Grundejerforeningen Gyngemose Park VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Gyngemose Park VEDTÆGTER"

Transkript

1 Matr.nr. 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs, alle af Mørkhøj. Beliggende: Mørkhøjvej, 2860 Søborg Grundejerforeningen Gyngemose Park VEDTÆGTER 1 Navn og Hjemsted Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Gyngemose Park, i det følgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Retten i Gladsaxe er foreningens værneting. Foreningens geografiske område omfattter ejendommene 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs, alle af Mørkhøj samt alle parceller, der udstykkes fra nævnte ejendomme. 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive ejendommen 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs Mørkhøj med tilhørende installationer, rør, ledninger, buske og træer, som successivt tilskødes foreningen vederlagsfrit af Mørkhøj Projektudvikling A/S. Principtegning udarbejdet af Landinspektørfirmaet Carstensen & Kanstrup, revideret 14. januar 2008 for arealet, som efter udstykning af stamejendommen matr.nr. 1 ms Mørkhøj tilskødes grundejerforeningen, samt arealer, hvor grundejerforeningen ikke erhverver ejendomsret, men forestår den daglige drift jf. nærmere nedenfor vedhæftes som bilag A. Ved principtegning forstås dels, at arealerne overdrages successivt i forbindelse med udviklingenen af området, hvilket indebærer, at endelig placering af nybyggeri kan ændres med deraf følgende ændring af hvilke arealer, som overdrages til foreningen, og dels at arealerne først overdrages til grundejerforeningen, når disse er anlagt med beplantning, befæstigelse mv. Foreningen overtager ejendommen successivt med anlagte veje, parkeringspladser, have- og vandanlæg mv., således som disse er godkendt af Gladsaxe Kommune i forbindelse med byggetilladelser i henhold til Lokalplan nr Tilsvarende gælder, at foreningen ikke har pligt til at overtage driften af arealer, før arealerne er anlagt i forskriftsmæssig stand. Foreningen skal i overensstemmelse med Lokalplan nr. 176 forestå ansvaret for drift og vedligeholdelse af beplantning, som skal bevares i henhold til lokalplanens 10 efter de nærmere retningslinier i bilag A til Lokalplan nr. 176, og foreningen skal sikre drift og vedligeholdelse af fælles ubebyggede arealer, jævnfør lokalplanens 11, og drift og vedligeholdelse af fælles antenner og skilte, som er opsat på fællesarealer med Byrådets tilladelse,

2 jævnfør lokalplanens 12. Foreningen vil skulle følge retningslinierne i en plejeplan, der vil blive udarbejdet af Mørkhøj Projektudvikling A/S og godkendt af Gladsaxe kommune. Endvidere skal foreningen forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af rambla, private veje og stier, herunder afvandingsanlæg, parkeringspladser, vejadgange og andre foranstaltninger på vej- og stiarealer, herunder belysning, samt vandforsyningsledninger indtil stopventil på kældervæg. Drift og vedligehold af de i bebyggelsen beroende vandelementer forestås formelt af et særskilt laug, Spildevandslauget Gyngemosen, hvis arbejde samordnes af denne forening. Dette gælder dog ikke søer, der ikke er omfattet af Spildevandslauget Gyngemosens drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, da der ikke for søerne er tale om vandafledning af tag- og overfladevand. Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage udførelsen af istandsættelse og vedligeholdelse af fælles vejareal, vej- og stibelysning samt drift og vedligehold af regn- og spildevandssystem mm. til Gladsaxe Kommune, anden offentlig myndighed eller et eller flere private selskaber. Mørkhøj Projektudvikling A/S har ret og pligt til at forestå drift og administration af foreningen, indtil mere end halvdelen af det samlede bruttoetageareal (BR95) er overdraget til nye medlemmer af foreningen, jævnfør 3. På tidspunktet for stiftelsen af nærværende forening, forventes det samlede etageareal maksimalt at andrage m2. 3 Medlemmer Alle ejere af ejendomme indenfor foreningens geografiske område, således som dette er fastlagt i 1, er både berettiget og forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen. Medlemspligten omfatter samtidig Spildevandslauget Gyngemosen. Medlemspligten indtræder ved erhvervelsen af ejendommen og vedvarer, indtil medlemmet overdrager sin ejendom. Skæringsdag for udtræden er overtagelsesdagen ifølge adkomstdokumentet. Et medlem betaler bidrag fra det tidspunkt, hvor det har pligt til at være medlem af foreningen. Medlemmer frigøres, når adkomstdokument til ny ejer er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og evt. gæld til foreningen er berigtiget. Refusionsopgørelse mellem køber og sælger skal indeholde en opgørelse over forpligtelserne over for foreningen. Parterne hæfter in solidum for skyldige beløb til foreningen pr. overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen mellem den tidligere ejer og erhververen er i øvrigt foreningen uvedkommende. Når et medlem ved et salg af sin ejendom udtræder af foreningen, har det udtrædende medlem ingen krav på det af vedkommende erlagte kontingent eller nogen andel i foreningens formue. Nye ejere indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Er en ejendom opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en andelsboligforening, betragtes den i henhold til nærværende vedtægter som en ejendom, der i alle forhold repræsenteres af den pågældende ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening. 4 Parkering Alle p-pladser, som anlægges på terræn, er til fælles benyttelse for den i 3, stk. 1 nævnte personkreds. Der kan ikke ved skiltning forbeholdes eksklusiv brugsret til parkeringspladser på terræn, dog bortset fra de med skravering viste P-pladser på vedhæftede bilag A, hvor den ekslusive brugsret er tillagt Mørkhøj Projektudvikling A/S eller den til hvem, dette selskab måtte overdrage brugsretten. Grundejerforeningen kan vedtage generelle parkeringsrestriktioner, hvor ingen har ekslusiv brugsret, hvorefter parkering i mere end 2 timer på hverdage mandag til fredag kl. 08:00 til kl. 17:00 kun kan ske mod betaling af afgift. Parkering uden for de afmærkede parkeringspladser er ikke tilladt. Medlemmerne er forpligtet til personligt at indskærpe overfor medlemmerne af hustanden, ansatte, lejere m.fl. at cykler alene må hensættes i de dertil indrettede stativer. Grundejerforeningen kan iværksætte alle nødvendige foranstaltninger, herunder uden varsel at fjerne cykler, som er henstillet i strid med reglerne. Side 2 af 8

3 5 Brug Alle medlemmer af foreningen, ejere, andelshavere, lejere med brugsret til lokaler i området har ret til at benytte fællesarealet, hvorved forstås det samlede areal, som ejes af grundejerforeningen, med respekt af de gældende ordensregler, tinglyste servitutter samt bestemmelserne i Gladsaxe Kommunes Lokalplan nr Det bemærkes dog, at til lokaler beliggende i stueplan skal det være muligt at afskærme mindre arealer, hvortil brugerne af de tilliggende lokaler har brugsret, som princip vist på vedhæftede bilag A. Bortset herfra kan der ikke ved hegn eller lignende etableres individuel brugsret til fællesarealer. 6 Pligter Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af foreningen lovligt vedtagne regler og beslutninger og har pligt til at sikre, at brugere af medlemmets ejendom efterkommer sådanne beslutninger. Dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser ud over, hvad der følger af hensynet til ejernes fælles interesser, jfr. 2. Således kan et medlem ikke forpligtes økonomisk ud over det af generalforsamlingen vedtagne bidrag. Et medlem kan ikke tilpligtes at bidrage til drifts- og vedligeholdelsesudgifter til tekniske installationer, som medlemmet ikke er tilsluttet. Bestyrelsen afgør, hvorvidt og med virkning fra hvilket tidspunkt et medlem kan frakoble sig tekniske installationer med den virkning, at medlemmet ikke bidrager til drifts- og vedligeholdelsesudgifter hertil. Påfører et medlem af foreningen udgifter, som følge af f.eks. ekstraordinære arbejder på medlemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere foreningen udgifterne. 7 Bidrag Ved stiftelsen af foreningen fastsættes medlemmernes indbyrdes bidragspligt forholdsmæssigt efter den enkelte ejendoms bruttoetageareal (BR95), som dog kan fraviges, hvis ejendommen må anses for at have en særlig høj eller særlig lav udnyttelse af fællesfaciliteten. Bidragspligt indtræder dog tidligst ved ibrugtagning af de omfattede ejendomme. Indtil ejendommene ibrugtages bidrager ejerne med 25% af bidragspligten. Indtil alle er fuldt bidragspligtige, sker fordelingen forholdsmæssigt mellem medlemmerne under hensyntagen til midlertidig reducering af bidragspligten. På samme måde forholdes med bidrag til Spildevandslauget Gyngemosen, idet bidrag hertil opkræves af foreningen. 8 Betaling Bidraget og opkrævningsterminerne fastlægges af foreningens medlemmer på en generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag fra foreningens bestyrelse for det kommende år. Bidraget betales senest 3 uger efter påkrav. Restance med betaling af bidrag til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behørigt betalt, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i bestyrelsen. Restancer kan inddrives ved inkasso. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger og tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. 9 Hæftelse I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres respektive andele i foreningens formue. Side 3 af 8

4 I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata i henhold til ovennævnte fordelingsregler, der gælder for deres tilsvar af bidrag til foreningen, jfr Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling i foreningen afholdes hvert år i Gladsaxe Kommune i maj måned, samtidig med generalforsamling i Spildevandslauget Gyngemosen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det følgende regnskabsår. 11 Ordinær generalforsamling Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemsbidrag 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jævnfør vedtægtens Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Forslag som medlemmerne ønsker optaget under punkt 5, skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning. 12 Beslutniger Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal efter fordelingstal. Afstemning skal ske ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog i henhold til fuldmagt maksimalt bære stemmer svarende til 30%. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Adgang til generalforsamlingen har højest 3 personer pr. medlem samt foreningens administrator og revisor. Ved stemmeafgivning tildeles hvert medlem et antal stemmer svarende til medlemmets andel i det samlede bidrag til foreningen, jfr. 7. Side 4 af 8

5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres, at mindst ¾ af foreningens samlede stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, men forslaget dog opnår den nævnte majoritet af de afgivne stemmer, indkaldes foreningens medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden en måned efter den første generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 374 af de mødte medlemmer stemmer derfor. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved enstemmighed og med godkendelse fra Gladsaxe kommune. 13 Protokol De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 14 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når et eller flere medlemmer, som repræsenterer mindst 20%, jævnfør 7, skriftligt anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmer, skal disse samtidig med begæringen meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. 15 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Medlemmer, som alene eller samlet repræsenterer mindst 20% af stemmerne, opgjort efter 7, har krav på at være repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmer i foreningen er samtidig bestyrelsesmedlemmer i Spildevandslauget Gyngemosen. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Valget af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem eller suppleanter gælder for 2 år, dog vælges bestyrelsesformanden på foreningens første generalforsamling for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer af foreningen såvel inden for som uden for bestyrelsen. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet. Bestyrelsen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en ekstern administrator. Ved valg af administrator skal det sikres, at administrator kan opfylde sine administrative opgaver og ansvarsmæssige forpligtelser over for foreningen. Herunder vurderes det, om der skal være tegnet ansvarsforsikring for administrators virke. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Side 5 af 8

6 Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for sit virke. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til opfyldelse af de pligter, som påhviler foreningen. 16 Tegningsregel Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som over for private, og råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. 17 Regnskabsåret Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog løber 1. regnskabsår fra stiftelsen af foreningen til og med 31. december På hvert års ordinære generalforsamling vælges en statsautoriseret eller registreret revisor, som skal revidere foreningens årsregnskab. Revisor kan genvælges. Regnskabet skal være revisor i hænde inden 1. februar og skal af denne være revideret så betids, at regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling. 18 Påtaleberettiget Foreningen og dens medlemmer er påtaleberettigede. Foreningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges foreningen i servitutter mv. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører den enkelte grundejer. 19 Tinglysning og pant Foreningens vedtægter tinglyses servitutstiftende på ejendommene matr.nr. 1 ms, 1 mt, 1, ne, 1 nk, 1 nr, 1 nt, 30, 1 nc, 1 re, ejerlejlighederne 1-40, 1 rf, ejerlejlighederne 1-70, 1 rg, 1 rl og 1 rk, ejerlejlighederne 1-105, 1 rm, ejerlejlighederne 1-42, 1 rn, 1 rh, 1 ri, ejerlejlighederne 1-13, 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56, 1 rq, 1 rr og 1 rs, alle af Mørkhøj med respekt af servitutter, som allerede er tinglyst på tinglysningstidspunktet. Vedtægterne lyses tillige pantstiftende for i alt kr ,00, jf. nedenfor, som fordeles forholdsmæssigt efter de i 7 fastsatte principper for fordeling af bidrag uden hensyn til midlertidig reduktion. Pantet lyses forud for al anden pantegæld. Side 6 af 8

7 For ejendomme opdelt i ejerlejligheder gælder følgende: Til sikkerhed for ejerforeningens betaling af medlemsbidrag til Grundejerforeningen Gyngemose Park og i øvrigt for ethvert krav, som grundejerforeningen måtte få mod ejerforeningen, tillægges grundejerforeningen sekundært pant indenfor det pant, som den enkelte ejerlejlighedsejer etablerer til fordel for ejerforeningen. Hovedstolen ifølge de panterettigheder, hvor grundejerforeningen tillægges sekundær panteret, skal indenfor den enkelte ejerlejlighedsforening samlet mindst svare til den i ejerforeningens vedtægter fastsatte hovedstol eller reguleret i henhold til Bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Panteretten respekterer de på de enkelte ejerlejligheder tinglyste servitutter og byrder, men respekterer ingen pantegæld. Panteretten tjener ejerforeningen og subsidiært grundejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til ejerforeningen og grundejerforeningen vedrørende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere ejerlejlighedsejere måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser vedrørende panteretten. Grundejerforeningen er forpligtet til først at søge sit krav gennemført overfor ejerforeningen. Vedtægten begæres lyst pantstiftende på matr.nr. 1 nz, 1 rg, 1 ms, 1 rh, 1 rq, 1 rr, 1 rs alle af Mørkhøj, jævnfør bilag A til nærværende vedtægt, udarbejdet af Landinspektørerne Carstensen & Kanstrup med følgende beløb: Matr.nr. 1 nz kr ,00 Matr.nr. 1 rg kr ,00 Matr.nr. 1 ms kr ,00 Matr.nr. 1 rh kr ,00 Del nr. 14 af matr.nr. 1 ms kr ,00 Matr.nr. 1 rq kr ,00 Matr.nr. 1 rr kr ,00 Matr.nr. 1 rs kr ,00 I alt kr ,00 Matr.nr. 1 re, 1 ri, 1 rf, 1 rk og 1 rl, 1 rm, 1 rn, 1 ro samt del nr. 12, af matr.nr. 1 ms Mørkhøj i henhold til bilag A til nærværende vedtægt, udarbejdet af Landinspektørerne Carstensen & Kanstrup er opdelt eller agtes opdelt i ejerlejligheder, hvor grundejerforeningen, jf. 19, stk. 3 ovenfor, tillægges sekundær panteret inden for det pant, som den enkelte ejerlejlighedsejer etablerer til fordel for foreningen. Grundejerforeningens sekundære pant vil andrage følgende: Matr.nr. 1 re, ejerlejlighederne 1-40 kr ,00 Matr.nr. 1 rf, ejerlejlighederne 1-70 og kr ,00 Matr.nr. 1 rm, ejerlejlighederne 1-42 kr ,00 Matr.nr. 1 ri, ejerlejlighederne 1-13 kr ,00 Del nr. 12 af matr.nr. 1 ms kr ,00 Matr.nr. 1 rn kr ,00 Matr.nr. 1 ro og 1 rp, ejerlejlighederne 1-56 kr ,00 1 rk og 1 rl, ejerlejlighederne kr ,00 I alt kr ,00 Grundejerforeningen opnår samlet pantstiftende sikkerhed, herunder sekundær pant for kr ,00. Side 7 af 8

8 o o o O O O o o o Disse vedtægter er en sammenskrivning af de gældende vedtægter inklusiv vedtagne ændringer. Dokumentet er en uofficielt sammenskrivning. Sammenskrevet efter generalforsamlingen af , /REA Indeholdte ændringer: Generalforsamlingen Det blev vedtaget at ændre foreningens navn til Grundejerforeningen Gyngemose Park. Vedtægterne er konsekvensrettet. Det blev vedtaget, at ændre tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling til maj måned. Vedtægterne er konsekvensrettet. Side 8 af 8

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 HJEMSTED... 3 3 EJERFORENINGENS OMRÅDE... 3 4 FORMÅL... 4 5 GRUNDEJERFORENING... 4 6 MEDLEMSKAB... 5 7 FORDELINGSTAL...

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtœgt

Grundejerforeningsvedtœgt Matr. nr.: del af matr-nr. 123b, 123d, 123e, 124b, 124c og 124d St. Hede, Roskilde Jorder Anmelder: Grundejerforeningen Trekroner Øst c/o Per Meyling Stormadshøjen 15 4000 Roskilde Grundejerforeningsvedtœgt

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtœgt

Grundejerforeningsvedtœgt Matr. nr.: del af matr-nr. 123b, 123d, 123e, 124b, 124c og 124d St. Hede, Roskilde Jorder Anmelder: Grundejerforeningen Trekroner Øst c/o Per Meyling Stormadshøjen 15 4000 Roskilde Grundejerforeningsvedtœgt

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Sølodden, 19. marts 2012

Sølodden, 19. marts 2012 Forslag til vedtægtsændringer Da det altid har været en stor opgave at få valgt en formand på generalforsamlingerne har bestyrelsen besluttet at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen konstituerer sig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere