Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for samarbejde i boligafdelingerne"

Transkript

1 Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

2 KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse

3 Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter: afdelingsbestyrelsen, det lokale personale og den driftsansvarlige. Derfor har vi i KAB valgt at udsende en pjece om det svære emne. Samarbejdskulturen er løbende på dagsordenen både i Forvaltningsudvalget og i Strategiudvalget, og her har arbejdet med at formulere Rammer for samarbejde i boligafdelingen fundet sted. Undervejs er medarbejdere på alle niveauer, centrale og lokale, inddraget. Det er håbet, at Rammer for samarbejde i boligafdelingen kan hjælpe både nytilkomne og erfarne i KAB-fællesskabet med at udfylde deres roller bedst muligt. Lykkes det, kan afdelingsbestyrelsen fungere som igangsætter og katalysator for udviklingen i afdelingen, både hvad angår de fysiske rammer og det sociale liv beboerne imellem. Lokale og centrale medarbejderes rådgivning og daglige indsats kan medvirke til at visionerne føres ud i livet. Vi vil gerne takke alle, der har deltaget i at fastlægge rammerne for samarbejdet for deres konstruktive bidrag. Samarbejde er en kunst, det kræver indsats fra alle. Det er vores håb, at disse rammer for samarbejde kan inspirere alle til at få hverdagen til at fungere godt og tillidsfuldt, så vi i fællesskab kan levere Bedre boliger for alle i velfungerende boligområder. God læselyst! Kjeld Poulsen Jens Elmelund Margrete Pump Formand for KAB s bestyrelse Administrerende direktør, KAB Kundedirektør, KAB 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Grundlaget for samarbejdet... 7 Det formelle grundlag... 7 Den gode samarbejdskultur... 8 Ansvar og opgaver... 9 Budget og aktiviteter... 9 Samarbejde med øvrige områder i KAB...10 God orden...10 Personaleledelse i afdelingen...10 Kommunikation og gensidig information Håndtering af konflikter...12 Yderligere information

6 Indledning Rammer for samarbejde i boligafdelingen er skrevet til dig, der enten er beboervalgt, medarbejder på en ejendom eller medarbejder i KAB. Du er part i et samarbejde, der fungerer bedst, hvis der er enighed og klarhed om, hvilke rammer der skal gælde for samarbejdet. Formålet med at beskrive rammerne er at styrke samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, de lokalt ansatte medarbejdere og medarbejdere i KAB. Fungerer samarbejdet dårligt, vil det gå ud over udvikling og drift i afdelingen og dermed i sidste ende beboerne. Fungerer samarbejdet derimod godt, vil det komme beboerne til gode gennem velfungerende boligområder og tilfredse medarbejdere. Rammer for samarbejde i boligafdelingen beskriver parternes roller og samarbejde. Der er også idéer til, hvordan man som beboervalgt eller medarbejder kan medvirke til at bevare og styrke samarbejdet. Det lokale personale Den driftsansvarlige Afdelingsbestyrelsen 6

7 Grundlaget for samarbejdet Det formelle grundlag Samarbejdet i en boligafdeling hviler på et formelt grundlag, som er beskrevet i lovgivningen om almene boligorganisationer. Det formelle grundlag består også af vedtægterne for boligorganisationen og af den administrationsaftale, der er indgået mellem boligorganisationen og KAB. Hver for sig er dokumenterne i det formelle grundlag med til at beskrive parternes formelle arbejdsområder og forpligtelser i forbindelse med driften og udviklingen af afdelingen. Boligtagerne kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Beboerne i en almen boligafdeling har ret til medindflydelse på afdelingernes drift, og det fremgår af Lov om almene Boliger m.v., at Boligtagerne kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Afdelingsbestyrelsens overordnede opgaver og virksomhed fastlægges i Lov om almene Boliger m.v. Afdelingsbestyrelsens opgaver: - Forelægge budgettet for afdelingsmødet - Forelægge arbejder og aktiviteter for afdelingsmødet, inden de iværksættes - Påse, at der er god orden i afdelingen - Orientere om ansættelser og afskedigelser Afdelingsbestyrelsens opgaver er helt centrale for afdelingen: Budgettet er centralt, fordi det er her, aktivitetsniveauet i afdelingen udstikkes, og huslejeniveauet fastlægges. Til grund for budgettet ligger de vigtige langtidsplaner for vedligeholdelse af ejendommen og dens installationer. Budgettet er altså vigtigt både som kort- og langsigtede planlægnings- redskab. I lighed med budgettet skal arbejder og aktiviteter forelægges og godkendes på et afdelingsmøde, inden de iværksættes. Afdelingsbestyrelsen skal også påse, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal ikke selv udføre kontrol, men skal overordnet følge med i livet i afdelingen og tage fat om de problemer, der opstår. Endelig skal afdelingsbestyrelsen orienteres om ansættelser og afskedigelser af medarbejdere tilknyttet afdelingen. Formelt er det boligorganisationen, som ansætter medarbejdere, og i praksis er det KAB, der har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede medarbejderne. KAB s opgaver i samarbejdet er beskrevet i administrationsaftalen med boligorganisationen. KAB s overordnede opgave er at støtte og vejlede afdelingsbestyrelsen og sikre, at driften fungerer. Afhængigt af den driftsmodel, boligorganisationen har valgt, er der forskellige medarbejdere, der kan have ansvaret for driften i afdelingen. Det kan være en ejendomsleder, en driftschef, eller en driftsleder. For at gøre det nemmere kaldes de her den driftsansvarlige. 7

8 Den driftsansvarliges tre vigtigste funktioner: - At være leder for medarbejderne på ejen - dommen - At have det overordnede ansvar for drift og vedligehold - At være afdelingsbestyrelsens vigtigste samarbejdspartner og indgang til KAB. Den gode samarbejdskultur Det formelle grundlag, som er beskrevet ovenfor, definerer nogle helt konkrete, men også overordnede forhold omkring afdelingen. Herudover er der et væld af konkrete arbejdsopgaver, der skal samarbejdes om. Her er det helt afgørende med en god samarbejdskultur. En god samarbejdskultur hviler på et værdimæssigt grund lag, fordi ikke alle situationer kan beskrives i love og regler. Det værdimæssige grundlag handler om måden, vi forholder os til hinanden på i det daglige. Følgende elementer er centrale for et godt samarbejde: Tillid og respekt Parterne holder, hvad de lover og er dermed troværdige. Parterne har respekt for hinandens arbejdsopgaver og arbejdsvilkår, og man møder hinanden med åbenhed og respekt. Parterne respekterer de beslutninger, der er truffet i fællesskab. Kommunikation og dialog Parterne lytter til hinanden og har respekt for hinandens synspunkter, selv om de måtte være forskellige. Man siger, hvad man mener, men på en ordentlig måde, og man melder tilbage indenfor aftalt tid. Parterne skal sørge for at informere hinanden, så alle parter i samarbejdet har den fornødne viden. Klar prioritering af opgaver Der skal være enighed og klarhed om, hvordan prioriteringen af opgaverne foregår. Som beboernes tillidsfolk har afdelingsbestyrelsen en berettiget interesse i driften af afdelingen. Samtidig er det vigtigt, at de lokalt ansatte medarbejdere og medarbejdere i KAB har mulighed for at tilrettelægge deres daglige arbejde. Derfor bør prioriteringen af opgaver foregå i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, de lokale medarbejdere og den driftsansvarlige. 8

9 Ansvar og opgaver Budget og aktiviteter Afdelingsbestyrelsen forelægger budgettet for afdelingsmødet. Som nævnt ovenfor, er budgettet det primære planlægningsredskab for aktiviteterne i afdelingen. Derfor er afdelingsbestyrelsens rolle i udarbejdelsen af budgettet vigtig. Sammen med afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne gennemfører den driftsansvarlige hvert år en markvandring/vedligeholdelsesgennemgang. Herefter ajourfører den driftsansvarlige drifts- og vedligeholdelsesplanen, og vedligeholdelsesbudgettet fastlægges for det kommende år. Dernæst udarbejder økonomimedarbejderen i KAB sammen med den driftsansvarlige et udkast til driftsbudget for det kommende år. Budgettet kan herefter justeres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Endelig forelægges budgettet på afdelingsmødet til godkendelse. Læs mere om budgettet i KAB s pjece Fremlæggelse af budget. Når budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og afdelingen har truffet beslutning om arbejder og aktiviteter i det kommende år, er det den drifts a nsvarlige og ledelsen på ejendomskontoret, der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at beslutningerne føres ud i livet. Aktiviteter godkendt på et afdelingsmøde kan ikke ændres på et møde i afdelingsbestyrelsen. Eventuelle ændringer kan kun ske på et nyt afdelingsmøde. de større arbejdsopgaver. Årsplanen kan være et supplement til drifts- og vedligeholdelsesplanen, der fremgår af budgettet. I årsplanen klarlægges, hvilke opgaver der forventes løst hvornår. I forbindelse med udarbejdelsen af årsplanen får parterne også lejlighed til at prioritere opgavernes omfang og vigtighed, samt fastlægge hvem der har ansvar for de enkelte opgaver. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen ikke kan indgå juridisk eller økonomisk forpligtende aftaler, hverken i forhold til boligorganisationen eller i forhold til afdelingen. Det betyder, at det er den driftsansvarlige og ledelsen på ejendomskontoret, som rekvirerer alle eksterne ydelser til ejendommen. Det kan f. eks. dreje sig om igangsætning af håndværksarbejder i ejendommen eller bestilling af tekniske undersøgelser og rapporter. Al henvendelse til håndværkere og andre eksterne leverandører foregår også gennem ejendomskontoret eller den driftsansvarlige. Boligorganisationen kan i særlige tilfælde delegere til afdelingsbestyrelsen at rekvirere ydelser til afdelingen. Afdelingsbestyrelsens dispositioner skal altid ligge inden for rammerne af afdelingsmødets beslutning, og afdelingsbestyrelsen kan ikke tegne og forpligte afdelingen med sin underskrift. Det er en god idé, at der, i samarbejde mellem den driftsansvarlige, ledelsen på ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, udarbejdes en årsplan for 9

10 Det er også altid den driftsansvarlige eller andre medarbejdere i KAB, der på boligafdelingens vegne tager kontakt til offentlige myndigheder, Landsbyggefonden, kreditforeninger, banker m.fl. Drejer det sig om mere overordnede spørgsmål som eksempelvis høringer i forbindelse med lokalplaner, er det boligorganisationens kompetence. Boligorganisationen vil dog normalt sørge for, at den berørte afdeling bliver hørt. Boligorganisationen kan også i forbindelse med bestemte sager delegere kompetence til at forhandle og udtale sig til afdelingen. Uanset hvad er boligorganisationen dog i sidste ende ansvarlig for dispositionerne. Afdelingsbestyrelsen kan deltage ved 1- og 5-årsgennemgange, der foretages efter større renoverings- eller forbedringsarbejder, og skal orienteres om resultatet af gennemgangen. Afdelingsbestyrelsen kan også, hvis fraflytter ønsker det, være til stede ved syn af lejligheder. Afdelingsbestyrelsen bør deltage i den årlige markvandring/vedligeholdelsesgennemgang. God orden Afdelingsbestyrelsen skal påse, at der er god orden i afdelingen. For at kunne varetage denne opgave i praksis er samarbejde og koordinering med ejendomskontoret og KAB nødvendig. Bliver afdelingsbestyrelsen opmærksom på forhold, som ikke er i orden, skal den underrette ejendomskontoret. Det er så ejendomskontorets opgave at sørge for, at der gøres noget ved problemet, eventuelt ved at inddrage den driftsansvarlige. Klager fra beboerne over f.eks. overtrædelser af husorden behandles enten af medarbejderne på ejendomskontoret eller den driftsansvarlige. Hvis afdelingsbestyrelsen modtager en klage fra en beboer over andre beboere, skal klagen overdrages til KAB, og klageren skal oplyses om, at klagen behandles i KAB. Personaleledelse i afdelingen Formelt er det boligorganisationen, som ansætter medarbejdere, og KAB, der har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede medarbejderne. De fleste organisationer har dog besluttet, at afdelingsbestyrelsen skal have indflydelse på ansættelse af ledende ejendomsfunktionærer og eventuelt andre personalegrupper. Indflydelsen kan ske ved, at afdelingsbestyrelsen deltager i et ansættelsesudvalg, men der er meget forskellig praksis i de forskellige boligorganisationer. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at boligorganisationen har overgivet arbejdsgiverrollen til KAB. Det betyder, at KAB i sidste ende har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede medarbejderne. At boligorganisationen har overdraget ledelsesopgaven til KAB betyder også, at spørgsmål om løn og arbejdsvilkår varetages af KAB, evt. efter nærmere aftale med boligorganisationen. Den overordnede ledelsesopgave varetages af den driftsansvarlige, og den daglige ledelse af de ansatte på ejendomskontoret varetages af ledelsen på ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen skal altså ikke selv blande sig i den måde, ejendomskontoret arbejder på i det daglige, men skal i stedet kontakte den driftsansvarlige, hvis der er noget, den ikke er tilfreds med. Samarbejde med øvrige områder i KAB Afdelingsbestyrelsens indgang til KAB er som hovedregel den driftsansvarlige, men bestyrelsesmedlemmer kan henvende sig til øvrige områder og specialfunktioner i KAB med spørgsmål relateret til afdelingens forhold. Det gælder Center for Beboerservice (spørgsmål om husleje og udlejning), HR- og Jura, Center for Byggeri og Driftssupport- og udvikling, der også har ansvar for spørgsmål om energi, samt forbrugsregnskaber. Afdelingsbestyrelsen skal være opmærksom på, at henvendelser til disse områder kan udløse et ekstra honorar og dermed medføre en ekstraordinær udgift for afdelingen. I tvivlstilfælde spørges den driftsansvarlige. 10

11 Kommunikation og gensidig information Nedenfor er oplistet nogle konkrete råd til, hvordan kommunikation i det daglige og på møder kan foregå, så alle får den fornødne viden, og misforståelser kan undgås. Kontaktpersoner Blandt det lokalt ansatte personale er det ledelsen på ejendomskontoret, der har kontakten til afdelingsbestyrelsen og den driftsansvarlige. Det kan være hensigtsmæssigt, at også afdelingsbestyrelsen udnævner en eller to kontaktpersoner. Således er det altid klart, hvem der varetager kontakten med det lokalt ansatte personale og den driftsansvarlige i det daglige. Afvikling af møder Forud for møderne i afdelingsbestyrelsen bør man udsende en dagsorden og skriftlige oplæg, så alle kan forberede sig. Det er vigtigt, at der bliver udarbejdet et referat, så alle parter ved, hvad der er besluttet. Et kortfattet beslutningsreferat er som regel tilstrækkeligt. Referatet sendes til alle relevante personer det vil som minimum sige mødedeltagerne og den driftsansvarlige, da det langt fra altid er sikkert at den driftsansvarlige deltager på møderne. Det anbefales, at afdelingsbestyrelsen vedtager en forretningsorden, der fastlægger retningslinjer for, hvordan møder skal afvikles. Aftaler Hvis der mellem møderne indgås aftaler, der er vigtige, er det en god idé at bekræfte dem skriftligt, gerne på . På den måde sikrer man, at alle involverede parter ved, hvad der er aftalt, og man kan senere vende tilbage, hvis der opstår tvivl om, hvad der blev aftalt. s kan med fordel gemmes, for eksempel i en specielt oprettet mappe. Henvendelser til og svar fra KAB KAB har fastsat en svarfrist på skriftlige henvendelser på fem arbejdsdage. Hvis den driftsansvarlige ikke kan nå at svare inden for fristen, skal der gives en tilbagemelding på, hvornår svaret forventes at foreligge. 11

12 Håndtering af konflikter Konflikt og uenighed kan opstå i enhver form for samarbejde. Et væsentligt middel til at forebygge en konflikt findes i afsnittet ovenfor om kommunikation. Problemer og uenigheder bør håndteres hurtigt, efter de er opstået, og med det formål at opnå en konstruktiv løsning. Det vil ofte være den forurettede part, som må tage skridt til, at konflikten håndteres. Er der først opstået en konflikt, er der tre vigtige fremgangsmåder, man med fordel kan benytte, når konflikten skal løses: Tydelighed Hvis der er opstået uenighed om en sag, er det vigtigt at være tydelig omkring årsagen. Fremlæg din opfattelse af problemet klart og præcist for modparten. Det er en god idé at henvise til de konkrete hændelser, der var årsag til konflikten. Vær bevidst om, at modparten har brug for at kende din opfattelse for at kunne medvirke til en løsning. Først når parterne har den samme forståelse af, hvad problemet drejer sig om, kan der findes løsninger. Løsningsprincippet Gå i dialog med modparten om fremadrettede løsninger på problemet i stedet for at fokusere på det allerede passerede. Nærhedsprincippet Forsøg altid at få løst problemet så tæt på årsagen som muligt. Det vil sige: Henvend dig først til den, der umiddelbart var årsagen, eller kan løse problemet. Har man været tydelig og forsøgt at nå frem til en løsning tæt på problemet, og har dette vist sig virkningsløst, er det til gengæld helt berettiget at gå et trin op ad stigen med problemet. En løsning kan også være at indbyde en person, som begge parter har tillid til, som mægler. Eksempler på årsager til konflikt i en bolig afdeling kan være: Aftaler og frister, der ikke overholdes Misforståelser Manglende information Fejl i administration og sagsbehandling Forskellige opfattelser af god opførsel Simpel uenighed om en sag Manglende respekt for hinandens roller Yderligere information KAB har udgivet Håndbog om almene boliger. Den indeholder nyttig information om alle aspekter af beboerdemokrati, forvaltning og drift i almene boligafdelinger og boligorganisationer. Derudover har KAB udgivet nogle pjecer til bestyrelser i beboerdemokratiet. Pjecerne findes på under menupunktet Publikationer. Udgivet januar 2009/ Revideret december 2015/ Tekst og layout: KAB/ Fotos: Annette Sadolin, Thomas Brolyng, Colourbox KAB Vester Voldgade København V Tlf

Rammer for samarbejde i boligafdelingen

Rammer for samarbejde i boligafdelingen Rammer for samarbejde i boligafdelingen Bedre boliger for alle Forord Det er en proces at nærme sig hinanden det har vist sig i forbindelse med fusionen, og det viser sig i det samarbejde, der hver dag

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Rammer for samarbejde i boligafdelingen

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Rammer for samarbejde i boligafdelingen ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Rammer for samarbejde i boligafdelingen ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Forord Samarbejdet i den almene boligsektor er udfordrende, fordi der er tre parter: Afdelingsbestyrelsen,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND OLLER, ESPEKT G TILLID BAGGRUND 3B s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret 2016 en række opgavegrupper i forbindelse med strategien 3B Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, medlemmer

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene AlmenBolig+ - Beboermøde II Langhusene Program for beboermøde d. 5. oktober 2011 1. Velkomst og status på byggeriet 2. Status på huslejekontrakter 3a. Hvad skal og må jeg gøre i boligen Vedligeholdelsesordning

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Indhold specifi ceret 3 Forberedelse af afdelingsmødet 4 Dirigentens rolle og kompetence 5 Generelt om afstemninger og valg 6 Dirigenten overtager ledelsen af mødet 7

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere