Metoder og erkendelsesteori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder og erkendelsesteori"

Transkript

1 Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere nogle meget umiddelbare forskelle. At kvantitative metoder har noget at gøre med tal, siger nærmest sig selv. Det empiriske genstandsfelt afdækkes gennem optælling og beregning, og resultaterne af undersøgelsen afrapporteres ligeledes i form af talmæssige udtryk for statistiske sammenhænge. Den kvalitative metode er derimod baseret på tekster, som læses med henblik på at afkode og fortolke betydning, og selve produktet af undersøgelsen er også en tekst, der skal gøre det muligt for læseren at leve sig ind i den givne problematik. Det grundlæggende redskab i det kvantitative arbejde er stringent statistik, mens man i det kvalitative arbejde betjener sig af en mere diffus hermeneutik. De to metodiske tilgange bruger forskellige kriterier for vurderingen af deres resultater. Den kvantitative forsker søger at opstille lovmæssigheder for menneskelig handling, som har den størst mulige grad af generaliserbarhed. Den kvalitative forsker stræber derimod snarere efter den beskrivelse, der sætter os bedst i stand til at forstå og indleve os i det enkelte fænomen. I praksis vil man ofte se de to metodiske tilgange anvendt i kombination med hinanden. I en undersøgelse af barnløshed vil det f.eks. være nærliggende både at afdække prævalensen af infertilitet i befolkningen gennem en registerbaseret undersøgelse og at undersøge den enkeltes oplevelse af barnløshed vha. et begrænset antal dybdeinterviews. Sådanne kombinationer kan sagtens være frugtbare, men de vil sjældent foregå helt uden vanskeligheder. Som forsker kan man sidde med fornemmelsen af, at analyserne skurrer mod hinanden. At der er noget, som ikke passer sammen og ikke vil gå op i en højere enhed. At bruge en metode frem for en anden er ikke bare at vælge en teknik til indsamling, analyse og formidling af data frem for en anden. Indlejret i metoden ligger både et særligt perspektiv på det genstandsfelt, som man vil undersøge, og et særligt perspektiv på det at bedrive videnskab overhovedet. I det følgende skal vi se, hvordan hhv. den kvantitative og den kvalitative tilgang rummer væsensforskellige opfattelser af, hvad erkendelse og videnskab er. Ved at sammenligne de to metoder med to forskellige filosofiske positioner, hhv. den tidlige og den sene Wittgenstein, kan vi lave en idealtypisk rekonstruktion af den erkendelsesteori, som ligger til grund for metoderne. En

2 idealtype er en model, der udleder nogle karakteristika ved et givent fænomen og præsenterer dem i den rendyrket form. Formålet med den idealtypiske rekonstruktion er at give læseren en dybere forståelse af de to metoder, et kendskab til deres styrker og svagheder samt en fornemmelse for, hvilke potentialer og problemer der ligger i at kombinere dem. Redegørelsen for den idealtypiske forskel mellem de to tilgange forudsætter en grad af sammenligning. De to tilgange skal med andre ord først bringes på en fællesnævner, før vi kan begynde at udrede deres interne forskelle. Uanset deres indbyrdes forskelligheder handler både kvantitativ og kvalitativ metode om produktion af viden, og vi kan således indskrive dem i et fælles udgangspunkt ved at se nærmere på, hvad viden er. Hvad er viden? For så vidt som metode handler om produktion af viden, må den nødvendigvis, hvis ikke eksplicit så implicit, forholde sig til det grundlæggende erkendelsesteoretiske spørgsmål: Hvad er sand viden, og hvordan kan vi være sikre på, at det vi tror, vi ved, er viden i videnskabelig forstand? Der findes omtrent lige så mange formuleringer af dette spørgsmål, som der findes filosoffer, og der findes sikkert endnu flere svar. Jeg vil her blot fremføre et enkelt klassisk filosofisk bud på både en opstilling og en besvarelse af spørgsmålet, der i nærværende sammenhæng udmærker sig ved sin radikalitet og klarhed, nemlig det vi finder hos Descartes. Descartes indleder argumentationen i sit værk Meditationer over den første filosofi fra 1641 med en radikal metodisk tvivl på verdens eksistens. Ud fra det ræsonnement, at vi aldrig kan være helt sikre på, at det, vi umiddelbart oplever som verden, ikke i virkeligheden blot er noget, vi drømmer i en drøm (drømmeskepticisme), slutter Descartes i første omgang til, at vi aldrig kan være helt sikre på, om verden overhovedet eksisterer. Herefter argumenterer han sig imidlertid frem til, at selvom alt andet kan drages i tvivl, så kan han dog ikke tvivle på sin egen eksistens, idet der netop må være et noget, der kan tænke denne tvivl ( jeg tænker, derfor er jeg ). På baggrund af sin egen eksistens slutter Descartes sig nu frem til Guds eksistens. Argumentet er her, at noget fuldkomment aldrig kan være afledt af noget ufuldkomment, og da Descartes har et begreb om Gud som det fuldkomne væsen i sin bevidsthed, kan dette begreb ikke stamme fra Descartes selv, men må stamme fra en fuldkommen Gud som eksisterende udenfor hans bevidsthed. I sin fuldkommenhed besidder denne Gud nødvendigvis også algodhed, hvorfor han ifølge Descartes ikke kan være ude på at bedrage det erkendende subjekt. På denne måde genskaber Descartes

3 tilliden til sine umiddelbare erkendemidler: sanserne, og han fordriver tvivlen ved at skabe et rationelt grundlag for troen på sin egen og på verdens eksistens. Selvom Descartes argumentation rummer nogle teologiske mellemregninger, der i dag næppe ville være gangbare, er princippet i hans erkendelsesteori interessant i sammenhængen her. Princippet er illustreret nedenfor (figur 1). Det erkendende subjekt står overfor objektet, men er umiddelbart usikker på denne relation. Descartes etablerer så en sikkerhed i relationen mellem subjekt og objekt ved at installere Gud som en tredje instans, som er uafhængig af både subjekt og objekt og derfor fungerer som garant for relationen mellem de to. Figur 1: Gud Subjekt Sansning/ erkendelse Sandhed Objekt Hvad er metode? Descartes tvivl på verdens eksistens er naturligvis et meget radikalt problem, som ligger meget fjernt fra de metodiske problemer, man som kvantitativ eller kvalitativ empirisk forsker står over for. Alligevel kan ovenstående bruges som en model for opstillingen af et generelt problem, som enhver metode nødvendigvis må forholde sig til. Descartes problematik om, hvordan et subjekt kan nå ud til objektet, kunne også formuleres som: Hvordan kan ordet nå ud til tingen? Eller: Hvordan kan forskningsrapporten sige noget gyldigt om virkeligheden? Og metoden er jo netop et middel til at producere en gyldig forskningsrapport, dvs. et middel til at producere viden. I denne henseende rummer metoden to aspekter: Metoden som fremgangsmåde og metoden som begrundelse. En metode er for det første en fremgangsmåde. Metoden rummer anvisninger på, hvordan man indsamler og analyserer data og dermed producerer viden. Disse anvisninger kan være meget konkret ekspliciterede, som det fx er tilfældet med den kvantitative metodes beskrivelse af, hvordan man foretager en chi2 test, eller de kan have karakter af mere overordnede retningslinjer eller måske blot tommelfingerregler, som fx den kvalitative metodes beskrivelse af, hvordan man analyserer et transskriberet interview. Denne forskel er imidlertid ikke så vigtig her, vigtigt er det

4 blot at bemærke, at metoden som fremgangsmåde tjener det formål at skærpe vores tilgang til genstandsfeltet og dermed vores produktion af viden. Metoden rummer for det andet et aspekt af begrundelse. Det ligger i videnskabens væsen at måtte hævde, at dens udsagn på en eller anden måde har forrang frem for alle mulige andre mere eller mindre tilfældige udsagn. Om man har temperament til her at tale om sandhed i en eller anden form, eller om man vil nøjes med at tale om videnskabelighed, er for argumentationen i og for sig ligegyldigt. Vigtigt er det blot at bemærke, at videnskaben er nødt til at kunne begrunde sine udsagn, ellers hører den op med at være videnskab og bliver i stedet kunst, politik, reklame eller noget andet. Metoden spiller en vigtig rolle i denne videnskabelige begrundelse, idet man kan begrunde sine udsagn ved at henvise til, at man har benyttet sig af en rigtig (dvs. videnskabelig) metode til at nå frem til disse udsagn. Det er denne tanke, der ligger til grund for, at man som forsker bør gøre rede for, hvordan man er nået frem til sine resultater, så andre kan gå ens metode efter i sømmene. Til sammenligning kan man sige, at en kunstner jo ikke behøver at fortælle nogen, hvordan hun har lavet en skulptur, fordi kunst ikke behøver nogen begrundelse ud over det færdige produkts kvaliteter. Disse to aspekter af metoden, fremgangsmåde og begrundelse, skal, som det allerede fremgår, ikke forstås som adskilte, men derimod som uløseligt forbundne. Ud fra det ovenstående kan vi således definere metode som: En fremgangsmåde til at producere udsagn, der kan begrundes og derfor kan gælde som videnskabelig viden. Hermed kan vi illustrere metodens funktion i nedenstående figur (figur 2). Med Descartes kunne vi sige, at Gud har givet os midlerne til at erkende og forstå verden, og at han dermed samtidig tjener som garant for, at vi kan stole på disse midler. På samme måde kan vi her sige, at metoden giver os fremgangsmåden til at indsamle og analysere data om verden og samtidig tjener som garant for, at de udsagn, vi når frem til vha. metoden, også er begrundede i forhold til verden og derfor kan gælde som videnskabelig (sand) viden. Figur 2: Metoden Udsagn Indsamling/ analyse Sandhed Verden

5 Figur 2 repræsenterer imidlertid en meget ideal forestilling om metoden, og når vi dykker længere ned i metodernes erkendelsesteori, vil vi se, at tingene er knap så uproblematiske. Den tidlige Wittgenstein Den tidlige Wittgenstein kan læses som en idealtypisk formulering af den erkendelsesteori, der ligger til grund for den kvantitative metode, og hans filosofi kan her således tjene som en indgang til at forstå denne erkendelsesteori. Filosofihistorisk kan forbindelsen mellem den tidlige Wittgenstein og den kvantitative metode etableres derved, at han var en afgørende inspirationskilde for den kreds af logiske positivister, som normalt forbindes med den kvantitative metode. Teoretisk skal vi se, hvordan Wittgenstein opstiller en alternativ løsning på Descartes problem med forholdet mellem subjekt og objekt, eller, som det formuleres hos Wittgenstein, mellem ord og virkelighed, og hvordan denne løsning kan sammenlignes med den kvantitative metode. Descartes løser altså problemet med, hvordan subjektet kan nå ud til objektet, ved at indføre en god og almægtig gud. Efter at bl.a. Kant har udskilt Gud fra filosofien, er denne løsning imidlertid ikke tilgængelig for Wittgenstein, som svar på spørgsmålet om forholdet mellem sprog og virkelighed. Ifølge Wittgenstein er sprogets grundlæggende funktion at afbilde virkeligheden. I det tidlige hovedværk, Tractatus Logico Philosophicus fra 1918, hedder det: Sætningen er en model af virkeligheden, således som vi tænker os den (Wittgenstein, 1963: 4.01). Det ideale sprog består for Wittgenstein udelukkende af sætninger, der er beskrivende og dermed empirisk verificerbare, dvs. et rent naturvidenskabeligt sprog. Den logiske analyse tjener det formål at trække en grænse mellem dette naturvidenskabelige sprog og alle andre udsagn, som ifølge Wittgenstein er meningsløse, f.eks. normative eller metafysiske udsagn. Dette formål opsummeres i den berømte sætning: Det, hvorom man ikke kan tale, om det må man tie (Wittgenstein, 1963: 7). Han ser det således som filosofiens rolle at være en slags sprogets linjevogter. Jeg vil betegne Wittgensteins strategi i forhold til de filosofiske problemer som et udskillelsesrationale, der handler om at etablere relationen mellem sproget og virkeligheden ved logisk at udskille de sætninger, som ikke betegner noget i virkeligheden og derfor er meningsløse, og siden efterprøve sandhedsværdien af resten ved at konfrontere dem med virkeligheden. Dette rationale kan illustreres i en figur (figur 3), der principielt er magen til den, vi så hos Descartes. I denne figur er det ikke Gud, men i stedet den logiske analyse, der står som garant for overensstemmelsen mellem ordet og tingen, sætningen og verden.

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558 Indholdsfortegnelse INDLEDNING (2563 & 2558)...2 PROBLEMFORMULERING (2563 & 2558)...3 VALG AF TEORETIKERE (2563 & 2558)...3 LÆSEVEJLEDNING (2563 & 2558)...4 VIRKELIGHEDSOPFATTELSEN HOS KRITISK REALISME

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for:

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel fænomenologi Et tværdisciplinært

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang til kommunikation... 6 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Hypotesen lyder som følger... 7 1.4 Problemformulering... 8 2 Videnskabsteori (fælles)...

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT BSIVT 6OJWFSTJUFU OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS 'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund SUNDHED & SYGDOM i madpraksis en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund Roskilde Universitetscenter Kommunikation modul 2, Juni 2007 Britta Toftlev Johansen

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK

KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK Lasse Knud Damgaard Eksamen i videnskabsteori/studium generale, 2006 Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer 1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer Læs din studieordnings krav til den type opgave du skal skrive. Bemærk og kend forskellene på de forskellige typer opgaver man bruger på din uddannelse:

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Argumentation og begrundelse

Argumentation og begrundelse Argumentation og begrundelse Indledning Begrundelse og argumentation o Erkendelsesteori o Begrundelse. o Slutningsformer. o Et indlæg vedrørende praktisk argumentation. Forelæsningsnote i videnskabsteori

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Ungdomsarbejdsløshed anno 2012 taber vi en ny generation på gulvet?

Ungdomsarbejdsløshed anno 2012 taber vi en ny generation på gulvet? Ungdomsarbejdsløshed anno 2012 taber vi en ny generation på gulvet? Anders Asbjørn Høst, Emil Christian Eller, Emil Søbjerg Falster, Issa P. Mahmoud Jeppesen, Rasmus Holse-Pedersen og Søren Toft Hansen

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Etisk refleksion og handlingsetik

Etisk refleksion og handlingsetik Etisk refleksion og handlingsetik Projektet, som det er blevet præsenteret, tangerer ikke blot andre internationale undersøgelser vedrørende etik og sygepleje, men placerer sig samtidig inden for et etisk

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere