk. Ordet Skabe betyder at give liv eller eksistens, at forårsage at noget opstår; at frembringe noget nyt, tilvejebringe eller etablere noget som i øjeblikket mangler, eller ikke er til. Når du manifesterer dig i en dimension, da skaber du automatisk og ændrer dermed den dimension som du manifesterer dig i. Dette kan aldrig være anderledes. Prøv f.eks at forestil dig at du med et manifesterede dig i en fysisk dimension i et fysisk legeme. I det øjeblik du manifesterer dig i dimensionen, da ændrer du på den. Når du manifesterer dig i den er du nemlig nu selv en del af den, og så er den per definition ændret fra tidligere, hvor du ikke var en del af den. Bare det at du står på den fysiske jord, flytter på det jord eller de sten du står på, vil ændre på den fysiske dimension. Manifestation er derfor altid lig skabelse og ændring. Livet kan, som sagt, opdeles i forskellige dimensioner, som forskellige dele af dig selv har kontakt med og som din bevidsthed har kontakt med, alt efter dens udviklingsniveau. De forskellige dimensioner er det jeg kalder Livsfelter. Man kan sige at livsfelter er noget som medierer kontakt mellem væsener i den grad de er i bevidst kontakt med feltet. Et Livsfelt er ligesom et hav, der kan mediere kontakten mellem 2 skibe (som altså formår at bruge vand-dimensionen), eller en fysisk jord der medierer kontakten mellem to individer (som formår at tage fysisk form). De forskellige Livsfelter er som tomme kar der venter på indhold, nærmest som

9 arketyper omsat til Livsdimensioner. Dette indhold leveres af Livsoplevelser. Fra de forskellige udviklingsperioder strømmer Livsoplevelser til fra de mennesker, der udviklingsmæssigt befinder sig i perioderne til de Livsfelter der passer til perioderne. Livsoplevelserne giver Livsfelterne substans og sjæl og bestemmer således deres indre form, men ikke deres ydre form som er givet på forhånd. Vi skal høre mere om denne Kar-struktur i næste Lektion. Nogle af de tidligere udviklingsspiraler (i Rod og Pre-Ego perioderne) havde med fysisk manifestation at gøre, med at opøve vores interaktion med denne dimension. I denne periode udviklede vi vores evne til at begå og manifestere os i den fysiske dimension, og samtidig ændrede vi selve den fysiske dimension hvilket for øvrigt også virker tilbage på de andre væsener som interagerer med den. Således starter altså en gensidigt interaktion med henblik på at opnå forandring af både selve dimensionen og de væsener som interagerer med den ultimativt med det formål at skabe fundament for, og udvikling af, Livsoplevelsen. Ser vi på den fysiske dimension, da er det jo ganske tydeligt, at vi i løbet af vores bevidstheds-udvikling i Rod/Pre- Ego/Ego perioden har ændret denne dimension betragteligt, og at denne dimension har skabt fundamentet for at vi selv har kunne udvikle os. I Ego udviklings-perioden ændres vores udvikling til at fokusere på hvad vi kunne kalde psykisk manifestation, mens vi kan kalde det åndelig manistation, i Hjertets udviklingsperiode og Guddommelig manifestation i de Guddommelige udviklingsperioder. Generelt gælder det, at i samme takt som vores evne til at sanse og manifestere os i en dimension udvikles, da ændres også vores indflydelse på dimension. Væsener med et højt bevidstheds niveau og stor kraft bag deres tanker og høje følelser vil f.eks udøve større indflydelse på det Psykiske Felt end lavt udviklede mennesker. Vores sanse og manifestations evne hører altså sammen med vores bevidsthed om dimensionen. Jo mere bevidste vi er om en dimension, jo mere kan vi nemlig skabe i den. Jo mere bevidst vores interaktion med en dimension er, jo mere ændrer vi den. Bevidstheden er som et brændglas, der fokuserer en ellers overfladisk sansning til en fokuseret dybdegående sansning med langt større indflydelse på det som sanses, altså det pågældende Livsfelt. Din evne til at påvirke andre mennesker gennem tanker og følelser bliver altså større og større, jo mere bevidst du er om det Psykiske Felt. Egoet og det Psykiske Livsfelt Mens vi arbejder på at udvikle Egoets livsoplevelse, da giver denne livsoplevelse os muligheden, og forudsætningen, for at blive bevidste om den psykiske dimension, Det 9

10 Psykiske Livsfelt. Interaktionen mellem mennesker, der har Ego-Livsoplevelsen som den dominerende Livsoplevelse foregår altså gennem det Psykiske Felt. Egoet, den personlige underbevidsthed, og vores Ego-bevidsthedsniveau gør at vi sanser denne psykiske dimension, det Psykiske Livsfelt, og i samme grad som vi sanser dette Felt og er bevidst om det, da skaber vi i det (at sanse er jo at skabe) og påvirker derved ikke bare dimensionens indhold, men også selve den Menneskehed som har kontakt med dimensionen. Påvirkningen af Menneskeheden sker på grund af at alle mennesker, som sagt, er i kontakt med hinanden via denne ikke-fysiske dimension, Alle mennesker er i kontakt med hinanden via Det som jeg altså betegner Det psykiske Felt. Når du f.eks psykiske Felt. Kontakten tænker en tanke, da påvirker du dette plan. Når du føler en involverer Egoet bevidstheden, følelse, da påvirker du dette plan. Selv indholdet i din underbevidstheden, tanker og underbevidsthed er endda også en del af dette plan. Vores følelser. tanker og følelser er således ikke kun begrænset til os selv, og alle bliver vi influeret af indholdet i dette Livsfelt. Det er et Livsfelt, der er knyttet til den sene Pre-Ego udviklingsperiode og i særlig grad til Ego perioden. Man kunne også kalde Det Psykiske Felt for Tilværelses planet for tanker og følelser. Du kan altså se det som om at dine tanker og følelser lagrer sig i det psykiske felt, og bliver en del af selve Feltet, en del som nu vil påvirke alle mennesker, som har kontakt med det (gennem deres Ego-Livsoplevelse. Denne påvirkning vil naturligvis ikke være en påvirkning af alt i det menneskelige væsen, men vil være fokuseret på at påvirke tanker og følelser. Det som jo skaber den oplevelse vi kalder tanker og følelser er Egoets Livsoplevelse. Vi kan derfor også sige at det er din egen Ego-Livsoplevelse der lagrer sig i det Psykiske Felt og derigennem har indflydelse på alle andre menneskers Ego-livsoplevelse særlig i den grad som der er affinitet mellem deres og din Ego-Livsoplevelse. Med vores Livsoplevelse påvirker vi altså andre menneskers Livsoplevelse gennem det Livsfelt der passer til Livsoplevelsen. Det er altså ikke muligt at være i kontakt med noget uden at påvirke det. Når du således sanser et plan/dimension/felt via din Livsoplevelse, da påvirker du det, da ændrer du det, og da skaber du i det, og da ændrer du alle som har kontakt med det. Det som du manifesterer i den fysiske dimension er din fysiske krop og den del af din Livsoplevelse der har at gøre med denne dimension. Det som du manifesterer i det Psykiske Livsfelt er dine tanker og følelser, via din Ego-Livsoplevelse lige fra de primitive følelser, der ligger lige over instinkt niveauet, til de høje tanker/følelser, der er startet med at blive influeret af Hjertet (og som derfor involverer Hjertets livsoplevelse). Din fysiske manifestation påvirker andre fysiske væsener, samt den fysiske dimension. Din psykiske dimension påvirker andre menneskers følelser og tanker, samt selve det Psykiske Livsfelt og sådan forsætter det. Hjertet og Hjerte Livsfeltet.

11 I Hjerte perioden evner vi Hjertets livsoplevelse. Dette muliggør det jeg kalder åndelig manifestation, manifestation i Hjerte Livsfeltet med vores Bevidstheden, samt i det Kosmiske Livsfelt med vores Overbevidsthed. Læg mærke til at Hjerte Livsfeltet var det, som vores Overbevidsthed havde kontakt til i Ego perioden. Hvis Egoet derfor skulle udtrykke hvad der sker for os i Hjerte perioden, da ville det sige at vi får kontakt med vores Overbevidsthed dvs det som Egoet oplever som Overbevidsthed. På den eneside er det ikke korrekt, idet det som kun Overbevidstheden havde adgang til i Ego perioden, har Hjertet nu adgang til med bevidstheden. Dog på den anden side karakteriseres Hjertets Livsoplevelse faktisk af en mere intens kontakt med den Overbevidste Livsdimension grundet fraværet af underbevidstheden. Denne Overbevidsthed er dog udviklet i forhold Ego perioden, og den mere intense kontakt betyder ikke at den er ved at blive bevidstgjort. Når vi når til Hjerte perioden har vi været gennem den fysiske manifestation via vores krop og fysiske Livsoplevelse, den psykiske manifestation via vores psyke/ego, og nu kommer altså den åndelige manifestation via Hjerte Livsoplevelsen. Manifestationen har på dette tidspunkt en ganske særlig kraft fordi det er en manifestation der udspringer af Hjertets Livsoplevelse, der modsat de tidligere Livsoplevelser for første gang evner at komme i bevidst kontakt med noget af denne Overbevidsthed i dig selv, og grundet denne kontakt med Hjerte Livsfeltet. Hjerte Livsfeltet, det Felt som knytter sig til Hjertets Livsoplevelse (og altså mennesker i Hjerte udviklingsperioden) er blandt andet stedet hvor vores Enhedsoplevelse lagrer sig. Det er også i dette felt at den lykkefølelse, som opstår ud af et intenst nærvær i livet (blandt andet grundet fraværet af underbevidstheden), lagrer sig. Som altid er der nye Livstemaer knyttet til Hjertets Livsoplevelse og de hjælper blandt andet til at oplevelser inden for deres domæne lagres i det Livsfelt de er knyttet til. Hjertets Livsoplevelse vil manifestere sig, lagre sig, i Hjerte LIvsfeltet, og der nå ud til alle andre væsener som formår at være i kontakt med dette Livsfelt. 2 ting afgør styrken af denne kontakt, dels hvor meget bevidsthed der er forbundet med din Hjerte Livsoplevelse (i starten af Hjerte perioden er kun en lille del af din samlede aktuelle bevidsthed knyttet til Hjertets Livsoplevelse), og dels hvor meget det påvirkede væsen er i kontakt med Hjerte Livsfeltet. Dem som har affinitet til din Hjerte Livsoplevelse vil påvirkes mest af den. Grundet denne direkte bevidste kontakt mellem din aktuelle bevidsthed og din personlige Overbevidsthed og Hjertefeltet, da vil du fyldes med den enhedsoplevelse (med alle mennesker) som eksisterer i disse livsdimensioner. Dette kan ikke lade sig gøre hvis 11

12 man er domineret af Egoets dualistiske livssyn (med EE som den dybeste energi kilde) og altså delvist tilstede i underbevidstheden. Med Hjertets livsoplevelse vil du opnå en bevidsthed som har udviklet sig ud over Ego-bevidstheden, medførende at underbevidstheden ikke mere eksisterer, og du er nu fuldt tilstede, hviler i dig selv, og er helt åben for at du indgår i et større fællesskab. Kort sagt, du er klar til at få kontakt med Hjerte LIvsfeltet (og mere intens kontakt med din personlige Overbevidsthed) samt den livs dimension/livsfelt som det fungerer i. Dermed vil styrken af Feltets påvirkning af dig også intensiveres. Når Hjertets livsoplevelse således åbner op for nye livsdimensioner, da åbner den ligeledes op for den åndelige forbundenhed til Menneskeheden, som dominerer denne dimension i dig selv og nu vil dit livs fokusere på dette med fornyet kraft. Figur 54. Livsoplevelser og Livsfelter. Figuren viser udviklingen gennem Egoets, Hjertets og de Guddommelige udviklingsperioder. I Ego perioden har man bevidst kontakt til det tilknyttede Livsfelt via Ego spiralen (der involverer Ego bevidstheden og underbevidstheden). I Hjertet gælder en ny Livsoplevelse, som nu også giver direkte (delvis) bevidst kontakt til det tilværelsesplan/livsfelt hvor den Personlige Overbevidsthed eksisterer. I den Guddommelige periode-1 gælder endnu en ny Livsoplevelse som giver adgang til endnu et nyt Livsfelt hvor Den Kollektive Overbevidsthed eksisterer. Bevidst kontakt til dette tilværelsesplan fører til en transformation af individet, der fører til slutningen af en epoke og starten af en ny epoke som ikke nødvendigvis skal foregå på jorden mere, men derimod i andre dimensioner, der er bedre egnet til at føre dig igennem de sidste 2 udviklingsperioder.

13 13

14 Med denne nye bevidsthed om den åndelige dimension, denne nye evne til at sanse det Hjerte Livsfeltet, da bliver du nu også i stand til at manifestere dig i denne dimension og at skabe i den. En af de måder vi skaber på er ved at påvirke andre væsener igennem dimensionen via en lagring af vores Hjerte Livsoplevelse i den. Således beliver vi det, og muliggør at det kan styrke og stimulere andre menneskers Hjerte Livsoplevelse. På denne måde manifesterer vi os altså i de forskellige Livsfelter via vores forskellige Livsoplevelser, og fylder Felterne med det liv der kommer til at udgøre deres essens, samt det som de vil påvirke alle mennesker med. 4. Livsoplevelser og livstemaer. I Rod og Pre-Ego perioderne er instinkterne den afgørende energi kilde til vores liv. Men de er underordnet de store Livstemaer, og instinkterne styrer os altså i overensstemmelse med disse temaer. I Egoets periode kommer vi tættere på temaerne, og i Egoets livsoplevelse kanaliseres disse livstema energier gennem det underbevidste (og nu ikke bare gennem instinkterne) før de når os. Vi forsøger i denne periode, som i andre perioder, at leve i overensstemmelse med livstemaerne og vores Ego på bedst mulige måde. Egoet har det ofte med at råbe højst, men den stærkeste kraft kommer nu alligevel fra Livstemaerne og deres energier. Når vi går fra Pre-Ego perioden, hvor livstemaerne overvejende når os gennem instinkterne (og pre-komplekserne), til Ego perioden, er vi derved bevidsthedsmæssigt kommet tættere på Livstemaerne, idet der nu er mere bevidsthed forbundet med Egoet end med Pre-Egoet. Vi er bevidsthedsmæssigt tættere på den kraft de kanaliserer. Går vi nu videre til Hjertets Livsoplevelse, da ser vi at den ikke indeholder laget for det underbevidste. Livstemaerne kan således mere direkte kontakte laget for bevidsthed (med de personlige udviklingsspiraler). Med Hjertets livsoplevelse indgår altså Livstemaerne som en langt mere levende del. Man kan sige, at du nu evner at forvalte de store Livslove på en mere bevidst måde. Du er tildeles bevidst om den kraft som de indeholder, og om hvad de står for. Du mærker levende den vilje der ligger bag disse love, og delvist bliver det til din egen vilje. En ganske utrolig oplevelse! Du fornemmer således ikke blot din egen retning i livet, men også hele Menneskehedens retning og du fornemmer i særdeleshed spille-reglerne for den rejse som Menneskeheden er ude på. Denne oplevelse indgyder dig en samhørighedsfølelse med Menneskeheden, og oven i dette fornemmer du altså den store vilje bag hele denne udvikling fra Overbevidstheden, en udvikling hvoraf du selv er en del. Dette påvirker tydeligt din egen vilje til fremdrift, og til at gøre en positiv forskel for Menneskeheden. Det er denne livsoplevelse, som er dit næste store evolutions-mål! Hjertets Livsoplevelse er den sidste livsoplevelse hvor Livstema energien spiller en

15 afgørende rolle. Når du nemlig opnår den næste livsoplevelse - fuldt ud - da er du ikke længere under indflydelse af Livstemaerne, og på det tidspunkt vil du være klar til at forsætte din udvikling andre steder end på denne klode, og klar til at leve dit liv i andre Livsfelter end det Fysiske Livsfelt. Princippet bag Livstemaerne består. Kraften de kanaliserede består, men Livstemaerne som vi forstår dem ophører. 5. Livsoplevelse det ultimative sanseorgan til livet. Som vi nu har set er Livsoplevelsen en helt afgørende forudsætning for din udvikling. Det er igennem Livsoplevelsen at du har kontakt med livet omkring dig, og med livet i dig. Det er Livsoplevelsen som giver dig bevidsthedsmæssig adgang til de forskellige Livsfelter (dimensioner) og adgang til dine medmennesker via Livsfelterne. Det er Livsoplevelsen som skal give dig det du har brug for i din egen bevidsthedsudvikling det som skal forankre en stadig mere udviklet bevidsthed i dig, og det som skal motivere dig til at ville mere. Vi har set at Livsoplevelsen også styrer de tilværelsesplaner du har adgang til, og har med manifestation og skabelse at gøre i de forskellige livsdimensioner dvs din påvirkning af disse dimensioner. Som din Livsoplevelse udvikler sig, kommer du tættete og tættere på den inderste Kilde til hele vores eksistens for som jeg skrev tidligere er vores Livsoplevelser dybest set Kildens manifestations form dvs dens måde at manifestere sig på, i et sprog som vi forstår. Jeg har omtalt de sanseorganer som eksisterer i den personlige Overbevidsthed, og at udviklingsspiralerne kan betragtes som vores bevidste sanseorganer. Alle disse ting kan lægges sammen, hvorpå de vil give os vores livsoplevelse. Således kan vi også se Livsoplevelsen som det ultimative sanseorgan til livet, et sanseorgan der består af adskillige lag og af flere mindre (og mere specifikke) sanseorganer. Det er igennem dette sanseorgan, Livsoplevelsen, at vi evner at eksistere. Dette sanseorgan giver dig evnen til at være i kontakt med livet, evnen til at påvirke det, evnen til at ændre det, og evnen til at udvikle din bevidsthed og dermed dig selv som væsen. Det giver Livet, og Kilden til det, muligheden for at udleves gennem dig. Det giver Kilden muligheden for at blive forandret, via din Livsoplevelse. Det næste udviklingsskridt for mennesket er et som vi allerede er i gang med. Det er skridtet på vej mod Hjertets Livsoplevelse. De fleste mennesker er allerede startet på Hjertets udviklingsperiode, og selvom Egoets udviklingsperiode stadig er dominerende, da bliver Hjertet en stadig større del af vores (bevidstheds-) liv. Vi har set at større Hjerte bevidsthed er et skridt nærmere Livstemaerne, og den vældige kraft og vilje bag disse. Det er et skridt mod større kontakt til vores personlige Overbevidsthed og hele det Livsfelt som det virker i. Livsfeltet vil give os en fornemmelse af det felt som binder væsner sammen via Hjerte Livsfeltet en ganske 15

16 overvældene oplevelse. Når Hjertets livsoplevelse bliver den dominerende Livsoplevelse for Menneskeheden - vil det være den mest gennembrydende forandring i hele menneskehedens historie. Hjerteperioden ligger midt imellem de første 3 perioder og de sidste 3 perioder. De første 3 perioder handler om at kunne beherske det fysiske livsaspekt samt om at udvikle vores Ego, vores individualitet, vores evne til at kunne skelne mellem os selv og verden, og altså om vores selvbevidsthed. De sidste 3 perioder repræsenterer de Guddommelige perioder. Det er i de perioder vi får direkte kontakt med Kilden, og dermed ændres vores Livsoplevelse på måder vi ikke kan forestille os. Hjertet baner således vejen til 3 perioder der alle har fokus på noget som er større end selv Menneskeheden. På denne måde kan man se hele den store udviklingscyklus som bestående at 2 faser, hver bestående af 3 perioder adskilt af Hjertets periode, som både afslutter en lang foregående udvikling samt forbereder os på den næste store 3- periodes udviklingsfase. En helt unik rolle har Hjertets periode altså, og vores alles store udfordring er nu at forsætte vores vej ind i Hjertets udviklingsperiode, og at udvikle vores evne til at opleve livet med Hjertets Livsoplevelse. Hvordan dette gøres vil vi se nærmere på i næste afsnit. Der vil jeg komme ind på hvordan Livsoplevelsen beliver de store Livskar og ultimativt den struktur de udgør Evolutions karret, og jeg vil beskrive Menneskehedens store netværk, og Livsoplevelsens rolle i dette fantastiske netværk. Den Bevidste Evolution er et stort spektre af energier holdt sammen af Livsfelter og i stadig kontakt med et utal af væsener gennem deres Livsoplevelse. Livsoplevelsen er det ultimative Sanseorgan til Livet, det indre såvel som det ydre. Det er forudsætningen for at du kan være i live. Det er midlet til hele din udvikling. Det er som en livmoder, ud af hvilken din bevidsthed skal fødes. Det er Kildens manifestations form som den bruger til selv at opnå forandring og udvikling.

17 Figur 55. De 7 Livsoplevelser i den udviklingscyklus vi befinder os i. 17

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Jeget og "Det evige Nu"

Jeget og Det evige Nu At leve i nuet er livets teknik - og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Piet Hein Jeget og "Det evige Nu" Per Bruus-Jensen Som enhver kan konstatere,

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN KLUMMEN - Hvordan bærer du dig egentlig

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere