Grundejerforeningen Gyngemose Park VEDTÆGTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Gyngemose Park VEDTÆGTER"

Transkript

1 Matr.nr. 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs, alle af Mørkhøj. Beliggende: Mørkhøjvej, 2860 Søborg Grundejerforeningen Gyngemose Park VEDTÆGTER 1 Navn og Hjemsted Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Gyngemose Park, i det følgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Retten i Gladsaxe er foreningens værneting. Foreningens geografiske område omfattter ejendommene 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs, alle af Mørkhøj samt alle parceller, der udstykkes fra nævnte ejendomme. 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive ejendommen 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs Mørkhøj med tilhørende installationer, rør, ledninger, buske og træer, som successivt tilskødes foreningen vederlagsfrit af Mørkhøj Projektudvikling A/S. Principtegning udarbejdet af Landinspektørfirmaet Carstensen & Kanstrup, revideret 14. januar 2008 for arealet, som efter udstykning af stamejendommen matr.nr. 1 ms Mørkhøj tilskødes grundejerforeningen, samt arealer, hvor grundejerforeningen ikke erhverver ejendomsret, men forestår den daglige drift jf. nærmere nedenfor vedhæftes som bilag A. Ved principtegning forstås dels, at arealerne overdrages successivt i forbindelse med udviklingenen af området, hvilket indebærer, at endelig placering af nybyggeri kan ændres med deraf følgende ændring af hvilke arealer, som overdrages til foreningen, og dels at arealerne først overdrages til grundejerforeningen, når disse er anlagt med beplantning, befæstigelse mv. Foreningen overtager ejendommen successivt med anlagte veje, parkeringspladser, have- og vandanlæg mv., således som disse er godkendt af Gladsaxe Kommune i forbindelse med byggetilladelser i henhold til Lokalplan nr Tilsvarende gælder, at foreningen ikke har pligt til at overtage driften af arealer, før arealerne er anlagt i forskriftsmæssig stand. Foreningen skal i overensstemmelse med Lokalplan nr. 176 forestå ansvaret for drift og vedligeholdelse af beplantning, som skal bevares i henhold til lokalplanens 10 efter de nærmere retningslinier i bilag A til Lokalplan nr. 176, og foreningen skal sikre drift og vedligeholdelse af fælles ubebyggede arealer, jævnfør lokalplanens 11, og drift og vedligeholdelse af fælles antenner og skilte, som er opsat på fællesarealer med Byrådets tilladelse,

2 jævnfør lokalplanens 12. Foreningen vil skulle følge retningslinierne i en plejeplan, der vil blive udarbejdet af Mørkhøj Projektudvikling A/S og godkendt af Gladsaxe kommune. Endvidere skal foreningen forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af rambla, private veje og stier, herunder afvandingsanlæg, parkeringspladser, vejadgange og andre foranstaltninger på vej- og stiarealer, herunder belysning, samt vandforsyningsledninger indtil stopventil på kældervæg. Drift og vedligehold af de i bebyggelsen beroende vandelementer forestås formelt af et særskilt laug, Spildevandslauget Gyngemosen, hvis arbejde samordnes af denne forening. Dette gælder dog ikke søer, der ikke er omfattet af Spildevandslauget Gyngemosens drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, da der ikke for søerne er tale om vandafledning af tag- og overfladevand. Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage udførelsen af istandsættelse og vedligeholdelse af fælles vejareal, vej- og stibelysning samt drift og vedligehold af regn- og spildevandssystem mm. til Gladsaxe Kommune, anden offentlig myndighed eller et eller flere private selskaber. Mørkhøj Projektudvikling A/S har ret og pligt til at forestå drift og administration af foreningen, indtil mere end halvdelen af det samlede bruttoetageareal (BR95) er overdraget til nye medlemmer af foreningen, jævnfør 3. På tidspunktet for stiftelsen af nærværende forening, forventes det samlede etageareal maksimalt at andrage m2. 3 Medlemmer Alle ejere af ejendomme indenfor foreningens geografiske område, således som dette er fastlagt i 1, er både berettiget og forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen. Medlemspligten omfatter samtidig Spildevandslauget Gyngemosen. Medlemspligten indtræder ved erhvervelsen af ejendommen og vedvarer, indtil medlemmet overdrager sin ejendom. Skæringsdag for udtræden er overtagelsesdagen ifølge adkomstdokumentet. Et medlem betaler bidrag fra det tidspunkt, hvor det har pligt til at være medlem af foreningen. Medlemmer frigøres, når adkomstdokument til ny ejer er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og evt. gæld til foreningen er berigtiget. Refusionsopgørelse mellem køber og sælger skal indeholde en opgørelse over forpligtelserne over for foreningen. Parterne hæfter in solidum for skyldige beløb til foreningen pr. overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen mellem den tidligere ejer og erhververen er i øvrigt foreningen uvedkommende. Når et medlem ved et salg af sin ejendom udtræder af foreningen, har det udtrædende medlem ingen krav på det af vedkommende erlagte kontingent eller nogen andel i foreningens formue. Nye ejere indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Er en ejendom opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en andelsboligforening, betragtes den i henhold til nærværende vedtægter som en ejendom, der i alle forhold repræsenteres af den pågældende ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening. 4 Parkering Alle p-pladser, som anlægges på terræn, er til fælles benyttelse for den i 3, stk. 1 nævnte personkreds. Der kan ikke ved skiltning forbeholdes eksklusiv brugsret til parkeringspladser på terræn, dog bortset fra de med skravering viste P-pladser på vedhæftede bilag A, hvor den ekslusive brugsret er tillagt Mørkhøj Projektudvikling A/S eller den til hvem, dette selskab måtte overdrage brugsretten. Grundejerforeningen kan vedtage generelle parkeringsrestriktioner, hvor ingen har ekslusiv brugsret, hvorefter parkering i mere end 2 timer på hverdage mandag til fredag kl. 08:00 til kl. 17:00 kun kan ske mod betaling af afgift. Parkering uden for de afmærkede parkeringspladser er ikke tilladt. Medlemmerne er forpligtet til personligt at indskærpe overfor medlemmerne af hustanden, ansatte, lejere m.fl. at cykler alene må hensættes i de dertil indrettede stativer. Grundejerforeningen kan iværksætte alle nødvendige foranstaltninger, herunder uden varsel at fjerne cykler, som er henstillet i strid med reglerne. Side 2 af 8

3 5 Brug Alle medlemmer af foreningen, ejere, andelshavere, lejere med brugsret til lokaler i området har ret til at benytte fællesarealet, hvorved forstås det samlede areal, som ejes af grundejerforeningen, med respekt af de gældende ordensregler, tinglyste servitutter samt bestemmelserne i Gladsaxe Kommunes Lokalplan nr Det bemærkes dog, at til lokaler beliggende i stueplan skal det være muligt at afskærme mindre arealer, hvortil brugerne af de tilliggende lokaler har brugsret, som princip vist på vedhæftede bilag A. Bortset herfra kan der ikke ved hegn eller lignende etableres individuel brugsret til fællesarealer. 6 Pligter Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af foreningen lovligt vedtagne regler og beslutninger og har pligt til at sikre, at brugere af medlemmets ejendom efterkommer sådanne beslutninger. Dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser ud over, hvad der følger af hensynet til ejernes fælles interesser, jfr. 2. Således kan et medlem ikke forpligtes økonomisk ud over det af generalforsamlingen vedtagne bidrag. Et medlem kan ikke tilpligtes at bidrage til drifts- og vedligeholdelsesudgifter til tekniske installationer, som medlemmet ikke er tilsluttet. Bestyrelsen afgør, hvorvidt og med virkning fra hvilket tidspunkt et medlem kan frakoble sig tekniske installationer med den virkning, at medlemmet ikke bidrager til drifts- og vedligeholdelsesudgifter hertil. Påfører et medlem af foreningen udgifter, som følge af f.eks. ekstraordinære arbejder på medlemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere foreningen udgifterne. 7 Bidrag Ved stiftelsen af foreningen fastsættes medlemmernes indbyrdes bidragspligt forholdsmæssigt efter den enkelte ejendoms bruttoetageareal (BR95), som dog kan fraviges, hvis ejendommen må anses for at have en særlig høj eller særlig lav udnyttelse af fællesfaciliteten. Bidragspligt indtræder dog tidligst ved ibrugtagning af de omfattede ejendomme. Indtil ejendommene ibrugtages bidrager ejerne med 25% af bidragspligten. Indtil alle er fuldt bidragspligtige, sker fordelingen forholdsmæssigt mellem medlemmerne under hensyntagen til midlertidig reducering af bidragspligten. På samme måde forholdes med bidrag til Spildevandslauget Gyngemosen, idet bidrag hertil opkræves af foreningen. 8 Betaling Bidraget og opkrævningsterminerne fastlægges af foreningens medlemmer på en generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag fra foreningens bestyrelse for det kommende år. Bidraget betales senest 3 uger efter påkrav. Restance med betaling af bidrag til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behørigt betalt, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i bestyrelsen. Restancer kan inddrives ved inkasso. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger og tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. 9 Hæftelse I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres respektive andele i foreningens formue. Side 3 af 8

4 I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata i henhold til ovennævnte fordelingsregler, der gælder for deres tilsvar af bidrag til foreningen, jfr Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling i foreningen afholdes hvert år i Gladsaxe Kommune i maj måned, samtidig med generalforsamling i Spildevandslauget Gyngemosen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det følgende regnskabsår. 11 Ordinær generalforsamling Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemsbidrag 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jævnfør vedtægtens Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Forslag som medlemmerne ønsker optaget under punkt 5, skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning. 12 Beslutniger Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal efter fordelingstal. Afstemning skal ske ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog i henhold til fuldmagt maksimalt bære stemmer svarende til 30%. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Adgang til generalforsamlingen har højest 3 personer pr. medlem samt foreningens administrator og revisor. Ved stemmeafgivning tildeles hvert medlem et antal stemmer svarende til medlemmets andel i det samlede bidrag til foreningen, jfr. 7. Side 4 af 8

5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres, at mindst ¾ af foreningens samlede stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, men forslaget dog opnår den nævnte majoritet af de afgivne stemmer, indkaldes foreningens medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden en måned efter den første generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 374 af de mødte medlemmer stemmer derfor. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved enstemmighed og med godkendelse fra Gladsaxe kommune. 13 Protokol De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 14 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når et eller flere medlemmer, som repræsenterer mindst 20%, jævnfør 7, skriftligt anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmer, skal disse samtidig med begæringen meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. 15 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Medlemmer, som alene eller samlet repræsenterer mindst 20% af stemmerne, opgjort efter 7, har krav på at være repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmer i foreningen er samtidig bestyrelsesmedlemmer i Spildevandslauget Gyngemosen. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Valget af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem eller suppleanter gælder for 2 år, dog vælges bestyrelsesformanden på foreningens første generalforsamling for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer af foreningen såvel inden for som uden for bestyrelsen. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet. Bestyrelsen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en ekstern administrator. Ved valg af administrator skal det sikres, at administrator kan opfylde sine administrative opgaver og ansvarsmæssige forpligtelser over for foreningen. Herunder vurderes det, om der skal være tegnet ansvarsforsikring for administrators virke. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Side 5 af 8

6 Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for sit virke. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til opfyldelse af de pligter, som påhviler foreningen. 16 Tegningsregel Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som over for private, og råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. 17 Regnskabsåret Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog løber 1. regnskabsår fra stiftelsen af foreningen til og med 31. december På hvert års ordinære generalforsamling vælges en statsautoriseret eller registreret revisor, som skal revidere foreningens årsregnskab. Revisor kan genvælges. Regnskabet skal være revisor i hænde inden 1. februar og skal af denne være revideret så betids, at regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling. 18 Påtaleberettiget Foreningen og dens medlemmer er påtaleberettigede. Foreningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges foreningen i servitutter mv. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører den enkelte grundejer. 19 Tinglysning og pant Foreningens vedtægter tinglyses servitutstiftende på ejendommene matr.nr. 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs, alle af Mørkhøj med respekt af servitutter, som allerede er tinglyst på tinglysningstidspunktet. Vedtægterne lyses tillige pantstiftende for i alt kr ,00, jf. nedenfor, som fordeles forholdsmæssigt efter de i 7 fastsatte principper for fordeling af bidrag uden hensyn til midlertidig reduktion. Pantet lyses forud for al anden pantegæld. Side 6 af 8

7 For ejendomme opdelt i ejerlejligheder gælder følgende: Til sikkerhed for ejerforeningens betaling af medlemsbidrag til Grundejerforeningen Gyngemose Park og i øvrigt for ethvert krav, som grundejerforeningen måtte få mod ejerforeningen, tillægges grundejerforeningen sekundært pant indenfor det pant, som den enkelte ejerlejlighedsejer etablerer til fordel for ejerforeningen. Hovedstolen ifølge de panterettigheder, hvor grundejerforeningen tillægges sekundær panteret, skal indenfor den enkelte ejerlejlighedsforening samlet mindst svare til den i ejerforeningens vedtægter fastsatte hovedstol eller reguleret i henhold til Bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Panteretten respekterer de på de enkelte ejerlejligheder tinglyste servitutter og byrder, men respekterer ingen pantegæld. Panteretten tjener ejerforeningen og subsidiært grundejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til ejerforeningen og grundejerforeningen vedrørende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere ejerlejlighedsejere måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser vedrørende panteretten. Grundejerforeningen er forpligtet til først at søge sit krav gennemført overfor ejerforeningen. Vedtægten begæres lyst pantstiftende på matr.nr. 1 nz, 1 rg, 1 ms, 1 rh, 1 rq, 1 rr, 1 rs alle af Mørkhøj, jævnfør bilag A til nærværende vedtægt, udarbejdet af Landinspektørerne Carstensen & Kanstrup med følgende beløb: Matr.nr. 1 nz kr ,00 Matr.nr. 1 rg kr ,00 Matr.nr. 1 ms kr ,00 Matr.nr. 1 rh kr ,00 Del nr. 14 af matr.nr. 1 ms kr ,00 Matr.nr. 1 rq kr ,00 Matr.nr. 1 rr kr ,00 Matr.nr. 1 rs kr ,00 I alt kr ,00 Matr.nr. 1 re, 1 ri, 1 rf, 1 rk og 1 rl, 1 rm, 1 rn, 1 ro samt del nr. 12, af matr.nr. 1 ms Mørkhøj i henhold til bilag A til nærværende vedtægt, udarbejdet af Landinspektørerne Carstensen & Kanstrup er opdelt eller agtes opdelt i ejerlejligheder, hvor grundejerforeningen, jf. 19, stk. 3 ovenfor, tillægges sekundær panteret inden for det pant, som den enkelte ejerlejlighedsejer etablerer til fordel for foreningen. Grundejerforeningens sekundære pant vil andrage følgende: Matr.nr. 1 re, ejerlejlighederne 1-40 kr ,00 Matr.nr. 1 rf, ejerlejlighederne 1-70 og kr ,00 Matr.nr. 1 rm, ejerlejlighederne 1-42 kr ,00 Matr.nr. 1 ri, ejerlejlighederne 1-13 kr ,00 Del nr. 12 af matr.nr. 1 ms kr ,00 Matr.nr. 1 rn kr ,00 Matr.nr. 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56 kr ,00 1 rk og 1 rl, ejerlejlighederne kr ,00 I alt kr ,00 Grundejerforeningen opnår samlet pantstiftende sikkerhed, herunder sekundær pant for kr ,00. Side 7 af 8

8 o o o O O O o o o Disse vedtægter er en sammenskrivning af de gældende vedtægter inklusiv vedtagne ændringer. Dokumentet er en uofficielt sammenskrivning. Sammenskrevet efter generalforsamlingen af , /REA Indeholdte ændringer: Generalforsamlingen Det blev vedtaget at ændre foreningens navn til Grundejerforeningen Gyngemose Park. Vedtægterne er konsekvensrettet. Det blev vedtaget, at ændre tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling til maj måned. Vedtægterne er konsekvensrettet. Side 8 af 8

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter. Bilag 4. Indholdsfortegnelse

Vedtægter. Bilag 4. Indholdsfortegnelse Bilag 4 Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. 1. NAVN OG HJEMSTED FOR FORENINGEN 2. FORMÅL OG MEDLEMSSKAB 3. GRUNDEJERFORENINGENS OPGAVER OG KOMPETENCE 4. MEDLEMMERNES PLIGTER 5. FORDELINGSTAL OG MEDLEMSBIDRAG

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer. Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011

LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer. Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011 LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovlunde Naturpark

Grundejerforeningen Skovlunde Naturpark VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SKOVLUNDE NATURPARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovlunde Naturpark (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ballerup

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 5 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Forslås ændret til: Vedtægter for Grundejerforeningen Højene 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mannehøj. Forslås ændret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD Dato: 24.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Foreningens område og medlemskreds 3. Formål og opgaver 4. Medlemmernes forhold til foreningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er. 2. Foreningens hjemsted er Kommune. KAP. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER 3. Grundejerforeningen forestår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN 1. Navn (1.1) Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Kirkestien". 2. Hjemsted og værneting (2.1) Grundejerforeningens hjemsted er Allerød Kommune.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer. Tillæg og ændring af vedtægter for ejerforeningen Hotel og Feriepark Gedser, vedtaget på generalforsamling den 29. april 2006 vedrørende ejerlejligheder nr. 1-59 af matr. nr. 21 l Gedesby by, Gedesby.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Standardvedtægter for grundejerforeninger og vejlaug

Standardvedtægter for grundejerforeninger og vejlaug Her ser du en skabelon, som kan danne udgangspunkt for oprettelse af en grundejerforening eller et vejlaug. Der er ikke den store forskel på, hvilken type af forening man vælger at oprette, men ofte vil

Læs mere

Vedtægter. for. "Grundejerforeningen Blæsenborg"

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Blæsenborg Vedtægter for "Grundejerforeningen Blæsenborg" Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Blæsenborg" 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune under Retten

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere